Micro Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Patentrettigheder i USA og andre lande benyttes med licens fra Dolby Laboratories. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. Nedenstående advarselsetikette findes indvendig i komponenten. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. SÆLGEREN PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE, FORBUNDNE ELLER FØLGESKADER AF EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF FEJL VED PRODUKTET ELLER BRUG AF PRODUKTET. Egenskaber Dette system er en desktop-stereokomponent, som består af en CD-afspiller, en MD-afspiller, en båndoptager og en tuner. MD-afspilleren understøtter 4x forlænget optagelse/afspilning (MDLP), 4x højhastigheds-overspilning fra en CD til en MD og en gruppefunktion, som gør det muligt at arrangere de optagne melodier i grupper, som kan behandles som albummer optaget på en MD. Ved at tilslutte dette system til en personlig computer, kan man afspille melodier fra computerens harddisk eller CD-ROM-drevet via systemets højttalere. Det er også muligt at betjene systemet fra computeren, hvis det er installeret med den medfølgende software (Mcrew eller SonicStage for Sony Net MDs). Vi henviser til afsnittet "Tilslutning af en computer til systemet" på side 49 angående detaljer om, hvordan systemet tilsluttes en personlig computer. Angående detaljer om den medfølgende software, henviser vi til afsnittet "Om det medfølgende M-crew-program" på side 51 og "Om det medfølgende SonicStage for Sony Net MDs" på side 52, inden softwaren installeres. Tips Vi henviser til brugsvejledningen for den respektive software angående detaljer om softwareinstallationen og den grundlæggende anvendelse af M-crew eller SonicStage for Sony Net MDs. Vi henviser til online-hjælp for den respektive software angående detaljer om avanceret anvendelse. Microsoft, Windows, Windows NT og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller andre lande. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere. TM og mærkerne er udeladt i denne brugsvejledning. Hvordan denne brugsanvisning anvendes Denne brugsanvisning forklarer hovedsageligt betjeningerne ved hjælp af betjeningsvejledningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved anvendelse af de knapper på systemet, der har de samme funktioner. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Hvordan denne brugsanvisning anvendes...2 Klargøring Tilslutning af systemet...5 Indstilling af uret...6 CD Afspilning Isætning af en disk...7 Afspilning af en disk...7 Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning Fremstilling af dit eget program...8 Programafspilning Navngivning af en CD...9 Diskmemo MD Afspilning Isætning af en MD...11 Afspilning af en MD...11 Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning Indprogrammering af MD-spor...12 Programafspilning Afspilning alene af sporene i en ønsket gruppe...13 MD Optagelse Før optagelse påbegyndes...14 Optagelse af en CD på en MD...15 CD-MD synkroniseret optagelse/cd-md synkroniseret optagelse med høj hastighed Optagelse af et bånd på en MD...16 TAPE-MD-synkroniseret optagelse Manuel optagelse på en MD...17 Manuel optagelse Start af optagelse med 6 sekunders forlagrede lyddata...18 Tidsmaskine-optagelse Markering af spornumre...19 Automatisk fremstilling af et mellemrum på 3 sekunders længde mellem spor Smart-mellemrum Indstilling af optageniveauet Tips til optagelse MD Redigering Tips om redigering Registrering af spor i grupper Gruppefunktion Navngiving af en MD/gruppe/ et spor Navngivningsfunktion Oprettelse af en ny gruppe Gruppeoprettelsesfunktion Ophævelse af grupperegistreringer Ophævefunktion Sletning af optagelser Slettefunktion Flytning af optagne spor Flyttefunktion Kombination af optagne spor Kombinationsfunktion Opdeling af optagne spor Delefunktion Omgørelse af sidste redigering Fortrydelsesfunktion Ændring af det optagne lydstyrkeniveau efter optagelse S.F Edit-funktion Tuner Indstilling af faste radiostationer Lytning til radioen Indstilling på faste stationer Manual afstemning Navngivning af faste stationer Stationsnavn Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun den europæiske model) fortsættes 3 DK

4 Bånd Afspilning Insætning af et bånd...39 Afspilning af et bånd...40 Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD/MD-spor på et bånd...40 CD/MD-TAPE synkroniseret optagelse Manuel optagelse på et bånd...41 Manuel optagelse Lydjustering Justering af lyden...43 Timer Fald i søvn til musik...43 Sleeptimer Opvågning til musik...44 Dagligtimer Timerstyret optagelse af radioprogrammer...45 Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent Optagelse med ekstra komponenter og dette system Fejlfinding Problemer og afhjælpninger Selv-diagnose visning Meddelelser Yderligere information Forsigtighedsregler Systembegrænsninger ved MD er Tekniske data Liste over knappernes placering og henvisningssider Display Slukning af displayet...47 Strømbesparende indstilling Visning af information om disken på displayet...47 Optionel computer Tilslutning af en computer til systemet...49 Lytning til lyden fra en tilsluttet computer...50 Om det medfølgende M-crew-program...51 Om det medfølgende SonicStage for Sony Net MDs DK

5 Klargøring Tilslutning af systemet Udfør de følgende procedurer 1 til 3 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende ledninger og andet tilbehør. Klargøring AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Højre højttaler Venstre højttaler Tilslut højttalerne. Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til SPEAKER udgangene som vist herunder. Jackstiktype A AM-rammeantenne Venstre højttalerkabel Højre højttalerkabel 2 Tilslut FM og AM antennerne. Sæt AM-rammeantennen op, og tilslut den dernæst. Udstræk FM ledningsantennen vandret fortsættes 5 DK

6 Jackstiktype B AM-rammeantenne Udstræk FM ledningsantennen vandret Bemærk Hold antennerne på afstand af højttalerkablerne. 3 Tilslut netledningen til en stikkontakt. Hvis netstikket ikke passer i vægstikkontakten, skal du aftage den påsatte stikadapter (gælder kun for modeller forsynet med en adapter). Tænd systemet ved at trykke på?/1. Isætning af to R6 (størrelse AA) batterier i fjernbetjeningen Indstilling af uret 1 Tryk på?/1 for at tænde. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, for at indstille dagen. 4 Tryk på ENTER/YES eller CURSORt. 5 Tryk gentagne gange på. eller > for at indstillet timetallet. 6 Tryk på ENTER/YES eller CURSORt. 7 Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille minuttallet. 8 Tryk på ENTER/YES. Uret begynder at gå. Justering af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 2 Tryk på. eller > for at vælge "CLOCK SET", og tryk derefter på ENTER/YES. 3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 8 ovenfor. Bemærk Du kan ikke indstille uret i den strømbesparende indstilling. e E e E Bemærk Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batterierne ud for at udgå risiko for beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion. Tip Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet. 6 DK

7 CD Afspilning Isætning af en disk 1 Tryk på Z CD på apparatet. 2 Anbring en disk med mærkatsiden op på diskbakken. Når der afspilles en 8 cm CD, placeres den på skuffens inderste cirkel. 3 Tryk igen på Z CD for at lukke pladeskuffen. Bemærk Anvend ikke en CD, hvorpå der er anbragt tape, mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre fejlfunktion. Brug aldrig fingrene til at lukke pladeskuffen med magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion. Afspilning af en disk Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning Med dette system kan man afspille en CD på forskellige måder. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil den ønskede indstilling vises. Vælg Ingen visning (Normal afspilning) SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) Spornummer For at spille Spilletid L-SYNC Sporene på CD en i original rækkefølge. Alle sporene på CD en i tilfældig rækkefølge. PGM Sporene på CD en i den (Programafspilning) rækkefølge, som du ønsker, at de skal spilles i (se "Fremstilling af dit eget program" på side 8). CD Afspilning 3 Tryk på CD NX. Bemærk Du kan ikke skifte afspilningsmåden, mens afspilning er under udførelse. Hvis man trykker på Z CD for at åbne eller lukke pladeskuffen, mens man lytter til en anden lydkilde, lyser CD-ikonet op, selvom der ikke er nogen CD i skuffen. For at slukke CD-ikonet trykker man gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. fortsættes 7 DK

8 Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på CD NX. Tryk igen for at genoptage afspilning. vælge et spor Tryk gentagne gange på. eller >. finde et punkt på et spor (Søgning) tage en disk ud Afspilning af et spor ved hjælp af indtastning af spornummeret Du kan også vælge det ønskede spor ved at anvende talknapperne under normal afspilning. For indtaste spornummer 10 eller højere, trykker du på >10 efterfulgt af et tryk på talknappen, der svarer til det sidste etter-ciffer. For at indtaste 0, trykker man på 10/0. Gentaget afspilning Hold m eller M inde under afspilning, og slip den på det ønskede sted. Tryk på Z CD på enheden. Fremstilling af dit eget program Programafspilning Man kan fremstille et program bestående af op til 25 punkter. Man kan optage de programmerede spor på en MD eller et kassettebånd ved at anvende synkroniseret optagelse (side 15 og 40). 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil "PGM" vises. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises. Valgt spornummer Samlet spilletid Gentaget afspilning Du kan afspille alle sporene eller et enkelt spor på en CD. Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil "REP" eller "REP1" vises. REP: Alle sporene på CD en i op til fem gange. REP1: Blot et enkelt spor. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både "REP" og "REP1" forsvinder. PGM 4 Tryk på ENTER/YES. Sporet indprogrammeres. Trinnummeret vises, efterfulgt af sporets nummer i den programmerede rækkefølge og den samlede spilletid på programmet. Sidst indprogrammerede spornummer Samlet spilletid DISC PGM 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indprogrammere yderligere spor. 6 Tryk på CD NX. Programafspilning starter. 8 DK

9 Andre betjeninger For at afbryde programafspilning tjekke programrækkefølgen tjekke det samlede antal programmerede spor tilføje et spor til slutningen af programmet slette programmet Udfør følgende Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder. Tryk gentagne gange på. eller > under programafspilning. Tryk på DISPLAY under stopindstilling. Det samlede antal indprogrammerede trin vises. Udfør punkterne 3 og 4 under stopindstilling. Tryk på CLEAR under stopindstilling eller i punkt 4. Hver gang du trykker på knappen, fjernes der et spor fra slutningen af programmet. Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen, efter at programafspilning er færdig. For at spille samme program igen, trykker du på CD NX. Programmet slettes dog, når du åbner pladeskuffen. ". " vises, når den samlede programtid overstiger 100 minutter, eller når du vælger et CDspor, hvis spornummer er 21 eller derover. Navngivning af en CD Diskmemo Man kan navngive op til 50 CD er med titler bestående af op til 20 symboler og tegn. Hver gang man isætter en navngivet CD, vises titlen. Bemærk Man kan ikke navngive en CD, for hvilken "TEXT" vises på displayet. Når man navngiver CD er for første gang, skal man huske at slette alle disktitler, der er gemt i systemets hukommelse (se "Sletning af en disktitel" på side 10). 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. Hvis "SHUF" eller "PGM" vises, trykker du gentagne gange på PLAY MODE, indtil begge forsvinder. 2 Tryk på NAME EDIT/SELECT under stopindstilling. Markøren begynder at blinke. 3 Tryk på NAME EDIT/SELECT for at vælge den ønskede type tegn. Tegntype Vælg Alfabet (store bogstaver)/ Selected AB tomt mellemrum/symboler Alfabet (små bogstaver)/ Selected ab tomt mellemrum/symboler Tal Selected 12 CD Afspilning 4 Indtast et tegn. Tegntype Udfør følgende Alfabet Tryk gentagne gange på den tilsvarende bogstavknap (eller. eller > på apparatet), indtil det tegn, der skal indtastes, blinker, og tryk så på CURSORt. Tal Tryk på de tilsvarende talknapper. Tomt mellemrum Tryk på 10/0. /,. ( ) :!? Tryk gentagne gange på 1. & + < > _ = ; # $ ` Tryk på 1, og tryk derefter gentagne gange på. eller >. fortsættes 9 DK

10 5 Gentag punkterne 3 og 4 for at indtaste resten af navnet. 6 Tryk på ENTER/YES for at afslutte navngivningen. Ændring af tegnet I punkt 3 eller 4 trykker du gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt, indtil det tegn, der skal ændres, blinker, hvorefter du trykker på CLEAR for at slette tegnet, hvorefter punkt 3 og 4 gentages. Tilføjning af et bogstav Efter punkt 1 og 2, trykker du på TCURSOR eller CURSORt, indtil markøren kommer til det punkt, hvor du ønsker at indføje et tegn, hvorefter du fortsætter til punkt 3. Annullering af navngivning Tryk på MENU/NO. Kontrol af disktitlerne 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk på MENU/NO under stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Name Check?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 4 Tryk gentagne gange på. eller > for vælge disktitler lagret i systemets hukommelse mellem 01 og 50. Sletning af en disktitel 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk på MENU/NO under stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Name Erase?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 4 Tryk gentagne gange på. eller > for at vælge den disktitel, som ønskes slettet. "No Name" vises, hvis der ikke er tildelt nogen disktitel. 5 Tryk på ENTER/YES igen. "Complete!" vises. Sletning af alle disktitler Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "All Erase?" vises i punkt 3, og tryk derefter to gange på ENTER/YES. Annullering af sletning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under punkt 2 til og med 4. Bemærk Disktitlerne bevares i systemhukommelsen i cirka en dag, selvom du afbryder netledningen, eller der indtræffer en strømafbrydelse. Kontrol af den aktuelle disktitel Tryk på SCROLL under stopindstilling. 10 DK

11 MD Afspilning Isætning af en MD Indsæt en MD. Med pilen pegende mod optageren. Med mærkaten op og lukkeren til højre. Afspilning af en MD Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/gentaget afspilning På dette system kan MD en afspilles på forskellig måde. DISC Spornummer Spilletid L-SYNC MD Afspilning 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil den ønskede indstilling vises. Vælg Ingen visning (Normal afspilning) SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) 3 Tryk på MD NX. For at spille Sporene på MD en i original rækkefølge. Alle sporene på MD en i tilfældig rækkefølge. PGM Sporene på MD en i den (Programafspilning) rækkefølge, som du ønsker dem spillet (se "Indprogrammering af MD-spor" på side 12). Bemærk Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens afspilning er under udførelse. fortsættes 11 DK

12 Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på MD NX. Tryk igen for at genoptage afspilning. vælge et spor Tryk gentagne gange på. eller >, indtil du finder det ønskede spor. finde et sted på et spor tage MD en ud Afspilning af et spor ved hjælp af indtastning af spornummeret Du kan også vælge det ønskede spor med talknapperne under normal afspilning. For indtaste spornummer 10 eller højere, trykker du på >10 efterfulgt af et tryk på talknappen, der svarer til det sidste etter-ciffer. For at indtaste 0, trykker man på 10/0. Gentaget afspilning Gentaget afspilning Hold m eller M inde under afspilning, og slip den på det ønskede sted. Tryk på Z MD på apparatet. Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil "REP" eller "REP1" vises. REP: Alle spor på MD en op til fem gange. REP1: Blot et enkelt spor. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både "REP" og "REP1" forsvinder. Indprogrammering af MDspor Programafspilning Man kan fremstille et program bestående af op til 25 punkter. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil "PGM" vises. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises. PGM Valgt spornummer Samlet spilletid 4 Tryk på ENTER/YES. Sporet indprogrammeres. Trinnummeret vises, efterfulgt af sporets nummer i den programmerede rækkefølge og den samlede spilletid på programmet. Sidst indprogrammerede spornummer Samlet spilletid DISC PGM 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indprogrammere yderligere spor. 6 Tryk på MD NX. Programafspilning starter. 12 DK

13 Andre betjeninger For at afbryde programafspilning tjekke programrækkefølgen tjekke det samlede antal programmerede spor at tilføje et spor til slutningen af programmet slette programmet Udfør følgende Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder. Tryk gentagne gange på. eller > under programafspilning. Tryk på DISPLAY under stopindstilling. Det samlede antal indprogrammerede trin vises. Udfør punkterne 3 og 4 under stopindstilling. Tryk på CLEAR under stopindstilling eller i punkt 4. Hver gang du trykker på knappen, fjernes der et spor fra slutningen af programmet. Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen, efter at programafspilning er færdig. For at spille samme program igen, trykker du på MD NX. Programmet forsvinder dog, efter at man har fjernet MD en eller trykker på GROUP. ". " vises, når den samlede programtid overstiger minutter. Afspilning alene af sporene i en ønsket gruppe Denne funktion gør, at man kan nøjes med at lytte alene til de favoritspor, som man har registreret i en gruppe. For detaljer om Gruppefunktion, se "Registrering af spor i grupper" på side Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk gentagne gange på GROUP under stopindstilling, indtil "GROUP" vises. 3 Tryk gentagne gange på GROUP SKIP, indtil den ønskede gruppe vises. 4 For at starte afspilning fra et bestemt spor i gruppen, trykker man gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spor vises. Fortsæt til punkt 5, når du vil starte afspilning fra det første spor i gruppen. 5 Tryk på MD NX. Afspilning starter. Når afspilning af det sidste spor i gruppen slutter, stopper MD-optageren automatisk. Bemærk Hvis du vælger en gruppe, hvori der ikke er registreret nogen spor og trykker på MD NX, starter afspilning fra det første spor i den første gruppe på MD en. MD Afspilning Tips Du kan kun skifte afspilningsmåde (Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge/ Gentaget afspilning/programafspilning) for sporene i gruppen. For at vælge den ønskede afspilningsmåde, vælger du afspilningsmåden før punkt 3. Du kan kun udføre operationerne beskrevet i "Afspilning af en MD" (side 11) og "Indprogrammering af MD-spor" (side 12) for sporene i gruppen. 13 DK

14 MD Optagelse Før optagelse påbegyndes Med MD er (MiniDisc) kan man lave digitale optagelser og afspille musik med lyd af høj kvalitet. En anden finesse ved MD er er spormarkering. Spormarkeringsfinessen gør det muligt hurtigt at finde et bestemt punkt eller nemt redigere de optagne spor. Men optagemetoden og den måde spornumrene optages på varierer alt efter, hvilken kilde, man optager. Når den kilde, man optager fra, er: CD er lagt i dette systems CDafspiller MD-optageren udfører digital optagelse. *1 Spornumrene afsættes automatisk som på den originale CD. Spornumre afsættes dog ikke afhængigt af sporet (side 64). Andre digitale komponenter tilsluttet til DIGITAL OPTICAL IN jackstikket MD-optageren udfører digital optagelse. *1 Spornumrene afsættes forskelligt, afhængigt af den kilde man optager. Dette systems tuner eller andre analoge komponenter, der er tilsluttet til ANALOG IN jackstikkene MD-optageren udfører analog optagelse. *2 Et spornummer afsættes kun ved begyndelsen af en optagelse, men når du slår niveausynkroniseringsoptagefunktionen til (side 19), afsættes spornumre automatisk synkront med niveauet af indgangssignalet. En computer Det er kun spor, som er blevet checket ud ved hjælp af Net MD funktionen, der kan optages fra en computer. Når man bruger en delvist optaget MD Du kan ikke optage ved at overskrive optagne spor. Optagelse starter efter de allerede optagne spor. Hvis du ønsker at slette de optagne spor, skal du anvende slettefunktionen (side 29). Bemærkninger om MD-spornumre På en MD optages spornumrene (sporsekvens), sporstart og slutpunktsinformationer osv. i TOC *3 området, uafhængigt af lydinformationerne. Man kan hurtigt redigere optagne spor ved at ændre TOC-informationen. Om optagefejl Med de følgende typer CD er kan du komme ud for aflæsningsfejl eller støj, når de optages på en MD: CD er med påsatte klæbemærker CD er med unormal facon (eksempelvis hjerte- eller stjerneformede) CD er med trykt tekst samlet alene på den ene side Ridsede CD er Snavsede CD er Skæve CD er Hvis følgende forekommer under afspilning eller optagelse af CD er, kan der forekomme aflæsningsfejl eller der kan fremkomme støj i det optagne materiale: Der skubbes til diskskuffen eller en anden del af systemet. Systemet er anbragt på en ujævn eller blød overflade. Systemet er placeret nær en højttaler, dør eller anden kilde til rystelser. Hvis ovenstående fejlaflæsning forekommer, kan der blive frembragt et ekstra spor uden lyd. Man kan slette disse ekstra spor med slettefunktionen (side 29). *1 Se "Systembegrænsninger ved MD er" på side 64 for nærmere oplysninger om begrænsninger i forbindelse med digital optagelse. *2 Selvom man tilslutter en digital komponent, udfører MD-optageren analog optagelse. *3 TOC: Table of Contents (Indholdsfortegnelse) 14 DK

15 Efter optagelse Tryk på Z MD på apparatet for at tage MD en ud, eller tryk på?/1 (strøm) for at slukke systemet. "TOC writing" eller "STANDBY" begynder at blinke. TOC opdateres og optagelsen er afsluttet. Før netledningen trækkes ud MD-redigering er afsluttet, når MD Table of Contents (TOC) indholdsfortegnelsen er blevet opdateret. TOC opdateres, når man tager MD en ud, eller trykker på?/1 for at slukke systemet. Træk ikke netledningen ud, før TOC er opdateret eller under opdatering af TOC (mens "TOC" lyser eller blinker) for at sikre en fuldstændig optagelse. Beskyttelse af en optaget MD For at beskytte en optaget MD, skyder man tappen på siden af MD en til side for at åbne hullet. Med tappen i denne position kan der ikke optages på MD en. For at optage på MD en, skydes tappen til side for at lukke hullet. Tap Optagelse af en CD på en MD CD-MD synkroniseret optagelse/ CD-MD synkroniseret optagelse med høj hastighed Du kan optage en hel CD på en MD. Du kan vælge optagetiden ved at skifte optagemåde. Udover at optage med normal hastighed, kan du også optage med høj hastighed (cirka 4 normal hastighed). Benyt knapperne på apparatet til denne operation. 1 Isæt en optagbar MD. 2 Isæt den ønskede CD. 3 Tryk gentagne gange på REC MODE for at vælge optagemåden. Vælg den ønskede optagemåde. Optagetid Standard Dobbelt Firdobbelt Dobbelt (ændr stereosignalet til mono) Vælg (Optagemåde) Ingen visning (stereo) LP2 (LP2 stereo) LP4 (LP4 stereo) MONO (mono) MD Optagelse Skyd tappen til side Hvis MD en er beskyttet mod optagelse, vises "C11" og "Protected" skiftevis, og der kan ikke optages på den pågældende MD. Tag MD en ud, og skyd derefter tappen til forhindring af optagelse til lukket position. 4 Tryk gentagne gange på SYNCHRO MODE, indtil "CDtMD SYNC" vises. For at optage ved hjælp af CD-MD synkroniseret optagelse med høj hastighed, trykker du på knappen, indtil "HISPEED SYNC" vises. 5 Tryk på ENTER/START. "Press START" blinker. MD-optageren står standby til optagelse, og CD-afspilleren er pausestoppet. L-SYNC MD CD SYNC REC NORM fortsættes 15 DK

16 6 Tryk på ENTER/START, mens "Press START" blinker. Optagelse starter. Når optagelsen er fuldført, stopper CDafspilleren og MD-optageren automatisk. Stop af optagelse Tryk på x. Optagelse med brug af gruppefunktionen Tryk gentagne gange på GROUP, indtil "GROUP" vises efter punkt 2. Tryk gentagne gange på GROUP SKIP, indtil "New Group" eller den ønskede gruppe vises efter punkt 5. Optagelse af en CD på en MD og på et bånd på samme tid Isæt et optagbart bånd, og vælg derefter "DUAL SYNC" i punkt 4. Selv om MD en eller båndet slutter midtvejs under optagelsen, fortsætter den anden. Optagelse alene af dine favorit CD-spor Du kan nøjes med kun at optage dine favorit CD-spor ved hjælp af programafspilning. Mellem punkt 2 og 3 skal du udføre punkterne 1 til 5 i "Fremstilling af dit eget program" (side 8). Bemærk Du kan ikke pausestoppe optagelsen. Hvis MD afspilningsmåden er indstillet til gentaget afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge, skifter afspilningsmåden til normal afspilning i punkt 5. Følgende dele er enten ude af funktion eller kan ikke anvendes under højhastigheds CD-MD synkroniseret-optagelse på: Auto Cut-funktion Optageniveauet specificeret i opsætningsmenuen Tips For detaljer om LP2/LP4-optagelse se "Optagelse i længere tid" på side 22. For detaljer om CD-MD-synkroniseret optagelse se side 22. Afhængigt af disken kan CD-TEXT-information også optages (med undtagelse af de situationer, hvor der optages på en MD og et bånd på samme tid). Optagelse af et bånd på en MD TAPE-MD-synkroniseret optagelse Man kan lave en analog optagelse af et bånd på en MD. Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd. Benyt knapperne på apparatet til denne operation. 1 Isæt en optagbar MD. 2 Tryk på Z PUSH OPEN/CLOSE og isæt er bånd, hvorpå du ønsker at optage. 3 Tryk gentagne gange på SYNCHRO MODE, indtil "TAPEtMD SYNC" vises. 4 Tryk på ENTER/START. "Press START" blinker. MD-optageren står standby til optagelse og båndoptageren er pausestoppet til afspilning. MD 5 Tryk gentagne gange på DIRECTION, indtil g vises, for at optage på en side eller h (eller j) for at optage på begge sider. 6 Tryk på ENTER/START, mens "Press START" blinker. Optagelse starter. Når optagelsen er fuldført, stopper båndoptageren og MD-optageren automatisk. Stop af optagelse Tryk på x. L-SYNC SYNC REC TAPE Båndside til afspilning 16 DK

17 Optagelse med brug af gruppefunktionen Tryk gentagne gange på GROUP, indtil "GROUP" vises efter punkt 2. Tryk gentagne gange på GROUP SKIP, indtil "New Group" eller den ønskede gruppe vises efter punkt 5. Manuel optagelse på en MD Manuel optagelse Du kan nøjes med kun at optage de dele, som du synes om på en CD, eller fra en anden tilsluttet komponent. 1 Isæt en optagbar MD. 2 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge den kilde, som du ønsker at optage. CD: For at optage fra dette systems CDafspiller. TAPE: For at optage fra dette systems kassettebåndoptager. TUNER: For at optage fra dette systems tuner. OPTICAL IN: For at optage fra den ekstrakomponent, der er tilsluttet til DIGITAL OPTICAL IN-jackstikket. ANALOG IN: For at optage fra den ekstrakomponent, der er tilsluttet til ANALOG IN-jackstikkene. 3 Tryk gentagne gange på REC MODE på apparatet for at vælge optagemåden. Vælg den ønskede optagemåde. MD Optagelse Optagetid Standard Dobbelt Firdobbelt Dobbelt (ændr stereosignalet til mono) Vælg (Optagemåde) Ingen visning (stereo) LP2 (LP2 stereo) LP4 (LP4 stereo) MONO (mono) 4 Tryk på MD z. MD-optageren står standby til optagelse. 5 Tryk på MD NX, og start derefter afspilning af den kilde, som du ønsker at optage. Stop af optagelse Tryk på x. fortsættes 17 DK

18 Optagelse med brug af gruppefunktionen Tryk gentagne gange på GROUP, indtil "GROUP" vises efter punkt 2. Tryk gentagne gange på GROUP SKIP, indtil "New Group" eller den ønskede gruppe vises efter punkt 4. Tips Hvis du ønsker at optage manuelt fra midt i et spor, der findes i dette system, trykker du på CD NX før punkt 4 for at pausestoppe afspilningen, hvorefter du trykker på CD NX i punkt 5 for at starte afspilning. Under en optagelse kan du bekræfte den tid, der er tilbage til rådighed for optagelse på MD en ved at trykke på DISPLAY. Hvis der høres cyklisk, statisk støj under optagelse af et AM radioprogram, skal AM rammeantennen flyttes for at reducere støjen, eller der skal tilsluttes en jordledning til U klemmen. For detaljer om LP2/LP4-optagelse, se "Optagelse i længere tid" på side 22. Du kan justere optageniveauet (side 21). Start af optagelse med 6 sekunders forlagrede lyddata Tidsmaskine-optagelse Når man optager fra en FM- eller satellitudsendelse, mistes de første få sekunder af materialet ofte på grund af den tid, det tager at forvisse sig om indholdet og få trykket på optageknappen. For at forebygge tab af dette materiale, lagrer funktionen til tidsmaskineoptagelse konstant de seneste lyddata i en bufferhukommelse. Dette muliggør, at man kan optage lyden fra seks sekunder før optagelsen startes, som illustreret herunder: Start optagelse (punkt 6) 6 sekunder Stop optagelse Tid Optaget del Begyndelsen af den kilde, der skal optages 1 Isæt en optagbar MD. 2 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge den kilde, som du ønsker at optage. 3 Tryk gentagne gange på REC MODE på apparatet for at vælge optagemåden. Vælg den ønskede optagemåde. Optagetid Standard Dobbelt Firdobbelt Dobbelt (ændr stereosignalet til mono) Vælg (Optagemåde) Ingen visning (stereo) LP2 (LP2 stereo) LP4 (LP4 stereo) MONO (mono) 4 Tryk på MD z. MD-optageren står standby til optagelse. 18 DK

19 5 Start afspilning af den kilde, der ønskes optaget. 6 Tryk på ENTER/YES på det ønskede sted for at starte optagelse. Stop af tidsmaskine-optagelse Tryk på x. Markering af spornumre Efter optagelse Anvend delefunktionen (side 33). Bemærk MD-optageren begynder at lagre lyddata, når optageren indstilles til standby for optagelse i punkt 4, og man starter afspilning af kilden. Hvis der er gået mindre end 6 sekunder, når du trykker på ENTER/ YES, starter tidsmaskineoptagelse med mindre end 6 sekunders lyddata. Tip For detaljer om LP2/LP4-optagelse, se "Optagelse i længere tid" på side 22. På ethvert sted under optagelse Spormærke Du kan afsætte spornumre under manuel optagelse af enhver kilde. Tryk på MD z under manuel optagelse på det sted, hvor du ønsker at tilføje en spormarkering. MD Optagelse Forindstilling til automatisk afsætning af spornumre før optagelse Niveausynkroniseringsoptagelse Niveausynkroniseringsoptagefunktionen er fra fabrik indstillet til at være slået til, således at spornumrene automatisk afsættes. Spornumre markeres automatisk, når indgangssignalet forbliver under et bestemt niveau i mere end to sekunder og derefter overstiger dette niveau. Hvis "L-SYNC" ikke vises under optagelse, slås niveausynkroniseringsoptagefunktionen til som følger. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk på MENU/NO. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Setup?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 4 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "T.Mark" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 5 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "T.Mark LSync" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. "L-SYNC" tændes. fortsættes 19 DK

20 6 Tryk på MENU/NO. For at fortsætte optagelse skal du udføre procedurerne beskrevet for hver type optagelse. Andre betjeninger For at Udfør følgende slå niveau- I punkt 5 trykker du gentagne synkroniserings- optagefunktionen fra indtil "T.Mark Off" vises, gange på. eller >, hvorefter du trykker på ENTER/YES. ændre udløsningsniveauet for niveausynkroniseringsoptagelse* Efter punkt 3 trykker man gentagne gange på. eller >, indtil "LS(T)" vises, og trykker derefter på ENTER/ YES. Tryk gentagne gange på. eller > for at vælge niveauet mellem 72 db og 0 db (i 2 db trin), tryk på ENTER/YES, og tryk derefter på MENU/NO. * Når optagekilden er et bånd eller radioprogram og spornumrene ikke afsættes korrekt på grund af støj, skal dette niveau sættes højere, således at spornumre lettere afsættes. Fabriksindstillingen er " 50 db". Bemærk Spornumre afsættes ikke afhængigt af sporet. Spornumre afsættes ikke automatisk, hvis kildelyden, der skal optages, er skæmmet af støj (eksempelvis bånd eller radioprogrammer). Når der optages en CD, afsættes der spornumre på de steder, hvor du pausestopper optagelse. Derudover kan det ske, at sporene bliver optaget som et enkelt spor med et enkelt spornummer, når det samme spor på den samme CD optages gentagne gange. Automatisk fremstilling af et mellemrum på 3 sekunders længde mellem spor Smart-mellemrum Smart-mellemrum: Gør det muligt automatisk at sikre, at det tomme mellemrum mellem spor bliver 3 sekunder langt, når der laves en digital optagelse fra en CD. Ved andre typer af optagelser er det sådan, at når smartmellemrumsfunktionen er slået til, og der ikke sendes nogen lyd ind i cirka 3 sekunder eller mere (men mindre end 30 sekunder) under optagelsen, erstatter MD-optageren denne stilhed med et blankt mellemrum på cirka 3 sekunder og fortsætter dernæst optagelsen. Smart Space-funktionen er fra fabrik indstillet til at være slået til. Slået fra Slået til Ingen lydindgang i mindre end 30 sekunder Udskiftes med et blankt mellemrum på 3 sekunder og optagelse fortsætter Auto Cut: Når smart-mellemrumsfunktionen er slået til, og hvis der ingen lyd sendes ind i 30 sekunder eller mere, udskifter MD-optageren denne stilhed med et blankt mellemrum på 3 sekunder og går dernæst til optagepause. Ingen lydindgang i 30 sekunder eller mere Slået fra Slået til Udskiftes med et blankt mellemrum på 3 sekunder og optagelse pausestopper 20 DK

21 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk på MENU/NO. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Setup?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 4 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "S.Space" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 5 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "S.Space On" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 6 Tryk på MENU/NO. For at fortsætte optagelse skal du udføre procedurerne beskrevet for hver type optagelse. Sådan slås Smart Spacefunktionen fra I punkt 5 trykker du gentagne gange på. eller >, indtil "S.Space Off" vises, hvorefter du trykker på ENTER/YES. Indstilling af optageniveauet Når man optager på en MD, kan man indstille optageniveauet til den ønskede styrke. Man kan ikke alene indstille optageniveauet, når der laves analoge optagelser, men også ved digitale optagelser fra en CD osv. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge den kilde, som du ønsker at optage. 2 Tryk på MD z. MD-optageren står standby til optagelse. 3 Start afspilning af den kilde, der ønskes optaget. 4 Tryk på MENU/NO for at vise "Setup?", og tryk derefter på ENTER/YES. 5 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "LevelAdjust?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 6 Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille optageniveauet. Indstil til optimalt niveau, idet du sikrer, at "OVER" ikke vises på displayet under de kraftigste passager. MD Optagelse L-SYNC MD REC OVER Indstil niveauet, så "OVER" ikke lyser op. 7 Tryk på ENTER/YES. 8 Tryk på MENU/NO. 9 Tryk på x. MD-optageren stopper. For at fortsætte optagelse skal du udføre procedurerne beskrevet for hver type optagelse. Tips Optageniveauet kan også indstilles under optagelse. Når optageniveauet en gang er indstillet, bibeholdes denne indstilling, indtil man indstiller niveauet igen. Man kan ikke indstille optageniveauet under CD- MD-synkroniseret optagelse. 21 DK

22 Tips til optagelse Optagelse i længere tid Dette system har to funktioner til optagelse i lang tid: LP2 og LP4 (MDLP-optagelse). Tryk på REC MODE på apparatet for at vælge optagemåden. Se hver side om optagelse (side 15, 17 og 18). MD er optaget i MDLP-stereoindstilling afspilles kun på systemer forsynet med de følgende mærker. MD er optaget i MDLP-stereoindstilling kan ikke afspilles på et system, der ikke understøtter MDLP-indstillingen. Bemærk Selv hvis optagemåden er indstillet til "MONO", udsendes lyden fra højttalerne som den er optaget på kilden (i stereo, når optagelsen er en stereokilde). Man kan ikke anvende S.F Edit og visse andre MDredigeringsfunktioner sammen med spor optaget i MDLP-indstilling. Nogle MD er optaget i MDLP-stereoindstilling er redigeret, således at "LP:" vises for at angive, at afspilning ikke er mulig, når der gøres forsøg på at afspille disse MD er på et system, der ikke understøtter MDLP-indstillingen. Imidlertid understøtter dette system MDLP-indstillingen, så "LP:" vises ikke, når disse MD er afspilles. Tips LP4 stereo-indstillingen (4 langtidsoptagelsesindstilling) muliggør lang optagetid i stereo ved anvendelse af et specielt kompressionssystem. Når der lægges vægt på lydkvaliteten, anbefales det at anvende stereooptagelse eller LP2-stereooptagelse (2 langtidsoptagelsesindstilling). Du kan blande optagemåden på den samme MD. Den valgte optagemåde bibeholdes selv efter, at optagelse er afsluttet. For at ændre optagemåden, trykker du gentagne gange på REC MODE på apparatet. Højhastigheds CD-MDsynkroniseret optagelse Når du optager en hel CD, som den oprindeligt er, eller i en programmeret sporrækkefølge, kan du optage med højere hastighed end normalt (cirka 4 normal hastighed). Hvis du ikke kan anvende CD-MDsynkroniseret optagelse med høj hastighed "Retry" blinker Der er sket en aflæsningsfejl, og systemet forsøger at læse dataene igen. Hvis forsøget lykkes, fortsætter systemet med højhastigheds CD-MD-synkroniseret optagelse. Hvis den isatte CDs tilstand eller systemets tilstand er dårlig og ny aflæsning fejler, umuliggøres CD-MD-synkroniseret optagelse med høj hastighed. I så tilfælde blinker "Retry" og "NORM" på displayet, og MD-optageren starter automatisk optagelse som normal CD-MD-synkroniseret optagelse. Bemærk, at det ikke er muligt at høre signalet, der optages, når dette sker. Bemærk Du kan ikke optage henover eksisterende spor. De nye spor optages efter de eksisterende spor. Når du optager alle sporene på en CD, skal du sørge for at anvende en MD til optagelse, der har længere tilbageværende optagbar tid, end spilletiden på CD en. Du kan ikke pausestoppe optagelse under CD-MDsynkroniseret optagelse og CD-MD-synkroniseret optagelse med høj hastighed. Hvis MD-afspilningsmåden er indstillet til gentaget afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge, skifter den automatisk til normal afspilning. Følgende dele er enten ude af funktion eller kan ikke anvendes under højhastigheds CD-MDsynkroniseret optagelse: Auto Cut-funktion Optageniveauet specificeret i opsætningsmenuen Der er ingen lyd fra båndoptagerudgangsjackstikket under CD-MD-synkroniseret optagelse med høj hastighed. 22 DK

23 MD Redigering Tips om redigering Registrering af spor i grupper Gruppefunktion Før redigering påbegyndes Man kan kun redigere en MD, når: MD en er optagbar. MD-optageren er i indstilling til normal afspilning. Kontrollér følgende, før der redigeres. 1 Kontrollér tappen på den MD, der skal redigeres. Skyd tappen hen over hullet for at lukke det. Hvis MD en er beskyttet mod optagelse, kan MD en ikke redigeres. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE, indtil både "SHUF" og "PGM" forsvinder. MD en kan kun redigeres under indstilling til normal afspilning. MD en kan ikke redigeres under indstilling til afspilning i tilfældig rækkefølge eller programafspilning. Hvad er gruppefunktionen? Gruppefunktionen lader dig afspille, optage og redigere spor på en MD gruppevist. Eksempelvis kan du registrere spor 1 til 5 på en MD i gruppen "Rock", og spor 6 til 9 i gruppen "Pops". Du kan derefter nøjes med at lytte til de spor, der er registreret i den ønskede gruppe, tilføje nye spor til en gruppe, samt udføre andre betjeninger. Derudover kan gruppefunktionen nemt slås til eller fra ved blot at trykke på GROUP. Gruppefunktion: Slået fra Spor MD MD Redigering Hvordan man stopper midt i en redigering Tryk på MENU/NO. Efter redigering Tryk på Z MD på apparatet for at tage MD en ud, eller tryk på?/1 (strøm) for at slukke systemet. "TOC" eller "STANDBY" begynder at blinke. TOC opdateres, og redigering er afsluttet. Før netledningen trækkes ud MD-redigering er afsluttet, når MD Table of Contents (TOC) indholdsfortegnelsen er blevet opdateret. TOC opdateres, når man tager MD en ud, eller trykker på?/1 for at slukke systemet. Træk ikke netledningen ud, før TOC er opdateret eller under opdatering af TOC (mens "TOC" lyser eller blinker) for at sikre en fuldstændig optagelse. Gruppefunktion: Slået til MD Gruppe 1 Gruppe 2 Spor Spor fortsættes 23 DK

24 Betjeninger udført med anvendelse af gruppefunktionen Afspilning alene af sporene i en ønsket gruppe (side 13) Optagelse af en CD (side 15) Optagelse af et bånd (side 16) Manuel optagelse på en MD (side 17) Start af optagelse med 6 sekunders forlagrede audiodata (side 18) Navngivning af en gruppe (side 25) Oprettelse af en ny gruppe (side 27) Ophævelse af grupperegistreringer (side 28) Bemærk MD er, der er optaget ved hjælp af gruppefunktionen på dette system, kan anvendes sammen med andre systemer, der understøtter gruppefunktionen. Bemærk dog, at betjeningerne i forbindelse med gruppefunktionen på andre systemer kan være anderledes end på dette system. Hvordan registreres gruppeinformation? Når der optages ved hjælp af gruppefunktionen, registreres gruppeadministrationsinformation automatisk på MD en som diskettenavnet. Rent konkret skrives der en tekststreng som den følgende i området til registrering af diskettenavnet. Området til registrering af diskettenavnet 0 ; Favourites // 1 5 ; Rock // 6 9 ; Pops // Diskettenavnet er "Favourites". 2 Spor 1 til 5 registreres i "Rock" gruppen. 3 Spor 6 til 9 registreres i "Pops" gruppen. Når en MD, der er optaget ved hjælp af gruppefunktionen, sættes i et system, der ikke understøtter gruppefunktionen, eller i dette system, mens gruppefunktionen er slået fra, vises ovenstående tekststreng derfor i sin helhed som diskettenavnet. Bemærk, at hvis man ved en fejltagelse overskriver denne tekststreng ved hjælp af navngivningsfunktionen, kan det ske, at man ikke vil være i stand til at anvende gruppefunktionen på den pågældende MD.* * "GROUP" blinker. For igen at kunne anvende gruppefunktionen skal du først udføre proceduren for "Ophævning af alle grupper på en MD" (side 28) og udløse registreringerne af alle spor på MD en. Hvis "Group Full!" vises under betjeningen Man kan ikke starte optagelse, fordi der ikke er tilstrækkelig plads til tegn til brug for gruppeadministration. Slet unødvendige tegn (diskettenavne eller sportitler), indtil gruppeoptagelse bliver muliggjort (side 26). Bemærk Gruppefunktionsindstillingen gemmes og bibeholdes, selvom man udtager MD en eller slukker for systemet. Når gruppefunktionen er aktiveret, vil spor, der ikke er registreret i en gruppe, ikke blive vist, og kan derfor ikke afspilles. Man kan ikke ændre rækkefølgen på grupper. Den nye gruppe tilføjes efter eventuelt allerede eksisterende grupper, hvori der er registreret spor. Når du optager et nyt spor til en eksisterende gruppe, tilføjes det nye spor efter eventuelt eksisterende spor i gruppen. Der kan registreres op til 99 grupper på en enkelt MD. Når man optager et nyt spor til en eksisterende gruppe, kan det ske, at spornumrene, der følger efter det netop optagne spor, ændres, når gruppefunktionen deaktiveres. Hvis du isætter en disk med gruppeadministrationsinformation skrevet i andet end det korrekte format, blinker "GROUP". I dette tilfælde kan gruppefunktionen ikke anvendes. 24 DK

25 Navngiving af en MD/ gruppe/et spor Navngivningsfunktion Du kan fremstille titler for dine optagede MD er, spor og grupper som følger. Navngivning af en gruppe Tryk gentagne gange på GROUP, indtil "GROUP" vises, og tryk derefter gentagne gange på GROUP SKIP, indtil den ønskede gruppe vises. Tryk på NAME EDIT/ SELECT, mens det samlede antal spor i den ønskede gruppe vises. Efter optagelse Anvend navngivningsfunktion. Der kan indtastes ialt cirka tegn til brug for diskettenavnet, sportitlerne og gruppenavnene på en enkelt MD. Ved navngivning af en MD, der er optaget ved hjælp af gruppefunktionen, skal du sørge for at navngive disken med gruppefunktionen slået til, således, at informationen for gruppeadministration ikke omskrives ved en fejltagelse. For detaljer om gruppeadministrationsinformationen, se "Hvordan registreres gruppeinformation?" på side Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Udfør følgende procedure afhængigt af, hvad der ønskes navngivet: Navngivning af et spor Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises, og tryk derefter på NAME EDIT/SELECT. Navngivning af en MD Tryk på NAME EDIT/SELECT, mens det samlede antal spor (eller grupper, når gruppefunktionen er slået til) vises. Markøren begynder at blinke. 3 Tryk på NAME EDIT/SELECT for at vælge den ønskede type tegn. Tegntype Vælg Alfabet (store bogstaver)/ Selected AB tomt mellemrum/symboler Alfabet (små bogstaver)/ Selected ab tomt mellemrum/symboler Tal Selected 12 4 Indtast et tegn. Tegntype Udfør følgende Alfabet Tryk gentagne gange på den tilsvarende bogstavknap (eller. eller > på apparatet), indtil det tegn, der skal indtastes, blinker, og tryk så på CURSORt. Tal Tryk på de tilsvarende talknapper. Tomt mellemrum Tryk på 10/0. /,. ( ) :!? Tryk gentagne gange på 1. & + < > _ = ; # $ ` TOC Tryk på 1, og tryk derefter gentagne gange på. eller >. MD Redigering 5 Gentag punkterne 3 og 4 for at indtaste resten af navnet. 6 Tryk på ENTER/YES. fortsættes 25 DK

26 Ændring af tegnet I punkt 3 eller 4 trykker du gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt, indtil det tegn, der skal ændres, blinker, hvorefter du trykker på CLEAR for at slette tegnet, hvorefter punkt 3 og 4 gentages. Tilføjelse af et bogstav Efter punkt 1 og 2, trykker du på TCURSOR eller CURSORt, indtil markøren kommer til det punkt, hvor du ønsker at indføje et tegn, hvorefter du fortsætter til punkt 3. Bemærk Hvis man indtaster symbolet "//" mellem tegnene i diskettenavne, eksempelvis som "abc//def", kan det medføre, at man måske ikke kan bruge gruppefunktionen. Tip Du kan give et spor en titel under afspilning. Afspilning gentages, indtil man er færdig med navngivningen. Forindstilling til automatisk tildeling af titler før optagelse (kun CD er med CD-TEXTinformation) Under CD-MD-synkroniseret optagelse (side 15), optages CD-TEXT-information automatisk. Fabriksindstillingen er "On". Annullering af automatisk optagelse af CD-TEXTinformationen Ændr indstillingerne som følger. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk på MENU/NO. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Setup?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 4 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Txt Save" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 5 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Txt Save Off" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 6 Tryk på MENU/NO. Bemærk Selv når "Txt Save Off" er valgt, optages CD-TEXTinformation automatisk afhængigt af disken. Kontrol af titlerne For at kontrollere disktitlerne trykker du på SCROLL under stopindstilling. For at kontrollere sportitlen trykker du på SCROLL under afspilning. Titlen ses som rulletekst på displayet. For at kontrollere gruppetitlerne trykker du gentagne gange på GROUP i stopindstilling, indtil "GROUP" vises, og derefter trykker du gentagne gange på GROUP SKIP, indtil den ønskede gruppe vises, hvorefter du trykker på SCROLL. For at stoppe rulning trykker du på SCROLL. Tryk igen på knappen for at genoptage rulning af teksten. Sletning af titler 1 For at slette gruppetitler trykker du gentagne gange på GROUP under stopindstilling, indtil "GROUP" vises. 2 Tryk på MENU/NO under stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Nm Erase?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. Sletning af disktitler Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Nm Ers Disc" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. Sletning af sportitler Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises, og tryk derefter på ENTER/YES. Sletning af gruppetitler Tryk gentagne gange på.eller >, indtil gruppenummeret vises, og tryk så gentagne gange på GROUP SKIP, indtil det ønskede gruppenummer vises, hvorefter du trykker på ENTER/YES. "Complete!" vises. Bemærk Man kan ikke slette navnet på en gruppe, hvori der ikke er registreret nogen spor. 26 DK

27 Oprettelse af en ny gruppe Gruppeoprettelsesfunktion Oprettelsesfunktionen giver dig mulighed for at oprette en ny gruppe uden at registrere nogen spor, eller oprette en ny gruppe og registrere et eller flere fortløbende spor i den pågældende gruppe. Det er kun spor, der endnu ikke er blevet registreret i nogen gruppe, der kan registreres. For detaljer om gruppefunktion, se "Registrering af spor i grupper" på side Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til MD. 2 Tryk gentagne gange på GROUP, indtil "GROUP" vises. 3 Tryk på MENU/NO. 4 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Gp Create?" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. 5 Udfør punkt 3 til 6 i "Navngiving af en MD/gruppe/et spor" (side 25). 6 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "Assign None" vises, og tryk derefter på ENTER/YES. Registrering af spor i en gruppe I punkt 6 trykker du gentagne gange på. eller > for at vælge nummeret på det første spor, som du ønsker at registrere, hvorefter du trykker på ENTER/YES. Når der kun registreres ét spor, trykker du igen på ENTER/YES. Når der registreres to eller flere spor, trykker du gentagne gange på. eller >, for at vælge nummeret på det sidste spor, som du ønsker at registrere, hvorefter du trykker på ENTER/YES. Bemærk Du kan ikke registrere det samme spor i mere end én gruppe. Hvis man ikke indtaster et gruppenavn i punkt 5, vises "Group ** (gruppenummer)" som gruppenavnet. Tip Man kan også registrere spor, der er blevet optaget på et system, der ikke understøtter gruppefunktionen. MD Redigering Bemærk Når man opretter en gruppe uden at registrere nogen spor, skal man indtaste et gruppenavn. 27 DK

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-238-553-31(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE480 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-239-187-73(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE780 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-876-12(2) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-RG66 MHC-RG55S MHC-RG55 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation 3-856-161-41 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE105 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

3-810-585-41 (1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE405. 1995 by Sony Corporation

3-810-585-41 (1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE405. 1995 by Sony Corporation 3-810-585-41 (1) Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje S DK FIN CDP-CE405 1995 by Sony Corporation VARNING Utsätt inte CD-spelaren för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand och/eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot