Kunnanhallitus 13/ (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/ (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Toivo Pehkonen Irj Hrnen Leil Krttunen Kti Mononen Asko Mustonen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiinen Jorm Huttunen Anj Hyvärinen Kunnnjohtj/esittelijä Puli Vittinen Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtj Pöytäkirjnpitäjä Toivo Pehkonen Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aik j pikk Tiistin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Leil Krttunen Kti Mononen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus Hllintojohtj Helen Ksinen

2 Kunnnhllitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 204 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 205 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Leil Krttusen j Kti Monosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

3 Kunnnhllitus / SÄHKÖN HANKINTA LUKIEN Khll. 206 Kunnnhllitus on trjouskilpilun perusteell vlinnut Polvijärven kunnn sähköenergin toimittjksi jlle Pohjois-Krjln Sähkö Oy:n. Polvijärven kunt on Pohjois-Krjln Sähkö Oy:n sekä Pohjois-Krjln Energiholding Oy:n omistj. Kunt si kyseisistä yhtiöistä osinko vuonn 2006 yhteensä euro. Kunnn j Pohjois-Krjln Sähkö Oy:n tämän hetkisessä sopimuksess on kysymys slkunhoidost, joss Pohjois- Krjln Sähkö Oy opst kunt tekemään sähkön ostopäätöksiä sähkömrkkinoilt oiken ikn. Sähkön hinnn edullisuus riippuu siitä, kuink oiken ikn hint on sidottu tulev toimituskutt vrten. Kikki Pohjois-Krjln kunnt eivät ole kilpiluttneet sähkönhnkintns. Ehdotus Kunnnhllitus päättää, että Polvijärven kunnn j sen tytäryhtiöiden ostmst sähköenergist järjestetään trjouskilpilu toimitusjnjksolle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

4 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Khll. 189 Uudelleen muodostettvt verotuksen oikisulutkunnt loittvt toimintns Verotuksen oikisulutkunnt ovt tulo- j vrllisuusverotukseen, perintöverotukseen j kiinteistöverotukseen liittyviä oikisuvtimuksi käsitteleviä muutoksenhkuvirnomisi. Oikisulutkunniss on puheenjohtjien lisäksi neljällä jollinen määrä jäseniä. Jokisell jäsenellä on henkilökohtinen vrjäsen. Verohllitus määrää verovirston esityksestä jäsenten lukumäärän, jäsenet j vrjäsenet. Jäsenistä neljäsos on verovirston, neljäsos kuntien j puolet eri veronmksjryhmiä edustvien järjestöjen ehdottmi henkilöitä, jotk ovt ntneet kirjllisen suostumuksens tehtävään. Edellä minituill kokoonpnomääräyksillä on pyritty smn oikisulutkuntien mhdollisimmn monipuolinen näkemys j sintuntemus erityisesti eri veronmksjryhmiin kuuluvien verovelvollisten olosuhteist. Oikisulutkunnss tulee oll jäseninä j vrjäseninä veronmksjien, veronsjien j verohllinnon ehdottmi henkilöitä. Hllituksen esityksen verohllintolin 4 :ää koskevien perustelujen mukn trkoituksen on, että kuntien ehdottmt henkilöt edustvt veronsji. Oikisulutkunnn jäsenen tehtävä vtii erityistä verotuksen sintuntemust. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivll tvll vrmistu siitä, että ehdotettv henkilöä voidn pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidn ktso omvn erityistä verotuksen sintuntemust. Oikisulutkunnn jäseniin sovelletn hllintolin 28 :ssä minittuj esteellisyysperusteit. Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Oikisulutkunnn jäsenille j vrjäsenille mksetn kokousplkkioit kultkin kokouspäivältä Verohllituksen luottmushenkilöiden plkkiopäätöksen 3 :n mukisesti. Kokoukseen osllistuville mksetn mtkkustnnusten korvust vltion mtkustussäännön mukisesti. Verotuksen oikisulutkuntiin on Verohllitus lukien määrännyt seurvt jäsenten lukumäärät: Uudenmn verovirston oikisulutkunt 20 jäsentä, Lounis-Suomen verovirston oikisulutkunt 16 jäsentä, Ahvennmn verotoimiston oikisulutkunt 4 jäsentä, Kkkois-Suomen verovirston oikisulutkunt 8 jäsentä, Svo-Krjln verovirston oikisulutkunt 8 jäsentä, Sisä- Suomen verovirston oikisulutkunt 16 jäsentä, Länsi- Suomen verovirston oikisulutkunt 12 jäsentä, Oulun j Kinuun verovirston oikisulutkunt 8 jäsentä, Lpin verovirston oikisulutkunt 4 jäsentä j konserniverokeskuksen oikisulutkunt 4 jäsentä. Verotuksen oikisulutkunt voi toimi jostoihin jkntunein, jolloin jostoss on 4 jäsentä, joist yksi on kuntien ehdottm. Kunti pyydetään tekemään ehdotuksens Svo-Krjln verovirston oikisulutkunnn jäseneksi j tämän henkilökohtiseksi vrjäseneksi. Suositeltv on, että kksi ti usempi kunt tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukn tulee liittää trpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen j vrjäsenen perehtyneisyydestä verotukseen j jäsenen j vrjäsenen kirjllinen suostumus tehtävään. Jäseneksi määrättävien oikisulutkuntien jäsenten toimikusi päättyy Kunti pyydetään lähettämään ehdotuksens sekä siihen liitetyt suostumukset j selvitykset jäsenen j vrjäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Svo-Krjln verovirstolle viimeistään osoitteeseen Svo-Krjln Hllitus Vltuusto

6 verovirsto, PL 1094, Kuopio. Smll kunti pyydetään toimittmn Pohjois-Krjln Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Khll. 207 mkuntliitolle tieto ehdottmstn jäsenestä j vrjäsenestä sekä selvitys heidän perehtyneisyydestä verotukseen. Pohjois-Krjln mkuntliitto nt vltioneuvoston verohllinnost ntmn setuksen 4 pykälän mukn omn lusuntons kuntien ehdottmist jäsenistä j vrjäsenistä verovirstolle viimeistään Ehdotus Kunnnhllitus päättää esityksen tekemisestä sist. Päätös Kunnnhllitus päätti jättää sin pöydälle. Ehdotus Kunnnhllitus päättää esityksen tekemisestä sist. Päätös Kunnnhllitus päätti esittää verotuksen oikisulutkuntn Airi Pietrist. Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khll. 208 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI MARGIT DROTÁRIN HAKEMUS VIRKA- VAPAUDESTA ERIKOISTUMISKOULUTUSTA VARTEN Khll. 88 Terveyskeskuslääkäri Mrgit Drotár on toimittnut päivätyn seurvnlisen kirjelmän kunnnhllitukselle: Olen ilmoittutunut työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinnon koulutukseen Kuopion Yliopistoon. Koulutukseen sisältyy kokopäivätoiminen plvelu erikoistumiskoulutukseen hyväksytyssä työterveyshuollon yksikössä. Anon virkvputt jlle Erikoistumiskoulutukseni tulen suorittmn em. jll Outokummun terveyskeskuksen työterveyshuolloss itsenäisenä mmtinhrjoittjn. Koulutuksen ohjjn toimii yliopiston hyväksymä kouluttj. Kokonisuudessn erikoistumiskoulutukseen vdittv plvelu on kolme vuott. Lopullinen päätös trvittvist plveluist ei ole vielä tullut yliopistolt, joten virkvpuden jtkohkemus tehdään vst ko. päätöksen tultu. Johtv lääkäri Rili Mönttinen puolt ko. virkvpuden myöntämistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä hkemuksen j myöntää terveyskeskuslääkäri Mrgit Drotárille plktont virkvputt jlle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / Khll. 209 Terveyskeskuslääkäri Mrgit Drotár on spuneell hkemukselln hkenut virkvpt työterveyshuollon erikoistumiskoulutust vrten jlle Drotár tote, että trkempi virkvp-jn pituus määräytyy Kuopion yliopistolt sdun välipäätöksen perusteell j rvioitu virkvpusjn trve on 2-3 vuott. Johtvlt lääkäriltä on pyydetty lusunto ko. sin. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä hkemuksen j myöntää terveyskeskuslääkäri Mrgit Drotárille plktont virkvputt jlle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / OMAKOTITONTIN MYYMINEN HUGO MIETTISELLE Khll. 210 Hugo Miettinen on pyytänyt sd ost Polvijärven kunnn hänelle vuokrmn omkotitlon tontin korttelist 53 tontti nro 5. Tontin pint-l on m². Vuokrsopimus on tehty Ehdotus Kunnnhllitus päättää myydä Hugo Miettiselle omkotitontin, jok on muodostunut määräloist Turvl RN:o 5:278 j Kuntsärkkä RN:o 89:85 tiloist Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä. Tontti on merkitty kirkonkylän rkennuskvn kortteliin 53 tontiksi nro 5 j myydään hintn 0,50 euro/m² j ostj vst lohkomiskuluist. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

12 Kunnnhllitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khll. 211 Kunnnhllituksen ntmien ohjeiden mukisesti lutkuntien listen johtvien virnhltijoiden tulee nt lutkunnille kksi kert vuodess rportti tlousrvion toteutumisest. Rportit nnetn mennessä kesäkuun lopun tilnteest j mennessä joulukuun lopun tilnteest. Joulukuun rportti on smll toimintkertomus. Rporteiss tulee selvittää poikkemt tlousrvioon sekä vikutukset tloudellisiin j toiminnllisiin tvoitteisiin. Hllintokunti on pyydetty toimittmn rportit tilnteest hllintojohtjlle mennessä. Hllintokunti on kehotettu noudttmn nnettu määräik rporttien toimittmisess. Luonnokset voi toimitt jo ennen lutkuntkäsittelyä, mutt rportit tulee käsitellä myös lutkunniss. Vltuustolle tlousrvion toteutumisest rportoidn lähettämällä kunnnhllituksen kokomt rportit tiedoksi. Projektien vstuuhenkilöiden tulee rportoid projektien edistymisestä myös kksi kert vuodess jnjksoist j Tytäryhtiöiden tulee rportoid toiminnstn vähintään puolivuosittin ntmll osvuosiktsus j tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintkertomus. Rportin tulee sisältää tiivistetty ktsus lkuvuoden toteutumiseen sekä määrärhojen että tvoitteiden oslt. Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä puolivuotisrportin tietoons stetuksi j nt sen trkstuslutkunnn j tilintrkstjn käyttöön j stt tiedoksi myös vltuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / LAUSUNTO KYLYLAHTI COPPER OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN MUUTOKSESTA JA TÄYDENNYKSESTÄ Khll. 212 Itä-Suomen ympäristölupvirsto on pyytänyt kunnnhllituksen lusunto sist: Kylylhden kivoksen ympäristölup sekä kivostoimint vrten trvittvt vesilin mukiset luvt j pysyvä käyttöoikeus. Ympäristönsuojelulin j vesilin mukiset luvt toiminnn j töiden loittmiseen mhdollisest muutoksenhust huolimtt. Hkemussikirjt ovt nähtävänä kokonisuudessn ennen kokoust kunnnvirstoll j kokouksess. Hkemust on muutettu iemmst seurvsti: - Toiminnss muodostuv jätevesi johdetn mnlist putke pitkin Polvijärveen. Vesiä ei ole trkoitus joht Mondo Minerls Oy:n volouhosten kutt Jyrkänpuron knvn j kirkkojokeen. Noin 400 m²:n pituisen putken sijoittmiselle Polvijärveen hetn pysyvää käyttöoikeutt. Käyttöoikeuskorvukseksi esitetään 1 euro/juoksumetri. Purkuputken rkentmiselle hetn vesilin mukist töiden loittmislup. - Toiminnn vesitse on täsmentynyt siten, että johdettvn veden määrä on rviolt enimmillään m³/d j hnkkeen elinkren ikn keskimäärin m³/d. Määrä on vin noin puolet lunperin suunnitellust. - Kivos- j rikstustoiminnss trvittv lisävettä ei otet Polvijärvestä, Jyrkänpurost ti Kirkkojoest. Trvittess vettä otetn Vsrknkn volouhoksest lyhyen ik silloin, kun vedestä on kivoksell pul. Hllitus Vltuusto

15 Kunnnhllitus / Lisäksi hkemust on täydennetty: - päivitetyllä trkkiluohjelmll, - trkennuksell rikstusprosessin kemikleist j toimint prmetreistä j rvioll niiden vikutuksest muodostuvn rikstushiekn j suotoveden ominisuuksiin, - lustvll käytöstä poisto- j sulkemissuunnitelmll, - sintuntijlusunnoll Kylylhden kivospiirin mlmiesiintymän rikstushiekn läjityksen khden pohjrtkisuvihtoehdon riskinrviointi, - rvioll j lusunnoll esiintymän sivukivien ympäristökelpoisuudest sekä esityksellä kivien sulfiidipitoisuuden seurnnst, - sintuntijlusunnoll sivukiven j rikstushiekn käsittelyn oikeudellinen rviointi, - sintuntijlusunnoll Kylylhden kivospiirin mlmiesiintymän uuden rikstushiekn ympäristökelpoisuus j läjityslueen pohjrkennesuositukset. Asin vireilletulost on lunperin kuulutettu Muutos on tullut vireille Kylylhti Copper Oy hkee lup metllimlmien louhinnlle j rikstmiselle. Kivos j rikstmo sijoittuvt oheistoimintoineen Polvijärven kunnn lueelle, noin 1,5 km Polvijärven keskustjmn länsipuolelle, j kokonisuudessn Kylylhti-nimiseen kivospiirilueelle. Kivoksen toiminnt käsittävät mlmin mnlisen louhinnn sekä mlminkäsittelyn j rikstmisen Hllitus Vltuusto

16 Kunnnhllitus / mnpäällisissä litoksiss kupri- j ns. bulk-riksteeksi, jok sisältää rikkiä sekä mm. koboltti j nikkeliä. Louhittvn j rikstettvn mlmin vuosittinen määrä on noin tonni. Riksteet kuljetetn rikstmost jtkojlostukseen mnteitse. Rikstuksess syntyvä rikstushiekk sijoitetn pääosin mnlisten louhostilojen täyttöön sekä osittin mnpäälliseen rikstushiekk-ltseen noin 1,5 milj. tonni. Rikstushiekk-ltn koko on ksvnut noin 18 hehtriin. Ehdotus Kunnnhllitus tote lusuntonn sist seurv: Hkemuksess on minittu toiminnss muodostuviksi jätteiksi vin sivukivi j rikstushiekk. Kyseisenlisess toiminnss muodostuu myös normli yhdyskuntjätteitä j ongelmjätteitä mm. korjmotoiminnst. Lupkäsittelyssä on syytä huomioid myös muut toiminnst muodostuvien jätteiden käsittelyt j lisätä nämä litoksen säännölliseen ympäristörportointiin. Alueelle sijoitettville polttoineen jkelulitteistoille ti ympäristölle vrllisien ineiden vrstoille ei ole esitetty trkempi selvityksiä hkemuksess. Lup vlvovlle virnomiselle on syytä esittää suunnitelmt polttoinejkelusemist j vrllisten ineiden vrstoist ennen litoksen rkentmist. Pstlitos sijoitetn noin 350 metrin etäisyydelle lähimmästä suinrkennuksest. YVA-rvioinniss, joss oli mllinnettu toiminnn iheuttm melu, kyseistä litost ei ollut sijoitettu kyseiselle lueelle. Hkemuksest ei käy ilmi iheuttko pstlitoksen sijoittelu suunnitellulle lueelle merkittävää melun leviämistä ympäristöön. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

17 Kunnnhllitus / KESKUSKEITTIÖN DIEETTIKEITTÄJÄN TOIMIVAPAAHAKEMUS Khll. 213 Keskuskeittiön dieettikeittäjä Leen Mtikinen hkee plktont toimivpt Polvijärven kunnn keskuskeittiön dieettikeittäjän toimest jlle Leen Mtikinen tote, että hänen tämänhetkinen toimivp loppuu j toimivpn ikn Mtikinen ilmoitt hoitvns Polvijärven kunnn päivähoidon vrhenkilön määräikist toint. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Leen Mtikisen hkemuksen plkttomn vpn myöntämisestä jlle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hllitus Vltuusto

18 Kunnnhllitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khll. 214 Jos kunnnhllitus ktsoo, että vltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tikk että vltuusto on ylittänyt toimivltns ti että päätös on muuten linvstinen, kunnnhllituksen on jätettävä päätös täytäntöönpnemtt. Jos vltuusto pysyy päätöksessään, kunnnhllituksen on stettv hllinto-oikeuden rtkistvksi, onko täytäntöönpnolle lillisi esteitä. Hllinto-oikeus ei s rtkist si ennen kuin vlitusik päätöksestä on kulunut. (KuntL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnnhllitus 1. Tote, että vltuuston kokouksen päätökset ovt syntyneet lillisess järjestyksessä, eivät mene vltuuston toimivlt ulommksi eivätkä muutoinkn ole linvstisi j 2. Päättää toimeenpnn vltuuston päätökset seurvin toimenpitein täytäntöön: 37 JOENSUUN SEUDUN VIIDEN KUNNAN KUNTA- LIITOSSELVITYKSEN JA JOENSUUN SEUDUN STRATEGIASUUNNITELMAN KÄSITTELEMINEN SEKÄ KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT POLVIJÄRVEN KUNNAN VASTAUKSET VALTIONEUVOSTOLLE - Vstukset vltioneuvostolle toimitettu, ote Joensuun kupungille j Joensuun seutuhllintoon Hllitus Vltuusto

19 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus hyväksyy kuntliitosselvityksen 2. viheen toteuttmisen tehtäväksi konsulttityönä j orgnisoinnin kuntliitosselvityksen 1. viheen mukisesti niin, että selvitystoimikuntn vlitn kolme luottmushenkilöä j kunnnjohtj. 38 Veli Hrsen suullinen vltuustoloite, että Polvijärven kunt j Länsi-Krjln metsänhoitoyhdistys järjestävät Svirnnn käyttöön metsää polttopuun ottmist vrten - Asi selvitetään metsätoimikunnss. Onni Tukiisen loite, että keskushllinto vlmistelisi seurvn kunnnhllituksen kokoukseen, miten sosilijohtjn tehtävät jtkoss tulln järjestämään sosilijohtjn jäädessä pois Polvijärven kunnn plveluksest - Asi on vlmisteluss. Päätös Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Lisäksi kunnnhllitus päätti vlit kuntliitosselvityksen 2. viheen selvitystoimikuntn kunnnvltuuston puheenjohtj Jorm Huttusen, kunnnhllituksen puheenjohtj Toivo Pehkosen j kunnnhllituksen vrpuheenjohtj Onni Tukiisen j kunnnjohtj Puli Vittisen. Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / ILMOITUSASIAT Khll. 215 Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä tietoons stetuiksi seurvt eri virnomisilt spuneet päätökset j kirjelmät: 1. Virnhltijpäätöksiä: - kunnnjohtj Puli Vittisen päätökset 22-23/ kunnnkmreeri Heikki Hllikisen päätökset 71/2007 j 8-13/ pääemäntä Helen Holopisen päätökset / terveysvlvonnn johtj Mrj-Leen Rtilisen päätökset 12-14/ yhdyskuntteknikko Jri Pjrisen päätökset 39-41/ knslisti Arj Lätin päätökset 48-49/2007, 53-55/2007 j 57-58/ lomsihteeri Eil Mustosen päätökset , , j :t sivistysjohtj Kuko Kuuseln päätökset 2007/00014, 80-91/2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset nrot 57-59/Fbb 2 /2007 j virkvpuspäätökset nrot /Fb 2 / johtv lääkäri Rili Mönttisen päätökset 60-69/ toimistonhoitj Rij Krttusen päätös 13/ vohoidon esimies Leil Krttusen päätökset / rkennuspäällikkö Jrmo Hkkrisen päätökset 36-38/ päiväkodin johtj Kirsti Tnsksen päätökset / litoshoidon esimies Rij Lineen päätökset / Kokouspöytäkirjoj: Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / Polvijärven kunnn sivistyslutkunt Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / Kiinteistönluovutusilmoituksi: - luovuttjn Leo j Rili Turunen Ruvslhdelt - luovutuksen sjn Psi Turunen Ruvslhdelt - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsev til Koivurinne Kiinteistötunnus RN:o 72:1 sekä Ruvslhden kylässä sijitsevt tilt Sekmetsä RN:o 151:4 j Koivurinne II RN:o 117:6. - Eini Prtnen j Toivo Prtsen jkmttomn kuolinpesän oskkt - luovutuksen sjin Nin j Jrmo Räty Ylämyllyltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Sotkumn kylässä sijitsev til Metsälä RN:o 334:2. - luovuttjin Yrjö j Anj Hyvärinen Polvijärveltä - luovutuksen sjn Kri Hyvärinen Hmmslhdelt - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsevst Kiviluoto RN:o 13:0. - luovuttjin Yrjö j Anj Hyvärinen Polvijärveltä - luovutuksen sjn Mrko Hyvärinen Ahokylästä - luovutuksen kohteen määräl Polvijärven kunnn Kinlhden kylässä sijitsevst tilst Kiviluoto RN:o 13:0. - luovuttjn Jouko Kukkosen perikunt - luovutuksen sjn Rili Könönen Joensuust - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsev til Svel RN:o 11:7. - luovuttjn Puli Hyttisen kuolinpesän oskkt - luovutuksen sjn Keijo Ksinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsevt til Koivukumpu RN:o 4:55 j Kolmio RN:o 4:31. Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / luovuttjin Sylvi Krttunen Polvijärveltä, Esko Heikki Olvi Krttunen Ylämyllyltä j Esko Juhni Krttusen kuolinpesän oskkt - luovutuksen sjn Mervi Järvinen Joensuust - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Niskniemen kylässä sijitsev kiinteistö Kultrnt RN:o 47:8. - luovuttjn Anj Mutnen Kuorevrst - luovutuksen sjin Teuvo j Kisu Mutnen Kuorevrst - luovutuksen kohteen Polvijärven kunnn Mrtonvrn kylässä sijitsev kiinteistö Mäkelä II RN:o 21:41. Hllitus Vltuusto

24 Kunnnhllitus / Käteisksstilityksiä: - Hllinto-ossto , , , j Tilittäjänä Heikki Sirviö. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Hllinto-ossto Tilittäjänä Mirj Nuutinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. - Nuorisotoimi Tilittäjänä Sirp Hlonen. Trkstjn Kuko Kuusel. Ei huomuttmist. - Toripikkmksut j Tilittäjänä Helen Jääskeläinen. Trkstjn Heikki Hllikinen. Ei huomuttmist. 5. Kuopion hllinto-oikeuden päätös , dirinumero 01047/05/8101 koskien verovlitust. 6. Pohjois-Krjln ympäristökeskuksen poikkemispäätös , Dnro PKA-2007-L-72 (214). 7. Pohjois-Krjln ympäristökeskuksen poikkemispäätös , Dnro PKA-2007-L-120 (214). 8. Lusuntopyyntö Ylämyllyn osyleiskvn osn trkistmisen vlmisteluviheen sikirjoist. Päätös Kunnnhllitus päätti merkitä ilmoitussit tietoons stetuiksi. Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / SOLAN/SOTKUMAN OPPILASKYYDIT Khll. 216 Kunnnhllitukselle on 30. elokuut 2007 toimitettu seurvnlinen kirjelmä, joss on Soln j Sotkumn oppiliden vnhempien llekirjoituksi. Vdimme, että Soln lenkille järjestetään toinen koulukyyti, kosk tksin vihduttu pienemmäksi lpset eivät mhdu yhdellä kyydillä menemään kouluun, jolloin mun odotusik on koulull turhn pitkä j vlvont koulull on puutteellist. Tämä ei ole välivuosi, vn tilnne on myös tulevisuudess sm. Joulun jälkeen si koskee myös sotkumlisten lpsi, kosk tällöin Sotkumn kyydit jetn ensin. Rtkisu sin olisi, että Soln lenkille järjestettäisiin om kyyti (esim. Svo-Krjln pienoisbussi), jolloin tksi voisi kerätä sotkumliset oppilt j näin kenellekään ei jäisi turhn pitkää odotusik. Nykyisin ensimmäisissä kyydeissä on myös eskrilisi, joille odotusik on ihn liin pitkä. Sivistysjohtj Kuko Kuusel on ntnut sist lusunnon. Lusunto esityslistn liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus yhtyy siss sivistysjohtjn knnnottoon. Päätös Käydyn keskustelun ikn Hnn Mäkinen esitti Tiin Mustosen knnttmn, että kunnnhllitus kehott sivistysjohtj selvittämään tksiliikennöinnin sopimusehdot j huolehtimn, että kouluss on juridinen vstuuhenkilö ensimmäisen koulukyydin svuttu. Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Hnn Mäkisen esityksellä lisättynä. Liite nro 4. Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khll. 217 Kunnnhllituksen seurv kokous pidetään mnntin klo Hllitus Vltuusto

28 Kunt/kuntyhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Polvijärvi VALITUSOSOITUS Hllitus/lutkunt Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seurvist päätöksistä ei s tehdä kuntlin 91 :n mukn oikisuvtimust eikä kunnllisvlitust, kosk päätös koskee vin vlmistelu ti täytäntöönpno. Pykälät 208, 215, 217 Kosk päätöksestä voidn tehdä kuntlin 89 :n 1 mom mukn kirjllinen oikisuvtimus, seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll: Pykälät , , 216 HllintolinkäyttöL 5 :n/muun linsäädännön mukn seurviin päätöksiin ei s hke muutost vlittmll. Pykälät j vlituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikisuvtimusvirnominen j -ik Seurviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjllisen oikisuvtimuksen. Virnominen, jolle oikisuvtimus tehdään, osoite j postiosoite, sähköposti Hllitus/lutkunt Polvijärven kunnnhllitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , 216 Oikisuvtimus on tehtävä 14 päivän kuluess päätöksen tiedoksisnnist. Oikisuvtimusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimuskirjelmän sisältö j toimittminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjn

29 Kunnnhllitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Vlitusvirnominen j vlitusik Seurviin päätöksiin voidn hke muutost kirjllisell vlituksell. Oikisuvtimuksen johdost nnettuun päätökseen s hke muutost kunnllisvlituksin vin se, jok on tehnyt oikisuvtimuksen. Mikäli päätös on oikisuvtimuksen johdost muuttunut, s päätökseen hke muutost kunnllisvlituksin myös sinosinen sekä kunnn jäsen. Vlitusvirnominen, osoite j postiosoite, sähköposti: Kuopion hllinto-oikeus Mherrnktu 21 PL KUOPIO Kunnllisvlitus, pykälät Vlitusik 30 päivää Hllintovlitus, pykälät Vlitusik päivää Muu vlitusvirnominen, Pykälät Vlitusik päivää osoite j postiosoite, sähköposti: päivää Vlitusik lk päätöksen tiedoksisnnist. Vlitusik lskettess tiedoksisntipäivää ei otet lukuun. Oikisuvtimus-/ vlituskirjelmän sisältö j toimittminen Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv - päätös, johon hetn muutost - miltä osin päätöksestä hetn muutost j mitä muutoksi siihen vditn tehtäväksi - muutosvtimuksen perusteet. Oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn nimi j kotikunt. Jos oikisuvtimuksen tekijän/vlittjn puhevlt käyttää hänen lillinen edustjns ti simiehensä ti jos oikisuvtimuksen/vlituksen ltijn on joku muu henkilö, oikisuvtimuskirjelmässä/vlituskirjelmässä on ilmoitettv myös tämän nimi j kotikunt. Lisäksi on ilmoitettv postiosoite j puhelinnumero, joihin si koskevt ilmoitukset oikisuvtimuksen tekijälle/vlittjlle voidn toimitt. Vlittjn, lillisen edustjn ti simiehen on llekirjoitettv vlituskirjelmä. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä päätös, jost vlitetn, lkuperäisenä ti jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on nnettu tiedoksi ti muu selvitys oikisuvtimus-/vlitusjn lkmisen jnkohdst. Oikisuvtimuskirjelmään/vlituskirjelmään on liitettävä sikirjt, joihin oikisuvtimuksen tekijä/vlittj veto vtimuksens tueksi, jollei niitä ole jo ikisemmin toimitettu virnomiselle. Asimiehen on liitettävä vltkirj sen mukn kuin hllintolin 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikisuvtimussikirjt/vlitussikirjt on toimitettv oikisuvtimus-/vlitusvirnomiselle viimeistään oikisuvtimus-/vlitusjn viimeisenä päivänä ennen virston ukiolojn päättymistä. Jos oikisuvtimus-/vlitusjn viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vpunpäivä, joulu- ti juhnnustto ti rkilunti, s sikirjt toimitt virnomiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä rkipäivänä. Asikirjt toimitetn virnomisen siointiosoitteeseen lähettäjän omll vstuull. Tämä voidn tehdä myös postitse, sähköisesti ti lähetin välityksellä. Postiin sikirjt on jätettävä niin joiss, että ne ehtivät perille ennen oikisuvtimus-/vlitusjn päättymistä. Vlitussikirjt voi toimitt myös: nimi, osoite j postiosoite Vlitussikirjt on toimitettv 1 ): nimi, osoite j postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoj Tuomioistuinten j eräiden oikeushllintovirnomisten suoritteist perittävistä mksuist nnetun lin (701/93) nojll muutoksenhkijlt peritään oikeudenkäyntimksu hllinto-oikeudess euro. Yksityiskohtinen oikisuvtimusohje/vlitusosoitus liitetään pöytäkirjnotteeseen.

30 1 ) Jos toimitettv muulle kuin vlitusvirnomiselle. Liitetään pöytäkirjn

31 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU nro sivu Kunnnhllitus 13/ KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite liite liite Asi Kokouksen lillisuus j päätösvltisuus Pöytäkirjntrkistjien vlint Sähkön hnkint lukien Jäsenten ehdottminen verotuksen oikisulutkuntn Tlousrvion toteutuminen jlt Terveyskeskuslääkäri Mrgit Drotárin hkemus virkvpudest erikoistumiskoulutust vrten Omkotitontin myyminen Hugo Miettiselle Puolivuotisrportti jlt Lusunto Kylylhti Copper Oy:n ympäristöluphkemuksen muutoksest j täydennyksestä Keskuskeittiön dieettikeittäjän toimivphkemus Vltuuston kokouksen päätösten lillisuuden toteminen j täytäntöönpno Ilmoitussit PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle.

32 Todist: Ilmoitustulun hoitj POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnnhllitus 13/ KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro Liite 216 liite 217 Asi Soln/Sotkumn oppilskyydit Kunnnhllituksen seurv kokous PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen trkistettu pöytäkirj, johon on liitetty vlitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipntu julkisten kuulutusten ilmoitustululle.

33 Todist: Ilmoitustulun hoitj

34 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 204 Ei toimenpiteitä 205 Ei toimenpiteitä 206 Trjouskilpilu järjestetään, ote tekninen lutkunt 207 Ehdotus Svo-Krjln verovirstolle, ote Airi Pietriselle 208 Ote kirjnpitoon 209 Ote Mrgit Drotár, ote johtv lääkäri, ote plkt 210 Ote Hugo Miettinen, ote rkennuslutkunt 211 Puolivuotisrportti trkstuslutkunnlle j tilintrkstjlle j tiedoksi vltuustolle 212 Lusunto Itä-Suomen ympäristölupvirstoon 213 Ote Leen Mtikiselle, ote keskuskeittiöön, ote plkkoihin, ote sosilij terveyslutkunnlle 214 Ilmoitus Joensuun kupungille j Joensuun seutuhllintoon 37 oslt 215 Ei toimenpiteitä 216 Ote sivistysjohtj Kuko Kuusellle, ote kirjelmän ensimmäiselle llekirjoittjlle 217 Ei toimenpiteitä

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot