DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E"

Transkriptio

1 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation

2 Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til senere opslag. ADVARSEL Apparatet ma ikke udsattes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stod. FORSIGTIG! Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. For kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hosmyndighederne, det lokale renovationsselskabeller butikken, hvor produktet blev købt. Ekstraudstyr: Fjernbetjening OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Bemærk! Genstart programmet eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB, etc.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). 2

3 Bemærkninger om brug Camcorderen leveres med to slags betjeningsvejledninger: "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) "Introduktion", som beskriver brugen af camcorderen sammen med en tilsluttet computer (indeholdt på den medfølgende CD-ROM)* * DCR-DVD404E leveres ikke med vejledningen "Introduktion", fordi den ikke understøtter computertilslutning. Diske, som du kan bruge i videokameraet Du kan kun bruge 8-cm DVD-R-, 8-cm DVD- RW- og 8-cm DVD+RW-diske. Brug diske, der er mærket som angivet nedenfor. Se side 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du bruger en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr er det vigtigt, at du kontrollerer, at "Memory Stick Duo"-enheden er korrekt placeret i Memory Stick Duo-adapteren. Memory Stick Duo-adapter Brug af camcorderen Undgå at holde camcorderen i følgende dele: DK Søger LCD-skærm Typer af "Memory Stick", som du kan bruge sammen med camcorderen Der findes to størrelser "Memory Stick.": Du kan bruge "Memory Stick Duo"-enheder, der er mærket med eller (s.127). "Memory Stick Duo" (denne størrelse kan anvendes sammen med camcorderen) "Memory Stick"(kan ikke anvendes i camcorderen). Du kan ikke anvende andre typer hukommelseskort end "Memory Stick Duo." "Memory Stick PRO" og "Memory Stick PRO Duo" kan kun anvendes sammen med udstyr, der er kompatibelt med "Memory Stick PRO". Batteri Camcorderen er ikke støv-, dryp- eller vandtæt. Se "Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter" (s.131). Hvis du vil forhindre, at dine diske bliver ødelagte, eller at du mister de billeder, du har optaget, skal du gøre følgende, når en af indikatorerne i knappen POWER (s.20) eller indikatoren ACCESS (s.24) lyser: Undgå at fjerne batteriet eller ACadapteren fra camcorderen Undgå at udsætte camcorderen for stød eller rystelser. Inden du slutter camcorderen til en anden enhed med et USB-kabel eller et andet kabel, skal du kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den forkerte retning, kan det beskadige bøsningen, eller det kan medføre fejlfunktion af camcorderen. 3

4 Læs dette først (Fortsat) Bemærkninger om opsætningsindstillinger, LCD-skærm, søger og objektiv En opsætningsindstilling, der er nedtonet, er ikke tilgængelig under den aktuelle optagelse eller afspilning. LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixels udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme små, sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen og i søgeren. Disse prikker skyldes ikke fejl. Sort prik Hvid, rød, blå eller grøn prik Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det resultere i, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Vær varsom med at anbringe kameraet i nærheden af et vindue eller udendørs. Ret ikke camcorderen direkte mod solen. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. i skumringen. Optagelse Inden du begynder at optage, skal du afprøve optagefunktionen for at sikre dig, at billede og lyd optages uden problemer. Du kan ikke slette de billeder, du optager på en DVD-Rdisk Brug derfor en DVD-RW-/DVD+RW- -disk til prøveoptagelser (s.12). Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse, selv hvis der ikke kan udføres optagelse eller afspilning på grund af en fejl i camcorderen, lagringsmediet el.lign. TV-farvesystemerne varierer, afhængigt af landet eller området. Hvis du vil vise dine optagelser på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL -systemet. Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med gældende lovgivning om ophavsret. Du kan ikke kopiere ophavsretligt beskyttet software på din camcorder. Denne vejledning De billeder af LCD-skærmen og søgeren, der er vist i denne vejledning, er taget med et digitalt stillbilledkamera og kan således være forskellige fra det, du ser. Ret til ændring af optagelsesmediet og ekstraudstyrets design og tekniske specifikation forbeholdes. Illustrationerne i denne vejledning er baseret på modellen DCR-DVD405E. Begrebet "disk" i denne betjeningsvejledning betegner 8-cm DVD-diske. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af den type disk, der anvendes. Følgende mærker anvendes til de forskellige DVD-formater: 4 DVD +RW Skærmbillederne på de forskellige sprog anvendes til at illustrere betjeningsprocedurerne. Skift om nødvendigt sprog, før du bruger camcorderen (s.77).

5 Om Cal Zeiss-objektivet Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet af Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation i samarbejde, og frembringer fremragende billeder. Det er kompatibelt med MTF*-målesystemet for videokameraer og frembringer den kvalitet, der er kendetegnende for et Carl Zeiss-objektiv. Desuden er camcorderens objektiv T*-behandlet for at fjerne uønskede reflekser og opnå en naturtro farvegengivelse. * MTF er en forkortelse for Modulation Transfer Function.. Den numeriske værdi angiver den mængde lys, der rammer motivet i objektivet. 5

6 Indholdsfortegnelse Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Hvad kan du bruge dit DVD Handycam til Valg af disk Sådan bruger du dit DVD Handycam Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Trin 2: Opladning af batteriet Trin 3: Tilslutning af strøm og håndtering af camcorderen Trin 4: Justering af LCD-skærm og søger Trin 5: Brug af berøringspanelet Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt Trin 7: Isætning af en disk eller en "Memory Stick Duo" Trin 8: Valg af billedformatet (16:9 eller 4:3) for det optagne billede Easy Handycam sådan bruger du din camcorder med automatiske indstillinger Betjening af Easy Handycam-apparatet Nem optagelse Nem afspilning Forberedelse til afspilning på en DVD-afspiller (færdiggørelse) Optagelse/afspilning 6 Optagelse Afspilning Funktioner til optagelse/afspilning m.m Optagelse Sådan bruger du zoom Sådan optager du mere intens lyd (5,1-kanals surround-optagelse) Sådan bruger du blitzen Sådan optager du i mørke (NightShot) Sådan justerer du eksponeringen af motiver i modlys (BACK LIGHT) Sådan justerer du fokusering på et motiv, der ikke står midt i billedet

7 Sådan vælger du eksponering af et valgt motiv Sådan optager du i spejltilstand Sådan tilføjer du specialeffekter Sådan anvender du et kamerastativ Sådan fastgør du skulderremmen Afspilning Sådan bruger du afspilningszoom (PB zoom) Sådan afspiller du en række af stillbilleder (diasshow) Optagelse/afspilning Sådan kontrollerer du den resterende batteritid Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra Sådan nulstiller du indstillingerne (RESET) Navne på andre dele og funktioner Kontrol/sletning af den sidste sekvens (gennemsyn/sletning i forbindelse med gennemsyn)...44 Indikatorer, der vises under optagelse/afspilning...45 Fjernbetjening...47 Afspilning af billedet på et TV...48 Afspilning på DVD-enheder Sådan gør du disken kompatibel med afspilning på DVD-enheder eller i DVD-drev (færdiggørelse)...50 Afspilning på DVD-enheder osv Afspilning af en disk på en computer med DVD-drev...55 Brug af den indspillede disk (DVD-RW/DVD+RW) Optagelse af yderligere sekvenser efter færdiggørelse...57 Sletning af alle sekvenser på disken (formatering)...58 Brug af indstillingspunkter Brug af indstillingspunkter...60 Indstillingspunkter...62 CAMERA SET (kameraindstillinger)...64 Indstillinger til justering af camcorderen efter optageforholdene (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.) STILL SET (stillbilledindstillinger)...68 Indstillinger for stillbilleder (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE osv.) PICT.APPLI. (billedfunktioner)...70 Specialeffekter på billeder eller yderligere funktioner i forbindelse med optagelse/afspilning (PICT.EFFECT/D.EFFECT osv.) 7

8 Indholdsfortegnelse (Fortsat) MEDIA SET Indstillinger til diske og "Memory Stick Duo"-enheder (FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE osv.) STANDARD SET (standardindstillinger) Indstillinger i forbindelse med optagelse på disk eller andre grundlæggende indstillinger (REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED osv.) TIME/LANGU (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE osv.) Tilpasning af menuen Personal Menu Redigering på DVD Handycam Kopiering af stillbilleder Sletning af stillbilleder fra en "Memory Stick Duo" Redigering af originale data Oprettelse af afspilningslisten Afspilning af afspilningslisten Kopiering, udskrivning Kopiering til videobåndoptager/dvd-enheder Optagelse af billeder fra et TV eller en videobåndoptager/ DVD-enhed (DCR-DVD405E/DVD805E) Udskrivning af stillbilleder, der er blevet optaget (PictBridge-kompatibel printer) (DCR-DVD405E/DVD805E) Stik til tilslutning til eksterne enheder Brug af computer (DCR-DVD405E/DVD805E) Før du tager vejledningen "Introduktion", som du finder på din computer, i brug Installation af software og "Introduktion" Visning af vejledningen "Introduktion" Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og -meddelelser

9 Yderligere oplysninger Brug af camcorderen i udlandet Om disken Om "Memory Stick" Om InfoLITHIUM -batteriet Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Specifikationer Gloseliste, indeks Gloseliste Indeks

10 Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Hvad kan du bruge dit DVD Handycam til DVD Handycam optager billedata på 8-cm DVD*-diske. Diske er mere bekvemme end videobånd og langt mere anvendelige. Nemt at tage smukke billeder Ingen tilbagespoling før du kan begynde at optage (s.30, 36) De billeder, du optager, gemmes i tomme områder på disken, så der er ikke nogen risiko for, at værdifulde optagelser fejlagtigt bliver overskrevet. Der er ikke behov for at spole tilbage, før du begynder at optage, og du kan derfor tage billeder, lige så snart du ønsker det. En disk kan lagre både film og stillbilleder: Stillbilleder kan optages på disken eller på en "Memory Stick Duo." Du kan nemt finde frem til en bestemt sekvens ved hjælp af skærmen VISUAL INDEX.(s.32, 38) Ved hjælp af skærmen VISUAL INDEX kan du på et øjeblik gennemse indholdet af disken. Det eneste, du skal gøre, er at røre ved den sekvens, du ønsker at se. Disken bliver ikke slidt, uanset hvor mange gange du afspiller den. De dyrebare øjeblikke, du har foreviget på din disk, varer for evigt. Optager vidvinkelformat (widescreen) og 5,1-kanals surround sound (s.27, 40) Du kan optage vidvinkelbilleder af høj kvalitet på en bred LCD-skærm, der viser den samme 16:9-visningsvinkel som et widescreen-tv. En naturtro 5,1-kanals surround sound-lyd kan ligeledes optages direkte på disken. 10 * En DVD (Digital Versatile Disc) er en optisk disk med høj kapacitet.

11 En indspillet disk kan afspilles på et antal forskellige enheder Afspilning på en DVD-afspiller eller i et DVD-drev (s.34, 50) Du kan afspille indspillede og færdiggjorte** diske på en hjemme-dvd-afspiller, DVD-optager eller et DVD-drev på en computer, som understøtter 8-cm diske. I forbindelse med færdiggørelse af disken kan du oprette diasshows med stillbilleder og DVD-menuer for at gøre det lettere at finde frem til de sekvenser, du gerne vil se. Afspilning på widescreen-tv og i hjemmebiograf (s.40, 48) Billeder, der er optaget i vidvinkelformat kan afspilles på et widescreen-tv med fuld panoramaeffekt. Diskene indspilles ligeledes med 5,1-kanals surround sound-lyd for at sikre en fuldendt lyd ved afspilning i en hjemmebiograf. Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Tilslutning af DVD Handycam til en computer Visse modeller understøtter muligvis ikke computertilslutning. Højhastighedsoverførsel af billeder (s.95) Billeddata kan nemt overføres til en computer, uden at der er behov for afspilning. På computere med en Hi-Speed USB (USB 2.0)- port er det muligt at udføre en endnu hurtigere billedoverførsel. Anvendelse af den medfølgende software til redigering og kopiering (s.95) Ved hjælp af Picture Package, som er den software, der følger med dit DVD Handycam, kan du tilføje musik og effekter, så du kan skabe din egen originale DVD. Kopiering af diske er så let som aldrig før, hvilket giver dig mulighed for at dele dyrebare øjeblikke med familie og venner. ** Færdiggørelse: betegner den proces, der gør det muligt at afspille indspillede DVD-diske på andre DVDenheder (se side 34 og 50). 11

12 Valg af disk DVD Handycam er kompatibelt med 8-cm DVD-R-, DVD-RW- og DVD+RW-diske. Det understøtter ikke 12-cm diske. Optageformat for DVD-RW-diske Hvis du anvender en DVD-RW-disk, kan du vælge optageformatet i tilstanden VIDEO eller tilstanden VR. I denne vejledning er tilstanden VIDEO vist som og tilstanden VR som. Et optageformat, der er kompatibelt med de fleste DVD-afspillere, især efter færdiggørelse. I tilstanden VIDEO er det kun muligt at slette det seneste billede. Et optageformat, som gør det muligt at foretage redigering ved hjælp af dit DVD Handycam (sletning og reorganisering af billedrækkefølge). En færdiggjort disk kan afspilles på DVD-afspillere, som understøtter tilstanden VR* 1. Diskformater og optageformater Ordliste (s.137,138) Funktioner i de forskellige diskformater Disktyper og symboler Tallene i parentes ( ) henviser til sidenumre. DVD-R DVD-RW DVD+RW I denne vejledning er anvendt følgende symboler 12 Der kan optages både film i 16:9-format (vidvinkel) og 4:3-format på den (27) z z z samme disk* 2 Omgående sletning af den seneste optagelse (44) z z z Ubegrænset sletning af optagelser (83) z Redigering af optagelser på camcorderen (83) z Brug af den samme disk gentagne gange, selv om disken bliver fuld, ved hjælp af (58) z z z processen formatering* 3 Afspilning af optagelser på andre DVDafspillere, når du har færdiggjort disken (34, 50) z z *1 z* 1 z Afspilning af optagelser på andre DVDafspillere, selv hvis du ikke har færdiggjort (50) *3 z* 4 disken Oprettelse af en DVD-menu i forbindelse med færdiggørelse af disken (53) z z z * 1 Se i betjeningsvejledningen til din DVD-afspiller, om den understøtter tilstanden VR i forbindelse med DVD-RW-diske. * 2 Du kan optage stillbilleder på alle typer diske. * 3 Formatering sletter alle optagelser og bringer optagemediet tilbage til dets oprindelige tomme tilstand. (s.58) Selv når du bruger en ny disk, kan du formatere den ved hjælp af dit DVD Handycam (s.24). * 4 Du bør ikke anvende en DVD+RW-disk, før den er færdiggjort på en computer, da dette kan medføre, at disken ikke fungerer korrekt.

13 Optagetid Optagetid pr. diskside Minimumoptagetiden er angivet i parentes. enhed: min. Optagetilstand Optagetid HQ (High Quality) ca. 20 (18) SP (Standard Play) ca. 30 (18) LP (Long Play) ca. 60 (44) Optagetiden for film falder, når disken også indeholder stillbilleder. Anvendelse af disk Dit DVD Handycam anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk tilpasning af billedkvaliteten til den sekvens, der optages. Denne teknologi bevirker, at optagetiden for en bestemt disktype kan variere. Filmsekvenser, som indeholder hurtige bevægelser eller komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, hvilket er med til at reducere den samlede optagetid. VBR Gloseliste (s.138) Af hensyn til pålideligheden og holdbarheden af optagelser/afspilninger anbefales det, at du bruger diske af mærket Sony eller diske, der er mærket med * (for VIDEO CAMERA), til dit DVD Handycam. Hvis du bruger en anden type disk end de, der er nævnt ovenfor, kan det medføre utilfredsstillende optagelse/ afspilning eller ligefrem bevirke, at du ikke vil være i stand til at fjerne disken fra dit DVD Handycam igen. * Afhængigt af hvor du har købt disken, er disken forsynet med mærket. Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Brug af dobbeltsidede diske Dobbeltsidede diske gør det muligt for dig at optage på begge sider af disken. Optagelse på A-siden Indsæt disken i dit DVD Handycam (siden med symbolet den klikker på plads. i midten skal vende udad), indtil symbolet Anbring symbolet, så det peger udad. Optagelse sker på bagsiden. Når du bruger en dobbeltsidet disk, er det vigtigt, at du sikrer, at overfladen ikke bliver snavset til med fingeraftryk. Når du anvender en dobbeltsidet disk i dit DVD Handycam, sker optagelse/afspilning udelukkende på den side. Du kan ikke skifte til at optage eller afspille på den anden side, mens disken er indsat i dit DVD Handycam. Når du er færdig med at optage/afspille den ene side, tager du disken ud og vender den om for at få adgang til at bruge den anden side. Følgende funktioner kan udføres på begge sider af en dobbeltsidet disk: Færdiggørelse (s.50) Manglende færdiggørelse (DVD-RW: i tilstanden VIDEO) (s.57) Formatering (s.58) 13

14 Sådan bruger du dit DVD Handycam 1Klargøring (Se side 16 til 27.) Vælg den disk, som passer bedst til dine behov. Gentagen brug af en disk Lagring af de billeder, du har taget Brug af den samme disk gentagne gange Hvad har du lyst til at gøre, når du er færdig med din Hvis du vil slette eller redigere billeder i dit DVD Handycam Hvis du vil afspille disken på en anden DVD-enhed Disken kan afspilles på en række forskellige DVD-enheder Det er muligt at afspille disken, før den er færdiggjort * Vælg den korrekte tilstand på dit DVD Handycam, og udfør formateringen (s.24). 2Optagelse, sletning og redigering (Se side 30, 36, 44 og 83.) Du kan ikke slette billeder, du har taget. Du kan til enhver tid slette eller redigere de billeder, du har taget (s.83). Du kan kun slette de billeder, du lige har taget (s.44). 3Fremvisning på DVD Handycam (Se side 32 og 38) Du kan også fremvise billeder ved at slutte kameraet til dit TV (s.48). Fortsætter på højre side 14

15 4Visning på en anden DVD-enhed (Se side 50 og 54.) Hvis du vil vise en disk, du har optaget på dit DVD Handycam på andre DVD-afspillere, skal du først færdiggøre disken. DVD-afspiller / DVD-optager Færdiggørelse Færdiggørelse Færdiggørelse relse Jo mindre optagekapaciteten på disken er, jo længere tid tager det at færdiggøre den. Hvilke funktioner, der er tilgængelige på den færdiggjorte disk, afhænger af disktypen. Lige som andre DVD-diske på markedet kan denne disk afspilles i de fleste DVDafspillere, når den er færdiggjort. DVD-drev Der kan ikke tilføjes flere optagelser, selvom der er ledig plads på disken. Manglende færdiggørelse gør det muligt for dig at tilføje optagelser (s.57). Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Færdiggørelse Disken kan afpilles på en afspiller, der er kompatible med DVD-RW -diske i tilstanden VR. Det er muligt at tilføje optagelser uden manglende færdiggørelse. Det er muligt at afspille disken, før den er færdiggjort. I visse tilfælde er en færdiggørelse af disken dog påkrævet. Se side 50for at få yderligere oplysninger. Afspilningskompatibilitet Der gives ingen garanti for, at afspilning er kompatibel med enhver form for DVD-afspiller. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din DVD-afspiller, eller spørg din forhandler for at få yderligere oplysninger. 15

16 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har modtaget følgende sammen med din camcorder: Tallet i parentes angiver nummeret på den enhed, der følger med. Diske og "Memory Stick Duo" medfølger ikke. AC-adapter (1) (s.17) Genopladeligt batteri NP-FP60 (1) (s.18) Rengøringsklud (1) CD-ROM "Picture Package Ver.1.8.1" (1) (s.95) (Gælder for DCR-DVD405E/ DVD805E) Netledning (1) (s.17) CD-ROM "Nero Express 6" (1) (s.95) (Gælder for DCR-DVD404E) Bruges, når du skal kopiere en disk, du har optaget med camcorderen, til en 12-cm DVD. Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1) A/V-tilslutningskabel (1) (s.48, 88, 90, 94) USB-kabel (1) (s.92, 94) (Gælder for DCR-DVD405E/DVD805E) Trådløs fjernbetjening (1) (s.47) Et lithium-batteri af knaptypen er allerede monteret. 16

17 Trin 2: Opladning af batteriet Du kan oplade batteriet, når du har sluttet InfoLITHIUM -batteriet (P-serien) (s.129) til din camcorder. Du kan ikke bruge et NP-FP30-batteri i camcorderen. (Se bagsiden af batteriet for at få oplysninger om modelnummer). Hvis du tvinger batteriet på plads, kan der opstå fejl f.eks. kan batteriets ydeevne blive forringet, eller batteriet kan sætte sig fast. Kontakten POWER 2 Skub kontakten POWER i pilens retning, indtil den står på OFF (CHG) (standardindstilling). Introduktion CHG-indikator DC IN-stik Batteri Stikdæksel AC-adapter 3 Tilslut AC-adapteren til DC INstikket i camcorderen. Åbn stikdækslet for at tilslutte ACadapteren. DC-stik Netledning Til stikkontakten i væggen Juster v-mærket på jævnstrømsstikket, så det passer til v- mærket på din camcorder. 1 Skub batteriet i pilens retning, indtil det klikker på plads. Stikdæksel 4 Tilslut netledningen til ACadapteren og stikkontakten. CHG-indikatoren lyser (opladning), og opladningen går i gang. 17

18 Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsat) 18 5 CHG-indikatoren (opladning) slukker, når batteriet er fuldt opladet. Du skal nu koble AC-adapteren fra DC IN-stikket på camcorderen. Tag AC-adapteren fra ved at holde i både camcorderen og jævnstrømsstikket. Sådan fjerner du batteriet. Skub kontakten POWER hen på OFF (CHG). Skub BATT-batterifrigøringsknappen til siden, og tag batteriet ud. BATTbatterifrigøring Når du fjerner batteriet, er det vigtigt, at du sikrer dig, at ingen af indikatorerne i kontakten POWER (s.20) lyser. Opbevaring af batteriet Brug batteriet helt op, hvis du ikke skal bruge det igen i en længere periode (s.129). Sådan bruges en ekstern strømkilde Foretag de samme tilslutninger, som når batteriet skal oplades. Batteriet mister ikke sin opladning i dette tilfælde. Opladningstid (fuldt opladet) Den omtrentlige tid (min.), der kræves, når du oplader et fuldstændigt afladet batteri helt. Batteri Opladningstid NP-FP NP-FP60 (medfølger) 135 NP-FP NP-FP NP-FP Optagetid Den omtrentlige tid (min.), du har til rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet batteri. Batteri NP-FP50 NP-FP60 (medfølger) NP-FP70 NP-FP71 NP-FP90 Løbende optagetid Typisk optagetid* * Typisk optagetid viser tiden, når du gentagne gange starter og stopper optagelsen, tænder og slukker for strømmen og zoomer. De viste tider varierer, afhængigt af følgende: Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen tændes. Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes. Nederst: Optagetid, når du optager med søgeren, mens LCD-panelet er lukket. Afspilningstid Den omtrentlige tid (min.), du har til rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet batteri. Batteri LCD-skærm åbnet* LCD-skærm lukket NP-FP NP-FP60 (medfølger) NP-FP NP-FP NP-FP * Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.

19 Batteriet Før du udskifter batteriet, skal du skubbe kontakten POWER hen på OFF (CHG). Hvis CHG-indikatoren (opladning) blinker i forbindelse med opladning, eller hvis BATTERY INFO (s.43) ikke vises korrekt, kan det skyldes et af følgende forhold: Batteriet er ikke tilsluttet korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er fuldstændigt afladet. (Kun for BATTERY INFO). Strømmen leveres ikke fra batteriet, når ACadapteren er tilsluttet camcorderens DC IN-stik, selv hvis netledningen er taget ud af stikkontakten i væggen. Det anbefales, at du bruger et NP-FP70, NP FP71- eller NP-FP90-batteri, når et videolys er tilsluttet (medfølger ikke). Introduktion Opladningstid/optagetid/afspilningstid Tider målt med camcorderen ved 25 C. (10-30 C anbefales.) Optagetiden og afspilningstiden bliver kortere, når du bruger camcorderen ved lave temperaturer. Optagetiden og afspilningstiden varierer, afhængigt af de forhold, du bruger camcorderen under. AC-adapter Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg og et møbel. Hvis du vil undgå kortslutning, skal du sikre, at AC-adapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalen ikke kommer i kontakt med metalgenstande. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. ADVARSEL! Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe stikket sidder i stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. 19

20 Trin 3: Tilslutning af strøm og håndtering af camcorderen Når du ønsker at optage, skal du skubbe kontakten POWER til siden for at tænde den tilhørende indikator. Første gang, du bruger camcorderen, vises skærmen [CLOCK SET] (s.23). Kontakten POWER Objektivdæksel Når du først har indstillet dato og klokkeslæt ([CLOCK SET], s.23), vil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt blive vist på camcorderens LCD-skærm i nogle få sekunder, næste gang du tænder for camcorderen. 2 Kontrollér, at du holder korrekt på camcorderen. 1 Tænd for strømmen ved at skubbe kontakten POWER i pilens retning, mens du trykker på den grønne knap i midten. Når du optager eller afspiller, kan du skifte strømtilstand ved at skubbe kontakten POWER i pilens retning, indtil indikatoren lyser. 3 Sørg for, at du har godt ved, og spænd herefter remmen. Grøn knap (Film): Til filmoptagelse (Stillbillede): Til optagelse af stillbilleder. Når du tænder camcorderen, åbnes objektivdækslet automatisk. Sådan slukker du for camcorderen Skub kontakten POWER hen på OFF (CHG). Når du køber camcorderen, er apparatet indstillet på en sådan måde, at strømmen automatisk slukker, hvis du ikke betjener camcorderen i ca. 5 minutter, så du kan spare på strømmen på batteriet. ([A.SHUT OFF], s.76). 20

21 Trin 4: Justering af LCD-skærm og søger LCD-skærmen Løft LCD-panelet 90 grader op i forhold til camcorderen (1), og drej det til den bedste vinkel for at optage eller afspille (2) grader (maks.) DISP/BATT INFO Søgeren Du kan gennemse billeder i søgeren, mens LCD-panelet er lukket, hvis du vil spare på strømmen, eller hvis det er svært at se billedet på LCD-skærmen. Søger Introduktion 2 90 grader (maks.) 1 90 grader til camcorderen Knap til justering af søgerokular Løft søgeren, og flyt den, indtil billedet er klart. Kontrollér, at du ikke ved et uheld kommer til at trykke på knapperne på LCD-rammen, når du åbner eller justerer LCD-skærmen. Når du åbner LCD-skærmen 90 grader i forhold til camcorderen og derefter drejer den 180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den med LCDskærmsiden udad. Dette er praktisk under afspilningen. Sådan slår du LCDbaggrundsbelysningen fra for at spare på batteriet Tryk på knappen DISP/BATT INFO, og hold den nede i et par sekunder, indtil kommer frem. Denne indstilling er praktisk, når du bruger camcorderen i lyse omgivelser, eller når du vil spare på batteriet. Det billede, du optager, påvirkes ikke af denne indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke ned på knappen DISP/BATT INFO indtil forsvinder. Du kan justere lysstyrken i søgerens baggrundsbelysning ved at vælge [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (s.74). Det optagne billede påvirkes ikke af indstillingen. Du kan justere [FADER] og [EXPOSURE] samtidig med, at du gennemser billeder på søgeren (s.65, 71). Se [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (s.74) for at justere lysstyrken på LCD-skærmen. 21

22 Trin 5: Brug af berøringspanelet Du kan afspille de billeder, du har optaget (s.32, 38), eller ændre indstillingerne (s.60) ved hjælp af berøringspanelet. Tryk på knapperne, som vises på skærmen. Understøt bagsiden af LCD-panelet med din venstre håndflade. Tryk derefter på knapperne, som vises på skærmen. Ændring af sprogindstillingen Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelserne vises på et bestemt sprog. Vælg skærmsproget i [LANGUAGE] under TIME/LANGU. (s.77). Tryk på knappen på LCD-skærmen. DISP/BATT INFO Udfør de samme handlinger som de, der er beskrevet ovenfor, når du trykker på knapperne på LCD-rammen. Kontrollér, at du ikke ved et uheld komme til at trykke på LCD-skærmens knapper, når du bruger berøringspanelet. Hvis knapperne på berøringspanelet ikke fungerer, som de skal, skal du justere LCDskærmen. (CALIBRATION) (s.132) Sådan skjuler du skærmindikatorerne Tryk på knappen DISP/BATT INFO for at skjule eller vise skærmindikatorerne (tæller m.m.). 22

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-81(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet / DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV228E/TRV428E DCR-TRV255E/TRV265E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder 3-087-919-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Video Camera Recorder/Digital Video

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-091-049-12 (1) Brugervejledning [DK]/Käyttöohjeet [FI] Digital Video Camera Recorder Brugervejledning Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-73 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først 2 Inden du tager enheden

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-089-850-61(2) Betjeningsvejledning til kamera DK Læs dette først Kameran käyttöohjeet FI Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DCR-HC14E/HC15E 2004 Sony Corporation Dansk Inden du tager enheden

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok

Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok Startvejledning DANSK Aloitusopas Starthandbok SUOMI SVENSKA CEL-SS2MA2M0 Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok

Startvejledning. Aloitusopas. Starthandbok Startvejledning Aloitusopas Starthandbok DANSK SUOMI SVENSKA CEL-SR8PA2M0 Startvejledning Du kan finde mere detaljerede oplysninger i den fulde vejledning, der fulgte med på cd-rom'en DIGITAL CAMERA Manuals

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

Betjeningsvejledning til kamera

Betjeningsvejledning til kamera 3-088-340-72(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI DCR-HC30E/HC40E

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 DVD - Betjeningsknapper... 5

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-64 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Käyttöohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Brugervejledning

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Digital Still Camera / Instruktionsvejledning. Digital Still Camera / Käyttöohje. Digital Still Camera / Bruksanvisning DSC-W (1)

Digital Still Camera / Instruktionsvejledning. Digital Still Camera / Käyttöohje. Digital Still Camera / Bruksanvisning DSC-W (1) 4-264-385-51(1) Digital Still Camera / Instruktionsvejledning Digital Still Camera / Käyttöohje Digital Still Camera / Bruksanvisning DA FI SV DSC-W560 Dansk Ejer-registrering Model- og serienumrene står

Lisätiedot