Kunnan johtoryhmä Khhj KH Valtuusto Henkilöstökertomus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi"

Transkriptio

1 Kunnan johtoryhmä Khhj KH Valtuusto Henkilöstökertomus 2011

2 Sisällysluettelo Johdanto Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna Kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet Kuntastrategia ja arvot Henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön sukupuolijakauma, ikärakenne ja työhistoria Henkilöstön palkkakustannukset Henkilöstön tila Kokonaistyöajan jakautuminen Henkilöstön vaihtuvuus Sähköinen sijaisvälitys ja rekrytointi Työympäristö ja työtyytyväisyys Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Panostukset henkilöstöön Koulutus ja kehittäminen Työterveyshuolto Työsuojelutoiminta Kunnan muu työkykyä ylläpitävä toiminta ja virkistystoiminta Kunnossa kaiken ikää Kuntoutustoiminta Työhyvinvointipäivät Muu virkistystoiminta Henkilöstön muistaminen Sisäinen viestintä Lisätietoja Nurmijärven kunnan henkilöstöpalvelut Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Ojala Palvelussuhdepäällikkö Kirsti Mäkilammi Henkilöstösihteeri Katja Savolainen

3 Johdanto Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstön määrän ja laadun ennakoitiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa päätöksenteon tueksi luottamushenkilöille, kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Tähän henkilöstökertomukseen on koottu keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä vuodelta Aineisto on koottu vallinneen tilanteen mukaan. Tiedot on kerätty pääosin Prima-palkkajärjestelmän tiedoista ja taloustiedot kirjanpidon järjestelmistä. Eläketilastot ovat Kevan tuottamia. Kuntien välinen vertailu perustuu vuoden 2010 Johdon Vertin tietoihin, koska vuoden 2011 osalta Johdon Vertti valmistuu vasta syksyllä Henkilöstökertomuksen raporttien ryhmäluokitus on laadittu raportointiryhmien koon ja ammattiryhmien erilaisuuden perusteella seuraaviin palvelualueisiin: Keskukset + keskushallinto: Keskushallinto, elinkeino- ja kuntakehityskeskus, talouskeskus ja ylin päätöksenteko Sosiaali- ja terveystoimiala ja liikuntapalvelut Sivistystoimen koulutuspalvelut Sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimen muut tulosalueet: kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja hallinto- ja talouspalvelut Ympäristötoimiala Liikelaitokset: Aleksia-, Nurmijärven työterveys- ja Nurmijärven vesi liikelaitokset Työllistetyt 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna Henkilöstön määrä oli 2544 (sisältäen kaikki voimassa olleet palvelussuhteet), joista vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa 2042 ja määräaikaisessa 502 henkilöä. Määrä on 58 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 26 henkilöllä ja määräaikaisten 32 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 1 764,8 (pois lukien opetushenkilöstö). Määrä on 12,1 henkilötyövuotta edellisvuotta pienempi (v ,9 htv). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 14 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli vuonna ,4 %. 3

4 Kertomusvuoden aikana henkilöstölle oli mahdollisuus myöntää harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, vaikka varsinaista henkilöstökulujen säästötavoitetta ei talousarvioon sisältynyt. Palkattomia virkavapaita/työlomia säästösyistä pidettiin vuonna 2011 yhteensä 2420 päivää, vuonna 2010 yhteensä Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli vuonna 2011 keskimäärin 16,8 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä on noussut edellisvuodesta 0,4 kalenteripäivää henkilöä kohden (v ,4). Vakinaisesta henkilöstöstä 21,5 % ei ollut vuonna 2011 lainkaan sairauslomalla. Valtaosa sairauspoissaoloista kertyi lyhyistä, 1-10 päivän (36 %) ja päivää (51 %) kestäneistä poissaoloista ja näissä ryhmissä on kasvua edellisiin vuosiin nähden. Vuonna 2010 henkilöstökuluihin sisältyi noin miljoonan euron säästötavoite, joka palkattomien vapaiden ja lomautusten myötä lopulta ylittyi noin 25 % ja kunnan kokonaistulos oli ylijäämäinen. Henkilöstön sitoutuminen ja panos tuloksen saavuttamisessa ja talouden tasapainottamisessa oli ratkaisevaa. Siksi valtuusto päätti maaliskuussa 2011 lisämäärärahasta, josta henkilöstölle maksettaviin kannustepalkkioihin varattiin euroa ja työhyvinvointitoimintaan euroa. Kannustepalkkio maksettiin enintään 300 euron (25 /työkuukausi, jolta maksettu palkkaa vuonna 2010) kertakorvauksena työntekijöille/viranhaltijoille, jotka olivat olleet töissä kunnassa vähintään 6 kuukauden ajan vuonna 2010 ja joiden palvelusuhde oli edelleen voimassa. Kannustepalkkioon varatusta määrärahasta jäi käyttämättä noin 18 %, koska palkkioon oikeutetun henkilöstön määrä arvioitiin toteutunutta korkeammaksi. Työhyvinvoinnin osalta määräraha eli 40 euroa henkilöä kohden jaettiin tulosalueiden käytettäväksi. Toimialoilla määräraha on käytetty virkistys- ja tyhy-toimintaan henkilöstön kanssa sovitulla tavalla. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päätti osittaisen etätyön tekemisen ohjeista kesäkuussa. Etätyöksi soveltuu periaatteessa sellainen työ, joka ei ole nimenomaisesti työpaikkaan sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on vähäinen. Osittainen etätyö edellyttää asiasta sopimista henkilön ja työnantajan välillä. Tupakoinnin rajoittamisesta käytiin laajaa keskustelua valtuustoaloitteiden johdosta. Aloitteet perustuivat tupakkalain muutoksiin ja savuton kunta hankkeisiin Suomessa. Henkilöstön tupakoinnin osalta edelleen noudatetaan olemassa olevaa ohjetta, jossa tupakointi rajoitetaan ruoka- ja kahvitaukojen aikana tapahtuvaksi. Tupakoimattomuuden edistäminen päätettiin sisällyttää vuonna 2012 laadittaviin hyvinvointisuunnitelmaan ja -kertomukseen. 4

5 2. Kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet 2.1. Kuntastrategia ja arvot Nurmijärven kuntastrategia vuosille on hyväksytty valtuustossa syksyllä Visio kuvaa kunnan haluttua tavoitetilaa, johon suuntaan kuntastrategialla toimintaa johdetaan. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Henkilöstöä koskeva strateginen tavoite kuntastrategiassa on tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö (3.). Kunnan on työnantajana onnistuttava osaavan henkilöstön saatavuudessa (kriittinen menestystekijä 3.3). Tavoite liittyy tuottavuuden parantamiseen esimerkiksi selkeän johtamisen, tuloksellisen yhteistoiminnan, työhyvinvoinnista huolehtimisen ja toimivan rekrytoinnin kautta. Osaavan henkilöstön saatavuus edellyttää panostamista siihen, että Nurmijärven kunta on arvostettu ja haluttu työnantaja. Hyvä työnantajakuva syntyy aktiivisesta toimintakulttuurista. Se edellyttää myös pitkäjänteistä työtä työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden yhdistämisessä. Henkilöstön halutaan osallistuvan työn tavoitteiden asetteluun, arviointiin ja organisointiin. Osaamisen kehittämisessä ja henkilöstösuunnittelussa tulee vahvistaa systemaattisuutta ja pidemmän aikavälin suunnittelua. Kuntastrategian mukaiset arvot Nurmijärven kunnassa ovat: vastuullisuus avoimuus uudistumiskyky yhteistyö ja palveluhenkisyys Henkilöstökyselyn yhteydessä työpaikoilla käytiin kattavasti näihin arvoihin liittyvää arvokeskustelua. Tulosten käsittelyyn yhdistettiin pohdinta siitä, miten kukin arvo näkyy toiminnassamme asiakkaalle ja mitä sen toteutumisen huomaa työyhteisössä. Tällä tavoin yhteiset arvot tulivat lähelle arkipäivää työyhteisöissä ja ymmärrys niiden merkityksestä kasvoi. Henkilöstöstrategia on päivitetty viimeksi vuonna Uuden henkilöstöohjelman laatiminen käynnistyy vuonna Voimassa olevan henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät toimivat henkilöstöpolitiikan painopistealueina kuntastrategian suuntaisesti: Henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys sekä kuntatyönantajan kilpailukyky Henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ja systemaattisuus Henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja työhön sitoutuminen Kannustava palkitseminen Henkilöstön työhyvinvointi 5

6 2.2. Henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutuminen Nurmijärven kunnan tulosalueet ovat asettaneet talousarvion laadinnan yhteydessä sitovia tavoitteita koskien henkilöstöä. Yhteenveto näistä tavoitteista koko kunnassa on henkilöstökertomuksen lopussa liitteenä 1. Tulosalueiden henkilöstöön liittyvät tavoitteet painottuivat asiakaspalvelun ja palveluprosessien kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen työyhteisöissä ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työhyvinvointi ja johdonmukainen johtaminen oli mukana koko kuntaa koskevissa ja tuottavuuden parantamiseen liittyneessä sitovassa tavoitteessa. Mittarina tässä oli sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaoloja kertyi kuitenkin vuonna ,8 kalenteripäivää henkilöä kohden, mikä on 0,4 kalenteripäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Tavoite ei siten toteutunut. Sairauspoissaoloja on käsitelty laajemmin kohdassa 4.5. Työtapaturmat ja sairauspoissaolot. Henkilöstöpalvelujen tavoitteet liittyivät kuntastrategiassa osaavan henkilöstön saatavuuden tukemiseen. Palvelusuhdeprosessien hallinnan osalta tavoitteena oli siirtyä henkilöstöasioiden sähköiseen toimintatapaan ja vuoden loppuun mennessä tavoiteltiin 30 % käyttöastetta. Sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2011 syksyllä, mutta käytön aloitus siirtyi vuodelle Uudet sähköisen prosessit mahdollistavat paperilla tehtävän henkilöstötyön vähentymisen ja prosessien sujuvuuden. Toisena tavoitteena oli rekrytointiprosessin yhtenäistäminen rekrytoinnin laadun ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. Henkilöstöjaosto hyväksyi kesäkuussa uudet rekrytointija täyttölupaprosessit. Rekrytointiin liittyvien ohjeet otettiin käyttöön ja varsinaiset rekrytointikoulutukset siirtyivät toteutettavaksi vuoden 2012 puolella. 3. Henkilöstö 3.1. Henkilöstömäärän kehitys Kunnan henkilöstömäärä sisältää kaikki voimassa olleet palvelussuhteet. Henkilöstön määrä oli 2544, joista vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa 2042 ja määräaikaisessa 502 henkilöä. Määrä on 58 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 26 henkilöllä ja määräaikaisten 32 henkilöllä. 6

7 Taulukko 1. Henkilöstömäärä palvelualueittain jaettuna vakituisiin, määräaikaisiin ja sijaisiin sekä kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin työntekijöihin. Palvelualue Sijaiset Yhteensä Muutos v Vakituiset Määräaikaiset Kokoaikaiset Osaaikaiset Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset Työllistetyt YHTEENSÄ Kuva 2. Henkilöstömäärän ja henkilötyön määrän (htv ei sisällä opetushenkilöstöä laskennallisista syistä) kehitys vv Henkilöstömäärä Tehdyt henkilötyövuodet Henkilötyövuosi (HTV) = todellinen tehty työaika (kaikkien poissaolojen jälkeen) Henkilötyövuosia tehtiin kunnassa vuonna 2011 yhteensä 1 764,8 (pois lukien opetushenkilöstö). Määrä on 12,1 henkilötyövuotta edellisvuotta pienempi (v ,9 htv). 7

8 3.2. Henkilöstön sukupuolijakauma, ikärakenne ja työhistoria Kunnan henkilöstön ikärakenne on pysynyt lähes samana vuoteen 2010 verrattuna. Ikäryhmä vuotiaiden määrä väheni 0,5 %, vuotiaitten 0,7 % sekä vuotiaitten 0,1 %. Kasvua oli ikäryhmissä vuotiaat, 0,9 %, ja yli 60-vuotiaat 0,4 %. Nurmijärvellä on vuoden 2010 Johdon vertin mukaan vertailukuntien nuorin henkilöstö. Kuva 3. Henkilöstön ikärakenne (%) vv % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 8 % 7 % 7 % 24 % 24 % 25 % 31 % 31 % 31 % 27 % 26 % 26 % 11 % 12 % 12 % v v v v v. Kuva 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Kuuma-kunnissa vuonna (Johdon Vertti 2010) 8

9 Kuva 5. Henkilöstön keski-ikä (vuosina) vuonna 2011 palvelualueittain. Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset 47,3 43,3 42,2 42,9 43,8 46,5 46,6 Työllistetyt 37,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Taulukko 2. Henkilöstön keski-ikä (vuosina) vv Palvelualue v v v Keskukset + keskushallinto 47,9 47,8 47,3 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 43,2 42,9 43,3 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 42,3 42,4 42,2 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 42,2 42,7 42,9 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 45,3 42,9 43,8 Ympäristötoimi 45,8 46,2 46,5 Liikelaitokset 46,5 46,4 46,6 Työllistetyt 34,8 32,0 37,0 YHTEENSÄ 43,4 43,3 43,5 Henkilöstön keski-ikä vuoden 2011 lopussa oli 43,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana vuodesta 2010, keski-ikä nousi 0,2 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on laskenut eniten, 0,5 vuotta, keskuksissa ja keskushallinnossa. Keski-ikä on noussut vuodesta 2010 eniten eli 0,9 vuodella sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluissa, kirjastossa ja nuorisotoimessa. Lisäksi työllistettyjen keski-ikä on noussut vuoden 2010 keskiarvosta 5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli korkein keskushallinnossa ja keskuksissa, 47,3 vuotta. Lisäksi liikelaitosten, 46,6 vuotta, ja ympäristötoimen, 46,5 vuotta, henkilöstön keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi. 9

10 Kuva 6. Henkilöstön työhistoria (vuosina) vuonna 2011 palvelualueittain. Keskukset + keskushallinto 13,8 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: 9,0 8,0 9,7 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, 12,8 Ympäristötoimi 14,7 Liikelaitokset 10,8 Työllistetyt 1,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Taulukko 3. Henkilöstön työhistoria (vuosina) vv Palvelualue v v v Keskukset + keskushallinto 14,8 15,0 13,8 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 9,0 8,8 9,0 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 7,9 8,9 8,0 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 9,2 9,4 9,7 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 13,5 12,2 12,8 Ympäristötoimi 13,9 14,9 14,7 Liikelaitokset 11,1 11,3 10,8 Työllistetyt 1,7 1,3 1,1 YHTEENSÄ 9,2 9,6 9,8 Henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna 2011 oli 9,8 vuotta (v ,6 vuotta). Pisimmät työhistoriat keskimäärin ovat ympäristötoimessa, 14,7 vuotta sekä keskuksissa ja keskushallinnossa, 13,8 vuotta. Lyhimmät keskimääräiset työhistoriat ovat sivistystoimen koulutuspalveluissa, 8,0 vuotta, ja sosiaali- ja terveystoimessa, 9,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta työhistoria on vuonna 2011 pysynyt keskimäärin samana kuin vuonna 2010, 11,2 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön työhistoria pidentynyt hieman keskimäärin 2,9 vuoteen (v ,8 vuotta). 10

11 Kuva 7. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelualueittain v Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset Työllistetyt Naisia Miehiä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Koko kunnan henkilöstöstä vuonna 2011 naisia oli 86,7 % (v ,0 %) ja miehiä 13,3 % (v ,0 %). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 86,6 % (v ,7 %) ja miehiä 13,4 % (v ,3 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 87,1 % (v ,7 %) ja miesten 12,9 % (v ,3 %). 4. Henkilöstön palkkakustannukset Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus vuosille sisälsi vuodelle voimaan tulleen 1,2 % yleiskorotuksen, 100 euron kertapalkkion sekä 0,8 % suu- ruisen paikallisesti neuvoteltavan järjestelyerän. Lisäksi harmonisoitiin Kunnallisen työ- markkinalaitoksen ohjeen mukaisesti Tehy ry:n ja KVTES:n välille muodostuneita tehtävälähinnä sairaanhoitajia, pe- kohtaisten palkkojen eroja. Palkkojen muutos koski rus/lähihoitajat ja lastenhoitajia/erityisavustajia. Maksetut palkat nousivat viime vuonna noin 2,78 miljoonalla eurolla. Ylitöiden osuus nousi edellisestä vuodesta noin tuntia. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä noin tunnilla. Tehdyt työtunnit sisältävät työssäoloon rinnastettavan poissaoloajan palkat. Henkilöstömenot asukasta kohden olivat euroa/asukas. 11

12 Taulukko 4. Vuonna 2011 työaikana ansaitut palkat ilman sivukuluja (M ) ja tehdyt työtunnit (kpl) Vuosi Varsinaiset palkat (M ) Ylityöpalkat (M ) Palkat yhteensä (M ) Varsinaiset työtunnit Ylityötunnit Työtunnit yhteensä ,79 1,92 56, ,62 1,98 59, ,54 2,24 64, ,59 2,40 69, ,31 2,26 71, ,09 2,25 74, Kuva 8. Henkilöstömenot (sis. palkat yhteensä sivukuluineen) asukasta kohden laskettuna Henkilöstön tila Henkilöstön tilassa kuvataan palkkakustannusten suhdetta työ- ja poissaoloaikoihin, kokonaistyöajan jakautumaa, vaihtuvuutta ja eläköitymistä. Tarkastelun kohteena on koko henkilöstö. 12

13 5.1. Kokonaistyöajan jakautuminen Poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot (vuosilomat, lakisääteiset poissaolot, muut poissaolot). Taulukko 5. Palkkojen vertailu poissaoloajan palkkaan vuonna Palvelualue Varsinainen palkka Poissaoloajan palkka Poissaoloajan palkka Keskukset + keskushallinto ,6 % Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta ,6 % Sivistystoimi: Koulutuspalvelut ,7 % Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut ,2 % Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso ,6 % Ympäristötoimi ,6 % Liikelaitokset ,1 % Työllistetyt ,6 % YHTEENSÄ ,3 % Poissaoloajan palkka suhteessa varsinaiseen palkkasummaan on kasvanut edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä ollen 16,3 % (v ,6 %). Poissaoloajan palkkaan vaikuttavat palkalliset sairauspoissaolot ja muut palkalliset vapaat. Sivistystoimen koulutuspalveluissa ei ole huomioitu koulujen loma-aikoja Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus oli vakinaisen henkilöstön osalta vuonna ,9 % (v ,1 %). Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 6,0 % (v ,2 %). 153 henkilön palvelussuhde päättyi joko eläkkeen, työpaikan vaihdon tai muun syyn vuoksi. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen tulovaihtuvuus oli 3,8 % (v ,9 %) eli 98 henkilöä palkattiin vakituiseen palvelussuhteeseen kunnan ulkopuolelta. Taulukko 6. Henkilöstön vaihtuvuus v Sisäiset Ulkoiset Vakinaiset alkaneet palvelujaksot Määräaikaiset alkaneet palvelujaksot Vakinaiset päättyneet palvelujaksot Määräaikaiset päättyneet palvelujaksot

14 Kuva 9. Henkilöstön eläköityminen (henkilöä) KuEL-eläkkeet Yhteensä (pl. Oae) Osa-aikaeläke Eläkkeelle lähtijöiden määrä on Nurmijärven kunnassa maltillinen henkilöstön keskimääräistä nuoremman ikärakenteen johdosta. Kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluvien osalta eläkkeelle lähtijöiden määrä laski vuonna 2011 hieman edellisvuoteen verrattuna (Vael eläkkeiden tilastot ovat saatavilla toukokuussa 2012). Vuonna 2011 Kuel-eläkkeelle lähti 48 henkilöä (v henkilöä), luku ei sisällä osa-aikaeläkkeelle jääneitä. Osaaikaeläkkeelle lähtijöiden määrä laski myös. Vuonna 2011 osa-aikaeläkkeelle jäi 8 henkilöä (v henkilöä). Eläkkeelle siirtyneiden määrä laski hieman kuntoutustukea lukuun ottamatta kaikissa eläkelajeissa. Kuntoutustuelle siirtyneitä oli vuonna 2011 yhteensä 10 henkilöä (v henkilöä). Kuva 10. Henkilöstön eläköityminen (keski-ikä) Vanhuuseläke Kaikki eläkelajit 14

15 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kaikkien eläkelakien osalta vuonna 2011 oli 58,1 vuotta. Siirtymisikä on laskenut edellisvuodesta 2,4 vuotta (v ,5 vuotta). Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä vuonna 2011 oli kuntien eläkesäännön alaisilla 64,0 vuotta. Siirtymisikä on noussut hieman, keskimäärin 0,1 vuotta, edellisvuoteen verrattuna (v ,9). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen ikä on jatkanut nousuaan 10 vuoden takaisesta 61,8 vuodesta. Vanhuuseläkkeelle vuonna 2011 siirtyi 28 henkilöä (v henkilöä). Osa laskennallisen eläkeiän saavuttaneista henkilöistä pidentää työuraansa. Kuva 11. Arvio eläkepoistumasta vuosilta (KuEL ja VaEL) (Lähde: Keva). Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisen arvion mukaan Nurmijärven kunnasta eläköityy vv keskimäärin noin 67 henkilöä vuositasolla. Tämä sisältää KuEL ja VaELeläkkeistä vanhuuseläkkeiden lisäksi arvioidut työkyvyttömyyseläkkeet. Vanhuuseläkkeelle jäädään nykyisen eläkelainsäädännön mukaisesti noin vuotiaana yksilöllisten toiveiden mukaisesti tai varhennetusti 62-vuotiaana. Osaaikaeläkkeen ikärajaa nostettiin 60 vuoteen ja se on mahdollista tätä nuoremmille siirtymäajan ennen vuotta 1953 syntyneiden osalta. Kuvassa 12 on yhteenveto laskennallisten eläkeikien täyttymisestä ammattinimikkeittäin Nurmijärven kunnan henkilöstön osalta. Voimakkainta eläköityminen vuoteen 2015 mennessä on kodinhoitajilla ja kotiavustajilla. Eläköityminen on voimakasta myös siivoojien, 15

16 sairaala- ja hoitoapulaisten ja perhepäivähoitajien ammattiryhmissä. Näiden ammattiryhmien lisäksi vuoteen 2020 mennessä merkittävä osa putkiasentajista, sihteereistä, kiinteistöhuoltomiehistä ja sosiaalialan hoitajista eläköityy. Kuva 12. Eläköityminen ammattiryhmittäin (% ammattiryhmästä) vv (Lähde: Keva). 16

17 5.3. Sähköinen sijaisvälitys ja rekrytointi Sähköinen rekrytointi toimi hyvin kunnan kaikilla toimialueilla. Sähköiset hakemukset, hakijayhteenvedot ja sähköiset tiedoksiannot hakijoille ovat säästäneet toimialoilla resursseja. Hakijat ovat olleet tyytyväisiä sähköisen hakemuksen mahdollisuuteen. Sähköinen sijaisvälitys, joka pääasiallisesti välittää lyhytaikaisia (alle 13 pv) sijaisia, toimi vuonna 2011 terveyspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa koko vuoden ajan ja liikelaitos Aleksian ruokapalveluissa toukokuun alusta alkaen. Aleksian ruokapalvelujen sijaisvälitys on käynnistynyt hyvin. Toimintatavat ovat vielä muutosvaiheessa ja niiden muokkaaminen jatkuu edelleen. Aleksian ruokapalveluissa sijaistarpeita oli 530 kpl. Sijaistarpeet muodostuivat pääasiallisesti äkillisistä sairauspoissaoloista (alle 13 pv). Näihin sijaistarpeisiin haettiin ulkopuolista sijaista, koska varahenkilöstöä ei ole. Ulkopuolisia sijaisia saatiin rekrytoitua 414 kertaa. Ruokapalvelujen kokonaistäyttöaste (esitetyt sijaistarpeet vs. toteutuneet sijaisuudet) oli 78,1 %. Varhaiskasvatuksessa sijaistarpeita oli 6510 kpl. Sijaistarpeet muodostuivat akuuteista sairauspoissaoloista (alle 13 pv), vuosilomista ja kuntoutusvapaista. Sijaistarpeista vakituisen varahenkilöstö täytti 2021 tarvetta ja ulkopuoliset sijaiset loput. Varhaiskasvatuksen kokonaistäyttöaste oli 77,0 %, josta varahenkilöiden osuus oli 31,6 %. Kiertävät perhepäivähoitajat liitettiin sähköisen järjestelmän piiriin mukaan lokakuussa, koska varakotitoiminta päättyi. Kiertäviä perhepäivähoitajia käytetään myös varhaiskasvatuksen akuutteihin poissaoloihin, jos varalapsia ei ole. Vuonna 2011 terveyspalveluissa lyhytaikaisia ja äkillisiä (alle 13 pv) poissaoloja oli 3771 kpl, joista 1341 tarvetta pystyttiin hoitamaan vakituisen varahenkilöstön avulla. Jäljelle jääneisiin tarpeisiin rekrytoitiin ulkopuolisia sijaisia. Terveyspalvelujen kokonaistäyttöaste oli 76,8 %, josta varahenkilöiden osuus oli 36,9 %. Kunta on työnantajana näkyvä ja rekrytoi aktiivisesti. Siksi rekrytoinnissa otettiin käyttöön yhtenäinen rekrytointiprosessi ja siihen liittyvät toimintaohjeet. Yhtenäinen rekrytointiprosessikuvaus oli kunnanhallituksen henkilöstöjaoston käsittelyssä kesäkuussa. Rekrytointiprosessissa tärkeää on suunnitelmallisuus, hyvä ja johdonmukainen esimiestoiminta, onnistunut viestintä, hallintomenettelyn ja lainsäädännön noudattaminen sekä henkilöarvioinnin osaaminen. Esimiesten rekrytointikoulutusten toteutus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Rekrytoinnissa noudatettiin täyttölupamenettelyä. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto muutti täyttölupamenettelyä toukokuussa rekrytointiprosessin sujuvuuden ja toimivuuden vuoksi. Nyt toimialajohtaja päätti esimerkiksi asiantuntija- ja esimiestehtävien, terveydenhuollon erityistyöntekijöiden, lääkäreiden ja muutamien ammattinimikkeiden tehtävien/virkojen rekrytoinnista. Kunnanjohtajan täyttölupa tarvittiin operatiivisissa hallinto ja toimistotehtävissä. Yksiköiden esimiesten, toimialan ja tulosalueen päällikön tehtäviin ja hallinnon asiantuntijatehtäviin tarvittiin edelleen täyttölupa henkilöstöjaostolta. 17

18 5.4. Työympäristö ja työtyytyväisyys Työtyytyväisyys henkilöstökyselyn tulosten perusteella Nurmijärven kunnassa tehdään henkilöstökysely joka toinen vuosi. Vuonna 2011 henkilöstökyselyyn vastattiin alkuvuodesta. Vastaajamäärä on hyvä (1 543 kpl), vastausprosentin ollessa 62 %. Vastausprosentti oli hieman pienempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli noin 66 %. Tulokset käsiteltiin kunnan ja toimialojen johtoryhmissä sekä työpaikoilla pääosin kesään mennessä. Kyselyn tulosten perusteella työpaikoilla pohdittiin oman toiminnan vahvuuksia, kehittämiskohteita ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Osalla työpaikoista oli myös mahdollisuus käyttää tulosten käsittelyn tukena työnohjaajaa tai verkostokonsulttia. Henkilöstökyselyn yhteydessä työpaikoilla käytiin kattavasti kunnan yhteisiin arvoihin liittyvää arvokeskustelua. Pohdittiin, miten kukin arvo näkyy toiminnassamme asiakkaalle ja mitä sen toteutumisen huomaa työyhteisössä. Tällä tavoin yhteiset arvot tulivat lähelle arkipäivää työyhteisöissä ja ymmärrys niiden merkityksestä kasvoi. Kyselyssä myös kartoitettiin arvojen toteutumista. Arvoista parhaiten toteutuvat henkilöstön mielestä vastuullisuus ja palveluhenkisyys ja kehittämisen alueiksi nousivat uudistumiskyky ja avoimuus. Kyselyn osa-alueet olivat oman yksikön toiminta, esimiestyö, työyhteisö, oma työhyvinvointi ja kunnan johtaminen. Kyselyn kokonaisarvosana oli 4,03 (asteikolla 1-5). Tulosten perusteella eniten tyytyväisiä oltiin työhyvinvoinnin (4,43) ja yksikön toiminnan (4,20) osaalueisiin. Lisäksi esimiestyön osa-alueesta saatu palaute oli hyvä (4,16) ja se on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna Merkittävää myönteistä kehitystä (muutos +0,1 tai enemmän) kahden vuoden aikana on tapahtunut pitkän tähtäimen keskustelussa toiminnan tulevaisuudesta, esimieheltä saadussa tuessa ja työyhteisön avoimessa keskustelussa ja tavassa ratkaista ristiriitoja yhdessä. Kunnan johtamisen osa-alue (3,38) laski eniten edelliseen kyselyyn nähden (3,53), mikä tulkittiin seuranneen vuoden 2010 taloustilanteesta ja toteutetuista henkilöstösäästöistä. Kehitystä huonompaan suuntaan tapahtui eniten sisäisessä työnantajakuvassa ja suhtautumisessa siihen, miten asioita hoidetaan yleensä Nurmijärven kunnassa. Henkilöstökyselyn tuloksista nousi kulmakiviksi toimintakulttuuri, työhyvinvointi, henkilöstösuunnittelu ja palkitseminen. Kulmakivet nostettiin suunnitteilla olevan henkilöstöohjelman painopistealueiksi. Henkilöstöohjelman valmistelu jatkuu vuonna Kysymyskohtaiset arviot löytyvät liitteestä 2 henkilöstökertomuksen lopusta. 18

19 Kuva 13. Henkilöstökyselyn 2011 vrt kokonaiskuva kysymysalueittain Kehityskeskustelut ja tehtäväkuvat Kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta talousarvion ja sitovien tavoitteiden laatimisen jälkeen. Esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa päivitetään tehtäväkuvat, arvioidaan edellisen kauden tavoitteiden saavuttamista, asetetaan työn tavoitteet uudelle kaudelle sekä laaditaan kehittymissuunnitelmaa. Myös ryhmätehtäväkuva ja käydä osa kehityskeskustelusta ryhmän kesken silloin kun jokaisella ryhmässä on vastaava tehtäväkuva ja tavoitteet. Vuonna 2011 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan vuosina 2010 tai 2011 kehityskeskustelun oli käynyt 78,0 % henkilöstöstä tavoite on saada kehityskeskustelusta vielä kattavampi prosessi. Toisaalta henkilöstökyselyn tuloksissa perusteella tavoitteiden tuntemus ja mahdollisuus kehittyä työssään ovat hyvällä tasolla Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Työtapaturmat Nurmijärven kunnan työntekijöille tapahtui vuonna 2011 työtapaturmia 127 kpl ja työmatkatapaturmia 34 kpl, yhteensä 161 kpl. Tapaturmien määrä kasvoi 19 % vuodesta

20 Taulukko 7. Tapaturmien määrä ja korvaukset vuosina Vuosi Työtapaturmat (kpl) Korvatut päivät (lkm) Korvaus/tapaus Korvaukset yhteensä , , , , , , Suurimmalta osalta tapahtuneet tapaturmat olivat lieviä eikä niistä ole aiheutunut pysyvää tai pitkäaikaista vammaa, mutta kokonaisuutena niiden aiheuttamat kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin nähden. Yleisimpiä vammoja olivat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset. Lisäksi tyypillisiä vammoja olivat haavat ja pinnalliset vammat. Tyypillisiä tapaturmia olivat kompastumiset, liukastumiset, kaatumiset, äkilliset fyysiset kuormitukset ja pistotapahtumat. Väkivaltatilanteista johtuneet tapaturmat laskivat hieman edellisvuodesta. Vuonna 2011 väkivaltatilanteista johtuneita tapaturmia tapahtui yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli vuonna 2011 keskimäärin 16,8 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä on noussut edellisvuodesta 0,4 kalenteripäivää henkilöä kohden (v ,4). Vakinaisesta henkilöstöstä 21,5 % ei ollut vuonna 2011 lainkaan sairauslomalla. Sairauspoissaoloja on eniten sekä mitoitetussa että fyysisesti kuormittavassa työssä. Vähiten sairauspoissaoloja on toimistotyössä ja opetustyössä. Pitkiä sairauspoissaoloja on selvitetty yhdessä työkykyprosessin mukaisesti ja esimiesten, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyötä lisäämällä. Esimiesten varhaista avointa yhteistyötä ja asioiden puheeksiottamista on viety eteenpäin koulutuksen ja käytännön toiminnan kautta. Kuva 14. Sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö toimialoittain KOKO KUNTA Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 15,1 16,8 18,2 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 10,3 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 20,0 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 17,3 Ympäristötoimi Liikelaitokset 18,3 19,6 Työllistetyt 11,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 1. Katsaus kertomusvuoteen... 3 2. Henkilöstörakenne... 6 2.1. Henkilöstömäärän kehitys... 6 2.2. Henkilöstön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2014 www.nurmijarvi.fi Yhteistyöryhmä 24.3.2015, 5 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 25.3.2015, 7 Henkilöstökertomus 2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Katsaus kertomusvuoteen... 3 2. Henkilöstörakenne... 6 2.1. Henkilöstömäärän

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa?

Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa? Työurat pidemmiksi mitä meistä kunkin on hyvä tietää työurista nyt ja tulevaisuudessa? Video Työkaarimallin taustat Työuria on saatava pitenemään alusta, keskeltä ja lopusta Työmarkkinajärjestöjen raamisopimus

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot