Micro Hi-Fi Component System

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Advarselsetiketten er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. SÆLGEREN PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE, FORBUNDNE ELLER FØLGESKADER AF EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF FEJL VED PRODUKTET ELLER BRUG AF PRODUKTET. Om kondens Hvis systemet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis det anbringes i et værelse, hvor der lige er tændt for varmen, kan der dannes kondens på eller indeni systemet. Eftersom kondens kan øve skade på systemet, skal du slukke for det og lade det stå urørt i omkring en time, indtil kondensen er forsvundet. Angående harddisken Dette system optager musik på en intern harddisk. Selv om harddisken er udstyret med sikkerhedsanordninger for at forhindre tab af data forårsaget af mekanisk vibration, stød eller støv, bør man alligevel være forsigtig, når man håndterer systemet. Undgå at beskadige dine data: Udsæt ikke apparatet for stød eller kraftige vibrationer. Anbring ikke systemet på et sted, hvor det er udsat for mekanisk vibration, eller på en ustabil overflade. Flyt ikke systemet, mens der er tændt for det. Tag ikke netledningen ud af forbindelse under afspilning eller optagelse. Lagringsindstillingen er fabriksindstillet til AUTO. Hvert CD-spor optages automatisk, når det er afspillet (se side 24 angående detaljer). Anvend ikke systemet på et sted, hvor det er udsat for store temperaturændringer (temperatursvingninger under 10 C)/time). Udskift ikke harddisken og installer ikke selv en anden harddisk. Hvis dataen lider skade, vil den ikke kunne gendannes eller retableres. Amerikanske og udenlandske patenter er licenseret fra Dolby Laboratories. TIL BRUGERNE I EUROPA Nedenstående advarselsetikette findes indvendig i apparatet. 2 DK

3 For M-crew Kopiering af hele indeholdet eller dele af denne software og brugervejledningen eller udlån af denne software til tredjemand uden udtrykkelig tilladelse af ejeren af ophavsretten er strengt forbudt ifølge loven om ophavsret. Sony kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for pekuniært tab, tabt af profit eller krav fra tredjemand, som stammer fra anvendelsen af denne software. Hvis der forekommer fabrikationsfejl, vil Sonys ansvar udelukkende være begrænset til udskiftning af de defekte dele. Denne software er kun godkendt til anvendelse med det specificerede udstyr. Sony forbeholder sig ret til ændre softwarespecifikationerne uden varsel. Anden relateret software og service kan ligeledes ændres unden varsel. Progran Sony Corporation Documentation 2002 Sony Corporation 2002 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. DK M-crew og LabelMaker er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er registreret varemærke tilhørende Apple Computer Inc. Gracenote CDDB or Gracenote CDDB Music Recognition Service SM Powered by Gracenote CDDB Andre firma- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker for hvert enkelt firma. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse 4 DK Liste over knappernes placering og referencesider Hovedapparat... 6 Fjernbetjeningen... 7 Oversigt Til at begynde med Cd Tilslutning af systemet... 9 Isætning af to batterier at størrelse AAA (R03) i fjernbetjeningen Anvendelse af vægmonteringsbeslaget Indstilling af uret Isætning af cd-pladen Cd-afspilning Almindelig afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning Programmering af cd-sporene Programafspilning Navngivning af en cd Disc-memo Hd-afspilning Afspilning af hd en Normal afspilning/tilfældig afspilning/gentaget afspilning Registrering af et spor til en afspilningsliste Afspilningsliste-afspilning Lokalisering af et ønsket album eller spor Kodeordsøgning/Highlight afspilning Afspilning af et registreret album Albumfavoritter Afspilning af et album, du har lyttet til for nyligt Historie Hd-optagelse Angående optagelse Optagelse af en cd til hd en Automatisk lagring/synkroniseret lagring med høj hastighed Manuel optagelse på hd en Manuel optagelse Optagetips Hvordan man laver spor/smart Space/Regulering af optageniveauet Hd-redigering Navngivning af et spor, et album eller en afspilningsliste Navngivningsfunktion Sletning af optagelser Slettefunktion Flytning af optagne spor eller albummer Move-funktion Deling af optagne spor Divide-funktion Kombination af optagne spor Combine-funktion Ophævelse af den sidste redigering Fortryd-funktion Tuner Indstilling af faste radiostationer Radiomodtagning Forvalgsindstilling/Manuel stationsindstilling Navngivning af faste stationer Stationsnavn Anvendelse af Radio Data Systemet (RDS)*... 39

5 Lydregulering Regulering af lyden DSG Timer Hvis du vil falde i søvn til musik Sleep Timer Hvis du vil vågne til musik Daglig timer Timerstyret optagelse af radioudsendelser Fejlfinding Problemer og afhjælpning Selvdiagnose-display Anden information Regler for anvendelse Specifikationer * Gælder kun modellen til Europa Display Slukning af displayet Effektbesparelsesindstilling Ændring af belysningsniveauet Anvendelse af displayet M-crew Oversigt Systemkrav Installation af softwaren Tilslutninger Fremgangsmåde for opsætning af dit computersystem Installation af LabelMaker Afinstallation af softwaren Start af softwaren Afslutning af softwaren Anvendelse af Hjælp Ekstra apparater Tilslutning af ekstra apparater Lytning til lyd fra et tilsluttet apparat Optagelse af lyd fra et tilsluttet apparat Optagelse på et tilsluttet apparat DK

6 Liste over knappernes placering og referencesider Hvordan denne side anvendes Denne side anvendes til at finde placeringen af knapper og andre dele af systemet, som nævnes i teksten. Illustrationsnummer r PLAY MODE qh (14-18, 21) R Navn på knap/del R Referenceside Hovedapparat ALFABETISK RÆKKEFØLGE A H ALBUM-drejeknap qf (18, 19, 21, 26) CD-dæksel 2 (14, 15) CD u qa (14-16, 25) CD x qs (15, 16, 24, 25) DISPLAY 8 (39, 44, 45) Display 1 (44, 45) Fjernbetjeningssensor 6 FUNCTION qh (14-22, 25-28, 30, 32-35, 57) HD u 9 (18, 20-22, 25, 26) HD x q; (18, 25, 26, 30) HIGH SPEED SYNC ql (25) P Z PHONES-jack 7 REC w; (26, 28) STORAGE MODE qk (14, 25, 26) TUNER/BAND qd (37, 38) TUNING +/ qj (37, 38) VOL +/ qg (41) BESKRIVELSE AF (tænd/sluk) 4 (11, 41, 42)./> qj (15, 16, 18) m/m qj (15, 18) Z 3 (14, 15) V OPEN 5 Åbn frontdækslet ved at trykke ned på V OPEN q;qaqsqd 6 DK w;qlqk qj qhqg qf

7 Liste over knappernes placering og referencesider Fjernbetjeningen ALFABETISK RÆKKEFØLGE ALBUM eh (19) ALBUM FAVORITES 7 (22) ALBUM MEMORY 8 (22) ALBUM +/ 6 (18, 19, 21, 26) CAPS rd (16, 31) CD N wa (14-16, 25) CD X qa (15) CD x q; (15, 16, 24, 25) CLEAR es (15-17, 29, 31, 39) CLOCK/TIMER SELECT eg (41-43) CLOCK/TIMER SET ef (13, 41, 42) CURSOR T/t el (13, 17, 20, 21, 31, 35, 42) DIMMER 5 (44) DISPLAY wk (39, 44, 45) DSG qk (40) ENTER/YES e; (13, 15-17, 19-21, 27-37, 39, 41-43, 57) FM MODE qg (38) FUNCTION ws (14-22, 25-28, 30, 32-35, 57) HD N wd (18, 20-22, 25, 26) HD X wf (18, 25, 26) HD x 9 (18, 25, 26, 30) HIGHLIGHT wg (21) HISTORY +/ wh (22) MENU/NO ek (17, 20, 27-39, 57) MENU +/ r; (13, 17, 20, 21, 27-36, 41-43) NAME rs (16, 39) PLAYLIST ed (19, 20) PLAY MODE qh (14-18, 21) PRESET EQ qj (40) REPEAT qg (15, 18) SCROLL 4 (17, 45) SEARCH ea (20) SLEEP 2 (40) SML ra (16, 31) Talknapper til valg af et album eller et spor ej (15, 19, 38) Tekstindtastningsknapper wl (16, 31) TIME wj (16, 44, 45) TUNER BAND w; (37, 38) TUNING MODE qh (37, 38) TUNING +/ qs (37, 38) VOL +/ qf (41) wk wj wh wg wf wd ws wa w; ql qk qj qh qg BESKRIVELSE AF (tænd/sluk) 3 (11, 41, 42)./> ql (15, 16, 18) m/m qd (15, 18) Z 1 (14, 15) q; qa qs rd qd rs ra qf r; el ek wl ej eheg ef e; ea es ed 7 DK

8 8 DK Oversigt Med dets interne harddisk (hd) understøtter dette system de følgende funktioner: Hd-konfiguratiopn CD er En hvilken som helst lydkilde Biblioteksområde Album/spor Fleksibelt område Afspilningsliste Redigering Biblioteksområde Dette område kan anvendes som en 250-cdskifter. cd er (eller spor valgt fra en cd) gemmes som albummer i dette område ( L -indikatoren lyser). Der kan gemmes op til 250 albummer her. Fleksibelt område Dette område kan anvendes som en 250-cdskifter. Som på en md-optager kan man optage fra enhver lydkilde til det fleksible område og derefter redigere det optagne materiale i dette område ( F -indikatoren lyser). Der kan gemmes op til 250 albummer her. Album Et enkelt album kan indeholde op til 400 spor og op til spor kan rummes på hd en (eller flere end 300 timers data på hd en). Afspilningsliste Det er muligt at lave afspilningslister, som udelukkende indeholder ønskede spor i biblioteksområdet eller det fleksible område ( P -indikatoren lyser under registrering eller afspilning af afspilningslisten). Der kan laves op til 10 afspilningslister. Lagring i bibliotek Systemt optager automatisk cd en til hd en under cd-afspilning, når den automatiske lagringsfunktion er valgt som lagringsmåde. Det er muligt at kontollere indholdet af den valgte cd-lagringsstatus på displayet. Søgning Det er nemt at finde bestemte spor på hd en. Kodeordssøgning (se side 20) Det er muligt at indtaste et kodeord for at finde et ønsket album eller spor. Kodeordet kan være navnet på albummet, sporet eller kunstneren. Highlight-afspilning (se side 21) Denne funktion giver dig mulighed for kun at lytte til en del af et enkelt spor i hvert album med det formål at finde et bestemt album på hd en. Album-favoritter Ved at registrere op til 5 albummer på hd en som ALBUM FAVORITES (A - E) på fjernbetjeningen, kan du nemt afspille dem blot ved at trykke på en knap. Historie (History) Dette system gemmer de 20 sidst afspillede albummer. Et hvilket som helst af disse albummer kan derefter vælges til afspilning. Etikettering Den medfølgende M-crew for CMT-L7HD software* gør det muligt at åbne CDDB2** fra din computer, så automatisk etikettering af albummer og spor kan finde sted (vi henviser til Hjælp). * Vi henviser til Oversigt på side 46 angående detaljer. ** En database, som indeholder information om cd er i handelen. Bemærk Den optagne musik er begrænset til udelukkende privat brug. Anvendelse af musik udover denne begrænsning kræver tilladelse fra ejerne af ophavsretten. Sony kan ikke holdes ansvarlig for tab, som kan være et resultat af tabt data. Optagelse til harddisken bør betragtes som en midlertidig måde at gemme lyddata på. Sørg for at bibeholde den oprindelige lydkilde som backup. Der ydes ingen service med hensyn til gendannelse af tabt data. Der kan muligvis høres støj, når systemet åbner harddisken, når der tændes for systemet, et hdspor afspilles, eller der optages til hd en etc. Denne støj frembringes naturligt af hd en og er ikke unormal. Systemet kan frembringe støj, selv når det ikke udføres nogen betjening. Denne støj frembringes af systemets selvvedligeholdelsesfunktioner og er ikke unormal. Der kan også forekomme vibrationer i dette system, men dette er normalt.

9 Oversigt/Til at begynde at begynde med med Til at begynde med Tilslutning af systemet Følg punkt 1 til og med 9 i nedenstående procedure for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger og det medfølgende tilbehør. Højre højttaler Venstre højttaler Bagpanel Stativ AM-rammeantenne FM-antenne Før ledningerne under den vandrette stang på stativet, inden du monterer systemet på stativet, da ledningerne ellers kan lide skade. 1 Anbring højttalerledningen i højttalerledningsrillen på undersiden af højttaleren. I modsat fald kan højttalerledningen lide skade. 2 Monter højttalerne Tryk derefter højttalerne ned for at sikre dig, at de sidder ordentligt fast på hovedapparatet. fortsættes 9 DK

10 Tilslutning af systemet (fortsat) FM-antenne (jackstiktype A) Stræk FM-ledningsantennen ud i vandret retning 3 Fastgør højttalerledningerne ved hjælp af de dertil beregnede kroge på undersiden af hovedapparatet. I modsat fald kan højttalerledningerne lide skade. FM-antenne (jackstiktype B) Stræk FM-ledningsantennen ud i vandret retning Bøj højttalerledningen en smule, sæt den ind i hullet og fastgør den med krogen. 4 Sæt højttalerledningerne i forbindelse. Sæt højttalerledningerne i SPEAKERjackstikkene som vist på illustrationen herunder. FM-antenne (jackstiktype C) Stræk FM-ledningsantennen ud i vandret retning 5 Sæt FM- og AM-antennen i forbindelse. Gør AM-rammeantennen klar, inden du sætter den i forbindelse. Anbring AM-rammeantennen så langt væk fra systemet som muligt for at forhindre støj. 6 Sæt stativfødderne på Sæt de medfølgende stativfødder på undersiden af stativet for at stabilisere stativet og forhindre at det glider. AM-antenne AM-rammeantenne 10 DK Sort Hvid Bemærk Vær forsigtig, når stativet anbringes på et specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret osv.), da det kan medføre pletter eller misfarvning.

11 Til at begynde med 7 Monter systemet på det medfølgende stativ. Tag fat i hovedapparatet, ikke i højttalerne. Tryk systemet ned, når du har monteret det på stativet, for at sikre dig, at det sidder ordentligt fast på stativet. Anvendelse af systemet med højttalerne aftaget 1 Tilslut den ene ende af det medfølgende forbindelsesstik til højttalerledningen og tilslut derefter den medfølgende forlængerledning til den anden ende af forbindelsesstikket. 8 Monter det medfølgende bagpanel på stativet. Før ledningerne gennem hullerne på undersiden af bagpanelet. 2 Sæt højttalerledningerne i SPEAKERjackstikkene. 3 Fastgør højttalerledningerne ved hjælp af de dertil beregnede kroge på undersiden af hovedappartet, da højttalerledningerne ellers kan lide skade. 4 Monter systemet på det medfølgende stativ. 5 Monter det medfølgende bagpanel på stativet. 6 Indstil højttalerne til den ønskede stilling, efter at højttalerbenene er foldet sammen. 9 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Anvend den medfølgende stikadapter (kun til modeller med adapter), hvis stikket ikke kan gå ind i kontakten. Tryk for at tænde for systemet. Bemærk Anvend enten begge højttalere eller ingen af dem. Anvend ikke systemet med kun en af højttalerne. Hvis systemet skal flyttes, skal hovedapparatet først tages af stativet, inden systemet flyttes. Hvis du lader højttalerne sidde på, når systemet flyttes, skal du sørge for at tage fat i hovedapparatet af systemet og ikke i højttalerne. 11 DK

12 Isætning af to batterier at størrelse AAA (R03) i fjernbetjeningen Forberedelse De skruer, som skal anvendes til fastgøring af vægmonteringsbeslaget, medfølger ikke. Anskaf skruer, som er velegnede til vægmaterialet. Forstærk væggen, hvis den ikke kan bære en vægt på 50 kg eller derover. Ophængning af systemet på væggen 1 Fastgør vægmonteringsbeslaget til væggen ved hjælp af 8 skruer (medfølger ikke). Et tip Skift begge batterier ud med nye, når systemet ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen. Bemærk Tag batterierne ud af fjernbetjeningen for at forhindre risiko for beskadigelse forårsaget af batteriudsivning og korrosion, hvis du ikke agter at anvende fjernbetjeningen i længere tid. 12 DK Anvendelse af vægmonteringsbeslaget Systemet kan hænges op på væggen ved hjælp af det medfølgende vægmonteringsbeslag. De skruer, som skal anvendes til fastgøring af vægmonteringsbeslaget, medfølger ikke. Hvis du monterer beslaget selv, skal du sørge for at anvende skruer, der er velegnede til vægtypen. Sony påtager sig ikke ansvaret for beskadigelse og/eller personskade, som er et resultat af monteringen. Sikkerhedforanstaltninger Det medfølgende beslag er kun beregnet til anvendelse med Sony Interior Hi-Fi Component System CMT-L7HD. Anden anvendelse af beslaget end til ophængning af systemet på væggen kan føre til ulykker. Komponentsystemet CMT-L7HD (7,9 kg) og vægmonteringsbeslaget (0,6 kg) vejer tilsammen 8,5 kg. Af sikkerhedsgrunde bør beslaget derfor fastgøres ordentligt på en væg, som er lavet af et materiale, der kan bære en vægt på 50 kg eller derover. Når du monterer systemet på væggen, skal du sikre dig, at både den venstre og højre højttaler er monteret eller at ingen af dem er monteret. Montering af kun den ene højttaler kan bevirke, at systemet falder ned og bliver årsag til personskade. Bemærk Vær påpasselig med at fastgøre beslaget i en lige stilling. 2 Anbring højttalerledningen i højttalerledningsrillen på undersiden af højttaleren, da den ellers kan lide skade. 3 Sæt højttalerne på. Tryk derefter højttalerne ned, så du sikrer dig, at de sidder ordentligt fast på hovedapparatet. 4 Sæt højttalerledningerne i SPEAKERjackstikkene.

13 Til at begynde med 5 Anbring systemet på det på væggen fastgjorte vægmonteringsbeslag. Tag fat i hovedapparatet, ikke i højttalerne, når du gør dette. Tryk ned på systemet, når det er sat på beslaget, for at sikre dig, at det sidder ordentlig fast på beslaget. Indstilling af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. 2 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen, indtil CLOCK SET? kommer frem på displayet, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 3 Udfør samme procedure som i trin 3 til og med 5 herover. Indstilling af uret 1 Tænd for systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. 3 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at indstille ugedagen, og tryk dernæst på ENTER/ YES eller CURSORt på fjernbetjeningen. Timeangivelsen begynder at blinke. 4 Tryk gentagne på MENU + eller på fjernbetjeningen for at indstille timeangivelsen, og tryk dernæst på ENTER/YES eller CURSORt på fjernbetjeningen. Minutangivelsen begynder at blinke. 5 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at indstille minutangivelsen, og tryk dernæst på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Hvis man laver en fejl Tryk gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen, indtil den visning, som ønskes ændret (ugedag, time, minut) blinker, og ændr derefter indstillingen. 13 DK

14 Cd Isætning af cd-pladen 1 Rør ved Z (eller tryk på Z på fjernbetjeningen). Cd-skuffen åbnes, og funktionen skifter til cd. 2 Sæt en cd-plade i og tryk den forsigtigt ned. Cd-pladen trækkes ind, og afspilningen begynder automatisk. Sæt i med etikettesiden udad. Tips For at genisætte cd en, tager du den først ud, og sætter den derefter i igen. Man kan isætte en cd-single (8-cm cd) uden at anvende en adapter. Afspilningen begynder automatisk, når cd-pladen er sat i (automatisk cd-afspilning). Denne funktion fungere imidlertid ikke, mens programafspilning er aktiveret. Bemærk Hvis cd-skuffen ikke kommer ud, når du berører Z (for eksempel, hvis du har handsker på), skal du berøre den med de bare fingre eller trykke på Z på fjernbetjeningen. Cd-afspilning Almindelig afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning Med dette system er det muligt at afspille cdplader på forskellige måder. Systemet er indstillet til automatisk at begynde cd-til-hd optagelse ved starten af cd-afspilning. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil CD vises på displayet. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen i stopindstilling, indtil den ønskede afspilningsmåde vises på displayet. Vælg Ingen visning (Normal afspilning) SHUFFLE (Blandet afspilning) Spornummer Spilletid For at afspille Sporene på cd en i den oprindelige rækkefølge. Sporene på cd en i tilfældig rækkefølge. PROGRAM Sporene på cd en i en hvilken (Programafspilning) som helst ønsket rækkefølge (se Programmering af cd-sporene på side 15). 3 Tryk på CD u (eller på CD N på fjernbetjeningen). Deaktivering af automatisk cd-til-hd optagelse Tryk, mens cd en er stoppet, på STORAGE MODE for at deaktivere lagringsindstillingen. Se side 25 angående detaljer. 14 DK

15 Cd Anden anvendelse For at Stoppe afspilningen Stoppe afspilningen midlertidigt Vælge et bestemt spor Finde en bestemt passage på et spor Gentage afspilning (Repeat Play) Tage cd en ud Gør følgende Tryk på CD x. Tryk på CD u (eller på CD X på fjernbetjeningen). Tryk igen for at fortsætte afspilningen. Tryk gentagne gange på. eller > under afspilning eller pause, indtil det ønskede spor er fundet. Hold m eller M inde under afspilning, indtil det ønskede punkt er fundet. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil REP eller REP1 er kommet frem på displayet. REP: For alle spor på cd en op til 5 gange. REP1: For kun det spor, der spilles. For at annullere den gentagne afspilning, skal du trykke gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen, indtil REP eller REP 1 forsvinder fra displayet. Rør ved Z (eller tryk på Z på fjernbetjeningen) for at tage cdpladen ud, og berør derefter Z (eller tryk på fjernbetjeningen) igen for at lukke cd-skuffen. Indtastning af et spornummer med fjernbetjeningen Det er også muligt at vælge det ønskede spor med fjernbetjeningen under normal afspilning (intet display). Tryk på nummerknapperne. Afspilningen begynder automatisk. For at indtaste spornumre over 10 1 Tryk på > Indtast de tilsvarende cifre. For at indtaste 0 trykker man i stedet for på 10/0. Eksempel: For at indtaste spornummer 30 trykkes på >10, derefter 3 og 10/0. Programmering af cdsporene Programafspilning Det er muligt at lave et program med op til 25 spor på en cd-plade i en hvilken som helst ønsket rækkefølge. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil CD vises på displayet. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen i stopindstilling, indtil PROGRAM vises på displayet. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises på displayet. Valgt spornummer Det valgte spors spilletid Tryk på nummerknapperne og spring derefter trin 4 over for at indtaste det ønskede spornummer med fjernbetjeningen. 4 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Sporet er nu indprogrammeret. Step vises, efterfulgt af det netop programmerede spornummer. Derefter vises nummeret på det sidst indprogrammerede spornummer, efterfulgt af programmets samlede spilletid. Hvis man laver en fejl, kan man slette det sidst indprogrammerede spor fra programmet ved at trykke på CLEAR på fjernbetjeningen. Sidst indprogrammerede spornummer 5 Gentag punkt 3 og 4, hvis du vil programmere flere spor. 6 Tryk på CD u (eller CD N på fjernbetjeningen). Samlet spilletid fortsættes 15 DK

16 Programmering af cd-sporene (fortsat) Andre betjeninger For at Tjekke programrækkefølgen Tjekke det samlede antal indprogrammerede spor Annullere programafspilning Tilføje et spor til slutningen af programmet Slette det sidst indprogrammerede spor Gør følgende Tryk gentagne gange på. eller > under programafspilning. Tryk på TIME på fjernbetjeningen under stopindstilling. Det samlede antal indprogrammerede trin vises, efterfulgt af det sidst indprogrammerede spornummer og programmets samlede spilletid. Tryk på CD x, og tryk derefter gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil PROGRAM og SHUFFLE forsvinder fra displayet. Udfør punkt 3 og 4 med programafspilning standset. Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen under stopindstilling. Hver gang man trykker på knappen, slettes det sidst indprogrammerede spor. Tips Det program, du har lavet, vil blive bevaret, efter at programafspilningen er færdig. Hvis du vil afspille programmet igen, skal du skifte funktion til cd og derefter trykke på CD u (eller på CD N på fjernbetjeningen) vises, hvis den totale programtid overstiger 100 minutter, eller hvis du vælger et cd-spor, hvis nummer er 21 eller derover. Navngivning af en cd Disc-memo Man kan navngive op til 100 cd er med titler bestående af op til 20 symboler og tegn. Når man sætter en navngivet cd i, vises titlen på displayet. Bemærk Når cd er navngives for første gang, skal man huske at slette alle disc-titler ved at udføre proceduren Sletning af en disctitel på side Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil CD vises på displayet. Hvis SHUFFLE eller PROGRAM vises på displayet, trykker man gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil begge forsvinder. 2 Tryk på NAME på fjernbetjeningen. Markøren begynder at blinke. 3 Tryk på CAPS eller SML på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede type karakter. Karaktertype Store bogstaver/blankt mellemrum/symboler/ tal Tryk på CAPS. SML. Små bogstaver/blankt mellemrum/tal 4 Tryk på den modsvarende tekstindtastningsknap på fjernbetjeningen for at indtaste en karakter. 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indtaste resten af navnet. 6 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen for at færdiggøre navngivningsproceduren. 16 DK

17 Cd Sletning og ændring af en karakter Tryk i trin 3 eller 4 gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen, indtil tegnet, der skal ændres, blinker. Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen for at slette karakteren, og gentag dernæst punkt 3 og 4. Sådan afbrydes navngivningen Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. Tilføjelse af en karakter Tryk efter trin 2 gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen for at flytte markøren til det sted, hvor karakteren skal tilføjes. Fortsæt derefter til trin 3. Kontrol af disc-titler 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil CD vises på displayet. 2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen i stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen, indtil Name Check? vises, og tryk dernæst på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge disctitler lagret i systemets hukommelse mellem 001 og 100. Kontrol af den aktuelle disctitel Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen i stopindstilling. Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen igen, hvis du vil pausestoppe rulningen. Sletning af en disctitel 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil CD vises på displayet. Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, hvis SHUFFLE eller PROGRAM kommer frem på displayet, indtil begge forsvinder. 2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen i stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen, indtil Name Erase? vises, og tryk dernæst på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge den disctitel, der skal slettes. 5 Tryk igen på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Complete! vises. Sletning af alle disctitler Tryk gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen, indtil All Erase? vises i punkt 3. Tryk derefter to gange på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. Annullering af sletning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under punkt 1 til og med DK

18 Hd-afspilning Afspilning af hd en Normal afspilning/tilfældig afspilning/gentaget afspilning Med dette system er det muligt at afspille hd en på forskellige måder. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil HD kommer frem på displayet. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen i stopindstilling, indtil den ønskede afspilningsmåde kommer frem på displayet. Når du vælger Kun ALL ALBUM (normal afspilning) Kun 1ALBUM (normal afspilning) ALL ALBUM og SHUFFLE (tilfældig afspilning) 1ALBUM og SHUFFLE (tilfældig afspilning) Spornummer Albumnummer Resultat Spilletid Alle albummerne på hd en vil blive afspillet efter hinanden i album-nummerorden. Kun det aktuelle album vil blive afspillet. Et album* vælges tilfældigt og sporene i dette album afspilles i tilfældig rækkefølge. Når alle sporene er afspillet, vil et andet album blive valgt på samme måde. Alle sporene i det aktuelle album afspilles i tilfældig rækkefølge. * Gælder ikke afspilningslister 3 Tryk på HD u (eller på HD N på fjernbetjeningen). Andre betjeninger For at Gør følgende Stoppe afspilningen Tryk på HD x. Pausestoppe Tryk på HD u (eller på HD X på fjernbetjeningen). Tryk igen, når du vil fortsætte afspilningen. Vælge et spor Tryk gentagne gange på. eller >, indtil du har fundet det valgte spor. Vælge et album Drej ALBUM-drejeknappen i retningen med uret (for at gå frem) eller i retningen mod uret (for at gå tilbage) (eller tryk gentagne gange på ALBUM + eller på fjernbetjeningen). Finde et punkt på et spor* 1 Afspille gentagne gange (gentaget afspilning) Tryk på og hold m eller M inde under afspilning, indtil det ønskede punkt er fundet. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil REP eller REP1 kommer frem på displayet. REP (normal afspilning af alle albummer): Systemet gentager alle sporene på hd en. REP (normal afspilning af 1 album): Systemet gentager alle sporene på det aktuelle album. REP (tilfældig afspilning af alle albummer): Systemet gentager alle sporene (undtagen afspilningslisterne) på hd en i tilfældig rækkefølge. REP (tilfældig afspilning af 1 album): Systemet gentager alle sporene på det aktuelle album i tilfældig rækkefølge. REP1: Systemet gentager kun det aktuelle spor* 2. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen, indtil REP eller REP1 kommer frem på displayet, hvis du vil annullere den gentagne afspilning. 18 DK

19 Hd-afspilning * 1 Det er kun muligt at finde et punkt indenfor det aktuelle album. * 2 Hvis et spor ikke specificeres, vil systemet gentage det første spor på det aktuelle album. Indtastning af spornummer med fjernbetjeningen Det er også muligt at afspille det ønskede spor under normal afspilning (intet display). Tryk på nummerknapperne. Afspilningen begynder automatisk. Indtastning af et højere spornummer end 10 1 Tryk på >10. 2 Indtast de modsvarende cifre. For at indtaste 0, trykkes på 10/0 i stedet. Eksempel: For at indtaste et spornummer under 20 for et album, som indeholder færre end 100 spor, skal du trykke på >10, 2 efterfulgt af 10/0. For at indtaste spornummer 30 for et album, som indeholder 100 eller flere spor, skal du trykke på >10, 10/0, 3 efterfulgt af 10/0. Indtastning af albumnummer med fjernbetjeningen Det er også muligt at finde det ønskede album med fjernbetjeningen. Tryk gentagne gange på ALBUM, indtil det ønskede album-område kommer frem. Displayet skifter cyklisk som vist herudner: L.Album t F.Album t Playlist t No display Tryk derefter på nummerknapperne. Indtast tre cifre for at vælge et album i biblioteksområdet eller det fleksible område. Indtast to cifre for at vælge en afspilningsliste. For at indtaste 0, skal du trykke på 10/0 i stedet. Afspilningen begynder automatisk. Eksempel: For at indtaste albumnummer L.Album30 (eller F.Album30) i biblioteksområdet (eller i det fleksible område), skal du trykke gentagne gange på ALBUM efterfulgt af 10/0, 3 og 10/0. For at indtaste albumnummer afspilningsliste 4 (Playlist4), skal du trykke gentagne gange på ALBUM efterfulgt af 10/0 og 4. Registrering af et spor til en afspilningsliste Afspilningsliste-afspilning Ved at registrere spor på hd en til en afspilningsliste, kan man afspille udelukkende de spor, der ønskes afspillet. Der kan laves op til 10 afspilningslister, og hver afspilningsliste kan rumme op til 400 spor. 1 Tryk gentagne gang på FUNCTION, indtil HD kommer frem på displayet. 2 Tryk under afspilning af det ønskede spor eller under afspilningspause på PLAYLIST på fjernbetjeningen. Når du trykker på PLAYLIST på fjernbetjeningen, mens systemet er stoppet, vil alle sporene på det aktuelle album blive registreret til en afspilningsliste. 3 Drej ALBUM-drejeknappen (eller tryk gentagne gange på ALBUM + eller på fjernbetjeningen), indtil den ønskede afspilningsliste kommer frem, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Gå frem som beskrevet i afsnittet Afspilning af hd en på side 18 for at afspille afspilningslisten. Bemærk Når ALL ALBUM SHUFFLE er valgt, kan afspilningslisterne ikke afspilles. Hvis du redigerer et spor i et album, som er registreret til en eller flere afspilninglister, vil sporet automatisk blive slettet fra alle afspilningslisterne (undtagen for navngivningsfunktionen). 19 DK

20 20 DK Lokalisering af et ønsket album eller spor Kodeordsøgning/Highlight afspilning Søgning med kodeord (kodeordsøgning) Det er nemt at finde ønskede albummer eller spor på hd en, hvis de er forsynet med et navn. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil HD kommer frem på displayet. 2 Tryk, mens systemet er stoppet, på SEARCH på fjernbetjeningen. 3 Tryk på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge målsætningsniveauet, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. For at Søge efter at album Vælg For Album?. Søge efter et spor For Track?. 4 Tryk på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge typen af kodeord, og tryk derefter på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. For at Vælg Søge efter navnet på et By Title?. album elller et spor Søge efter navnet på en By Artist?. kunstner Keyword In kommer frem på displayet. 5 Indtast kodeordet (se Tildeling af en titel eller et kunstnernavn på side 30). Der kan indtastes op til 10 karakterer. 6 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Når den modsvarende post er fundet, vil afspilning af den begynde som vist herunder. Hvis du har valgt Afspiller systemet For Album? de første 10 sekunder af hvert spor på albummet. For Track? sporet gentagne gange. Hvis der er flere overensstemmende poster, skal du trykke gentagne gange på MENU + eller på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede album eller spor. Hvis der ikke er nogen overensstemmende poster, vil Not Found komme frem på displayet. 7 Tryk på HD u (eller på HD N på fjernbetjeningen). Afspilningen begynder med den aktuelle post. Annullering af kodeordsøgning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. Bekræftelse af information om overensstemmende poster Spornummer Albumnummer Postnummer* * kommer frem, hvis du vælger en post, hvis nummer er eller derover. Andre betjeninger For at Vælge en post Gå tilbage/frem (20 poster ad gangen) Tryk på MENU + eller på fjernbetjeningen. TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen. Et par tips Hvis du trykker på SEARCH på fjernbetjeningen, mens den aktuelle post vises, vil displayet til indtastning af kodeord komme frem igen. Dette giver dig mulighed for at udføre endnu en søgning med et andet kodeord med de samme betingelser som det foregående kodeord. I trin 6 kan du registrere sporet til en afspilningsliste ved at trykke på PLAYLIST på fjernbetjeningen (se Registrering af et spor til en afspilningsliste på side 19). Bemærk Det er ikke muligt at søge efter en afspilningsliste eller et spor på en afspilningsliste med kodeordsøgning. Hvis du udfører kodeordsøgning, når tilfældig afspilning er valgt, vil hd-afspilningsindstillingen automatisk skifte til normal afspilning.

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-32(1) Integrated Stereo Amplifier Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI TA-FA1200ES Sony Corporation 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot