c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3"

Transkriptio

1 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän 8 käyttöpaikkaa. Pyydetty tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta arvioidulle jaksolle Hankintasopimuksessa määritellään hintamekanismi ja marginaali. Päätöksenteon perusteet tarjouspyynnössä : edullisin tarjous huomioon ottaen muut tarjouspyynnössä ilmoitetut vaatimukset. Tarjousta pyydettiin sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, että vapaalla tuotantotavalla tuotetun sähkön toimittamisesta. 1. Hankintailmoitus Hankintailmoitus julkiset hankinnat lehteen on tehty (Liite 1) Tarjousten viimeinen palautuspäivä oli Klo 12:00 2. T arjousten av aaminen Avasimme saadut tarjoukset klo Avaamisen yhteydessä tarjoukset numeroitiin ja tilaisuudesta laadittiin pöytäkirja, joka allekirjoitettiin (liite 2). Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 7 kpl. 3. T arjousten tarjouspy y nnön mukaisuus Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset hyväksyttiin 4. T arjousten vertailu Marginaalien vertailu on esitetty liitteessä 3 Tarjouspyyntö ja tarjoukset toimitetaan erikseen pyydettäessä 5. T ulok s et ja johtopäätökset Mikäli Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä päättää valita vapaalla tuotantotavalla tuotetun sähkön toimituksen, niin suosittelemme sähköntoimittajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:tä. Mikäli päätös kääntyy uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön toimittajaan, suosittelemme Nordic Green Energyä. Perusteet suositukselle: Suosittelemamme yhtiön tarjous on edullisin, kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet. L ä h e t ä t t e h ä n me i l l e t e ke m ä nn e p ä ä t ö ks e n va l i t u s - j a o i k a i s u o s o i t t e i n e e n. T oi m i t am m e päätöksenne tarjonneille s äh k öyh t i öil l e. Hämeenlinnassa i Pi a P a r k k o n e n T i i mi p ä ä l l i k k ö, k i l p a i l u t u s S K A P A T E N E R G I A Tu n n t i e 2, H a me e n l i n n a. w w w s k a p a t e n e r g i a f i. y- t unnu s Asiakaspalvelu skapatenergia. fi. Faksi

2 HILMA: Sähkönhankinta (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ) Sivu 1/3 T u t u s t u i u l k i s i i u h a n k i n t o i h i n E t s i i l mo i t u ks i a S e l a a a r k i s t o a T ä y t ä i l mo i t u s Hankintailm oitus: Lou n a i s - S uom e n k ou tu t u s ku n t a yh t ymä : Sä h k ön h a n ki n t a T a r j o u k s e t k l o m e n n e s s ä o s o i t t e e s e e n : S k a p a t E n e r g i a O y P i a P a r k k o n e n M y l l y k u j a n t i e L o i ma a P u h kohta: Hankinta vira noma inen I. 1 N i m i, o s o i t e j a y h t e y s p i s t e ( e t ) V i r a l l i n e n n i mi L o u n a i s - S u o m e n k o u l u t u s k u n t a y h t y m ä Kansallinen henkilötunnus P o s t i o s o i t e M y l l y k u j a n t i e 8 P o s t i n u m e r o P o s t i t o i mi p a i k k a M a a Y h t e y s p i s t e ( e t ) Vastaanottaja L o i m a a S u o m i S k a p a t E n e r g i a O y Pia Parkkonen P u h e l i n S ä h k ö p o s t i o s o i t e t a r j o u k s e s k a p a t e n e r g i a. f i O s o i t e, j o s t a s a a l i s ä t i e t o j a K s. e d e l l ä y h te y s p i s t e ( e t ) O s o i t e, j o h o n t a r j o u k s e t t a i o s a l l i s t u m i s p y y n n ö t o n l ä h e t e t t ä v ä K s. e d e l l ä yh t e y s p i s t e ( e t ) 1. 2 H a n k i n t a v i r a n o m a i s e n t y y p p i Muu: koulutuskuntayhtymlä 1. 3 P ä ä a s i a l l i s e t t o i m i a l a t Koulutus II ko hta: Hankintasopimuksen kohde 11.1 Kuvaus I I H a n k i n t a v i r a n o m a i s e n s o p i m u k s e l l e a n t a m a n i m i S ä h k ö n h a n k i n t a I I S o p i m u s t y y p p i s e k ä t o t e u t u s Hankintalaji -, t o i m i t u s - t a i s u o r i t u s p a i k k a Tavarahankinnat T o t e u t u s t a p a

3 HILMA: Sähkönhankinta (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä) Sivu 2/ S o p i m u k s e n t a i h a n k i n n a n ( h a n k i n t o j e n ) l y h y t k u v a u s L o u n a i s - S u o m e n k o u l u t u s k u n t a y h t y mä n s ä h k ö n h a n k i n t a. I l m e n e e t a r k e mm i n h a n k i n t a i l m o i t u k s e n l i i t t e e n ä o l e v i s t a taijouspyyntöasiakirjoista Y h t e i n e n h a n k i n t a n i m i k k e i s t ö ( C P V ) : P ä ä k o h d e P ä ä n i mi k k e i s t ö S ä hk ö. ( ) S o p i m u s o n j a e t t u o s i i n Ei E r i v a i h t o e h d o t h y v ä k s y t ä ä n E i 11.2 Sopimuksen määrä tai laajuus S o p i m u k s e e n l i i t t y y l i s ä h a n k i n t a m a h d o l l i s u u k s i a Ei 11.3 H ankintas opimuksen kesto tai toteuttamis en määräaika K e s t o A l k a mi s p ä i v ä : P ä ä t t y mi s p ä i v ä : IV kohta: Menettely IV.1 Menettelyn luonne IV.1.1 Menettelyn luonne Avoin menettely IV.2 R atkaisuperusteet I V R a t k a i s u p e r u s t e e t Alin hinta IV.3 Hallinnollis et tiedot I V E r i t e l m i e n j a t ä y d e n t ä v i e n a s i a k i r j o j e n t a i h a n k e k u v a u k s e n s a a t a v u u t t a k o s k e v a t e h d o t A s i a ki r j o j e n e s i t t ä mi s e n t a i a s i a k i r j o j e n s a a t a v u u d e n mä ä r ä a i k a : k l o A s i a k i r j a t o v a t ma k s ul l i s i a : E i I V T a r j o u s t e n v a s t a a n o t t a m i s e n m ä ä r ä a i k a k l o I V K i e l i ( k i e l e t ), j o ( i ) l l a t a r j o u k s e t t a i o s a l l i s t u m i s h a k e m u k s e t v o i d a a n l a a t i a s u o m i ( F I ) I V V ä h i m m ä i s a i k a, j o k a t a r j o a j a n o n p i d e t t ä v ä t a r j o u k s e n s a v o i m a s s a ( a v o i n m e n e t t e l y ) ast i I V T a r j o u s t e n a v a a m i s t a k o s k e v a t e h d o t k l o

4 HILMA: Sähkönhankinta (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä) Sivu 313 P a i k k a : V i r a l l i n e n n i mi V a s t a a n o t t a j a P o s t i o s o i t e S k a p a t E n e r g i a O y P i a P a r k k o n e n T u r u n t i e 2 P o s t i n u m e r o P o s t i t o i mi p a i k k a M a a H ä m e e n l i n n a S u o m i T a r j o u s t e n a v a u s t i la is u ud e s s a s a a o ll a l ä s nä ul k o p uo li s i a h e n k il ö i t ä : E i VI ko h t a: Täyd en t ävät t ied o t VI.4 Muutoks enhakumenettelyt V I M u u t o k s e n h a k u r n e n e t t e l y i s t ä v a s t a a v a e l i n V i r a l l i n e n n i mi M a r k k i n a o i k e u s P o s ti o s o i t e R a d a n r a k e n t a j a n t i e 5 P o s t i n u m e r o P o s t i t o i mi p a i k k a M a a H e l s i n k i S u o m i Puhelin Sähköpostiosoite F a k s i I n t e r n e t - o s o i t e h t t p : / / w w w. o i k e u s. f i / ma r k k i n a o i k e u s V I. 5 T ä m ä n i l m o i t u k s e n l ä h e t t ä m i s p ä i v ä Ta rj ou spyyn töasiaki rjat Ta r jo u s py y n tö a s ia k i rj a t h I ). l l I 1 t, U n ' r : l l L. 1) Ia t } M l $ p V- h t l p :. ', h, i t I I 4 : 5 t ' l l r I i u u l i r r. l l t ( I I I 1 r n t -? 2 l 1 n i S u o m e n + K o u l u t u s k a t t t a v h t V " % C 4 % A 4. o d f 11111_: - r l l i Ii at l: arhun a d = S u o me n + Ko u l u t u s k u n t a v h t v m 11111, ( 1 1i u n l i p a k,, a l i + l. u t l r i i - S u o m e n i K o u l u t u s k u u t a v h t v m % C 3 % A 4. x l s x T y ö - j a e l i n k e i n o mi n i s t e r i ö, A l e k s a n t e r i n k a t u 4, P L 3 2, , V a l t i o n e u v o s t o, p. o l o 6 o 6 o o o

5 4 SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 2/ LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Hämeenlinna klo Paikalla Pia Parkkonen, Minna Kanninen, Metta Kauranen, Susanna Passila ja Joni Parkkinen 1) 2) Pia Parkkonen avasi tarjoukset Tarjoukset numeroitiin Suur-Savon Sähkö Oy 2. Nordic Green Energy 3. Keravan Energia Oy 4. Kymenlaakson Sähkö Oy 5. Sallila Energia Oy 6. KSS Energia Oy 7. Pori Energia Oy Hämeenlinnassa Minna Kanninen - Metta Kauranen Susanna Passila Joni Parkkinen S K A P A T E N E R G I A T u r u n n e H ä m e e n l i n n a. ww w. s k a pa t e ne r g ia. 0. y - t u n n u s As i a k a s p a lv e u a s i a k a s p a ~ s k a p a s e n e r g l a.11. Fa k si

6 SKAPAT F N F P C, l n Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymä (vapaa tuotantomuoto) MWh) Myyjä YR Q1 Q Q 4 K K S u u r - S a v o n S ä h k ö O y 5, 6 9 5, 1 7 5, 0 4 6, 6 9 4, 6 6 6, 6 9 N o r di c G r e e n E n e r g y 4, , , 7 1 Keravan Energia Oy 5, 02 5, 0 2 5, 0 2 5, 02 5, 02 5, 02 K yme n l a a k s o n S ä h k ö O y L U Sa llila Ener gi a Oy 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 KS S E n e r g i a O y 4, , 7 5 4, 7 5 4, 7 5 4, 7 5 Po r i E ne r g i a O y 4, 8 0 4, 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4, 3 0 Edullisin sähköntolmittaja on Kymenlaakson Sähkö Oy HUOM! Mahdolliset perusmaksut on laskettu marginaaleihin. KK = kuukausituotteet (1-12) Q1-Q4 = kvartaalit, vuosi jakautuu neljään kolmen YR = vuosituote Marginaalit esitetty kuukauden pituiseen ajanjaksoon = 0,1 snt/kwh Vertailussa on esitetty kaikki määräaikaan mennessä saadut tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset.

7 SKAPAT'I G F N f r G 1 C Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä (uusiutuvat energialähteet) MWh) Myyjä Suur-Savon Sähkö Oy Nordic Green Enerav Keravan E nergia Oy Kymenlaakson Sähkö Oy KSS Energia Oy Pori Energia Oy KK 6,19 5,67 5,54 7,19 5,16 7, " 7,x,71 L 7 1 L7 1 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 YR 0 1 4,82 4,12 4,12 4,12 4,12 4,07 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 5,24 4,79 4,79 4,79 4,79 4,74 Edullisin sähköntoimittaja uusiutuville energialähteillä on Nordic Green Energy HUOMI Mahdolliset perusmaksut on laskettu marginaaleihin. KK = kuukausituotteet (1-12) Q1-Q4 = kvartaalit, vuosi jakautuu neljään kolmen kuukauden pituiseen ajanjaksoon YR = vuosituote Marginaalit esitetty MWh, alv 0% = 0,1 snt/kwh Vertailussa on esitetty kaikki määräaikaan mennessä saadut tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset.

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) 64 Suojaus ja peittely H074-14 HEL 2014-010142 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Emicaid Oy, Mölnlycke Health Care Oy, OneMed Oy (1),

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x

Kirkkoneuvosto 5/2009 27.8.2009. OSALLISTUJAT läsnä poissa. MUUT OSALLISTUJAT Stoor Timo kv pj x Sinikumpu Airi kv vpj x Sinikumpu Eija sihteeri x KOKOUSTIEDOT Aika 27.8.2009 klo 20-21.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Kittilä Raimo kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio Hannu jäsen x Mäkelin Kaisa x Naalisvaara

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

I kohta: Hankintaviranomainen 1 / 8 25.11.2014 8:24. Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus

I kohta: Hankintaviranomainen 1 / 8 25.11.2014 8:24. Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus 1 / 8 25.11.2014 8:24 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Anna Tapion koulu : ELINTARVIKKEET JA NON-FOODTUOTTEET 24.11.2014 13:41 Tarjoukset

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio

Kirkkoneuvosto 8/2014 30.10.2014 88-101 / sivut 68-79. KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 Seurakuntakeskus, pikkukahvio KOKOUSAIKA: Torstai 30.10.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Haveri Juhani jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314 Tekninen lautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 17:00-18:07 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 255 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot