Henkilöstökertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2006"

Transkriptio

1

2 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma Koulutusrakenne Rekrytoinnit 14 2 TYÖAJANKÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Työajan käyttö Työvoimakustannukset Matkakustannukset 17 3 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA MOTIVAATIO Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Vaihtuvuus Palvelusaika 22 4 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkausjärjestelmä Osaamisen kehittäminen Työkyvyn kehittäminen ja työterveyshuolto 25 5 YHTEENVETO Yhteenveto tunnusluvuista Johtopäätökset 28

3 Konsernipalvelut 3 ALUKSI GTK:n strategisissa tavoitteissa vuoteen 2015 korostuvat henkilöstön osaamisen kehittäminen, innovatiivisen ja hyvän työyhteisön merkitys sekä kansainvälinen verkostoituminen. Tulosprisman mukainen henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen on tulevaisuudessa entistä haasteellisempaa ja tärkeämpää valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategisena kehittämishankkeena aloitettiin vuonna 2006 osaamisen johtamisen ja kehittämisen suunnittelu ja työkalujen laatiminen. Osaamisen kehittäminen on koko GTK:ta koskeva, pitkäjänteistä työtä vaativa kokonaisuus, jossa tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja kohdentaa henkilöstön nykyistä osaamista siten, että kyetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Johtamis- ja esimiestoiminnan kehittämistä jatkettiin aloittamalla Johtamisen erikoistutkinto (JET) koulutus, johon aloitusvaiheessa osallistui yhteensä 22 henkilöä GTK:n eri toimipaikoista ja yksiköistä. Koulutuksen sisältö on räätälöity vastaamaan niitä tarpeita ja vaatimuksia, joita GTK:n esimiestoiminnassa on pidetty tärkeinä. Näistä mm. organisaation strategioiden ja visioiden ohjaavuus työssä sekä oman johtajuuden arviointi ja kehittäminen ovat koulutuksessa tärkeitä painopistealueita. Palkkausjärjestelmän toimivuuden kehittäminen jatkui erillisen arviointityöryhmän toimesta. Kertomusvuoden aikana panostus esimiesviestinnän ja sisäisen viestinnän kehittämiseen jatkui. Uusi intranet-uutiskanava otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Sen odotetaan parantavan ja nopeuttavan sisäistä tiedonkulkua. Loppuvuodesta 2005 lanseerattu Geofoorumi-sidosryhmälehti vakiinnutti asemansa hankkeista kertovana uutiskanavana myös sisäisen kohderyhmän keskuudessa. Rekrytointi-ilmoitusten ulkoasua uudistettiin osana GTK:n kokonaisilmeen uudistusta. Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkui työterveyshuollon toiminnan kohdentamisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon painottamisen sekä erilaisten työyhteisön kehittämisprojektien kautta. Työterveyshuoltopalvelujen yhdenmukaisuutta ja saatavuutta parannettiin edelleen. Tutkimuslaitoksen strategisten painopistealueiden tukemiseksi perustettiin kaksi uutta tutkimusprofessorin tointa: sovellettuun geofysiikkaan ja geologiseen mallinnukseen. Kesäharjoittelijoita palkattiin eri puolille GTK:ta yhteensä 71. Virkistystoiminnan painopistealueita ja toimintaperiaatteita yhdenmukaistettiin ja linjattiin. Virkistystoimintaa jatketaan aktiivisesti eri toimipaikoissa henkilöstökerhojen kautta.

4 Konsernipalvelut 4 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilötyövuodet GTK:n henkilöstön määrää tarkastellaan tehtyjen henkilötyövuosien perusteella. Henkilötyövuosien määrää vuosina on tarkasteltu taulukossa GTK:ssa tehtyjen henkilötyövuosien määrä laski 22 henkilötyövuodella edellisvuoteen verrattuna. Viimeisen viiden vuoden aikana henkilötyövuosien määrä on laskenut 13 henkilötyövuodella. Toimintamenojen osalta henkilötyövuosien määrä laski 14 henkilötyövuodella vuodesta Ulkopuolisella rahoituksella palkattujen henkilötyövuosien määrä laski 8 henkilötyövuodella viime vuodesta. Taulukko Henkilötyövuodet vuosina Muutos v:sta 2005 Muutos v:sta 2002 htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta (1-alk. hankkeilla) 75,0 79,5 107,8 97,1 106,3 9,3 9,5 31,4 41,9 Muu toiminta 703,6 679,7 697,0 697,3 674,2-23,2-3,3-29,4-4,2 Toimintamenot yhteensä 778,5 759,2 804,7 794,4 780,5-13,9-1,8 2,0 0,3 Työllisyysvarat 18,1 15,4 14,0 8,9 9,7 0,8 8,9-8,5-46,6 Muu ulkopuolinen rahoitus 12,0 11,7 17,0 14,5 5,8-8,7-60,2-6,3-52,1 Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 30,2 27,1 31,0 23,4 15,4-7,9-33,9-14,7-48,8 Kaikki yhteensä 808,7 786,3 835,7 817,8 795,9-21,9-2,7-12,8-1,6

5 Konsernipalvelut 5 Taulukossa on esitetty vuonna 2006 tehtyjen henkilötyövuosien jakautuma yksiköittäin ja rahoituslähteittäin. Ulkopuolisella rahoituksella palkatun henkilöstön osuus oli 1,9 % kokonaishenkilötyövuosien määrästä. Taulukko Henkilötyövuosien määrä yksiköittäin vuonna 2006 T o i m i n t a m e n o t U l k o p u o l i n e n rahoitus Yksikkö maksullinen muu yhteensä työllisyysvarat muut htv Yhteensä yhteensä toiminta toiminta htv htv htv htv htv htv ESY 18,3 172,5 190,9 0,9 3,1 4,1 194,9 LSY 0,7 16,8 17,5 1,7 0,1 1,9 19,4 ISY 8,8 101,9 110,7 0,6 0,4 1,0 111,7 PSY 5,3 74,8 80,1 0,4 0,4 80,5 Alueyksiköt yhteensä 33,2 366,0 399,2 3,2 4,1 7,3 406,5 GP 72,8 204,4 277,2 6,5 1,7 8,1 285,3 KVPV 5,0 5,0 5,0 HP 0,3 84,6 84,9 84,9 Palveluyksiköt yhteensä 73,1 294,0 367,1 6,5 1,7 8,1 375,2 Johto 0,1 14,2 14,2 14,2 Koko GTK 106,3 674,2 780,5 9,7 5,8 15,4 795,9 GTK:ssa vuonna 2006 tehtyjen henkilötyövuosien jakautumista päätulosalueittain on tarkasteltu kuvassa Tiedonhallinta Luonnonvarojen etsintä ja arviointi Tutkimus ja kehittäminen 243 Geologinen kartoitus htv Kuva Henkilötyövuodet päätulosalueittain vuonna 2006

6 Konsernipalvelut Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2006 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 816 henkilöä. Tämä on 8 henkilöä enemmän kuin vuoden 2005 vastaava luku (808 henk.). Taulukossa on esitetty vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä yksiköittäin vuoden 2006 lopussa. Taulukko Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä yksiköittäin Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä lkm % lkm % lkm % ESY ISY ,2 10 8, LSY PSY 75 93,8 5 6, GP , , KVP HP 85 98,8 1 1, Johto 13 86,7 2 13, Yhteensä , , GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2006 lopussa 10,2 prosenttia. Vuonna 2006 määräaikaisen henkilöstön osuus kasvoi 15 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Kuvassa on esitetty henkilöstön jakautuminen vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön vuonna GTK:n määräaikaisten osuus vuonna 2006 Määräaikaiset 10,2 % Vakinaiset 89,8 % Kuva GTK:n vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

7 Konsernipalvelut Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 15 prosenttia ja työsuhteisia 85 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2005 on virkasuhteisten määrä laskenut 8 henkilöllä ja työsuhteisten määrä noussut 16 henkilöllä. Taulukossa on esitetty virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä viimeisen viisivuotiskauden aikana. Taulukko Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa Vuosi Virkasuhteiset Muutos - % Työsuhteiset Muutos - % Yhteensä Muutos lkm % ed. vuosi lkm % ed. vuosi lkm % % , , , , , , , , , , , , , , henkilöä Virkasuhteiset Työsuhteiset 0 ESY ISY LSY PSY GP HP KVPV Johto Kuva Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä yksiköittäin

8 Konsernipalvelut Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2006 lopussa 72,0 % (589 henk.) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 34,4 % (281 henk). Taulukko Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä % -jakauma ikäluokittain (vuotta) , ,7 0,6 0,4 0,5 0, ,2 4,1 4 3,5 3, ,1 5,2 6,9 6,4 7, ,4 7,4 7,1 6,9 5, ,7 11,7 11,4 11,5 10, ,3 20,5 17,9 16,3 15, ,3 22,3 22,4 23,3 22, ,2 22,7 22,3 22, ,1 6,6 6,8 9, ,1 0,3 0,2 0 0,6 Yhteensä Kuvassa ja taulukossa on esitetty GTK:n henkilöstön ikärakenteen kehitys vuosina Kuva Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuonna

9 Konsernipalvelut 9 Taulukko Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosi Naiset Miehet Kaikki ,3 48,2 47, ,5 49,0 48, ,9 48,8 48, ,9 49,7 48, ,7 49,8 49,1 GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2006 oli 49,1 vuotta. Henkilöstön keski-ikä sukupuolen mukaan jaoteltuna on esitelty taulukossa GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2006 lopussa 2,1 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä pysyi lähes viime vuoden tasolla, kun taas naisten keski-ikä nousi 0,8 vuodella. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 1,5 vuodella. Kuvassa on esitetty keski-iän nousu viimeisten viiden vuoden aikana. 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46, ,0 44,0 Naiset Miehet Kaikki Kuva Henkilöstön ikärakenne vuosina

10 Konsernipalvelut 10 Vuosina GTK:n henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle arviolta 336 henkilöä. Arvio on tehty 63 vuoden eläkeiällä. Vuosien aikana eläkkeelle on siirtymässä 179 henkilöä (22 % nykytasosta) Hlö Kuva Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne) 1.5 Tehtävä- ja sukupuolijakauma GTK:n henkilöstöstä 33 % on naisia ja 67 % miehiä. Taulukossa ja kuvassa on esitetty henkilöstön jakautuminen yksiköittäin sukupuolen mukaan vuonna Naisten osuus henkilöstöstä oli suurin Hallintopalvelut-yksikössä ja pienin Kansainvälinen projektivienti - yksikössä. Taulukko Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan vuonna 2006 Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 65 32, , ISY 26 23, , LSY 8 38, , PSY 20 25, , GP 86 29, , HP 55 64, , KVPV 1 20,0 4 80, Johto 7 46,7 8 53, Yhteensä , ,

11 Konsernipalvelut 11 Johto KVP HP GP PSY Yhteensä Miehiä Naisia LSY ISY ESY Kuva Henkilöstön määrä yksiköittäin sukupuolen mukaan Henkilöstön tehtäväryhmittäinen jakauma sukupuolen mukaan eriteltynä on esitetty taulukossa Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden päälliköt (johtajat), esimiestasoon lasketaan kuuluvaksi vastuualuepäälliköt. Taulukko Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin vuonna Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Tutkijat ,7 Tutkimusavustajat ,2 Kenttähenkilöstö ,4 Laboratoriotehtävät ,8 Toimistotehtävät ,0 Asiantuntijat ,5 Tekniset tehtävät ,0 Esimies ,2 Tietotekniikkatehtävät ,9 Johto ,8 Harjoittelijat ,2 Työnjohto ,2 Yhteensä ,0 GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 34,7 prosenttia henkilöstöstä. Lisäksi tutkimusta avustavissa tehtävissä on 17,2 prosenttia henkilöstöstä.

12 Konsernipalvelut 12 Vuonna 2006 GTK:n henkilöstöstä 1,8 % toimi johtotason tehtävissä ja 3,2 % esimiestehtävissä. GTK:n miehistä 6,2 % kuului johto- ja esimiestasoon, kun taas naisten osalta vastaava luku oli 2,6 %. Naisten osuus GTK:n johto- ja esimiestehtävissä on pysynyt ennallaan vuoteen 2005 verrattuna (17,1 %). Naisten osuus johto- ja esimiestasontehtävistä vuonna 2006 Naiset 17,1 % Miehet 82,9 % Kuva Naisten osuus johto- ja esimiestasontehtävistä vuonna Koulutusrakenne GTK:n henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2006 oli 4,8. Indeksi on laskettu valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen laatimista varten antamien ohjeiden mukaisesti. Koulutustasoindeksin laskenta perustuu eri koulutusasteen suorittaneiden henkilöiden lukumäärään. Yksiköittäiset koulutustasoindeksit on esitetty taulukossa Koulutustasoindeksi on korkein johdossa ja alhaisin Geopalvelut-yksikössä. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osuus GTK:n henkilöstöstä oli vuoden 2006 lopussa 44,2 % ja jatkotutkinnon suorittaneiden osuus oli 13,4 % GTK:n koko henkilöstöstä. Koulutustasoindeksissä ei tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2005.

13 Konsernipalvelut 13 Taulukko Koulutustasoindeksi yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Koulutustasoindeksi Kaikki Naiset Miehet Johto 6,7 6,0 7,4 KVP 6,6 5,0 7,0 ESY 5,8 5,1 6,1 ISY 5,4 4,5 5,6 LSY 5,7 5,1 6,1 PSY 5,9 5,5 6,0 GP 3,4 4,0 3,2 HP 4,7 4,5 5,0 koko GTK 4,8 4,6 4,8 Taulukko Koulutusaste sukupuolen mukaan Koulutusaste Naiset Miehet Henkilömäärä lkm % lkm % lkm % Tohtorit 9 12, , Lisensiaatit 5 12, , Muu korkeakoulututkinto 79 31, , Keskiasteen koulutus , , Peruskoulu tai vastaava 41 21, , Koko GTK , ,

14 Konsernipalvelut Rekrytoinnit Seuraavissa taulukoissa esitetään vakituisiin ja määräaikaisiin tehtäviin tehdyt rekrytoinnit vuonna 2006 sekä vakinaisiin tehtäviin hakeneiden koulutustausta. Taulukko Vuoden 2006 rekrytoinnit yksiköittäin, hakijoiden koulutustaso Yksikkö Rekrytoitu tohtori lisensiaatti Hakijoiden koulutus ylempi korkeakoulututkinto alempi korkeakoulututkinto muu Hakijoita yhteensä Hakemus/ tehtävä ESY ,0 ISY ,0 LSY ,4 PSY ,0 GP ,5 HP ,0 KVPV ,0 Johto ,0 Yhteensä ,3 GTK:een rekrytoitiin 16 henkilöä vakituisiin tehtäviin vuonna 2006, hakijoita oli yhteensä 516, joista 60 % oli vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hakijoita per avoin tehtävä oli keskimäärin 32,3. Taulukko Vuoden 2006 määräaikaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Kausiapulaiset Muut Määräaikaiset yhteensä Oma rahoitus Ulkopuolinen rahoitus määräaikaiset ESY ISY LSY PSY GP HP KVP Johto Yhteensä Kausiapulaisia ja muita määräaikaisia rekrytoitiin eniten Geopalvelut-yksikköön ja Itä-Suomen alueyksikköön.

15 Konsernipalvelut 15 2 TYÖAJANKÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 2.1 Työajan käyttö GTK:n henkilöstön tehty vuosityöaika vuonna 2006 oli 78,5 prosenttia säännöllisestä vuosityöajasta. Vuosilomien osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 14,7 prosenttia. Vuosilomien suuri osuus on seurausta tutkimuskeskuksen henkilöstön pitkistä palvelussuhteista. Taulukossa on esitetty GTK:n henkilöstön työajan käyttö vuonna Taulukon tiedot perustuvat työaikakirjanpidon ja henkilöstötietojärjestelmän tietoihin. Säännöllinen vuosityöaika on laskettu kertomalla vuoden todellisten työpäivien lukumäärä (251) keskimääräisellä työpäivän pituudella (7,38 h). Tehty vuosityöaika on laskettu vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta koulutukseen käytetty työaika ja ei tehty vuosityöaika. Tehty kokonaistyöaika on saatu laskemalla yhteen tehty vuosityöaika ja tehdyt ylityöt. Kokonaistyöaika on saatu laskemalla yhteen säännöllinen vuosityöaika ja tehdyt ylityöt. Taulukko Työajan käyttö vuonna 2006 Työajan käyttö vuonna 2006 Työpäivät Htv Työpäivät/ Tuntia/ % htv htv Tehty (Tehollinen) vuosityöaika ,7 197,0 1453,7 78,5 Koulutus ,3 4,5 33,3 1,8 Vuosiloma ,8 36,8 271,7 14,7 Lapsen syntymä ja hoito 332 1,3 0,4 3,1 0,2 Sairaus ,4 9,9 73,0 3,9 Tapaturmat 140 0,6 0,2 1,3 0,1 Muut palkalliset vapaat ,2 1,3 9,9 0,5 Ammattiyhdistys- ja yhteistoiminta 529 2,1 0,7 4,9 0,3 Virkistystoiminta 135 0,5 0,2 1,3 0,1 Muu ei-tehty työaika yhteensä ,9 49,5 365,1 19,7 Säännöllinen vuosityöaika ,9 251,0 1852,1 100,0 Tehdyt ylityöt ,8 1,5 11,1 0,6 Tehty kokonaisvuosityöaika ,5 198,5 1464,8 79,1 Kokonaisvuosityöaika ,7 252,5 1863,2 100,6 Työpäivän pituus keskimäärin 7,38 Työpäivien lukumäärä vuodessa 251

16 Konsernipalvelut Työvoimakustannukset Taulukossa on esitetty GTK:n työvoimakustannusten jakautuminen vuonna Kokonaistyövoimakustannukset ryhmitellään tehdyn työajan palkkoihin ja välillisiin työvoimakustannuksiin, jotka sisältävät mm. palkallisten poissaolojen osuuden ja työnantajamaksut. Työvoimakustannukset on esitetty nettomääräisinä eli niissä on huomioitu tutkimuskeskuksen saamat sairausvakuutuksen ja työterveyshuollon kustannusten palautukset sekä vuonna 2006 maksettu työnantajan eläkemaksun lisämaksu ( euroa) vuodelta Tehdyn työajan palkkojen osuus kokonaistyövoimakustannuksista oli 59,0 prosenttia ja palkkasumman eli maksettujen palkkojen osuus 79,1 prosenttia. Välilliset työvoimakustannukset olivat 51,8 prosenttia maksetuista palkoista. Työvoimakustannukset olivat yhteensä 126,4 prosenttia palkkasummasta eli henkilösivukulut ja muut välilliset työvoimakustannukset kuin palkat olivat vuonna 2006 yhteensä 26,4 prosenttia palkkasummasta. Henkilötyövuotta (yht. 795,9 htv) kohden tehdyn työajan palkat (19,8 m ) olivat vuonna 2006 noin 25 tuhatta euroa ja välilliset työvoimakustannukset (13,8 m ) noin 17 tuhatta euroa, yhteensä hieman yli 42 tuhatta euroa/htv (palkkaukset 40,9 tuhatta ja muut 1,3 tuhatta euroa/htv). Taulukko Työvoimakustannukset vuonna 2006 Työvoimakustannuserä Osuus palkkasummasta Osuus työvoimakustannuksista Osuus tehdyn työajan palkoista Palkkasumma ,0 % 79,1 % 134,1 % Tehdyn työajan palkat ,6 % 59,0 % 100,0 % Lomaraha ,2 % 3,3 % 5,6 % Vuosiloma-ajan palkat ,0 % 11,9 % 20,1 % Sairausajan ym. palkallisen poissaoloajan palkat ,0 % 3,2 % 5,4 % Koulutusajan palkat (osallistuminen) ,9 % 1,5 % 2,5 % Ay-, työsuojelu-, yhteis- ja virkistystoiminta ,3 % 0,3 % 0,5 % Välilliset palkat yhteensä ,4 % 20,1 % 34,1 % Työnantajan sotu-maksut ,0 % 3,2 % 5,4 % Eläkemaksut ,1 % 14,3 % 24,3 % Tapaturmamaksut ,4 % 0,3 % 0,5 % Sosiaaliturvamaksut yhteensä ,5 % 17,8 % 30,2 % Koulutus (ilman palkkauskustannuksia) ,3 % 1,8 % 3,1 % Terveyden- ja sairaudenhoito (netto) ,0 % 0,8 % 1,4 % Muut välilliset työvoimakustannukset ,5 % 0,4 % 0,7 % Muut välilliset työvoimakustannukset yhteensä ,8 % 3,0 % 5,2 % Välilliset työvoimakustannukset yhteensä ,8 % 41,0 % 69,5 % Työvoimakustannukset yhteensä ,4 % 100,0 % 169,5 %

17 Konsernipalvelut 17 Taulukossa on esitetty GTK:n palkkausmenojen ja henkilötyövuoden hinnan kehitys vuosina Varsinaiset palkkauskulut ovat kasvaneet vuosi vuodelta viimeisen viiden vuoden ajan. Vuosien aikana palkkausmenot kasvoivat 15,3 prosenttia. Vuodesta 2005 vuoteen 2006 palkkausmenot kasvoivat 0,4 prosenttia. Taulukko Palkkausmenot vuosina (1 000 ) Vuosi htv Varsinaiset palkkaukset Henkilösivukulut Palkkaukset yhteensä Muutos-% Palkkaukset/htv ,2 34, ,8 37, ,6 38, ,0 39, ,4 40,9 2.3 Matkakustannukset GTK:n henkilöstön matkakustannukset vuosina on esitetty taulukossa Matkakustannukset ovat laskeneet edellisvuodesta 4 %, noin n. 127 tuhatta euroa, josta henkilöstölle maksettujen päivärahojen määrä n. 76 tuhatta euroa (6,3 %) ja kilometrikorvaukset noin 52 tuhatta euroa (10,5 %). Taulukko Matkakustannukset vuosina (1000 ) Vuosi Päivä- Km- matkustus- Yhteensä Muutos % rahat korvaukset palvelut ,0 8, ,0 10, ,0 5, ,0 3, ,0-4,0

18 Konsernipalvelut 18 Kuvassa on vertailtu yksiköittäin matkakustannuksia vuosina 2005 ja Johto KVPV HP GP PSY Vuosi 2006 Vuosi 2005 LSY ISY ESY euroa Kuva Matkakustannukset yksiköittäin vuosina 2005 ja 2006 (1000 ) Taulukossa on esitetty matkakustannusten jakautuminen yksiköittäin vuonna Ulkomaan matkojen kustannukset nousivat vuodesta euroa ja niiden osuus GTK:n vuoden 2006 matkakustannuksista oli 24,3 prosenttia. Kotimaan matkojen kustannukset laskivat euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Taulukko Matkakustannukset yksiköittäin vuonna 2006 (1000 ) Yksikkö Kotimaan Ulkomaan Yhteensä 1000e/htv Yhteensä matkat matkat 2005 ESY , ISY ,6 399 LSY ,7 PSY ,8 358 GP ,5 994 HP ,5 141 KVPV ,4 31 Johto ,8 177 Koko GTK ,8 3185

19 Konsernipalvelut 19 3 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA MOTIVAATIO 3.1 Sairauspoissaolot Taulukossa on esitetty GTK:n henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuosina Sairaustapauksia oli vuonna 2006 yhteensä Sairaustapausten määrä oli 38 tapausta vähemmän kuin vuonna Taulukko Sairauspoissaolot vuosina Vuosi Sairaustapauksia Sairauspäiviä lkm muutos % lkm muutos % pv/tapaus , ,7 7, , ,9 6, , ,0 5, , ,4 4, , ,1 5,0 Taulukossa on esitetty sairauspoissaolojen kesto vuosina Vuonna 2006 lyhyiden, 1-3 sairauspäivän tapausten, osuus kaikista sairaustapauksista oli 69 prosenttia. Taulukko Sairaustapaukset sairauden keston mukaan jaoteltuna vuosina Sairauden Sairaustapauksia kesto päivää lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 82 6, , ,6 9 0,7 6 0,5 4 0,3 7 0, ,6 6 0,5 6 0,5 5 0,4 3 0,2 yli ,4 4 0,3 0 0,0 1 0,1 0 0,0 Yhteensä ,0

20 Konsernipalvelut 20 Taulukossa on tarkasteltu sairaustapausten ja sairauspäivien lukumäärää yksiköittäin vuonna Hallintopalvelut-yksikössä sairaustapauksia oli eniten suhteessa tehtyihin henkilötyövuosiin. Koko GTK:ssa sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 8,3 päivää. Taulukko Sairauspoissaolot yksiköittäin vuonna 2006 Yksikkö HTV/ Sairaustapauksia Sairauspäiviä Lyhyiden yksikkö (1-3 pv) sairaustapausta/ pv/ tapausten osuus lkm % htv lkm % htv % ESY 194, ,1 1, ,3 5, ,9 ISY 111, ,4 1, ,9 7, ,1 LSY 19,4 23 1,7 1, ,6 12, ,8 PSY 80, ,2 1, ,1 6, ,3 GP 285, ,8 1, ,0 10, ,7 HP 84, ,9 2, ,4 9, ,8 KVP 5 2 0,2 0,4 18 0,3 3,6 0 0,0 Johto 14,2 24 1,8 1,7 97 1,5 6, ,0 Koko GTK 795, ,0 1, ,0 8, ,1 3.2 Työtapaturmapoissaolot Taulukoissa on esitetty GTK:n henkilöstön työtapaturmapoissaolojen määrä ja kesto vuosina Vuonna 2006 GTK:ssa työtapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 0,2 ja työtapaturmapoissaolojen pituus keskimäärin 8,5 työpäivää. Taulukko Työtapaturmapoissaolot vuosina Vuosi Poissaolotapauksia lkm muutos % pv muutos % pv/tapaus , ,7 18, , ,1 26, , ,0 11, , ,7 10, , ,9 8,5

21 Konsernipalvelut Vaihtuvuus Taulukossa esitetty kokonaispoistuma oli 2,5 prosenttia edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta (808 henk. vuonna 2005). Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden prosenttiosuuden, oli 0,9 % vuonna Lähtövaihtuvuusprosentissa ei tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Taulukko Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2006 Poistuman syy Henkilöä % edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Uusi työnantaja 7 0,9 Vanhuuseläke 11 1,4 Työkyvyttömyyseläke 2 0,2 Yksilöllinen varhaiseläke 0 0,0 Muu eläke 0 0,0 Eläkkeelle siirtyneet yhteensä 13 1,6 Kuollut 0 0,0 Luonnollinen poistuma yhteensä 20 2,5 Poistuma yhteensä 20 2,5 Kuvassa on esitetty vuoden 2006 poistuma syiden mukaan jaoteltuna. GTK:n lähtövaihtuvuus vuonna 2006 (20 henkilöä) 35 % Eläke Uusi työnantaja 65 % Kuva Lähtövaihtuvuus vuonna 2006

22 Konsernipalvelut Palvelusaika Kuvassa on esitetty henkilöstön palvelusaika vuonna GTK:ssa alle kaksi vuotta työskennelleitä oli 95 henkilöä (11,6 % henkilöstöstä), yli 10 vuotta työskennelleitä oli 566 henkilöä (69,4 % henkilöstöstä) ja yli 20 vuotta työskennelleitä oli 421 henkilöä (51,6 % henkilöstöstä). yli 25 vuotta vuotta 125 palvelusaika (vuotta) vuotta vuotta 6-10 vuotta 3-5 vuotta 1-2 vuotta alle 1 vuosi henkilöä Kuva Henkilöstön palvelusaika

23 Konsernipalvelut 23 4 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Palkkausjärjestelmä GTK:ssa otettiin vuonna 1998 käyttöön työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Kuvassa on esitetty GTK:n henkilöstön jakautuminen palkkausjärjestelmän mukaisiin vaativuusluokkiin vuosina Vaativuusluokkiin neljä ja viisi sijoittuu 31,8 prosenttia ja luokkiin kahdeksan ja yhdeksän sijoittuu 31 prosenttia vaativuusluokituksen piirissä olevasta henkilöstöstä. Palkkausjärjestelmän ja vaativuusluokituksen piirissä oli vuonna 2006 noin 96,4 prosenttia GTK:n koko henkilöstöstä henkilöä vaativuusluokka Kuva Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuonna

24 Konsernipalvelut 24 Taulukossa on esitetty vaativuusluokkien jakautuminen sukupuolen mukaan. Vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 65,4 prosenttia ja miehistä 48,1 prosenttia. Vaativuusluokissa 7 12 naisista oli 34,6 prosenttia ja miehistä 51,9 prosenttia. Taulukko Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen on keskeinen ja välttämätön alue GTK:n organisaation toimintaa. Ilman strategiaa tukevaa uuden osaamisen hankkimista GTK:n on vaikeaa saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa visiotaan. Osaamisen kehittäminen tarkoittaa myös tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi vaadittavan nykyosaamisen ylläpitämistä. GTK on toiminnassaan erittäin kehittämismyönteinen ja osaamisen kehittämisen tietotasoltaan varsin hyvä. Yksiköt toteuttavat kehittämistä omista lähtökohdistaan ja kehittämisen kokonaisuudesta ei ole yhtenäistä kuvaa. GTK:n tutkijoiden yhä lisääntyvä eläkkeelle siirtyminen luo suuren haasteen GTK:n strategian muodostamiselle ja sitä kautta myös henkilöstön osaamisstrategisille painopisteille. Näiden keskeisten syiden vuoksi GTK:ssa käynnistettiin 2006 kaikkia yksiköitä yhdistävä geologista osaamista määrittävä GEO-osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus on lähtökohta osaamisen kehittämiselle. Osaamisen mallintaminen yhtäältä määrittää osaamisen kehittämiskohteet ja toisaalta auttaa löytämään ne osaamisalueet, joista eläköitymisen myötä voidaan tai on syytä luopua. Osaamiskartoitusprosessi tuottaa yksiköiden strategisen henkilöstösuunnitelman. Suunnitelma kytkee mm. osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin GTK:n strategian toteuttamiseen. Osaamiskartoitustyö jatkuu vuonna 2007 ja se tuottaa oman osansa GTK:n toiminnan suunnitteluun.

25 Konsernipalvelut Työkyvyn kehittäminen ja työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohden olivat 317 euroa. Ne vähenivät edellisvuoden vastaavasta luvusta 338 eurosta 8 prosenttiyksikköä. Suhde ennaltaehkäisevän hoidon ja varsinaisen sairaanhoidon kustannusten (ilman slv- ym. lakien mukaisia palautuksia) välillä pysyi n. 60 %:na (ennaltaehkäisevän hoidon suhde sairaanhoitoon oli 61 % vuonna 2006, edellisvuonna 57 % ja vuonna 2004 peräti 70 %) Ennaltaehkäisevä hoito /htv Sairaanhoito Muut työterveysmenot Työterveyshuollon kustannusten palautukset Kuva Työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohden vuosina jaoteltuna Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin ja sen tuloksena palvelutuottajaksi tuli Medivire Työterveyspalvelut Oy, jonka kanssa solmittiin palvelusopimus ajalle Työterveyshuollon toiminnan tavoitteissa korostuvat erityisesti - henkilökunnan ikärakenteen ja toimintaolosuhteiden huomioiminen - henkilökohtaiset terveystarkastukset ja työhyvinvointisuunnitelmat sovituissa ikäryhmissä - yksilökuntoutuksen sekä ryhmäkuntoutuksen ylläpito ja seuranta sekä - ryhmäkuntoutuksena toteutettu kuntoutus ja seuranta. Seurannan järjestämistä terävöitettiin yhdessä Medivire Työterveyspalvelujen kanssa. Työpaikkaselvityksiä tehtiin eri toimipaikoissa toimipaikkakohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

26 Konsernipalvelut 26 Vuonna 2006 työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueita GTK:ssa olivat: - kenttämiesten työkykytoiminnan vakiinnuttaminen ja työolosuhteiden riskikartoitus - laboratorioiden ergonomiaprojektit kuten Lapro-hanke Rovaniemellä ja Sodankylässä - Outokummun toimipisteen työhyvinvointihankkeen loppuunsaattaminen - riskikartoitukset ja työpaikkaselvitykset muissa työpisteissä - toiminnan aloittaminen Länsi-Suomen yksikössä Kokkolassa - raportoinnin kehittäminen, vuoden 2007 raportit saadaan yksiköittäin ja osin graafisina - uusien innovaatioiden ja kehittämisen edistäminen Medivire Työterveyspalvelujen ja Valtiokonttorin kanssa - aktiivisen verkostotoiminnan vakiinnuttaminen työterveyshuollon ja GTK:n välillä tiedonkulun ja toiminnan kehittämiseksi. Medivire Työterveyspalvelut Oy:n ns. Työvire -malli otettiin käyttöön vuoden 2005 aikana koko GTK:ssa ja vuoden 2006 aikana se on jo vakiintunut hyvin toimivaksi toimintamalliksi.

27 Konsernipalvelut 27 5 YHTEENVETO 5.1 Yhteenveto tunnusluvuista Taulukko Tiivistelmä henkilöstökertomuksen tunnusluvuista Yksikkö Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilötyövuosien määrä htv Henkilöstön määrä lkm Määräaikaisen henkilöstön osuus % 11,5 9,0 13,0 8,4 10,2 Työsuhteisen henkilöstön osuus % 82,1 83,0 84,0 84,2 85,0 Henkilöstön keski-ikä vuotta 47,6 48,1 48,2 48,8 49,1 Naisten osuus henkilöstöstä % 33,2 33,5 33,0 32,9 32,8 Naisten osuus johdosta ja esimiehistä % 15 16,3 14,6 16,6 17,1 Jatkotutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä % 14,8 14,2 12,7 13,0 13,4 Koulutustasoindeksi ind. 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 78,6 79,5 79,5 78,5 78,5 Koulutuksen osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 2,0 1,8 1,5 1,7 1,8 Ei tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 19,4 18, ,8 19,7 Työvoimakustannukset Henkilötyövuoden hinta (palkkaukset/htv) sivukuluineen ,9 37,6 38,4 39,7 40,9 Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta % 74,0 75,3 75,5 74,7 74,6 Välillisten työvoimakust. osuus työvoimakustannuksista % 41,0 41,9 40,9 52,0 51,8 Matkustuskustannukset/htv ,3 3,7 3,7 3,9 3,8 Henkilöstön työkunto ja motivaatio Sairauspoissaolot/htv pv 11,3 9,7 8,0 7,9 8,3 Lyhyiden poissaolojen osuus sairauspoissaoloista % 70,2 72,9 86,0 86,3 69,1 Tapaturmapoissaolot/htv pv 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Kokonaispoistuma % 3,1 3,7 3,3 3,0 2,5 Henkilöstöinvestoinnit Koulutuskustannukset/htv, sekä keskistetyn koulutuksen järjestäminen että koulutukseen osallistuminen Koulutuskustannukset/htv, pelkkä koulutukseen osallistuminen (sisältyy yllä olevaan) * * Koulutuspanostus, työpäivää/htv (osallistuminen) pv 4,9 4,0 3,8 4,4 4,5 *) Nykyisin toimintokoodein Keskitetyn koulutuksen järjestäminen ja 908 Koulutukseen osallistuminen ei ole saatavissa vuosien 2003 ja 2004 tietoja.

28 Konsernipalvelut Johtopäätökset Valtion virastoissa käyttöön otettava Tahti-henkilöstötietojärjestelmä tulee jatkossa helpottamaan henkilöstöön liittyvien tietojen kokoamista ja raportointia sekä vertailujen tekemistä. Tahtihankeen viivästymisen vuoksi ei vuoden 2006 henkilöstökertomusta varten saatu valtionhallinnon vertailutietoja. Vuoden 2006 henkilötyövuosien määrä oli 796. Henkilöstöä GTK:ssa oli 816. Henkilötyövuosien määrä laski 22 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas henkilöstön määrä nousi kahdeksalla. Naisten osuus GTK:n henkilöstöstä oli 33 prosenttia. Tulevien vuosien tavoitteena on nostaa GTK:n johdossa ja esimiestehtävissä toimivien naisten osuutta, joka oli tarkasteluvuonna 17 prosenttia. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 83 henkilöä eli 10 prosenttia GTK:n henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön osuus kasvoi hieman vuoteen 2005 verrattuna, jolloin se oli 8 prosenttia. Määräaikaisista yli puolet työskenteli Geopalvelut-yksikössä, joten voidaan olettaa, että heidän osuutensa laskee geopalveluiden yhtiöittämisen myötä Määräaikaisuuksien perusteita ja kestoa seurataan muun muassa täyttölupamenettelyn yhteydessä. GTK:n henkilöstön ikärakenne asettaa suuria haasteita toiminnan suunnittelulle. Henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta ja 45 vuotta täyttäneiden osuus oli 72 prosenttia henkilöstöstä. Vuosien aikana henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle 336 henkilöä eli n. 41 prosenttia GTK:n henkilöstöstä. Henkilöstön suunnitelmia eläkkeelle jäämisen suhteen kartoitetaan mm. tavoite- ja kehityskeskusteluiden avulla. GTK:n kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön osaaminen on keskeinen voimavara. Osaamisen siirtäminen pyritään turvaamaan urasuunnittelun, mentoroinnin sekä suunnitelmallisen rekrytoinnin avulla. Henkilöstön ikääntyminen sekä tulevat organisaatiomuutokset vaikuttavat työssä jaksamiseen. Onkin tärkeää, että työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. GTK:ssa käytössä olevaa Työviremallia laajennetaan siten, että se kattaa myös lyhyet poissaolot.

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007

E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo. Henkilöstökertomus 2007 E/223/111/2008 31.03.2008 Espoo Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1 1.1 Henkilötyövuodet 1 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 5 1.3 Virka- ja työsuhteinen

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 2011 Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstöosasto Henkilöstökertomus 2010 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Liikenneviraston kuva-arkisto ISBN 978-952-255-654-7 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki Case GTK: Tasa-arvon edistäminen virastotasolla Tasa-arvotilaisuus 16.11.2011 Pääluottamusmies Timo Ruohomäki 1. GTK ja henkilöstö 2010 Tiedot perustuvat pääasiassa GTK:n henkilöstökertomukseen 2010 Kokkola

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999

Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999 Suomen ympäristökeskuksen moniste 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympärist keskuksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 1999.. S......... i,.............. 191 Timo Huikko ja Outi Nyberg Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2015... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot

Henkilöstömäärät. Ikäjakauma. Poissaolot. Työtapaturmat. Henkilöstömenot Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömenot Henkilöstömäärän kehitys 2014 2015 2016 2017 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12. 972 987 977 950 Muutos edellisestä vuodesta + 15-10 - 27

Lisätiedot