Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!"

Transkriptio

1 Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa tarvittavat asiat. n Lasket kynällä ja paperilla, mutta Mafynetti opettaa ja neuvoo videoiden ja ratkaisujen avulla. n Mafynetti huolehtii kertauksesta, joten et unohda oppimiasi asioita. n Mafynetti on nyt kokonaan ilmainen! Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti

2 1 YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä (*) merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on Ratkaise yhtälöt 2 2 a) 2(1 3x 3 x ) 3(1 2x 2 x ) b) x 1 x 1 c) 1 x. 1 x 2. Sievennä lausekkeet 1 1 a) x x x x 2 x 9 b) x 3 x x c) ln ln ln 2. 2 e x a) Määritä funktion 1 x f ( x) e (sin x cos x ) 2 derivaatan arvo kohdassa x 0. b) Laske integraalin tarkka arvo. x 1 + sin dx a) Olkoon, 2 sellainen kulma, että 1 cos. Määritä lukujen sin ja tan 3 tarkat arvot. b) Laske oheisessa kuvassa olevan kolmion sivun pituuden a tarkka arvo ja kaksidesimaalinen likiarvo. 3 a 30 o 2

3 2 5. Määritä polynomin 3 2 f ( x ) x 6x 15x 2 suurin ja pienin arvo välillä f x x x x suurin ja pienin arvo välillä 2, Laske paraabelin y 4 x ja suoran 4 x 3 y 4 väliin jäävän rajoitetun alueen pinta ala. Anna vastauksena tarkka arvo ja kaksidesimaalinen likiarvo. Piirrä kuvio. 7. Erään mallin (R. MacArthur & E. O. Wilson, 1967) mukaan saarella pesivien lintulajien lu b kumäärä n riippuu saaren pinta alasta A likimain kaavan n ka mukaisesti, missä k ja b ovat saaresta riippumattomia positiivisia vakioita. a) Havaintojen perusteella kahdella Kanariansaarella on saatu seuraavat arvot: 2 n1 20, A 1 10,2 km (Alegranza), 2 n2 6, A 2 0,0158 km (Roque del Oeste). Määritä näiden tietojen perusteella vakiot k ja b kolmen merkitsevän numeron tark kuudella. b) Arvioi mallin avulla La Palman saarella ((A A = km km 2 ) pesivien lintulajien lukumäärää. Alegranza <http://www.lanzarote.org/blog/?p=629>. Luettu Tähän kaksi pientä kuvaa allekkain. Roque del Oeste La Palma <http://mappery.com/map-of/la-palma-physical-map>. Luettu <http://www.reptilesdecanariastjorge.com>. Luettu Luettu <http://www.lanzarote.org/blog/?p=629>. Luettu <http://mappery.com/map of/la Palma Physical Map>. Luettu

4 Kiireisellä Kiireisellä professorilla professorilla on on yksi yksi luento luento jokaisena jokaisena viitenä viitenä arkipäivänä, arkipäivänä, mutta mutta hän hän ehtii ehtii pitää pitää päivittäisen päivittäisen luentonsa luentonsa vain vain prosentin prosentin todennäköisyydellä. todennäköisyydellä. a) a) Millä Millä todennäköisyydellä todennäköisyydellä hän hän ehtii ehtii pitää pitää viikon viikon kaikki kaikki luennot? luennot? b) b) Millä Millä todennäköisyydellä todennäköisyydellä vain vain yksi yksi viidestä viidestä luennosta luennosta jää jää pitämättä? pitämättä? c) c) Määritä Määritä viikossa viikossa pidettyjen pidettyjen luentojen luentojen lukumäärän lukumäärän odotusarvo. odotusarvo Olkoot Olkoot a a (cos (cos 2sin 2sin ) i ) i j j (sin (sin 2cos 2cos ) k ), k, b b (cos (cos sin sin ) i ) i j j (sin (sin cos cos ) k ). k. a) a) Osoita, Osoita, että että vektorit vektorit a a ja ja b b ovat ovat kohtisuorassa kohtisuorassa toisiaan toisiaan vastaan vastaan kaikilla kaikilla R R.. b) b) Olkoon Olkoon Onko Onko olemassa olemassa sellaisia sellaisia kertoimia kertoimia s, s t, t R, R että, että i i j j sa sa tb tb?? x 10. Tutki, kuinka monta ratkaisua yhtälöllä a Tutki, kuinka monta ratkaisua yhtälöllä e e x x on on vakion vakion a a R R eri eri arvoilla. arvoilla. x a a) a) Geometrisen Geometrisen jonon jonon kaksi kaksi peräkkäistä peräkkäistä termiä termiä ovat ovat rationaalilukuja. rationaalilukuja. Osoita, Osoita, että että jonon jonon kaikki kaikki termit termit ovat ovat rationaalilukuja. rationaalilukuja. b) b) Geometrisessa Geometrisessa jonossa jonossa on on ainakin ainakin kaksi kaksi rationaalista rationaalista termiä. termiä. Osoita, Osoita, että että rationaalisia rationaalisia termejä termejä on on äärettömän äärettömän monta. monta Erään Erään vuorokauden vuorokauden lämpötilaa lämpötilaa f ( t f ) ( t tutkittiin ) tutkittiin ajan ajan t funktiona t funktiona mittaamalla mittaamalla lämpötila lämpötila Celsius Celsiusasteina asteina kolmen kolmen tunnin tunnin välein välein keskiyöstä keskiyöstä alkaen. alkaen. Tuloksena Tuloksena saatiin saatiin seuraava seuraava taulukko: taulukko: t t f ( t f) ( t) 10,2 10,2 10,7 10,7 12,3 12,3 13,8 13,8 15,8 15,8 17,9 17,9 17,0 17,0 15,5 15,5 14,2 14,2 Arvioi Arvioi vuorokauden vuorokauden keskilämpötilaa keskilämpötilaa ( ) 24 f t ( ) 24 f t dt dt 0 0 laskemalla laskemalla siinä siinä esiintyvä esiintyvä integraali integraali puolisuunnikassäännön puolisuunnikassäännön avulla. avulla Määritä Määritä raja arvo raja arvo lim ln(4 x x 3) ln(3 x x 4). x 13. x lim ln(4 3) ln(3 4).

5 4 * Sijoittaja käytti osakkeen kurssikehityksen arvioimiseen todennäköisyysjakaumaa, jonka tiheysfunktion maksimi saavutetaan markkina arvolla 20,50 ja joka on nolla yli viiden euron poikkeamilla markkina arvosta 20,50. Tiheysfunktio on jatkuva, ja sen kuvaaja koostuu kahdesta lineaarisesta osasta välillä 15,50 25,50. a) Määritä tiheysfunktion lauseke. (3 p.) b) Millä todennäköisyydellä osakkeen markkina arvo on alle 19? (2 p.) c) Muiden kurssien nousu sai sijoittajan muuttamaan jakaumaa epäsymmetriseksi niin, että maksimi saavutettiin edelleen arvolla 20,50, mutta nollakohta 25,50 siirtyi pistee seen 30,50. Muilta ominaisuuksiltaan jakauma pysyi samantyyppisenä kuin aikaisem min. Määritä tämän uuden jakauman odotusarvo. (4 p.) * Suora ympyrälieriö on pallon sisällä niin, että sen molempien pohjien reunat sivuavat pallon pintaa. Pallon pinta alan suhdetta lieriön koko pinta alaan merkitään symbolilla t. Lieriön koko pinta alalla tarkoitetaan sen vaipan ja pohjien yhteenlaskettuja pinta aloja. a) Määritä lieriön korkeuden suhde lieriön pohjan säteeseen parametrin t avulla lausuttuna. (2 p.) Millä parametrin t arvoilla b) tällaista lieriötä ei ole olemassa (2 p.) c) on täsmälleen yksi tällainen lieriö (3 p.) d) on kaksi tällaista lieriötä? (2 p.)

6 %&'()&*'')) , / , /39166/ / / , /389/ / , / , ,6+0891: ;5< / ,+95,51C G , / ,832281:6963, ,3/3, HIJ*)I*( ,/ , KKKLMNOPQNRMSTTUVLOW , X / , , < X ,aEF ,a , 98,98<KKKLMNOPQNRMSTTUVLOW 21+<WTOYZMNOPQNRMSTTUVLOW 17879<[#"\]^_#$]`] D , DEF , D , D3,87, , D , !1"1#$

7 13 4,% ,'% 0-3 5( 5 7!99!739 *% 3.# 55!73"#$87%"1&9"$9%9% 6373!786398(+!9,3931 3%938* #!% 3% 3% 3%8%3'6!5( 7)!9 3./ # # 3% )# ,'% 122'% H J KL JM T V WX VY N P QR PS 3%# 3% 55! ,'% 8758(!3# B D EF DG < >A 9 ;

8 13 ())* *,+-./ *, *,+- "#$#$%&#$'' !! #$'' #$#$%&'' #$'' #$ #$%& I H G

9 13 899: (6!9!733!9$)*)%+%%, 8 "339# $%&%&' %&%&%&'%& / : *0%12345/6*0'21234 ;<=> : 72& 7'2&2 07'217234'0)'21)234 7'2+%&''2+% ;<5!> :? A ;? A BC AD? A BG AD? A BE AD C A BF AD

10 13 34%89"5)31 #$$%87$$9&928'(()5()((*52+5'$%$,(9-./01 69!" :9 " ";< "9 B D EF DG

11 D EFGH E53H I./ ' 1!" #$# &% (&)*'&(+,33-#$#,33-B69C39>" %31 2#7489:") 2#" 2<4=>" A"!;" #4#) ; ; A"!;"1 ))* 56+ (& J L MR LO J L MP LO J L MQ LO J L MN LO

12 1 ;3&3<<9!"93!6#6*7"7*#9//736"89"99:1 =**%" %!"&> )&"&**9$8!"633&399#73%#+$3& &736*7"7*!" "89"22*93!6#93$8!"633&399#738 %#+$"3&3"6*7"96**&86"&8"*1 #96#759#2"49%&"#9373&%636*7"7*73$8!"6#"&636*7"7*7#&89 8!"6#"$33949%&"#1'( (,-.( 229:46"89"93!6#5 22:: 22//4!"93!6#5 /, ', /01//22 4&3"8"%7&3!%3&876*7"785 /0 C A C DH CFDA CI JKKLMN OLPQF DA CI CMRNMN OLPQF E C DS CF A C DE CF A C DG CF

13 1 $ A BCD B EF H ,9: ;<= %8339"#5&7''9"$# , , ( )0 )*+,-.-+, 123.!"# "$# // /..>? >?

14 /0) "7#$%&'9"8891 *89() +),- ( ()!! : < =A <? : < => <? : < <?

15 !"#$!"%&! '()!*+#+)!,-&! /0)!,*!#+ '(20),*)#+/0)1-#'(20 +/3.'(2!,*!#+/!1- /)34/52(/666734/+ (0)!1-#+",#+#+/0 8339: ,;,734/+1A C DG CF A C DE CF #+"1-

16 IJK I (L 3 3)$#&#%*+', /'( '35.7//9',1%#&"' //9'( H330%G&#3#&%+)1 8!898"#$%#&"'( 78)"#78#&#%*+ )"#5#&#%*+ )"# "#$%#&"12%#&" "# %#&"$#&#%*+12"# %#&"61789: 78BA< #&%+)#+CCC D#&%+) "# %"&F+"CCC D%G&# ><=A ><=AM O PS OR M O PQ OR

17 :; ; << / ! -++#!",### ###$%&'()%(*

18 $%$%!"#!"&' C IJKL I5L MN 1(2* ()* B(C !"# DE!:7!;?!"#D?!"&+!"&+!"!!!,& GE&:7!;?!"#G?!"&H!"!7$& +E7:7!;?!"#+?!"&D!"#+!",&-.# )+!"#+!",&-.#/,&"# :68;<=>< /9$"!0 O Q RO QS TUUVWWXYZYZV[ \W]^Y `YZV[ ab Q b Q Rd QS b Q Re QS b Q Rc QS

19 / / ,369% % #!%("!"#$%"&#'&!"! #%)$"%#!*$("' :

20 17 C++& %&DEFG %&D5G %&HIJ L ;#7971<+7=&9 3#$8%&63'&%33&& ()9&*896+7&989,&87 87&-"73&&739:1$8%&)3"63&&& '&%331 B37&& -" " 77 " J L MP LOJ L MQ LO J L MN LO 1 >> 77!

21 * ,-( ( ' '3(') !"!#$ $ %& / /

22 '()9973*363579%33& +8%&6&*339'',()- $89!949&9'()3&932&9&2&31 '()97&89&93%69 ',()93&*& ',()43&&73"# $3% %49&3'().&9*8%& *3 '()78&78973&3597&89&93%697&&6&989587&9 '()795& &89&93% & ;& %&<+=> %&<5> %&? '(!)8(!)92!!2-: ',()494! ',()696! ',() 2! -/01()!-!4-3!"#1 B CG B CF B CD BE

23 =978923!#373133& "'(1) !#' !# $93673& !"#$928292%& %&3"'!(#'*/0-,-!(#'*/-( */-(!#'*+,-'*-. */-(45!# 23!#'*/-( */-.(467!#.67(45!# 67(89:;<!(#'*/-(

24 899369&'6989()'89*)3'8925+,*9&' *.1,/929' /*278229&79()' ' ' & ,/630' '3890' '-3)3(-9*$(95-3'-3( : ';<= '; '>? -9*)39-3-3'-33(-9*.1!*6)35*!*6(99729' '331!"#$ B CF B CD BE

25 IJK: I5: L ; : *!(99 8'!( /80%0$11!( , '!(3731 #$%%"&%"'!() $ "199" " #$ : 0!"0 "0#$!" 0$!"056"0!0$ "0)! <%=<>= ?!"?#$ : *99898 M O PT ORQ O PU M O PS OR M O PQ OR

26 =33=3, !"#$% -'(./ 0123-'(4*45-'4-$6'7-$687-'6*7-*697-:69 #-(6( (6(>?1 7-86;7-86$7-:6:7-'4-(6'< E GH G IJ GK E G IL GK

27 1,-! "! 89!"3#3$3"6%%9 ()&' &'./0$ "! * ().5%$ "! * : 48

28 :// DEF D GG # //8//9895/ !$'$()(*!()(+ (!",(!"# !$%& /709$()(*$-)( : /7096 <'+ *-)-3;!)-$9$-)(AA$()( -9B!()(3C$()( $-)(*!()( -)$*- -*-)$ 141'*7+ 6*67 6*- 6 *-)-3'*$()(+ -)-38'*!()(+ H J H J KL JMH J KN JM

29 B CDE C FG : () ?()1+1)18 ()-*12()-1 "#$% &'&()(*+(),-% ()(-0/+(),-0+()(-01)1/+(),-01)1 &'&()(-/+(),-.! 1-8<0-1 ;<7278;-=> -()1+1)1-A1 J KO JM H J KL JM H J KN JM

30 !"& "&FGHI "&F5I "&JKL N OP NQ !3" D33E01369C1 %&8549"& '()*)+ 53'6 #$,"9.3&/,"9--,"9.- #$ ;:9:< 4=6#>89: 789:< 4#$ =6 ;:9:<>? $$$AAABC 7=#>89: 7= L N OS NQ L N OR NQ

31 ( ) -8993(3739*. /8993( ( ( *+!"#$%& ', ',!"'%&$,"%',& #,&%#,&" *+#1,&%#1,&" 1,"%'1,&"'%& #&%#&" "%'&

32 G HI GJ : ;()957>938363> &2 2939;() #$ #$ $% $+2=3$+$2= !" ## %,&-,$./+0,1!289# &'($ % $*+*($) $<%, $45 )$*+*($ )

33 F GH FI 7/ /! ! !341:6!#$ /! <#889=>!9899!7363 :6!#$ !73!#$3!63; (369891)373273*936!73879!93!69897!345!897 8#69399! !78! !7825 9!8$ #$8-./189!939397!99!9! !73!9! , 1898#69399! !9! %'86!!73D F GJ FI D F GK FI 97!99"!3#$8%&

34 :; <= $%378*7* * $ ()378* "# $ % , -.77!"#!&#9,,! /&/!,# &!&#'!!"#3!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Yläkoulun matematiikkaa

Yläkoulun matematiikkaa Yläkoulun matematiikkaa Taivas alkaa ruohonkorsien yläpuolelta, sanoivat lentämisen pioneerit. Mistä matematiikka alkaa? Ilmeisesti ensimmäisistä matemaattisia objekteja koskevien säännönmukaisuuksien

Lisätiedot

14 Jatkuva jakauma. Käsitellään kuitenkin ennen täsmällisiä määritelmiä johdatteleva

14 Jatkuva jakauma. Käsitellään kuitenkin ennen täsmällisiä määritelmiä johdatteleva 4 Jatkuva jakauma Edellä määriteltiin diskreetiksi satunnaismuuttujaksi sellainen, joka voi saada vain (hyppäyksittäin) erillisiä arvoja. Jatkuva satunnaismuuttuja voi saada mitä hyvänsä arvoja yleensä

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Reaalianalyysin kehittyminen Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 14. toukokuuta 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varhaisen ajan analyysi 4 2.1 Eudoksos Knidoslainen

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5 ja jatkuvuus, L5 1 Wikipedia: (http://fi.wikipedia.org/wiki/ ) 2 Funktion f () = 2 4 2 a ei voi laskea kohdassa = 2. Jos eroaa kahdesta ( 2), niin funktion voidaan laskea ja seuraavasta taulukosta nähdään,

Lisätiedot