PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1"

Transkriptio

1 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. DK Käyttöohje Lue tämän käyttöohjekirjan kohta Turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa tarvetta varten. FI Bruksanvisning Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet "Sikkerhet" i denne håndboken. Ta vare på håndboken for fremtidig referanse. Bruksanvisning Innan du använder TV-apparaten är det viktigt att du läser avsnittet Säkerhetsinformation. Spara denna bruksanvisning för framtida referens. NO SE 2004 by Sony Corporation

2 Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Symboler, der anvendes i vejledningen: Vigtige oplysninger. Oplysninger om en funktion. 1,2... Instruktionsrækkefølge. Indholdsfortegnelse Knapper, der er skygget med hvidt på fjernbetjeningen, viser de knapper, du skal trykke på for at følge vejledningen. Oplyser om resultatet af vejledningen. Indledning... 3 Sikkerhedsoplysninger... 4 Forholdsregler... 7 Oversigt og installation Check det medfølgende tilbehør... 9 Oversigt over fjernbetjeningens knapper Oversigt over TV-apparatets knapper og stik i siderne Oversigt over TV-apparatets indikatorer Isætning af batterier i fjernbetjeningen Tilslutning af antenne og video Stabilisering af TV-apparatet Første betjening Start af TV-apparatet og automatisk programindstilling DK TV-apparatets funktioner Brug af TV-apparatets menusystem Menuen Billedjustering Menuen Lydjustering Menuen Funktion Menuen Timer Menuen Opsætning "Memory Stick" Om "Memory Stick" Juster opsætningen Visning af fotos og afspilning af film Tekst-TV NexTView...37 Yderligere oplysninger Tilslutning af udstyr til TV-apparatet...38 Visning af billeder fra udstyr, der er sluttet til TV-apparatet...40 Konfigurering af fjernbetjeningen til video eller DVD...41 Overførsel af funktioner fra andre fjernbetjeninger...42 Tekniske specifikationer...44 Fejlsøgning...45 Indeks...49 Sådan løftes TV-apparatet...Bagside Indholdsfortegnelse 3

3 Sikkerhedsoplysninger Table 1: Netledning Tag netledningen ud, når anlægget flyttes. Flyt ikke på anlægget med netledningen tilsluttet. Det kan beskadige netledningen og forårsage brand eller stød. Hvis anlægget tabes eller beskadiges, skal det straks undersøges af en kvalificeret servicetekniker. Skader, der kræver service Hvis der opstår revner i TV-apparatets overflade, må det ikke berøres, før netstikket er trukket ud. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Hospitaler og lignende Placer ikke TV-apparatet på steder, hvor der anvendes lægeudstyr. Det kan forstyrre lægeinstrumenternes funktion. Løft Det kræver to eller flere personer at bære TV-apparatet. Hvis du bærer TV-apparatet på andre måder end den angivne, kan den tabes med alvorlige skader til følge. Sørg for, at to eller flere personer bærer TVapparatet. Udsæt ikke TV-apparatet for stød eller voldsomme vibrationer under transport. TV-apparatet kan falde og blive beskadiget eller anrette alvorlige personskader. Ventilation Hold god plads omkring TV-apparatet. Ellers kan der blokeres for tilstrækkelig luftcirkulation, hvilket kan forårsage overophedning og dermed brand eller skader på TV-apparatet. 10cm 30cm 10cm Sørg altid for så meget plads. 10cm 4 Sikkerhedsoplysninger fortsat...

4 Strømkilder Overbelastning Dette apparat er kun beregnet til tilslutning til lysnettet med en spænding på V AC. Tilslut ikke for mange apparater til samme kontakt med risiko for brand eller elektrisk stød. Stikkontakt Brug ikke et netstik, der passer dårligt i kontakten. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis den er løs, kan det give gnister med risiko for brand. Få elektrikeren til at skifte netstikket. Fugt Rør ikke netledningen med våde hænder. Hvis netledningen tilsluttes/frakobles med våde hænder, er der risiko for elektrisk stød. Tordenvejr Af sikkerhedsmæssige grunde må apparatet, dets net- eller antenneledning aldrig røres under tordenvejr. Netledning Hvis netledningen beskadiges, kan det forårsage brand eller stød. Kablet må ikke klemmes eller vrides for hårdt. Kobberlederne kan blive afisoleret eller nappet og dermed udgøre en risiko for brand eller elektrisk stød. Lav ikke ændringer ikke skader på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i selve ledningen. Hold netledningen på afstand af varmekilder. Husk at tage fat i stikket, når du trækker netledningen ud. Hvis netledningen er beskadiget, må det ikke anvendes mere. Bed forhandleren eller Sony servicecenteret om at bytte det. Beskyttelse af netledning Træk netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. Træk ikke i selve ledningen. Ledninger Træk netledningen ud, når der trækkes kabler. Sørg for at trække netledningen ud ved opkobling af hensyn til din egen sikkerhed. Rengøring Rengør netstikket med jævne mellemrum. Hvis stikket er tildækket med støv og bliver fugtigt kan isoleringsevnen ødelægges og dermed forårsage brand. Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum. Når apparatet ikke anvendes Af miljø- og sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det, at anlægget ikke står i standby når det ikke bruges. Afbryd fra stikkontakt. Kabler Pas på, at foden ikke fanges i et kabel. Det kan skade TV-apparatet. Installation Monter ikke ekstra dele for tæt på TV-apparatet. Hold ekstra dele på mindst 30 centimeters afstand fra TV-apparatet. Hvis en video er installeret foran eller til højre for TV-apparatet, kan det forvrænge billedet. Varme Berør ikke TV-apparatets overflade. Den bliver ved at være varm, selv efter at TV-apparatet har været slukket i nogen tid. DK Elektrisk stød Rør ikke TV-apparatet med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød og beskadige TV-apparatet. Korrodering Hvis du anvender dette TV-apparat nær kysten, kan salt i luften tære TV-apparatets metaldele og anrette indvendige skader eller brand. Det forkorter også TV-apparatets levetid. Tag foranstaltninger til at nedbringe fugtighed og temperatur i det område, hvor apparatet er placeret. Olier Opstil ikke dette TV-apparat i restauranter, der benytter stegeolie. Støv, der opsuger olie, kan trænge ind i TVapparatet og beskadige det. Sikkerhedsoplysninger fortsat... 5

5 Installation og flytning Ventilation Tildæk ikke ventilationshullerne i kabinettet. Det giver risiko for overophedning og brand. Hvis ventilationen ikke er korrekt, kan TVapparatet samle støv og blive snavset. Overhold følgende for holde korrekt ventilation: Anbring ikke TV-apparatet, så det vender bagud eller sidelæns. Anbring ikke TV-apparatet, så det vender på hovedet eller er vippet over. Anbring ikke TV-apparatet på en hylde eller i et skab. Placer ikke TV-apparatet på et tæppe eller en seng. Tildæk ikke TV-apparatet med tæpper, gardiner, aviser og lignende. Montering i køretøj eller loft Monter ikke TV-apparatet i et køretøj. Bump fra kørslen kan få apparatet til at falde ned og anrette personskader. Hæng ikke TV-apparatet op i et loft. Vand og fugt Anvend ikke dette TV-apparat tæt på vand - for eksempel tæt på et badekar eller en bruseniche. Udsæt det heller ikke for regn. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Udendørs anvendelse Sæt aldrig dette TV-apparatet op uden døre. Hvis TV-apparatet udsættes for regn giver det risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis TV-apparatet udsættes for direkte sollys, kan det blive overophedet og tage skade. Skibe og andre fartøjer Opstil ikke dette TV-apparat i et skib eller andet fartøj. Hvis TVapparatet udsættes for saltvand, kan det udløse brand eller beskadige TV-apparatet. Undgå at TV-apparatet falder ned Placer TV-apparatet på en stabil stander og fastgør det til en væg (se side 14). Hæng ikke noget op på TV-apparatet. TV-apparatet kan falde ned fra standeren eller vægbeslaget og anrette skader eller alvorlige personskader. Servicering Adskil ikke kabinettet og fjern ikke TV-apparatets bagdæksel. Dette må kun gøres af kvalificeret personale. Ventilationshuller Sæt ikke noget ind i ventilationshullerne. Hvis metal eller brændbart kommer ind i TV-apparatet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Fugt og brændbare genstande Lad ikke TV-apparatet blive vådt. Spild aldrig væsker på TVapparatet. Hvis der alligevel spildes væske eller tabes større faste genstande på TV-apparatet, må det ikke betjenes. Det kan forårsage elektrisk stød eller skader på apparatet. Få det straks kontrolleret af kvalificeret personale. Undgå brand ved at holde brændbare genstande eller eller åbne flammer (f.eks. lys) væk fra apparatet. Fremspringende placering Opstil ikke TV-apparatet på udsatte steder. Hvis du opstiller TV-apparatet på nedenstående steder kan det forårsage personskader. Opstil ikke TV-apparatet på et sted, hvor det stikker frem, f.eks. på eller bag en søjle. Opstil ikke TV-apparatet nogen steder, hvor du kan slå hovedet ind i det. Knust glas Kast ikke genstande mod TVapparatet. Skærmglasset kan eksplodere ved slaget og anrette alvorlige personskader. Placering Placer aldrig apparatet i varme, fugtige, meget støvede omgivelser. Opstil ikke apparatet hvor det kan blive udsat for vibrationer. 6 Sikkerhedsoplysninger Rengøring Tag netledningen ud, når TV-apparatet rengøres. Hvis dette undlades, kan det forårsage elektrisk stød. fortsat...

6 Forholdsregler Sådan ser du TV på en komfortabel måde TV ses mest komfortabelt i en anbefalet afstand på fire til syv gange skærmens højde. Se TV i et rum med moderat belysning, da det belaster øjnene at se TV i dårlig belysning. Vedvarende betragtning af skærmen i længere tid kan også belaste øjnene. Om opstilling af TV-apparatet Opstil ikke TV-apparatet på steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, for eksempel i direkte sollys eller tæt på radiatorer eller varmeblæsere. Hvis TV-apparatet udsættes for ekstreme temperaturer, kan det overophedes, hvilket kan forårsage deformationer af kabinettet eller give fejlfunktioner på TV-apparatet. Efter transport af TV-apparatet direkte fra et koldt til et varmere sted, eller hvis rumtemperaturen ændres pludseligt, kan billedet blive sløret eller gengive farverne dårligt på dele af billedet. Dette skyldes, kondenserende fugt på spejle og optik i TV-apparatet. I sådanne tilfælde skal fugten fordampe, før TV-apparatet anvendes. For at få et klart billede skal skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Benyt om muligt spotlys, der rettes ned fra loftet. TV-apparatet afbrydes ikke fra lysnettet, når afbryderen er i Fra-position. Hvis du vil afbryde apparatet helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Om justering af lydstyrken Juster lyden, så naboerne ikke forstyrres. Lyden høres langt omkring om natten. Derfor foreslås det at lukke vinduerne eller anvende hovedtelefon. Ved anvendelse af hovedtelefoner justeres lydstyrken, så den ikke bliver så høj, at det kan forårsage høreskader. Om behandling af fjernbetjeningen Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den. Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler. Om rengøring af kabinettet Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring. Rengør kabinettet med den medfølgende rengøringsklud eller en let fugtet blød klud. Anvend ikke rengøringsprodukter der indeholder slibemidler, antistatisk spray, syreholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler som eksempelvis sprit og benzin. Bemærk at nedbrydning af skærmens belægning eller andre materialer kan opstå, hvis TV-apparatet udsættes for flygtige opløsningsmidler som alkohol, fortynder, benzin eller insektmiddel, eller ved længere kontakt med gummi eller vinyl. Ventilationshuller kan med tiden samle støv, og det opsamlede støv kan nedsætte køleeffekten fra den indbyggede blæser. For at undgå dette anbefaler vi at fjerne støvet med jævne mellemrum (en gang om måneden) med en støvsuger. DK Om behandling og rengøring af TV-apparatets skærm Overfladebehandlingen på dette TV-apparatets skærm består af en antirefleksbelægning. Undgå nedbrydning af skærmbelægningen ved at følge nedenstående punkter. Tryk ikke og skrab ikke med hårde genstande på skærmen og kast ikke ting mod skærmen. Skærmen kan blive beskadiget. Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring. Berør ikke TV-apparatet i nogen tid efter længere tids drift, da det bliver varmt. Overfladebehandlingen på dette TV-apparatets skærm består af en antirefleksbelægning. Vi anbefaler at berøre skærmens overflade så lidt som muligt. Rengør kabinettet med den medfølgende rengøringsklud eller en let fugtet blød klud. Anvendelse af en snavset rengøringsklud kan give skader på TV-apparatet. Benyt aldrig nogen form for slibesvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel som alkohol eller benzin. En sådan kontakt kan forårsage skader på skærmbelægningen. fortsat... Sikkerhedsoplysninger 7

7 Om billede Bemærk, at PDP-skærmen (Plasma Display Panel) er fremstillet med højpræcisionsteknologi. Men sorte pletter eller lysende punkter (røde, blå eller grønne) kan stå konstant på PDP-skærmen, og uregelmæssige farvede striber eller lys kan optræde på PDP-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. Ved megen brug af dette TV-apparat i 4:3 funktion kan 4:3 skærmområdet blive mørkere i et 16:9 panel. For at undgå dette problem skal "Smart" Billed-funktionen benyttes (se side 22). Om billedfastbrænding Hvis følgende billedtyper vises i længere tid, kan det give billedefterslæb i områder af skærmen som følge af PDP-skærmens egenskaber. Sorte kanter i bund og top, der ses med en videokilde i bredformat (Letterbox film). Sorte kanter i venstre og højre side, der vises med en 4:3 videokilde (konventionelle TV-udsendelser). Kilder til videospil. PC-billeder. DVD'ens skærmmenu vises. Skærmmenuer, kanalnumre mm. til tilslutning af udstyr som Set top box, kabelmodem, video mm. Risikoen for dette er højere, hvis apparatet er i "Live"-funktion eller har en høj kontrastindstilling. Dette billede kan ikke fjernes, når det er brændt fast på skærmen. Undgå risikoen for, at dette sker, ved ikke at efterlade TV-apparatet tændt med sådant billede eller program i længere tid ad gangen, anvend "Screen Saver" funktionen (side 24), eller hold billedkontrasten lav. Gentaget udstrakt daglig brug af samme billede eller program kan også forårsage en fastbrænding, der ikke dækkes af Sonys garanti. ET FASTBRÆNDT BILLEDE DÆKKES IKKE AF SONYS GARANTI. For at undgå et fastbrændt billede har dette TV-apparat en "Screen Saver"-funktion. Standardindstillingen af funktionen "Orbit" i "Screen Saver" er "Til" (side 24.) "Screen Saver"-funktionen forhindrer og reducerer et fastbrændt billede. Flere oplysninger findes på side 24. Om højder Ved anvendelse i en højde på over 2300m eller 7546 fod, (lufttryk under 760hPa), kan dette plasma-tv-apparat frembringe en lav summelyd som følge af forskellen mellem det indvendige og det udvendige lufttryk i panelerne. Dette betragtes ikke som en defekt og dækkes ikke under Sonys Garanti. Denne summende lyd er en medfødt egenskab for alle PDP-skærme. 8 Sikkerhedsoplysninger

8 Check af det medfølgende tilbehør 1 fjernbetjening (RM-Y1010): 2 batterier (størrelse AA): 1 rengøringsklud: 1 koaksialkabel: 1 AV-mus: 2 ankerbeslag: 1 kabelsamler: DK 1 netledning (Type C-4): 1 netledning (Type BF): 1 netledning (Type C-5): Fjern ikke ferritkernerne. Anvend denne netledning (med jord som sikkerhed), hvis du benytter apparatet i Europa (undtagen i Storbritannien, Irland og Schweiz). Fjern ikke ferritkernerne. Anvend denne netledning (med jord som sikkerhed), hvis du anvender apparatet i Storbritannien. Se "NOTICE FOR CUSTOMERS IN UNITED KINGDOM and IRELAND" på side 2 GB ved anvendelse af denne netledning. Denne netledning medfølger måske ikke, afhængigt af landet. Fjern ikke ferritkernerne. Anvend denne netledning (med jord som sikkerhed), hvis du benytter apparatet i Schweiz. Denne netledning medfølger måske ikke, afhængigt af landet. 1 Bogen "Bemærkning til Plasma". Oversigt og installation 9

9 Oversigt over fjernbetjeningens knapper q; 1 TV I/ : Sådan slukkes TV-apparatet midlertidigt (standby-funktion): Tryk på denne knap for at slukke TV-apparatet midlertidigt (standby-indikatoren på (TV-apparatet lyser). Tryk igen for at tænde TV-apparatet fra standby funktionen. For at spare strøm anbefaler vi helt at slukke for TV-apparatet, når det ikke anvendes. Hvis valget "Auto sluk" er indstillet til "Til" (se side 25) går TVapparatet automatisk i standby efter 15 minutter uden TV-signal og uden at der trykkes på nogen knap. 2 VIDEO I/ : Tryk på denne knap, hvis du vil tænde eller slukke din video eller DVD. 3 Medievælger: Tryk på disse knapper, hvis du vil vælge, hvilken enhed, der skal betjenes: TV, VCR (video), DVD eller AUX. Et grønt lys tændes kort for at vise den valgte enhed. Oplysninger findes side Valg af TV-funktionen: Tryk på denne knap for at slukke for tekst-tv eller Video input funktionen. 5 Valg af inputkilde: Tryk på denne knap gentagne gange, til det ønskede inputsymbol for kilden vises på TV-skærmen. Se side Slå billedet fra: Tryk på denne knap, hvis du vil slå billedet fra. Kun billedet slås fra (lyden er fortsat slået til). Tryk igen for at annullere. 7 Valg af udsendelseskanaler: Hvis medievælgeren (3) er stillet på TV, trykkes disse knapper for at vælge kanaler. Ved tocifrede programnumre indtastes det andet ciffer inden for 2,5 sekunder. 8 a) Visning af den sidst valgte kanal: Hvis medievælgeren (3) er slået til TV, trykkes på denne knap, hvis du vil se den foregående kanal, der blev set (hvis det var længere end 5 sekunder). b) Valg af dobbelte cifre til videomaskinen: Hvis medievælgeren (3) er stillet på videomaskinen (VCR), trykkes på denne knap for at vælge tocifrede kanaler til Sony's videomaskine, f.eks. 23, skal du først trykke på -/-- og derefter på knapperne 2 og 3. 9 a) Fastext: Hvis medievælgeren (3) er stillet til TV i tekst-tv funktionen, kan disse knapper anvendes som Fastext knapper. Flere oplysninger findes på side 36. b) Betjening af video eller DVD: Hvis medievælgeren (3) er stillet til VCR eller DVD, vil disse knapper styre videoen eller DVD'ens hovedfunktioner, når fjernbetjeningen er blevet programmeret. Se side 41. q; Tekst-TV: Tryk på denne knap for at slå tekst-tv til. Flere oplysninger findes på side 36. fortsat Oversigt og installation

10 wa w; ql qk qj qh qg qa qs qd qf qa a) Visning af et kanal- eller indgangssignalindeks: Hvis medievælgeren (3) er stillet til TV, og MENU er slået fra, skal du trykke på OK for at vise et kanal- eller indgangssignalindeks. Når du har trykket på OK: 1 Sådan vælger du en kanal: Tryk på v eller V for at vælge kanalen og tryk derefter igen på OK for at se den valgte kanal. 2 Sådan vælger du et indgangssignal: Mens kanalindekset vises, trykkes på b for at vise indgangssignalet (du kan altid skifte fra kanalindeks til indgangssignalindeks og omvendt ved at trykke på B eller b). Tryk derefter på v eller V for at vælge et ledigt indgangssignal. Tryk til slut igen på OK for at se det valgte indgangssignal. b) Navigator: Hvis medievælgeren (3) er stillet til TV, og MENU (qs) er slået til, anvendes disse knapper til at navigere gennem TV-apparatets menusystem. Se side 17. qs Visning af menuen "Memory Stick": Flere oplysninger findes på side qd Valg af udsendelseskanaler: Tryk på disse knapper for at vælge den næste eller foregående kanal. qf Menusystem: Tryk på denne knap for at gå ind i TV-apparatets menusystem. Se side 17. qg Justering af lydstyrken: Tryk på disse knapper for at hæve eller sænke lydstyrken. DK qh Valg af skærmformat: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre skærmens format. Se side 22. qj NexTView: Tryk på denne knap for at vise NexTView. Flere oplysninger findes på side 37. qk Visning af oplysninger: Tryk på denne knap for at vise alle oplysninger på skærmen som f.eks. kanalnummer mm. Tryk igen for at annullere. ql Valg af billedfunktion: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre billedfunktionen. Oplysninger om de forskellige billedfunktioner findes på side 18. w; Valg af lydkvaliteten: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre lydkvaliteten. Oplysninger om de forskellige lydkvaliteter findes på side 20. wa Afbrydning af lyden: Tryk på denne knap for at afbryde TV-apparatets lyd. Tryk igen for at tænde for lyden på ny. Knapperne mærket 5, qd og qk anvendes også til at betjene tekst-tv. Flere oplysninger findes på side 36. Oversigt og installation 11

11 Oversigt over TV-apparatets knapper og stik i siderne Oversigt over TV-apparatets knapper Til/fra-knap Program op eller ned-knapper (til valg af TV-kanaler) Lydstyrkeknapper (+/-) Knap til valg af Input-kilde (se side 40) Knap til TV-funktion Knap til automatisk opstart (starter den automatiske opstartssekvens, se side 15) Oversigt over stik i siderne Hovedtelefonstik Videoindgangsstik (MONO) S Videoindgangsstik Audioindgangsstik L/G/S/I R/D/D/D 12 Oversigt og installation

12 Oversigt over TV-apparatets indikatorer Fjernbetjeningen skal rettes mod denne modtager. Lyser blåt, når du trykker på (picture off) på fjernbetjeningen for at slå billedet fra. Kun billedet slås fra (lyden forbliver uændret). Lyser, når automatisk slukning er indstillet. Flere oplysninger om, auto. slukning findes i "Timer" på side 25. Lyser rødt, når TVapparatet er i standby. Lyser grønt, når TVapparatet er tændt. DK Isætning af batterier i fjernbetjeningen Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning. Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde. Oversigt og installation 13

13 Tilslutning af antenne og video Anvend den medfølgende netledning (Type C-4, Type BF eller Type C-5, se side 9). Anvend den medfølgende netledning til antennetilslutning. eller video OUT IN Flere oplysninger om tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side 38. Stabilisering af TV-apparatet Når TV-apparatet er konfigureret, fastgøres det af sikkerhedshensyn til en væg, søjle eller lign. med de medfølgende ankerbeslag. 1 Aftag de to skruer, der sidder i overkanten på TV-apparatets bagside. 2 Udskift de to skruer med de to medfølgende ankerbeslag. 3 Fastgør et vægankerbeslag (medfølger ikke) til en fast mur eller søjle. 4 Træk en stærk ledning eller en kæde gennem begge ankerpladernes huller, og fastgør den til en væg, en søjle eller lign. 14 Oversigt og installation

14 Sådan tændes TV-apparatet og automatisk indstilling Første gang, TV-apparatet tændes, vises en række menuer på TV-apparatet, hvor man kan: 1) Vælge sproget i menuerne 2) Vælge det, land, hvor TV-apparatet skal benyttes, 3) Se, hvordan ekstra udstyr sluttes til TVapparatet 4) Søge og gemme alle tilgængelige kanaler (TV-stationer) og 5) Ændre den rækkefølge, hvori kanalerne (TV-stationerne) vises på skærmen. Hvis nogle af disse indstillinger skal ændres senere, gøres det ved at vælge den tilsvarende funktion i (Menuen Opsætning) eller ved at trykke på Auto Start knappen på TV-apparatets højre side. 1 Sæt TV-stikket i en stikkontakt ( V AC, 50Hz). 2 Første gang, TV-apparatet tilsluttes, tændes det normalt. Hvis TV-apparatet er slukket, trykkes på til/fraknappen på TV-apparatet for at tænde det. Første gang TV-apparatet tændes, vises en Language (Sprog) menu automatisk på TV-skærmen. 3 Tryk på knapperne V, v, B eller b på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte valget. Derefter vises alle menuer på det valgte sprog. DK 4 Menuen Land vises automatisk. Tryk på v eller V for at vælge det land, hvor TV-apparatet skal anvendes. Bekræft valget ved at trykke på OK. Hvis det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, ikke vises på listen, vælges "Fra" i stedet for et land. For at undgå forkerte tegn i tekst-tv på kyrilliske sprog anbefaler vi at vælge Rusland som land, hvis det ønskede land ikke vises på listen. Land Vælg land Fra Ireland Nederland België/Belgique Luxembourg France Italia Schweiz/Suisse/Svizzera fortsat... Første betjening 15

15 5 Der fremkommer et diagram, der viser, hvordan et bredt udvalg af udstyr sluttes til TV-apparatet. Følg instruktionerne, tryk på OK for at fjerne billedet og fortsætte den automatiske procedure. Opkoblingsdiagrammet skal kun anvendes som en vejledning, da det meste udstyr kan sluttes til mere end én type TV-stik. Når TV-apparatet har gennemført den automatiske indstilling, findes der yderligere oplysninger i afsnittet Tilslutningsguide på side 23 om, hvordan du opnår den bedste opsætning for udstyret. Tilslut udstyr Ifølge dette billede DVD OK 6 Menuen Auto. pr.-indstilling vises på skærmen. Tryk på OK for at vælge Ja. Ønsker du at starte automatisk tuning? Ja Nej 7 TV-apparatet begynder på automatisk søgning og lagring af alle tilgængelige TV-kanaler for dig. Dette kan vare nogle minutter. Vær tålmodig og tryk ikke på nogen knapper, ellers gennemføres den automatiske indstilling måske ikke. Auto prg.-indstilling Fundne programmer: 4 I visse lande installerer TV-stationerne automatisk kanalerne (ACI systemet). TV-stationerne sender her en menu, hvor byen vælges ved at trykke på knapperne v eller V og OK for at lagre kanalerne. Hvis der ikke blev fundet nogen kanaler under den automatiske indstilling, vises automatisk en meddelelse på skærmen, der beder om at få antennen tilsluttet. Check antenneforbindelsen (se side 14). Tryk på OK for at genstarte den automatiske indstilling. Ingen kanal fundet. Tilslut antenne Bekræft 8 Når alle tilgængelige kanaler er fundet og lagret, vises menuen Programsortering automatisk på skærmen så der kan ændres på den rækkefølge, hvori kanalerne er lagret. a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den indstillede rækkefølge, skal du gå til trin 9. Programsortering 01 TVE 02 TVE2 03 TV3 04 C33 05 C27 06 C58 07 S02 08 S06 b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden rækkefølge: 1 Tryk på v eller V for at vælge programnummeret med den kanal (TV-station), du vil flytte til. Tryk på b. 2 Tryk på v eller V for at vælge den nye position for programnummeret til den valgte kanal (TV-station). Tryk på OK for at lagre. 3 Gentag trin b)1 og b)2, hvis du vil ændre rækkefølgen på de andre kanaler. Programsortering 01 TVE 02 TVE2 03 TV3 04 C33 05 C27 06 C58 07 S02 08 S06 01 TVE 9 Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen TV-apparatet er nu klar til brug 16 Første betjening

16 Billedjustering Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Live Auto Kold Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Brug af TV-apparatets menusystem TV-apparatet benytter et On-Screen menusystem til at guide dig gennem betjeningen. Følgende knapper på fjernbetjeningen benyttes ved betjening af menusystemet: 1 Sådan slås menuerne til: Billedjustering Tryk på MENU for at slå menuen på første niveau til. Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Live Auto Kold Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU 2 Sådan navigerer du gennem menuerne: Fremhæv og marker den ønskede menu eller funktion ved at trykke på v eller V. Gå ind i den markerede menu eller funktion ved at trykke på OK eller b. Vend tilbage til sidste menu eller funktion ved at trykke på OK eller B. Skift indstillinger for den valgte funktion ved at trykke på v/v/b eller b. Bekræft og gem valget ved at trykke på OK. DK 3 Slukning af menuerne: Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen. TV-apparatets funktioner 17

17 Menuen Billedjustering MENU Med menuen "Billedjustering" kan du ændre billedindstillingerne. Billedjustering Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Live Auto Kold, Billedjustering Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Live Auto Kold Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Tilbage: Vælg: Gå ind: OK Billed-funktion Med denne funktion kan du tilpasse billedfunktionen efter det program, du ser. Når denne funktion er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Live Film Bruger (til direkte udsendelser, DVD og digitale Set Top Box modtagere). (til film). (til individuelle indstillinger). Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at lagre. "Lys", "Farvemætning" og "Skarphed" indstillingerne for "Live" og "Film"-funktionerne er fastsat fra fabrikken for at give den bedste billedkvalitet. Kontrast Lys Tryk på B eller b for at reducere eller fremhæve billedkontrasten. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at gøre billedet mørkere eller lysere. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". Farvemætning Tryk på B eller b for at hæve eller sænke farveintensiteten. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". Farvebalance Tryk på B eller b for at øge eller reducere de grønne farvetoner. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun for NTSC signal (f.eks. amerikanske videobånd). Skarphed Tryk på B eller b for at gøre billedet blødere eller skarpere. Tryk derefter på OK for at gemme. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". fortsat TV-apparatets funktioner

18 Normalindst. Tryk på OK for at nulstille billedet til fabriksindstillingerne. Støj- Reduktion Farve tone Denne funktion er indstillet til Auto for automatisk reduktion af sne på skærmen ved svagt signal. signal. Den kan dog ændres. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Høj, Middel, Lav eller Fra. Tryk til sidst på OK for at lagre. Med denne funktion kan man ændre billedets farvetone. Når denne funktion er valgt, trykkes på s b. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Varm (Giver de hvide farver en rød nuance), Normal (Giver de hvide farver en neutral nuance), Kold (Giver de hvide farver en blå nuance). Tryk til sidst på OK for at lagre. DRC Funktion Med denne funktion kan du vælge højopløsningsbilledet med 4x densitet til kilder af høj kvalitet (dvs. DVD-afspiller, satellitmodtager). Denne funktion er indstillet til Høj Densitet (anbefales til levende billeder). Den kan dog ændres. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Progressiv (anbefales til stillbilleder og tekst). Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". DRC palet Med denne funktion kan du tilpasse detaljeringsgraden (Virkelighed) og jævnhed (Klarhed) i op til tre input-kilder. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V, for at justere Virkelighed (jo højere mærket er på virkelighedsaksen, jo mere detaljeret er billedet) og tryk på B eller b for at justere Klarhed (jo mere du flytter til højre langs klarhedsaksen, jo jævnere bliver billedet). Tryk til sidst på OK for at lagre. Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger". DK TV-apparatets funktioner 19

19 Menuen Lydjustering Billedjustering Lydjustering Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Lyd effekter: Diskant: Bas: Balance: Normalindst To-kanal lyd: Auto volume: TV højttaler: Audio udgang: m Live Auto Kold Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Dolby Virtual Stereo Fra Primær Fast, MENU Lydjustering Lyd effekter: Diskant: Bas: Balance: Normalindst To-kanal lyd: Auto volume: TV højttaler: Audio udgang: Dolby Virtual Stereo Fra Primær Fast Med menuen "Lydjustering" kan du ændre lydindstillingerne. Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk på v for at vælge. Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Tilbage: Vælg: Gå ind: OK Lyd- Med denne funktion kan man tilpasse lydeffekten. Når denne funktion er valgt, effekter trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Dolby* Virtual Naturlig (Dolby Virtual, simulerer lydeffekten i "Dolby Surround Pro Logic"). (Fremhæver klarhed, detaljer og nærværet i lyden ved hjælp af "BBE High Definition Sound systemet**). Dynamic ("BBE High Definition Sound systemet"* intensiverer klarhed, detaljer og nærværet i lyden til bedre opfattelse og musikalsk realisme). Fra (Flad). Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at lagre. Diskant Bas Balance Normalindst. Tryk på B eller b for at reducere eller øge lyde med høj frekvens. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at reducere eller øge lyde med lavere frekvens. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på B eller b for at fremhæve højre eller venstre højttaler. Tryk derefter på OK for at gemme. Tryk på OK for at nulstille lyden til fabriksindstillingerne. To-kanal Tryk på b. Derefter: Lyd Til stereoprogrammer: Tryk på v eller V for at vælge Stereo eller Mono. Tryk derefter på OK for at gemme. Til tosprogede udsendelser: Tryk på v eller V for at vælge Mono (til monokanaler, hvis tilgængelig), A (for kanal 1) eller B (for kanal 2). Tryk derefter på OK for at gemme. Auto volume Tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Lydstyrken på kanalerne vil være den samme uafhængigt af udsendelsens signal, f.eks. ved reklamer) eller Fra (lydstyrken ændres efter udsendelsens signal). Tryk derefter på OK for at lagre. Hvis du trykker på "Dolby Virtual" i funktionen "Lyd effekter" skiftes "Auto volume" funktionen automatisk til "Fra". fortsat TV-apparatets funktioner

20 TV højttaler Med denne funktion kan man vælge at lytte til TV-apparatet fra TV-apparatets højttalere eller fra en løs forstærker, der er forbundet med audio-udgangene bag på TV-apparatet. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Primær Hvis du vil lytte til TV-apparatet fra TV-apparatets højttalere. Fra Hvis du vil lytte til TV-apparatet fra en løs forstærker. Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at lagre. Hvis du har valgt "Fra", kan lydstyrken på det løse udstyr også ændres ved at trykke på 2 +/- knapperne på fjernbetjeningen. Når knapperne for lydstyrke trykkes, vises symbolet % og dermed, at den lydstyrke, der ændres på, ikke er TV-apparatets højttalere, men fra det løse udstyr. Audio udgang Med denne funktion kan du vælge, hvordan du vil styre lydstyrken på TV-apparatets højttalere, når en løs forstærker sluttes til TV-apparatets audioudgangsstik. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Variabel (hvis du vil bruge TV-apparatets fjernbetjening) eller Fast (hvis du vil bruge den løse forstærkers fjernbetjening). * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. ** Dette TV-apparat er konstrueret til at skabe Surround sound effekt ved at simulere lyden fra fire højttalere med to højttalere, når det udsendte audiosignal er Dolby Surround-kodet. Lydeffekten kan også forbedres ved at tilslutte en egnet løs forstærker (Oplysninger findes på side 39). DK *** "BBE High Definition Sound system" er fremstillet af Sony Corporation på licens fra BBE Sound, Inc. Den dækkes af U.S. Patent Nr og Nr Ordet "BBE" og BBE logoet er varemærker, der tilhører BBE Sound, Inc. TV-apparatets funktioner 21

21 Menuen Funktion Billedjustering Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU m Live Auto Kold Funktion Strømsparefunk. Reducer Auto opsctning Til Film Mode Auto AV2 udgang TV AV3 udgang TV SmartLink Udgang Tilslutningsguide RGB Centrering Screen Saver Logo oplyst Ja, MENU Funktion Strømsparefunk. Reducer Auto opsctning Til Film Mode Auto AV2 udgang TV AV3 udgang TV SmartLink Udgang Tilslutningsguide RGB Centrering Screen Saver Logo oplyst Ja Med menuen "Funktion" kan du ændre forskellige indstillinger på TV-apparatet. Sådan gør du: Tryk på MENU, og tryk to gange på v for at vælge, tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Tilbage: Vælg: Gå ind: OK STRØMSPAREFUNKTIONEN Med denne funktion kan du reducere TV-apparatets strømforbrug. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Reducer. Tryk derefter på OK for at gemme. AUTO OPSÆTNING Med denne funktion kan man automatisk ændre skærmens bredde/højdeforhold. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Hvis TVapparatet skal skifte skærmformat automatisk efter signalet) eller Fra (Hvis du vil beholde et foretrukket format). Tryk til sidst på OK for at lagre. Selvom du har valgt "Til" eller "Fra", kan skærmformatet altid ændres ved at trykke på gentagne gange på fjernbetjeningen og vælge et af følgende formater: SMART: Imitation af wide screen effekt til 4:3 udsendelser. SMART 4/3: Konventionel 4:3 billedstørrelse, fuld billedinformation. 14/9: Kompromis mellem 4:3 og 16:9 billedformat. 4:3 14:9 ZOOM: Widescreen format for film i letterbox format. ZOOM WIDE: Til udsendelser i 16:9 filmformat. Fuld billedinformation. WIDE I "SMART", "ZOOM" og "14/9" -formaterne beskæres en del af billedets top og bund. Tryk på v eller V for at justere billedpositionen på skærmen (f.eks. for at kunne læse undertekster). Afhængigt af formatet kan der altid være sorte bånd uanset den valgte funktion. 22 TV-apparatets funktioner fortsat...

22 FILM MODE Denne funktion stilles på Auto for at forbedre billedkvaliteten i bevægelserne i filmen. Denne funktion kan annulleres ved at trykke på v eller V for at vælge Fra. Tryk til sidst på OK for at lagre. AV2-UDGANG/ AV3-UDGANG Med funktionerne "AV2-udgang" og "AV3-udgang" kan du vælge, kildeudgangen fra scartstikkene 3/ S og 2/ 2 så der fra dette Scart kan optages ethvert signal fra TV-apparatet eller løst udstyr, der er sluttet til Scart-stikket 1/, 2/ og 3/ S eller sidestikkene S 5 eller 5 og 5. Hvis video- eller DVD-optageren understøtter SmartLink, er denne procedure ikke nødvendig. Sådan gør du: Når menuen "Funktion" er åbnet som forklaret på den foregående side, og funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge det ønskede udgangssignal: TV for at bruge antennen som kilde. AV1 for at bruge kilder, der er sluttet til 1/. AV2 for at bruge kilder, der er sluttet til 2/ (kun for AV3-output). AV3 for at bruge kilder, der er sluttet til 3/ S (kun for AV2-output). AV5 for at bruge kilder, der er sluttet til 5 eller S 5 og 5. AUTO for at bruge signalet, der ses på TV-apparatet. Hvis du vælger "AUTO", er udgangssignalet altid det samme, der vises på skærmen. Hvis der er sluttet en dekoder på Scart-stikket 2/ eller 3/ S 3 eller til en video, der er sluttet til dette Scart-stik, skal man huske at skifte "AV2 output" eller "AV3 output" til "TV" for at få en korrekt unscrambling. DK SMARTLINK Begge Scartstik 2/ og 3/ S understøtter SmartLink, men kan ikke understøtte SmartLink samtidigt. Med denne funktion kan du vælge, hvilket af scartstikkene, du vil have til at understøtte SmartLink. Sådan gør du: Når menuen "Funktion" er åbnet som forklaret på den foregående, side, og funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge AV2 eller AV3. Tryk til sidst på OK for at lagre. TILSLUTNINGSGUIDE Selvom det løse udstyr i forvejen er tilsluttet TV-apparatet, er det vigtigt, at du følger instruktionerne i denne menu. Hvis de følges, får du den optimale billedindstilling sammen med ekstraudstyret. Sådan gør du: 1 Når menuen "Funktion" er åbnet som forklaret på den foregående, side, og funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge det udstyr, der skal tilsluttes, blandt de tilgængelige: SAT (satellit), Dekoder, DVD, Spil, VIDEO eller DVD rec. (DVD-optager). Tryk derefter på b for at vælge det markerede udstyr (Det markerede udstyr kan også slettes ved at trykke på B). Når alt det udstyr, der skal tilsluttes, er valgt, trykkes på v eller V for at vælge"bekræft" og derefter på OK. 2 Der vises en ny menu, der viser, til hvilket Scart-stik på TV-apparatets bagside, der skal sluttes til den enkelte enhed. Tilslut hver enkelt enhed efter disse oplysninger for at få den optimale billedindstilling på ekstraudstyret. Vi anbefaler stærkt at følge vore tilslutningsforslag, men hvis du ikke er enig, skal du trykke på B eller b og vælge "Nej" og derefter trykke på OK. Der vises en ny menu på skærmen, hvor du kan fordele tilslutningerne efter eget ønske. 3 Når ekstraudstyret er tilsluttet, trykkes på B eller b for at vælge "OK". Tryk til sidst på OK på fjernbetjeningen. fortsat... TV-apparatets funktioner 23

23 RGB CENTRERING Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en RGB-kilde er sluttet til scartstikkets 1/ eller 2/ bag på TV-apparatet. Under visning af et RGB signal kan det være nødvendigt at justere billedet. Med denne funktion kan du justere den vandrette billedposition, så billedet står midt på skærmen. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Funktion" som forklaret på side 22, og mens du ser en RGB-kilde, skal du vælge funktionen "RGB Centrering" og trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at justere billedets center mellem 15 og +15. Tryk til sidst på OK for at bekræfte og lagre. SCREEN SAVER Med denne undermenu kan du reducere billedefterslæbet. Hvis følgende billedtyper vises i længere tid, kan det give billedefterslæb i områder af skærmen som følge af denne skærmtypes egenskaber. Sorte kanter i bund og top, der ses med en videokilde i bredformat (Letterbox film). Sorte kanter i venstre og højre side, der vises med en 4:3 videokilde konventionelle TV-udsendelser). Kilder til videospil. PC-billeder. DVD'ens skærmmenu vises. Skærmmenuer, kanalnumre mm. til tilslutning af udstyr som Set top box, kabelmodem, video mm. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Funktion" som forklaret på side 22, og når du har valgt funktionen, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge: Hvidt felt Orbit Vælg denne funktion og tryk på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til for at gøre skærmen hvid. Ddenne funktion afsluttes automatisk efter 30 minutter. Hvis der stadigvæk er billedefterslæb, skal du gentage ovenstående trin. Denne funktion kan standses midt i udførelsen ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen de lydrelaterede knapper) på fjernbetjeningen. Vælg denne funktion og tryk på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til og flytte billedpositionen. LOGO OPLYST Med denne funktion kan du tænde lys i SONY-logoet, der er placeret på denne TV-apparatets frontpanel. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Funktion" som forklaret på side 22, og når du har valgt funktionen, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Ja, hvis du vil have Sony-logoet til at lyse blåt. Tryk til sidst på OK for at lagre. fortsat TV-apparatets funktioner

24 Billedjustering Timer Menuen Timer Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Aut. Slukning: Auto Sluk: m Fra Til Live Auto Kold, MENU Timer Aut. Slukning: Auto Sluk: Fra Til Med menuen "Timer" kan du ændre timerindstillingerne. Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk på v tre gange for at vælge. Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Tilbage: Vælg: OK Gå ind: MENU AUT. SLUKNING Med denne funktion kan du vælge en tidsperiode for TV-apparatet, hvor det går automatisk i standby. Sådan gør du: Når du har valgt funktionen, skal du trykke på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at indstille forsinkelsen på tidsperiode (maks. på 2 timer). Tryk til sidst på OK for at lagre. Når funktionen "Hvidt felt" i funktionen "Screen Saver" (side 24) er stillet til "Til", ophæves timerens slukkefunktioner, og TV-apparatet går ikke automatisk i standby på et angivet tidspunkt. Når funktionen "Hvidt felt" afsluttes, genoptages timerens slukkefunktioner, og TV-apparatet går automatisk i standby. DK Når du ser TV-apparat, kan du vise den tilbageværende tid ved at trykke på på fjernbetjeningen. "TIMER " indikatoren foran på TV-apparatet lyser for at angive at Aut. Slukning er slået til. AUTO SLUK Med denne funktion kan du indstille TV-apparatet til at skifte til standby automatisk, hvis der ikke er et TV-signal. Sådan gør du: Når du har valgt funktionen, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til. Tryk til sidst på OK for at lagre. TV-apparatets funktioner fortsat... 25

25 Menuen Opsætning Billedjustering Opsætning Billed-funktion: Kontrast: Normalindst. Støjreduktion: Farve tone: Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU m Live Auto Kold Sprog Dansk Land Fra Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling, MENU Opsætning Sprog Dansk Land Fra Auto prg.-indstilling Programsortering Program navn AV preset Manuel prg.-indstilling Med menuen "Opsætning" kan forskellige funktioner ændres på dette TV-apparat. Sådan gør du: Tryk på MENU og tryk på v fire gange for at vælge. Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om betjeningen af hver enkelt funktion. Vælg: Gå ind: OK Afslut: MENU Tilbage: Vælg: Gå ind: OK SPROG Med denne funktion kan man vælge det sprog, menuerne vises på. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 3 i afsnittet om at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 15. LAND Med denne funktion kan man vælge det land, hvor TV-apparatet skal bruges. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 4 i afsnittet at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 15. AUTO PROGRAMINDSTILLING Med denne funktion kan man automatisk søge og lagre alle TV-kanaler. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 7 og 8 i afsnittet om at tænde TVapparatet og om automatisk programindstilling på side 16. PROGRAMSORTERING Med denne funktion kan man ændre rækkefølgen hvori TV-stationernes kanaler vises på skærmen. Sådan gør du: Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 9 i afsnittet om at tænde TV-apparatet og om automatisk programindstilling på side 16. fortsat TV-apparatets funktioner

26 PROGRAMNAVN Med denne funktion kan man navngive en kanal med op til fem tegn (bogstaver eller tal). Sådan gør du: 1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge programnummeret med den kanal, du vil navngive. Tryk derefter på OK. 2 Tryk med første element i kolonnen Navn markeret på OK og på v, V, B eller b for at vælge bogstavet, og tryk derefter på OK. Når dette er gjort, trykkes på s v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at slukke menuen på skærmen. Du kan rette et bogstav ved at vælge "%" i skærmbilledet for at gå tilbage og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. AV-PRESET Med denne funktion kan du: a) Navngive det løse udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik. Sådan gør du: 1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, du vil navngive: AV1, AV2, AV3 eller AV4 for scartstikkene på bagsiden, AV5 for stikkene i siden. Tryk derefter to gange på OK. 2 Et navn vises automatisk i kolonnen med navne: a) Hvis et af de andre foruddefinerede navne, skal anvendes, trykkes på v eller V for at vælge det ønskede navn, og til sidst trykkes på OK. DK De foruddefinerede navne er: VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM (videokamera) eller SAT (satellit). b) Hvis et andet navn skal indstilles, skal du vælge Rediger og trykke på OK. Tryk derefter med det første element fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når du er færdig, skal du trykke på v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen og til sidst på OK for at slukke for menuen på skærmen. Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. b) Skift lydstyrken på det tilsluttede ekstra udstyr. Sådan gør du: Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion, skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, for hvilken du vil ændre indgangslydniveauet: AV1, AV2, AV3 eller AV4 for scartstikkene på bagsiden, AV5 for stikkene i siden. Tryk derefter to gange på b for at markere kolonnen Lydniveau-Scart. Tryk til sidst på OK og v eller V for at ændre lydstyrken i input til mellem -9 og +9. fortsat... TV-apparatets funktioner 27

27 MANUEL PROGRAMINDSTILLING Med denne funktion kan du: a) Forudindstille kanaler eller videokanalen en ad gangen til en programrækkefølge efter eget valg. Sådan gør du: 1 Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 26, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Med funktionen Program fremhævet trykkes på OK. Tryk på v eller V for at vælge, hvilket programnummer, du vil indstille kanalen på (ved video vælges program nummer "0"). Tryk derefter på B. 2 Følgende funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land". Når funktionen System er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge TV-apparatets sendesystem (B/G til vesteuropæiske lande, D/K for østeuropæiske lande, L for Frankrig eller I for Storbritannien). Tryk derefter på B. 3 Når funktionen Kanalnummer er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge kanalindstillingen ("C" for jordbundet eller "S" for kabelkanaler). Indtast derefter kanalnummeret på TVstationen eller kanalen til videomaskinen med ciffertasterne direkte. Hvis du ikke kender kanalnummeret, skal du trykke på b ogv eller V for at søge efter det. Når du har indstillet på den ønskede kanal, skal du trykke to gange på OK for at lagre den. Gentag alle ovenstående trin for at indstille og lagre flere kanaler. b) Navngivning af en kanal med op til fem tegn. Sådan gør du: Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 26, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.- indstilling", trykkes på OK. Fremhæv derefter funktionen Program, og tryk på PROG +/- for at vælge programnummeret med den kanal, du vil navngive. Når det program, der skal navngives, vises på skærmen, skal du trykke på v eller V for at vælge funktionen Navn og trykke på OK. Tryk derefter med det første element fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når dette er gjort, trykkes på v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at slukke menuen på skærmen. Tryk til sidst på OK for at lagre. Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og trykke på OK. En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK. c) Finindstilling af modtagelsen. Normalt vil AFT (Fra det engelske "Automatic Fine Tuning" = Automatisk finindstilling) give det bedst mulige billede, men du kan finindstille TV-apparatet manuelt for at opnå en bedre billedmodtagelse, hvis billedet er forvrænget. Sådan gør du: Mens den kanal (TV-station), der skal finindstilles, vises, og når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 26, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen AFT og tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at justere finindstillingen mellem -15 og +15. Tryk til sidst to gange på OK for at lagre. fortsat TV-apparatets funktioner

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding DA MultyMedia TS 1 SV FI Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding NL med indbygget CONAX decodersystem og PCMCIA åbning til isætning af et CI modul. Til modtagelse af frie og krypterede

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D822E LYT1851-004A DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D822E LYT1851-004A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot