(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte stearinlys på enheden. Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse ADVARSEL...4 FORSIGTIG...5 Forholdsregler...6 Hovedfunktioner...7 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør...8 Indstilling af denne stander...9 Tilslutning af komponenter med HDMI-stik...10 Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik...12 Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent...13 Tilslutning af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren...14 Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper...15 Brug af tv...19 Brug af andre komponenter...20 Surroundfunktioner Brug af surroundeffekter...21 "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync?...22 Klargøring til "BRAVIA" Sync...22 Brug af Blu-ray Disc/dvd...25 (Ettryksafspilning) Afspilning af tv-lyd via højttalerne...25 (System Audio Control) Slukning af tv'et, systemet og tilsluttede komponenter...27 (Slukning af systemet) Avancerede indstillinger Indstilling af højttalernes niveau...28 Indstillinger og justeringer via forstærkermenuen...29 Yderligere oplysninger Fejlfinding Specifikationer Ordliste Indeks DK 3 DK

4 ADVARSEL Læn dig ikke opad tv'et, når det er anbragt på standeren. Tv'et kan falde ned fra standeren og forårsage en ulykke, der kan resulterer i alvorlig personskade eller dødsfald. Flyt ikke standeren med tv'et eller andet udstyr, der er installeret på den. Sørg for at fjerne tv'et og andet udstyr, når standeren flyttes. Hvis du ikke gør dette, kan standeren miste balancen og vælte, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Sørg for, at netledningen eller tilslutningskablet ikke bliver klemt mellem tv'et og standeren. Netledningen eller tilslutningskablet kan blive ødelagt, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Når standeren flyttes, skal du være omhyggelig med, at netledningen eller tilslutningskablet ikke bliver fanget under standeren. Lad ikke børn klatre på standeren eller kravle mellem hylderne. Hvis børn klatrer på standeren eller kommer ind mellem hylderne, kan der ske alvorlig personskade, hvis standeren går i stykker eller vælter. Hold ikke i basen, når standeren flyttes. Når du flytter Øverste hylde standeren, skal du holde i den nederste del af den øverste hylde. Hvis du holder i basen som vist på illustrationen, er der en risiko for, at sokkelsektionen frigøres, og standeren kan falde ned. 4 DK

5 FORSIGTIG Anbring ikke varme genstande, såsom en varm gryde eller en kedel på standeren. Det kan forårsage, at standeren bliver ødelagt. Træd ikke på standeren. Du kan falde ned, eller standeren brækker og forårsager personskade. Bemærkninger om installation Vær forsigtig med ikke at få hånden eller fingrene i klemme mellem tv'et og standeren. Overhold følgende for at forhindre standeren i at blive forvredet: Installer standeren på et solidt og fladt underlag. Hvis du installerer standeren på et blødt underlag, så som en måtte, skal du først lægge et bræt under standeren. Installer ikke standeren på et sted, den er udsat for direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat. Installer ikke standeren på et varmt eller fugtigt sted, eller udendørs. Det kræver to personer at flytte standeren. Flyt først standeren, når du har fjernet tv'et. Hvis du ikke gør det, kan tv'et falde ned fra standeren, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Hold ikke i gitteret, da det kan frigøres fra standeren, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Pas på ikke at klemme fingrene, når du flytter standeren. Denne standeren er kun til det angivne tv. Find ud af, om denne stander er nævnt som et understøttende produkt i betjeningsvejledningerne til tv'et. Bemærkning om belastningskapacitet Anbring ikke udstyr, der overstiger den angivne maksimale vægt, på standeren, som indikeret på illustrationen nedenfor. I modsat fald kan den falde ned og gå i stykker. 50 kg 10 kg 25 kg 5 DK

6 Forholdsregler Om sikkerhed Anbring ikke diverse genstande, såsom en vase eller lertøj på standeren. Foretag ikke ændringer på standeren. Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i standeren, skal strømmen afbrydes, og standeren kontrolleres af en servicetekniker, før den igen tages i brug. Om strømkilder Før du tager standeren i brug, skal du kontrollere, at driftsspændingen svarer til den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på fabriksskiltet på bagsiden af standeren. Standeren er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve standeren er slukket. Hvis standeren ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket fra standeren ud af stikkontakten. Når du trækker netledningen ud, skal du trække i selve stikket aldrig i ledningen. Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan sættes helt ind i stikkontakten. Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Installer standeren, så netledningen omgående kan trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. Om placering Anbring standeren på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og forlænge standerens levetid. Vær forsigtig ved placering af standeren på underlag, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan komme pletter eller misfarvning af underlaget. Gulvet kan blive ødelagt, hvis sand, snavs osv. sidder fast under benene på standeren. Om betjening Sluk standeren, og træk stikket ud, før der tilsluttes andre komponenter. Om rengøring Rengør standeren, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med standeren. Ophavsret Denne stander gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. **Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , og andre udstedte eller afventende amerikanske og globale patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne stander gør brug af teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. BRAVIA er et varemærke tilhørende Sony Corporation. 6 DK

7 Hovedfunktioner B Nem tilslutning med HDMI b Alle ledningerne er sammenfiltret. Pæne tilslutninger (side 10). B Nem betjening med kun én tv-fjernbetjening ("BRAVIA" Sync) b Separate fjernbetjeninger til hver komponent. Samlede betjeninger på én fjernbetjening (side 22). B Nemme surround-indstillinger b Jeg har brug for masser af ledninger og højttalere. Om S-Force PRO Front Surround Sony s lange engagement i surround-teknologi (og de uhyre mængder af akustiske data akkumuleret som et resultat) har ført til udviklingen af en helt ny behandlingsmetode og avanceret DSP til effektivt at håndtere denne opgave, som vi kalder S-Force PRO Front Surround. Sammenlignet med tidligere frontsurroundteknologier gengiver S-Force PRO Front Surround en mere overbevisende følelse af afstand og rum, hvilket resulterer i en ægte surroundsoundoplevelse uden brug af baghøjttalere. Nem opsætning med S-Force PRO Front Surround. Anbefalet surroundsound-område Du kan opleve surroundsound i områder, hvor lyden spredes som illustreret. 7 DK

8 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør findes i pakken. Optisk kabel (1,5 m) (1) Fjernbetjening (RM-ANU041) (1) R6-batterier (AA) (2) Støtterem og to skruer (lille/stor) (1) Hylde (1) Stifter til hylde (4) Betjeningsvejledning (1) Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene standeren med den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier (AA), og sørg for, at batteriernes plus- (+) og minuspol ( ) vender korrekt i batterirummet. Bemærk Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke bruge et nyt batteri sammen med et gammelt. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller en anden kraftig lyskilde. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 8 DK

9 Indstilling af denne stander Forhindre, at tv'et vælter Som en beskyttelsesforanstaltning, skal du fastgøre tv'et. Udfør følgende trin som en beskyttelsesforanstaltning, hvis du har et Sony LCD-tv. 3 Monter støtteremmen på tv'et, og fastgør den med den lange skrue (medfølger) ved hjælp af en skruetrækker eller mønt, osv. 4 Mens tv'et understøttes, strammes støtteremmen, så den sidder godt fast. Installation af hylden 1 Sæt stifter til hylden (medfølger) i hullerne i standeren. 2 Sæt hylden vandret på stifterne. Dette kræver mere end én person. Sådan kommer du i gang Installation af denne stander Installer standeren, når alle komponenterne er sat til standeren. Installer standeren med mindst 10 cm afstand mellem væggen og bagsiden af standeren, og 30 cm mellem væggen og venstre side af standeren. Dette er for at varmen kan forsvinde og for at forhindre tv'et i at falde ned. Mindst 30 cm Mindst 10 cm (stor) Bemærk Pas på ikke at klemme fingrene, når du opsætter standeren. (lille) 1 Placer tv'et på midten af standeren. 2 Fastgør støtteremmen (medfølger) til standeren med den lille skrue (medfølger). Stram skruen i det bagerste hul, som på illustrationen. 9 DK

10 Tilslutning af komponenter med HDMI-stik Vi anbefaler, at komponenter sluttes til systemet med et HDMI-kabel. HDMI gør det muligt at gengive lyd og billeder i høj kvalitet. Det er dog nødvendigt at slutte tv'ets lydudgang til systemets lydindgang med et optisk kabel eller et lydkabel for at afspille tv'ets lyd via systemet. Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol til HDMI, se ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 22). Tilslut netledningen, når du er færdig med at tilslutte alle komponenter til systemet. Tv-skærm, projektor, osv. Lydsignal Lyd/videosignal eller C B A R L OPT OPT OPT COAX DC 5V 0.7A MAX TV DVD SAT INPUT BD IN DVD IN SAT IN TV OUT HDMI A A A Lyd/ videosignal Lyd/ videosignal Lyd/ videosignal Blu-ray Disc-afspiller (optager), "PlayStation 3" A HDMI-kabel (medfølger ikke) B Optisk kabel (medfølger) C Lydkabel (medfølger ikke) Dvd-afspiller (optager) Satellittuner : Signalretning 10 DK

11 Bemærk Der henvises til side 12 om, hvordan du tilslutter en komponent uden et HDMI-stik. HDMI-stikket får fortrinsret, når du slutter en komponent til systemet via HDMI, INPUT COAX og INPUT OPT sammen. INPUT OPT-stikket får fortrinsret, når du slutter både lydudgangen i tv'et til INPUT OPT- og AUDIOstikket i systemet. Bemærkninger om HDMItilslutninger Du kan nyde billeder af høj kvalitet, når du bruger et HDMI-kabel med HDMI-logo. Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden ikke kommer ud af en komponent, der er tilsluttet via HDMI-kablet. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde, osv.) fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den tilsluttede komponent. Der kan opstå afbrydelser i lyden, når der skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler for lydsignaler fra den afspillende komponent. Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-stikket blive forvrænget eller sendes muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du kontrollere specifikationerne på den tilsluttede komponent. Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Uanset, hvilken indgang du vælger for systemet, sender HDMI TV OUT-stikket videosignaler fra det sidst valgte HDMIindgangsstik (BD, DVD, SAT). Sådan kommer du i gang 11 DK

12 Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik Når du tilslutter en dvd-afspiller (optager), satellittuner, "PlayStation 2" osv, uden HDMIstik, kan du tilslutte til systemet med INPUT OPT- eller INPUT COAX-stik. Hvis satellittuneren ikke har OPTICAL OUTstikket, skal systemet tilsluttes med INPUT COAX-stikket. Hvis det er tilfældet, er det ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Tilslut lydkabler svarende til stikkene i dine komponenter. Tilslut netledningen sidst. * "PlayStation 2" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment, Inc. Tv-skærm, projektor, osv. Lydsignal Videosignal eller C B Videosignal R L OPT OPT OPT COAX DC 5V 0.7A MAX TV DVD SAT INPUT BD IN DVD IN SAT IN TV OUT HDMI : Signalretning A A D eller Lydsignal Videosignal Lydsignal Videosignal Dvd-afspiller (optager), "PlayStation 2" osv. Satellittuner A Optisk kabel (medfølger ikke) B Optisk kabel (medfølger) C Lydkabel (medfølger ikke) D Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke) 12 DK

13 Bemærk INPUT OPT-stikket får fortrinsret, når du slutter både lydudgangen i tv'et til INPUT OPT- og AUDIOstikket i systemet. Hvis du tilslutter komponenterne med HDMI-stik, og funktionen Kontrol til HDMI er slået til Indstil "CTRL: HDMI" til "OFF" i AMP-menuen i systemet for den komponent, der er tilsluttet systemet med INPUT OPT- eller INPUT COAX-stikket (undtagen et tv) hver for sig. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af funktionen Kontrol til HDMI til deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik" (side 24). Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent Lyden sendes muligvis kun i 2-kanalsformat, afhængigt af de valgte indstillinger for lydudgangen på den tilsluttede komponent. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden som multikanalslyd (PCM, DTS, Dolby Digital). Yderligere oplysninger om indstillinger for lydudgange findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede komponent. Sådan kommer du i gang 13 DK

14 Tilslutning af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren Du kan få lyd fra den tilsluttede komponent på systemet ved at tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Tilslut netledningen sidst. R L OPT OPT OPT COAX DC 5V 0.7A MAX TV DVD SAT INPUT BD IN DVD IN SAT IN TV OUT HDMI : Signalretning DIGITAL MEDIA PORT-adapter Bemærk Du må ikke tilslutte eller fjerne DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, mens systemet er tændt. Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen er ud for pilen på -stikket. DIGITAL MEDIA PORT-adapteren tages ud ved at trykke på A og holde den inde, mens du trækker i stikket. A 14 DK

15 INPUT SELECTOR - VOLUME + Afspilningsindstillinger Oversigt over dele og knapper Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Frontpanel INPUT SELECTOR - VOLUME + Afspilningsindstillinger A?/1 (tændt/standby) Tryk for at slå standeren til eller fra. B INPUT SELECTOR Tryk på denne knap for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. C VOLUME +/ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. D (fjernbetjeningsmodtager) Ret fjernbetjeningen her hen. fortsættes 15 DK

16 Frontpaneldisplay Om visninger på frontpaneldisplayet POWER/ACTIVE STANDBY A POWER / ACTIVE STANDBY-indikator Lyser som følgende: Grøn: Systemet er tændt. Gul: funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret, mens systemet er slukket. Slukket: Systemet er slukket, og funktionen Kontrol til HDMI er deaktiveret. B Lyser, afhængigt af lydindgangssignalerne. C SLEEP (33) Blinker, når timerfunktionen er slået til. D HDMI (10, 35) Lyser, når HDMI-udstyret bruges. E COAX/OPT Lyser,afhængigt af det kabel, du bruger. 16 DK

17 Fjernbetjening Beskrivelse af knapperne til betjening af denne stander og en tilsluttet komponent via -tilslutning. Bemærk Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren på standeren. DISPLAY RETURN MUTING ALBUM- VOLUME LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT ALBUM+ * Knapperne N og VOLUME + har et berøringspunkt. Brug dem som hjælp under betjeningen. Knapper til betjening af denne stander A?/1 (tændt/standby) AMP SOUND FIELD Tryk på denne knap for at tænde eller slukke systemet. B AMP Tryk på denne knap for at få vist systemets menu (side 29). G SOUND FIELD +/ Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet (side 21). H VOLUME +/ Tryk på en af disse knapper for at regulere lydstyrken. I MUTING Tryk på denne knap for at slå lyden fra. K O RETURN Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. L C, X, x, c eller Tryk på C, X, x eller c for at vælge en indstilling. Tryk derefter på for at bekræfte valget. M INPUT SELECTOR Tryk på en af disse knapper for at vælge den ønskede komponent. Knapperne er som standard indstillet til betjening af Sony-komponenter. Indgangsvælgernes standardindstillinger kan ændres, så de passer til komponenterne i dit system. N DISPLAY Tryk for at skifte visningen af information på frontpaneldisplayet. O LEVEL MODE Tryk for at justere niveauet for centerhøjttaleren og subwooferen. Denne indstilling anvendes til alle lydfelter. Knapper til betjening af en tilsluttet komponent via -tilslutning Følgende forklaringer er kun eksempler. Ikke alle komponenter understøtter de følgende handlinger, og handlingerne kan afvige fra det beskrevne. C Tryk for at få vist menuen. D./> Tryk for at springe over kapitler. E m/m Tryk for at gå hurtigt tilbage eller frem. F N (afspil)/x (pause)/x (stop) Afspilningsknapper. Afspilningsindstillinger fortsættes 17 DK

18 J ALBUM +/ Tryk for at vælge et album. K O RETURN Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. L C, X, x, c eller Tryk for at vælge et menupunkt og angive valget. 18 DK

19 Brug af tv TV DISPLAY RETURN ALBUM- LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT ALBUM+ AMP?/1 1 Tænd for tv'et, og vælg et program. Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 2 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 3 Tryk på TV på fjernbetjeningen. 4 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken på systemet. Tip Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et. Afspilningsindstillinger MUTING VOLUME SOUND FIELD VOLUME +/ 19 DK

20 Brug af andre komponenter BD, DVD, SAT, VOLUME +/ DISPLAY RETURN MUTING ALBUM- VOLUME LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT ALBUM+ AMP SOUND FIELD?/1 SOUND FIELD +/ Brug af Blu-ray Disc, dvd eller "PlayStation 3" 1 Tænd tv'et. 2 Tænd din Blu-ray Disc/dvd-afspiller (optager) eller "PlayStation 3", og tryk på?/1 for at tænde systemet. Se betjeningsvejledningen til komponenterne, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 3 Tryk på BD eller DVD på fjernbetjeningen. 4 Skift tv-indgang. Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 5 Afspil disken. Brug af satellittuner 1 Tænd tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 2 Tænd satellittuneren, og tryk på?/1 for at tænde systemet. Se betjeningsvejledningen til satellittuneren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 3 Tryk på SAT på fjernbetjeningen. 4 Skift tv-indgang. Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 5 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken på systemet. Tip Hvis du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital Plus eller DTS HD på en tilsluttet komponent, der understøtter disse lydformater, accepteres det af systemet som Dolby Digital eller DTS. Når du afspiller disse højkvalitetslydformater, skal du indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden som multikanals-pcm, hvis det er muligt. Brug af en tilsluttet komponent via en forbindelse 1 Tryk på på fjernbetjeningen. 2 Start afspilning af den tilsluttede komponent. Tip Når du afspiller MP3-filer eller andre komprimerede musikfiler på en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk flere gange på SOUND FIELD +/, indtil "P. AUDIO" vises på frontpaneldisplayet. Tip Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et. 20 DK

21 Tilgængelige lydfelter Surroundfunktioner Brug af surroundeffekter Valg af lydfelt Dette system kan oprette multikanalssurroundsound. Vælg et af systemets optimerede og forudindstillede lydfelter. DISPLAY INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT RETURN ALBUM- LEVEL MODE ALBUM+ AMP Lydfelt STANDARD MOVIE MUSIC SPORTS GAME Effekt Du kan afspille normal lyd. Du kan afspille kraftig lyd, hvor den dybe lyd fremhæves med forbedret tilstedeværelse. Dette lydfelt er det bedste til at lytte til musik, og du kan få den fulde surroundsound-oplevelse. Du kan nyde atmosfæren i et kamp og lytte til den spændende, løbende beskrivelse. Dette lydfelt er bedst til afspilning af computerspil. P. AUDIO* Du kan få forbedret lyd, når du lytter til MP3 eller andre komprimerede musikfiler med en bærbar lydkilde. Surroundfunktioner MUTING VOLUME SOUND FIELD * "P. AUDIO" vises kun, når vælges som indgangskilde til afspilning. SOUND FIELD +/ Tip Lydfelterne gemmes for hver indgang, selvom du fjerner netledningen. Multikanal-lyd behandles af surroundfunktionen i ethvert lydfelt. Multikanel-lyd behandles også af surroundfunktionen for enhver lyd i "MOVIE" eller "SPORTS". Tryk på SOUND FIELD +/. Det forudindstillede lydfelt vises. Hver gang, du trykker på knappen SOUND FIELD +/, ændres visningen på displayet som følger: STANDARD y MOVIE y MUSIC y SPORTS y GAME y P.AUDIO* y STANDARD... Tryk flere gange på SOUND FIELD +/, indtil det ønskede lydfelt vises. 21 DK

22 "BRAVIA" Sync-funktioner Hvad er "BRAVIA" Sync? Når du tilslutter Sony-komponenter, der ikke er kompatible med "BRAVIA" Sync, med et HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles betjeningen som følger: Ettryksafspilning: Når du afspiller en komponent, f.eks. en Blu-ray Disc/dvdafspiller (optager), aktiveres systemet og tv'et automatisk og skifter til den korrekte HDMIindgang. System Audio Control: Når du ser tv, kan du vælge at sende lyden via tv'ets højttaler eller systemets højttalere. Slukning af systemet: Når du slukker tv'et, slukkes systemet og de tilsluttede komponenter også. "BRAVIA" Sync understøtter tv, Blu-ray Disc/ dvd-afspillere, AV-forstærkere, osv. af mærket Sony med funktionen Kontrol til HDMI. Klargøring til "BRAVIA" Sync Hvis du vil bruge "BRAVIA" Sync, skal du aktivere funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent. Når du tilslutter et Sony-tv med funktionen Kontrol til HDMI, kan funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent indstilles samtidig ved at indstille funktionen Kontrol til HDMI på tv'et. BD, DVD, SAT C, X, x, c, DISPLAY RETURN MUTING ALBUM- LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT ALBUM+ AMP?/1 AMP KONTROL TIL HDMI er en fælles kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (High-Definition Multimedia Interface). VOLUME SOUND FIELD Funktionen Kontrol til HDMI kan ikke bruges i følgende situationer: Når du slutter systemet til en komponent, der ikke er kompatibel med Kontrol til HDMI. Når systemet og komponenterne tilsluttes på andre måder end via en HDMI-forbindelse. Vi anbefaler, at systemet sluttes til produkter, der understøtter "BRAVIA" Sync. Bemærk Afhængigt af den tilsluttede komponent kan funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke bruges. Se betjeningsvejledningen til apparatet. 1 Kontroller, at systemet er sluttet til tv'et og de tilsluttede komponenter (skal understøtte funktionen Kontrol til HDMI) med HDMI-kabler (medfølger ikke). 2 Tænd systemet, tv'et og de tilsluttede komponenter. 3 Vælg den indgang på systemet, der er sluttet til den komponent, som du vil have vist (BD, DVD, SAT), og skift HDMI-indgangen på tv'et, så der vises et billede fra den tilsluttede komponent. 22 DK

23 4 Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på tv'et. Funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent aktiveres samtidig. Under indstillingen vises "SCANNING" på frontpaneldisplayet. Når indstillingen er udført, vises "COMPLETE" på frontpaneldisplayet. Vent, indtil indstillingen er udført. Hvis "SCANNING" eller "COMPLETE" ikke vises efter udførelse af ovenstående trin Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på systemet og den tilsluttede komponent hver for sig. 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "SET HDMI" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "CTRL: HDMI" vises, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på x/x for at vælge "ON". 5 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. Funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret. 6 Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på den tilsluttede komponent. Yderligere oplysninger om indstilling af den tilsluttede komponent findes i betjeningsvejledningen denne. 7 Vælg den indgang på systemet, der er sluttet til den komponent, som du vil bruge med funktionen Kontrol til HDMI (BD, DVD, SAT), og gentag trin 6. Hvis en komponent tilføjes eller tilsluttes igen Gentag trinnene i afsnittet "Klargøring til "BRAVIA" Sync" og afsnittet "Hvis "SCANNING" eller "COMPLETE" ikke vises, når du har udført ovenstående" trin. Bemærk Funktionen System Audio Control kan ikke bruges under aktivering af funktionen Kontrol til HDMI på systemet. Hvis funktionen Kontrol til HDMI på den tilsluttede komponent ikke kan aktiveres samtidig med, at "KONTROL TIL HDMI" indstilles på tv'et, skal du aktivere funktionen Kontrol til HDMI via menuen på den tilsluttede komponent. Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og de tilsluttede komponenter findes i de respektive betjeningsvejledninger. Tip Funktionen Kontrol til HDMI på systemet er som standard indstillet til "OFF". "BRAVIA" Sync-funktioner fortsættes 23 DK

24 Indstilling af funktionen Kontrol til HDMI til deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik Hvis du vil lytte til lyden af komponenten uden HDMI-stik, når funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret, skal den deaktiveres for komponent for sig. DISPLAY LEVEL MODE Bemærk Medmindre funktionen Kontrol til HDMI er deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik, høres lyden fra denne komponent muligvis ikke på systemet. Tip Når du tilslutter videoudgangen af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren til videoindgangen for tv'et, skal du indstille ". CTRL" til "OFF". Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren uden videoudgangsstik, skal du indstille ". CTRL" til "ON". INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT C, X, x, c, AMP AMP RETURN ALBUM- ALBUM+ MUTING VOLUME SOUND FIELD 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "SET HDMI" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på x/x for at vælge den komponent, som du vil deaktivere funtionen Kontrol til HDMI til (DVD CTRL, SAT CTRL eller. CTRL), og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på x/x for at vælge "OFF". 5 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. 24 DK

25 Brug af Blu-ray Disc/dvd (Ettryksafspilning) Afspil en tilsluttet komponent. Systemet og tv'et tændes automatisk og skifter til den korrekte HDMI-indgang. Bemærk Begyndelsen af indholdet vises muligvis ikke, afhængigt af tv'et. Tip Du kan bruge en Blu-ray Disc/dvd-afspiller (optager), der er sluttet til systemet, selvom systemet er slukket. I dette tilfælde lyser indikatoren POWER / ACTIVE STANDBY gult. Afspilning af tv-lyd via højttalerne (System Audio Control) Det er let at sende lyden fra tv'et via systemets højttalere. Se betjeningsvejledningen til tv'et angående oplysninger. INPUT SELECTOR C, X, x, c, DISPLAY RETURN ALBUM- LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT ALBUM+ AMP?/1 AMP "BRAVIA" Sync-funktioner MUTING VOLUME SOUND FIELD Tryk på?/1 for at tænde systemet. Lyden sendes via systemets højttalere. Når du slukker systemet, sendes lyden via tv'ets højttaler. Bemærk Når tv'et tændes før systemet, går der et kort øjeblik, før lyden fra tv'et høres. Når du tilslutter et TV, som ikke er forsynet med funktionen System Audio Control, fungerer funktionen System Audio Control ikke. Tip Du kan indstille lydstyrken og slukke for lyden fra systemet med tv'ets fjernbetjening. fortsættes 25 DK

26 Brug af funktionen Lydgrænse Der høres muligvis en høj lyd, afhængigt af systemets lydstyrke, når funktionen System Audio Control er aktiveret, og når outputmetoden ændres automatisk fra tv'ets højttaler til systemets højttalere. Du kan undgå dette ved at begrænse den maksimale lydstyrke. 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "SET HDMI" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "VOL LIMIT" vises, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på x/x for at vælge den maksimale lydstyrke. Den maksimale lydstyrke ændres som følger: Brug af knapperne INPUT SELECTOR på fjernbetjeningen Knapperne INPUT SELECTOR (TV, BD, DVD, SAT) fungerer som følger, når funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret. BD, DVD, SAT: Systemets lydindgang indstilles til den tilsvarende komponents lyd ved at trykke på knappen. Tv-videoindgangen er også automatisk indstillet til computerens billede. TV: Systemets lydindgang indstilles til tvlyden ved at trykke på denne knap. Tvvideoindgangen indstilles ikke automatisk. Vælg den ønskede tv-kanal med tvfjernbetjeningen. MAX y 49 y y 1 y MIN 5 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. Bemærk Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret. Denne funktion er ikke tilgængelig, når outputmetoden ændres fra systemets højttalere til tv'ets højttaler. Tip Vi anbefaler, at du indstiller den maksimale lydstyrke til lidt under den sædvanligt brugte lydstyrke. Uanset den maksimale lydstyrke, du indstiller, kan du altid betjene knappen VOLUME +/ på systemet og fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil begrænse den maksimale lydstyrke, skal du vælge "MAX". 26 DK

27 Slukning af tv'et, systemet og tilsluttede komponenter (Slukning af systemet) Når du slukker tv'et ved at trykke på POWER på tv'ets fjernbetjening, slukkes systemet og de tilsluttede komponenter automatisk. Bemærk De tilsluttede komponenter kan muligvis ikke slukkes på denne måde, afhængigt af statussen. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med de tilsluttede komponenter, angående oplysninger. "BRAVIA" Sync-funktioner 27 DK

28 6 Tryk på LEVEL MODE. Avancerede indstillinger Indstilling af højttalernes niveau Du kan justere niveauet for centerhøjttaleren og subwooferen. Denne indstilling anvendes til alle lydfelter. DISPLAY LEVEL MODE LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT AMP C, X, x, c, RETURN ALBUM- ALBUM+ MUTING VOLUME SOUND FIELD 1 Start afspilning af en kilde, der er kodet med multikanal surroundeffekter (dvd osv). 2 Tryk på LEVEL MODE. 3 Tryk på x/x for at vælge "CNT LEVEL (centerhøjttalerniveau)" eller "SW LEVEL (subwooferniveau)". 4 Tryk på eller c. 5 Tryk på x/x for at vælge den ønskede indstilling, mens lyden afspilles. Standardindstilling: 0 (db) Du kan justere fra 6 (db) til +6 (db) i intervaller på 1 (db). 28 DK

29 Indstillinger og justeringer via forstærkermenuen Brug af AMP-menuen Følgende elementer kan indstilles med AMP på fjernbetjeningen. Standardindstillingerne er understreget. 2 Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge et element og en indstilling. 3 Tryk på AMP for at lukke AMP-menuen. De forskellige indstillinger beskrives på de efterfølgende sider. AMP SET HDMI* CTRL: HDMI DVD CTRL** SAT CTRL**. CTRL** VOL LIMIT** ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF MAX, 49, , 1, MIN Avancerede indstillinger DUAL MONO MAIN SUB MAIN+SUB A/V SYNC ON OFF AUDIO DRC MAX STD OFF DIMMER ON OFF DISPLAY ON OFF SLEEP OFF, 10M, 20M,.. 80M, 90M * Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 22). ** Denne indstilling vises kun, når "CTRL: HDMI" er indstillet til "ON". 1 Tryk på AMP for at åbne AMP-menuen. fortsættes 29 DK

30 Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO) Dette system gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når systemet modtager et AC-3- multipleks broadcast-signal. Bemærk Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du slutte en digital satellittuner til systemet med et optisk kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner til AC-3. 3 Tryk på x/x for at vælge den ønskede lyd. MAIN: Denne indstilling afspiller kun hovedkanalen. SUB: Denne indstilling afspiller kun underkanalen. MAIN+SUB: Denne indstilling sender hovedlyd via den venstre højttaler og underlyd via den højre højttaler. 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. DISPLAY LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT C, X, x, c, AMP AMP RETURN ALBUM- ALBUM+ MUTING VOLUME SOUND FIELD 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "DUAL MONO" vises, og tryk derefter på eller c. 30 DK

31 Tilpasning af forsinkelse mellem lyd og billede (A/V SYNC) Denne funktion gør det muligt at forsinke lyden, når billedet er bag ved lyden. Brug af Dolby Digital-lyd ved lav lydstyrke (AUDIO DRC) Du kan indsnævre lydsporets dynamiske område. Denne funktion er nyttig til at se film ved lav lydstyrke. AUDIO DRC kan kun bruges på Dolby Digital-kilder. DISPLAY LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT DISPLAY LEVEL MODE C, X, x, c, RETURN MUTING VOLUME ALBUM+ AMP SOUND FIELD AMP C, X, x, c, RETURN INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT MUTING ALBUM- ALBUM- VOLUME ALBUM+ AMP SOUND FIELD AMP Avancerede indstillinger 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V SYNC" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på X/x for at vælge indstillingen. OFF: Denne indstilling justerer ikke. ON: Denne indstilling justerer differencen mellem billede og lyd. 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. Bemærk Du kan muligvis ikke tilpasse forsinkelsen mellem lyd og billede perfekt med denne funktion. Funktionen er kun velegnet til Dolby Digital-, DTSog Lineær PCM-input (2-kanals), der kommer fra koaksial (lyd), optisk (lyd) eller HDMI. 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "AUDIO DRC" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på x/x for at vælge en indstilling. OFF: Denne indstilling foretager ingen komprimering af det dynamiske område. STD: Denne indstilling gengiver lydsporet med det dynamiske område, der blev tiltænkt under optagelsen. MAX: Denne indstilling komprimerer hele det dynamiske område. 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. fortsættes 31 DK

32 Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet (DIMMER) Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles til et af 2 niveauer. Ændring af indstillingen for visning på displayet (DISPLAY) Du kan ændre indstillingen for visning på displayet. DISPLAY LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT DISPLAY LEVEL MODE C, X, x, c, RETURN AMP AMP C, X, x, c, INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT AMP AMP ALBUM- ALBUM+ RETURN ALBUM- ALBUM+ MUTING VOLUME SOUND FIELD MUTING VOLUME SOUND FIELD 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på X/x, indtil "DIMMER" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på X/x for at vælge den ønskede lysstyrke til frontpaneldisplayet. OFF: Denne indstilling øger lysstyrken. ON: Denne indstilling dæmper lysstyrken. 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "DISPLAY" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på X/x for at vælge en indstilling til frontpaneldisplayet. ON: Oplysningerne vises konstant på displayet. OFF: Oplysningerne vises kun et kort øjeblik, mens du betjener systemet. Bemærk Oplysningerne vises konstant på displayet, når lyden er slået fra, eller når beskyttelsesfunktionen er aktiveret dette gælder også selvom "DISPLAY" er indstillet til "OFF". 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. 32 DK

33 Brug af timerfunktion (SLEEP) Du kan indstille systemet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10 minutter. DISPLAY LEVEL MODE INPUT SELECTOR TV BD DVD SAT C, X, x, c, RETURN MUTING ALBUM- VOLUME ALBUM+ AMP SOUND FIELD AMP Avancerede indstillinger 1 Tryk på AMP. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "SLEEP" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk på x/x for at indstille tiden. Minutvisningen (den resterende tid) ændres som følger: OFF y 10M y 20M Y Y 90M y 80M... 30M 4 Tryk på AMP. AMP-menuen lukkes. Bemærk Denne funktion kan kun bruges med dette system og glæder ikke et tilsluttet tv eller andre komponenter. 33 DK

34 Yderligere oplysninger Fejlfinding Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Hvis systemet skal repareres, skal du sørge for at medbringe hele systemet. Generelt Der er ingen strøm. Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises skiftevis på frontpaneldisplayet. Tryk på?/1 for at slukke for systemet, og kontroller følgende, når "STANDBY" er forsvundet. Er systemets ventilationsåbninger blokeret? Tænd systemet, når du har kontrolleret ovenstående og løst eventuelle problemer. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du ikke kan finde årsagen til problemet, når du har kontrolleret ovenstående. Der høres ingen Dolby Digital- eller DTSflerkanalslyd. Sørg for, at Dolby Digital- eller DTSlydformatet vælges ved afspilning af Blu-ray Disc eller DVD via en tilsluttet komponent. Kontroller lydindstillingen for komponenten, der er tilsluttet denne stander, såsom en Blu-ray Disc-optager (afspiller) eller dvd-afspiller. Der høres ingen surroundeffekt. Afhængigt af indstillingen for lydfeltet og/ eller indgangssignalet fungerer surroundbehandlingen muligvis ikke. Tryk på INPUT SELECTOR på standeren, og vælg indgangen igen for at kontrollere indgangssignalet. Når indgangen ændres, vises indgangssignaltypen på frontpanelet. Hvis "2.0 ch" eller "1.0 ch" vises, er lydkilden stereo eller mono og indeholder ikke surroundsound. Hvis "5.1 ch" vises, har lydkilden ikke surroundsound, selvom der ikke høres meget surroundsound, afhængigt af programmet eller disken. Der høres ingen lyd eller kun meget lav lyd fra højttalerne. Tryk på VOLUME +, og kontroller lydstyrken. Tryk på MUTING eller VOLUME + for at annullere muting-funktionen. Tryk på SOUND FIELD +/, og kontroller det valgte lydfelt. Lydeffekten fra højttalerne kan være mindre udpræget, afhængigt af kilden. Billedet på tv'et er forsinket i forhold til lyden. Indstil "A/V SYNC" til "OFF", når "A/V SYNC" er indstillet til "ON". Tilsluttede komponenter Der høres ingen lyd eller kun meget lav lyd, uanset den valgte komponent. Kontroller, at systemet og komponenterne er tilsluttet korrekt. Kontroller, at både systemet og den valgte komponent er tændt. Der høres ingen lyd fra den valgte komponent. Kontroller, at komponenten er sluttet korrekt til lydindgangsstikkene på den pågældende komponent. Kontroller, at kablerne er sat helt ind i stikkene på både komponenten og dette system. Kontroller, at komponenten er valgt korrekt. Hvis du genoptager afspilning af en disk, mens der er skruet helt op for lyden, høres der muligvis ingen lyd. I dette tilfælde skal du skrue ned for lyden, slukke systemet og tænde det igen. Lyden falder ud, eller der høres støj. Kontroller de lydudgangsformater, der understøttes af systemet på side DK

35 Der er intet billede på tv-skærmen. Kontroller, at tv'et er valgt korrekt. Indstil tv'et til den korrekte indgang. Kontrol til HDMI Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke. Kontroller HDMI-forbindelsen (side 10). Sørg for, at "CTRL: HDMI" er indstillet til "ON" i AMP-menuen. Sørg for, at den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen Kontrol til HDMI. Kontroller indstillingen for Kontrol til HDMI på den tilsluttede komponent. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med den tilsluttede komponent. Hvis du skifter HDMI-forbindelse, tilslutter/ afbryder netledningen, eller hvis der opstår strømsvigt, skal du gentage trinnene i afsnittet "Klargøring til "BRAVIA" Sync" (side 22). Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du vælger en komponent, der ikke er kompatibel med funktionen Kontrol til HDMI på tv-siden. Sørg for, at "DVD CTRL", "SAT CTRL" eller ". CTRL" er indstillet til "ON" i AMP-menuen. Hvis systemindgangen vælges for en komponent, hvis "DVD CTRL", "SAT CTRL" eller ". CTRL" indstillingen er "OFF", virker funktionen Kontrol til HDMI, såsom funktioner som Ettryksafspilning, System Audio Control, Lydgrænser ikke, selvom indstillingen til funktionen Kontrol til HDMI af en anden komponent er aktiveret. Der høres ingen lyd fra systemets højttalere eller tv'ets højttaler. Kontroller lydstyrken på systemet og tv'et. Vælg den korrekte indgang på systemet. Lyden høres både fra systemet og tv'et. Hvis funktionen Kontrol til HDMI er slået fra, eller hvis den valgte komponent ikke understøtter funktionen Kontrol til HDMI, skal du slukke for lyden på systemet eller tv'et. Funktionen Slukning af systemet virker ikke. Skift den indstilling på tv'et, der automatisk slukker for tilsluttede komponenter, når tv'et slukkes. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Der vises intet billede på tv'et. Kontroller, om der er byttet om på tilslutningerne til HDMI IN og HDMI OUT. En meddelelse, der angiver, at outputmetoden er ændret fra systemhøjttaleren til tvhøjttaleren vises på tv-skærmen. Funktionen Kontrol til HDMI for den valgte komponent deaktiveres. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af funktionen Kontrol til HDMI til deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik" (side 24). Andet Fjernbetjeningen virker ikke. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren på systemet. Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og satellithøjttaleren. Udskift begge batterier i fjernbetjeningen, hvis de er ved at være opbrugte. Kontrollér, at du vælger de rigtige indgangsknapper på fjernbetjeningen. Der skrues ned for lyden, når outputmetoden ændres fra tv'ets højttaler til systemets højttalere. Funktionen Lydgrænse er aktiveret. Yderligere oplysninger finder du i "Brug af funktionen Lydgrænse" (side 26). Yderligere oplysninger fortsættes 35 DK

36 Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, efter at du har forsøgt ovenstående løsningsforslag, kan du nulstille det som følger: Brug knapperne på systemet til denne handling. 1 Tryk på?/1 for at tænde enheden. 2 Tryk på INPUT SELECTOR, VOLUME og?/1 samtidigt. "COLD RESET" vises, og systemet nulstilles. Standardindstillingerne for AMP-menuen, lydfeltet, osv. gendannes. Specifikationer Mål: mm (ca.) A B 400 C 550 Vægt: kg DK

37 Formater, der understøttes af standeren Systemet understøtter følgende digitale indgangsformater. Format Dolby Digital DTS Lineær PCM (2-kanals)* Lineær PCM (5.1-kanals, 7.1-kanals)* (kun på HDMI) * Lineær PCM accepterer samplingfrekvenser op til 48 khz. Forstærker Referenceudgangseffekt Surround-tilstand Front: 50 W/kanal (8 ohm ved 1 khz, THD 10 %) Center*: 50 W/kanal (8 ohm ved 1 khz, THD 10 %) Subwoofer: 100 W/kanal (4 ohm ved 100 Hz, THD 10 %) * Der høres muligvis ingen lyd, afhængigt af lydfeltets indstillinger og kilden. Indgang (analog) Tv Indgange (digitale) TV, DVD SAT Understøttes/understøttes ikke a a a a Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS-HD mpedans: 30 kohm Optisk Koaksial, optisk HDMI-del Stik Videoindgange/udgange Lydindgange HDMI-standard, 19-bens stik BD, DVD, SAT: 640 Hz 720 Hz 1440 Hz (pixel sendt 2 gange) 1280 Hz Hz Hz 720 Hz 1440 Hz (pixel sendt 2 gange) 1280 Hz 1920 Hz 1920 Hz 1920 Hz BD, DVD, SAT: Lineær PCM 7.1-kanals/ Dolby Digital/DTS Højttalere Front/Centerhøjttalerenhed Højttalersystem Basrefleks, magnetisk skærmet Højttalerenhed mm kegletype Subwooferenhed Højttalersystem Højttalerenhed Generelt Strømkrav Energiforbrug Mål (ca.) Vægt (ca.) Baseffekt 160 mm, kegletype 230 V, 50/60 Hz Til: 70 W Active Standby (Kontrol til HDMI er aktiveret): 1,5 W (min.) til 5 W (maks.) Standby (Kontrol til HDMI er deaktiveret): mindre end 0,3 W mm (b/h/d) 43 kg Yderligere oplysninger fortsættes 37 DK

38 Medfølgende tilbehør Optisk kabel (1,5 m) (1) Fjernbetjening (RM-ANU041) (1) R6-batterier (AA) (2) Støtterem og to skruer (lille/stor) (1) Hylde (1) Stifter til hylde (4) Betjeningsvejledning (1) Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel. Ordliste Dolby Digital Dette biograflydformat er mere avanceret end Dolby Surround Pro Logic. I dette format sender surroundhøjttalerne stereolyd med et udvidet frekvensområde, og der er også en uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun bruges, når der er behov for dybe baseffekter). Alle seks kanaler i dette format optages hver for sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse. Da alle signalerne behandles digitalt, er signalforringelsen desuden mindre. Dolby Pro Logic II Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalkilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje nye lyde eller lydnuancer. DTS Digital lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Digital Theater Systems, Inc. Denne teknologi er tilpasset 5.1-kanals surroundsound. Dette format består af stereobagkanaler, og der er en diskret subwooferkanal i formatet. DTS giver de samme "diskrete 5.1-kanaler" med digital lyd af høj kvalitet. Den gode kanaladskillelse opnås med separat optagelse af alle kanaldata og digital behandling. HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et interface, der understøtter både video og lyd på en enkelt digital forbindelse, og gør det muligt at opnå et digitalt billede og digital lyd i høj kvalitet. HDMI-specifikationen understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der integrerer kodningsteknologi for digitale videosignaler. PCM (Pulse Code Modulation) En metode til at konvertere analog lyd til digital lyd, så det er lettere at få digital lyd. 38 DK

39 S-Force PRO Front Surround Sony s lange engagement i surround-teknologi (og de uhyre mængder af akustiske data akkumuleret som et resultat) har ført til udviklingen af en helt ny behandlingsmetode og avanceret DSP til effektivt at håndtere denne opgave, som vi kalder S-Force PRO Front Surround. Sammenlignet med tidligere frontsurround-teknologier gengiver S-Force PRO Front Surround en mere overbevisende følelse af afstand og rum, hvilket resulterer i en ægte surroundsound-oplevelse uden brug af baghøjttalere. S-Master S-Master er en fuldstændig digital forstærkerteknologi, der er udviklet af Sony. Teknologien gør det muligt at minimere lydfragmenter og rysten, så tale fremstår med perfekt tydelighed, og original lyd gengives troværdigt. Den kompakte forstærker understøtter en højere effektivitet og forbedret termisk ydeevne. x.v.colour x.v.colour er en mere kendt betegnelse for den af Sony foreslåede xvycc-standard, der er et af Sonys varemærker. xvycc er en international standard for farverum i video. Denne standard kan gengive et bredere farveområde end den aktuelt brugte broadcaststandard. Yderligere oplysninger 39 DK

40 Indeks A A/V SYNC 31 AMP-menuen 29 AUDIO DRC 31 B Blu-ray Disc-afspiller (optager) tilslutning 10 S Satellittuner tilslutning 10, 12 S-Force PRO Front Surround 7 T Timerfunktion 33 D DIGITAL MEDIA PORT tilslutning 14 DIMMER 32 DISPLAY 32 DUAL MONO 30 Dvd-afspiller (optager) tilslutning 10, 12 F Fjernbetjening betjening 17 før brug 8 H HDMI tilslutning 10 Højttalernes niveau 28 I Indstilling 9 L Lydfelt 21 P Placering 9 "PlayStation 3" tilslutning DK

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot