DVD Home Theatre System

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring ikke enheden og diskene i nærheden af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i dvd hjemmebiografsystemet, hvilket kan beskadige linserne. Første gang du installerer enheden, eller hvis enheden er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca.30 min., før den tages i brug. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Forholdsregler Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkaten sidder på undersiden af enheden. Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden skal kontrolleres af kvalificeret personale, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke enheden på overflader (tæpper osv.) eller i nærheden af materialer (gardiner osv.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. 2 DK

3 Velkommen! Tak, fordi du valgte dette Sony dvd hjemmebiograf-system. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler Strømkilder Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere blæseren eller ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på afspilleren. Afspilleren må heller ikke anbringes på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af afspilleren. Afspilleren er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis blæseren eller ventilationsåbningerne blokeres, kan afspilleren blive for varm, og der kan opstå fejl. Anbring ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disken fjernes, hvorefter afspilleren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter afspilleren, skal eventuelle disks fjernes, da de ellers kan blive beskadiget. Hvis du vil spare strøm, kan afspilleren slukkes helt med knappen "/1 på hovedenheden (STANDBY lyser). Hvis afspilleren skal slukkes helt, skal du trække netledningen ud af stikkontakten. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der pludselig afspilles en sektion med meget kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med afspilleren. Diskrengøring Brug ikke cd/dvd-rensedisks, da sådanne kan forårsage fejl. Tv-skærmens farver Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal tv'et straks slukkes. Det kan tændes igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et. Fabriksskiltet sidder under enheden. VIGTIGT! Vigtigt: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er særlig følsomme over for dette. Flytning af afspilleren Følg nedenstående fremgangsmåde, når du flytter afspilleren for at beskytte de interne dele: 1 Sørg for, at disken er taget ud af afspilleren. 2 Tryk på FUNCTION for at vælge "DVD". 3 Tryk på., > og Z på samme tid. "MECHA LOCK" vises på frontpaneldisplayet. Tryk på "/1 for at annullere. 4 Tag netledningen ud af stikkontakten. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Velkommen!...3 Forholdsregler...3 Om denne betjeningsvejledning...6 Denne afspiller kan afspille følgende disks...6 Diskudtryk...6 Bemærkninger vedr. disks...9 Oversigt over kontrolmenudisplayet...10 Introduktion Udpakning...12 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen...12 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet...13 Trin 2: Antennetilslutning...20 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter...22 Trin 4: Tilslutning af netledning...25 Trin 5: Justering af det trådløse system...26 Trin 6: Hurtig installation...31 Indstilling af højttalerne...33 Afspilning af disks Afspilning af disks...34 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disk...36 (Genoptag afspilning) Brug af dvd'ens menu...37 Afspilning af video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (Ver. 2.0)...37 (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) Afspilning af et MP3-lydspor...38 Afspilning af JPEG-billedfiler...40 Oprettelse af dit eget program...42 (Programafspilning) Afspilning i vilkårlig rækkefølge...44 (Afspilning i vilkårlig rækkefølge) Afspilning flere gange...45 (Gentag afspilning) Søgning efter et bestemt punkt på en disk (Scan, afspilning i slowmotion) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/ album/fil Visning af oplysninger om disken Lydindstillinger Lydændringer Surroundsound Valg af afkodningstilstand for surroundlydens bagsignal Brug af lydeffekter Brug af yderligere funktioner Ændring af vinkler Visning af undertekster Låsning af disks (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af funktionen SONY TV DIRECT Brug af video eller andre enheder Multipleks broadcast-lyd (DUAL MONO) Radio Brug af radiodatasystemet (RDS) Brug af timerfunktionen Sådan ændrer du lysstyrken i frontpaneldisplayet Gendannelse af standardindstillinger DK

5 Indstillinger og justeringer Brug af installationsmenuen...81 Indstilling af sproget til displayet og lydsporet...82 (SPROG-INDSTILLING) Visningsindstillinger...83 (SKÆRMINDSTILLING) Brugerindstillinger...84 (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger...85 (HØJTTALEROPSÆTNING) Hurtig installation og nulstilling...91 (INSTALLATION) Yderligere oplysninger Fejlfinding...92 Specifikationer...95 Ordliste...97 Oversigt over visning og knapper Liste over sprogkoder Liste over menupunkter i dvd'ens installationsmenu Oversigt over menuen AMP Indeks Lynoversigt over fjernbetjeningen DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på afspilleren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Følgende symboler findes i denne vejledning. Symbol Betydning Funktioner til afspilning af DVD VIDEO'er, dvd-r/dvd-rw i videotilstand og dvd+r/dvd+rw Funktioner til afspilning af video-cd Funktioner til afspilning af cd Funktioner til afspilning af Super Audio CD'er og lyd-cd'er Funktioner til afspilning af MP3*- lydspor Funktioner til JPEG-filer * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG, som komprimerer lyddata. Denne afspiller kan afspille følgende disks Diskformat DVD VIDEO Super Audio CD Video-cd Disklogo Diskformat Cd-r/cd-rw (lyd) (MP3- filer) (JPEGfiler) "DVD VIDEO"-logoet er et varemærke. Diskudtryk Disklogo Titel Den længste sektion af et billede eller musik på en dvd, film, osv. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Ikke alle disks indeholder kapitler. Album Sektion af et musikstykke eller et billede på en data-cd, der indeholder MP3-lydspor eller JPEG-filer. Spor Sektion af et billede eller et musikstykke på en video-cd, Super Audio CD, cd eller MP3. Indeks (Super Audio CD, cd)/ videoindeks (video-cd) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du lettere kan finde det ønskede punkt på en VIDEO CD, Super Audio CD eller cd. På nogle disks er der ikke optaget indekser. Sekvens På en video-cd med PBC-funktioner (Playback Control Afspilningskontrol) (side 37) er menuskærmbillederne, levende billeder og stillbilleder opdelt i sektioner, der kaldes "sekvenser". Fil Sektion af et billede på en data-cd, der indeholder JPEG-billedfiler. Lyd-cd 6 DK

7 Dvdstruktur VIDEO CD-, Super Audio CDeller cdstruktur MP3- struktur JPEGstruktur Bemærkning vedr. PBC (Playback Control Afspilningskontrol) (video-cd'er) Denne afspiller kan afspille video-cd'er af både Ver. 1.1 og Ver Afhængigt af disktypen kan du gøre brug af to typer afspilninger. Disktype Video-cd'er uden PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskon trol) (Ver. 1.1-disks) Video-cd'er med PBCfunktioner (Playback Control Afspilningskon trol) (Ver. 2.0-disks) Titel Kapitel Spor Indeks Album Spor Album Fil Disk Disk Disk Disk Gør det muligt at Afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på tvskærmen (PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)) og bruge Ver. 1.1-disks. Det er desuden muligt at afspille stillbilleder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disken. Om Multi Session CD Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder et MP3-lydspor. Det er også muligt at afspille MP3-spor, der er optaget i senere sessioner. Denne afspiller kan afspille Multi Session CD'er, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis lydspor og billeder i musik-cd-format eller video-cd-format optages i den første session, er det kun den første session, der afspilles. Områdekode Afspilleren har en områdekode på bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan afspille dvd'er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. Afspilleren kan også afspille dvd'er, der er mærket ALL. Hvis du forsøger at afspille andre dvd'er, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tvskærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd'en, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Eksempler på disks, som afspilleren ikke kan afspille Følgende disktyper kan ikke afspilles i afspilleren: Cd-rom'er (undtagen ".MP3", ".JPG" eller ".JPEG") Cd-r/cd-rw-disks undtagen dem, der er optaget i følgende formater: Lyd-cd-format Video-cd-format MP3-/JPEG-format, der er i overensstemmelse med ISO9660* niveau 1/niveau 2 eller dets udvidede format, Joliet Datasektioner på cd-extra'er Dvd-rom Dvd-lyddisks Dvd-ram Dvd-rw i VR-tilstand (videoptagelse) fortsættes 7 DK

8 Progressive JPEG-filer * Et logisk fil- og mappeformat på cd-rom'er, defineret af ISO (International Standard Organization) Undgå at indsætte følgende disks: En dvd med en anden områdekode (side 7, 99). En disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet). En disk med påklæbet papir eller klistermærker. En disk med tape eller cellofantape. Bemærkninger vedrørende cd-r/cd-rw/dvd-r/dvdrw (videotilstand)/dvd+r/dvd+rw Visse cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw (videotilstand)/dvd+r/ dvd+rw kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette kan skyldes optagelsens kvalitet, cd'ens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at der ikke kan afspilles disks, der er oprettet i Packet Write-format. Musikdisks med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisks kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disks er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Denne afspiller gør brug af Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) afpasset matrixsurrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS", "DTS-ES", "Neo:6" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Bemærkning vedr. afspilningsfunktioner for dvd'er og video-cd'er Nogle afspilningsfunktioner for dvd'er og videocd'er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller dvd'er og video-cd'er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med dvd'erne eller video-cd'erne. 8 DK

9 Bemærkninger vedr. disks Håndtering af disks Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Rør ikke ved overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disken i coveret efter afspilning. Rengøring Rengør disken med en renseklud før afspilning. Aftør disken fra midten og ud. Brug ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er. Denne afspiller kan kun afspille en almindelig rund disk. Hvis du forsøger at afspille en disk med en afvigende form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet), kan det opstå fejl. Brug ikke en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe. 9 DK

10 Oversigt over kontrolmenudisplayet Vælg den ønskede funktion med kontrolmenuen. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Yderligere oplysninger findes på de sider, der er angivet i parenteserne. Aktuelt titelnummer (Video CD/Super Audio CD/cd: spornummer) Aktuelt kapitelnummer (Video CD/Super Audio CD/cd: indeksnummer) Spilletid Disknavn eller disktype Samlede antal optagne titler eller spor Aktuel titel DVD 1 2 ( 2 7 ) TITLE ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Samlede antal optagne kapitler eller indekser Afspilningsstatus (NAfspilning, XPause, xstop, osv.) DVD Den type disk, der afspilles Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Aktuel indstilling Indstillinger Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddele UNDERTEKST Vælg: ENTER Oversigt over kontrolmenupunkter PLADE TITEL (kun dvd) (side 47)/ SEKVENS (kun video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol)/ SPOR (kun video-cd) (side 47) KAPITEL (kun dvd) (side 48)/ INDEKS (kun video-cd) (side 48) ALBUM (kun MP3) (side 39, 47) SPOR (kun Super Audio CD/cd/ MP3) (side 39, 47) Viser navnet eller typen på den disk, der ilægges. Vælger den titel (dvd) eller det spor (video-cd), der skal afspilles. Viser sekvensen (video-cd ved PBC-afspilning (Playback Control Afspilningskontrol). Vælger det kapitel (dvd) eller det indeks (video-cd), der skal afspilles. Vælger det album (MP3), der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/cd/MP3), der skal afspilles. (side 48) INDEKS (kun Super Audio CD/cd) KLOKKEN (side 49) Viser indekset og vælger det indeks (Super Audio CD), der skal afspilles. Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. LYD (kun dvd/video-cd/super Audio CD/cd/MP3) (side 54) Ændrer lydindstillingen. (side 64) UNDERTEKST (kun dvd) Viser underteksterne. Ændrer sprog for undertekster. 10 DK

11 ALBUM (kun JPEG) (side 40) FIL (kun JPEG) (side 40) DATO (kun JPEG) (side 53) VINKEL (kun dvd) (side 63) INDSTILLING (kun video-cd/ Super Audio CD/cd/MP3/JPEG) (side 44) REPEAT (side 45) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 65) Vælger det album (JPEG), der skal afspilles. Vælger den fil (JPEG), der skal afspilles. Viser datoen. Ændrer vinklen. Vælger afspilningstilstand. Afspiller hele disken (alle titler/alle spor), en titel/et kapitel/ spor/album eller indholdet af et program flere gange. Indstiller disken, så den ikke kan afspilles. Tip Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde: Kontrolmenudisplay m Kontrolmenudisplay fra Punkterne på kontrolmenuen varierer, afhængigt af disken. Kontrolmenuens indikatorikon lyser grønt t, medmindre du indstiller [GENTAG] til [FRA]. Indikatoren [VINKEL] lyser kun grønt, når der er optaget flere vinkler på en disk. 11 DK

12 Introduktion Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: Højttalere (5) Subwoofer (1) IR-sender a) (1) IR-modtager a)b) (1) Fod til IR-modtager b) (1) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Højttalerkabler (3,5 m 3, 10 m 1) Fjernbetjening (RM-SP320) (1) R03-batterier (AAA) (2) Betjeningsvejledning Højttalere - Tilslutning og installation (kort) (1) Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R03- batterier (AAA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Fjern klappen. a) Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. b) Bruges, når IR-modtageren i surroundhøjttaler (L) ikke kan modtage infrarøde stråler på grund af placeringen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af IR-modtageren" (side 28). Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 12 DK

13 Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Tilslut det medfølgende højttalersystem ved hjælp af de medfølgende højttalerkabler, og sørg for, at indgangenes farver svarer til farverne på kablerne. Tilslut kun de højttalere, der leveres med denne afspiller. Du opnår den bedste surroundsound ved at angive højttalerparametre (afstand, niveau, osv.) som beskrevet på side 33. Introduktion Nødvendige kabler Højttalerkabler Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. ( ) (+) ( ) (+) kabelkappe Nødvendigt udstyr til trådløst system IR-sender Sender lyd via infrarøde stråler. Sluttes til afspilleren. Surroundhøjttaler (L) Surroundhøjttaler (L) indeholder en IR-modtager. Den modtager lyd fra IR-senderen og sender lyden til surroundhøjttaler (R). Tilslut surroundhøjttaler (R). IR-modtager POWER ON OFF ONLY FOR DIR-R2 Bagside af surroundhøjttaler (L) fortsættes 13 DK

14 IR-modtager Bruges, når surroundhøjttalerens IR-modtager ikke kan modtage infrarøde stråler på grund af placeringen. Tilslut surroundhøjttaler (L). Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af IRmodtageren" (side 28). Når du bruger foden på IR-modtageren, skal den monteres, så deltamærkerne på IR-modtageren og foden er ud for hinanden. IR-modtager Deltamærker Fod til IR-modtager Bemærk! Når du slutter IR-modtageren til surroundhøjttaler (L), aktiveres IR-modtageren. Surroundhøjttalerens (L) IRmodtager aktivers ikke automatisk. 14 DK

15 Klemmer til højttalertilslutning Tilslut Fronthøjttalere Centerhøjttaler Subwoofer Surroundhøjttaler (R) IR-sender Til SPEAKER FRONT L-klemme (hvid) og R-klemme (rød) til afspilleren SPEAKER CENTER-klemme (grøn) til afspilleren SPEAKER WOOFER-klemmer (lilla) til afspilleren SPEAKER-klemme (grå) til surroundhøjttaler (L) DIR-T1-stik (pink) til afspilleren Introduktion Højre fronthøjttaler (R) Centerhøjttaler Venstre fronthøjttaler (L) SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L R VIDEO AUDIO IN L DIR-T1 EURO AV OUTPUT(TO TV) WOOFER WOOFER SURROUND BACK R L AUDIO IN SAT IR-sender Bunden af fronthøjttaleren Subwoofer Bagside af surroundhøjttaler (L) POWER ON OFF Bunden af fronthøjttaleren Surroundhøjttaler (R) ONLY FOR DIR-R2 IR-modtager Bruges, når du ikke bruger IRmodtageren på surroundhøjttaler (L) (side 28). Surroundhøjttaler (L) med IRmodtager Bunden af surroundhøjttaleren Bunden af surroundhøjttaleren ONLY FOR SS-TS21 SPEAKER fortsættes 15 DK

16 Bemærkning vedr. placering af højttalerne Højttalerne må ikke anbringes i skrå stilling. Højttalerne må ikke anbringes på steder, hvor de udsættes for: Meget varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys Du skal være forsigtig med at anbringe subwooferen eller høje højttalere på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da dette kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke læne dig op af højttaleren, eller lade børn lege med dem, da de kan vælte. Bemærkninger vedr. placering af IR-sender og surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager) Anbring ikke surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtageren) på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys f.eks. fra en glødelampe. Kablerne til IR-senderen og -modtageren er kun beregnet til dette system. Du kan ikke bruge andre forlængerledninger. Tip til surroundhøjttaler (L) Du kan bytte om på positionen for surroundhøjttaler (L) og (R), afhængigt af stikkontakten og højttalerplaceringen (side 25). Bemærk! Sørg for, at højttalerkablets isolering ikke hænger fast i SPEAKER-klemmen. Tip Tilslut højttalerkablet, når du har bøjet højttalertråden for enden af isoleringsdelen. På denne måde undgår du, at højttalerkablet sætter sig fast i SPEAKER-klemmen. 16 DK

17 Sådan tilslutter du en surround-baghøjttaler Denne afspiller er kompatibel med et 6.1-surroundsystem. Når du afspiller en dvd, der er kompatibel med et 6.1-surroundsystem, f.eks. en DTS-ES-disk, skal du tilslutte en surround-baghøjttaler (ekstraudstyr) og indstille dens parametre (se "Højttalerindstillinger" på side 85). SPEAKER FRONT R WOOFER CENTER FRONT L WOOFER DIR-T1 SURROUND BACK R R VIDEO AUDIO IN L L AUDIO IN SAT EURO AV OUTPUT(TO TV) OPTICAL DIGITAL IN SAT AM FM 75 COAXIAL Introduktion Forstærk AUDIO IN Surround-baghøjttaler Tip Du kan også opnå 6.1-surroundsound, når du afspiller en 2- eller 5.1-kanalskilde ved hjælp af afkodningsfunktionen for det bageste surroundsignal (se "Valg af afkodningstilstand for surroundlydens bagsignal" på side 60). Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige afspilleren. Følg nedenstående anvisninger for at undgå kortslutning, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerklemmer eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand En afisoleret ende af et højttalerkabel, der er i kontakt med en anden højttalerterminal. Afisolerede kabelender, der er i kontakt med hinanden, da der er fjernet for meget isolering. Når alle komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, om alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udsendelse af en testtone, skal du se side 87. Hvis der ikke kommer lyd ud af en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis testtonen høres fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for at sætte højttalerkablet i den korrekte klemme: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. Hvis højttalerkablet sættes i det forkerte stik, eller hvis der skrues op for lyden, så der er risiko for kortslutning, vises "PROTECT" (beskyt) på frontpaneldisplayet, og afspilleren går i standby. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen. Tænd derefter afspilleren. 17 DK

18 Sådan skifter du et højttalerkabel Hvis du vil bruge et andet højttalerkabel, skal du sætte stikket på et andet kabel. Afmontering Griberanordning Sørg for, at griberanordningen vender nedad. Tryk stikket ned mod en plan overflade, og hold den der, mens kablet trækkes ud af stikket. Montering Tryk stikket ned mod en plan overflade, og monter det nye højttalerkabel. Bemærk, at kablet med stregen skal monteres i stikkets minusside (-). Bemærk! Pas på, du ikke beskadiger overfladen af bordet, e.l., når du afmonterer/monterer højttalerkablerne. Når du bruger subwooferkablet skal du være opmærksom på, at de negative kabler er de to yderste sorte kabler eller kablerne med bogstaver. ( ) ( ) (+) ( ) (+) ( ) Hvis subwooferkablet sættes i det forkerte stik, eller hvis der skrues op for lyden, så der er risiko for kortslutning, vises "PROTECT" (beskyt) på frontpaneldisplayet, og afspilleren går i standby. Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen. Tænd derefter afspilleren. Tip Alle højttalerkabler af typen AWG 18-AWG 22 kan bruges. Før du monterer et nyt kabel, skal du fjerne 10 mm af isoleringen og sno de blottede ledningstråde i begge kabler. 10 mm 18 DK

19 Om det trådløse system Det trådløse system bruger et digitalt, infrarødt lydoverførselssystem (Digital Infrared Audio Transmission) (side 97). Nedenstående tegning viser det infrarøde overførselsområde (rækkevidden for de infrarøde stråler). Brug af IR-modtageren i surroundhøjttaler (L) Set fra oven Infrarødt signal Set fra siden Infrarødt signal Introduktion IR-sender Ca. 10 m IR-sender Ca. 10 m Surroundhøjttaler (L) IR-modtager Surroundhøjttaler (L) Brug af IR-modtageren Set fra oven Set fra siden Infrarødt signal Infrarødt signal IR-sender Ca. 10 m IR-sender Ca. 10 m IR-modtager IR-modtager Bemærk! Anbring ikke surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager) på et sted med direkte sollys, eller hvor den udsættes for kraftigt lys f.eks. fra en glødelampe. Brug kun den surroundhøjttaler (L) (eller IR-modtager), der fulgte med dette system. 19 DK

20 Trin 2: Antennetilslutning Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio. Klemmer til antennetilslutning Tilslut AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Til AM-klemmerne FM 75Ω COAXIAL-stik AM-rammeantenne SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L R VIDEO AUDIO IN L OPTICAL DIGITAL IN AM FM 75 DIR-T1 EURO AV OUTPUT(TO TV) COAXIAL WOOFER WOOFER SURROUND BACK R L AUDIO IN SAT SAT FM-ledningsantenne Bemærk! Placer AM-rammeantennen på afstand af afspilleren og andet udstyr for at undgå støj. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Når du tilslutter den medfølgende AF-rammeantenne, skal ledning (A) og ledning (B) sættes i klemmerne. AM B A 20 DK

21 Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialt kabel (ekstraudstyr) og slutte afspilleren til en udendørs FM-antenne, som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Introduktion System AM FM 75 COAXIAL fortsættes 21 DK

22 Trin 3: Tilslutning af tv- og videokomponenter Nødvendige kabler SCART-kabel (EURO AV) til tilslutning af tv (ekstraudstyr) Lydkabler (ekstraudstyr) Når du tilslutter et kabel, skal du sørge for at sætte de farvemærkede stik i de korrekte komponentstik. Hvid (L/audio) Rød (R/audio) Stik til tilslutning af videoudstyr Tilslut Til Tv (VIDEO IN) T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik Videobåndoptager (AUDIO OUT) VIDEO (AUDIO IN)-stik Digital satellitmodtager SAT (AUDIO IN)-stik (AUDIO OUT) Tilslutning af afspilleren til et tv Slut afspilleren til tv'et med SCART-kablet (EURO AV). SCART-kablet (EURO AV) skal sættes i afspillerens T EURO AV OUTPUT (TO TV)-stik. Når du bruger et SCART-kabel (EURO AV), skal du kontrollere, at tv'et understøtter S-video- eller RGB-signalerne. Hvis tv'et understøtter S-video, skal tv'ets indgangstilstand ændres til RGB-signaler. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med det tv, der skal tilsluttes. 22 DK

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot