JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus"

Transkriptio

1 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain ( /738) 9 :ään, joka on seuraava: Työsuojelun toimintaohjelma. Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Tästä säädöksestä voidaan johtaa työsuojelun tehtävä, joka on varmistaa työn turvallinen ja terveellinen suorittaminen. Kun taas työn suorittamien on turvallista ja terveellistä, on työn tuloskin hyvä. Tämä työsuojeluin toimintaohjelma sisältää työsuojelussa noudatettavat tärkeimmät säädökset, määräykset ja toimintaohjeet sekä kaupungin työsuojeluorganisaation ja työsuojeluvastuut. Näistä puitteista ja kaupungin henkilöstöohjelmasta on johdettu keskeiset työsuojelun periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat. Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on sekä toimia lain määräämänä työsuojelun toimintaohjelmana että sisältää kaupungin työsuojelussa noudatettavat toimintatavat. II Työsuojelua koskevat säädökset, määräykset ja toimintaohjeet Tähän on koottu keskeiset työsuojelua koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet sekä lomakkeet. Näitä ovat: laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) työturvallisuuslaki (738/2002) asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta kaupungin oma henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estäminen toimintaohje kaupungin työturvallisuusohje kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaupungin Varpu- aktiivisen tuen malli kaupungin päihdeohjelma vaara- ja uhkatilanteita koskeva selvityslomake toimintaohje sisäilmaongelmissa Kaikki edellä mainitut säädökset, määräykset, ohjeet ja lomakkeet laitetaan kaupungin intranet - sivuille kohtaan Työhyvinvointi, Työsuojelu

2 2 III Kaupungin työsuojeluorganisaatio IV Työsuojeluvastuut Johdon vastuu Asiantuntijoiden vastuu Kaupungin ja sen henkilöstön välisinä yhteistoimintaeliminä toimivat yhteistyötoimikunnat. Joensuussa on kaupungin yhteistyötoimikunnan lisäksi viisi hallinnonalakohtaista yhteistyötoimikuntaa, jotka ovat: varhaiskasvatus- ja koulutustoimen ytt vapaa-aikatoimen ytt teknisen keskuksen ytt pelastustoimen ytt sosiaali- ja terveystoimen ytt. Yhteistyötoimikunnat käsittelevät muiden yhteistoiminta-asioiden lisäksi myös laissa työsuojelutoimikunnalle säädetyt tehtävät. Kaupungin yhteistyötoimikunnassa käsitellään koko kaupungin henkilöstöä koskevat asiat ja hallinnonalakohtaisissa yhteistyötoimikunnissa kunkin hallintokunnan henkilöstöä koskevat asiat. Kaupungissa on työsuojelupäällikkö, jona toimii työhyvinvointipäällikkö, pelastuslaitoksella on oma työsuojelupäällikkönsä. Työsuojeluvaltuutettuja on kuusi ja heidän lisäkseen tarpeellinen määrä työsuojeluasiamiehiä. Kaupungilla on seuraavat työsuojeluvaltuutetut: keskushallinnon, koulutustoimen sekä vapaa-aikatoimen työsuojeluvaltuutettu (päätoiminen) sosiaali- ja terveystoimen hoidon ja hoivan ja sosiaalipalvelujen työsuojeluvaltuutettu, (päätoiminen) sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden, ympäristöterveydenhuollon, talousja hallintopalveluiden sekä varahenkilöstön työsuojeluvaltuutettu, (3 pv. viikossa) teknisen keskuksen, kaupunkirakenneyksikön, lupa- ja viranomaistoimintojen sekä Joensuun Veden työsuojeluvaltuutettu (3 pv. viikossa) varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu (3 pv. viikossa) pelastustoimen työsuojeluvaltuutettu (28 tuntia viikossa) Työsuojelu on osa kaupungin organisaation jokapäiväistä toimintaa. Työsuojelun toteuttamisvastuu on linjaorganisaatioon kuuluvilla esimiehillä omilla tehtäväalueillaan. Kaupungin omia asiantuntijoita ovat työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto. Asiantuntijat eivät kuulu kaupungin linjaorganisaatioon eikä heillä ole sen työsuojeluvastuuta. Asiantuntijat vastaavat vain omista asiantuntijapalveluistaan. Työsuojeluorganisaatio avustaa linjaorganisaatiota työsuojelun seurannassa ja kehittämisessä. Työterveyshuolto tuottaa muun toimintansa ohella selvityksiä (esim. työpaikkaselvitykset ja työilmapiirikyselyt) linjaorganisaation toiminnan tueksi. Kaupungin omat asiantuntijat voivat ostaa tehtäviensä suorittamiseksi palveluja kaupungin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Näiden asiantuntijoiden vastuu rajoittuu vain heidän tuottamiinsa palveluihin.

3 3 Työntekijöiden vastuu Työntekijöiden on noudatettava työsuojelua koskevia säädöksiä ja työnantajan antamia työsuojelumääräyksiä. Lisäksi työntekijöiden tulee ilmoittaa esimiehilleen työpaikoilla havaitsemistaan vaaroista. V Työturvallisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet Henkilöstöohjelma päämäärät: Joensuun kaupungin päästrategia Rajaton tulevaisuus sisältää mm. seuraavat strategiset Ennakoiva ja yhteistoiminnallinen johtaminen Osaavan henkilöstön rekrytointi ja toiminnan tuloksellisuus, joka sisältää ajatuksen, että työpaikkojen vetovoimaa pidetään yllä myös panostamalla työhyvinvointiin sekä osaamisen ja rekrytoinnin kehittämiseen. Henkilöstöohjelma sisältää seuraavat henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet: Toteutetaan johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti varpu mallia, valmennetaan esimiehiä yhä taidokkaampaan puheeksi ottoon ja otetaan käyttöön varpu ohjelmisto Laaditaan yhteistyönä perustellusti kohdennetut työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Henkilöstön ja työyhteisöjen vointia seurataan joka toinen vuosi toteutettavalla työtyytyväisyyskyselyllä, jonka tuloksiin tarvittaessa reagoidaan Toteutetaan työpaikkojen riskienarvioinnit yhdistettynä työterveyshuollon työpaikkakäynteihin Työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden seurantaan ja käsittelyyn luodaan toimintamalli Tuetaan työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvointia ja tarjotaan keino ratkaista ristiriitoja sovittelumenettelyn avulla Huomioidaan eri-ikäisten motivoiminen ja johtaminen: laaditaan pelisäännöt sekä perehdytetään esimiehiä ja työyhteisöjä käytäntöihin Kannustetaan esimiehiä antamaan aktiivisesti välitöntä palautetta hyvistä työsuorituksista Edellä mainittujen toimenpiteiden osalta on henkilöstöohjelmassa asetettu seuraavat tavoitteet: Sairauspoissaolot / htv aloittain säilyvät ennallaan tai alenevat, mahdollisuuksien mukaan työkyvyttömyyden kustannusten seuranta Työterveyshuollon kustannukset / työntekijä säilyvät ennallaan Työtyytyväisyyskyselyt on toteutettu, väittämien keskiarvot säilytetty kaupunkitasolla ennallaan, tuloksiin reagoitu kohdennetusti Riskienarviointi on toteutettu vähintään kerran viidessä vuodessa, tarkistuslista käyty läpi vuosittain Toimintamalli työtapaturmien ja läheltä piti-tilanteiden seurantaan on laadittu ja toiminta aloitettu 2014

4 4 Tärkeänä periaatteena työturvallisuudessa on ennakolta vaikuttaminen ja tärkeänä tavoitteena työtapaturmien ja ammattitautien väheneminen. Suoritetut riskien arvioinnit ovat osoittaneet, että vakavimmat riskit liittyvät työpaikkojen kosteusongelmiin ja riittämättömään ilmanvaihtoon. Näihin asioihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. VI Käytännön työturvallisuustyö 1. Työsuojelun toimintasuunnitelma Työhyvinvointipäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut laativat vuosittain yhdessä työsuojelun toimintasuunnitelman, joka sisältää ainakin suoritettavat riskien arvioinnit ja työsuojelua koskevat projektiluonteiset työt (esimerkiksi kampanjat) sekä työsuojelun kehittämistä koskevat tehtävät (järjestettävä koulutus ja annettavat ohjeet). 2. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työpaikan vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista on säädös työturvallisuuslain 10 :ssä, joka on seuraava: Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella: 1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä; 4) työn kuormitustekijät; ja 5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen. Työterveyshuollon asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden käytöstä sekä työpaikkaselvityksestä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä selvityksen ja arvioinnin laatimisen kirjallisesta tai muusta todennettavissa olevasta muodosta, sisällöstä ja asian käsittelystä työpaikalla huomioon ottaen työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja niihin liittyvät haitat ja vaarat sekä työpaikan koko. Joensuussa työturvallisuuslain 10 :ssä säädettyä toimintaa kutsutaan riskien arvioinniksi. Se suoritetaan jokaisella työpaikalla vähintään viiden vuoden välein atk-pohjaisella ZEF - järjestelmällä, jossa jokaiselle työpaikan työntekijälle lähetetään sähköisesti työpaikan riskejä kartoittava kysely. Kyselyn lähettää työsuojeluvaltuutettu, ellei toisin sovita. Kyselyn tulosten perusteella pidetään työpaikalla yhteenvetotilaisuus, jossa kirjataan riskit, niiden johdosta suoritettavat toimenpiteet, kuka vastaa toimenpiteistä ja tehtävien toimenpiteiden aikataulu. Yhteenvetotilaisuuteen osallistuvat työpaikan esimies, työsuojeluasiamies tai muu työntekijöiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu ja tarvittaessa työhyvinvointipäällikkö. Jos niin sovitaan, tilaisuuteen voi osallistua myös muuta työpaikan henkilöstöä. Yhteenvedon kirjoittaa työsuojeluvaltuutettu, ellei toisin sovita. Riskien arvioinnin yhteenveto lähetetään toimenpiteitä varten työpaikalle ja muille suoritettavista toimenpiteistä vastaaville. Lisäksi työhyvinvointipäällikkö kokoaa Tilakeskukselle

5 5 yhteenvedon heidän vastuullaan olevista asioista, joka käydään Tilakeskuksen edustajien kanssa läpi. Tilakeskukselle ei lähetetä koko riskien arviointia. Riskien arvioinnit käsitellään tarvittaessa myös ao. yhteistyötoimikunnassa. Työpaikan esimiehet ja työsuojeluvaltuutetut seuraavat, kuinka riskien kartoituksessa päätettävät toimenpiteet toteutetaan. Lisäksi työhyvinvointipäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut pitävät kunkin vuoden lopussa palaverin, jossa katsotaan, kuinka päätettyjä toimenpiteitä on suoritettu. Sen lisäksi, että riskien arviointi suoritetaan jokaiselle työntekijälle suunnatulla kyselyllä työpaikoittain vähintään viiden vuoden välein, tehdään työpaikoilla vuosittain esimiehen ja työsuojeluasiamiehen toimesta työhyvinvointipäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen tekemän kaavakkeen mukainen vaarojen kartoitus. Kartoitus voidaan tehdä esimiehen harkinnan mukaan myös työpaikkakokouksessa tai muulla esimiehen määräämällä tavalla. 3. Työsuojelutarkastukset Työsuojelutarkastuksia suorittaa Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Tarkastuksiin osallistuvat kaupungin puolesta seuraavat henkilöt: työhyvinvointipäällikkö tarvittaessa tarkastettavan hallintokunnan työsuojeluvaltuutettu tarkastettavan työpaikan työsuojeluasiamies tai muu henkilöstön edustaja tarkastettavan työpaikan esimies/esimiehet tarvittaessa tilakeskuksen tai kiinteistöhuollon edustaja Tarkastettavan työpaikan työntekijöitä kuullaan tarkastuksen yhteydessä siinä määrin kuin se on mahdollista. Sen lisäksi, että tarkastuskertomukset käsittelevät työpaikan ja/tai hallintokunnan esimiehet, voidaan ne käsitellä tarpeen mukaan myös hallintokunnan yhteistyötoimikunnassa. Tarkastuksien johdosta annetut suositukset, toimintaohjeet ja kehotukset on pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. 4. Työterveyshuollon työpaikkakäynnit Työterveyshuollon työpaikkakäynnit pyritään tekemään samalla kertaa kuin työpaikan riskienarviointi. Työhyvinvointipäällikkö osallistuu käynteihin tarvittaessa. Työterveyshuolto lähettää työhyvinvointipäällikölle kuitenkin aina pöytäkirjan työpaikkakäynnistä. 5. Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksien käsittely Työsuojeluvaltuutetut tarkastavat tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitukset puolivuosittain palkkatoimistossa. Samalla kartoitetaan onko mahdollista toimia siten, että estetään vastaavanlaisten tapaturmien tapahtuminen ja ammattitautien syntyminen. Tarvittaessa työhyvinvointipäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut ryhtyvät yhteistyössä toimenpiteisiin parantaakseen työturvallisuutta. Työsuojeluvaltuutetut tekevät työtapaturmista ja ammattitaudeista tilaston, josta ilmenee tapaturmien ja ammattitautien määrät ja laadut hallintokunnittain. Ne käsitellään yleisluontoisesti hallintokunnan yhteistyötoimikunnassa. Työhyvinvointipäällikkö ottaa koko kaupunkia koskevat tapaturma- ja ammattitautitilastot puolivuosittain, jotka käsitellään kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Jokaiselle toimialalle otetaan käyttöön läheltä piti tilanteiden ilmoittaminen. Ilmoituksia käsittelevät henkilöt valitaan esimiehistä. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä ilmoitukset. Läheltä piti - tilanteiden määrä käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnassa. 6. Vaara- ja uhkatilanteita koskevien selvitysten käsittely Vaara- ja uhkatilanteita koskevat selvitykset käsitellään työpaikoilla esimiesten ja työntekijöiden kesken. Tilaisuuksiin kutsutaan tarvittaessa myös työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamies (jos hän ei ole työpaikan työntekijä) sekä työhyvinvointipäällikkö. Käsittelyn tarkoituksena on estää tapaturmien synty.

6 Kaikki vaara- ja uhkatilanteita koskevat selvitykset lähetetään työsuojeluvaltuutetuille, jotka tekevät niistä tilaston, josta ilmenee vaara- ja uhkatilanteiden määrät ja laadut hallintokunnittain ja työpaikoittain. Tilasto käsitellään vuosittain hallintokunnan yhteistyötoimikunnassa. 7. Työntekijöiden toiminta työturvallisuuden edistämiseksi Työsuojelu on osa työpaikkojen jokapäiväistä toimintaa. Jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan siten, että työn terveellinen ja turvallinen suorittaminen on mahdollista. 6

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot