Kunnan johtoryhmä Khhj KH Valtuusto Henkilöstökertomus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi"

Transkriptio

1 Kunnan johtoryhmä Khhj KH Valtuusto Henkilöstökertomus 2011

2 Sisällysluettelo Johdanto Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna Kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet Kuntastrategia ja arvot Henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön sukupuolijakauma, ikärakenne ja työhistoria Henkilöstön palkkakustannukset Henkilöstön tila Kokonaistyöajan jakautuminen Henkilöstön vaihtuvuus Sähköinen sijaisvälitys ja rekrytointi Työympäristö ja työtyytyväisyys Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Panostukset henkilöstöön Koulutus ja kehittäminen Työterveyshuolto Työsuojelutoiminta Kunnan muu työkykyä ylläpitävä toiminta ja virkistystoiminta Kunnossa kaiken ikää Kuntoutustoiminta Työhyvinvointipäivät Muu virkistystoiminta Henkilöstön muistaminen Sisäinen viestintä Lisätietoja Nurmijärven kunnan henkilöstöpalvelut Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Ojala Palvelussuhdepäällikkö Kirsti Mäkilammi Henkilöstösihteeri Katja Savolainen

3 Johdanto Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstön määrän ja laadun ennakoitiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa päätöksenteon tueksi luottamushenkilöille, kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Tähän henkilöstökertomukseen on koottu keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä vuodelta Aineisto on koottu vallinneen tilanteen mukaan. Tiedot on kerätty pääosin Prima-palkkajärjestelmän tiedoista ja taloustiedot kirjanpidon järjestelmistä. Eläketilastot ovat Kevan tuottamia. Kuntien välinen vertailu perustuu vuoden 2010 Johdon Vertin tietoihin, koska vuoden 2011 osalta Johdon Vertti valmistuu vasta syksyllä Henkilöstökertomuksen raporttien ryhmäluokitus on laadittu raportointiryhmien koon ja ammattiryhmien erilaisuuden perusteella seuraaviin palvelualueisiin: Keskukset + keskushallinto: Keskushallinto, elinkeino- ja kuntakehityskeskus, talouskeskus ja ylin päätöksenteko Sosiaali- ja terveystoimiala ja liikuntapalvelut Sivistystoimen koulutuspalvelut Sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimen muut tulosalueet: kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja hallinto- ja talouspalvelut Ympäristötoimiala Liikelaitokset: Aleksia-, Nurmijärven työterveys- ja Nurmijärven vesi liikelaitokset Työllistetyt 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna Henkilöstön määrä oli 2544 (sisältäen kaikki voimassa olleet palvelussuhteet), joista vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa 2042 ja määräaikaisessa 502 henkilöä. Määrä on 58 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 26 henkilöllä ja määräaikaisten 32 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 1 764,8 (pois lukien opetushenkilöstö). Määrä on 12,1 henkilötyövuotta edellisvuotta pienempi (v ,9 htv). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 14 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli vuonna ,4 %. 3

4 Kertomusvuoden aikana henkilöstölle oli mahdollisuus myöntää harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, vaikka varsinaista henkilöstökulujen säästötavoitetta ei talousarvioon sisältynyt. Palkattomia virkavapaita/työlomia säästösyistä pidettiin vuonna 2011 yhteensä 2420 päivää, vuonna 2010 yhteensä Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli vuonna 2011 keskimäärin 16,8 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä on noussut edellisvuodesta 0,4 kalenteripäivää henkilöä kohden (v ,4). Vakinaisesta henkilöstöstä 21,5 % ei ollut vuonna 2011 lainkaan sairauslomalla. Valtaosa sairauspoissaoloista kertyi lyhyistä, 1-10 päivän (36 %) ja päivää (51 %) kestäneistä poissaoloista ja näissä ryhmissä on kasvua edellisiin vuosiin nähden. Vuonna 2010 henkilöstökuluihin sisältyi noin miljoonan euron säästötavoite, joka palkattomien vapaiden ja lomautusten myötä lopulta ylittyi noin 25 % ja kunnan kokonaistulos oli ylijäämäinen. Henkilöstön sitoutuminen ja panos tuloksen saavuttamisessa ja talouden tasapainottamisessa oli ratkaisevaa. Siksi valtuusto päätti maaliskuussa 2011 lisämäärärahasta, josta henkilöstölle maksettaviin kannustepalkkioihin varattiin euroa ja työhyvinvointitoimintaan euroa. Kannustepalkkio maksettiin enintään 300 euron (25 /työkuukausi, jolta maksettu palkkaa vuonna 2010) kertakorvauksena työntekijöille/viranhaltijoille, jotka olivat olleet töissä kunnassa vähintään 6 kuukauden ajan vuonna 2010 ja joiden palvelusuhde oli edelleen voimassa. Kannustepalkkioon varatusta määrärahasta jäi käyttämättä noin 18 %, koska palkkioon oikeutetun henkilöstön määrä arvioitiin toteutunutta korkeammaksi. Työhyvinvoinnin osalta määräraha eli 40 euroa henkilöä kohden jaettiin tulosalueiden käytettäväksi. Toimialoilla määräraha on käytetty virkistys- ja tyhy-toimintaan henkilöstön kanssa sovitulla tavalla. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto päätti osittaisen etätyön tekemisen ohjeista kesäkuussa. Etätyöksi soveltuu periaatteessa sellainen työ, joka ei ole nimenomaisesti työpaikkaan sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on vähäinen. Osittainen etätyö edellyttää asiasta sopimista henkilön ja työnantajan välillä. Tupakoinnin rajoittamisesta käytiin laajaa keskustelua valtuustoaloitteiden johdosta. Aloitteet perustuivat tupakkalain muutoksiin ja savuton kunta hankkeisiin Suomessa. Henkilöstön tupakoinnin osalta edelleen noudatetaan olemassa olevaa ohjetta, jossa tupakointi rajoitetaan ruoka- ja kahvitaukojen aikana tapahtuvaksi. Tupakoimattomuuden edistäminen päätettiin sisällyttää vuonna 2012 laadittaviin hyvinvointisuunnitelmaan ja -kertomukseen. 4

5 2. Kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet 2.1. Kuntastrategia ja arvot Nurmijärven kuntastrategia vuosille on hyväksytty valtuustossa syksyllä Visio kuvaa kunnan haluttua tavoitetilaa, johon suuntaan kuntastrategialla toimintaa johdetaan. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Henkilöstöä koskeva strateginen tavoite kuntastrategiassa on tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö (3.). Kunnan on työnantajana onnistuttava osaavan henkilöstön saatavuudessa (kriittinen menestystekijä 3.3). Tavoite liittyy tuottavuuden parantamiseen esimerkiksi selkeän johtamisen, tuloksellisen yhteistoiminnan, työhyvinvoinnista huolehtimisen ja toimivan rekrytoinnin kautta. Osaavan henkilöstön saatavuus edellyttää panostamista siihen, että Nurmijärven kunta on arvostettu ja haluttu työnantaja. Hyvä työnantajakuva syntyy aktiivisesta toimintakulttuurista. Se edellyttää myös pitkäjänteistä työtä työhyvinvoinnin ja työn tuloksellisuuden yhdistämisessä. Henkilöstön halutaan osallistuvan työn tavoitteiden asetteluun, arviointiin ja organisointiin. Osaamisen kehittämisessä ja henkilöstösuunnittelussa tulee vahvistaa systemaattisuutta ja pidemmän aikavälin suunnittelua. Kuntastrategian mukaiset arvot Nurmijärven kunnassa ovat: vastuullisuus avoimuus uudistumiskyky yhteistyö ja palveluhenkisyys Henkilöstökyselyn yhteydessä työpaikoilla käytiin kattavasti näihin arvoihin liittyvää arvokeskustelua. Tulosten käsittelyyn yhdistettiin pohdinta siitä, miten kukin arvo näkyy toiminnassamme asiakkaalle ja mitä sen toteutumisen huomaa työyhteisössä. Tällä tavoin yhteiset arvot tulivat lähelle arkipäivää työyhteisöissä ja ymmärrys niiden merkityksestä kasvoi. Henkilöstöstrategia on päivitetty viimeksi vuonna Uuden henkilöstöohjelman laatiminen käynnistyy vuonna Voimassa olevan henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät toimivat henkilöstöpolitiikan painopistealueina kuntastrategian suuntaisesti: Henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys sekä kuntatyönantajan kilpailukyky Henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ja systemaattisuus Henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja työhön sitoutuminen Kannustava palkitseminen Henkilöstön työhyvinvointi 5

6 2.2. Henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutuminen Nurmijärven kunnan tulosalueet ovat asettaneet talousarvion laadinnan yhteydessä sitovia tavoitteita koskien henkilöstöä. Yhteenveto näistä tavoitteista koko kunnassa on henkilöstökertomuksen lopussa liitteenä 1. Tulosalueiden henkilöstöön liittyvät tavoitteet painottuivat asiakaspalvelun ja palveluprosessien kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen työyhteisöissä ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työhyvinvointi ja johdonmukainen johtaminen oli mukana koko kuntaa koskevissa ja tuottavuuden parantamiseen liittyneessä sitovassa tavoitteessa. Mittarina tässä oli sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaoloja kertyi kuitenkin vuonna ,8 kalenteripäivää henkilöä kohden, mikä on 0,4 kalenteripäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Tavoite ei siten toteutunut. Sairauspoissaoloja on käsitelty laajemmin kohdassa 4.5. Työtapaturmat ja sairauspoissaolot. Henkilöstöpalvelujen tavoitteet liittyivät kuntastrategiassa osaavan henkilöstön saatavuuden tukemiseen. Palvelusuhdeprosessien hallinnan osalta tavoitteena oli siirtyä henkilöstöasioiden sähköiseen toimintatapaan ja vuoden loppuun mennessä tavoiteltiin 30 % käyttöastetta. Sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2011 syksyllä, mutta käytön aloitus siirtyi vuodelle Uudet sähköisen prosessit mahdollistavat paperilla tehtävän henkilöstötyön vähentymisen ja prosessien sujuvuuden. Toisena tavoitteena oli rekrytointiprosessin yhtenäistäminen rekrytoinnin laadun ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi. Henkilöstöjaosto hyväksyi kesäkuussa uudet rekrytointija täyttölupaprosessit. Rekrytointiin liittyvien ohjeet otettiin käyttöön ja varsinaiset rekrytointikoulutukset siirtyivät toteutettavaksi vuoden 2012 puolella. 3. Henkilöstö 3.1. Henkilöstömäärän kehitys Kunnan henkilöstömäärä sisältää kaikki voimassa olleet palvelussuhteet. Henkilöstön määrä oli 2544, joista vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa 2042 ja määräaikaisessa 502 henkilöä. Määrä on 58 henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 26 henkilöllä ja määräaikaisten 32 henkilöllä. 6

7 Taulukko 1. Henkilöstömäärä palvelualueittain jaettuna vakituisiin, määräaikaisiin ja sijaisiin sekä kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin työntekijöihin. Palvelualue Sijaiset Yhteensä Muutos v Vakituiset Määräaikaiset Kokoaikaiset Osaaikaiset Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset Työllistetyt YHTEENSÄ Kuva 2. Henkilöstömäärän ja henkilötyön määrän (htv ei sisällä opetushenkilöstöä laskennallisista syistä) kehitys vv Henkilöstömäärä Tehdyt henkilötyövuodet Henkilötyövuosi (HTV) = todellinen tehty työaika (kaikkien poissaolojen jälkeen) Henkilötyövuosia tehtiin kunnassa vuonna 2011 yhteensä 1 764,8 (pois lukien opetushenkilöstö). Määrä on 12,1 henkilötyövuotta edellisvuotta pienempi (v ,9 htv). 7

8 3.2. Henkilöstön sukupuolijakauma, ikärakenne ja työhistoria Kunnan henkilöstön ikärakenne on pysynyt lähes samana vuoteen 2010 verrattuna. Ikäryhmä vuotiaiden määrä väheni 0,5 %, vuotiaitten 0,7 % sekä vuotiaitten 0,1 %. Kasvua oli ikäryhmissä vuotiaat, 0,9 %, ja yli 60-vuotiaat 0,4 %. Nurmijärvellä on vuoden 2010 Johdon vertin mukaan vertailukuntien nuorin henkilöstö. Kuva 3. Henkilöstön ikärakenne (%) vv % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 8 % 7 % 7 % 24 % 24 % 25 % 31 % 31 % 31 % 27 % 26 % 26 % 11 % 12 % 12 % v v v v v. Kuva 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Kuuma-kunnissa vuonna (Johdon Vertti 2010) 8

9 Kuva 5. Henkilöstön keski-ikä (vuosina) vuonna 2011 palvelualueittain. Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset 47,3 43,3 42,2 42,9 43,8 46,5 46,6 Työllistetyt 37,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Taulukko 2. Henkilöstön keski-ikä (vuosina) vv Palvelualue v v v Keskukset + keskushallinto 47,9 47,8 47,3 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 43,2 42,9 43,3 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 42,3 42,4 42,2 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 42,2 42,7 42,9 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 45,3 42,9 43,8 Ympäristötoimi 45,8 46,2 46,5 Liikelaitokset 46,5 46,4 46,6 Työllistetyt 34,8 32,0 37,0 YHTEENSÄ 43,4 43,3 43,5 Henkilöstön keski-ikä vuoden 2011 lopussa oli 43,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt lähes samana vuodesta 2010, keski-ikä nousi 0,2 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on laskenut eniten, 0,5 vuotta, keskuksissa ja keskushallinnossa. Keski-ikä on noussut vuodesta 2010 eniten eli 0,9 vuodella sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluissa, kirjastossa ja nuorisotoimessa. Lisäksi työllistettyjen keski-ikä on noussut vuoden 2010 keskiarvosta 5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli korkein keskushallinnossa ja keskuksissa, 47,3 vuotta. Lisäksi liikelaitosten, 46,6 vuotta, ja ympäristötoimen, 46,5 vuotta, henkilöstön keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi. 9

10 Kuva 6. Henkilöstön työhistoria (vuosina) vuonna 2011 palvelualueittain. Keskukset + keskushallinto 13,8 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: 9,0 8,0 9,7 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, 12,8 Ympäristötoimi 14,7 Liikelaitokset 10,8 Työllistetyt 1,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Taulukko 3. Henkilöstön työhistoria (vuosina) vv Palvelualue v v v Keskukset + keskushallinto 14,8 15,0 13,8 Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 9,0 8,8 9,0 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 7,9 8,9 8,0 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 9,2 9,4 9,7 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 13,5 12,2 12,8 Ympäristötoimi 13,9 14,9 14,7 Liikelaitokset 11,1 11,3 10,8 Työllistetyt 1,7 1,3 1,1 YHTEENSÄ 9,2 9,6 9,8 Henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna 2011 oli 9,8 vuotta (v ,6 vuotta). Pisimmät työhistoriat keskimäärin ovat ympäristötoimessa, 14,7 vuotta sekä keskuksissa ja keskushallinnossa, 13,8 vuotta. Lyhimmät keskimääräiset työhistoriat ovat sivistystoimen koulutuspalveluissa, 8,0 vuotta, ja sosiaali- ja terveystoimessa, 9,0 vuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta työhistoria on vuonna 2011 pysynyt keskimäärin samana kuin vuonna 2010, 11,2 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön työhistoria pidentynyt hieman keskimäärin 2,9 vuoteen (v ,8 vuotta). 10

11 Kuva 7. Henkilöstön sukupuolijakauma palvelualueittain v Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta Sivistystoimi: Koulutuspalvelut Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso Ympäristötoimi Liikelaitokset Työllistetyt Naisia Miehiä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Koko kunnan henkilöstöstä vuonna 2011 naisia oli 86,7 % (v ,0 %) ja miehiä 13,3 % (v ,0 %). Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 86,6 % (v ,7 %) ja miehiä 13,4 % (v ,3 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 87,1 % (v ,7 %) ja miesten 12,9 % (v ,3 %). 4. Henkilöstön palkkakustannukset Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus vuosille sisälsi vuodelle voimaan tulleen 1,2 % yleiskorotuksen, 100 euron kertapalkkion sekä 0,8 % suu- ruisen paikallisesti neuvoteltavan järjestelyerän. Lisäksi harmonisoitiin Kunnallisen työ- markkinalaitoksen ohjeen mukaisesti Tehy ry:n ja KVTES:n välille muodostuneita tehtävälähinnä sairaanhoitajia, pe- kohtaisten palkkojen eroja. Palkkojen muutos koski rus/lähihoitajat ja lastenhoitajia/erityisavustajia. Maksetut palkat nousivat viime vuonna noin 2,78 miljoonalla eurolla. Ylitöiden osuus nousi edellisestä vuodesta noin tuntia. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä noin tunnilla. Tehdyt työtunnit sisältävät työssäoloon rinnastettavan poissaoloajan palkat. Henkilöstömenot asukasta kohden olivat euroa/asukas. 11

12 Taulukko 4. Vuonna 2011 työaikana ansaitut palkat ilman sivukuluja (M ) ja tehdyt työtunnit (kpl) Vuosi Varsinaiset palkat (M ) Ylityöpalkat (M ) Palkat yhteensä (M ) Varsinaiset työtunnit Ylityötunnit Työtunnit yhteensä ,79 1,92 56, ,62 1,98 59, ,54 2,24 64, ,59 2,40 69, ,31 2,26 71, ,09 2,25 74, Kuva 8. Henkilöstömenot (sis. palkat yhteensä sivukuluineen) asukasta kohden laskettuna Henkilöstön tila Henkilöstön tilassa kuvataan palkkakustannusten suhdetta työ- ja poissaoloaikoihin, kokonaistyöajan jakautumaa, vaihtuvuutta ja eläköitymistä. Tarkastelun kohteena on koko henkilöstö. 12

13 5.1. Kokonaistyöajan jakautuminen Poissaoloihin lasketaan kaikki poissaolot (vuosilomat, lakisääteiset poissaolot, muut poissaolot). Taulukko 5. Palkkojen vertailu poissaoloajan palkkaan vuonna Palvelualue Varsinainen palkka Poissaoloajan palkka Poissaoloajan palkka Keskukset + keskushallinto ,6 % Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta ,6 % Sivistystoimi: Koulutuspalvelut ,7 % Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut ,2 % Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso ,6 % Ympäristötoimi ,6 % Liikelaitokset ,1 % Työllistetyt ,6 % YHTEENSÄ ,3 % Poissaoloajan palkka suhteessa varsinaiseen palkkasummaan on kasvanut edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä ollen 16,3 % (v ,6 %). Poissaoloajan palkkaan vaikuttavat palkalliset sairauspoissaolot ja muut palkalliset vapaat. Sivistystoimen koulutuspalveluissa ei ole huomioitu koulujen loma-aikoja Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus oli vakinaisen henkilöstön osalta vuonna ,9 % (v ,1 %). Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus oli 6,0 % (v ,2 %). 153 henkilön palvelussuhde päättyi joko eläkkeen, työpaikan vaihdon tai muun syyn vuoksi. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen tulovaihtuvuus oli 3,8 % (v ,9 %) eli 98 henkilöä palkattiin vakituiseen palvelussuhteeseen kunnan ulkopuolelta. Taulukko 6. Henkilöstön vaihtuvuus v Sisäiset Ulkoiset Vakinaiset alkaneet palvelujaksot Määräaikaiset alkaneet palvelujaksot Vakinaiset päättyneet palvelujaksot Määräaikaiset päättyneet palvelujaksot

14 Kuva 9. Henkilöstön eläköityminen (henkilöä) KuEL-eläkkeet Yhteensä (pl. Oae) Osa-aikaeläke Eläkkeelle lähtijöiden määrä on Nurmijärven kunnassa maltillinen henkilöstön keskimääräistä nuoremman ikärakenteen johdosta. Kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluvien osalta eläkkeelle lähtijöiden määrä laski vuonna 2011 hieman edellisvuoteen verrattuna (Vael eläkkeiden tilastot ovat saatavilla toukokuussa 2012). Vuonna 2011 Kuel-eläkkeelle lähti 48 henkilöä (v henkilöä), luku ei sisällä osa-aikaeläkkeelle jääneitä. Osaaikaeläkkeelle lähtijöiden määrä laski myös. Vuonna 2011 osa-aikaeläkkeelle jäi 8 henkilöä (v henkilöä). Eläkkeelle siirtyneiden määrä laski hieman kuntoutustukea lukuun ottamatta kaikissa eläkelajeissa. Kuntoutustuelle siirtyneitä oli vuonna 2011 yhteensä 10 henkilöä (v henkilöä). Kuva 10. Henkilöstön eläköityminen (keski-ikä) Vanhuuseläke Kaikki eläkelajit 14

15 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kaikkien eläkelakien osalta vuonna 2011 oli 58,1 vuotta. Siirtymisikä on laskenut edellisvuodesta 2,4 vuotta (v ,5 vuotta). Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä vuonna 2011 oli kuntien eläkesäännön alaisilla 64,0 vuotta. Siirtymisikä on noussut hieman, keskimäärin 0,1 vuotta, edellisvuoteen verrattuna (v ,9). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen ikä on jatkanut nousuaan 10 vuoden takaisesta 61,8 vuodesta. Vanhuuseläkkeelle vuonna 2011 siirtyi 28 henkilöä (v henkilöä). Osa laskennallisen eläkeiän saavuttaneista henkilöistä pidentää työuraansa. Kuva 11. Arvio eläkepoistumasta vuosilta (KuEL ja VaEL) (Lähde: Keva). Kuntien eläkevakuutuksen kuntakohtaisen arvion mukaan Nurmijärven kunnasta eläköityy vv keskimäärin noin 67 henkilöä vuositasolla. Tämä sisältää KuEL ja VaELeläkkeistä vanhuuseläkkeiden lisäksi arvioidut työkyvyttömyyseläkkeet. Vanhuuseläkkeelle jäädään nykyisen eläkelainsäädännön mukaisesti noin vuotiaana yksilöllisten toiveiden mukaisesti tai varhennetusti 62-vuotiaana. Osaaikaeläkkeen ikärajaa nostettiin 60 vuoteen ja se on mahdollista tätä nuoremmille siirtymäajan ennen vuotta 1953 syntyneiden osalta. Kuvassa 12 on yhteenveto laskennallisten eläkeikien täyttymisestä ammattinimikkeittäin Nurmijärven kunnan henkilöstön osalta. Voimakkainta eläköityminen vuoteen 2015 mennessä on kodinhoitajilla ja kotiavustajilla. Eläköityminen on voimakasta myös siivoojien, 15

16 sairaala- ja hoitoapulaisten ja perhepäivähoitajien ammattiryhmissä. Näiden ammattiryhmien lisäksi vuoteen 2020 mennessä merkittävä osa putkiasentajista, sihteereistä, kiinteistöhuoltomiehistä ja sosiaalialan hoitajista eläköityy. Kuva 12. Eläköityminen ammattiryhmittäin (% ammattiryhmästä) vv (Lähde: Keva). 16

17 5.3. Sähköinen sijaisvälitys ja rekrytointi Sähköinen rekrytointi toimi hyvin kunnan kaikilla toimialueilla. Sähköiset hakemukset, hakijayhteenvedot ja sähköiset tiedoksiannot hakijoille ovat säästäneet toimialoilla resursseja. Hakijat ovat olleet tyytyväisiä sähköisen hakemuksen mahdollisuuteen. Sähköinen sijaisvälitys, joka pääasiallisesti välittää lyhytaikaisia (alle 13 pv) sijaisia, toimi vuonna 2011 terveyspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa koko vuoden ajan ja liikelaitos Aleksian ruokapalveluissa toukokuun alusta alkaen. Aleksian ruokapalvelujen sijaisvälitys on käynnistynyt hyvin. Toimintatavat ovat vielä muutosvaiheessa ja niiden muokkaaminen jatkuu edelleen. Aleksian ruokapalveluissa sijaistarpeita oli 530 kpl. Sijaistarpeet muodostuivat pääasiallisesti äkillisistä sairauspoissaoloista (alle 13 pv). Näihin sijaistarpeisiin haettiin ulkopuolista sijaista, koska varahenkilöstöä ei ole. Ulkopuolisia sijaisia saatiin rekrytoitua 414 kertaa. Ruokapalvelujen kokonaistäyttöaste (esitetyt sijaistarpeet vs. toteutuneet sijaisuudet) oli 78,1 %. Varhaiskasvatuksessa sijaistarpeita oli 6510 kpl. Sijaistarpeet muodostuivat akuuteista sairauspoissaoloista (alle 13 pv), vuosilomista ja kuntoutusvapaista. Sijaistarpeista vakituisen varahenkilöstö täytti 2021 tarvetta ja ulkopuoliset sijaiset loput. Varhaiskasvatuksen kokonaistäyttöaste oli 77,0 %, josta varahenkilöiden osuus oli 31,6 %. Kiertävät perhepäivähoitajat liitettiin sähköisen järjestelmän piiriin mukaan lokakuussa, koska varakotitoiminta päättyi. Kiertäviä perhepäivähoitajia käytetään myös varhaiskasvatuksen akuutteihin poissaoloihin, jos varalapsia ei ole. Vuonna 2011 terveyspalveluissa lyhytaikaisia ja äkillisiä (alle 13 pv) poissaoloja oli 3771 kpl, joista 1341 tarvetta pystyttiin hoitamaan vakituisen varahenkilöstön avulla. Jäljelle jääneisiin tarpeisiin rekrytoitiin ulkopuolisia sijaisia. Terveyspalvelujen kokonaistäyttöaste oli 76,8 %, josta varahenkilöiden osuus oli 36,9 %. Kunta on työnantajana näkyvä ja rekrytoi aktiivisesti. Siksi rekrytoinnissa otettiin käyttöön yhtenäinen rekrytointiprosessi ja siihen liittyvät toimintaohjeet. Yhtenäinen rekrytointiprosessikuvaus oli kunnanhallituksen henkilöstöjaoston käsittelyssä kesäkuussa. Rekrytointiprosessissa tärkeää on suunnitelmallisuus, hyvä ja johdonmukainen esimiestoiminta, onnistunut viestintä, hallintomenettelyn ja lainsäädännön noudattaminen sekä henkilöarvioinnin osaaminen. Esimiesten rekrytointikoulutusten toteutus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Rekrytoinnissa noudatettiin täyttölupamenettelyä. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto muutti täyttölupamenettelyä toukokuussa rekrytointiprosessin sujuvuuden ja toimivuuden vuoksi. Nyt toimialajohtaja päätti esimerkiksi asiantuntija- ja esimiestehtävien, terveydenhuollon erityistyöntekijöiden, lääkäreiden ja muutamien ammattinimikkeiden tehtävien/virkojen rekrytoinnista. Kunnanjohtajan täyttölupa tarvittiin operatiivisissa hallinto ja toimistotehtävissä. Yksiköiden esimiesten, toimialan ja tulosalueen päällikön tehtäviin ja hallinnon asiantuntijatehtäviin tarvittiin edelleen täyttölupa henkilöstöjaostolta. 17

18 5.4. Työympäristö ja työtyytyväisyys Työtyytyväisyys henkilöstökyselyn tulosten perusteella Nurmijärven kunnassa tehdään henkilöstökysely joka toinen vuosi. Vuonna 2011 henkilöstökyselyyn vastattiin alkuvuodesta. Vastaajamäärä on hyvä (1 543 kpl), vastausprosentin ollessa 62 %. Vastausprosentti oli hieman pienempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli noin 66 %. Tulokset käsiteltiin kunnan ja toimialojen johtoryhmissä sekä työpaikoilla pääosin kesään mennessä. Kyselyn tulosten perusteella työpaikoilla pohdittiin oman toiminnan vahvuuksia, kehittämiskohteita ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Osalla työpaikoista oli myös mahdollisuus käyttää tulosten käsittelyn tukena työnohjaajaa tai verkostokonsulttia. Henkilöstökyselyn yhteydessä työpaikoilla käytiin kattavasti kunnan yhteisiin arvoihin liittyvää arvokeskustelua. Pohdittiin, miten kukin arvo näkyy toiminnassamme asiakkaalle ja mitä sen toteutumisen huomaa työyhteisössä. Tällä tavoin yhteiset arvot tulivat lähelle arkipäivää työyhteisöissä ja ymmärrys niiden merkityksestä kasvoi. Kyselyssä myös kartoitettiin arvojen toteutumista. Arvoista parhaiten toteutuvat henkilöstön mielestä vastuullisuus ja palveluhenkisyys ja kehittämisen alueiksi nousivat uudistumiskyky ja avoimuus. Kyselyn osa-alueet olivat oman yksikön toiminta, esimiestyö, työyhteisö, oma työhyvinvointi ja kunnan johtaminen. Kyselyn kokonaisarvosana oli 4,03 (asteikolla 1-5). Tulosten perusteella eniten tyytyväisiä oltiin työhyvinvoinnin (4,43) ja yksikön toiminnan (4,20) osaalueisiin. Lisäksi esimiestyön osa-alueesta saatu palaute oli hyvä (4,16) ja se on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna Merkittävää myönteistä kehitystä (muutos +0,1 tai enemmän) kahden vuoden aikana on tapahtunut pitkän tähtäimen keskustelussa toiminnan tulevaisuudesta, esimieheltä saadussa tuessa ja työyhteisön avoimessa keskustelussa ja tavassa ratkaista ristiriitoja yhdessä. Kunnan johtamisen osa-alue (3,38) laski eniten edelliseen kyselyyn nähden (3,53), mikä tulkittiin seuranneen vuoden 2010 taloustilanteesta ja toteutetuista henkilöstösäästöistä. Kehitystä huonompaan suuntaan tapahtui eniten sisäisessä työnantajakuvassa ja suhtautumisessa siihen, miten asioita hoidetaan yleensä Nurmijärven kunnassa. Henkilöstökyselyn tuloksista nousi kulmakiviksi toimintakulttuuri, työhyvinvointi, henkilöstösuunnittelu ja palkitseminen. Kulmakivet nostettiin suunnitteilla olevan henkilöstöohjelman painopistealueiksi. Henkilöstöohjelman valmistelu jatkuu vuonna Kysymyskohtaiset arviot löytyvät liitteestä 2 henkilöstökertomuksen lopusta. 18

19 Kuva 13. Henkilöstökyselyn 2011 vrt kokonaiskuva kysymysalueittain Kehityskeskustelut ja tehtäväkuvat Kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta talousarvion ja sitovien tavoitteiden laatimisen jälkeen. Esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa päivitetään tehtäväkuvat, arvioidaan edellisen kauden tavoitteiden saavuttamista, asetetaan työn tavoitteet uudelle kaudelle sekä laaditaan kehittymissuunnitelmaa. Myös ryhmätehtäväkuva ja käydä osa kehityskeskustelusta ryhmän kesken silloin kun jokaisella ryhmässä on vastaava tehtäväkuva ja tavoitteet. Vuonna 2011 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan vuosina 2010 tai 2011 kehityskeskustelun oli käynyt 78,0 % henkilöstöstä tavoite on saada kehityskeskustelusta vielä kattavampi prosessi. Toisaalta henkilöstökyselyn tuloksissa perusteella tavoitteiden tuntemus ja mahdollisuus kehittyä työssään ovat hyvällä tasolla Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Työtapaturmat Nurmijärven kunnan työntekijöille tapahtui vuonna 2011 työtapaturmia 127 kpl ja työmatkatapaturmia 34 kpl, yhteensä 161 kpl. Tapaturmien määrä kasvoi 19 % vuodesta

20 Taulukko 7. Tapaturmien määrä ja korvaukset vuosina Vuosi Työtapaturmat (kpl) Korvatut päivät (lkm) Korvaus/tapaus Korvaukset yhteensä , , , , , , Suurimmalta osalta tapahtuneet tapaturmat olivat lieviä eikä niistä ole aiheutunut pysyvää tai pitkäaikaista vammaa, mutta kokonaisuutena niiden aiheuttamat kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin nähden. Yleisimpiä vammoja olivat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset. Lisäksi tyypillisiä vammoja olivat haavat ja pinnalliset vammat. Tyypillisiä tapaturmia olivat kompastumiset, liukastumiset, kaatumiset, äkilliset fyysiset kuormitukset ja pistotapahtumat. Väkivaltatilanteista johtuneet tapaturmat laskivat hieman edellisvuodesta. Vuonna 2011 väkivaltatilanteista johtuneita tapaturmia tapahtui yhteensä Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli vuonna 2011 keskimäärin 16,8 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä on noussut edellisvuodesta 0,4 kalenteripäivää henkilöä kohden (v ,4). Vakinaisesta henkilöstöstä 21,5 % ei ollut vuonna 2011 lainkaan sairauslomalla. Sairauspoissaoloja on eniten sekä mitoitetussa että fyysisesti kuormittavassa työssä. Vähiten sairauspoissaoloja on toimistotyössä ja opetustyössä. Pitkiä sairauspoissaoloja on selvitetty yhdessä työkykyprosessin mukaisesti ja esimiesten, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyötä lisäämällä. Esimiesten varhaista avointa yhteistyötä ja asioiden puheeksiottamista on viety eteenpäin koulutuksen ja käytännön toiminnan kautta. Kuva 14. Sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö toimialoittain KOKO KUNTA Keskukset + keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi + liikunta 15,1 16,8 18,2 Sivistystoimi: Koulutuspalvelut 10,3 Sivistystoimi: Varhaiskasvatuspalvelut 20,0 Sivistystoimi: Hallinto, kirjasto, nuoriso 17,3 Ympäristötoimi Liikelaitokset 18,3 19,6 Työllistetyt 11,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 143 n tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2016 HEL 2016-005570 T 01 02 03 01 Päätös päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2016 seuraavasti:

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot