DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E"

Transkriptio

1 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla. Trykt på 70% eller derover genbrugspapir. Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille. Printed in China 2008 Sony Corporation

2 Læs dette, før du betjener dit videokamera DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende. FORSIGTIG Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. Til kunder i Europa OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Relevant tilbehør: Fjernbetjening (DCR- DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E) Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer). Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til

3 affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti. Bemærkninger om brug Videokameraet leveres med to slags brugsanvisninger. "Betjeningsvejledning" (Denne brugsanvisning) "PMB Guide" om brug af videokameraet sammen med en tilsluttet computer (findes på den medfølgende CD-ROM) (s. 97) Disc-typer, der kan bruges i videokameraet Det er kun muligt at bruge følgende disctyper. 8 cm DVD-RW 8 cm DVD+RW 8 cm DVD-R 8 cm DVD+R DL Brug discs, der er mærket som vist herunder. For yderligere oplysninger, se side 11. Af hensyn til pålidelighed og holdbarhed i forbindelse med optagelse/afspilning anbefaler vi, at du bruger Sony-discs eller discs, der er mærket *(for VIDEO CAMERA) i videokameraet. * Discen kan være mærket afhængigt af, hvor den købes. b Bemærk Brug af andre discs end ovennævnte kan give utilfredsstillende optagelse/afspilning eller resultere i, at discen ikke kan tages ud af videokameraet. Typer af "Memory Stick"-kort, der kan bruges i videokameraet Til optagelse af film anbefaler vi, at du bruger et "Memory Stick PRO Duo"-kort på 512 MB eller større, som er mærket: ("Memory Stick PRO Duo")* ("Memory Stick PRO-HG Duo") * Du kan bruge et "Memory Stick PRO Duo"- kort med eller uden mærket "Mark2". Se side 32 for optagetid på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo" (Denne størrelse kan bruges i dit videokamera). "Memory Stick" (Dette kan ikke bruges i dit videokamera). DK Fortsættes, DK 3

4 Læs dette, før du betjener dit videokamera (fortsættes) "Memory Stick PRO Duo"-kort og "Memory Stick PRO-HG Duo"-kort omtales begge som "Memory Stick PRO Duo"-kort i denne brugsanvisning. Det er ikke muligt at anvende andre typer af hukommelseskort end dem, der er nævnt herover. "Memory Stick PRO Duo"-kort kan kun bruges sammen med "Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr. Påsæt ikke etiketter el.lign. på et "Memory Stick PRO Duo"-kort eller en Memory Stick Duo-adapter. Når du bruger et "Memory Stick PRO Duo"-kort med "Memory Stick"- kompatibelt udstyr, skal du indsætte "Memory Stick PRO Duo"-kortet i Memory Stick Duo-adapteren. Brug af videokameraet Du må ikke holde videokameraet i følgende dele. Søger LCD-skærm Udsætte videokameraet for stød eller rystelser Fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra videokameraet Når du tilslutter videokameraet til en anden enhed med et kabel, skal du kontrollere, at tilslutningsstikket vender rigtigt. Hvis du bruger magt til at tvinge stikket ind i terminalen, kan det beskadige terminalen og medføre fejlfunktion af videokameraet. Om menupunkterne, LCD-panelet, søgeren og objektivet Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke tilgængeligt under de aktuelle optagelseseller afspilningsbetingelser. LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixels udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen og i søgeren. Disse punkter er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen. DK 4 Batteri Videokameraet er ikke støvtæt, dryptæt eller vandtæt. Se Om håndtering af videokameraet (s. 122). For at forhindre, at medier bliver ødelagt, eller at billedoptagelser går tabt, må du ikke gøre følgende, hvis en af indikatorerne (Film)/ (Still) (s. 23) eller ACCESS/access-indikatorerne (s. 29, 31) lyser: Fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren fra videokameraet Sort punkt Hvidt, rødt, blåt eller grønt punkt Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det resultere i, at videokameraet ikke fungerer korrekt. Du må ikke rette videokameraet mod solen. Det kan medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. ved skumring.

5 Om optagelse Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billede og lyd optages uden problemer. DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/ DVD610E/DVD710E Brug en DVD-RW/DVD+RW til prøveoptagelse. DCR-DVD410E/DVD810E Lav en prøveoptagelse med den interne hukommelse. Der gives ingen kompensation for indholdet af optagelser dette gælder også, selvom optagelse eller afspilning ikke er mulig som følge af en fejl i videokameraet, på optagemedier, osv. TV-farvesystemer varierer, afhængigt af lande/områder. Hvis du vil se optagelserne på et TV, skal du bruge et TV, der er baseret på PAL-systemet. Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med loven om ophavsret. Hvis du gennem længere tid optager/ sletter billeder, vil data i den interne hukommelse (DCR-DVD410E/ DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO Duo"-kort blive fragmenterede. Der vil ikke kunne gemmes eller optages billeder. Hvis det sker, skal du først gemme dine billeder på en anden type medie (s. 54, 62) og derefter formatere mediet (s. 72). Om sprogindstilling Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at illustrere betjeningen. Du kan eventuelt vælge et andet skærmsprog, før du bruger videokameraet (s. 24). Om bortskaffelse/ejerskifte (DCR- DVD410E/DVD810E) Selvom du formaterer videokameraets interne hukommelse (s. 72), er alle data måske ikke helt slettet fra den interne hukommelse. Hvis du forærer eller sælger videokameraet til andre, anbefaler vi derfor, at du bruger [ EMPTY] (s. 77) for at forhindre, at andre får adgang til dine data. Når videokameraet skal bortskaffes, anbefaler vi ud over ovenstående, at du ødelægger selve videokamerahuset. Om Carl Zeiss-objektivet Videokameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde med Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation. Dette objektiv producerer fremragende billeder. Det anvender MTFmålesystemet til videokameraer og byder på en kvalitet, der er typisk for Carl Zeissobjektiver. MTF = Modulation Transfer Function. Tallet angiver den mængde lys fra et motiv, der når ind i objektivet. Om denne brugsanvisning De billeder af LCD-skærmen, søgeren og indikatorerne, der er vist i denne brugsanvisning, er optaget med et digitalt stillbilledkamera, og kan derfor se anderledes ud end i virkeligheden. De discs, der omtales i denne brugsanvisning, er 8 cm DVD-discs. Den interne hukommelse (DCR- DVD410E/DVD810E), discs og "Memory Stick PRO Duo"-kort kaldes "medier" i denne brugsanvisning. Hvis andet ikke fremgår, er illustrationerne i denne brugsanvisning baseret på DCR-DVD810E. Design og specifikationer på medier og andet tilbehør kan ændres uden varsel. Fortsættes, DK 5

6 Læs dette, før du betjener dit videokamera (fortsættes) Om symbolerne i denne brugsanvisning. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af de anvendte medier. Følgende symboler bruges til at vise, hvilke typer medier du kan bruge sammen med en bestemt funktion. Intern hukommelse Disc "Memory Stick PRO Duo" DK 6

7 Indholdsfortegnelse Læs dette, før du betjener dit videokamera...2 Indholdsfortegnelse...7 Eksempler på motiver og løsninger...9 Få fuldt udbytte af dit videokamera Udnyt forskellige "medier" til at opfylde dine behov...10 Medier til videokameraet...11 Brug af videokameraet...13 " HOME" og " OPTION" - Udnyt to typer menuer...15 Introduktion Trin 1: Kontrol af de medfølgende komponenter...18 Trin 2: Opladning af batteriet...19 Trin 3: Tænde for strømmen og indstille dato og klokkeslæt...23 Ændring af sprogindstillingen Trin 4: Tilpasning af kameraet før optagelse...25 Trin 5: Valg af medier...27 Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort...29 Optagelse og afspilning DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E) Hurtig start af optagelse (QUICK ON) Optagelse i mørke (NightShot plus) Justering af eksponeringen til motiver i modlys Optagelse i spejltilstand Afspilning...42 Præcis søgning efter scener (Film Roll Index) Søgning efter scener ved hjælp af et portræt (Face Index) Søgning efter foretrukne billeder ved hjælp af dato (Datoindeks) Brug af afspilningszoom Sådan afspiller du en serie stillbilleder (Diasshow) Afspilning af billederne på et TV...47 Redigering (OTHERS) kategori...49 Sletning af billeder...50 Optagelse af et stillbillede fra en film (DCR-DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E)...52 Kopiering af billeder til medier i videokameraet...54 Opdeling af film...57 Oprettelse af afspilningslisten...58 Kopiering af film til VCR eller DVD/ HDD-optagere...62 Udskrivning af stillbilleder (PictBridge-kompatibel printer)...64 Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening)...33 Optagelse...37 Zoom Optagelse af lyd med mere tydelighed (5.1-kanals surroundoptagelse) (DCR-DVD115E/ Udnyttelse af medier (MANAGE MEDIA) kategori..66 Sådan gør du en disc kompatibel til afspilning på andre enheder (Lukning)...67 Fortsættes, DK 7

8 Indholdsfortegnelse (Continued) DK 8 Afspilning af en disc på andre enheder Sådan kontrolleres mediedata Formatering af medier Optagelse af yderligere film efter lukning Sådan finder du den rigtige disc (DISC SELECT GUIDE) Reparation af billeddatabasefilen Forebyggelse af gendannelse af data i den interne hukommelse (DCR- DVD410E/DVD810E) Brugertilpasning af videokameraet Hvad du kan gøre med (SETTINGS) kategorien i HOME MENU Brug af HOME MENU Liste over (SETTINGS) kategoripunkter MOVIE SETTINGS (Punkter til optagelse af film) PHOTO SETTINGS (Punkter til optagelse af stillbilleder) VIEW IMAGES SET (Punkter til brugertilpasning af displayet) SOUND/DISP SET (Punkter til justering af lyden og skærmen) OUTPUT SETTINGS (Punkter for tilslutning af andre enheder) CLOCK/ LANG (Punkter til indstilling af ur og sprog) GENERAL SET (Andre opsætningspunkter) Aktivering af funktioner ved hjælp af OPTION MENU Brug af OPTION MENU Optagepunkter i OPTION MENU Visning af punkter i OPTION MENU Funktioner, der indstilles i OPTION MENU Brug af computer Hvad du kan gøre med en Windows computer Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og -meddelelser Yderligere oplysninger Brug af videokameraet i udlandet Filer/mappestruktur i den interne hukommelse (DCR-DVD410E/ DVD810E) og på et "Memory Stick PRO Duo"-kort Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Om discen Om "Memory Stick"-kortet Om "InfoLITHIUM"-batteriet Om håndtering af videokameraet Specifikationer Hurtig oversigt Dele og kontrolknapper Indikatorer, der vises under optagelse og afspilning Ordliste Indeks

9 Eksempler på motiver og løsninger Optage Blomster tæt på Et barn på scenen under et spotlight BPORTRAIT BFOCUS BTELE MACRO Fokusering på hunden i venstre side af skærmbilledet BFOCUS BSPOT FOCUS Få en god optagelse af en skibakke eller strand BBACK LIGHT BBEACH BSNOW BSPOTLIGHT...94 Fyrværkeri i al sin glans BFIREWORKS...94 BFOCUS...92 Et sovende barn i svagt lys BNightShot plus...40 BCOLOR SLOW SHTR...95 Kontrol af dit golfslag BSPORTS DK 9

10 Få fuldt udbytte af dit videokamera Udnyt forskellige "medier" til at opfylde dine behov Valg af medier Du kan vælge mellem den interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E), en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort (s. 27) til optagelse/afspilning/redigering. Du kan indstille korrekt medie til film eller stillbilleder ved at vælge enten [MOVIE MEDIA SET] eller [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) efter behov. Kopiering fra en medietype til en anden Ved at bruge funktionen [MOVIE DUB] på videokameraet kan du kopiere film optaget i den interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO Duo"-kort til en disc uden at tilslutte en anden enhed (s. 54). b Bemærk Det er muligvis ikke muligt at kopiere filmoptagelser afhængigt af videokameramodellen. For yderligere oplysninger om kompatible modeller, se side DK

11 Medier til videokameraet Med videokameraet kan du optage billeder enten i den interne hukommelse (DCR-DVD410E/ DVD810E), på en 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL eller på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. Se de typer af "Memory Stick"-kort, der kan bruges i videokameraet, på side 3. Optageformat for DVD-RW Når du bruger en DVD-RW, kan du som optageformat vælge enten VIDEO-format eller VRformat. I denne brugsanvisning vises VIDEO-format som og VR-format som. Et optageformat, som er kompatibelt med de fleste DVD-enheder, især efter lukning. Når VIDEO-formatet anvendes, er det kun den nyeste film, der kan slettes. Et optageformat, som gør det muligt at redigere på videokameraet (slette og ændre billeders rækkefølge). En lukket disc kan afspilles med DVD-enheder, der understøtter VR-formatet. Se i brugsanvisningen til din DVD-enhed, om den understøtter VR-formatet for DVD- RW. VIDEO-format og VR-format Ordliste (s. 136) Få fuldt udbytte af dit videokamera Disc-funktioner Disc-typer og symboler Tal i parentes ( ) angiver referencesider. DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R DL Symboler i denne brugsanvisning Der kan optages både 16:9 (bredformat) og 4:3- film på den samme disc (29) z z z z Sletning af den nyeste film (51) z z z Sletning og redigering af film på videokameraet (50) Brug en disc gentagne gange ved hjælp af formatering, selvom discen bliver fuld* (72) Lukning er nødvendig ved afspilning på andre enheder (67) z z z z z z *1 ** z z Længere optagelser på den ene side af en disc z * Formatering sletter alle billeder og efterlader optagemediet i sin oprindelige, tomme tilstand (s. 72). Også nye discs skal formateres med videokameraet (s. 29). Fortsættes, DK 11

12 Medier til videokameraet (fortsættes) ** Lukning er nødvendig for at kunne afspille discen på et DVD-drev i en computer. En DVD+RW, som ikke er lukket, kan forårsage funktionsfejl i computeren. Optagetid for film Tallene i skemaet viser de omtrentlige optagetider i minutter ved brug af den interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) og den ene side af en disc. Optagetid på kompatible medier varierer afhængigt af medietype og indstilling af [REC MODE] (s. 80). Tallene i ( ) er minimum-optagetider. Medietype * 9M (HQ) (høj kvalitet) 115 (100) 20 (18) 35 (32) 6M (SP) (standard kvalitet) 170 (100) 30 (18) 55 (32) 3M (LP) (long play) 325 (215) 60 (44) 110 (80) * DCR-DVD410E/DVD810E z Tip Tallene som f.eks. 9M og 6M i skemaet viser den gennemsnitlige bitrate. M står for Mbit. Du kan kontrollere optagetiden med [MEDIA INFO] (s. 71). Når du bruger en dobbeltsidet disc, kan du optage billeder på begge sider (s. 118). Se side 32 for optagetid på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. Videokameraet bruger VBR (Variable Bit Rate)-formatet til automatisk at justere billedkvaliteten, så den passer til optagelsesomgivelserne. Denne teknologi fører, til at optagetiderne på medier kan svinge. Film, der indeholder motiver i hurtig bevægelse, og komplekse billeder, indspilles med en højere bitrate, og dette nedsætter den samlede optagetid. DK 12

13 Brug af videokameraet 1Valg af medier (s. 27) Du kan vælge forskellige medier til film og stillbilleder. Vælg den disc, der passer bedst til dit behov, når du optager på en disc. Vil du slette eller redigere billeder på videokameraet? Ja Nej Vil du slette billeder og genbruge discen? Ja Nej Få fuldt udbytte af dit videokamera Til længerevarende optagelser * Vælg optageformat, og formatér discen i videokameraet (s. 29). ztip Du kan vælge disc ved hjælp af [DISC SELECT GUIDE] (s. 75). 2Optage billeder (s. 37) 3Redigere/gemme billeder Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af de anvendte medier. x Kopiering af billeder til en anden medietype med videokameraet (s. 54) x Kopiering af film til andre enheder (s. 62) x Redigering på en computer (s. 97) Du kan importere billeder til en computer og gemme dem på en disc ved hjælp af den medfølgende "Picture Motion Browser"-software. Fortsættes, DK 13

14 Brug af videokameraet (fortsættes) 4Visning på andre enheder x Visning af billeder på et TV (s. 47) Du kan vise de billeder, du har optaget og redigeret på videokameraet, på et tilsluttet TV. x Afspilning af discen på andre enheder (s. 70) Før du kan afspille en disc, der er optaget med videokameraet, på andre enheder, skal discen lukkes. bbemærk Jo mindre, der er optaget på discen, jo længere tid varer det at lukke den. Når denne disc er lukket, kan den afspilles i de fleste DVDenheder, ligesom de DVD'er, der fås i handlen. Der kan ikke tilføjes optagelser, selvom der er ledig plads. Hvis den ikke lukkes, kan du tilføje flere film (s. 74). Discen kan afspilles i en enhed, der er kompatibel med DVD- RW VR-formatet. Der kan tilføjes film uden at lukke discen op. Discen kan afspilles uden at være lukket. I visse tilfælde er lukning dog nødvendig. For yderligere oplysninger, se side 67. Afspilningskompatibilitet Der kan ikke garanteres afspilningskompatibilitet på alle DVD-enheder. Se den brugsanvisning, som fulgte med DVD-enheden, eller kontakt forhandleren. DK 14

15 " HOME" og " OPTION" - Udnyt to typer menuer HOME MENU" - udgangspunktet for betjening af dit videokamera Kategori B Kategorier og punkter i HOME MENU (HELP) Viser en beskrivelse af punktet (s. 16) Få fuldt udbytte af dit videokamera (CAMERA) kategori Punkter Side MOVIE* 1 38 PHOTO* 1 38 (VIEW IMAGES) kategori Punkter Side VISUAL INDEX* 1 42 INDEX* 1 44 INDEX* 1 44 PLAYLIST 58 (OTHERS) kategori Punkter Side DELETE* 2 50 PHOTO CAPTURE* 3 52 MOVIE DUB* 3 54 PHOTO COPY* 3 56 EDIT 57 PLAYLIST EDIT 58 PRINT 64 USB CONNECT 97 (MANAGE MEDIA) kategori Punkter Side MOVIE MEDIA SET* 1 27 PHOTO MEDIA SET* 1 * 3 27 FINALIZE* 1 67 MEDIA INFO 71 MEDIA FORMAT* 1 72 UNFINALIZE 74 DISC SELECT GUIDE 75 REPAIR IMG.DB F. 76 (SETTINGS) kategori* 1 Sådan tilpasses videokameraet (s. 78). * 1 Du kan også indstille disse punkter under Easy Handycam-betjening (s. 33). For punkter, der er tilgængelige i (SETTINGS) kategorien, se side 79. * 2 Punktet er tilgængeligt i funktionen Easy Handycam (s. 33), når du vælger [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) eller [MEMORY STICK] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27). * 3 Du kan muligvis ikke bruge dette punkt afhængigt af den videokameramodel, du har. Fortsættes, DK 15

16 " HOME" og " OPTION" Udnyt to typer menuer (fortsættes) Brug af HOME MENU 1 Tryk på den grønne knap, og drej samtidig POWER-kontakten i pilens retning for at tænde videokameraet. 4 Tryk på det ønskede punkt. Eksempel: [EDIT] 5 Følg vejledningen på skærmen for yderligere betjening. 2 Tryk på (HOME) A (eller B). (HOME) A Sådan skjules skærmbilledet HOME MENU Tryk på. Når du ønsker at vide noget om hvert punkts funktion i HOME MENU - HELP 1 Tryk på (HOME). HOME MENU vises. (HOME) B 3 Tryk på den ønskede kategori. Eksempel: (OTHERS) kategori 2 Tryk på (HELP). Den nederste del af til orange. (HELP) skifter 16 DK

17 3 Tryk på det punkt, du vil vide mere om. Når du berører et punkt, vises forklaringen på det på skærmen. Hvis du vil anvende valgmuligheden, skal du trykke på [YES], i modsat fald skal du trykke på [NO]. Sådan deaktiveres HELP Tryk på (HELP) igen i trin 2. Få fuldt udbytte af dit videokamera Brug af OPTION MENU Hvis du under optagelse eller afspilning blot trykker på skærmen, vises de tilgængelige funktioner på det pågældende tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at foretage de forskellige indstillinger. Se side 90, hvis du ønsker yderligere oplysninger. (OPTION) DK 17

18 Introduktion Trin 1: Kontrol af de medfølgende komponenter Kontrollér, at det følgende tilbehør fulgte med videokameraet. Tallet i parentes angiver antallet af det pågældende tilbehør. Genopladeligt batteri NP-FH40 (1) (s. 19) Vekselstrømsadapter (1) (s. 19) CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (s. 97) Picture Motion Browser (Software) PMB Guide Netledning (1) (s. 19) Betjeningsvejledning (Denne brugsanvisning) (1) A/V-tilslutningskabel (1) (s. 47, 62) USB-kabel (1) (s. 64) Trådløs fjernbetjening (DCR-DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E) (1) (s. 133) Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat. 18 DK

19 Trin 2: Opladning af batteriet POWER-kontakt Batteri DC IN-stik CHG-indikator (opladning) Introduktion Jackstikdæksel Vekselstrømsadapter DC-stik Netledning Til en stikkontakt Du kan oplade "InfoLITHIUM"- batteriet (H-serien) (s. 120), når det sidder i videokameraet. b Bemærk Videokameraet fungerer kun sammen med et "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien). 4 Forbind netledningen til vekselstrømsadapteren og stikkontakten i væggen. CHG-indikatoren (opladning) lyser, og opladning begynder. 1 Drej POWER-kontakten i pilens retning til OFF (CHG) (standardindstilling). 2 Indsæt batteriet ved at skubbe det i pilens retning, indtil det klikker på plads. 3 Tilslut vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på videokameraet. Åbn stikdækslet, og tilslut vekselstrømsadapterens DC-stik. Kontrollér, at mærket v på DC-stikket er ud for mærket v på videokameraet. 5 CHG-indikatoren (opladning) slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Tag stikket fra vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket. b Bemærk Tag stikket fra vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket ved at tage fat i både videokameraet og DC-stikket. Fortsættes, DK 19

20 Trin 2: Opladning af batteriet (fortsættes) Sådan fjernes batteriet 1 Drej POWER-kontakten til OFF (CHG). 2 Skub BATT-palen (batteriudløser) fremad (1), og fjern batteriet (2). skal du trykke på DISP/BATT INFO igen, mens oplysningerne vises. Batteriniveau (ca.) BATT-pal (batteriudløser) b Bemærk Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at -indikatoren (Film)/ -indikatoren (Still) (s. 23)/ACCESS-indikatoren (s. 29)/accessindikatoren (s. 31) er slukket. Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, skal det aflades helt (s. 120). Sådan bruges videokameraet med strøm fra en stikkontakt Foretag de samme tilslutninger, som når batteriet oplades. Batteriet aflades ikke. Sådan kontrollerer du den resterende batteritid (Battery Info) Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), og tryk derefter på DISP/BATT INFO. Efter et stykke tid vises den omtrentlige optagetid og batterioplysninger i ca. 7 sekunder. Hvis du vil have vist batterioplysningerne i op til 20 sekunder, Opladningstid Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri. Batteri Opladningstid NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH Optagetid Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt opladet batteri. Når du optager til den interne hukommelse (DCR-DVD410E/ DVD810E) eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E Batteri Optagekapacitet (ca.) Kontinuerlig optagetid Typisk optagetid* NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH DK 20

21 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E Batteri Kontinuerlig optagetid Typisk optagetid* NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH Når du optager til en disc DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E Batteri Kontinuerlig optagetid Typisk optagetid* NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E Batteri Kontinuerlig optagetid Typisk optagetid* NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH * "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og zoom. b Bemærk Se side 27 om valg af medie. Samtlige tider er målt med optagetilstanden [SP] under følgende betingelser: Øverst: Når LCD-baggrundslyset er tændt. Nederst: Når du optager med søgeren, mens LCD-panelet er lukket. Afspilningstid Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt opladet batteri. Når du afspiller fra den interne hukommelse (DCR-DVD410E/ DVD810E) eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E Batteri LCD-panel åbnet* LCD-panel lukket NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E Batteri LCD-panel åbnet* LCD-panel lukket NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH Introduktion Fortsættes, DK 21

22 Trin 2: Opladning af batteriet (fortsættes) Når du afspiller en disc DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E Batteri DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E * Når LCD-baggrundslyset er tændt. b Bemærk LCD-panel åbnet* Se side 27 om valg af medie. LCD-panel lukket NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH Batteri LCD-panel åbnet* LCD-panel lukket NP-FH (medfølger) NP-FH NP-FH NP-FH Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun giver mulighed for korte optagelser og afspilninger med videokameraet. Om opladnings-/optage-/afspilningstider Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved 25 C (10 C til 30 C anbefales). Optage- og afspilningstiderne reduceres, når videokameraet bruges ved lave temperaturer. Optage- og afspilningstiderne reduceres, afhængigt af de forhold du bruger videokameraet under. Om vekselstrømsadapteren Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion, mens du burger camcorderen. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg og et møbel. Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapterens DC-stik eller batteriklemmerne med metalgenstande. Dette kan medføre fejl. Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm til camcorderen, så længe den er sluttet til stikkontakten i væggen via lysnetadapteren. Om batteriet Før udskiftning af batteriet skal du dreje POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke -indikatoren (Film)/ -indikatoren (Still) (s. 23)/ACCESS-indikatoren (s. 29)/accessindikatoren (s. 31). CHG-indikatoren (opladning) blinker under opladning, eller Battery Info (s. 20) vises ikke korrekt under følgende forhold: Batteriet er ikke isat korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er slidt (gælder kun Battery Info). Strømmen leveres ikke fra batteriet, så længe vekselstrømsadapteren er tilsluttet videokameraets DC IN-stik, heller ikke selvom netledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Ved tilslutning af en ekstra videolampe anbefales det, at du bruger et NP-FH70/NP- FH100-batteri (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E). DK 22

23 Trin 3: Tænde for strømmen og indstille dato og klokkeslæt Indstil datoen og klokkeslættet første gang, du bruger videokameraet. Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises skærmbilledet [CLOCK SET] hver gang, du tænder videokameraet eller ændrer POWER-kontaktens stilling. Tryk på knappen på LCD-skærmen. 3 Vælg det ønskede geografiske område med /, og tryk derefter på [NEXT]. 4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk derefter på [NEXT]. 5 Angiv [Y] (år) med /. Introduktion POWER-kontakt 1 Tryk på den grønne knap, og drej samtidig POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange, indtil de pågældende indikatorer lyser. (Film): For at optage film (Still): For at optage stillbilleder Gå til trin 3, når du tænder videokameraet første gang. 2 Tryk på (HOME) t (SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [CLOCK SET]. Skærmbilledet [CLOCK SET] vises. 6 Vælg [M] med /, og indstil derefter måneden med /. 7 Angiv [D] (dag), timer og minutter på samme måde, og tryk på [NEXT]. 8 Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt, og tryk derefter på. Uret starter. Du kan angive et hvilket som helst år op til Sådan slukkes for strømmen Drej POWER-kontakten til OFF (CHG). Fortsættes, DK 23

24 Trin 3: Tænde for strømmen og indstille dato og klokkeslæt (fortsættes) b Bemærk Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3 måneder, aflades det indbyggede genopladelige batteri, og datoen og klokkeslættet bliver muligvis slettet fra hukommelsen. Hvis dette skulle ske, skal du oplade det genopladelige batteri og indstille dato og klokkeslæt igen (s. 125). Det tager nogle få sekunder for videokameraet at blive klar til at optage, efter at der er tændt for det. Du kan ikke betjene dit videokamera i denne periode. For at spare på batteriet er strømmen som standardindstilling sat til at slukke automatisk, hvis du ikke betjener videokameraet i ca. 5 minutter ([A.SHUT OFF], s. 89). z Tip Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse, men optages automatisk på mediet, og kan vises under afspilning ([DATA CODE], s. 84). Oplysninger om "Tidsforskelle" findes på side 116. Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker korrekt, skal du justere berøringspanelet ([CALIBRATION], s. 123). Ændring af sprogindstillingen Du kan ændre skærmvisningen til at vise meddelelser på et bestemt sprog. Tryk på (HOME) t (SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t [ LANGUAGE SET], og vælg derefter det ønskede sprog. DK 24

25 Trin 4: Tilpasning af kameraet før optagelse Åbne objektivdækslet Skub LENS COVER-kontakten til OPEN. Stil LENS COVER-kontakten på CLOSE efter optagelse for at lukke objektivdækslet. Justering af LCD-panelet Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til videokameraet (1), og drej det derefter til den bedst egnede vinkel for optagelse eller afspilning (2) grader (maks.) 1 90 grader i forhold til videokameraet Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet holder længere (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E) Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den nede i nogle få sekunder, indtil vises. Denne indstilling er praktisk, når du bruger videokameraet i lyse omgivelser, eller når du vil spare på batteriet. Det optagne billede påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil tænde for LCD-baggrundsbelysningen, skal du trykke på DISP/BATT INFO og holde den nede i nogle få sekunder, indtil forsvinder. b Bemærk Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til at trykke på knapperne ved siden af LCDskærmen, når du åbner eller justerer LCDpanelet. z Tip Hvis du åbner LCD-panelet 90 grader i forhold til videokameraet og derefter drejer det 180 grader mod objektivsiden, kan du lukke det med LCD-panelet udad. Dette er praktisk under afspilning. Tryk på (HOME) t (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT] (s. 86), og justér LCD-skærmens lysstyrke. Oplysningerne vises eller skjules (visning y ingen visning), hver gang du trykker på DISP BATT/INFO. Introduktion grader (maks.) DISP/BATT INFO Fortsættes, DK 25

26 Trin 4: Tilpasning af kameraet før optagelse (fortsættes) Justering af søgeren Du kan se billeder i søgeren for ikke at tømme batteriet, eller når billedet på LCDskærmen er dårligt. Træk søgeren ud, og se billederne i den. Justér søgeren, så den passer til dit syn. Søger Justeringsknap til søger Drej den, indtil billedet står skarpt. z Tip Du kan indstille lysstyrken for søgerens baggrundsbelysning ved at trykke på (HOME) t (SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT] (s. 86). Tilstramning af håndremmen Indstil og stram håndremmen som vist, og hold videokameraet rigtigt. DK 26

27 Trin 5: Valg af medier Du kan indstille forskellige medier til film og stillbilleder. Til film kan du vælge den interne hukommelse *, en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"- kort. Til stillbilleder kan du vælge den interne hukommelse* eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort. DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E I standardindstillingen optages film på en disc. Stillbilleder optages kun på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. DCR-DVD410E/DVD810E I standardindstillingen optages både film og stillbilleder i den interne hukommelse. Intern hukommelse * Introduktion Film Disc Stillbillede * DCR-DVD410E/DVD810E "Memory Stick PRO Duo" b Bemærk Du kan optage, afspille og redigere billeder på det valgte medie. Hvis du vil optage, afspille eller redigere billeder på andre medier, skal du vælge medie igen. Valg af medier til film 3 Tryk på [YES]. 1 Tryk på (HOME) t (MANAGE MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET]. Skærmbilledet til valg af medie til film vises. 4 Når [Completed.] vises, skal du trykke på. Mediet til film er ændret. 2 Tryk på det ønskede medie. Fortsættes, DK 27

28 Trin 5: Valg af medier (fortsættes) Valg af medie til stillbilleder (DCR-DVD410E/DVD810E) 1 Tryk på (HOME) t (MANAGE MEDIA) t [PHOTO MEDIA SET]. Skærmbilledet til valg af medie til stillbilleder vises. Kontrol af valgt medie 1 Skub POWER-kontakten for at tænde indikatoren for den funktion ( (Film)/ (Still), du vil bruge til at kontrollere mediet. 2 Kontrollér medie-ikonet, der vises i skærmens øverste højre hjørne. Medie-ikon 2 Tryk på det ønskede medie. b Bemærk Du kan ikke vælge en disc som medie til stillbilleder. 3 Tryk på [YES]. Intern hukommelse* Disc (Ikonet varierer afhænger af disc-typen (s. 11)). "Memory Stick PRO Duo" * DCR-DVD410E/DVD810E 4 Når [Completed.] vises, skal du trykke på. Mediet til stillbilleder er ændret. DK 28

29 Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort Når du vælger [INT. MEMORY] i "trin 5", er dette "trin 6" ikke nødvendigt (DCR- DVD410E/DVD810E). Isætning af en disc Når du vælger [DISC] i "trin 5", skal du bruge en ny 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL (s. 11). b Bemærk Fjern først støv og eventuelle fingeraftryk fra discen med en blød klud (s. 119). 3 Sæt discen i, så den side, der skal optages på, vender ind mod videokameraet, og tryk derefter midt på discen, indtil den klikker på plads. Introduktion 1 Kontrollér, at videokameraet er tændt. 2 Skub disc-dækslets OPENkontakt i pilens retning (OPEN l). [PREPARING TO OPEN] vises på skærmen. Disc-dækslet åbnes automatisk en smule. Disc-dækslets OPENkontakt Linse ACCESS-indikator (disc) Luk disc-dækslet helt op, når det åbnes en smule. Sæt discen i, så den trykte side vender udad, når du bruger en enkeltsidet disc. 4 Luk disc-dækslet. [DISC ACCESS] vises på skærmen. Det kan tage lidt tid, før videokameraet genkender discen. x DVD-RW/DVD+RW Der vises et skærmbillede, hvor du bliver spurgt, om du vil bruge [DISC SELECT GUIDE]. Du kan formatere discen ved at bruge [DISC SELECT GUIDE] og følge vejledningen på skærmen. Hvis du ikke vil bruge den, skal du gå til trin 5. x DVD-R/DVD+R DL Du kan begynde at optage umiddelbart efter, at [DISC ACCESS] forsvinder fra skærmen. Du behøver ikke at gå videre til de trin, der følger efter trin 5. 5 Tryk på den valgmulighed på skærmen, du vil bruge. Fortsættes, DK 29

30 Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort (fortsættes) x DVD-RW Vælg optageformatet [VIDEO] eller [VR] (s. 11), og tryk derefter på. x DVD+RW Vælg filmens billedformat, [16:9 WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på. 6 Tryk på [YES]. 7 Tryk på, når [Completed.] vises. Når formateringen er afsluttet, kan du begynde at optage på discen. z Tip Når du bruger en DVD-RW samtidig med Easy Handycam-betjening (s. 33), er optageformatet fastlåst til VIDEO-format. Sådan fjernes discen 1 Følg trin 1 og 2 for at åbne disc-dækslet. 2 Tryk på disc-holderen midt i disc-rummet, og fjern discen ved at holde den i kanten. Hvis disc-dækslet griber fat i håndremmen, når du lukker dækslet, kan det medføre funktionsfejl i videokameraet. Undgå at røre ved discens optageside og linsen (s. 124). Pas på ikke at afsætte fingeraftryk på discens overflade, når du bruger en dobbeltsidet disc. Hvis du lukker disc-dækslet, og discen ikke er isat korrekt, kan det medføre funktionsfejl i videokameraet. Afbryd ikke strømmen til videokameraet under formatering af en disc. Udsæt ikke videokameraet for stød eller rystelser, mens kameraet læser fra/skriver til en disc: mens ACCESS-indikatoren lyser mens ACCESS-indikatoren blinker mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING TO OPEN] vises på LCD-skærmen Det kan tage lidt tid, før discen kan fjernes afhængigt af det, der er optaget. Der kan gå mere end 10 minutter, før en disc kan fjernes, hvis discen har ridser, eller der sidder fingeraftryk på den osv. I sådanne tilfælde kan discen være beskadiget. z Tip Du kan isætte eller fjerne discen, når videokameraet er tilsluttet en strømkilde, også selvom videokameraet er slukket. Discgenkendelsen (trin 4) starter imidlertid ikke. Se "Formatering af medier" (s. 72), hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget på en DVD- RW/DVD+RW, for at bruge den igen til at optage nye billeder. Du kan kontrollere, om du bruger den rigtige disc, ved hjælp af [DISC SELECT GUIDE] i HOME MENU (s. 75). b Bemærk Pas på ikke at hindre disc-dækslets bevægelse med hånden eller andre genstande, når du åbner og lukker det. Flyt håndremmen til bunden af videokameraet, før du åbner og lukker discdækslet. DK 30

31 Isætning af et "Memory Stick PRO Duo"-kort Dette er kun nødvendigt, når du vælger [MEMORY STICK] i "trin 5". Se side 3 om de "Memory Stick"-kort du kan bruge med videokameraet. z Tip Hvis du kun optager stillbilleder på et "Memory Stick PRO Duo"-kort, er det ikke nødvendigt at gå til trinnene efter trin 3. 3 Hvis du vælger [MEMORY STICK] i "trin 5" til filmoptagelse, skal du skubbe POWER-kontakten flere gange, indtil -indikatoren (Film) lyser. Hvis POWER-kontakten er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje den, mens du trykker på den grønne knap. Introduktion 1 Åbn LCD-panelet. 2 Isæt "Memory Stick PRO Duo"- kortet. 1 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i pilens retning. 2 Isæt "Memory Stick PRO Duo"-kortet i Memory Stick Duo-rillen, indtil det klikker på plads (kortet skal vende korrekt). 3 Luk Memory Stick Duo-dækslet. Skærmbilledet [Create a new Image Database File.] vises på skærmen, når du isætter et nyt "Memory Stick PRO Duo"-kort. 4 Tryk på [YES]. Access-indikator Vend mærket b mod LCDskærmen. Fortsættes, DK 31

32 Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort (fortsættes) Sådan fjernes "Memory Stick PRO Duo"-kortet Åbn LCD-panelet og Memory Stick Duodækslet. Tryk "Memory Stick PRO Duo"- kortet let indad en enkelt gang, og tag det derefter ud af rillen. b Bemærk For at forhindre at medier bliver ødelagt, eller billedoptagelser går tabt, må du ikke gøre følgende, hvis access-indikatoren ( s. 31) lyser: fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren fra videokameraet udsætte videokameraet for stød eller rystelser fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra videokameraet Undgå at åbne Memory Stick Duo-dækslet under optagelse. Hvis du tvinger "Memory Stick PRO Duo"-kort ind i den forkerte retning, kan det medføre funktionsfejl i "Memory Stick PRO Duo"- kortet, Memory Stick Duo-rillen eller i billeddata. Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] vises i trin 4, skal du formatere "Memory Stick PRO Duo"-kortet (s. 72). Formatering vil slette alle data, der er optaget på "Memory Stick PRO Duo"-kortet. Brug ikke magt til at fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet. Dette kan medføre fejl. b Bemærk Tallene i skemaet er målt ved anvendelse af et "Memory Stick PRO Duo" produceret af Sony Corporation. Optagetiden varierer afhængigt af optageforholdene, "Memory Stick"-korttype og indstilling af [REC MODE] (s. 80). Når optagetiden er mindre end 5 minutter, vises. z Tip Se side 83 for det antal stillbilleder, der kan optages. Optagetid for film på et "Memory Stick PRO Duo"-kort Tallene i skemaet er omtrentlige optagetider i minutter på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. Tallene i ( ) er minimum-optagetider. Optagetilst and 9M (HQ) (høj kvalitet) 6M (SP) (standard kvalitet) 3M (LP) (long play) 512 MB 6 (5) 9 (5) 15 (10) 1 GB 10 (10) 20 (10) 35 (25) 2 GB 25 (25) 40 (25) 80 (50) 4 GB 55 (50) 80 (50) 160 (105) 8 GB 115 (100) 170 (100) 325 (215) DK 32

33 Optagelse og afspilning Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er lettere at læse. Billederne optages på det valgte medie (s. 27). R Film 1 Drej POWER-kontakten G, indtil - indikatoren (Film) tændes. Stillbilleder 1 Drej POWER-kontakten G, indtil - indikatoren (Still) tændes. Hvis POWERkontakten er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje den, mens du trykker på den grønne knap. Optagelse og afspilning 2 Tryk på EASY A. vises på skærmen., 2 Tryk på EASY A. vises på skærmen., 3 Tryk på START/STOP H (eller E) for at starte optagelsen*. 3 Tryk let på PHOTO F for at justere fokus A (der høres et bip), og tryk derefter helt ned på B (der høres en lukkerlyd). [STBY] t [REC] Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelse. * Film optages med [SP]-optagetilstand. Blinker t Lyser Fortsættes, DK 33

34 Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) (fortsættes) Afspilning af optagne film/stillbilleder 1 Drej POWER-kontakten G for at tænde videokameraet. 2 Tryk på (VIEW IMAGES) I (eller D). VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise miniaturerne.) Film Roll Index (s. 44) Face Index (s. 44) Forrige 6 billeder Næste 6 billeder Vender tilbage til optageskærmbilledet. Viser film. Viser stillbilleder. Søger efter billeder ved hjælp af optagedato (s. 45).* Vises med billedet på hver af de faner, der sidst blev afspillet/optaget (B for det stillbillede, der er optaget på "Memory Stick PRO Duo"- kortet). * Når du vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27), vises en disc-type. Du kan ikke søge efter film ved hjælp af optagedato. 3 Start afspilningen. Film: Tryk på fanen, og tryk derefter på filmen, der skal afspilles. Vender tilbage til VISUAL INDEXskærmbilledet. Starten af scenen/forrige scene Stop (går til VISUAL INDEX-skærmbilledet.) Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker. Næste scene Optagedato/-klokkeslæt* Baglæns/Forlæns * Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 84). DK 34

35 ztip Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL INDEX-skærmbilledet. Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på / under pause. Du kan justere lydstyrken ved at trykke på (HOME) t (SETTINGS) t [SOUND SETTINGS] t [VOLUME] og derefter /. Du kan ændre filmmedie med [MOVIE MEDIA SET] (s. 27). Stillbilleder: Tryk på fanen og det stillbillede, der skal afspilles. Vender tilbage til VISUAL INDEX-skærmbilledet. Går til VISUAL INDEXskærmbilledet * Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 84). Diasshow (s. 46) Optagedato/-klokkeslæt* Forrige/Næste Optagelse og afspilning ztip Du kan ændre stillbilledmedie med [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) (s. 27). Fortsættes, DK 35

36 Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) (fortsættes) Sådan annullerer du Easy Handycambetjening Tryk igen på EASY A. forsvinder fra skærmen. Menuindstillinger under Easy Handycam-betjening Tryk på (HOME) C (eller B) for at få vist de menupunkter, der er tilgængelige for ændringer af opsætning (s.15, 78). b Bemærk De fleste menupunkter vender automatisk tilbage til standardindstillingerne. Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. For yderligere oplysninger, se side 79. DVD-RW formateres med VIDEO-format (s. 11). Du kan ikke anvende menuen (OPTION). Annullér brug af Easy Handycam, hvis du vil føje effekter til billeder eller ændre indstillinger. Ugyldige knapper under Easy Handycam-betjening Du kan ikke bruge visse knapper/funktioner under Easy Handycam-betjening, da de indstilles automatisk (s. 79). Hvis du foretager en ugyldig betjening, vises [Invalid during Easy Handycam operation]. Afspilning af film på en disc på andre enheder (Lukning) For at kunne afspille film, der er gemt på en disc, på andre enheder eller på en computer, skal discen "lukkes". Se nærmere om lukning på side 67. b Bemærk For DVD-R, DVD+R DL gælder det, at du ikke kan genbruge discen eller optage flere film på discen, når først discen er lukket, uanset om der er ledig plads på discen. Du kan ikke optage flere film på en lukket disc under Easy Handycam-betjening (s. 74). DK 36

37 Optagelse Billederne optages på det medie, der er valgt under indstilling af medie (s. 27). DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E I standardindstillingen optages film på en disc. Stillbilleder optages kun på et "Memory Stick PRO Duo"-kort. DCR-DVD410E/DVD810E I standardindstillingen optages både film og stillbilleder i den interne hukommelse. Åbne objektivdækslet (s. 25). PHOTO F (HOME) E START/STOP B Optagelse og afspilning (HOME) D POWER -kontakt A Hvis POWER-kontakten er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje den, mens du trykker på den grønne knap. START/STOP C -indikator (Film) -indikator (Still) b Bemærk Når ACCESSaccess-indikatorerne (s. 29, 31) lyser eller blinker, efter at optagelsen er afsluttet, betyder det, at der stadig bliver skrevet data til mediet. Udsæt ikke videokameraet for stød eller rystelser, og fjern ikke batteri eller vekselstrømsadapter. Hvis [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) eller [MEMORY STICK] vælges i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27), bliver den næste filmfil automatisk oprettet, når en filmfil overstiger 2 GB. z Tip Se side 3 om de "Memory Stick PRO Duo"-kort du kan bruge i videokameraet. Du kan kontrollere den ledige plads til film på mediet ved at trykke på (HOME) t (MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 71). Fortsættes, DK 37

38 Optagelse (fortsættes) Film Stillbilleder 1 Drej POWER-kontakten A, indtil -indikatoren (Film) tændes. 1 Drej POWER-kontakten A, indtil -indikatoren (Still) tændes. 2 Tryk på START/STOP B (eller C). 2 Tryk let på PHOTO F for at justere fokus A (der høres et bip), og tryk derefter helt ned på B (der høres en lukkerlyd). [STBY] t [REC] Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelse. Blinker t Lyser vises ved siden af eller. Når forsvinder, er billedet optaget. b Bemærk Du kan ikke optage stillbilleder på en disc. z Tip Se side 12 om optagetider for film og side 83 om det antal stillbilleder, der kan optages. vises, når [ INDEX SET] sættes til [ON] (standardindstillingen) under filmoptagelse (s. 82). Du kan skifte mellem at optage film og stillbilleder ved at trykke på (HOME) D (eller E) t (CAMERA) t [MOVIE] eller [PHOTO]. Du kan oprette stillbilleder fra de film, du har optaget (s. 52). DK 38

39 Zoom Du kan zoome ind op til de forstørrelser, der er vist i følgende skema. DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD610E DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E Forstørrelsen kan justeres med motorzoomgrebet eller zoomknappen ved siden af LCD-skærmen. Bredere visningsvinkel:(vidvinkel) (optisk zoom) Du kan ikke skifte zoomhastighed med zoomknapperne ved siden af LCD-skærmen. Den mindst mulige afstand mellem videokameraet og motivet, der tillader skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto. z Tip Med [DIGITAL ZOOM] (s. 81) kan du zoome endnu mere ind end den forstørrelse, der er vist i skemaet, når du optager film. Optagelse af lyd med mere tydelighed (5.1-kanals surround-optagelse) (DCR- DVD115E/DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E) Lyde, der opfanges af den indbyggede mikrofon, omdannes til 5.1-kanals surround sound og optages. Nyd realistisk lyd ved afspilning af film på enheder, der understøtter 5.1-kanals surround sound. Indbygget mikrofon Optagelse og afspilning Næroptagelser: (Telefoto) Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå langsommere zoom. Skub det lidt længere for at zoome hurtigere. b Bemærk [STEADYSHOT] reducerer muligvis ikke billedets uskarphed som ønsket, når motorzoomgrebet stilles på T (Telefoto). Sørg for at holde fingeren på motorzoomgrebet. Hvis du flytter fingeren fra motorzoomgrebet, kan lyden fra betjeningen af motorzoomgrebet muligvis høres på optagelsen. Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals surround sound Ordliste (s. 136) b Bemærk 5.1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du afspiller på dit videokamera. z Tip Du kan vælge optagelyd, [5.1ch SURROUND] eller [2ch STEREO] ([AUDIO MODE], s. 80). Fortsættes, DK 39

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-71 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-088-340-72(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI DCR-HC30E/HC40E

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Velkommen! Der gives ingen garanti for beskadigede eller tabte data Sony giver ikke nogen garanti for beskadigede eller tabte data.

Velkommen! Der gives ingen garanti for beskadigede eller tabte data Sony giver ikke nogen garanti for beskadigede eller tabte data. Om denne vejledning Denne hurtig start-guide indeholder instruktioner til grundlæggende betjening. Se PDF-vejledningen på den medfølgende applikation-disk (CD-ROM) for flere oplysninger. Se den medfølgende

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot