VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS100 KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA"

Transkriptio

1 VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT A FI DANSK KAMERA MED HUKOMMELSE MUISTILLINEN VIDEOKAMERA GZ-MS100 E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med hukommelse. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. Hyvä asiakkaamme, Kiitos, että ostit tämä muistillisen videokameran. Lue sivuilla 4 ja 5 annetut varo-ohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. SUOMI

2 Sådan kommer du i gang 1 Klargøring Q Sæt batteriet i Oplad batteriet før brug (Z s. 14). R Installer et SD-kort Formatering af et SD-kort ved første ibrugtagning. ( s. 15) S Åbn objektivdækslet BATT. 2 Videoindspilning Q Vælg! (video) tilstand R Vælg indspilningstilstand (REC) [ 5 h 5 6 m ] SELECT PLAY/REC 3 Afspilning Q Vælg! (video) tilstand R Vælg afspilningstilstand (PLAY) for at få vist miniaturebilleder på skærmen SELECT PLAY/REC

3 FORSIGTIG: Tryk på sensorerne med fingeren. Sensorerne virker ikke, hvis du trykker på dem med fingerneglen eller med handsker på. DANSK T Åbn LCD-skærmen Kameraet tændes automatisk. U Når [SET DATE/TIME!] vises, skal du trykke på [YES] inden for 10 sekunder V Indstil datoen og klokkeslættet ( s. 14) SET DATE/TIME! YES NO CLOCK ADJUST DATE TIME (Z s. 6) S Tryk på knappen START/STOP for at starte indspilningen S Vælg den ønskede fi l ved hjælp af berøringssensoren. Og tryk dernæst på OK-knappen for at starte afspilningen L Sådan ser du billederne på TV (Z s. 19) L Glem ikke at lave kopier efter optagelse! Sådan kopierer du filer til DVD-disks (Z s. 22) Stop af afspilning Vælg L.

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. BEMÆRKNINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batteriet og kameraet med installeret batteri må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis du bærer eller holder kameraet i LCDskærmen, risikerer du at tabe eller beskadige apparatet. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan blive alvorligt beskadiget. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag.

5 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier Produkter Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. YouTube og YouTube-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende YouTube LLC. Andre produkt- og firmanavne i denne instruktionsbog er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. DANSK Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier.

6 Læs dette først! Sådan vælges et element ved hjælp af berøringssensoren Der bruges en eksempelskærm på engelsk til den nedenstående vejledning. L Valg af et element fra menulisten (på menuskærmen) MENU SHUTTER MODE IMAGE QUALITY GAIN UP BASIC SETTINGS L Ved hjælp af knapper på skærmen (f.eks. under afspilning Z s. 18) A Q Før din finger op og ned langs sensoren. R Tryk på knappen OK. BEMÆRK Markøren bevæger sig fra 1 til 9 på indeksskærmen, når du fører din finger hen over berøringssensoren. SD B A Rør ved sensordelen ved siden af knappen på skærmen for at vælge en knap, der vises på den venstre side af skærmen. B Rør ved berøringssensoren under den knap på skærmen, du ønsker at vælge, for at vælge en knap, der vises i bunden af skærmen. FORSIGTIG Tryk på sensorerne med fingeren. Sensorerne virker ikke, hvis du trykker på dem med fingerneglen eller med handsker på.

7 Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Det anbefales at kopiere vigtige, indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. (Z s. 22) DANSK Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Det anbefales at bruge det samme indspilningsmedie, både til testoptagelsen og til den egentlige optagelse. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt. (Z s. 33) Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U-batterierne. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge kameraet og kontakte din JVC-forhandler Hvis der opstår et problem, mens du bruger SD-kortet, skal du indlevere kortet sammen med kameraet til reparation. Hvis et af dem ikke indleveres, kan årsagen til funktionsfejlen ikke findes, og kameraet kan ikke repareres. Indspillede data kan gå tabt, når kameraet repareres eller efterses. Opret sikkerhedskopier af alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da kameraet kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden sat til [ON] som standard Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF]. Installation af SD-kort Funktionsdygtighed er garanteret på følgende SD-kort. SD-kort eller SDHC-kort kompatible med klasse 4 eller højere. Panasonic-, TOSHIBA-, SanDisk-, ATP SD-kort (256 MB til 2 GB) eller SDHC-kort (4 GB til 16 GB). Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke.

8 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr... 9 Indeks Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...14 Indstilling af dato/tid...14 Andre indstillinger Kontrol af den resterende batteristrøm...15 Installation af SD-kort...15 INDSPILNING/PLAYBACK Indspilning af filer Videoindspilning...16 Indspilning af stillbilleder...17 Afspilning af filer Afspilning af video/stillbilleder...18 Visning af billeder på tv PC-BETJENING Sikkerhedskopiering af filer på en Windows pc Systemkrav...23 Programinstallation...23 Tilslutning af kameraet til en PC...25 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en...25 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en uden brug af software...26 Fil-upload på en Windows pc Fil-upload til YouTube...27 Andre Windows pc-funktioner Få mere glæde af softwaren...28 Sikkerhedskopiering på en Macintosh Systemkrav...29 Tilslutning af kameraet til en Macintosh Sikkerhedskopiering af filer på Macintosh Mappestruktur og filtypenavne Kundesupportoplysninger REDIGERING/KOPIERING Administration af filer Sletning/beskyttelse af filer...20 Kopiering af filer Kopiering af filer fra kameraet til en DVD-brænder...22 YDERLIGERE OPLYSNINGER Fejlfinding Rengøring Advarselsindikatorer Specifikationer Forsigtighedsregler Stikordsregister Læs denne VEJLEDNING for at kunne bruge dit VIDEOKAMERA. Se HÅNDBOGEN i den vedlagte cd-rom for at få fl ere oplysninger om betjeningen. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at du kan få vist HÅNDBOGEN. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: BEMÆRK Vælg dit ønskede sprog med et enkelt klik. Modelnavnet er angivet i bunden af dit videokamera.

9 Standardudstyr Lysnetadapter AP-V19E Batteripakke BN-VF808U Lyd-/videokabel Cable DANSK USB-kabel (Z s. 22, 25 og 29) Cd-rom (Z s. 23, 28) BEMÆRK Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler.

10 Indeks BEMÆRK LCD-skærmen kan dreje 270. Betjening med powerlink Du kan også tænde/slukke kameraet ved at åbne/lukke LCD-skærmen, når det er i indspilningstilstand. Pas på ikke at tildække 4, 5, 7 og 9 under indspilningen. 10

11 Kameraet! Berøringssensor (Z s. 6) # Knappen OK (DISP) [OK/DISP] (Z s. 13) $ Menuknap [MENU] % Afbryder [ ] (Du kan slukke for kameraet ved at trykke på denne knap og holde den nede.) & Højttaler ( Knap til omskiftning mellem afspilnings- /indspilningstilstand [SELECT PLAY/REC] (Z s. 16) ) Adgangs-/opladningsindikator [ACCESS/CHRG]. (Blinker, når du åbner filer eller skifter batteri. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteriet/ lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til filer). * Knappen Direkte dvd [DIRECT DVD] (Z s. 22)/Informationsknap [INFO] (Z s. 15) + Knap til Upload/Modus for Upload Forudoptagelse [UPLOAD] (Z s. 27), Knap til automatisk/manuel tilstand [AUTO/ MANUAL] - Knap til start/stop af videoindspilning [START/STOP] (Z s. 16). Knap til indspilning af stillbilleder [SNAPSHOT] (Z s. 17) / Zoomhåndtag [W 7,T,] Højttalerlydstyrke [ VOL+] (Z s. 18) 0 Tilstandsknap [!, #] 1 DC-jackstik [DC] (Z s. 14) 2 Lyd-/video-jackstik [AV] 3 USB-jackstik (Universal Serial Bus) [ 2 ] (Z s. 22, 25 og 29) 4 LED-indikator 5 Kamerasensor 6 Objektivdæksel 7 Objektiv 8 Objektivdækselkontakt [ =, > ] 9 Stereomikrofon : Port til SD-kort ; Taphul < Stativfæste = Batteriudløserknap [BATT.] (Z s. 14) > Batteriholder (Z s. 14)? Håndstrop DANSK 11

12 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning 1/ X SD [ 5 h 5 6 m ] 0 : 0 4 : 0 1 REC :55! Indikator for den valgte tilstand 4 : Automatisk tilstand 3 : Manuel tilstand # Indikator for effekttilstand $ Indikator for telemakrotilstand % LED-indikator & Indikator for Program AE-tilstand ( Zoomindikator ) SD Kort indikator (Z s. 15) * Omtrentligt zoom + Indikator for hvidbalance, Indikator for manuel fokusindstilling - Batteriindikator (Z s. 35). Dato/tid (Z s. 14) / Indikator for lysstyrkejustering 0 Indikator for baglyskompensation 1 Indikator for irisblænde 2 ± : Indikator for justering af eksponering. : Indikator for fotometri-områdekontrol 3 Lukkerhastighed! Tilstandsindikator # Tæller $ Indikator for foroptagelsestilstand før publicering (vises under UPLOAD REC ON) (Z s. 27) % Billedkvalitet: B (ULTRA FINE), C (FINE), D (NORMAL), E (ECONOMY) & Resterende tid (Z s. 16, 37) ( MREC: (Vises under indspilning). (Z s. 16) MQ: (Vises i indspilnings-standby-tilstand). ) Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). * Indikator for Wind Cut + Hændelsesindikator Kun under indspilning af stillbilleder! Tilstandsindikator # Fokusindikator (Z s. 17) $ Billedstørrelse % Billedkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) & Antal resterende billeder (Z s. 37) ( Indspilningsindikator (Z s. 17) ) Lukkertilstandsindikator * Indikator for indspilning med automatisk timer 12

13 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder DANSK 9 : 5 5 : SD SD :55! Tilstandsindikator # Indikator for effekttilstand $ Indikator for wipe-/fade-effekt % 6 : Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste). ª : Indikator for afspilning af søgning efter hændelse (vises ved afspilning af en videofil fra søgningen efter hændelse). : Indikator for afspilning af søgning efter dato (vises ved afspilning af en videofil fra søgningen efter dato.) & Billedkvalitet: B (ULTRA FINE), C (FINE), D (NORMAL), E (ECONOMY) ( Tæller ) Afspilningstilstand (Z s. 18) F :Afspilning Q :Pause K :Søgning fremad J : Søgning tilbage G : Afspilning af slowmotion fremad E : Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden). * SD Kort indikator (Z s. 15) + Indikator for lydstyrke, Batteriindikator (Z s. 35) - Dato/tid (Z s. 14) :55! Tilstandsindikator # Indikator for effekttilstand $ Mappe-/filnummer % Indikator for afspilning af diasshow (Z s. 18) & SD Kort indikator (Z s. 15) ( Batteriindikator (Z s. 35) ) Dato/tid (Z s. 14) Skift af indikatortilstande på LCD-skærm Hver gang du trykker på knappen DISP, skifter indikatorerne på LCD-skærmen som vist herunder; I indspilningstilstand: Alle indikatorer/indikatorer for valgte funktioner I afspilningstilstand: Alle indikatorer/kun dato og tid/ingen indikatorer Funktionsvejledning på skærmen Funktionsvejledningen på skærmen vises nederst på skærmen under visning af menuer, etc. EDIT PLAYLIST EFFECT WIPE/FADER BASIC SETTINGS ADD EFFECT TO IMAGE 13

14 Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet 1 Luk LCD-skærmen for at slukke for kameraet. 2 Sæt batteriet i. Skub batteripakken ned, indtil den låses fast. Kameraets underside BATT. BEMÆRK Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren. Indstilling af dato/tid 1 Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. 2 Når [SET DATE/TIME!] vises, skal du trykke på [YES] inden for 10 sekunder. 3 Tilslut lysnetadapteren. DC-jackstik Opladningslampe Hvis du ikke vælger inden for 10 sekunder, forsvinder skærmen. I dette tilfælde skal du trykke på knappen og tænde for kameraet igen. 3 Indstil datoen/tiden. CLOCK ADJUST DATE TIME Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Gentag dette trin for at indstille måneden, dagen, året, timer og minutter. 14 Lysnetadapter Indikatoren for opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten, og afbryd lysnetadapteren fra kameraet. L Sådan tages batteriet ud Skub til BATT., og hold fast i det (Z trin 2), og fjern derefter batteriet. L Kontrol af den resterende batteristrøm Se side Tryk på knappen OK for at afslutte. L Sådan ændres datoen og tiden 1) Tryk på knappen MENU. 2) Vælg [BASIC SETTINGS] og dernæst [CLOCK ADJUST]. 3) Indstil datoen og tiden. L Sådan kommer du tilbage til forrige skærm L Sådan lukkes skærmen Tryk på knappen MENU.

15 Andre indstillinger Kontrol af den resterende batteristrøm Klargøring: Sæt batteriet i. Tryk på knappen SELECT PLAY/REC for at vælge indspilningstilstand. For!-tilstand: Tryk to gange på knappen INFO eller på knappen INFO og vælg dernæst ;. For #-tilstand: Tryk på knappen INFO. DIRECT DVD INFO BATTERY CONDITION MAX TIME min kortlæser, du anvender, muligvis ikke SDHC-understøttet. Anvend camcorderen eller andre SDHC-kompatible apparater til aflæsning af kortet. Q Indsæt et SD-kort Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for kameraet. 1 Åbn SD-kortdækslet. Kameraets underside DANSK L Sådan kommer du tilbage til den normale skærm Tryk på knappen INFO igen. BEMÆRK Hvis COMMUNICATING COMMUNICATING ERROR ERROR ERROR vises, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i dette tilfælde den nærmeste JVC-forhandler. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Installation af SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende betjeningstrin. Funktionsdygtighed er garanteret på følgende SD-kort. SD-kort eller SDHC-kort kompatible med klasse 4 eller højere. Panasonic-, TOSHIBA-, SanDisk-, ATP SD-kort (256 MB til 2 GB) eller SDHC-kort (4 GB til 16 GB). Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke. Kort, der benyttes til videoindspilning på dette kamera, kan ikke afspilles på andre enheder. Visse kortlæsere (herunder indvendige kortlæsere i pc ere) vil muligvis ikke understøtte SDHC-formatet. Hvis du anvender et SDHC kort til optagelse og kommer ud for aflæsningsfejl, er den QUIT 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. 3 Luk SD-kortdækslet. Skråt hjørne L Sådan fjerner du et SD-kort Tryk ned på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. BEMÆRK Indsæt og fjern kun SD-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. R Formatering af et SD-kort ved første ibrugtagning Dette giver også en stabil driftshastighed og funktion ved adgang til SD-kortet. Vælg [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. 15

16 Indspilning af filer Videoindspilning Klargøring: Installer af SD-kort. Åbn objektivdækslet. Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. Drej tilstandsknappen for at vælge! (video) tilstand. Tryk på SELECT PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. SELECT PLAY/REC Tryk på knappen START/STOP for at starte indspilningen. Den omtrentlige resterende indspilningstid vises. L Stop af indspilning Tryk på knappen START/STOP igen. L Sådan kan du få vist den video, du lige har indspillet Vælg A i pausetilstand. Under visningen kan du slette videoen ved at vælge *. L Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [VIDEO QUALITY] i MENU. L Ændring af billedformatet (16:9/4:3) Ændr indstillingerne i [SELECT ASPECT RATIO] i MENU. L For at optage et videoklip (ca. 10 minutter) Tryk to gange på UPLOAD-knappen, så "UPLOAD REC ON" vises, før du starter optagelsen. BEMÆRK Videofiler får navnene MOV001.MOD til MOV009.MOD, MOV00A.MOD til MOV00F.MOD og MOV010.MOD i indspilningsrækkefølge. Efter indspilning af video 12 timer i træk stopper indspilningen automatisk. Der oprettes en ny fil for hver 4 GB kontinuerlig indspilning. Kameraet indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Dette kamera er ikke kompatibelt med andre digitale videoformater. 16

17 Indspilning af stillbilleder Klargøring: Installer et SD-kort. Åbn objektivdækslet. Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. Drej tilstandsknappen for at vælge # (stillbilled)-tilstand. Tryk på SELECT PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. SELECT PLAY/REC DANSK Tryk knappen SNAPSHOT halvt ned, og hold den nede. Indikatoren? bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. L Sådan kan du få vist det billede, du lige har indspillet Vælg A efter indspilningen. Under visningen kan du slette billedet ved at vælge *. L Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [IMAGE QUALITY] i MENU. L Uafbrudt indspilning af stillbilleder Indstil på [CONTINUOUS SHOOTING] i [SHUTTER MODE] i MENU. Tryk helt ned på SNAPSHOTknappen for at tage fotoet/billedet. 17

18 Afspilning af filer Afspilning af video/stillbilleder 1 Drej tilstandsknappen for at vælge! tilstanden (video) eller # (still image). 2 Tryk på SELECT PLAY/REC-knap for at vælge afspilningstilstand. SELECT PLAY/REC Indeksskærmen for videoer vises. 3 Vælg den ønskede fil. L Sådan afspiller du på tv Se side 19. SD VIDEO PLAYBACK L Sådan kontrolleres filoplysningerne Tryk på INFO, mens afspilningen er i pausetilstand. L Justering af videoers lydstyrke Skru ned for lydstyrken Skru op for lydstyrken L Betjening under afspilning af video L Betjening under afspilning af stillbilleder! N : Gå tilbage til første scene i filen # O : Gå til første scene i næste fil $ L : Gå tilbage til indeksskærmen % J : Søgning tilbage (under afspilning) E : Bagudrettet enkeltbilledafspilning (i pausetilstand)* & F : Afspilning Q : Pause ( K : Søgning fremad (under afspilning) G : Fremadrettet enkeltbilledafspilning (i pausetilstand)* * Langsom afspilning starter, når du bliver ved med at trykke på sensorknappen under E / G i et stykke tid.! ( : Rotér 90 grader mod uret P : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow i bagudgående retning. # ) : Rotér 90 grader med uret F : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow i fremadgående retning. $ L : Gå tilbage til indeksskærmen % N : Vis den forrige fil & F : Start/afslut diasshowet ( O : Vis den næste fil 18

19 Visning af billeder på tv Klargøring: Sluk for alle apparater. DC-jackstik AV-jackstik DANSK AV-kabel Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen AV-indgangsjackstik BEMÆRK Dette kamera er konstrueret til brug sammen med farve-tv-signaler af typen PAL. Det kan ikke benyttes sammen med et tv med en anden standard. 1 Tænd for kameraet og tv'et. 2 Indstil tv'et på tilstanden VIDEO. 3 (Kun ved tilslutning af kameraet til videobåndoptageren/dvd-optageren) Tænd for videobåndoptageren/dvd-optageren, og indstil den på inputtilstanden AUX. 4 Start afspilning på kameraet. (Z s. 18) L Hvis billedformatet ikke er korrekt som illustreret til højre Ændr indstillingerne i [SELECT TV TYPE] i MENU. L Sådan vises kameraets skærmvisning på tv'et Indstil [DISPLAY ON TV] på [ON] i MENU. 16:9 TV 4:3 TV 19

20 REDIGERING/UDSKRIVNING Administration af filer FORSIGTIG Undlad at tage SD-kortet ud eller udføre andre betjeninger (som for eksempel at afbryde strømtilførslen), når du arbejder med filerne. Sørg også for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da data på SD-kortet kan blive beskadiget, hvis batteriet løber tør for strøm under arbejdet. Hvis dataene på SD-kortet beskadiges, skal du formatere det. Sletning/beskyttelse af den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. Sletning/beskyttelse af filer Beskyttede filer kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, skal du først fjerne beskyttelsen. Når filer først er slettet, kan de ikke genskabes igen. Kontroller filerne, inden du sletter dem. Klargøring: Drej tilstandsknappen for at vælge tilstanden! eller #. Tryk på knappen SELECT PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. De følgende skærmillustrationer er eksempler på udførelse af [DELETE]. 1 Tryk på knappen MENU. Du kan springe direkte til slettemenuen ved at vælge *. 2 Vælg [DELETE] eller [PROTECT/ CANCEL]. 4 Vælg [YES], når [DELETE?] eller [PROTECT?] vises. Du kan vælge den forrige eller næste fil ved at vælge { eller }. Sletning/beskyttelse af filer Efter udførelse af trin Vælg [FILE SELECT]. 4 Vælg den ønskede fil. VIDEO DELETE SD Symbolet * (sletning) eller x (beskyttelse) vises på filen. Gentag dette trin for at vælge andre filer. Hvis du skubber zoomhåndtaget mod T, kommer visningsskærmen frem. Hvis du skubber zoomhåndtaget mod W, kommer du tilbage til indeksskærmen. QUIT 5 Vælg [QUIT]. 20

21 6 Vælg [EXECUTE AND QUIT] (ved udførelse af [DELETE]) eller [YES] (ved udførelse af [PROTECT]). DANSK Sletning/beskyttelse af alle filer Efter udførelse af trin 1-2 (Z s. 20) 3 Vælg [DELETE ALL] eller [PROTECT ALL]. 4 Vælg [YES], når [DELETE ALL?] eller [PROTECT ALL?] vises. L Sådan lukkes skærmen Vælg [QUIT]. L Sådan fjernes beskyttelsen Vælg den beskyttede fil i trin 4 ( Sletning/beskyttelse af filer Z s. 20). L Sådan fjernes beskyttelsen af alle filer 1) I trin 3 skal du vælge [CANCEL ALL]. 2) Vælg [YES]. 21

22 Kopiering af filer Kopieringsformer og enheder, der kan tilsluttes Til stikkontakt i væggen USB-jackstik Lysnetadapter DC-jackstik 22 Dvd-brænder (CU-VD3) Du kan kopiere videofiler, der er indspillet på dette kamera, over på DVD-diske. (Z højre kolonne) Pc Du kan kopiere videoog stillbilledfiler, der er indspillet på dette kamera, over på din PC. (Z s. 25 til 30) Kopiering af filer fra kameraet til en DVD-brænder Understøttede diske: 12cm DVD-R, DVD-RW For så vidt angår dvd-r-diske kan der kun bruges ubrugte dvd-r-diske. For så vidt angår dvd-rw-diske kan der også bruges brugte dvd-rw-diske, men de skal formateres før indspilningen. Ved formatering af en disk slettes alt det indhold, der er indspillet på disken indtil det pågældende tidspunkt. Der kan ikke anvendes dobbeltlagsdiske. Angående færdiggøring efter kopiering Disken færdiggøres automatisk, så den kan afspilles på andre enheder. Efter færdiggørelsen kan disken kun afspilles, så der kan ikke tilføjes flere filer. Tilslutning til en dvd-brænder Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for videokameraet. Dvd-brænder UBS-jackstik USB-kabel BEMÆRK Når du bruger en dvd-brænder som ekstraudstyr, bør du læse dens vejledning. Anvend USB-kablet, der fulgte med dvd-brænderen. Det anbefales at bruge lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. Sådan kopierer du videofiler, der aldrig er blevet kopieret Filer, der aldrig før er kopieret til dvd-diske, bliver automatisk udvalgt og kopieret. 1 Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. 2 Tryk på knappen DIRECT DVD. 3 Vælg [EXECUTE]. Oprettelsen af dvd-disken påbegyndes. Når [COMPLETED] vises, skal du trykke på knappen OK. Når [COMPLETED. CHANGE DISC] vises, skal du skifte disken. Oprettelsen af den anden dvd-disk påbegyndes. Hvis du vil annullere dvd-oprettelsen, skal du vælge [STOP]. L Sådan lukkes skærmen 1) Vælg [QUIT]. 2) Vælg [YES], når [QUIT ] [QUIT ] [QUIT?] vises.

23 Sikkerhedskopiering af filer på en Windows pc Installer softwaren, der fulgte med kameraet, på din PC. Du kan sikkerhedskopiere filer til din PC en og kopiere filerne til diske. Selv hvis du ikke kan installere softwaren, kan du stadig lave en sikkerhedskopi af filerne PC'en. (Z s. 26) Systemkrav Operativsystem: Et af følgende operativsystemer skal være forudinstalleret (32-bit): Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium CPU: Intel Pentium 4, mindst 1,6 GHz (mindst 2,2 GHz anbefales) Intel Pentium M, mindst 1,4 GHz Intel Core TM Duo, mindst 1,5 GHz RAM: [XP] Mindst 256 MB (Til oprettelse af DVDvideo af PowerCinema, 1 GB eller mere) [Vista] Mindst 1 GB (2 GB eller mere anbefales) Ledig plads på harddisken: Mindst 120 MB til installation Til oprettelse af dvd-video anbefales mindst 10 GB USB-port: USB 2.0-port Skærm: Skal kunne gengive en opløsning på mindst 1024 x 600 VRAM 128 MB anbefales. Diverse: Internet Explorer 6.0 eller nyere DirectX 9.0 eller nyere Understøttede medier: Dvd-video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RDL/+RDL Oplysninger om kompatible dvd-brændere findes på CyberLinks websted: powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp BEMÆRK De oplyste systemkrav er ikke en garanti for, at de medfølgende programmer fungerer på alle pc'er, der overholder kravene. Programinstallation Den følgende software findes på den CD- ROM, der fulgte med kameraet. PowerCinema NE for Everio Softwaren til administration af hovedfiler. Du kan udføre forskellige betjeninger såsom sikkerhedskopiering, afspilning og dvd-oprettelse. Rul til højre eller venstre for at fokusere på en funktion, og vælg funktionen ved at klikke på billedet. L Browse Videos Afspiller videofiler på pc'en L Browse Pictures Afspiller stillbilleder på pc'en L Advanced Functions Kopierer/sletter filer på pc en /publicerer filer på YouTube. L Create DVD Opretter en dvd-video L Direct DVD Brænder kamerafiler på dvd L Backup Sikkerhedskopierer kamerafiler til pc en (Z s. 25) L Settings Du kan angive detaljerede indstillinger for hvert element. L Help Viser betjeningsprocedure for hver funktion. (internetforbindelse er påkrævet) Digital Photo Navigator 1.5 Giver mulighed for at ændre formatet på stillbilledfiler, der er sikkerhedskopieret på pc'en. Du kan finde de seneste oplysninger (på engelsk) om det medfølgende softwareprogram på CyberLinks internetserver på adressen co.jp/products/ne/ DANSK 23

24 Sikkerhedskopiering af filer på en Windows pc (Fortsat) Klargøring: Afslut alle andre programmer, der kører. (Kontroller, at der ikke vises andre programikoner på statuslinjen). 5 Klik på [Yes]. Installationen af softwaren starter. 1 Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. Skærmbilledet [SETUP] vises efter et øjeblik. Hvis skærmbilledet [SETUP] ikke vises, skal du dobbeltklikke på cd-romikonet i vinduet [My Computer]. 2 Klik på [Easy Installation]. Hvis du ønsker at angive typen af software, der skal installeres, eller installationens destinationsmappe, skal du vælge [Custom Installation]. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. 6 Klik på [Finish]. L Når installationen er afsluttet Den installerede software vises under [All Programs]. 3 Klik på [Yes]. Destinationsmappen til sikkerhedskopiering af filer [MyWorks] oprettes på det harddiskdrev, der har mest ledig plads. 4 Vælg det ønskede sprog, og klik på [OK]. 24

25 Tilslutning af kameraet til en PC Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for kameraet. USB-jackstik USB-kabel DC-jackstik Lysnetadapter L Når du har afsluttet udførelsen Følg altid nedenstående vejledning, når du afbryder kameraet eller slukker for kameraet/pc en. Undladelse af dette kan skade kameraet og PC en. 1) Sørg for, at indikatoren for adgang/ opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. (Hvis indikatoren for adgang/ opladning lyser eller blinker, skal du vente til den slukker, før du fortsætter.) 2) Dobbeltklik på ikonet [Safely Remove Hardware] eller [Unplug or Eject Hardware] i statuslinjen. 3) Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. 4) Klik på [OK]. 5) Tag USB-kablet ud. 6) Sluk for kameraet og PC en. DANSK USB-port Til stikkontakt i væggen BEMÆRK Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Sluk ikke kameraet, mens USB-kablet er tilsluttet, for at forhindre fejl på PC en. Slut kameraet direkte til USB-jackstikket på PC en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Hvis du gemmer de forkerte typer filer på et indspilningsmedie eller sletter filer eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et indspilningsmedie, skal filen slettes på kameraet. Undlad desuden at flytte eller omdøbe mapper og filer på mediet på pc'en. Det anbefales at bruge lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. Sikkerhedskopiering af filer til pc'en Denne metode anvender softwaren på den medfølgende cd-rom til sikkerhedskopiering af filer til din pc. Videofiler, der aldrig er blevet sikkerhedskopieret til den tilsluttede pc, vælges automatisk fra sikkerhedskopihistorikken, og der laves en sikkerhedskopi af filerne Hvis du ikke kunne installere softwaren, skal du gå til side 26 for yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en sikkerhedskopi af filerne uden brug af softwaren. Klargøring: Installer softwaren fra den medfølgende cdrom. (Z s. 23) Slut kameraet til PC en ved hjælp af USBkablet. (Z venstre kolonne) BEMÆRK Når der udføres en sikkerhedskopiering, oprettes der undermapper i mappen [MyWorks] (Z s. 24), og de sikkerhedskopierede filer gemmes i disse mapper. 25

26 EVERIO_SD Sikkerhedskopiering af filer på en Windows pc (Fortsat) 1 Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. 2 Vælg [BACK UP] på kameraet. Selvom der kommer et dialogfelt frem på pc en, behøver du ikke bruge det. PowerCinema starter automatisk. 3 Vælg [PLAYBACK ON PC] på kameraet. Et dialogfelt kommer frem på pc en. 4 Vælg [Open folder to view files using Windows Explorer] og klik på [OK]. 3 Klik på [EVERIO_SD]. 4 Klik på [OK]. 5 Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den ind i mappen, der blev oprettet i trin 1. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofiler. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af hver fil separat, skal du åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfiler. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af hver fil separat, skal du åbne denne mappe og trække og slippe filer såsom [PIC_0001.JPG] en efter en. Processen er afsluttet, når proceslinjen forsvinder. Sikkerhedskopiering af filer til pc'en uden brug af software Klargøring: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. (Z s. 25) 1 Opret en mappe på pc'en til sikkerhedskopiering af filer. BEMÆRK Der findes yderligere oplysninger om brug af mapper på side Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. 26

27 Fil-upload på en Windows pc Fil-upload til YouTube Denne metode anvender softwaren på den medfølgende CD-ROM til at udføre en hurtig fil-upload til YouTube med et enkelt klik. 5 Log in med dit brugernavn og password. Klik på [Next]. For at skabe en YouTube konto, klik på [Sign up to YouTube]. DANSK Produktets YouTube-publiceringsfunktion er underkastet YouTube LLCs licensbetingelser. Tilgængeligheden af YouTubepubliceringsfunktionen i dette produkt skal ikke anses for en godkendelse eller en anbefaling af produktet af YouTube LLC. Forberedelse: Installer softwaren fra den medfølgende CD-ROM. (Z s. 23) Kobl videokameraet til pc en med USB-kablet. (Z s. 25) 1 Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet. 2 Tryk på UPLOAD-knappen på videokameraet. Selvom der kommer et dialogfelt frem på pc en, behøver du ikke bruge det. PowerCinema starter automatisk. 3 Klik på afkrydsningsfeltet for den ønskede fil på pc en. s mærket kommer frem til venstre for den valgte fil. For at vælge andre filer, gentag dette trin. 6 Vælg videokategori og udsendelsesvalg. Klik på [Next]. Videonavn udfyldes automatisk med filnavn, beskrivelse og etiketter med Everio Video-henvisninger i forbindelse med publiceringsprocessen. Datooplysningerne gemmes også. Hvis du vil ændre oplysningerne, skal du logge på din YouTube-konto via Internettet. 4 Klik på [YouTube]. Fortsættes på næste side 27

28 Fil-upload på en Windows pc (Fortsat) 7 Klik på [Upload]. Uploading vil starte. Klik på [Cancel] for at annullere handlingen. Andre Windows pc-funktioner Få mere glæde af softwaren Se vejledningen til hvert enkelt softwareprogram eller brugervejledningerne for yderligere oplysninger om softwarefunktionerne. PowerCinema NE for Everio 1 Dobbeltklik på ikonet PowerCinema NE for Everio. Start PowerCinema NE for Everio. 2 Klik på [Help]. Digital Photo Navigator 1.5 Brugsanvisningen findes på cd-rom'en i PDF-format. 1 Læg den medfølgende cd-rom i pc'en Klik på [Finish]. BEMÆRK Det anbefales at bruge lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. Proceduren er kun mulig med videoklip, der er blevet konfigureret til denne videosharing website. Så inden du starter med at optage, indstil modusen upload forudoptagelse til UPLOAD REC ON. (Z s. 16) Du kan uploade op til 10 film under samme videokategori og udsendelsesvalg på én gang. Det tager ca. 5 minutter at publicere hver optagelse af 1 minut (med en uploadhastighed på 1Mbps). Der stilles ingen garanti for, handlingen vil fungere under alle forhold eller hvis der foretages ændringer på YouTubehjemmesiden i fremtiden. For yderligere oplysninger om YouTube, besøg YouTube websiten: youtube.com/ 2 Højreklik på cd-rom-ikonet i [My Computer], og klik derefter på [Open]. 3 Dobbeltklik på mappen [DOCS]. 4 Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. BEMÆRK Du skal have forbindelse til internettet for at kunne se vejledningen. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at du kan læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted:

29 Sikkerhedskopiering på en Macintosh Du kan oprette en sikkerhedskopi af kamerafiler på computeren. Systemkrav Hardware: Macintosh skal som standard være forsynet med USB 2.0-port Operativsystem: Mac OS X (v10.3.9, v til v , v til v10.5.2) Tilslutning af kameraet til en Macintosh Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for kameraet. DC-jackstik Når du kopierer filer fra computeren til indspilningsmediet på kameraet, skal du ikke inkludere andre filer end de, der blev indspillet med kameraet. Slet, flyt eller omdøb ikke filerne og mapperne i kameraet fra pc'en. Det anbefales at bruge lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. L Når du har afsluttet udførelsen Følg altid nedenstående vejledning, når du afbryder kameraet eller slukker for kameraet/computeren. Undladelse af dette kan skade kameraet og computeren. 1) Træk og slip SD-ikonet på skrivebordet over på ikonet [Trash]. Hvis bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du klikke på [OK]. 2) Sørg for, at indikatoren for adgang/ opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis indikatoren for adgang/ opladning lyser eller blinker, skal du vente til den slukker, før du fortsætter. 3) Tag USB-kablet ud. 4) Sluk for kameraet og computeren. DANSK USB-jackstik USB-kabel Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen USB-port BEMÆRK Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Sluk ikke kameraet, mens USB-kablet er tilsluttet, for at forhindre fejl på PC en. Slut kameraet direkte til USB-jackstikket på PC en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. 29

30 Sikkerhedskopiering på en Macintosh (Fortsat) Sikkerhedskopiering af filer på Macintosh Klargøring: Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. (Z s. 29) DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfiler. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af hver fil separat, skal du åbne denne mappe og trække og slippe filer såsom [PIC_0001. JPG] en efter en. 1 Opret en mappe på computeren til sikkerhedskopiering af filer. 2 Åbn LCD-skærmen for at tænde for kameraet. 3 Vælg [PLAYBACK ON PC] på kameraet. 4 Dobbeltklik på ikonet [EVERIO_SD]. BEMÆRK Der findes yderligere oplysninger om brug af mapper på side 31. EVERIO_SD Afhængigt af hvilken slags styresystem, der anvendes, starter iphoto, hvis SD kortet indeholder en DCIM mappe. 5 Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den ind i mappen, der blev oprettet i trin 1. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofiler. Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af hver fil separat, skal du åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. 30

31 Mappestruktur og filtypenavne Indspilningsmedie X = tal [DCIM] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] Indeholder stillbilledmapperne. DANSK [SD_VIDEO] [EXTMOV] [MGR_INFO] [PRGXXX] [PRGXXX.PGI] [MOVXXX.MOD] [MOVXXX.MOI] [PRGXXX] [PRGXXX] [MOV_XXX.MOD] Indeholder videofilmapperne. Administrationsoplysninger* for hele mediet Administrationsoplysninger* Videofil Administrationsoplysninger* for videofilerne Videofil med administrationsoplysninger er beskadiget. [MISC] [PRIVATE] Indeholder mapper med DPOF-indstillingsdata. Indeholder administrations-oplysningsfiler om hændelser og/eller DVD-oprettelsesoplysninger for filer, der er gemt på kameraet. * Oplysninger om f.eks. dato og klokkeslæt for indspilningen, indspillet med videofilen. Filtypenavne Videofiler :.MOD Stillbilledfiler :.jpg I Windows vises filtypenavnet muligvis ikke afhængigt af indstillingen [FOLDER]. 31

32 Kundesupportoplysninger Kontakt os for yderligere oplysninger om den medfølgende software Brug af denne software er kun tilladt i henhold til betingelserne i softwarelicensen. JVC Når du kontakter nærmeste JVC-kontor eller -forhandler i dit land angående softwaren (se JVC Worldwide Service Network på bedes du have de relevante oplysninger klar. Produktnavn Model Problem Fejlmeddelelse PC Producent Model (Desktop/Laptop) CPU Operativsystem Hukommelse (MB) Ledig plads på harddisken (GB) Bemærk, at der kan gå et stykke tid, inden du får svar på dit spørgsmål, afhængigt af hvad der spørges om. JVC kan ikke besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af din pc eller spørgsmål om specifikationer eller ydeevne for operativsystemet, andre programmer eller drivere. CyberLink Support telefon/faxnumre Sted Tyskland Sprog Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk Åbningstider (Mandag til fredag) Taiwan Mandarin 9:00 til 18:00 Telefonnr # Faxnr # 9:00 til 17: lokal Japan Japansk 10:00 til 17: Betalingssupport Sted USA Sprog Engelsk Support via internettet/ Sprog Engelsk Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk Japansk Telefonerne er åbne (Mandag til fredag) 13:00 til 22:00 CST URL support/new_site/voice_support.jsp URL/ -adresse

33 Fejlfinding Dette kamera styres af en indbygget mikrocomputer. Ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio o.l.) kan forhindre det i at fungere korrekt. Følgende fænomener er ikke funktionsfejl. Kameraet bliver varmt, når det bruges i længere tid. Batteriet bliver varmt, når det oplades. Ved afspilning af en videofil kan billedet stoppe et kort øjeblik eller lyden blive afbrudt ved splejsningspunkter mellem scener. Følg først nedenstående instruktioner for at forsøge at løse problemet. Nulstil kameraet, hvis problemet ikke løses. (Z nedenfor) Kontakt den nærmeste JVC-forhandler, hvis problemet stadig forekommer. L Sådan nulstilles kameraet 1) Luk LCD-skærmen for at slukke kameraet og fjern strømforsyningen (batteri eller lysnetadapter) fra kameraet, og tilslut den derefter igen. 2) Vælg [FACTORY PRESET] fra MENUEN. DANSK Strømtilførsel Indspilning Problem Afhjælpning Z Der tilføres ikke strøm til kameraet. Der bliver ikke tændt for strømmen, eller batteriets driftstid er uhyre kort, selv efter at batteriet er blevet fuldt opladet. Indikatoren for strøm/ opladning på kameraet lyser ikke under opladning. Indspilning er ikke mulig. Dato/tid vises ikke under indspilningen. Digital zoom fungerer ikke. Tilslut lysnetadapteren korrekt. Tag batteriet ud igen, og sæt det korrekt i. Udskift det afladede batteri med et batteri, der er fuldt opladet. Kameraet bør kun anvendes i miljøer med anbefalede driftstemperaturer. Batteriet er slidt og skal udskiftes. Køb et nyt batteri. Opladningen kan stoppe på steder med meget høje eller lave temperaturer - dette er for at beskytte batteriet. Det anbefales at oplade batteriet på steder, hvor temperaturen er mellem 10 og 35 C. Indikatoren lyser ikke, når batteriet allerede er helt opladet. Kontroller batteriets resterende kapacitet SD kortet er fuldt. Slet unødvendige filer eller udskift SD 20 kortet. Tryk én gang på knappen DISP. 13 Ændr indstillingerne i [ZOOM]. Digital zoom er ikke tilgængelig i indspilningstilstanden for stillbilleder

34 Fejlfinding (Fortsat) Indspilning Afspilning Problem Afhjælpning Z Fokus justeres ikke Indstil [FOCUS] på [AUTO]. automatisk. Rengør objektivet, og kontroller fokuseringen igen. 34 Hastigheden for Hastigheden for kontinuerlig indspilning falder efter gentagne kontinuerlige indspilninger, når der anvendes kontinuerlig indspilning visse indspilningsmedier eller under bestemte er lav. indspilningsforhold. Afspilning er ikke mulig. Hvis du vil se billeder på tv'et, skal du indstille tv'et på den rigtige inputtilstand eller kanal til videoafspilning. Filer kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen fra filerne, og slet dem Andre problemer Databehandlingen er for langsom, når strømtilførslen tilsluttes, eller der skiftes funktion. SD-kortet kan ikke tages ud af kameraet. Skærmbilledet [CREATE DVD] vises på LCD-skærmen, og der kan ikke udføres andre betjeninger. Berøringssensoren eller sensorknappen virker ikke. Der er et stort antal stillbilleder (cirka eller flere) gemt på SD-kortet. Kopier de gemte filer til andet udstyr og slet dem fra SD-kortet. Tryk SD-kortet ind et par gange mere. 15 En anden betjening forsøges, mens en tændt dvdbrænder er tilsluttet. Sluk for det kamera, der er tilsluttet DVD-brænderen, eller fjern USB-kablet. Tryk på sensorerne med fingeren. Sensorerne virker ikke, hvis du trykker på dem med fingerneglen eller med handsker på Rengøring 34 Før rengøring skal du slukke for kameraet og fjerne batteripakken og lysnetadapteren. L Sådan rengøres kameraet udvendigt Tør LCD-skærmen forsigtigt af med en blød klud. Hvis kameraet er meget snavset, skal du dyppe kluden i mildt sæbevand og vride den hårdt op inden aftørringen. Tør derefter igen med en tør klud. L Sådan rengøres LCD-skærmen Tør LCD-skærmen forsigtigt af med en blød klud. Pas på ikke at beskadige skærmen. L Sådan rengøres objektivet Tør objektivet forsigtigt af med et stykke rensepapir til objektiver. BEMÆRK Anvend ikke stærke rengøringsmidler som f.eks. rensebenzin eller sprit. Hvis objektivet er snavset, kan der dannes mug. Læs anvisningen omhyggeligt, hvis du anvender et rensemiddel eller en kemisk behandlet klud.

35 Advarselsindikatorer Indikator Betydning/afhjælpning Z Viser batteriets resterende kapacitet. DANSK (Batteriindikator) Når batteriet er næsten afladet, blinker batteriindikatoren. Når batteriet er helt afladet, afbrydes strømtilførslen automatisk. SET DATE/TIME! Vises, når dato/tid ikke er indstillet. 14 Vises i 5 sekunder, efter at der er tændt for strømtilførslen i CHECK LENS COVER indspilningstilstand, hvis objektivdækslet er lukket, eller når det er mørkt. Udskift kortet med et kompatibelt kort, hvis fejlmeddelelsen 15 MEMORY CARD ERROR! vises igen. Hvis fejlmeddelelsen atter vises, skal du udskifte kortet med et kort, der er certificeret til korrekt funktion. VIDEO MANAGEMENT Formater SD-kortet Dataene skal gendannes for at indspille FILE IS DAMAGED, eller afspille videofiler. Vælg [YES], og tryk derefter på RECOVERY IS REQUIRED knappen OK for at gendanne videoadministrationsfilen. TO RECORD/PLAYBACK. RECOVER? RECORDING FAILURE POWER IS OFF, OR USB DEVICE IS UNSUPPORTED RECORDING MAY NOT BE CORRECT ON THE MEMORY CARD Høj Afladet SD-kortets skrivehastighed er langsom, eller SD-kortet er ødelagt. Brug et SD-kort, som du ved fungerer korrekt. Vises, når SD-kortet er fuldt, og der ikke kan optages. Slet de unødvendige filer eller skift SD-kort. Vises, når en inkompatibel USB-enhed er tilsluttet kameraet. Vises, når en slukket dvd-brænder tilsluttes. Hvis du ønsker at bruge dvd-brænderen, skal du tænde for den. Bekræft funktionsproceduren og prøv at optage igen. Installer et nyt SD-kort

36 Specifikationer Kameraet L Generelt Strømforsyning 11 V DC (ved anvendelse af lysnetadapter) 7,2 V DC (ved anvendelse af batteripakke) Strømforbrug Ca. 2,3 W* *Når LED-indikatoren er slukket, og skærmens baggrundslys er sat i tilstanden [STANDARD]. Mål (B x H x D) 54 mm x 68 mm x 111 mm Vægt Ca. 225 g (inkl. håndstrop) Ca. 270 g (inkl. batteri og håndstrop) Driftstemperatur 0 C til 40 C Tilladt luftfugtighed 35% til 80% Opbevaringstemperatur 20 C til 50 C Billedhentning 1/6" ( pixel) CCD Objektiv F 1,8 til 4,0, f = 2,2 mm til 77 mm, 35:1 motorzoomobjektiv Filterdiameter ø30,5 mm LCD-skærm 2,7" målt diagonalt, LCD-panel/TFT aktivt matrixsystem Højttaler Mono LED-indikator Inden for 1,5 m (anbefalet indspilningsafstand) Sprog Engelsk/Fransk/Tysk/Spansk/Italiensk/ Hollandsk/Portugisisk/Russisk/Polsk/Tjekkisk/ Ungarsk/Svensk L Video/lyd Format SD-VIDEO Indspilnings-/afspilningsformat Video: MPEG-2 Lyd: Dolby Digital (2 kanaler) Signalformat PAL-standard Indspilningstilstand (video) ULTRA FINE: 720 x 576 pixel, 8,5 Mbps (VBR) FINE: 720 x 576 pixel, 5,5 Mbps (VBR) NORMAL: 720 x 576 pixel, 4,2 Mbps (VBR) ECONOMY: 352 x 288 pixel, 1,5 Mbps (VBR) Indspilningstilstand (lyd) ULTRA FINE: 48 khz, 384 kbps FINE: 48 khz, 384 kbps NORMAL: 48 khz, 256 kbps ECONOMY: 48 khz, 128 kbps L Stillbillede Format JPEG Billedstørrelse 640 x 480 Billedkvalitet 2 tilstande (FINE/STANDARD) L Bøsninger AV-udgang Videoudgang: 1,0 V (p-p), 75 Ω Lydudgang: 300 mv (rms), 1 kω USB Mini-USB, type A og B, USB 2.0-kompatibel Lysnetadapter Krav til strømtilførsel 110 V til 240 V ACd, 50 Hz/60 Hz Udgangseffekt 11 V DC, 1 A Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel. 36

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA

VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE VIDEOKAMERA KAMERA VEJLEDNING KÄYTTÖOHJE DA LYT2008-005C-M FI DANSK VIDEOKAMERA KAMERA GZ-MS120AE/BE/SE/PE GZ-MS95SE Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-MG680BE GZ-MG645BE GZ-MG630AE/RE/SE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 4 og 6, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-DA20E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1780-004A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-DA20E LYT1780-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD505E/DVD905E Sony Corporation 2-661-368-83(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD505E/DVD905E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-71 (1) Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-71 (3) Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR9CA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-62( Digital Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning Inden du tager

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot