E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010"

Transkriptio

1 E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa GTK:n strategisiksi henkilöstötavoitteiksi asetettiin toimintastrategialähtöinen henkilöstörakenne, henkilöstön korkeatasoinen osaaminen sekä hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö. Henkilöstörakenteen osalta GTK:n tavoitteena on ollut asiantuntijoiden osuuden lisääminen sekä osaamisen suuntaaminen entistä selkeämmin ydintoimintoihin. Tavoitteita edistettiin suorittamalla ohjelmatoiminnan uudelleenarviointi, jonka seurauksena päätettiin ohjelmatoiminnan organisointiin ja painotuksiin liittyvistä muutoksista lukien. Lisäksi laadittiin selvityksiä geofysiikan ja teknisten palveluiden toiminnasta. Selvitysten pohjalta päätettiin kehittämistoimenpiteistä sekä suuntaviivoista, jotka koskevat muun muassa tukitoimintojen ostopalveluita. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivien henkilöiden osuus on viime vuosina noussut ollen tarkasteluvuonna 53,6 %. Vuonna 2009 vastaava luku oli 53,3 %. Ennen laboratoriopalveluiden yhtiöittämistä vuonna 2006 asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivia henkilöitä oli 45,2 % koko GTK:n henkilöstöstä. Kehitykseen on edellä mainitun yhtiöittämisen lisäksi vaikuttanut ostopalveluiden käytön lisääntyminen muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Rekrytointien strategialähtöisyys on pyritty varmistamaan kirjaamalla yksiköiden tulossopimuksiin vuoden aikana toteutettavat keskeiset uusrekrytoinnit. Kaiken kaikkiaan vuonna 2010 käynnistettiin 12 rekrytointiprosessia vakituisiin tehtäviin ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Avoinna olleet tehtävät saatiin pääosin täytettyä ongelmitta ja niihin haki yhteensä 240 henkilöä. Kaikista hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Henkilöstön osaamista kehitettiin muun muassa jatkamalla huippuosaamisen kehittämisohjelmaa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ohjelma mahdollisti tutkijavaihtoa ja kansainvälistä verkostoitumista alan tutkimuslaitosten välillä ympäri maailman. Lisäksi laadittiin koko organisaation yhteinen strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä toimenpideohjelma vuodelle Suunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteitä eri osaamisalueilla (muun muassa) johtaminen ja esimiestyö, palvelutoiminta, geoala, hallinto). Tiukka taloudellinen tilanne vaikutti tarkasteluvuoden pätevyysinvestointien sekä koulutuspäivien määrään, jotka molemmat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Osaamisen kehittämiseen liittyväksi tavoitteeksi on GTK:ssa otettu vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuuden kasvattaminen. Tarkasteluvuonna 2010 se jatkoikin kasvuaan ollen nyt 44,4 %. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 43,7 ja vuonna 2008 se oli 42,1. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen toteutettiin syväjohtamisvalmennuksen periaatteiden mukainen työyhteisökysely, jonka pohjalta tiimit valitsivat itselleen kehittämiskohteet ja sopivat toimenpiteistä. Lisäksi järjestettiin koko organisaation johdon ja esimiesten yhteiset esimiespäivät, joiden aikana käsiteltiin muun muassa strategian ja työhyvinvoinnin yhteyksiä sekä ajankohtaisia henkilöstöasioita yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Henkilöstökertomuksen tietolähteinä on käytetty Personec F- sekä Fakta-järjestelmiä. Lisäksi valtionhallinnon vertailutietoja on otettu työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtista, joka on

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS valtiovarainministeriön omistama rekisteri. Henkilöstökertomusta tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että Tahti-raporttien määrittelyt poikkeavat GTK:n omien järjestelmien määrittelyistä. Esimerkiksi Personec F:n henkilöstömäärä sisältää koko henkilöstön, kun taas Tahtin lukuihin ei sisälly palkattomalla virkavapaalla oleva henkilöstö. Henkilöstökertomuksen ovat laatineet henkilöstöpäällikkö Joanna Brady-Bister, hallintoassistentti Sirkka Almgrén, erikoissuunnittelija Ville Handolin, suunnittelija Anna-Leena Tolonen, palvelupäällikkö Mika Karvonen, suunnittelija Minna Paananen, hallintoassistentti Arja Taira sekä palvelupäällikkö Kirsi Holmberg. Organisaatioyksiköistä käytetyt lyhenteet: ESY Etelä-Suomen yksikkö, LSY Länsi-Suomen yksikkö, ISY Itä-Suomen yksikkö, PSY Pohjois-Suomen yksikkö, KVPV Kansainvälinen projektivienti ( saakka), KP Konsernipalvelut ( alkaen), HP Hallintopalvelut ( saakka), TP Tekniset palvelut (osa geopalvelut -yksikköä vuoden 2006 loppuun ja osa konsernipalvelut -yksikköä vuoden 2007 alusta alkaen), KL Kemian laboratorio (ajan ), GP Geopalvelut ( saakka) Henkilöstöryhmät sekä esimerkkejä niihin sisätyvistä nimikkeistä: Johto (pääjohtaja, yksikön johtaja, aluejohtaja, kehitysjohtaja, ohjelmajohtaja, tutkimusjohtaja, viestintäjohtaja) Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäällikkö) Tutkijat (geologi, tutkija, erikoistutkija, geofyysikko, tutkimusprofessori, johtava tutkija) Asiantuntijat (suunnittelija, erikoissuunnittelija, muun kuin geologian alan asiantuntija) Toimistotehtävät (sihteeri, toimistosihteeri, hallintoassistentti, kirjanpitäjä) Tutkimusta avustava henkilöstö (tutkimusassistentti, tutkimusavustaja) Kenttähenkilöstö (tutkimustyöntekijä, työnjohtaja) Laboratoriotehtävät (laborantti) Tietotekniikkatehtävät (suunnittelija, assistentti) Tekniset tehtävät (vahtimestari, huoltomestari, teknikko)

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo Saatteeksi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Palkkausjärjestelmän kehittäminen Kiekuhanke 2 2 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma 7 3 REKRYTOINTI Vaihtuvuus Rekrytoinnit 10 4 PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET 11 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 13 6 TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto Vastaanottokäyntien syyt Sairauspoissaolot 19 7 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN Koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen 20 8 YHTEISTOIMINTA 21 9 HENKILÖSTÖN HUOMIOIMINEN VUONNA Mitalienjakotilaisuus Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit Valtion virka-ansiomerkit GTK:n 20-vuotismitalit Tohtorinvasarat ja pääjohtajan tunnustuspalkinto Optimus KERHOT 23

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10.1 Länsi-Suomen henkilöstökerho Nööri Etelä-Suomen henkilöstökerho Riimu Pohjois-Suomen henkilöstökerho Suopunki Itä-Suomen henkilöstökerho Solomu YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Keskeiset Tunnusluvut (Personec F) Vertailutietoja valtion Tahti-henkilöstötietojärjestelmästä 26 Henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman ennuste, Tahti -raportti

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Vuonna 2009 teetetyn henkilöstötutkimuksen perusteella valittiin GTK:n kehittämiskohteiksi yhtenäisen toimintakulttuurin sekä hanketoiminnan ja projektinhallinnan kehittäminen. Lisäksi kehittämiskohteiksi valittiin yksiköiden välisen ja sisäisen yhteistyön kehittäminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedon jakaminen ja siirtäminen. Vuonna 2010 toteutettiin useita toimenpiteitä edellä mainittujen kehittämiskohteiden edistämiseksi. Yhtenäistä toimintakulttuuria pyrittiin luomaan muun muassa selkiyttämällä hallinnollisia ohjeistuksia ja tiedottamalla niistä esimiehiä ja muuta henkilöstöä. Koska esimiestoiminnalla on keskeinen sija käytäntöjen yhtenäistämisessä, käytiin ajankohtaisia henkilöstöasioista läpi esimiespäivien yhteydessä. Syksyllä järjestetty hanketoiminnan kehittämispäivä sai osallistujilta hyvää palautetta. Päivän aikana kuultiin esityksiä aiheesta sekä työstettiin ryhmätöitä. Kehittämispäivästä saatua palautetta sekä ryhmätöiden tuotoksia hyödynnetään tulevien hanke- ja projektikoulutusten suunnittelussa. Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tähän liittyen laadittiin GTK:n strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää strategian kannalta keskeiset osaamisalueet ja kehittämisen keinot. Henkilöstön hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja käsiteltiin sekä esimiespäivillä että pääjohtajan infotilaisuuksissa. Viimeksi mainitun tilaisuuden yhteydessä Vesa Nissinen Deep Lead Oy:stä piti esityksen vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Aiheesta päästiin keskustelemaan lähimmän työyhteisön jäsenten kanssa kun purettiin ns. työyhteisöprofiilit, jotka Deep Lead oli toimittanut teettämänsä kyselyn pohjalta. Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia kuvaavien kysymysten osuutta lisättiin tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeessa, jota käytetään vuotta 2010 koskevissa keskusteluissa. Kehityskeskustelut olivat myös yksi esimiespäivien aiheista. 1.2 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskusteluissa otettiin käyttöön uusi arviointikäytäntö, jossa henkilökohtaista palkanosaa uudistettiin vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia. Kehittämisellä pyrittiin lisäämään palkkauksen avoimuutta, selkeyttä ja kannustavuutta uudistamalla henkilökohtaisen palkanosan rakennetta ja arviointikäytäntöjä. Uudessa arviointikäytännössä työtuloksen merkitys palkan perusteena korostuu ja osaamista arvioidaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Henkilökohtaisen palkanosan maksimiprosentti kasvoi 40 prosentista 50 prosenttiin. Uudella arviointijärjestelmällä pyrittiin lisäämään kannustavuutta. Järjestelmä mahdollistaa aikaisempaa paremmin hyvistä suorituksista ja hyvästä osaamisesta palkitsemisen. Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskustelussa sovellettiin ensi kertaa urapolkuja sijoittamalla jokainen tehtävä urapolkujen mukaiseen osaajarooliin. Urapolut ovat visuaalinen kokonaiskuvaus GTK:n erilaisten tehtävien sisällöistä ja tehtävien edellyttämistä vaatimuksista. Urapolkuja on määritelty tutkijoille ja geoalan asiantuntijoille, tekniselle ammattihenkilöstölle, hallinnon ja tietohallinnon henkilöstölle sekä esimiehille ja johdolle.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 Urapolku koostuu osaajarooleista. Jokaiselle osaajaroolille on määritelty osaajaroolin mukaiset tehtävät, osaajarooliin liittyvät koulutus- ja kokemusvaatimukset sekö tieto- ja taitovaatimukset, esimerkkejä osaajarooliin soveltuvista nimikkeistä sekä Hay-vaativuudenarviointijärjestelmän mukainen tehtävän vaativuustaso. Urapolkujen tarkoitus on havainnollistaa miten yksittäinen tehtävä sijoittuu suhteessa GTK:n muihin tehtäviin ja vaativuusluokitukseen ja mitä valmiuksia se edellyttää. Tämä mahdollistaa erilaisten urakehitysnäkymien havainnollistamisen ja näin henkilöstölle tarjoutuu parempi mahdollisuus urasuunniteluun. 1.3 Kiekuhanke Valtionhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankkeessa yhtenäistetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietorakenteita. Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön näitä tukeva uusi SAP-pohjainen järjestelmäkokonaisuus. Kieku otetaan käyttöön ensimmäisissä virastoissa vuonna Valtionhallinnon yhteisen kiekuhankkeen etenemistä seurattiin aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa. GTK ottaa uuden järjestelmän käyttöön , samanaikaisesti hallinnonalan muiden virastojen kanssa. Kieku-hanketta ja sen prosesseihin tuomia muutoksia esiteltiin vuoden aikana muun muassa pääjohtajan johtoryhmässä. 2 HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilötyövuodet GTK:n toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön henkilötyövuosikertymä vuonna 2010 oli 627,4. Ulkopuolisella rahoituksella katettiin 10,1 henkilötyövuotta, mikä oli 1,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymä oli 637,5. Henkilötyövuosikertymä pieneni 28,3:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Vähennys johtui suurelta osin eläkkeelle siirtymisistä sekä kireästä rekrytointilinjasta. Alueyksiköiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on 461,4 eli 73,6 prosenttia GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymästä.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 Taulukko 1. Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin ajalla Muutos v:sta 2009 Muutos v:sta 2006 htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta (1-alk. hankkeilla) 106,3 97,6 61,3 47, ,7 24,7-47,3-44,5 Muu toiminta 674,2 665,8 620, ,3-41,7-6,8-105,9-15,7 Toimintamenot 780,5 763,4 681,9 657,3 627, ,6-153,2-19,6 Työllisyysvarat 9,7 8,1 8,6 6,1 10,1 4 65,6 0,4 4,1 Muu ulkopuolinen rahoitus 5,8 1,5 1 2,4 0-2, ,8-100 Ulkopuolinen rahoitus 15,4 9,5 9,6 8,5 10,1 1,6 18,8-5,3-34,4 Yhteensä 795,9 772,9 691,5 665,8 637,4-28,4-4,3-158,5-19,9 Taulukko 2. Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin vuosina 2009 ja 2010 Yksikkö muutos muutos % ESY ,6-9,4-4,2 LSY 29,8 32 2,2 7,4 ISY 143,1 137,3-5,8-4 PSY 79,6 77,5-2,1-2,7 KP 173,3 160,9-12,4-7,2 Johto 16 15,1-0,9-5,6 Yhteensä 665,8 637,4-28,4-4,3 2.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2010 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 648 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut 27 henkilöllä vuodesta Osa-aikatyötä tekevän henkilöstön määrä säilyi ennallaan (42 henkilöä). GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2010 lopussa 6,2 prosenttia (40 henkilöä). Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus väheni kymmenellä henkilöllä vuoteen 2009 verrattuna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt erityisesti Itä-Suomen yksikössä. Tehtävien luonteen vuoksi GTK:ssa on suhteellisen vähän määräaikaisia verrattuna koko valtionhallintoon. Ero ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin aiempina vuosina koska yliopistojen siirtyminen valtiosektorilta on pienentänyt määräaikaisten palvelussuhteiden osuutta valtiolla. Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus koko valtion henkilöstöstä oli 13,7 prosenttia ja tutkimuslaitoksissa 18,3 prosenttia.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 Vuonna 2010 rekrytointeihin liittyviä käytäntöjä muutettiin siten, että kaikille rekrytoinneille tuli hakea lupa ylimmästä johdosta huolimatta niiden kestosta. Taulukko 3. Henkilöstön määrä yksiköittäin (vakituiset ja määräaikaiset) Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä lkm % lkm % lkm % ESY ,6 21 9, ISY ,6 9 6, LSY 28 80,0 7 20, PSY , KP ,1 3 1, Johto ,0 0 0, Yhteensä ,8 40 6, Kuva 1. Määräaikaisten osuus vuonna 2010 GTK:n määräaikaisten osuus vuonna 2010 Määräaikaiset 6,2 % Vakinaiset 93,8 % 2.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 14 prosenttia ja työsuhteisia 86 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2009 on virkasuhteisten määrä laskenut 5 henkilöllä ja työsuhteisten määrä on laskenut 22 henkilöllä. Verrattuna koko valtion (86,9 prosenttia) tai valtion tutkimuslaitoksien (27,1 prosenttia) tilanteeseen, virkasuhteisten määrä GTK:ssa on pieni.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 Taulukko 4. Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa Vuosi Virkasuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Työsuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen lkm %-osuus % % %-osuus % lkm % % , , , , , , , , , , , , , ,0 2.4 Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2010 lopussa 77 prosenttia (499 henkilöä) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 47,8 prosenttia (310 henkilöä). Koko valtion osalta vähintään 45-vuotiaiden %-osuus on 54,7 prosenttia ja valtion tutkimuslaitosten osalta 55,7 prosenttia. Alle 35-vuotiaiden osuus GTK:ssa oli 8,6 prosenttia (56 henkilöä). GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 51,5 vuotta (51 vuonna 2009). GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2010 lopussa 3,5 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä nousi 0,5 vuotta ja naisten keski-ikä nousi 0,6 vuotta. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 2,4 vuodella. GTK:n keski-ikä on 5,8 vuotta enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa keskimäärin. Koko valtioon verrattuna GTK:n henkilöstön keski-ikä on 6,4 vuotta suurempi. Vuosina eläkkeelle on siirtymässä noin 203 henkilöä, joka on 31,3 prosenttia nykytasosta. Henkilöstökertomuksen lopussa on Tahti-järjestelmän arvio eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumääristä. Luvut perustuvat todelliseen vanhuuseläkeikään, jonka Valtiokonttori on laskenut. Taulukko 5. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä %-jakauma ikäluokittain ,0 0, ,9 0,6 0,6 0,4 0, ,1 2,8 4,2 2,7 2, ,5 5,8 5,6 6,1 5, ,9 5,6 6,3 8,1 8, ,5 7,9 7,2 6,8 6, ,4 14,0 11,9 11,4 11, ,3 23,3 21,5 19,6 17, ,8 23,0 22,2 22,8 24, ,0 16,1 19,4 20,6 20, ,6 0,8 1,3 1,5 2,8 Yht ,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuva 2. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Taulukko 6. Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosi Naiset Miehet Kaikki ,7 49,8 49, ,8 51,3 50, ,4 51,5 50, ,5 52,1 51, ,1 52,6 51,5

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lkm Vuosi Kuva 3. Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne) 2.5 Tehtävä- ja sukupuolijakauma Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 31,3 prosenttia on naisia ja 68,7 prosenttia miehiä. Verrattuna koko valtioon (naisten osuus 48,8 prosenttia) ja valtion tutkimuslaitoksiin (naisten osuus 50 prosenttia). GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 39,4 prosenttia henkilöstöstä (40,7 vuonna2009). Tutkimusta avustavissa tehtävissä on 20,1 prosenttia henkilöstöstä (19,7 vuonna 2009). Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden johtajat, esimiestasoon lasketaan kuuluviksi vastuualue- ja toimialapäälliköt. Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 2,0 prosenttia toimi johtotehtävissä (1,9 vuonna 2009) ja esimiestason tehtävissä 3,4 prosenttia (2,8 vuonna 2009). GTK:n miehistä 6,7 prosenttia kuului johto- ja esimiestasoon (5,8 vuonna 2009) ja naisista 2,5 prosenttia (2,4 vuonna 2009). Taulukko 7. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 82 36, , ,0 ISY 33 23, , ,0 LSY 13 37, , ,0 PSY 22 30, , ,0 KP 46 28, , ,0 Johto 7 46,7 8 53, ,0 Yhteensä , , ,0

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 Taulukko 8. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Toimistotehtävät ,3 Laboratoriotehtävät ,7 Asiantuntijat ,8 Tekniset tehtävät ,3 Tietotekniikkatehtävät ,4 Kenttähenkilöstö ,7 Tutkimusta avustava henkilöstö ,1 Tutkijat ,4 Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) ,4 Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) ,0 Yhteensä , Toimistotehtävät Laboratoriotehtävät Asiantuntijat Tekniset tehtävät Tietotekniikkatehtävät Kenttähenkilöstö Tutkimusta avustava henkilöstö Tutkijat Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) Naiset Miehet Kuva 4. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna ,3 % Kuva 5. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna REKRYTOINTI 3.1 Vaihtuvuus Taulukossa 9 esitetty kokonaispoistuma oli 4,0 % edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta. Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen vakituisen henkilöstön prosenttiosuuden, oli 0,6 % vuonna 2010 kun se oli edellisenä vuonna 0,7 %. Taulukko 9. Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2010 Poistuman syy Henkilöä % edellisen Henkilöä % edellisen 2010 vuoden lopun 2009 vuoden lopun henkilöstöstä henkilöstöstä Eläkkeelle siirtyneet yhteensä 24 3,6 28 3,9 Vanhuuseläke 20 3,0 21 2,9 Työkyvyttömyyseläke 2 0,3 6 0,8 Yksilöllinen varhaiseläke 2 0,3 1 0,1 Uusi työnantaja 4 0,6 5 0,7 Poistuma yhteensä 28 4,1 33 4,6

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 yli 25 vuotta vuotta Palvelusaika (vuotta) vuotta vuotta 6-10 vuotta 3-5 vuotta Miehet Naiset 1-2 vuotta alle 1 vuosi Henkilöä Kuva 6. Henkilöstön palvelusaika sukupuolen mukaan 3.2 Rekrytoinnit Vuonna 2010 rekrytointeja vakituisiin tehtäviin oli 12 ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Kuusi näistä rekrytointivalinnoista siirtyi vuoden 2011 puolelle. Kesäharjoittelijoita rekrytoitiin huomattavasti vähemmän. Korkeakouluharjoittelijoiden määrä säilyi lähes ennallaan. Hakemuksia saatiin vuonna 2010 keskimäärin merkittävästi vähemmän kuin muihin valtion tutkimusorganisaatioihin. Vuonna 2010 rekrytoinnit suuntautuivat kaikki geologian alan asiantuntija-, esimiestai johtotason tehtäviin. Avoinna olleisiin tehtäviin haki yhteensä 240 henkilöä. Hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Tehtäviin valituista henkilöistä kaikilla oli ylempi korkeakoulututkinto. GTK:n sisäisenä tehtäväkiertona ilmoitettiin kolmesta paikasta, joihin hakijoita oli yhteensä kuusi. Keskeiset strategiset rekrytoinnit suuntautuivat seuraaville alueille: mineraalitekniikka, rikastus, hydrometallurgia, kallioperä- ja raaka-ainetutkimukset, mineraaliset raaka-aineet, luonnonkivi- ja kiviainestutkimukset ja tekniset palvelut. Henkilöstön ulkoisissa rekrytoinneissa käytettiin monipuolisia rekrytointikanavia. Henkilöstön hankinnan ja työnhaun järjestelmäpalvelua Heliä käytettiin pääsääntöisesti ulkoisissa rekrytoinneissa. Muita hakukanavia olivat Helsingin Sanomat, Oikotie, Monster, Aarresaari, GTK:n ulkoiset internetsivut, intranet ja työvoimatoimiston sivut (MOL). Kansainvälisissä hakuprosesseissa käytettiin Earth-

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 works- ja Eurogeosurveys-sivustoja. Kansainvälisiä rekrytointiprosesseja käynnistettiin yksi, mutta tehtävä päätettiin jättää täyttämättä. Taulukko 10. Vuoden 2010 rekrytointiprosessit (vakituisiin tehtäviin) yksiköittäin, hakijoiden koulutustason mukaan Yksikkö Rekrytointiprosessit Hakijoiden koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkea- koulu- tutkinto Muu Hakijoita yht. Alempi korkeakoulututkinto Hakemukset/ tehtävä ESY ISY LSY PSY KP Yhteensä Vuonna Taulukko 11. Vuoden 2010 kausiapulaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Kausiapulaiset Oma rahoitus Korkeakouluharjoittelijat Muut määräaikaiset (työllisyysvaroin palkatut) Määräaikaiset yhteensä ESY ISY LSY PSY KP Johto Yhteensä PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET Maksettujen palkkojen ja henkilöstösivukustannusten kehitys on nähtävissä taulukosta 12. Palkkausmenot vuonna 2010 olivat 31,6 miljoonaa euroa. Palkkausmenot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 % eli 0,4 milj. euroa. Palkkamenot ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2006 lähtien vaikka henkilötyövuosien määrä on laskenut 796 htv:sta 638 htv:een. Valtion tuottavuusohjelma on osaltaan vaikuttanut vähentävästi GTK:n vuoden 2010 henkilötyövuosikertymään. Henkilötyövuotta kohti laskettuna palkkausmenot ovat kasvaneet 21,2 prosenttia. Nousua selittää GTK:n henkilöstörakenteen painopisteen muutos, jonka tavoitteena on ollut keskittyä enemmän korkeaa osaamista ja asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Tästä johtuen uusrekrytoinnit ovat olleet asian-

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 tuntija- tai esimiestehtäviä. Myös keskustason virka- ja työehtosopimuksessa sovitut palkankorotukset ovat kasvattaneet palkkausmenoja. Vuonna 2010 henkilöstösivukulut olivat 17,5 prosenttia palkkausmenoista. Henkilöstösivukulujen osuus on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2009, mutta laskenut verrattuna vuoden 2008 lukuun, joka oli 18,7. Yhteenveto matkakustannuksista yksiköittäin on nähtävissä taulukosta 14. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota matkakustannusten suuruuteen ja tähän liittyen uudistettiin GTK:n matkustusohje. Säästöjä haettiin matkojen priorisoinnilla ja keskittämisellä, sekä vaihtoehtoisia kokoustapoja, kuten videoneuvotteluja lisäämällä. Säästötoimet näkyivät erityisesti muun toiminnan matkakustannuksissa, jotka laskivat 22,2 % verrattuna vuoteen Taulukko 12. Palkkausmenot vuosina (1 000 euroa) Varsinaiset Henkilöstö- Palkkaukset Muutos- Palkkaus/ Muutos- Vuosi Htv palkkaukset sivukulut yhteensä % htv % ,4 40,9 3, ,7 43,3 5, ,0 46,0 6, ,8 48,2 4, ,4 49,6 3,0 Taulukko 13. Palkalliset poissaolot yksiköittäin vuoden 2010 työajan kohdentamisen mukaan Yksikkö Palkallisten poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Lomat % Sairaus- ym. palkalliset poissaolot % Yhteensä % ESY 17,6 4,1 21,7 LSY 15,2 4,7 19,9 ISY 16,0 3,0 19,0 PSY 16,7 3,6 20,3 KP yhteensä 16,5 6,2 22,8 Johto 15,9 2,3 18,2 Koko GTK 16,7 4,3 21,0

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 Taulukko 14. Matkakustannukset vuonna 2010 (sis. toimintamenot ja ulkopuolisen rahoituksen) Yksikkö Maksullinen toiminta Muu toiminta Yhteensä % yksikön kokonaismenoista % GTK:n kokonaismenoista Muutos-% vuoteen 2009 ESY ,1 1,7 9,2 LSY ,7 0,3-14,3 ISY ,5 0,8-15,4 PSY ,8 0,6-3,8 KP ,7 1,1-14,4 Johto ,1 0,2-25,2 Yhteensä ,7 4,7-6,6 Muutos-% vuoteen ,1-22,2-6,6 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ GTK:n palkkausjärjestelmän perustana on tehtävän vaativuus. Erilaiset tehtävät on jaettu 12 vaativuusluokkaan tehtävän vaativuuden perustella. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioidaan tehtävän edellyttämä tietotaito, siihen liittyvät vastuut sekä tarkastellaan tehtävään liittyviä haasteita. Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosan lisäksi kokonaispalkka muodostuu henkilökohtaisesta palkanosasta. Pääjohtajan suorassa alaisuudessa olevan johdon palkkausta koordinoidaan valtionhallinnon laajuisella Ylva-järjestelmällä. Eniten henkilöstöä sijoittui vaativuusluokkiin 8 ja 9. Näissä vaativuusluokissa on 33,9 prosenttia palkkausjärjestelmän piirissä olevasta henkilöstöstä. Vaativuusluokassa 10 olevan suhteellinen osuus on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Osaltaan tähän on vaikuttanut GTK:n ydinalueisiin liittyvien tutkimusohjelmien perustaminen. Vastaavasti vaativuusluokissa 4 ja 5 henkilöstön osuus on vähentynyt. Tämä selittynee rekrytointien ja tehtävien muutosten kohdistumisella korkeamman vaativuusluokan tehtäviin. Vuonna 2010 vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 50,5 prosenttia ja miehistä 39,8 prosenttia. Vaativuusluokissa 7-12 naisista oli 49,5 prosenttia ja miehistä 60,2 prosenttia.

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Henkilöä Vaativuusluokka Kuva 7. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuosien lopussa Taulukko 15. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS % Naiset, % Miehet, % Vaativuusluokka Kuva 8. Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen vaativuusluokittain sukupuolen mukaan TYÖHYVINVOINTI 6.1 Sairauspoissaolot Sairaustapausten lukumäärä sekä sairaustapauksista johtuvien sairauspäivien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaustapausten kesto oli vuonna 2010 keskimäärin 4,6 päivää. Tapauksista lyhytkestoisten osuus (alle kolme päivää) on kasvanut 3,8 % vuodesta Kaikista sairauspoissaoloista alle kolmen päivän poissaoloja on 75,8 %. Lyhyitä poissaoloja oli GTK:ssa vähemmän kuin valtiolla tai valtion tutkimuslaitoksissa. Henkilötyövuotta kohden sairauspoissaolopäivien määrä on 7,6 päivää, mikä tarkoittaa pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen lukumäärä/htv on 1,4 vähemmän kuin koko valtionhallinnossa, mutta 0,7 enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa. GTK:n terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden %-osuus) on edellisestä kaudesta kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriön julkaisemassa tutkimuksessa on käsitelty henkilöstön sairastuvuuteen vaikuttavia monitahoisia tekijöitä ja yhteyksiä. Sen mukaan lyhyiden poissaolojen osuuteen vaikuttavat eniten henkilöstön keski-ikä sekä koulutustasoindeksi. Keski-iän noustessa lyhyiden sairauspoissaolojen suhteellinen osuus laskee johtuen sairaustapausten vaikeammasta asteesta. Terveysprosentti puoles-

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008

E/362/111/2009 2.7.2009. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 E/362/111/2009 2.7.2009 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Vuoden 2008 lopussa GTK teki päätöksen organisaatiomuutoksista, jotka koskivat lähinnä esikunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki

Case GTK: Tasa-arvon edistäminen. virastotasolla. Tasa-arvotilaisuus Pääluottamusmies Timo Ruohomäki Case GTK: Tasa-arvon edistäminen virastotasolla Tasa-arvotilaisuus 16.11.2011 Pääluottamusmies Timo Ruohomäki 1. GTK ja henkilöstö 2010 Tiedot perustuvat pääasiassa GTK:n henkilöstökertomukseen 2010 Kokkola

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot