DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E"

Transkriptio

1 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation

2 Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til senere opslag. ADVARSEL Apparatet ma ikke udsattes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stod. FORSIGTIG! Udskift kun batteriet med den angivne type. I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade. For kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hosmyndighederne, det lokale renovationsselskabeller butikken, hvor produktet blev købt. Ekstraudstyr: Fjernbetjening OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke dette digitale videokameras lyd og billede. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. Bemærk! Genstart programmet eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB, etc.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). 2

3 Bemærkninger om brug Camcorderen leveres med to slags betjeningsvejledninger: "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) "Introduktion", som beskriver brugen af camcorderen sammen med en tilsluttet computer (indeholdt på den medfølgende CD-ROM)* * DCR-DVD404E leveres ikke med vejledningen "Introduktion", fordi den ikke understøtter computertilslutning. Diske, som du kan bruge i videokameraet Du kan kun bruge 8-cm DVD-R-, 8-cm DVD- RW- og 8-cm DVD+RW-diske. Brug diske, der er mærket som angivet nedenfor. Se side 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du bruger en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr er det vigtigt, at du kontrollerer, at "Memory Stick Duo"-enheden er korrekt placeret i Memory Stick Duo-adapteren. Memory Stick Duo-adapter Brug af camcorderen Undgå at holde camcorderen i følgende dele: DK Søger LCD-skærm Typer af "Memory Stick", som du kan bruge sammen med camcorderen Der findes to størrelser "Memory Stick.": Du kan bruge "Memory Stick Duo"-enheder, der er mærket med eller (s.127). "Memory Stick Duo" (denne størrelse kan anvendes sammen med camcorderen) "Memory Stick"(kan ikke anvendes i camcorderen). Du kan ikke anvende andre typer hukommelseskort end "Memory Stick Duo." "Memory Stick PRO" og "Memory Stick PRO Duo" kan kun anvendes sammen med udstyr, der er kompatibelt med "Memory Stick PRO". Batteri Camcorderen er ikke støv-, dryp- eller vandtæt. Se "Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter" (s.131). Hvis du vil forhindre, at dine diske bliver ødelagte, eller at du mister de billeder, du har optaget, skal du gøre følgende, når en af indikatorerne i knappen POWER (s.20) eller indikatoren ACCESS (s.24) lyser: Undgå at fjerne batteriet eller ACadapteren fra camcorderen Undgå at udsætte camcorderen for stød eller rystelser. Inden du slutter camcorderen til en anden enhed med et USB-kabel eller et andet kabel, skal du kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den forkerte retning, kan det beskadige bøsningen, eller det kan medføre fejlfunktion af camcorderen. 3

4 Læs dette først (Fortsat) Bemærkninger om opsætningsindstillinger, LCD-skærm, søger og objektiv En opsætningsindstilling, der er nedtonet, er ikke tilgængelig under den aktuelle optagelse eller afspilning. LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixels udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme små, sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen og i søgeren. Disse prikker skyldes ikke fejl. Sort prik Hvid, rød, blå eller grøn prik Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det resultere i, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Vær varsom med at anbringe kameraet i nærheden af et vindue eller udendørs. Ret ikke camcorderen direkte mod solen. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. i skumringen. Optagelse Inden du begynder at optage, skal du afprøve optagefunktionen for at sikre dig, at billede og lyd optages uden problemer. Du kan ikke slette de billeder, du optager på en DVD-Rdisk Brug derfor en DVD-RW-/DVD+RW- -disk til prøveoptagelser (s.12). Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse, selv hvis der ikke kan udføres optagelse eller afspilning på grund af en fejl i camcorderen, lagringsmediet el.lign. TV-farvesystemerne varierer, afhængigt af landet eller området. Hvis du vil vise dine optagelser på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL -systemet. Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med gældende lovgivning om ophavsret. Du kan ikke kopiere ophavsretligt beskyttet software på din camcorder. Denne vejledning De billeder af LCD-skærmen og søgeren, der er vist i denne vejledning, er taget med et digitalt stillbilledkamera og kan således være forskellige fra det, du ser. Ret til ændring af optagelsesmediet og ekstraudstyrets design og tekniske specifikation forbeholdes. Illustrationerne i denne vejledning er baseret på modellen DCR-DVD405E. Begrebet "disk" i denne betjeningsvejledning betegner 8-cm DVD-diske. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af den type disk, der anvendes. Følgende mærker anvendes til de forskellige DVD-formater: 4 DVD +RW Skærmbillederne på de forskellige sprog anvendes til at illustrere betjeningsprocedurerne. Skift om nødvendigt sprog, før du bruger camcorderen (s.77).

5 Om Cal Zeiss-objektivet Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet af Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation i samarbejde, og frembringer fremragende billeder. Det er kompatibelt med MTF*-målesystemet for videokameraer og frembringer den kvalitet, der er kendetegnende for et Carl Zeiss-objektiv. Desuden er camcorderens objektiv T*-behandlet for at fjerne uønskede reflekser og opnå en naturtro farvegengivelse. * MTF er en forkortelse for Modulation Transfer Function.. Den numeriske værdi angiver den mængde lys, der rammer motivet i objektivet. 5

6 Indholdsfortegnelse Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Hvad kan du bruge dit DVD Handycam til Valg af disk Sådan bruger du dit DVD Handycam Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Trin 2: Opladning af batteriet Trin 3: Tilslutning af strøm og håndtering af camcorderen Trin 4: Justering af LCD-skærm og søger Trin 5: Brug af berøringspanelet Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt Trin 7: Isætning af en disk eller en "Memory Stick Duo" Trin 8: Valg af billedformatet (16:9 eller 4:3) for det optagne billede Easy Handycam sådan bruger du din camcorder med automatiske indstillinger Betjening af Easy Handycam-apparatet Nem optagelse Nem afspilning Forberedelse til afspilning på en DVD-afspiller (færdiggørelse) Optagelse/afspilning 6 Optagelse Afspilning Funktioner til optagelse/afspilning m.m Optagelse Sådan bruger du zoom Sådan optager du mere intens lyd (5,1-kanals surround-optagelse) Sådan bruger du blitzen Sådan optager du i mørke (NightShot) Sådan justerer du eksponeringen af motiver i modlys (BACK LIGHT) Sådan justerer du fokusering på et motiv, der ikke står midt i billedet

7 Sådan vælger du eksponering af et valgt motiv Sådan optager du i spejltilstand Sådan tilføjer du specialeffekter Sådan anvender du et kamerastativ Sådan fastgør du skulderremmen Afspilning Sådan bruger du afspilningszoom (PB zoom) Sådan afspiller du en række af stillbilleder (diasshow) Optagelse/afspilning Sådan kontrollerer du den resterende batteritid Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra Sådan nulstiller du indstillingerne (RESET) Navne på andre dele og funktioner Kontrol/sletning af den sidste sekvens (gennemsyn/sletning i forbindelse med gennemsyn)...44 Indikatorer, der vises under optagelse/afspilning...45 Fjernbetjening...47 Afspilning af billedet på et TV...48 Afspilning på DVD-enheder Sådan gør du disken kompatibel med afspilning på DVD-enheder eller i DVD-drev (færdiggørelse)...50 Afspilning på DVD-enheder osv Afspilning af en disk på en computer med DVD-drev...55 Brug af den indspillede disk (DVD-RW/DVD+RW) Optagelse af yderligere sekvenser efter færdiggørelse...57 Sletning af alle sekvenser på disken (formatering)...58 Brug af indstillingspunkter Brug af indstillingspunkter...60 Indstillingspunkter...62 CAMERA SET (kameraindstillinger)...64 Indstillinger til justering af camcorderen efter optageforholdene (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.) STILL SET (stillbilledindstillinger)...68 Indstillinger for stillbilleder (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE osv.) PICT.APPLI. (billedfunktioner)...70 Specialeffekter på billeder eller yderligere funktioner i forbindelse med optagelse/afspilning (PICT.EFFECT/D.EFFECT osv.) 7

8 Indholdsfortegnelse (Fortsat) MEDIA SET Indstillinger til diske og "Memory Stick Duo"-enheder (FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE osv.) STANDARD SET (standardindstillinger) Indstillinger i forbindelse med optagelse på disk eller andre grundlæggende indstillinger (REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED osv.) TIME/LANGU (CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE osv.) Tilpasning af menuen Personal Menu Redigering på DVD Handycam Kopiering af stillbilleder Sletning af stillbilleder fra en "Memory Stick Duo" Redigering af originale data Oprettelse af afspilningslisten Afspilning af afspilningslisten Kopiering, udskrivning Kopiering til videobåndoptager/dvd-enheder Optagelse af billeder fra et TV eller en videobåndoptager/ DVD-enhed (DCR-DVD405E/DVD805E) Udskrivning af stillbilleder, der er blevet optaget (PictBridge-kompatibel printer) (DCR-DVD405E/DVD805E) Stik til tilslutning til eksterne enheder Brug af computer (DCR-DVD405E/DVD805E) Før du tager vejledningen "Introduktion", som du finder på din computer, i brug Installation af software og "Introduktion" Visning af vejledningen "Introduktion" Fejlfinding Fejlfinding Advarselsindikatorer og -meddelelser

9 Yderligere oplysninger Brug af camcorderen i udlandet Om disken Om "Memory Stick" Om InfoLITHIUM -batteriet Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter Specifikationer Gloseliste, indeks Gloseliste Indeks

10 Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Hvad kan du bruge dit DVD Handycam til DVD Handycam optager billedata på 8-cm DVD*-diske. Diske er mere bekvemme end videobånd og langt mere anvendelige. Nemt at tage smukke billeder Ingen tilbagespoling før du kan begynde at optage (s.30, 36) De billeder, du optager, gemmes i tomme områder på disken, så der er ikke nogen risiko for, at værdifulde optagelser fejlagtigt bliver overskrevet. Der er ikke behov for at spole tilbage, før du begynder at optage, og du kan derfor tage billeder, lige så snart du ønsker det. En disk kan lagre både film og stillbilleder: Stillbilleder kan optages på disken eller på en "Memory Stick Duo." Du kan nemt finde frem til en bestemt sekvens ved hjælp af skærmen VISUAL INDEX.(s.32, 38) Ved hjælp af skærmen VISUAL INDEX kan du på et øjeblik gennemse indholdet af disken. Det eneste, du skal gøre, er at røre ved den sekvens, du ønsker at se. Disken bliver ikke slidt, uanset hvor mange gange du afspiller den. De dyrebare øjeblikke, du har foreviget på din disk, varer for evigt. Optager vidvinkelformat (widescreen) og 5,1-kanals surround sound (s.27, 40) Du kan optage vidvinkelbilleder af høj kvalitet på en bred LCD-skærm, der viser den samme 16:9-visningsvinkel som et widescreen-tv. En naturtro 5,1-kanals surround sound-lyd kan ligeledes optages direkte på disken. 10 * En DVD (Digital Versatile Disc) er en optisk disk med høj kapacitet.

11 En indspillet disk kan afspilles på et antal forskellige enheder Afspilning på en DVD-afspiller eller i et DVD-drev (s.34, 50) Du kan afspille indspillede og færdiggjorte** diske på en hjemme-dvd-afspiller, DVD-optager eller et DVD-drev på en computer, som understøtter 8-cm diske. I forbindelse med færdiggørelse af disken kan du oprette diasshows med stillbilleder og DVD-menuer for at gøre det lettere at finde frem til de sekvenser, du gerne vil se. Afspilning på widescreen-tv og i hjemmebiograf (s.40, 48) Billeder, der er optaget i vidvinkelformat kan afspilles på et widescreen-tv med fuld panoramaeffekt. Diskene indspilles ligeledes med 5,1-kanals surround sound-lyd for at sikre en fuldendt lyd ved afspilning i en hjemmebiograf. Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Tilslutning af DVD Handycam til en computer Visse modeller understøtter muligvis ikke computertilslutning. Højhastighedsoverførsel af billeder (s.95) Billeddata kan nemt overføres til en computer, uden at der er behov for afspilning. På computere med en Hi-Speed USB (USB 2.0)- port er det muligt at udføre en endnu hurtigere billedoverførsel. Anvendelse af den medfølgende software til redigering og kopiering (s.95) Ved hjælp af Picture Package, som er den software, der følger med dit DVD Handycam, kan du tilføje musik og effekter, så du kan skabe din egen originale DVD. Kopiering af diske er så let som aldrig før, hvilket giver dig mulighed for at dele dyrebare øjeblikke med familie og venner. ** Færdiggørelse: betegner den proces, der gør det muligt at afspille indspillede DVD-diske på andre DVDenheder (se side 34 og 50). 11

12 Valg af disk DVD Handycam er kompatibelt med 8-cm DVD-R-, DVD-RW- og DVD+RW-diske. Det understøtter ikke 12-cm diske. Optageformat for DVD-RW-diske Hvis du anvender en DVD-RW-disk, kan du vælge optageformatet i tilstanden VIDEO eller tilstanden VR. I denne vejledning er tilstanden VIDEO vist som og tilstanden VR som. Et optageformat, der er kompatibelt med de fleste DVD-afspillere, især efter færdiggørelse. I tilstanden VIDEO er det kun muligt at slette det seneste billede. Et optageformat, som gør det muligt at foretage redigering ved hjælp af dit DVD Handycam (sletning og reorganisering af billedrækkefølge). En færdiggjort disk kan afspilles på DVD-afspillere, som understøtter tilstanden VR* 1. Diskformater og optageformater Ordliste (s.137,138) Funktioner i de forskellige diskformater Disktyper og symboler Tallene i parentes ( ) henviser til sidenumre. DVD-R DVD-RW DVD+RW I denne vejledning er anvendt følgende symboler 12 Der kan optages både film i 16:9-format (vidvinkel) og 4:3-format på den (27) z z z samme disk* 2 Omgående sletning af den seneste optagelse (44) z z z Ubegrænset sletning af optagelser (83) z Redigering af optagelser på camcorderen (83) z Brug af den samme disk gentagne gange, selv om disken bliver fuld, ved hjælp af (58) z z z processen formatering* 3 Afspilning af optagelser på andre DVDafspillere, når du har færdiggjort disken (34, 50) z z *1 z* 1 z Afspilning af optagelser på andre DVDafspillere, selv hvis du ikke har færdiggjort (50) *3 z* 4 disken Oprettelse af en DVD-menu i forbindelse med færdiggørelse af disken (53) z z z * 1 Se i betjeningsvejledningen til din DVD-afspiller, om den understøtter tilstanden VR i forbindelse med DVD-RW-diske. * 2 Du kan optage stillbilleder på alle typer diske. * 3 Formatering sletter alle optagelser og bringer optagemediet tilbage til dets oprindelige tomme tilstand. (s.58) Selv når du bruger en ny disk, kan du formatere den ved hjælp af dit DVD Handycam (s.24). * 4 Du bør ikke anvende en DVD+RW-disk, før den er færdiggjort på en computer, da dette kan medføre, at disken ikke fungerer korrekt.

13 Optagetid Optagetid pr. diskside Minimumoptagetiden er angivet i parentes. enhed: min. Optagetilstand Optagetid HQ (High Quality) ca. 20 (18) SP (Standard Play) ca. 30 (18) LP (Long Play) ca. 60 (44) Optagetiden for film falder, når disken også indeholder stillbilleder. Anvendelse af disk Dit DVD Handycam anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk tilpasning af billedkvaliteten til den sekvens, der optages. Denne teknologi bevirker, at optagetiden for en bestemt disktype kan variere. Filmsekvenser, som indeholder hurtige bevægelser eller komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, hvilket er med til at reducere den samlede optagetid. VBR Gloseliste (s.138) Af hensyn til pålideligheden og holdbarheden af optagelser/afspilninger anbefales det, at du bruger diske af mærket Sony eller diske, der er mærket med * (for VIDEO CAMERA), til dit DVD Handycam. Hvis du bruger en anden type disk end de, der er nævnt ovenfor, kan det medføre utilfredsstillende optagelse/ afspilning eller ligefrem bevirke, at du ikke vil være i stand til at fjerne disken fra dit DVD Handycam igen. * Afhængigt af hvor du har købt disken, er disken forsynet med mærket. Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Brug af dobbeltsidede diske Dobbeltsidede diske gør det muligt for dig at optage på begge sider af disken. Optagelse på A-siden Indsæt disken i dit DVD Handycam (siden med symbolet den klikker på plads. i midten skal vende udad), indtil symbolet Anbring symbolet, så det peger udad. Optagelse sker på bagsiden. Når du bruger en dobbeltsidet disk, er det vigtigt, at du sikrer, at overfladen ikke bliver snavset til med fingeraftryk. Når du anvender en dobbeltsidet disk i dit DVD Handycam, sker optagelse/afspilning udelukkende på den side. Du kan ikke skifte til at optage eller afspille på den anden side, mens disken er indsat i dit DVD Handycam. Når du er færdig med at optage/afspille den ene side, tager du disken ud og vender den om for at få adgang til at bruge den anden side. Følgende funktioner kan udføres på begge sider af en dobbeltsidet disk: Færdiggørelse (s.50) Manglende færdiggørelse (DVD-RW: i tilstanden VIDEO) (s.57) Formatering (s.58) 13

14 Sådan bruger du dit DVD Handycam 1Klargøring (Se side 16 til 27.) Vælg den disk, som passer bedst til dine behov. Gentagen brug af en disk Lagring af de billeder, du har taget Brug af den samme disk gentagne gange Hvad har du lyst til at gøre, når du er færdig med din Hvis du vil slette eller redigere billeder i dit DVD Handycam Hvis du vil afspille disken på en anden DVD-enhed Disken kan afspilles på en række forskellige DVD-enheder Det er muligt at afspille disken, før den er færdiggjort * Vælg den korrekte tilstand på dit DVD Handycam, og udfør formateringen (s.24). 2Optagelse, sletning og redigering (Se side 30, 36, 44 og 83.) Du kan ikke slette billeder, du har taget. Du kan til enhver tid slette eller redigere de billeder, du har taget (s.83). Du kan kun slette de billeder, du lige har taget (s.44). 3Fremvisning på DVD Handycam (Se side 32 og 38) Du kan også fremvise billeder ved at slutte kameraet til dit TV (s.48). Fortsætter på højre side 14

15 4Visning på en anden DVD-enhed (Se side 50 og 54.) Hvis du vil vise en disk, du har optaget på dit DVD Handycam på andre DVD-afspillere, skal du først færdiggøre disken. DVD-afspiller / DVD-optager Færdiggørelse Færdiggørelse Færdiggørelse relse Jo mindre optagekapaciteten på disken er, jo længere tid tager det at færdiggøre den. Hvilke funktioner, der er tilgængelige på den færdiggjorte disk, afhænger af disktypen. Lige som andre DVD-diske på markedet kan denne disk afspilles i de fleste DVDafspillere, når den er færdiggjort. DVD-drev Der kan ikke tilføjes flere optagelser, selvom der er ledig plads på disken. Manglende færdiggørelse gør det muligt for dig at tilføje optagelser (s.57). Få fuldt udbytte af dit DVD Handycam Færdiggørelse Disken kan afpilles på en afspiller, der er kompatible med DVD-RW -diske i tilstanden VR. Det er muligt at tilføje optagelser uden manglende færdiggørelse. Det er muligt at afspille disken, før den er færdiggjort. I visse tilfælde er en færdiggørelse af disken dog påkrævet. Se side 50for at få yderligere oplysninger. Afspilningskompatibilitet Der gives ingen garanti for, at afspilning er kompatibel med enhver form for DVD-afspiller. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din DVD-afspiller, eller spørg din forhandler for at få yderligere oplysninger. 15

16 Introduktion Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har modtaget følgende sammen med din camcorder: Tallet i parentes angiver nummeret på den enhed, der følger med. Diske og "Memory Stick Duo" medfølger ikke. AC-adapter (1) (s.17) Genopladeligt batteri NP-FP60 (1) (s.18) Rengøringsklud (1) CD-ROM "Picture Package Ver.1.8.1" (1) (s.95) (Gælder for DCR-DVD405E/ DVD805E) Netledning (1) (s.17) CD-ROM "Nero Express 6" (1) (s.95) (Gælder for DCR-DVD404E) Bruges, når du skal kopiere en disk, du har optaget med camcorderen, til en 12-cm DVD. Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1) A/V-tilslutningskabel (1) (s.48, 88, 90, 94) USB-kabel (1) (s.92, 94) (Gælder for DCR-DVD405E/DVD805E) Trådløs fjernbetjening (1) (s.47) Et lithium-batteri af knaptypen er allerede monteret. 16

17 Trin 2: Opladning af batteriet Du kan oplade batteriet, når du har sluttet InfoLITHIUM -batteriet (P-serien) (s.129) til din camcorder. Du kan ikke bruge et NP-FP30-batteri i camcorderen. (Se bagsiden af batteriet for at få oplysninger om modelnummer). Hvis du tvinger batteriet på plads, kan der opstå fejl f.eks. kan batteriets ydeevne blive forringet, eller batteriet kan sætte sig fast. Kontakten POWER 2 Skub kontakten POWER i pilens retning, indtil den står på OFF (CHG) (standardindstilling). Introduktion CHG-indikator DC IN-stik Batteri Stikdæksel AC-adapter 3 Tilslut AC-adapteren til DC INstikket i camcorderen. Åbn stikdækslet for at tilslutte ACadapteren. DC-stik Netledning Til stikkontakten i væggen Juster v-mærket på jævnstrømsstikket, så det passer til v- mærket på din camcorder. 1 Skub batteriet i pilens retning, indtil det klikker på plads. Stikdæksel 4 Tilslut netledningen til ACadapteren og stikkontakten. CHG-indikatoren lyser (opladning), og opladningen går i gang. 17

18 Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsat) 18 5 CHG-indikatoren (opladning) slukker, når batteriet er fuldt opladet. Du skal nu koble AC-adapteren fra DC IN-stikket på camcorderen. Tag AC-adapteren fra ved at holde i både camcorderen og jævnstrømsstikket. Sådan fjerner du batteriet. Skub kontakten POWER hen på OFF (CHG). Skub BATT-batterifrigøringsknappen til siden, og tag batteriet ud. BATTbatterifrigøring Når du fjerner batteriet, er det vigtigt, at du sikrer dig, at ingen af indikatorerne i kontakten POWER (s.20) lyser. Opbevaring af batteriet Brug batteriet helt op, hvis du ikke skal bruge det igen i en længere periode (s.129). Sådan bruges en ekstern strømkilde Foretag de samme tilslutninger, som når batteriet skal oplades. Batteriet mister ikke sin opladning i dette tilfælde. Opladningstid (fuldt opladet) Den omtrentlige tid (min.), der kræves, når du oplader et fuldstændigt afladet batteri helt. Batteri Opladningstid NP-FP NP-FP60 (medfølger) 135 NP-FP NP-FP NP-FP Optagetid Den omtrentlige tid (min.), du har til rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet batteri. Batteri NP-FP50 NP-FP60 (medfølger) NP-FP70 NP-FP71 NP-FP90 Løbende optagetid Typisk optagetid* * Typisk optagetid viser tiden, når du gentagne gange starter og stopper optagelsen, tænder og slukker for strømmen og zoomer. De viste tider varierer, afhængigt af følgende: Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen tændes. Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes. Nederst: Optagetid, når du optager med søgeren, mens LCD-panelet er lukket. Afspilningstid Den omtrentlige tid (min.), du har til rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet batteri. Batteri LCD-skærm åbnet* LCD-skærm lukket NP-FP NP-FP60 (medfølger) NP-FP NP-FP NP-FP * Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.

19 Batteriet Før du udskifter batteriet, skal du skubbe kontakten POWER hen på OFF (CHG). Hvis CHG-indikatoren (opladning) blinker i forbindelse med opladning, eller hvis BATTERY INFO (s.43) ikke vises korrekt, kan det skyldes et af følgende forhold: Batteriet er ikke tilsluttet korrekt. Batteriet er beskadiget. Batteriet er fuldstændigt afladet. (Kun for BATTERY INFO). Strømmen leveres ikke fra batteriet, når ACadapteren er tilsluttet camcorderens DC IN-stik, selv hvis netledningen er taget ud af stikkontakten i væggen. Det anbefales, at du bruger et NP-FP70, NP FP71- eller NP-FP90-batteri, når et videolys er tilsluttet (medfølger ikke). Introduktion Opladningstid/optagetid/afspilningstid Tider målt med camcorderen ved 25 C. (10-30 C anbefales.) Optagetiden og afspilningstiden bliver kortere, når du bruger camcorderen ved lave temperaturer. Optagetiden og afspilningstiden varierer, afhængigt af de forhold, du bruger camcorderen under. AC-adapter Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg og et møbel. Hvis du vil undgå kortslutning, skal du sikre, at AC-adapterens jævnstrømsstik eller batteriterminalen ikke kommer i kontakt med metalgenstande. Dette kan medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt. ADVARSEL! Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe stikket sidder i stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. 19

20 Trin 3: Tilslutning af strøm og håndtering af camcorderen Når du ønsker at optage, skal du skubbe kontakten POWER til siden for at tænde den tilhørende indikator. Første gang, du bruger camcorderen, vises skærmen [CLOCK SET] (s.23). Kontakten POWER Objektivdæksel Når du først har indstillet dato og klokkeslæt ([CLOCK SET], s.23), vil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt blive vist på camcorderens LCD-skærm i nogle få sekunder, næste gang du tænder for camcorderen. 2 Kontrollér, at du holder korrekt på camcorderen. 1 Tænd for strømmen ved at skubbe kontakten POWER i pilens retning, mens du trykker på den grønne knap i midten. Når du optager eller afspiller, kan du skifte strømtilstand ved at skubbe kontakten POWER i pilens retning, indtil indikatoren lyser. 3 Sørg for, at du har godt ved, og spænd herefter remmen. Grøn knap (Film): Til filmoptagelse (Stillbillede): Til optagelse af stillbilleder. Når du tænder camcorderen, åbnes objektivdækslet automatisk. Sådan slukker du for camcorderen Skub kontakten POWER hen på OFF (CHG). Når du køber camcorderen, er apparatet indstillet på en sådan måde, at strømmen automatisk slukker, hvis du ikke betjener camcorderen i ca. 5 minutter, så du kan spare på strømmen på batteriet. ([A.SHUT OFF], s.76). 20

21 Trin 4: Justering af LCD-skærm og søger LCD-skærmen Løft LCD-panelet 90 grader op i forhold til camcorderen (1), og drej det til den bedste vinkel for at optage eller afspille (2) grader (maks.) DISP/BATT INFO Søgeren Du kan gennemse billeder i søgeren, mens LCD-panelet er lukket, hvis du vil spare på strømmen, eller hvis det er svært at se billedet på LCD-skærmen. Søger Introduktion 2 90 grader (maks.) 1 90 grader til camcorderen Knap til justering af søgerokular Løft søgeren, og flyt den, indtil billedet er klart. Kontrollér, at du ikke ved et uheld kommer til at trykke på knapperne på LCD-rammen, når du åbner eller justerer LCD-skærmen. Når du åbner LCD-skærmen 90 grader i forhold til camcorderen og derefter drejer den 180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den med LCDskærmsiden udad. Dette er praktisk under afspilningen. Sådan slår du LCDbaggrundsbelysningen fra for at spare på batteriet Tryk på knappen DISP/BATT INFO, og hold den nede i et par sekunder, indtil kommer frem. Denne indstilling er praktisk, når du bruger camcorderen i lyse omgivelser, eller når du vil spare på batteriet. Det billede, du optager, påvirkes ikke af denne indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen, skal du trykke ned på knappen DISP/BATT INFO indtil forsvinder. Du kan justere lysstyrken i søgerens baggrundsbelysning ved at vælge [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (s.74). Det optagne billede påvirkes ikke af indstillingen. Du kan justere [FADER] og [EXPOSURE] samtidig med, at du gennemser billeder på søgeren (s.65, 71). Se [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (s.74) for at justere lysstyrken på LCD-skærmen. 21

22 Trin 5: Brug af berøringspanelet Du kan afspille de billeder, du har optaget (s.32, 38), eller ændre indstillingerne (s.60) ved hjælp af berøringspanelet. Tryk på knapperne, som vises på skærmen. Understøt bagsiden af LCD-panelet med din venstre håndflade. Tryk derefter på knapperne, som vises på skærmen. Ændring af sprogindstillingen Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelserne vises på et bestemt sprog. Vælg skærmsproget i [LANGUAGE] under TIME/LANGU. (s.77). Tryk på knappen på LCD-skærmen. DISP/BATT INFO Udfør de samme handlinger som de, der er beskrevet ovenfor, når du trykker på knapperne på LCD-rammen. Kontrollér, at du ikke ved et uheld komme til at trykke på LCD-skærmens knapper, når du bruger berøringspanelet. Hvis knapperne på berøringspanelet ikke fungerer, som de skal, skal du justere LCDskærmen. (CALIBRATION) (s.132) Sådan skjuler du skærmindikatorerne Tryk på knappen DISP/BATT INFO for at skjule eller vise skærmindikatorerne (tæller m.m.). 22

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot