Register your product and get support at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Register your product and get support at www.saeco.com/welcome"

Transkriptio

1 DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd :07

2

3 ESPRESSO ESPRESSO LUNGO STEAM HOT WATER AROMA STRENGTH MENU

4

5 Dansk 6 Suomi 36

6 6 Dansk Indhold Introduktion 7 Vigtigt 7 Advarsel 7 Forsigtig 8 Elektromagnetiske felter (EMF) 9 Oversigt over maskinen 9 Brugergrænsefladen 9 Første installation 10 Manuelt gennemskylningsprogram 13 Skylning af varmtvandskredsløb 13 Gennemskylning af kaffebrygningskredsløb 13 AquaClean-filter 13 Klargøring og montering af AquaClean-filteret 14 Brug rullefunktionen til at vælge AquaClean-filteret. 14 Udskiftning af AquaClean-filteret 15 Udskiftning af filteret, efter der er brugt 8 filtre 15 Måling af vandets hårdhedsgrad 16 Indstilling af vandets hårdhed 16 Typer og størrelser af drikke 17 Kaffebrygning 17 Justering af kaffeudløbsrøret 17 Kaffebrygning med kaffebønner 17 Brygning af 1 kop kaffe 17 Brygning af 2 kopper kaffe 18 Kaffebrygning med formalet kaffe 18 Mælkeskum 18 Varmt vand 19 Regulering af mængde og smag 19 Saeco-tilpasningssystem 19 Regulering af kaffens størrelse 19 Regulering af kaffens styrke 20 Regulering af formalingsindstillingerne 20 Vedligeholdelse 21 Rengøring af drypbakken og kaffegrumsbeholderen 21 Rengøring af vandtanken 22 Rengøring af beholderen til kaffebønner 22 Rengøring af bryggeenheden og kaffeudløbskanalen 22 Ugentlig rengøring af bryggeenheden 22 Månedlig rengøring af bryggeenheden 24 Smøring af bryggeenheden 24 Rengøring af Classic-mælkeskummeren 25 Daglig rengøring af Classic-mælkeskummeren 25 Ugentlig rengøring af Classic-mælkeskummeren og dampdysen 25 Afkalkningsprocedure 26 Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes 27 Advarselsikoner og fejlkoder 28 Dansk

7 Dansk 7 Betydning af fejlkoder 29 Fejlfinding 29 Demo-tilstandsfunktion 34 Bestilling af tilbehør Saeco 34 Tekniske specifikationer 34 Genanvendelse 35 Reklamationsret og support 35 Introduktion Kære kundetak, fordi du har købt den fuldautomatiske espressomaskine Saeco Incanto! Kaffe er et naturprodukt, og kaffens karakteristika kan variere afhængigt af oprindelse, blanding og ristning. Maskinen har et selvjusterende system, der gør, at den kan få den bedste smag ud af dine foretrukne kaffebønner. Den regulerer sig selv, når den har brygget kopper kaffe. I denne brugermanual finder du alle de oplysninger, du skal bruge for at installere, bruge, vedligeholde og få det bedste ud af din maskine. For at få fuldt udbytte af den support, som Saeco tilbyder, skal du registrere dit produkt på Vigtigt Advarsel Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Læs og følg dog sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, og brug kun maskinen som beskrevet i denne brugervejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller ting som følge af ukorrekt brug af maskinen. Gem denne brugervejledning til senere brug. - Slut maskinen til en stikkontakt med en spænding, der stemmer overens med maskinens tekniske specifikationer. - Maskinen skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. - Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk eller komme i kontakt med varme overflader. - Maskinen, netstikket og netledningen må aldrig nedsænkes i vand (fare for elektrisk stød). - Stikket på netledningen må ikke komme i kontakt med væske. - Strålen med varmt vand må aldrig rettes mod kropsdele: fare for forbrænding. - Rør ikke ved de varme overflader. Brug maskinens håndtag og knapper. - Sluk for maskinen på hovedkontakten på bagsiden, og tag netstikket ud af stikkontakten: - Hvis der opstår en funktionsfejl. - Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. - Før maskinen rengøres. - Træk i stikket, ikke i ledningen.

8 8 Dansk - Rør ikke ved det netstikket med våde hænder. - Brug aldrig maskinen, hvis netstik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.. - Du må ikke foretage ændringer i maskinen eller maskinens netledning. - For at undgå fare må reparationer må kun udføres af en forhandler, der er godkendt af Philips. - Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. - Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de medfølgende risici. - Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn. - Hold maskinen og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år. - Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med maskinen. - Stik aldrig fingre eller andre genstande ind i kaffekværnen. Forsigtig - Denne maskine er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer som f.eks. personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. - Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. Den skal altid være placeret opretstående, også under transport.. - Stil ikke maskinen på en varmeplade eller direkte ved siden af en varm ovn, et varmeapparat eller lignende varmekilder. - Hæld kun ristede kaffebønner i beholderen. Hvis der hældes formalet kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller et andet stof i beholderen til kaffebønner, kan det medføre skade på maskinen. - Lad maskinen køle ned, før der indsættes eller fjernes dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brug. - Fyld aldrig vandtanken med varmt vand eller danskvand, da det kan beskadige vandtanken og maskinen. - Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet. Bare brug en blød klud, der er fugtet med vand. - Sørg for at afkalke din maskine regelmæssigt. Maskinen viser, når den har brug for at blive afkalket. Hvis der ikke udføres afkalkning, vil apparatet holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien. - Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0 C. Vand i opvarmningssystemet kan fryse og medføre skade. - Efterlad ikke vand i vandtanken, når maskinen ikke skal bruges i længere tid. Vandet kan blive snavset. Brug rent vand, hver gang du bruger maskinen.

9 Dansk 9 Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. Oversigt over maskinen 1 Brugergrænseflade 2 ESPRESSO-knap 3 ESPRESSO LUNGO-knap 4 AROMA STRENGTH-knap 5 Standby-knap 6 MENU-knap 7 HOT WATER-knap 8 STEAM-knap 9 Classic-mælkeskummer 10 Justerbart kaffeudløb 11 Låg over vandtank 12 Låg til beholderen til kaffebønner 13 Låg til beholderen til formalet kaffe 14 Hovedkontakt 15 Stik til strømkabel 16 Låge 17 Drypbakke 18 Udløserknap til drypbakke 19 Indikator for fyldt drypbakke 20 Knap til regulering af kværn 21 Vandtank 22 Bryggeenheden 23 Indersiden af lågen med rengøringsinstruktioner 24 Kaffeudløbskanal 25 Skuffe til kaffegrums 26 Kaffegrumsbeholder 27 Dæksel til drypbakke 28 Ledning 29 Rensebørste 30 Fedt 31 Udstyr til test af vandets hårdhedsgrad 32 Multifunktionsværktøj (measuring scoop, grinder adjustment key and coffee duct cleaning tool) 33 AquaClean-filter Brugergrænsefladen ESPRESSO Brug disse knapper til at navigere i menuerne: ESPRESSO-knap = ESC-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til hovedmenuen.

10 MAX CLEAN CALC 10 Dansk AROMA STRENGTH AROMA STRENGTH-knap = OK-knap: Tryk på denne knap for at vælge, bekræfte eller standse en funktion. STEAM STEAM-knap = UP-knap: Tryk på denne knap for at rulle opad i displaymenuen. MENU MENU-knap = DOWN-knap (Søgning): Tryk på denne knap for at rulle nedad i displaymenuen. Første installation 15 cm Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er blevet omhyggeligt rengjort, kan der være kafferester tilbage. Vi kan dog garantere, at maskinen er helt ny. Som med de fleste fuldautomatiske maskiner skal du først brygge nogle kopper kaffe, så maskinen kan justere sig selv, og du kan få den mest velsmagende kaffe. 1 Fjern al emballage fra maskinen. 2 Stil maskinen på et bord eller køkkenbord i sikker afstand fra vandhane, vask og varmekilder. Bemærk: Sørg for, at der er mindst 15 cm luft over, bag og på begge sider af maskinen. 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm MAX 3 Fyld vandtanken med rent vand til niveaumarkeringen MAX.

11 Dansk 11 4 Åbn låget til beholderen til kaffebønner. Fyld beholderen til kaffebønner med bønner, og luk låget. Bemærk: Beholderen til kaffebønner må ikke overfyldes, da det kan beskadige kværnen. Forsigtig: Brug kun espressobønner. Brug aldrig formalet kaffe, uristede kaffebønner eller karamelliserede kaffebønner, da dette kan beskadige maskinen. 5 Sæt netstikket i en stikkontakt (1), og sæt det lille stik i stikket på maskinens bagside (2) Indstil hovedkontakten til ON for at tænde maskinen. Standby-knappen begynder at blinke. 7 Sluk for maskinen ved at trykke på standby-knappen. - Displayet viser ikonet for klargøring af kredsløbet for at angive, at du skal klargøre kredsløbet.

12 STRENGTH 12 Dansk 8 Sæt en kop under Classic-mælkeskummeren. Tryk på OK-knappen for at starte klargøringsprocessen for vandsystemet. - Maskinen begynder at dispensere varmt vand. - Displayet viser den klargøringsikonet. Statuslinjen viser statussen for klargøringsprocessen. 9 Maskinen varmer op, og displayet viser temperaturikonet. 10 Tøm beholderen, og sæt den under kaffeudløbsrøret. INSTALL FILTER 11 Maskinen begynder at skylle varmt vand gennem kaffeudløbsrøret. Displayet viser skylleikonet og en statuslinje. Bemærk: Afbryd ikke skylleprocessen. 12 Displayet viser dette spørgsmål: AquaClean-filter? Bemærk: Hvis du efterfølgende vil montere AquaClean-filteret, skal du trykke på ESC-knappen og fortsætte med det manuelle gennemskylningsprogram. Der er oplysninger om installation i kapitlet AquaClean-filter. 13 Hvis du vil installere AquaClean-filteret, skal du trykke på OK-knappen. Aktiveringen tager ca. 2 minutter. - Denne meddelelse på displayet minder dig om, at du skal installere AquaClean-filteret. 14 Tag AquaClean-filteret ud af emballage. Ryst filteret i cirka 5 sekunder. 15 Vend AquaClean-filteret på hovedet, og nedsænk det i en kande med koldt vand, og vent, indstil der ikke længere kommer luftbobler ud. 16 Sæt AquaClean-filteret lodret på filtertilslutningen. Tryk AquaCleanfilteret så langt ned som muligt. Sørg for, at filteret sidder tæt, og forseglingen er placeret korrekt for at sikre det optimale resultat. 17 Fyld vandtanken med rent vand til niveaumarkeringen MAX. ON OFF 0 / 8 18 Vælg ON på displayet, og bekræft aktivering ved at trykke på OKknappen. - Når aktiveringen er fuldføret, viser displayet et flueben, der bekræfter aktiveringen. - Maskinen starter automatisk med opvarmning.

13 Dansk 13 - Derefter vises klarskærmen med ikonet for AquaClean 100% for at angive, at filteret er blevet installeret. 19 Hæld 2 kopper (0,5 l) varmt vand i for at gennemføre aktiveringen. Derefter hældes vandet ud. For at gennemføre aktiveringen skal du udføre både gennemskylning af varmtvandskredsløb og kaffebrygningskredsløb. Manuelt gennemskylningsprogram Under det manuelle gennemskylningsprogram skylles rent vand gennem vand- og kaffebrygningskredsløbet. Dette tager nogle få minutter. HOT WATER Skylning af varmtvandskredsløb 1 Sæt en kop under Classic-mælkeskummeren. 2 Tryk en enkelt gang på knappen HOT WATER. - Maskinen begynder at dispensere varmt vand. Bemærk: Du kan afbryde gennemskylningen ved at trykke på OK. AROMA STRENGTH HOT WATER 3 Når maskinen har afgivet 2 kopper varmt vand (0,5 l), skal du trykke på OK-knappen for at stoppe varmtvandsudløbet. Gentag trin 1 til 3 to gange. Gennemskylning af kaffebrygningskredsløb 1 Sæt en beholder under kaffeudløbsrøret. 2 Tryk på AROMA STRENGTH-knappen (AROMASTYRKE), og vælg bryggefunktionen med formalet kaffe. Bemærk: Hæld ikke formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. GROUND COFFEE 3 Tryk på ESPRESSO-knappen. - Maskinen begynder at dispensere varmt vand via kaffeudløbsrøret. 4 Vent, indtil maskinen ophører med at dispensere vand, og tøm beholderen. 5 Gentag trin 1 til 4 to gange. 6 Når maskinen er vendt tilbage til hovedmenuen, skal du tømme beholderen. Maskinen er klar til brug. AquaClean-filter AquaClean-filteret er designet til at reducere kalkaflejringer i din kaffemaskine og filtrere vandet, så både smag og aroma bevares i hver enkelt kop kaffe. Hvis du bruger en serie med 8 Aquaclean-filtre som vist i denne manuel, behøver du ikke at afkalke din maskine for hver 5000 kopper (på 100 ml). Bemærk: Maskinen skal være helt fri for kalk, før du begynder at bruge AquaClean-filteret. Hvis du ikke aktiverede filteret i forbindelse med den første brygning, og har brygget mere end 50 kopper (på 100 ml), skal du afkalke maskinen inden aktivering af filteret.

14 14 Dansk Bemærk: Udskift AquaClean filteret, så snart kapaciteten er faldet til 0 %, og filterikonet blinker hurtigt. Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje måned, også selvom maskinen endnu ikke har vist, at udskiftning kræves. Tip: Vi anbefaler, at du køber et nyt filter, når kapaciteten er faldet til 10 %, og filterikonet begynder at blinke langsomt. Det sikrer, at du kan udskifte filteret, når kapaciteten er faldet til 0 %. Klargøring og montering af AquaClean-filteret 1 Tag AquaClean-filteret ud af emballage. Ryst filteret i cirka 5 sekunder. 2 Vend AquaClean-filteret på hovedet, og nedsænk det i en kande med koldt vand, og vent, indstil der ikke længere kommer luftbobler ud. 3 Sæt AquaClean-filteret lodret på filtertilslutningen. Tryk AquaCleanfilteret så langt ned som muligt. Sørg for, at filteret sidder tæt, og forseglingen er placeret korrekt for at sikre det optimale resultat. Brug rullefunktionen til at vælge AquaClean-filteret. AQUA CLEAN FILTER 0 / 8 Du kan montere AquaClean-filteret ved den første installation som en del af installationsprocessen. Hvis du sprang monteringen af AquaClean-filteret over, da du tog maskinen i brug første gang, kan du montere det ved at åbne menuen som vist nedenfor. 1 Tryk på MENU-knappen, rul til "AquaClean"-filteret, og tryk på knappen OK for at bekræfte. - Displayet viser det antal AquaClean-filtre, der tidligere er blevet monteret. Fra 0 til 8 filtre. ON OFF 0 / 8 2 Vælg ON på displayet, og tryk på OK for at bekræfte.

15 Dansk 15 AQUA CLEAN FILTER 1 / 8 - Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre. - Derefter vises klarskærmen med ikonet for AquaClean 100% for at angive, at filteret er blevet installeret. 3 Hæld 2 kopper (0,5 l) varmt vand i for at gennemføre aktiveringen. Derefter hældes vandet ud. Udskiftning af AquaClean-filteret Bemærk: Udskift AquaClean filteret, så snart kapaciteten er faldet til 0 %, og filterikonet blinker hurtigt. Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje måned, også selvom maskinen endnu ikke har vist, at udskiftning kræves. AQUA CLEAN FILTER 1 / 8 1 Tag AquaClean-filteret ud. Følg vejledningen i afsnittet "Forberedelse og installation af AquaClean-filteret". 2 Tryk på MENU-knappen, rul til "AquaClean"-filteret, og tryk på knappen OK for at bekræfte. 0% AQUA CLEAN FILTER NEW? - På displayet bliver du spurgt, om du vil aktiveret et nyt filter. 3 Tryk på OK-tasten for at fortsætte. AQUA CLEAN FILTER 2 / 8 - Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre. 4 Hæld 2 kopper (0,5 l) varmt vand i for at gennemføre aktiveringen. Derefter hældes vandet ud. Udskiftning af filteret, efter der er brugt 8 filtre 1 Når filterikonet begynder at blinke på displayet, skal du trykke på MENUknappen, rulle til "AquaClean"-filteret og trykke på OK for at bekræfte.

16 16 Dansk DESCALE BEFORE ACTIVATING FILTER - Displayet beder dig om at afkalke maskinen, før du aktiverer det nye filter. 2 Tryk på OK for at starte afkalkningsprocessen. Se kapitlet "Afkalkningsprocedure". - Tryk på ESC-knappen flere gange for at forlade filtermenuen, hvis du ikke vil afkalke med det samme. 3 Til sidst i afkalkningsprocessen bliver du på displayet spurgt, om du vil montere AquaClean-filteret. - Følg vejledningen under "Udskiftning af AquaClean-filteret". Måling af vandets hårdhedsgrad For at kunne justere maskinens indstillinger i forhold til vandet i dit område skal du måle vandets hårdhedsgrad kan måles vha. den medfølgende strimmel til måling af vandets hårdhedsgrad. 1 Dyp teststrimlen til måling af vandets hårdhedsgrad (følger med maskinen) i vand fra vandhanen i 1 sekund. 2 Fjern strimlen til måling af vandets hårdhedsgrad, og vent 1 minut Kontroller, hvor mange felter på teststrimmelen der har skiftet farve til rød, og kontroller vandets hårdhedsgrad i nedenstående tabel. 3 4 antal røde felter værdi, der skal indstilles vandets hårdhedsgrad 1 1 meget blødt vand 2 2 blødt vand 3 3 hårdt vand 4 4 meget hårdt vand Indstilling af vandets hårdhed Indstilling af vandets hårdhed 1 Angiv vandets hårdhed ved at trykke på MENU-knappen. Vælg menu, og rul for at vælge WATER HARDNESS (vandets hårdhed).

17 Dansk 17 2 Tryk på OK-knappen, og vælg vandets hårdhed i dit område. 3 Tryk på OK-tasten for at fortsætte. 4 Tryk på ESC-knappen for at vende tilbage til hovedmenuen. Typer og størrelser af drikke Drikkens navn Beskrivelse Sådan vælger du Espresso Espresso Lungo Kaffe med en tyk, cremet overflade serveret i en lille kop Espresso med forlænget bryggetid og en tyk, cremet overflade serveret i en mellemstor kop Knap på kontrolpanelet Knap på kontrolpanelet Varmt vand Knap på kontrolpanelet Drikkens navn Standardstørrelse Størrelsesinterval Espresso 40 ml ml Espresso Lungo 120 ml ml Kaffebrygning Justering af kaffeudløbsrøret Maskinen kan bruges til at dispensere forskellige kaffetyper i kopper eller glas i forskellige størrelser. Juster højden på kaffeudløbsrøret efter koppens eller glassets størrelse ved at skyde udløbsrøret op eller ned. Kaffebrygning med kaffebønner Brygning af 1 kop kaffe 1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. 2 Tryk på knappen ESPRESSO eller ESPRESSO LUNGO for at brygge den valgte kaffe. - Kaffen begynder at løbe ud af kaffeudløbsrøret.

18 18 Dansk Bemærk: Hvis du vil afbryde bryggeprocessen, før maskinen er færdig med at udlede den angivne mængde kaffe, skal du trykke på OKknappen. Brygning af 2 kopper kaffe 1 Sæt to kopper under kaffeudløbsrøret. 2 Du kan brygge to kopper espresso eller espresso lungo på samme tid. Tryk på knappen for den ønskede drik to gange. Maskinen udfører automatisk kværneprocessen to gange efter hinanden. Kaffebrygning med formalet kaffe Når du brygger kaffe med formalet kaffe, skal du bruge måleskeen fra det medfølgende multifunktionsværktøjet til at dosere den korrekte mængde kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hvis du hælder mere formalet kaffe i, ender den overskydende kaffe i kaffegrumsbeholderen. 1 Åbn låget til beholderen til formalet kaffe. 2 Hæld én måleske formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Forsigtig: Hæld ikke andre substanser end formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, da maskinen ellers kan blive beskadiget. 3 Luk låget til beholderen til formalet kaffe. 4 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. 5 Tryk på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vælg formalet kaffe - Kaffemaskinen starter automatisk brygningen af den valgte drik. Bemærk: Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe. Mælkeskum Advarsel: Fare for skoldning! Dispensering kan være efterfulgt af små stråler varmt vand. Brug kun det tilhørende beskyttelseshåndtag. Bemærk: Brug kold mælk (ved en temperatur på ca. 5 C/ 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at sikre et optimalt skumningsresultat. Du kan bruge sødmælk eller letmælk. Det er også muligt at bruge skummetmælk, sojamælk eller laktosefri mælk. Bemærk: Vi anbefaler, at du skyller vandkredsløbet før brug. Tryk på STEAM-knappen for at dispensere damp i et par sekunder. 1 Fyld en kande op til 1/3 med kold mælk.

19 Dansk 19 2 Sænk Classic-mælkeskummeren ned i mælken. Tryk på knappen STEAM. 3 Skum mælken ved forsigtigt at ryste kanden og bevæge den op og ned. 4 Tryk på OK-tasten for at stoppe skumningen. Varmt vand Advarsel: Fare for skoldning! Dispensering kan være efterfulgt af små stråler varmt vand. Brug kun det tilhørende beskyttelseshåndtag. 1 Sæt en kande under Classic-mælkeskummeren. 2 Tryk en enkelt gang på knappen HOT WATER. Dispensering af varmt vand begynder automatisk. 3 Tryk på OK-knappen for at stoppe dispensering af varmt vand. Regulering af mængde og smag Saeco-tilpasningssystem Regulering af kaffens størrelse Kaffe er et naturprodukt, og kaffens karakteristika kan variere afhængigt af oprindelse, blanding og ristning. Maskinen har et selvjusterende system, der gør, at den kan få den bedste smag ud af dine foretrukne kaffebønner. Den regulerer sig selv, når den har brygget nogle kopper kaffe. Du kan justere bryggemængden efter din egen smag og efter koppernes størrelse.

20 20 Dansk 1 For at justere størrelsen af espressoen, skal du trykke og holde nede på ESPRESSO-knappen, indtil MEMO-ikonet vises på displayet. - Maskinen skifter til programmeringsfasen og begynder at brygge den valgte drik. ESPRESSO 2 Tryk på OK, når koppen indeholder den ønskede mængde espresso. - Fluebenet på displayet angiver, at knappen er blevet programmeret: Hver gang der trykkes p den, brygger maskinen en espresso af programmerede størrelse.følg same procedure for at indstille størrelsen af espresso lungo: Tryk og hold nede på knappen for den enkelte drik, og tryk på OK, når koppen indeholder den ønskede mængde. Regulering af kaffens styrke Hvis du vil ændre kaffens styrke, skal du trykke på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE). Hver gang du trykker på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), ændres aromastyrken ét niveau. Displayet viser den valgte styrke, som kun bliver gemt, når der brygges en kop kaffe. 1 Meget mild 2 Mild 3 Almindelig 4 Stærk 5 Meget stærk Bemærk: Maskinen leverer automatisk den korrekte mængde kaffe til hver kaffestyrke. GROUND COFFEE (FORMALET KAFFE) er den sidste valgmulighed i kaffestyrkemenuen. Vælg denne valgmulighed, hvis du vil brygge kaffe med formalet kaffe. Brug den måleske, der er en del af det medfølgende multifunktionsværktøj, til at dosere den korrekte mængde formalet kaffe. Bemærk: Maskinen vender tilbage til hovedskærmen og gemmer den valgte aromastyrke, når du brygger en kop kaffe. Regulering af formalingsindstillingerne Du kan justere kaffekværnens indstillinger med den justeringsnøgle til kaffekværnen, der findes i håndtaget på multifunktionsværktøjet. Ved hver af de valgte indstillinger garanterer den keramiske kaffekværn en perfekt jævn formaling af hver kop kaffe, du brygger. Den bevarer den fulde kaffearoma og giver hver eneste kop den perfekte smag.

21 Dansk Bemærk: Du kan kun justere kværnens indstillinger, når maskinen maler kaffebønner. 1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. 2 Åbn låget til beholderen til kaffebønner. 3 Tryk på knappen ESPRESSO. 4 Når kværnen begynder at male kaffen, skal du placere justeringsnøglen til kværnen på kværnens justeringsknap (1). Tryk og drej til venstre eller højre (2). - Du kan vælge mellem 5 forskellige indstillinger til kaffekværnen. Jo mindre prikken er, desto stærkere er kaffen. Forsigtig: Drej ikke kværnens justeringsknap mere end ét hak ad gangen for at undgå beskadigelse af kværnen. Bemærk: Forskellen bliver først mærkbar, når der er brygget mindst 2-3 kopper kaffe med den nye indstilling. Vedligeholdelse Vedligeholdelse er vigtig for at forlænge din maskines levetid og sikre, at din kaffe får den bedst mulige kvalitet og smag. Rengøring af drypbakken og kaffegrumsbeholderen Udfør følgende, mens maskinen er tændt: - Når displayet viser ikonet for "tøm kaffegrumsbeholderen", skal du tømme kaffegrumsbeholderen. - Drypbakken er fuld, når indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken. Tøm og rengør drypbakken hver dag Drej Classic-mælkeskummeren mod venstre. 2 Tryk på udløserknapperne på begge sider af drypbakken (1), og træk drypbakken ud af maskinen (2). 3 Tag kaffegrumsbeholderen ud af maskinen, og tøm den. 4 Tøm drypbakken, og skyl den under vandhanen. 5 Sæt kaffegrumsbeholderen på plads i drypbakken. 6 Skub drypbakken ind i maskinen igen, så den låses fast med et klik. Bemærk: Sørg for, at maskinen stadig er tændt, når du fjerner drypbakken. Hvis du slukker maskinen, før du fjerner drypbakken, vises ikonet for "tøm kaffegrumsbeholderen" på displayet, når du tænder maskinen igen, selvom drypbakken er tom.

22 22 Dansk Rengøring af vandtanken 1 Med jævne mellemrum skal vandtanken tages ud af maskinen og skylles med rent vand. 2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen MAX, og sæt den tilbage på plads i maskinen. Rengøring af beholderen til kaffebønner Rengør bønnebeholderen med en tør klud en gang om måneden. Rengøring af bryggeenheden og kaffeudløbskanalen Ugentlig rengøring af bryggeenheden 1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af. 3 Tøm drypbakken, og skyl den under vandhanen. 4 Tøm kaffegrumsbeholderen, og skyl den under lunkent vand. 5 Åbn lågen. 6 Tryk på PUSH-knappen (1), og træk i bryggeenhedens håndtag for at tage den ud af maskinen (2) Rens den øverste del af kaffeudløbskanalen grundigt med håndtaget på en ske. Indsæt den som vist på figuren. 8 Rengør den nederste del af kaffeudløbskanalen grundigt med håndtaget på en ske eller med multifunktionsværktøjet, der følger med maskinen. Indsæt den som vist på figuren.

23 Dansk 23 9 Tag kaffegrumsbeholderen af, tøm den, og skyl den under lunkent vand. Lad den tørre, og monter den igen. 10 Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand. Rengør det øverste filter omhyggeligt. Forsigtig: Kom ikke bryggeenheden i opvaskemaskinen, og undgå at bruge opvaskemiddel eller rengøringsmiddel. Dette kan medføre funktionsfejl i bryggeenheden og have en negativ virkning på kaffens smag. 11 Lad bryggeenheden lufttørre helt. Bemærk: Undlad at tørre bryggeenheden med en klud for at forhindre, at der samler sig fibre i bryggeenheden. 12 Maskinen rengøres indvendigt med en blød, fugtig klud. 13 Før du skubber bryggeenheden tilbage på plads i maskinen, skal du sørge for, at de to referencetegn på siden står ud for hinanden. Hvis de ikke står ud for hinanden, skal du gøre følgende: - Sørg for, at grebet er i kontakt med soklen på bryggeenheden. 14 Sørg for, at bryggeenhedens låsekrog sidder korrekt. - Placer krogen korrekt ved at skubbe den opad, indtil den er i øverste position.

24 24 Dansk - Krogen sidder ikke korrekt, hvis den stadig er i nederste position. 15 Skub bryggeenheden tilbage på plads i maskinen langs styrerillerne på siderne, indtil den låses på plads med et klik. Forsigtig: Tryk ikke på PUSH-knappen. 16 Luk lågen. Månedlig rengøring af bryggeenheden - Udfør denne rengøringscyklus, når maskinen har brygget 500 kopper kaffe, eller en gang om måneden. - Brug en affedtningstablet til denne rengøringscyklus. Forsigtig: Brug udelukkende rengøringstabletterne til rengøring. De kan ikke bruges til afkalkning. 1 Sæt en beholder under kaffeudløbsrøret. 2 Tryk på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vælg formalet kaffe. 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. 4 Tryk på ESPRESSO-knappen.Maskinen afgiver varmt vand via kaffeudløbsrøret. 5 Når statuslinjen er nået midtvejs, skal du sætte hovedkontakten bag på maskinen til OFF. 6 Lad affedtningsopløsningen virke i ca. 15 minutter. 7 Sæt hovedkontakten på ON. 8 Tryk på standby-knappen. 9 Vent, indtil maskinen har gennemført en automatisk gennemskylningscyklus. 10 Udfør proceduren "Ugentlig rengøring af bryggeenheden". 11 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af. Tøm drypbakken og beholderen til kaffegrums, og sæt dem tilbage i maskinen. 12 Tryk på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vælg formalet kaffe. 13 Tryk på ESPRESSO-knappen.Maskinen afgiver varmt vand via kaffeudløbsrøret. 14 Gentag trin 12 og 13 to gange. Bortskaf det dispenserede vand. 15 Rengør drypbakken ved at lægge en affedtningstablet i drypbakken og fylde drypbakken to tredjedele op med varmt vand. Lad affedtningstabletten virke i 30 minutter. Tøm derefter drypbakken, og skyld den grundigt. Smøring af bryggeenheden Bryggeenheden skal smøres for at sikre, at maskinens ydeevne er optimal. Tabellen nedenfor angiver hvor ofte, maskinen skal smøres. Se vores hjemmeside for hjælp og vejledning: Brugsintensitet Antal daglige produkter Smøringshyppighed Lav 1-5 Hver 4. måned

25 Dansk 25 Normal 6-10 Hver 2. måned Intensiv >10 Hver måned 1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2 Tag bryggeenheden af, og skyl den under lunkent vand som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af bryggeenheden". 3 Påfør et tyndt lag smøremiddel omkring akslen i bunden af bryggeenheden. 4 Påfør et tyndt lag smøremiddel på rillerne på begge sider (se figuren). 5 Monter bryggeenheden som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af bryggeenheden". Du kan anvende tuben med smøremiddel flere gange. Rengøring af Classic-mælkeskummeren Daglig rengøring af Classic-mælkeskummeren Fjern den udvendige del af Classic-mælkeskummeren, og skyl den med rent vand. Ugentlig rengøring af Classic-mælkeskummeren og dampdysen 1 Fjern den udvendige del af Classic-mælkeskummeren, og skyl den med rent vand.

26 26 Dansk 2 Fjern den øverste del af Classic-mælkeskummeren fra dampdysen, og skyl den med rent vand. 3 Rengør dampdysen med en fugtig klud. 4 Sæt alle delene til Classic-mælkeskummeren sammen igen. Afkalkningsprocedure Når displayet viser "START CALC CLEAN" (Start afkalkning), skal du afkalke maskinen. Hvis du ikke afkalker maskinen, når denne meddelelse vises på skærmen, vil maskinen holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparationer ikke dækket af garantien. Brug udelukkende afkalkningsopløsning fra Saeco til afkalkning af maskinen. Saecos afkalkningsopløsning er udviklet til at sikre, at maskinens ydeevne er optimal. Brug af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade rester i vandet. Du kan købe Saecos afkalkningsopløsning i onlinebutikken på Afkalkningsproceduren varer 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus. Du kan sætte afkalkningen eller gennemskylningsprogrammet på pause ved at trykke på ESC-knappen. Når du vil fortsætte afkalkningen eller gennemskylningen, skal du trykke på OK. Bemærk: Flyt ikke bryggeenheden under afkalkningsproceduren. Advarsel: Drik ikke afkalkningsopløsningen eller det vand, som maskinen leverer under afkalkningsproceduren. START CALC CLEAN 1 Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tøm og rengør dem, inden de sættes på plads igen. 2 Fjern den udvendige del af Classic-mælkeskummeren. 3 Sæt en stor beholder (1,5 l) under kaffeudløbsrøret og Classicmælkeskummeren. 4 Når displayet viser "START CALC CLEAN" (Start afkalkning), skal du trykke på OK for at starte afkalkningsproceduren. Tag varmtvandsrøret af, hvis det er monteret. REMOVE FILTER - Dette ikon på displayet fortæller, at du skal tage AquaClean-filteret ud. Bemærk: Du kan trykke på ESC, hvis du vil springe afkalkningen over. Hvis du vil starte afkalkningsproceduren senere, skal du trykke på MENUknappen, vælge "Menu" og rulle for at vælge "Descaling" (Afkalkning). Tryk på OK for at bekræfte.

27 MAX Dansk CALC CLEAN CLEAN CALC 5 Hæld afkalkningsopløsningen i vandtanken. Fyld vandtanken med rent vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN. Sæt vandtanken tilbage på plads i maskinen. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. - Den første fase af afkalkningscyklussen begynder. Maskinen begynder afgive afkalkningsopløsning i intervaller. - Displayet viser afkalkningsikonet, faseangivelsen og varigheden. Den første fase tager ca. 20 minutter. 6 Lad maskinen levere afkalkningsopløsningen, indtil vandtanken er tom. 7 Tag vandtanken ud, og skyl den. 8 Fyld vandtanken med rent vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN. Sæt vandtanken tilbage på plads i maskinen, og tryk på OK. 9 Fjern og tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbsrøret. Tryk på OK for at bekræfte. 10 Den anden fase af afkalkningen begynder. Dette er gennemskylningscyklussen. Denne fase tager ca. 3 minutter. Displayet viser skylleikonet og fasens varighed. Bemærk: Hvis vandtanken ikke fyldes op til niveauet CALC CLEAN, skal maskinen muligvis gennemgå endnu en gennemskylningscyklus. 11 Vent, indtil maskinen holder op med at levere vand. Afkalkningsproceduren er færdig, når fluebenet vises på displayet. 12 Tryk OK for at afslutte afkalkningscyklussen. Maskinen begynder at varme op og foretager den automatiske gennemskylningscyklus. 13 Fjern og tøm beholderen. 14 Rengør Classic-mælkeskummeren efter afkalkning. 15 Rengør brygge enheden ved at gennemføre cyklussen "Weekly brew group cleaning" (Ugentlig rengøring af bryggeenhed). 16 Monter et nyt AquaClean-filter i vandtanken. Tip: Når AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning! Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes Når afkalkningsprocessen er sat i gang, skal du gennemføre hele processen uden at slukke maskinen. Hvis maskinen går i stå under afkalkningsprocessen, kan du afslutte processen ved at trykke på standbyknappen. Hvis dette sker,eller i tilfælde af strømafbrydelse eller utilsigtet frakobling af netledningen, skal du gøre følgende: 1 Sluk for maskinen. 2 Tøm vandtanken, og skyl den omhyggeligt. 3 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen CALC CLEAN, og tænd maskinen igen. - Maskinen varmer op og udfører en automatisk gennemskylningsproces. 4 Før du brygger kaffe, skal du udføre et manuelt gennemskylningsprogram. Bemærk: Hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemført, skal maskinen igennem endnu en afkalkningsproces så snart som muligt.

28 28 Dansk Advarselsikoner og fejlkoder Advarselssignaler vises med rødt. Nedenfor finder du en liste med advarsler, der kan forekomme på displayet, og hvad de betyder. - Fyld vandtanken med rent vand til niveaumarkeringen MAX. - Beholderen til kaffebønner er tom. Hæld nye kaffebønner i bønnebeholderen. - Bryggeenheden er ikke i maskinen eller er ikke isat korrekt. Sæt bryggeenheden på plads. - Sæt drypbakken ind. - Luk lågen. - Tag kaffegrumsbeholderen ud af maskinen, og tøm den Hvis der udløses en fejl, kan du læse afsnittet "Fejlkodernes betydning" og finde ud af, hvad koden på displayet betyder, og hvad du skal gøre. Maskinen kan ikke bruges, når dette ikon vises på displayet. xx

29 Dansk 29 Betydning af fejlkoder Fejlkode Problem Årsag Mulig løsning 1 Kaffekværnen er blokeret. 3-4 Der er et problem med bryggeenheden. 5 Problem med vandkredsløb 14 Maskinen er overophedet. Kaffeudløbskanalen er tilstoppet Bryggeenheden er snavset. Bryggeenheden er ikke sat rigtigt i maskinen. Der er luft i vandkredsløbet. Dette kan skyldes flere ting. Rengør kaffeudløbskanalen grundigt med håndtaget på multifunktionsværktøjet eller håndtaget på en ske. Fjern bryggeenheden, og skyl den grundigt. Fjern bryggeenheden, og før du skubber bryggeenheden tilbage på plads i maskinen, skal du sørge for, at de to referencetegn på siden står ud for hinanden. Tag vandtanken ind og ud et par gange. Sørg for, at du sætter den korrekt ind i maskinen. Kontrollér, om rummet til vandtanken er rent. Sluk maskinen, og tænd den igen efter 30 minutter. Prøv dette 2 til 3 gange. Fejlfinding Hvis ovenstående løsninger ikke får fejlkodeikonet til at forsvinde fra displayet og fører maskinen tilbage i normal brugstilstand, skal du kontakte Philips Saecos hotline. Du kan finde kontaktoplysninger i garantifolderen eller på Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du besøge for at få en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter. Problem Årsag Løsning Maskinen tænder ikke. Strømmen til maskinen er afbrudt, eller hovedkontakten står på OFF (FRA). Kontrollér, om netledningen er isat korrekt Sørg for, at hovedkontakten står på ON (TIL).

30 30 Dansk Problem Årsag Løsning Maskinen er i DEMOtilstand. Drypbakken fyldes hurtigt. Ikonet, der viser, at kaffegrumsbeholderen er fuld, vises konstant. Bryggeenheden kan ikke tages ud. Bryggeenheden kan ikke sættes i. Der er trykket på standby-knappen i mere end 8 sekunder. Dette er normalt. Maskinen bruger vand til at skylle det indvendige kredsløb og bryggeenheden med. Noget af vandet løber igennem det indvendige system og direkte ned i drypbakken. Kaffegrumsbeholderen er blevet tømt, mens maskinen har været slukket. Kaffegrumsbeholderen er blevet sat på plads for hurtigt. Bryggeenheden er ikke sat rigtigt i maskinen. Kaffegrumsbeholderen er ikke taget ud. Bryggeenheden sidder ikke rigtigt. Sluk for maskinen, og tænd den igen ved hjælp af hovedkontakten på bagsiden af maskinen. Tøm drypbakken, når indikatoren for "drypbakken er fuld" springer op gennem dækslet til drypbakken. Sæt en kop under udløbsrøret for at opsamle skyllevand. Kaffegrumsbeholderen skal altid tømmes, mens maskinen er tændt (står på ON). Hvis kaffegrumsbeholderen tømmes, mens maskinen er slukket, nulstilles kaffecyklustælleren ikke. I det tilfælde vil ikonet "empty coffee grounds container" (tøm kaffegrumsbeholderen) blive vist på displayet, selvom beholderen ikke er fuld. Sæt ikke kaffegrumsbeholderen på plads igen, før meddelelsen på displayet beder dig om det Luk vedligeholdelseslågen. Sluk for maskinen, og tænd den igen. Vent, til skærmen, der viser, at maskinen er klar, vises, og tag derefter bryggeenheden ud. Rengør bryggeenheden. Tag kaffegrumsbeholderen ud af maskinen, inden du tager bryggeenheden ud Bryggeenheden blev ikke sat i hvileposition, før den blev sat i maskinen. Kontrollér, at grebet er i kontakt med bunden af bryggeenheden, og at krogen på bryggeenheden sidder korrekt.

31 Dansk 31 Problem Årsag Løsning Nulstil maskinen ved at tænde for den og slukke den igen. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads i maskinen. Lad være med at sætte bryggeenheden i maskinen. Luk vedligeholdelseslågen, og tænd for maskinen, og sluk for den igen. Prøv nu at sætte bryggeenheden på plads igen. Der er ikke nok creme i kaffen, eller den er for vandet. Kaffen løber ud af kaffeudløbsrøret. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Maskinen maler kaffebønnerne, men der kommer ikke kaffe ud. Maskinen er stadigvæk i afkalkningsproceduren. Kværnen er sat på en grov indstilling. Kaffeblandingen er forkert. Maskinen gennemfører en selvjustering. Bryggeenheden er snavset. Kaffeudløbsrøret er tilstoppet. De kopper, du bruger, er kolde. Den indstillede temperatur er for lav. Kontrollér menuindstillingerne. Du har tilsat mælk. Kaffeudløbskanalen er blokeret. Kværnen er indstillet for fint. Bryggeenheden er snavset. Kaffeudløbsrøret er snavset. Du kan ikke tage bryggeenheden ud, når afkalkningsprocessen er aktiv. Færdiggør afkalkningsprocessen, og tag derefter bryggeenheden ud. Sæt kværnen på en finere indstilling. Prøv en anden kaffeblanding. Bryg et par kopper kaffe. Rengør bryggeenheden. Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i det med en piberenser. Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Indstil temperaturen til høj i menuen. Uanset om den mælk, du tilsætter, er varm eller kold, vil den altid sænke kaffens temperatur i nogen grad. Rengør kaffeudløbskanalen med håndtaget på multifunktionsværktøjet eller håndtaget på en ske. Sæt kværnen på en grovere indstilling. Rengør bryggeenheden. Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i det med en piberenser.

32 32 Dansk Problem Årsag Løsning Kaffen kommer langsomt ud. Den opskummede mælk er for kold. Mælken skummer ikke. Kværnen er indstillet for fint. Bryggeenheden er snavset. Kaffeudløbskanalen er blokeret. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. De kopper, du bruger, er kolde. Classic-mælkeskummeren er snavset eller ikke samlet rigtigt. Du har brugt en type mælk, der ikke egner sig til opskumning. Prøv en anden kaffeblanding, eller indstil kværnen. Rengør bryggeenheden. Rengør kaffeudløbskanalen med håndtaget på multifunktionsværktøjet eller håndtaget på en ske. Afkalk kaffemaskinen. Opvarm kopperne med varmt vand. Rengør Classic-mælkeskummeren, og sørg for, at den samlet rigtigt og sat rigtigt i. Forskellige mælketyper giver forskellige mængder skum og forskellige skumkvaliteter. Vi har testet følgende mælketyper, som giver mælkeskum med et godt resultat: Letmælk eller sødmælk fra køer, sojamælk eller laktosefri mælk. Andre mælketyper er ikke blevet testet og giver muligvis kun en lille mængde mælkeskum. AquaClean -filteret kan ikke aktiveres, fordi fluebenet ikke vises i displayet. Et filter er lige blevet aktiveret. Du skal dispensere mindst 10 kopper (på hver 100 ml), før du kan aktivere et nyt filter. Vær forsigtig, når du aktiverer et nyt filter. Filtertælleren øges automatisk. AquaClean-filteret kan ikke aktiveres, og maskinen beder om at blive afkalket. Du har allerede udskiftet 8 AquaClean-filtre. Når du har skiftet filter 8 gange, skal du afkalke maskinen. Filteret er ikke blevet udskiftet i tide, efter signalet for AquaCleanvandfilteret blinkede, og kapaciteten faldt til 0 %. Afkalk først maskinen, og monter derefter filteret. Aktiver altid AquaClean-filteret i menuen. Gør også dette, når du udskifter filteret. Afkalk først maskinen, og monter derefter filteret. Filteret er ikke blevet monteret i forbindelse med den første installation, men efter brygning af ca. 50 kopper kaffe (baseret på 100 ml kopper). Maskinen skal være helt fri for kalk, før AquaClean-filteret monteres. Afkalk maskinen først, og monter derefter et nyt AquaClean-filter. Efter afkalkningen nulstilles filtertælleren til 0/8. Bekræft altid aktivering af filteret i maskinens menu. Gør også dette, når du udskifter filteret.

33 Dansk 33 Problem Årsag Løsning Det nye eller udskiftede AquaCleanfilter blev ikke aktiveret via maskinens menu. Efter udskiftning af filteret skal du også bekræfte aktivering via maskinens menu. Sørg for at afkalke din maskine først. Aktiver derefter AquaCleanfilteret i menuen. Gør også dette, når du udskifter filteret. AquaClean-filterikonet vises ikke på dette display, efter jeg har udskiftet filteret. AquaClean-filteret er sat i, men afkalkningsmeddelelsen vises. Afkalkningsmeddelelsen vises, før der er blevet udskiftet 8 AquaCleanfiltre. AquaClean-filteret passer ikke. Der er vand under maskinen. Du har ikke bekræftet aktivering via maskinens menu. Du har ikke aktiveret AquaCleanfilteret via menuen. Du har ikke aktiveret AquaCleanfilteret korrekt i forbindelse med den første installation. Du har sat AquaClean-filteret i efter at have brugt maskinen i et stykke tid. Du aktiverede ikke det nye filter i maskinens menu. Du udskiftede ikke filteret, da filtersymbolet begyndte at blinke. Du skal fjerne luft fra filteret. Der er stadig vand i vandtanken. Du prøver at montere et andet filter end AquaClean-filteret. Gummi-o-ringen er ikke sat på AquaClean-filteret. Der er for meget vand i drypbakken, og den er flydt over. Bekræft aktiveringen af filteret via maskinens menu. Hvis displayet viser "START CALC CLEAN" (Start afkalkning), skal du først afkalke maskinen. Tag AquaClean-filteret af, før du afkalker maskinen, og sæt det i igen bagefter. Afkalk maskinen først, og monter derefter et nyt AquaClean-filter. Dette nulstiller filtertælleren til 0/8. Bekræft altid filteraktiveringen i maskinens menu, også efter udskiftning af filter. Afkalk maskinen først, og monter derefter et nyt AquaClean-filter. Bekræft altid filteraktiveringen i maskinens menu, også efter udskiftning af filter. Lad luftbobler komme ud af filteret. Tøm vandtanken, inden du monterer filteret. Det er kun AquaClean-filteret, der passer i maskinen. Kontrollér pakningen til o-ringen, og sæt den på AquaClean-filteret. Tøm drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken. Tøm altid drypbakken, før du begynder at afkalke maskinen.

34 34 Dansk Problem Årsag Løsning Maskinen står ikke på en vandret overflade. Placer maskinen på en vandret overflade, så indikatoren for fuld drypbakke virker korrekt. Demo-tilstandsfunktion Maskinen leveres med en demo-tilstandsfunktion. 1 Hold STANDBY-knappen nede i mere end 8 sekunder for at skifte til demo-tilstandsfunktion. 2 Afslut demo-tilstanden ved at slukke og tænde maskinen på hovedkontakten bag på maskinen. Bestilling af tilbehør Saeco Typenummer CA6700 CA6903 HD5061 CA6704 Brug udelukkende Saecos vedligeholdelsesprodukter til rengøring og afkalkning af maskinen. Disse produkter kan købes i Philips onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere. Bestilling af vedligeholdelsesprodukter: Produkt Afkalkningsopløsning AquaClean-filter Smøring til bryggeenheden Affedtningstabletter Tekniske specifikationer Beskrivelse Kabinettets materiale Størrelse (B x H x D) Vægt Længde af netledning Betjeningspanel Kopstørrelse Vandtank Producenten forbeholder sig ret til at forbedre produktets tekniske specifikationer. Alle de forudindstillede mængder er cirkaangivelser. Værdi Termoplast 221 x 340 x 430 mm 7,5 kg mm Front op til 152 mm 1,8 liter, aftagelig

35 Dansk 35 Størrelse af beholder til kaffebønner Størrelse af kaffegrumsskuffe Pumpetryk Varmeelement Sikkerhedsanordninger Energibesparende tilstand Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning 250 g 15 portioner 15 bar varmeelement i rustfrit stål termisk sikring < 1 Wh Se dataene indvendigt på vedligeholdelseslågen Genanvendelse - Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). - Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge eller læse i særskilte garantifolder. Hvis du har brug for information eller support, bedes du kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger findes i den separate garantifolder eller på

36 36 Suomi Sisältö Johdanto 37 Tärkeää 37 Varoitus 37 Huomio 38 Sähkömagneettiset kentät (EMF) 38 Laitteen yleiskuvaus 38 Käyttöliittymä 39 Ensiasennus 40 Manuaalinen huuhtelu 43 Kuumavesijärjestelmän huuhtelu 43 Kahvin valmistusjärjestelmän huuhtelu 43 AquaClean-suodatin 43 AquaClean-suodattaminen valmistelu ja asentaminen 44 AquaClean-suodattimen aktivointi 44 AquaClean-suodattimen vaihtaminen 45 Suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen jälkeen 45 Veden kovuuden mittaaminen 46 Veden kovuuden valitseminen 46 Juomatyypit ja määrä 47 Kahvin valmistaminen 47 Kahvisuuttimen säätäminen 47 Kahvin valmistaminen kahvipavuista 47 Yhden kahvikupin valmistus 47 Kahden kahvikupin valmistus 47 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista 48 Maidon vaahdottaminen 48 Kuuma vesi 49 Määrän ja maun säätäminen 49 Saeco Adapting System 49 Kahvin määrän säätäminen 49 Kahvin maun säätäminen 50 Jauhatusasetusten säätäminen 50 Huolto ja hoito 51 Tippa-alustan ja sakkasäiliön puhdistus 51 Vesisäiliön puhdistus 51 Kahvipapusäiliön puhdistus 52 Kahviyksikön ja kahvin ulostulokanavan puhdistus 52 Kahviyksikön viikoittainen puhdistus 52 Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus 54 Kahviyksikön voitelu 54 Perinteisen maidonvaahdottimen puhdistus 55 Perinteisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus 55 Perinteisen maidonvaahdottimen ja höyryputken viikoittainen puhdistus 55 Kalkinpoisto 56 Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessä 57 Varoituskuvakkeet ja virhekoodit 57 Suomi

37 Suomi 37 Virhekoodien selitys 59 Vianmääritys 59 Esittelytila-toiminto 64 Saeco-tarvikkeiden tilaaminen 64 Tekniset tiedot 64 Kierrätys 65 Takuu ja tuki 65 Johdanto Tärkeää Varoitus Hyvä asiakas kiitos siitä, että ostit täysin automaattisen Saeco Incanto - espressokeittimen. Kahvi on luonnontuote, ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdon mukaan Laite on varustettu itsesäätyvällä järjestelmällä, jonka ansiosta saat suosikkikahvipapujesi maut hyvin esiin. Se säätyy itsestään kahvin valmistuksen jälkeen. Tästä käyttöoppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon siten, että se toimii mahdollisimman hyvin. Hyödynnä Saecon tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa Tässä laitteessa on turvatoimintoja. Lue ja noudata turvallisuusohjeita huolellisesti ja käytä laitetta ainoastaan näissä ohjeissa neuvotulla tavalla, jotta voit välttää koneen virheellisestä käytöstä johtuvat loukkaantumiset ja viat. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. - Kytke laite pistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. - Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan. - Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja. - Älä upota laitetta, pistoketta tai virtajohtoa veteen (sähköiskun vaara). - Älä kaada nestettä virtajohtoliitäntään. - Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara. - Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja. - Sammuta laite laitteen takana olevalla pääkytkimellä ja irrota pistoke pistorasiasta: - jos tapahtuu toimintahäiriö - jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan - ennen laitteen puhdistamista. - Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohdosta. - Älä koske pistokkeeseen märin käsin. - Älä käytä laitetta, jos pistoke, virtajohto tai itse laite on vaurioitunut.. - Älä muuta millään tavoin laitetta tai virtajohtoa.

38 38 Suomi - Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.. - Laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. - Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. - Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. - Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. - Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. - Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn. Huomio - Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi myymälöiden, toimistojen, maatilojen tai muiden työympäristöjen henkilökuntaruokaloissa. - Aseta laite viileälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pidä laite pystyasennossa myös kuljetuksen aikana. - Älä sijoita laitetta lämpölevylle tai kuuman uunin, patterin tai vastaavan lämmönlähteen viereen. - Lisää kahvipapusäiliöön vain paahdettuja kahvipapuja. Kahvisäiliöön lisätty jauhettu kahvi, pikakahvi, raa'at kahvipavut ja mitkä tahansa muut aineet voivat vahingoittaa laitetta. - Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin asennat tai poistat mitään laitteen osia. Lämmitysvastukset voivat olla kuumia käytön jälkeen. - Älä kaada vesisäiliöön lämmintä tai kuumaa vettä tai kivennäisvettä, sillä ne saattavat vaurioittaa vesisäiliötä ja laitetta. - Älä puhdista laitetta naarmuttavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai - välineillä (kuten bensiinillä tai asetonilla). Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. - Poista kalkki laitteesta säännöllisesti. Laite ilmoittaa, milloin kalkinpoisto on tarpeellista. Jos ohjeita ei noudateta, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta. - Älä säilytä laitetta alle 0 C:een lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmään jäänyt vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vaurioita. - Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Käytä puhdasta vettä aina, kun käytät laitetta. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Laitteen yleiskuvaus 1 Käyttöliittymä 2 ESPRESSO-painike 3 ESPRESSO LUNGO -painike 4 AROMA STRENGTH -painike

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Register your product and get support at

Register your product and get support at DANSK SUOMI Type HD8914 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2536.2 HD8914 INCANTO AMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 16:12 MILK FROTH 1 2 3 ESPRESSO ESPRESSO LUNGO

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1

cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 2 cafetie?re

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Tunika i Mayflower Easy Care Classic

Tunika i Mayflower Easy Care Classic 128-5 Tunika i Mayflower Easy Care Classic Str. 4 6 8 10 12 år. Brystvidde: 65 70 76 81 87 cm. Hel længde: 55 59 63 67 71 cm. Garnforbrug: 8 8 9 9 10 ngl fv. 283. = ret på retten og vrang på vrangen Pinde:

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll

Bruksanvisning... 39. Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 27 Bruksanvisning... 39 EH9..SK1.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH9..SK1.. 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

English 6 Dansk 17 Norsk 28 Suomi 39 Svenska 50

English 6 Dansk 17 Norsk 28 Suomi 39 Svenska 50 HD6593 1 6 7 1 2 8 9 10 11 3 12 4 13 5 14 15 English 6 Dansk 17 Norsk 28 Suomi 39 Svenska 50 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot