KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015

2 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Jotta työsuojelu toteutuisi tarkoituksenmukaisesti, on tunnettava työpaikkojen työolojen nykytila, työviihtyvyys, työilmapiiri, ergonomia ja fyysinen työympäristö, työkykyyn vaikuttavat tekijät sekä ymmärrettävä näiden asioiden ja tuloksen tekemisen välinen yhteys. Työsuojelun tehtävänä on varmistaa työn turvallinen ja terveellinen suorittaminen sekä huolehtia omalta osaltaan työympäristön toimivuudesta. Työsuojelun toimintaohjelmassa esitettyjen työolojen ja työskentelyviihtyisyyden suunnitelmallinen kehittäminen vaatii koko henkilöstön osallistumista suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Tavoitteena on työpaikkojen oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta, jonka avulla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden työkykyä voidaan tehokkaimmin edistää ja ylläpitää. Turvallisuuden parantaminen ja ylläpito on koko organisaation tehtävä Työsuojelutoiminta voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen ennakoivaan työsuojeluun ja korjaavaan työsuojeluun. Ennakoivaa työsuojelua ovat mm. - työhön perehdyttäminen - henkilöstösuunnittelu - riskien ja vaarojen arviointi työpisteittäin - työtilojen suunnittelu - työskentelytapojen suunnittelu - työn rationalisoinnin suunnittelu - hankintatoiminnan suunnittelu - työterveyshuolto - koulutus - riittävä tiedotustoiminta, esim. ilmoitustauluilla sekä tiedotteilla - palo- ja pelastusharjoitukset eri toimipaikoilla Korjaavaa työsuojelua ovat mm. - korjaustoiminta rakennuksissa ja laitteissa vaarojen ja haittojen poistamiseksi - tapaturmien tutkinta ja torjunta - vaaratilanne tarkastukset - läheltäpiti -ilmoitukset ja niiden johdosta tehtävät muutokset ja seuranta - elpymisliikunta - hoitoonohjaus - varhaiskuntoutus B. KOHDE JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnalle asetetaan seuraavat toimintalinjat: - Pidetään työ- ja tuotantovälineet sekä työtilat ja työilmapiiri kunnossa - Arvioidaan ja tunnistetaan työpaikan vaarat ja haitat sekä järjestetään korjaavat toimenpiteet ja seuranta - Tehdään työolojen kartoitukset työpisteillä riittävän usein - Tehdään kaikki ennakoitavissa olevat toimenpiteet työtapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi - Otetaan huomioon terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset suunnittelussa, toimintoja sijoitettaessa ja laitehankinnoissa - Kannustetaan henkilöstöä työkykyä ylläpitävään toimintaan - Seurataan työoloja ja niiden kehitystä sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työolojen tarpeiden mukaan.

3 Työsuojelun toimintaohjelmaa tarkennetaan toimipiste- ja työpaikkatasolla tehtävillä toimintaohjeilla ja suunnitelmilla, niin että otetaan huomioon niiden erityisolosuhteet. Toimipiste- ja työpaikkatason toimintaohjeet ja suunnitelmat ovat liitteenä. Työsuojelun ohjeistukset pidetään ajan tasalla ja kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden työhön ja työympäristöön sekä opitaan tuntemaan työhön liittyvät vaarat ja miten niiltä suojaudutaan. C. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN Ylin johto ja päätöksen tekijät: Esimiehet ja työnjohto: Työntekijät: - Työsuojelun yleiset toimeenpanomääräykset - Yleinen valvonta - Toimintaedellytysten turvaaminen ja varmistaminen - Työturvallisuusvalvonnan organisointi ja työturvallisuustietouden välittäminen ja tiedotus - Omien työpaikkojensa toimintaohjeistuksen ja työsuojeluohjelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen yhdessä henkilöstön kanssa - Työntekijöiden perehdyttäminen - Vaarojen ja riskien arvioinnin järjestelyt ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen - Koneiden ja laitteiden hankinta ja valvonta - Työturvallisuusohjeiden laatiminen ja tiedottaminen - Opastus- ja valvontavelvollisuus - Koneiden ja laitteiden kunnon valvonta - Ilmoitusvastuu vaaroista, jos ei itse voi poistaa aiheuttajaa - Noudattaa työtään koskevia säädöksiä ja työsuojelumääräyksiä ja annettuja ohjeita - Perehtyvät oman alansa ja toimipaikkansa työsuojelumääräyksiin ja toimintatapoihin sekä käyttävät annettuja suoja- ja turvallisuusvälineitä siten, että työt voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti Työsuojelutoiminnan toteuttamisesta työpaikalla vastaa ensisijaisesti työpaikan esimies. Työolojen seuranta kuuluu kaikille kunnan palveluksessa oleville työntekijöille. Työntekijöiden on ilmoitettava havaitsemistaan vioista sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavista vaaroista vastuussa oleville esimiehille. D. KÄRSÄMÄEN KUNNAN TYÖSUOJELUORGANISAATIO Kärsämäen kunnan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunnan jäsenet. Työsuojelutoimikunnan jäsenistä ¼ edustaa työnantajaa, ¼ toimihenkilö asemassa olevaa henkilöstöä ja ½ työntekijäasemassa olevaa henkilöstöä. Työsuojelutoimikunnan kokouksissa on tarvittaessa edustettuna myös työterveyshenkilöstö. Työsuojeluorganisaatio on esitetty liitteessä 1 Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on järjestää työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvää neuvontaa ja valvontaa. Se tekee esityksiä ja suosituksia sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvissa asioissa työnantajalle tai tämän edustajalle

4 Työsuojelupäällikön tehtävät Perehtyy: Osallistuu: Huolehtii: - Työsuojelusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin - Työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin ja seuraa niiden kehitystä ja ryhtyy toimiin havaitsemansa epäkohdan tai puutteen korjaamiseen - Työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun - Työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin - Työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla - Työsuojelumääräyksiä ja ohjeita koskevan tarpeellisen tiedon välittämisestä työnantajalle, esimiehille ja työntekijöille. - Työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten järjestämiseen - Työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä Tekee esityksiä työnantajalle: - Ensiaputoiminnasta ja koulutuksen järjestämisestä - työsuojeluun liittyvästä työnopastuksesta, koulutuksesta ja tiedotuksesta - Tutkimuksen järjestämisestä työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran tai työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävät Perehtyy: Osallistuu: - Työsuojelusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin - Työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin ja seuraa niiden kehitystä sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. - Työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun - Työsuojelutarkastuksiin ja tutkimuksiin - Tutkimukseen, joka on toimeenpantu työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran tai työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta. - Työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla - Työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseen. E. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuoltolaki 1383/2001 tuli voimaan Lain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää: 1. Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 2. Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 3. Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 4. Työyhteisön toimintaa Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

5 Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy samoin kuin työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain ja se käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työterveyshuollon toiminnan suunnittelussa tulee määritellä työterveyshuollon tavoitteet, työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tarve, toimintatavat ja keinot, joilla ehkäistään työstä ja työympäristöstä, työpaikan rakenteesta ja työn järjestelyistä aiheutuvia terveysvaaroja ja haittoja sekä ylläpidetään ja edistetään työympäristön ja työyhteisön terveellisyyttä ja toimivuutta sekä työntekijän terveyttä ja työkykyä. Kärsämäen kunnan työterveyshuoltopalvelut järjestää Attendo Oy. Työterveyshuoltoon sisältyy lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen sekä sairaanhoito. Sairauspoissaolojen seuranta ja työtapaturmat ilmoitetaan työterveyshuoltoon, seurannasta vastaa esimies. Työterveyshuolto hakee tarpeen mukaan Aslak- ja TYKkuntoutuskursseja henkilöstölle. F. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävän toiminnan (Tyky) avulla voimme lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa kunnan palvelukykyä. Tyky- toiminta edistää samalla tuottavuutta ja parantaa työelämän laatua. Työkykykäsitys kytkee yhteen yksilön ominaisuudet, työn ja työympäristön sekä työyhteisön. Tyky- toiminta tapahtuu siinä todellisuudessa, missä työpaikka elää. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on yksilön fyysisen ja henkisen työkyvyn sekä ammatillisen pätevyyden säilyttäminen koko työelämän ajan. Kuntaan on perustettu Tyky- työryhmä edistämään kunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. G. TYÖ-OLOJEN JA TYÖHYVINVOINNIN SEURANTA Työsuojelulle asetettujen tavoitteiden ja toimintalinjojen toteutumisen seurantaan tarvitaan mittareita, joita ovat sairaspoissa-olot, työtapaturmat ja läheltä piti tapaukset, työkyvyn arviointi, väkivallan uhkatilanteet, työilmapiirikartoitukset ym. Työtyytyväisyys Työtyytyväisyys kyselyitä tehdään riittävän usein. Tulokset analysoidaan ja kehitystä seurataan työpaikoilla ja työyksiköissä. Saatujen tulosten pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin asioiden parantamiseksi. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen seurannalla pyritään selvittämään, onko työoloissa tekijöitä, jotka aiheuttavat sairauspoissaolojen kertymistä tiettyihin työpisteisiin ja mistä syystä poissaoloja tapahtuu. Työtapaturmat Työtapaturmien ja läheltäpiti - tapauksien seurantaa lisätään ja etsitään niihin johtaneita syitä sekä pyritään etsimään ratkaisut, joilla estetään vaaratekijän syntyminen tai jos se ei ole mahdollista, se korvataan vähemmän vaarallisella. Ilmoitukset lähetetään työsuojelupäällikölle ja käsitellään työsuojelutoimikunnassa Fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen Fyysisen ja psyykkisen kuormittumisen tilaa seurataan työilmapiirikartoituksilla 2 vuoden välein. Kuormittumista selvitetään työyksiköittäin työsuojelun, työterveyshuollon ja henkilöstön yhteistyönä.

6 Työkyvyn arviointi Työkyvyn arviointia suorittaa työterveyshuolto kuntotesteillä ja työkyky- kyselyillä. Esimiehet tarkkailevat työntekijöiden työkyvyn mahdollisia muutoksia. Työpaikkaväkivallan ehkäisy Työpaikkaväkivallan uhan hallitsemiseksi otetaan huomioon tiloja ja toimintoja suunniteltaessa ja muutettaessa tarvittavat torjuntaratkaisut ja yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmissä. Torjunnassa on merkitystä mm. huoneiston muodolla, kulkuteiden järjestelyillä, kaluston sijoituksella sekä asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton järjestelyillä. Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa huolehdittava siitä, että väkivalta-alttiille työpaikalle / työlle laaditaan kirjalliset turvallisuusohjeet. H. TYÖSUOJELUASIOIDEN HUOMIOONOTTAMINEN KUNNAN TOIMINASSA Suunnittelu-, kehittämis- ja hankintatoimi Työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon työtiloja suunniteltaessa ja uudistettaessa, hankittaessa työvälineitä ja kalusteita sekä muissa työoloihin vaikuttavissa muutostilanteissa. Ensiarvoisen tärkeää on selvittää näitä asioita käyttäjien kanssa Perehdyttäminen ja työnohjaus Ammattitaito ja työn hallinta sisältävät myös sen, että työtehtävät suoritetaan turvallisesti ja terveellisesti sekä työhön liittyvät riskit tunnistaen. Näihin asioihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa perehdyttämis- ja työnopastustilanteissa. Työnohjaus voi olla johdon ja esimiesten työnohjausta, työyhteisön työnohjausta, ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta. Työnohjauksesta ja perehdyttämisestä tulee laatia työyksiköille yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet. Varhaisen tuen malli Varhaisentuen malli on opas, jonka tarkoituksena on ohjata esimiehiä puuttumaan ajoissa työpaikan ongelmiin. Toimintamallin tavoitteena on, että työntekijä voi jatkaa omassa tehtävässään ja että työyhteisössä vältetään kriisitilanteet. Päihdeohjelma Päihdehaittojen ehkäisy on osa työkykyä ylläpitävää toimintaa. Kunnan päihdeohjelmaan on laadittu menettelytapaohjeet päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja niiden käsittelemiseksi. Vajaakuntoisten riskienarviointiin perustuva riskien hallinta Vajaakuntoisten riskienarviointiin perustuvaan riskienhallintaan on laadittu ohjeistus menettelytavoista, joiden mukaan edetään, kun havaitaan alenevaa työkykyä. Arvioinnissa käytetään apuna toimintaohjetta työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn yhteensovittamiseksi Koulutus ja tiedotus Työsuojeluhenkilöstön koulutukseen tarvittava määräraha varataan vuosittain kunnan talousarvioon. Lisäksi varaudutaan myös henkilökunnan yleiseen työsuojelukoulutukseen. Työsuojelun tiedotustoiminnasta vastaavat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. I. TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA JA YLLÄPITO Työsuojelun toimintaohjelman vahvistaa kunnanhallitus ja se tarkistetaan vuosittain työsuojelutoimikunnassa. Toimintaohjelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö. Työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty työsuojelutoimikunnassa Työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa

7 Liite 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUORGANISAATIO VUOSILLE Kärsämäen kunnassa työsuojeluvaltuutetuksi, työsuojeluvaravaltuutetuiksi ja työsuojelutoimikunnan jäseniksi ja heidän varajäsenikseen toimikaudeksi ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt: Työntekijöiden edustajat työsuojeluvaltuutetuksi: 1. Työsuojeluvaltuutettu Jemina Kuisma I työsuojeluvaravaltuutettu Juha Vierimaa TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN OVAT TULLEET VALITUIKSI SEURAAVAT HENKILÖT: Toimihenkilöiden edustajat työsuojelutoimikunnassa: 1. Jäsen Juha Korkiakoski I varajäsen II varajäsen Työnantajan edustajat työsuojelutoimikunnassa: 1. Jäsen Esko Hämäläinen I-varajäsen Kari Oikarinen II-varajäsen Työntekijäasemassa olevien työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikunnassa: 1. Jäsen Sirkka Seppälä I- varajäsen Juha Vierimaa II- varajäsen 2. Jäsen Ilpo Hautakangas I- varajäsen Outi Kärki II- varajäsen Sirkka-Liisa Glad

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot