E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010"

Transkriptio

1 E/184/111/ Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa GTK:n strategisiksi henkilöstötavoitteiksi asetettiin toimintastrategialähtöinen henkilöstörakenne, henkilöstön korkeatasoinen osaaminen sekä hyvinvoiva ja motivoitunut työyhteisö. Henkilöstörakenteen osalta GTK:n tavoitteena on ollut asiantuntijoiden osuuden lisääminen sekä osaamisen suuntaaminen entistä selkeämmin ydintoimintoihin. Tavoitteita edistettiin suorittamalla ohjelmatoiminnan uudelleenarviointi, jonka seurauksena päätettiin ohjelmatoiminnan organisointiin ja painotuksiin liittyvistä muutoksista lukien. Lisäksi laadittiin selvityksiä geofysiikan ja teknisten palveluiden toiminnasta. Selvitysten pohjalta päätettiin kehittämistoimenpiteistä sekä suuntaviivoista, jotka koskevat muun muassa tukitoimintojen ostopalveluita. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivien henkilöiden osuus on viime vuosina noussut ollen tarkasteluvuonna 53,6 %. Vuonna 2009 vastaava luku oli 53,3 %. Ennen laboratoriopalveluiden yhtiöittämistä vuonna 2006 asiantuntija-, tutkimus-, johto- tai esimiestehtävissä toimivia henkilöitä oli 45,2 % koko GTK:n henkilöstöstä. Kehitykseen on edellä mainitun yhtiöittämisen lisäksi vaikuttanut ostopalveluiden käytön lisääntyminen muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Rekrytointien strategialähtöisyys on pyritty varmistamaan kirjaamalla yksiköiden tulossopimuksiin vuoden aikana toteutettavat keskeiset uusrekrytoinnit. Kaiken kaikkiaan vuonna 2010 käynnistettiin 12 rekrytointiprosessia vakituisiin tehtäviin ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Avoinna olleet tehtävät saatiin pääosin täytettyä ongelmitta ja niihin haki yhteensä 240 henkilöä. Kaikista hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Henkilöstön osaamista kehitettiin muun muassa jatkamalla huippuosaamisen kehittämisohjelmaa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ohjelma mahdollisti tutkijavaihtoa ja kansainvälistä verkostoitumista alan tutkimuslaitosten välillä ympäri maailman. Lisäksi laadittiin koko organisaation yhteinen strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä toimenpideohjelma vuodelle Suunnitelma sisältää kehittämistoimenpiteitä eri osaamisalueilla (muun muassa) johtaminen ja esimiestyö, palvelutoiminta, geoala, hallinto). Tiukka taloudellinen tilanne vaikutti tarkasteluvuoden pätevyysinvestointien sekä koulutuspäivien määrään, jotka molemmat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Osaamisen kehittämiseen liittyväksi tavoitteeksi on GTK:ssa otettu vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuuden kasvattaminen. Tarkasteluvuonna 2010 se jatkoikin kasvuaan ollen nyt 44,4 %. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 43,7 ja vuonna 2008 se oli 42,1. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen toteutettiin syväjohtamisvalmennuksen periaatteiden mukainen työyhteisökysely, jonka pohjalta tiimit valitsivat itselleen kehittämiskohteet ja sopivat toimenpiteistä. Lisäksi järjestettiin koko organisaation johdon ja esimiesten yhteiset esimiespäivät, joiden aikana käsiteltiin muun muassa strategian ja työhyvinvoinnin yhteyksiä sekä ajankohtaisia henkilöstöasioita yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Henkilöstökertomuksen tietolähteinä on käytetty Personec F- sekä Fakta-järjestelmiä. Lisäksi valtionhallinnon vertailutietoja on otettu työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtista, joka on

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS valtiovarainministeriön omistama rekisteri. Henkilöstökertomusta tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että Tahti-raporttien määrittelyt poikkeavat GTK:n omien järjestelmien määrittelyistä. Esimerkiksi Personec F:n henkilöstömäärä sisältää koko henkilöstön, kun taas Tahtin lukuihin ei sisälly palkattomalla virkavapaalla oleva henkilöstö. Henkilöstökertomuksen ovat laatineet henkilöstöpäällikkö Joanna Brady-Bister, hallintoassistentti Sirkka Almgrén, erikoissuunnittelija Ville Handolin, suunnittelija Anna-Leena Tolonen, palvelupäällikkö Mika Karvonen, suunnittelija Minna Paananen, hallintoassistentti Arja Taira sekä palvelupäällikkö Kirsi Holmberg. Organisaatioyksiköistä käytetyt lyhenteet: ESY Etelä-Suomen yksikkö, LSY Länsi-Suomen yksikkö, ISY Itä-Suomen yksikkö, PSY Pohjois-Suomen yksikkö, KVPV Kansainvälinen projektivienti ( saakka), KP Konsernipalvelut ( alkaen), HP Hallintopalvelut ( saakka), TP Tekniset palvelut (osa geopalvelut -yksikköä vuoden 2006 loppuun ja osa konsernipalvelut -yksikköä vuoden 2007 alusta alkaen), KL Kemian laboratorio (ajan ), GP Geopalvelut ( saakka) Henkilöstöryhmät sekä esimerkkejä niihin sisätyvistä nimikkeistä: Johto (pääjohtaja, yksikön johtaja, aluejohtaja, kehitysjohtaja, ohjelmajohtaja, tutkimusjohtaja, viestintäjohtaja) Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäällikkö) Tutkijat (geologi, tutkija, erikoistutkija, geofyysikko, tutkimusprofessori, johtava tutkija) Asiantuntijat (suunnittelija, erikoissuunnittelija, muun kuin geologian alan asiantuntija) Toimistotehtävät (sihteeri, toimistosihteeri, hallintoassistentti, kirjanpitäjä) Tutkimusta avustava henkilöstö (tutkimusassistentti, tutkimusavustaja) Kenttähenkilöstö (tutkimustyöntekijä, työnjohtaja) Laboratoriotehtävät (laborantti) Tietotekniikkatehtävät (suunnittelija, assistentti) Tekniset tehtävät (vahtimestari, huoltomestari, teknikko)

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo Saatteeksi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Palkkausjärjestelmän kehittäminen Kiekuhanke 2 2 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Virka- ja työsuhteinen henkilöstö Ikärakenne Tehtävä- ja sukupuolijakauma 7 3 REKRYTOINTI Vaihtuvuus Rekrytoinnit 10 4 PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET 11 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 13 6 TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työterveyshuolto Vastaanottokäyntien syyt Sairauspoissaolot 19 7 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN Koulutusrakenne Osaamisen kehittäminen 20 8 YHTEISTOIMINTA 21 9 HENKILÖSTÖN HUOMIOIMINEN VUONNA Mitalienjakotilaisuus Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit Valtion virka-ansiomerkit GTK:n 20-vuotismitalit Tohtorinvasarat ja pääjohtajan tunnustuspalkinto Optimus KERHOT 23

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10.1 Länsi-Suomen henkilöstökerho Nööri Etelä-Suomen henkilöstökerho Riimu Pohjois-Suomen henkilöstökerho Suopunki Itä-Suomen henkilöstökerho Solomu YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Keskeiset Tunnusluvut (Personec F) Vertailutietoja valtion Tahti-henkilöstötietojärjestelmästä 26 Henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman ennuste, Tahti -raportti

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMET Kehittämiskohteet Vuonna 2009 teetetyn henkilöstötutkimuksen perusteella valittiin GTK:n kehittämiskohteiksi yhtenäisen toimintakulttuurin sekä hanketoiminnan ja projektinhallinnan kehittäminen. Lisäksi kehittämiskohteiksi valittiin yksiköiden välisen ja sisäisen yhteistyön kehittäminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedon jakaminen ja siirtäminen. Vuonna 2010 toteutettiin useita toimenpiteitä edellä mainittujen kehittämiskohteiden edistämiseksi. Yhtenäistä toimintakulttuuria pyrittiin luomaan muun muassa selkiyttämällä hallinnollisia ohjeistuksia ja tiedottamalla niistä esimiehiä ja muuta henkilöstöä. Koska esimiestoiminnalla on keskeinen sija käytäntöjen yhtenäistämisessä, käytiin ajankohtaisia henkilöstöasioista läpi esimiespäivien yhteydessä. Syksyllä järjestetty hanketoiminnan kehittämispäivä sai osallistujilta hyvää palautetta. Päivän aikana kuultiin esityksiä aiheesta sekä työstettiin ryhmätöitä. Kehittämispäivästä saatua palautetta sekä ryhmätöiden tuotoksia hyödynnetään tulevien hanke- ja projektikoulutusten suunnittelussa. Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tähän liittyen laadittiin GTK:n strategisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää strategian kannalta keskeiset osaamisalueet ja kehittämisen keinot. Henkilöstön hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja käsiteltiin sekä esimiespäivillä että pääjohtajan infotilaisuuksissa. Viimeksi mainitun tilaisuuden yhteydessä Vesa Nissinen Deep Lead Oy:stä piti esityksen vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Aiheesta päästiin keskustelemaan lähimmän työyhteisön jäsenten kanssa kun purettiin ns. työyhteisöprofiilit, jotka Deep Lead oli toimittanut teettämänsä kyselyn pohjalta. Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia kuvaavien kysymysten osuutta lisättiin tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeessa, jota käytetään vuotta 2010 koskevissa keskusteluissa. Kehityskeskustelut olivat myös yksi esimiespäivien aiheista. 1.2 Palkkausjärjestelmän kehittäminen Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskusteluissa otettiin käyttöön uusi arviointikäytäntö, jossa henkilökohtaista palkanosaa uudistettiin vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia. Kehittämisellä pyrittiin lisäämään palkkauksen avoimuutta, selkeyttä ja kannustavuutta uudistamalla henkilökohtaisen palkanosan rakennetta ja arviointikäytäntöjä. Uudessa arviointikäytännössä työtuloksen merkitys palkan perusteena korostuu ja osaamista arvioidaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Henkilökohtaisen palkanosan maksimiprosentti kasvoi 40 prosentista 50 prosenttiin. Uudella arviointijärjestelmällä pyrittiin lisäämään kannustavuutta. Järjestelmä mahdollistaa aikaisempaa paremmin hyvistä suorituksista ja hyvästä osaamisesta palkitsemisen. Vuoden 2010 tavoite- ja kehityskeskustelussa sovellettiin ensi kertaa urapolkuja sijoittamalla jokainen tehtävä urapolkujen mukaiseen osaajarooliin. Urapolut ovat visuaalinen kokonaiskuvaus GTK:n erilaisten tehtävien sisällöistä ja tehtävien edellyttämistä vaatimuksista. Urapolkuja on määritelty tutkijoille ja geoalan asiantuntijoille, tekniselle ammattihenkilöstölle, hallinnon ja tietohallinnon henkilöstölle sekä esimiehille ja johdolle.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 Urapolku koostuu osaajarooleista. Jokaiselle osaajaroolille on määritelty osaajaroolin mukaiset tehtävät, osaajarooliin liittyvät koulutus- ja kokemusvaatimukset sekö tieto- ja taitovaatimukset, esimerkkejä osaajarooliin soveltuvista nimikkeistä sekä Hay-vaativuudenarviointijärjestelmän mukainen tehtävän vaativuustaso. Urapolkujen tarkoitus on havainnollistaa miten yksittäinen tehtävä sijoittuu suhteessa GTK:n muihin tehtäviin ja vaativuusluokitukseen ja mitä valmiuksia se edellyttää. Tämä mahdollistaa erilaisten urakehitysnäkymien havainnollistamisen ja näin henkilöstölle tarjoutuu parempi mahdollisuus urasuunniteluun. 1.3 Kiekuhanke Valtionhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankkeessa yhtenäistetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietorakenteita. Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön näitä tukeva uusi SAP-pohjainen järjestelmäkokonaisuus. Kieku otetaan käyttöön ensimmäisissä virastoissa vuonna Valtionhallinnon yhteisen kiekuhankkeen etenemistä seurattiin aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa. GTK ottaa uuden järjestelmän käyttöön , samanaikaisesti hallinnonalan muiden virastojen kanssa. Kieku-hanketta ja sen prosesseihin tuomia muutoksia esiteltiin vuoden aikana muun muassa pääjohtajan johtoryhmässä. 2 HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilötyövuodet GTK:n toimintamenomäärärahalla palkatun henkilöstön henkilötyövuosikertymä vuonna 2010 oli 627,4. Ulkopuolisella rahoituksella katettiin 10,1 henkilötyövuotta, mikä oli 1,6 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymä oli 637,5. Henkilötyövuosikertymä pieneni 28,3:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Vähennys johtui suurelta osin eläkkeelle siirtymisistä sekä kireästä rekrytointilinjasta. Alueyksiköiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on 461,4 eli 73,6 prosenttia GTK:n kokonaishenkilötyövuosikertymästä.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 Taulukko 1. Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin ajalla Muutos v:sta 2009 Muutos v:sta 2006 htv htv htv htv htv htv % htv % Maksullinen toiminta (1-alk. hankkeilla) 106,3 97,6 61,3 47, ,7 24,7-47,3-44,5 Muu toiminta 674,2 665,8 620, ,3-41,7-6,8-105,9-15,7 Toimintamenot 780,5 763,4 681,9 657,3 627, ,6-153,2-19,6 Työllisyysvarat 9,7 8,1 8,6 6,1 10,1 4 65,6 0,4 4,1 Muu ulkopuolinen rahoitus 5,8 1,5 1 2,4 0-2, ,8-100 Ulkopuolinen rahoitus 15,4 9,5 9,6 8,5 10,1 1,6 18,8-5,3-34,4 Yhteensä 795,9 772,9 691,5 665,8 637,4-28,4-4,3-158,5-19,9 Taulukko 2. Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin vuosina 2009 ja 2010 Yksikkö muutos muutos % ESY ,6-9,4-4,2 LSY 29,8 32 2,2 7,4 ISY 143,1 137,3-5,8-4 PSY 79,6 77,5-2,1-2,7 KP 173,3 160,9-12,4-7,2 Johto 16 15,1-0,9-5,6 Yhteensä 665,8 637,4-28,4-4,3 2.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vuoden 2010 lopun tilanteen mukaan GTK:ssa työskenteli yhteensä 648 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut 27 henkilöllä vuodesta Osa-aikatyötä tekevän henkilöstön määrä säilyi ennallaan (42 henkilöä). GTK:ssa määräaikaista henkilöstöä oli vuoden 2010 lopussa 6,2 prosenttia (40 henkilöä). Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus väheni kymmenellä henkilöllä vuoteen 2009 verrattuna. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt erityisesti Itä-Suomen yksikössä. Tehtävien luonteen vuoksi GTK:ssa on suhteellisen vähän määräaikaisia verrattuna koko valtionhallintoon. Ero ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin aiempina vuosina koska yliopistojen siirtyminen valtiosektorilta on pienentänyt määräaikaisten palvelussuhteiden osuutta valtiolla. Vuonna 2010 määräaikaisen henkilöstön osuus koko valtion henkilöstöstä oli 13,7 prosenttia ja tutkimuslaitoksissa 18,3 prosenttia.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 Vuonna 2010 rekrytointeihin liittyviä käytäntöjä muutettiin siten, että kaikille rekrytoinneille tuli hakea lupa ylimmästä johdosta huolimatta niiden kestosta. Taulukko 3. Henkilöstön määrä yksiköittäin (vakituiset ja määräaikaiset) Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä lkm % lkm % lkm % ESY ,6 21 9, ISY ,6 9 6, LSY 28 80,0 7 20, PSY , KP ,1 3 1, Johto ,0 0 0, Yhteensä ,8 40 6, Kuva 1. Määräaikaisten osuus vuonna 2010 GTK:n määräaikaisten osuus vuonna 2010 Määräaikaiset 6,2 % Vakinaiset 93,8 % 2.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö GTK:n henkilöstöstä virkasuhteisia on 14 prosenttia ja työsuhteisia 86 prosenttia. Muutoksena vuoteen 2009 on virkasuhteisten määrä laskenut 5 henkilöllä ja työsuhteisten määrä on laskenut 22 henkilöllä. Verrattuna koko valtion (86,9 prosenttia) tai valtion tutkimuslaitoksien (27,1 prosenttia) tilanteeseen, virkasuhteisten määrä GTK:ssa on pieni.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 Taulukko 4. Virka- ja työsuhteisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa Vuosi Virkasuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Työsuhteiset Muutos edelliseen vuoteen Yhteensä Muutos edelliseen vuoteen lkm %-osuus % % %-osuus % lkm % % , , , , , , , , , , , , , ,0 2.4 Ikärakenne GTK:ssa 45 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli vuoden 2010 lopussa 77 prosenttia (499 henkilöä) henkilöstöstä ja 55 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osuus oli 47,8 prosenttia (310 henkilöä). Koko valtion osalta vähintään 45-vuotiaiden %-osuus on 54,7 prosenttia ja valtion tutkimuslaitosten osalta 55,7 prosenttia. Alle 35-vuotiaiden osuus GTK:ssa oli 8,6 prosenttia (56 henkilöä). GTK:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 51,5 vuotta (51 vuonna 2009). GTK:n naispuolisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2010 lopussa 3,5 vuotta alempi kuin miesten keski-ikä. Miesten keski-ikä nousi 0,5 vuotta ja naisten keski-ikä nousi 0,6 vuotta. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana on GTK:n henkilöstön keski-ikä noussut 2,4 vuodella. GTK:n keski-ikä on 5,8 vuotta enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa keskimäärin. Koko valtioon verrattuna GTK:n henkilöstön keski-ikä on 6,4 vuotta suurempi. Vuosina eläkkeelle on siirtymässä noin 203 henkilöä, joka on 31,3 prosenttia nykytasosta. Henkilöstökertomuksen lopussa on Tahti-järjestelmän arvio eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumääristä. Luvut perustuvat todelliseen vanhuuseläkeikään, jonka Valtiokonttori on laskenut. Taulukko 5. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Ikä Henkilöä %-jakauma ikäluokittain ,0 0, ,9 0,6 0,6 0,4 0, ,1 2,8 4,2 2,7 2, ,5 5,8 5,6 6,1 5, ,9 5,6 6,3 8,1 8, ,5 7,9 7,2 6,8 6, ,4 14,0 11,9 11,4 11, ,3 23,3 21,5 19,6 17, ,8 23,0 22,2 22,8 24, ,0 16,1 19,4 20,6 20, ,6 0,8 1,3 1,5 2,8 Yht ,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuva 2. Henkilöstön määrä iän mukaan jaoteltuna vuosina Taulukko 6. Henkilöstön keski-ikä vuosina Vuosi Naiset Miehet Kaikki ,7 49,8 49, ,8 51,3 50, ,4 51,5 50, ,5 52,1 51, ,1 52,6 51,5

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lkm Vuosi Kuva 3. Eläkeiän (63 vuotta) saavuttavien henkilöiden lukumäärä seuraavan kymmenen vuoden aikana ( tilanne) 2.5 Tehtävä- ja sukupuolijakauma Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 31,3 prosenttia on naisia ja 68,7 prosenttia miehiä. Verrattuna koko valtioon (naisten osuus 48,8 prosenttia) ja valtion tutkimuslaitoksiin (naisten osuus 50 prosenttia). GTK:n suurin henkilöstöryhmä on tutkijat, joita on 39,4 prosenttia henkilöstöstä (40,7 vuonna2009). Tutkimusta avustavissa tehtävissä on 20,1 prosenttia henkilöstöstä (19,7 vuonna 2009). Johto- ja esimiestason tehtävät on määritelty organisaation mukaisesti niin, että johtotehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen ylin johto ja yksiköiden johtajat, esimiestasoon lasketaan kuuluviksi vastuualue- ja toimialapäälliköt. Vuonna 2010 GTK:n henkilöstöstä 2,0 prosenttia toimi johtotehtävissä (1,9 vuonna 2009) ja esimiestason tehtävissä 3,4 prosenttia (2,8 vuonna 2009). GTK:n miehistä 6,7 prosenttia kuului johto- ja esimiestasoon (5,8 vuonna 2009) ja naisista 2,5 prosenttia (2,4 vuonna 2009). Taulukko 7. Henkilöstön lukumäärä yksiköittäin sukupuolen mukaan Yksikkö Naisia % Miehiä % Yhteensä % ESY 82 36, , ,0 ISY 33 23, , ,0 LSY 13 37, , ,0 PSY 22 30, , ,0 KP 46 28, , ,0 Johto 7 46,7 8 53, ,0 Yhteensä , , ,0

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 Taulukko 8. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin Henkilöstöryhmä Naiset Miehet Yhteensä % Toimistotehtävät ,3 Laboratoriotehtävät ,7 Asiantuntijat ,8 Tekniset tehtävät ,3 Tietotekniikkatehtävät ,4 Kenttähenkilöstö ,7 Tutkimusta avustava henkilöstö ,1 Tutkijat ,4 Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) ,4 Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) ,0 Yhteensä , Toimistotehtävät Laboratoriotehtävät Asiantuntijat Tekniset tehtävät Tietotekniikkatehtävät Kenttähenkilöstö Tutkimusta avustava henkilöstö Tutkijat Esimiehet (vastuualue- ja toimialapäälliköt) Johto (ylin johto, yksiköiden johtajat) Naiset Miehet Kuva 4. Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna ,3 % Kuva 5. Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä vuonna REKRYTOINTI 3.1 Vaihtuvuus Taulukossa 9 esitetty kokonaispoistuma oli 4,0 % edellisen vuoden lopun henkilöstötilanteesta. Lähtövaihtuvuusprosentti, joka ilmaisee toisen työnantajan palvelukseen siirtyneen vakituisen henkilöstön prosenttiosuuden, oli 0,6 % vuonna 2010 kun se oli edellisenä vuonna 0,7 %. Taulukko 9. Lähtövaihtuvuus ja muu poistuma vuonna 2010 Poistuman syy Henkilöä % edellisen Henkilöä % edellisen 2010 vuoden lopun 2009 vuoden lopun henkilöstöstä henkilöstöstä Eläkkeelle siirtyneet yhteensä 24 3,6 28 3,9 Vanhuuseläke 20 3,0 21 2,9 Työkyvyttömyyseläke 2 0,3 6 0,8 Yksilöllinen varhaiseläke 2 0,3 1 0,1 Uusi työnantaja 4 0,6 5 0,7 Poistuma yhteensä 28 4,1 33 4,6

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 yli 25 vuotta vuotta Palvelusaika (vuotta) vuotta vuotta 6-10 vuotta 3-5 vuotta Miehet Naiset 1-2 vuotta alle 1 vuosi Henkilöä Kuva 6. Henkilöstön palvelusaika sukupuolen mukaan 3.2 Rekrytoinnit Vuonna 2010 rekrytointeja vakituisiin tehtäviin oli 12 ja hakemuksia avointa tehtävää kohden saatiin keskimäärin 20 kappaletta. Kuusi näistä rekrytointivalinnoista siirtyi vuoden 2011 puolelle. Kesäharjoittelijoita rekrytoitiin huomattavasti vähemmän. Korkeakouluharjoittelijoiden määrä säilyi lähes ennallaan. Hakemuksia saatiin vuonna 2010 keskimäärin merkittävästi vähemmän kuin muihin valtion tutkimusorganisaatioihin. Vuonna 2010 rekrytoinnit suuntautuivat kaikki geologian alan asiantuntija-, esimiestai johtotason tehtäviin. Avoinna olleisiin tehtäviin haki yhteensä 240 henkilöä. Hakijoista tohtoreita oli 24, lisensiaatteja 23, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 180 ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 henkilöä. Tehtäviin valituista henkilöistä kaikilla oli ylempi korkeakoulututkinto. GTK:n sisäisenä tehtäväkiertona ilmoitettiin kolmesta paikasta, joihin hakijoita oli yhteensä kuusi. Keskeiset strategiset rekrytoinnit suuntautuivat seuraaville alueille: mineraalitekniikka, rikastus, hydrometallurgia, kallioperä- ja raaka-ainetutkimukset, mineraaliset raaka-aineet, luonnonkivi- ja kiviainestutkimukset ja tekniset palvelut. Henkilöstön ulkoisissa rekrytoinneissa käytettiin monipuolisia rekrytointikanavia. Henkilöstön hankinnan ja työnhaun järjestelmäpalvelua Heliä käytettiin pääsääntöisesti ulkoisissa rekrytoinneissa. Muita hakukanavia olivat Helsingin Sanomat, Oikotie, Monster, Aarresaari, GTK:n ulkoiset internetsivut, intranet ja työvoimatoimiston sivut (MOL). Kansainvälisissä hakuprosesseissa käytettiin Earth-

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 works- ja Eurogeosurveys-sivustoja. Kansainvälisiä rekrytointiprosesseja käynnistettiin yksi, mutta tehtävä päätettiin jättää täyttämättä. Taulukko 10. Vuoden 2010 rekrytointiprosessit (vakituisiin tehtäviin) yksiköittäin, hakijoiden koulutustason mukaan Yksikkö Rekrytointiprosessit Hakijoiden koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkea- koulu- tutkinto Muu Hakijoita yht. Alempi korkeakoulututkinto Hakemukset/ tehtävä ESY ISY LSY PSY KP Yhteensä Vuonna Taulukko 11. Vuoden 2010 kausiapulaisten rekrytoinnit yksiköittäin Yksikkö Kausiapulaiset Oma rahoitus Korkeakouluharjoittelijat Muut määräaikaiset (työllisyysvaroin palkatut) Määräaikaiset yhteensä ESY ISY LSY PSY KP Johto Yhteensä PALKKAUSMENOT JA MATKAKUSTANNUKSET Maksettujen palkkojen ja henkilöstösivukustannusten kehitys on nähtävissä taulukosta 12. Palkkausmenot vuonna 2010 olivat 31,6 miljoonaa euroa. Palkkausmenot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 % eli 0,4 milj. euroa. Palkkamenot ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2006 lähtien vaikka henkilötyövuosien määrä on laskenut 796 htv:sta 638 htv:een. Valtion tuottavuusohjelma on osaltaan vaikuttanut vähentävästi GTK:n vuoden 2010 henkilötyövuosikertymään. Henkilötyövuotta kohti laskettuna palkkausmenot ovat kasvaneet 21,2 prosenttia. Nousua selittää GTK:n henkilöstörakenteen painopisteen muutos, jonka tavoitteena on ollut keskittyä enemmän korkeaa osaamista ja asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Tästä johtuen uusrekrytoinnit ovat olleet asian-

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 tuntija- tai esimiestehtäviä. Myös keskustason virka- ja työehtosopimuksessa sovitut palkankorotukset ovat kasvattaneet palkkausmenoja. Vuonna 2010 henkilöstösivukulut olivat 17,5 prosenttia palkkausmenoista. Henkilöstösivukulujen osuus on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2009, mutta laskenut verrattuna vuoden 2008 lukuun, joka oli 18,7. Yhteenveto matkakustannuksista yksiköittäin on nähtävissä taulukosta 14. Vuonna 2010 kiinnitettiin huomiota matkakustannusten suuruuteen ja tähän liittyen uudistettiin GTK:n matkustusohje. Säästöjä haettiin matkojen priorisoinnilla ja keskittämisellä, sekä vaihtoehtoisia kokoustapoja, kuten videoneuvotteluja lisäämällä. Säästötoimet näkyivät erityisesti muun toiminnan matkakustannuksissa, jotka laskivat 22,2 % verrattuna vuoteen Taulukko 12. Palkkausmenot vuosina (1 000 euroa) Varsinaiset Henkilöstö- Palkkaukset Muutos- Palkkaus/ Muutos- Vuosi Htv palkkaukset sivukulut yhteensä % htv % ,4 40,9 3, ,7 43,3 5, ,0 46,0 6, ,8 48,2 4, ,4 49,6 3,0 Taulukko 13. Palkalliset poissaolot yksiköittäin vuoden 2010 työajan kohdentamisen mukaan Yksikkö Palkallisten poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Lomat % Sairaus- ym. palkalliset poissaolot % Yhteensä % ESY 17,6 4,1 21,7 LSY 15,2 4,7 19,9 ISY 16,0 3,0 19,0 PSY 16,7 3,6 20,3 KP yhteensä 16,5 6,2 22,8 Johto 15,9 2,3 18,2 Koko GTK 16,7 4,3 21,0

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 Taulukko 14. Matkakustannukset vuonna 2010 (sis. toimintamenot ja ulkopuolisen rahoituksen) Yksikkö Maksullinen toiminta Muu toiminta Yhteensä % yksikön kokonaismenoista % GTK:n kokonaismenoista Muutos-% vuoteen 2009 ESY ,1 1,7 9,2 LSY ,7 0,3-14,3 ISY ,5 0,8-15,4 PSY ,8 0,6-3,8 KP ,7 1,1-14,4 Johto ,1 0,2-25,2 Yhteensä ,7 4,7-6,6 Muutos-% vuoteen ,1-22,2-6,6 5 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ GTK:n palkkausjärjestelmän perustana on tehtävän vaativuus. Erilaiset tehtävät on jaettu 12 vaativuusluokkaan tehtävän vaativuuden perustella. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioidaan tehtävän edellyttämä tietotaito, siihen liittyvät vastuut sekä tarkastellaan tehtävään liittyviä haasteita. Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosan lisäksi kokonaispalkka muodostuu henkilökohtaisesta palkanosasta. Pääjohtajan suorassa alaisuudessa olevan johdon palkkausta koordinoidaan valtionhallinnon laajuisella Ylva-järjestelmällä. Eniten henkilöstöä sijoittui vaativuusluokkiin 8 ja 9. Näissä vaativuusluokissa on 33,9 prosenttia palkkausjärjestelmän piirissä olevasta henkilöstöstä. Vaativuusluokassa 10 olevan suhteellinen osuus on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Osaltaan tähän on vaikuttanut GTK:n ydinalueisiin liittyvien tutkimusohjelmien perustaminen. Vastaavasti vaativuusluokissa 4 ja 5 henkilöstön osuus on vähentynyt. Tämä selittynee rekrytointien ja tehtävien muutosten kohdistumisella korkeamman vaativuusluokan tehtäviin. Vuonna 2010 vaativuusluokissa 1-6 oli naisista 50,5 prosenttia ja miehistä 39,8 prosenttia. Vaativuusluokissa 7-12 naisista oli 49,5 prosenttia ja miehistä 60,2 prosenttia.

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Henkilöä Vaativuusluokka Kuva 7. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain vuosien lopussa Taulukko 15. Henkilöstön määrä vaativuusluokittain sukupuolen mukaan Vaativuusluokka Naiset Miehet Yhteensä Yhteensä

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS % Naiset, % Miehet, % Vaativuusluokka Kuva 8. Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen vaativuusluokittain sukupuolen mukaan TYÖHYVINVOINTI 6.1 Sairauspoissaolot Sairaustapausten lukumäärä sekä sairaustapauksista johtuvien sairauspäivien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaustapausten kesto oli vuonna 2010 keskimäärin 4,6 päivää. Tapauksista lyhytkestoisten osuus (alle kolme päivää) on kasvanut 3,8 % vuodesta Kaikista sairauspoissaoloista alle kolmen päivän poissaoloja on 75,8 %. Lyhyitä poissaoloja oli GTK:ssa vähemmän kuin valtiolla tai valtion tutkimuslaitoksissa. Henkilötyövuotta kohden sairauspoissaolopäivien määrä on 7,6 päivää, mikä tarkoittaa pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen lukumäärä/htv on 1,4 vähemmän kuin koko valtionhallinnossa, mutta 0,7 enemmän kuin valtion tutkimuslaitoksissa. GTK:n terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden %-osuus) on edellisestä kaudesta kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriön julkaisemassa tutkimuksessa on käsitelty henkilöstön sairastuvuuteen vaikuttavia monitahoisia tekijöitä ja yhteyksiä. Sen mukaan lyhyiden poissaolojen osuuteen vaikuttavat eniten henkilöstön keski-ikä sekä koulutustasoindeksi. Keski-iän noustessa lyhyiden sairauspoissaolojen suhteellinen osuus laskee johtuen sairaustapausten vaikeammasta asteesta. Terveysprosentti puoles-

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.)

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) raportteja 73 H E L S I N K I 2 0 1 0 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) Janne Sinisammal (toim.) Menestystekijöiden mittaus Viisi esimerkkiä Helsinki 2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö pidämme huolta arvokkaista asioista Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1. Henkilöstömäärä...3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot