: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :"

Transkriptio

1 SWEEPER SR 1500H D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1500H D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL Manufacturer: NILFISK ADVANCE Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Località Novella Terza, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) (3) B

2 B D E 1d 1h 1a 1c 1f 1g 1e 1b F S G S C S H S I S J S K S S S S (3) B

3 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPBEVARING AF MANUALEN... 2 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT... 2 IDENTIFIKATIONSDATA... 2 ANDRE REFERENCEMANUALER... 2 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 2 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 2 SYMBOLER... 3 GENERELLE INSTRUKTIONER... 3 UDPAKNING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 4 BETJENING AF FEJEMASKINEN SR 1500H D... 4 SKIK OG BRUG... 4 BESKRIVELSE... 4 TEKNISKE DATA... 6 ELEKTRISKE SIKRINGER... 7 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR... 7 BRUG... 8 FØR OPSTART... 8 MASKINSTART OG -STOP... 8 MASKINBETJENING... 9 TØMNING AF AFFALDSBEHOLDER... 9 EFTER BRUG... 9 NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE KONTROL AF HYDRAULIKOLIESTAND KONTROL AF HOVEDBØRSTENS HØJDE UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE HØJDEJUSTERING AF SIDEBØRSTER UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTER INTEGRITETSKONTROL OG RENSNING AF LOMMESTØVFILTER KONTROL AF KLAPHØJDE OG -BETJENING KONTROL AF RIBBERNE I HYDRAULIKOLIENS KØLESYSTEM SIKKERHEDSFUNKTIONER NØDSTOP KLEMRING TIL HÆVNING/SÆNKING AF AFFALDSBEHOLDEREN SIKKERHEDSVENTIL PÅ AFFALDSBEHOLDERENS LØFTECYLINDER PROBLEMLØSNING OPHUGNING (3) B 1

4 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske egenskaber, betjening, oplagring, vedligeholdelse, sikkerhedsforanstaltninger og reservedele. Enhver med ansvar for maskinens betjening eller vedligeholdelse skal læse manualen nøje igennem, før arbejdet påbegyndes. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte et autoriseret Nilfisk-Advance Servicecenter. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens vedligeholdelse. OPBEVARING AF MANUALEN Denne brugermanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fig. A vises dokumentationen, som bevidner at fejemaskinen overholder alle gældende love og bestemmelser. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen (1, fig. C), som findes på maskinens understel. Årstallet for maskinens fremstilling kan aflæses på EU-mærkepladen og fremgår endvidere af de to første cifre i maskinens serienummer. Dieselmotorens model og serienummer er angivet under mærkerne 2 i fig. U. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen eller motoren. Anfør maskinens og dieselmotorens identifikationsdata nedenfor til senere brug ANDRE REFERENCEMANUALER Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual leveres med maskinen og skal betragtes som en integreret del af denne manual. Desuden er følgende manualer til rådighed: Reservedelskatalog, som leveres med maskinen. Servicemanual (Workshop), som findes i ethvert Nilfisk-Advance Servicecenter. RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et Nilfisk-Advance Servicecenter (der findes en fortegnelse sidst i denne manual). Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til Nilfisk-Advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Vor virksomhed forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af forhandleren. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs denne information grundigt igennem, og tag de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der forekommer i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig bruger er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... MOTORENS model... MOTORENS serienummer (3) B

5 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL SYMBOLER TJEK FARE! Angiver en faresituation for brugeren (fare for død). ADVARSEL! Angiver at der er fare for kvæstelser. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. MANUAL Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for at mennesker eller maskine kommer til skade. FARE! Fjern tændingsnøglen fra maskinens startkontakt (on/off), før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse/reparation. Maskinen må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret personale. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Undgå brugen af smykker, når der arbejdes i nærheden af bevægelige dele. Arbejd ikke under en løftet maskine, medmindre den er forsvarligt fastlåst. Maskinen må ikke anvendes i nærheden af antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Advarsel! Dieselolie er særdeles brandfarlig. Ryg ikke og undgå åben ild under optankningen af maskinen eller når De opholder Dem i nærheden af det område, der bruges til opbevaring af dieselolien. Maskinen skal optankes udendørs eller i områder med god ventilation, og dieselmotoren skal være slukket. Sluk for motoren og lad den afkøle i nogle få minutter, før tankdækslet skrues af. Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsrørets kant, da dieselolien udvider sig. Efter optankningen kontrolleres det, at tankdækslet er lukket rigtigt til. Hvis der spildes brændstof under optankningen, renses området omkring tanken og der ventes et øjeblik, inden motoren startes. Sørg for at dieselolien ikke kommer i kontakt med huden, og undgå at indånde dampene. Lad ikke børn komme i nærheden af maskinen. Overskrid ikke de angivne grænser for hældning af motoren, da der er fare for at brændstoffet løber over. Når maskinen skal flyttes, må brændstoftanken ikke være fuld og stophanen skal være indstillet til positionen lukket. Dieselmotorer afgiver en gasart, der indeholder en lugtfri og farveløs kulilte, som er yderst giftig. Undgå indånding. Lad ikke maskinen køre i et lukket område. Anbring ikke genstande på motoren. Inden arbejdet med dieselmotoren påbegyndes, slukkes motoren. For at undgå utilsigtet igangsætning af motoren, frakobles batteriets minusklemme. Se også SIKKERHEDSNORMERNE i Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. ADVARSEL! Læs omhyggeligt samtlige instruktioner vedrørende vedligeholdelse/reparation, før disse operationer påbegyndes. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe tændingsnøglen sidder i startkontakten (on/off) og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Brug ikke maskinen på overflader, der overskrider de angivne grænser for hældning (se maskinen). Rengør ikke maskinen med vandstråler eller ætsende midler. Brug ikke trykluft til rengøring af denne maskintype. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Vær opmærksom på mennesker i nærheden, når maskinen er i brug. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Maskinen skal opbevares ved temperaturer mellem 0 og 40 C. Maskinen skal betjenes ved temperaturer mellem 0 og 40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30% og 95%. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker. Brug ikke vand. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Tilpas driftshastigheden til gulvforholdende. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme. Overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Maskinens advarselstavler må ikke fjernes eller flyttes (3) B 3

6 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at de ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes autoriseret personale eller et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som beskrevet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige/skadelige materialer (olie, plastdele, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning ). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Når dieselmotoren kører, opvarmes lyddæmperen. Rør ikke ved lyddæmperen, da der er fare for forbrændinger eller brand. Hvis dieselmotoren startes, når oliestanden er for lav, risikerer man at beskadige motoren. Kontroller brændstofstanden med slukket motor og maskinen placeret på et fladt underlag. Lad aldrig dieselmotoren køre uden luftfilter, da motoren kan tage skade. Dieselmotorens kølervæske er under tryk. Kontroller aldrig væsken, før motoren er blevet stoppet og afkølet. Selv når motoren er kold, bør der udvises forsigtighed, når kølerdækslet fjernes. Teknisk vedligeholdelsesarbejde på dieselmotoren skal udføres af en autoriseret forhandler. Brug kun originale eller autoriserede reservedele til dieselmotoren. Ikke-autoriserede reservedele kan resultere i alvorlige motorskader. Se også SIKKERHEDSNORMERNE i Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. UDPAKNING Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt omgående fragtmanden, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: Teknisk dokumentation: fejemaskinens betjenings- og vedligeholdelsesmanual; dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanua;. fejemaskinens reservedelskatalog; N 1 x 60A sikring (tændrør). MASKINBESKRIVELSE BETJENING AF FEJEMASKINEN SR 1500H D SR 1500H D er designet og udviklet til rengøring af faste og jævne overflader (opfejning og støvsugning), i huslige omgivelser og industribygninger, samt til opsugning af støv og lettere affald. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft SKIK OG BRUG I denne manual tager alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre udgangspunkt i førerens stilling, dvs. førersædet (24, fig. B). BESKRIVELSE Beskrivelse af maskinens kontrolfunktioner (Se fig. B) 1. Kontrolpanelets lamper 1a. Reservetank 1b. Forlygte (arbejdslys) 1c. Parkeringslys (tilbehør) 1d. Manglende batteriopladning 1e. Retningsvisere (tilbehør) 1f. Lavt motorolietryk 1g. Dieselmotorens tændrør forvarmes 1h. Lav kølervæsketemperatur i dieselmotor 2. Reserve 3. Reserve 4. Trykknap til blinklys 5. Startkontakt med tændingsnøgle Positioner: OFF: nøglen sættes i og motoren er slukket; ON: tændrøret forvarmes; ST: motoren startes. 6. Hornkontakt 7. Nødkontakt 8. Sikringsboks 9. Servobremsepedal (parkeringsbremse, når den bruges i kombination med håndtag, position 10) 10. Parkeringsbremsens styrearm (i kombination med pedalposition 9) 11. Pedal til fremadkørsel (tryk frem) og baglæns kørsel (tryk tilbage). 12. Håndhjul til højdejustering af hovedbørste 13. Håndtag til hævning/sænkning af hovedbørste 14. Håndtag til hævning/sænkning af højre sidebørste. Når håndtaget trækkes tilbage, sænkes sidebørsten; når det trækkes frem, hæves den. Børstens bevægelse afhænger af, hvor længe håndtaget er aktiveret. 15. Håndtag til hævning/sænkning af venstre sidebørste (tilbehør). Fungerer som nr Filterrysterkontakt 17. Timetæller (3) B

7 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 18. Håndtag til åbning/lukning af forklap: når håndtaget skubbes frem, lukker klappen (dvs. affaldsbeholderen lukker); når håndtaget skubbes tilbage, åbner klappen (dvs. affaldsbeholderen åbner og maskinen er parat til at feje). Når håndtaget udløses, falder det tilbage i midterste stilling. 19. Håndtag til hævning/sænkning af affaldsbeholder. For at kunne bevæge dette håndtag frem eller tilbage, er det nødvendigt at skubbe klemringen hen langs håndtagets stang. 20. Styrearm til rotation af hoved- og sidebørster: styrearm frem: hoved- og sidebørste(r) roterer; styrearm i midten: hoved- og sidebørste(r) standser; styrearm tilbage: hovedbørste roterer, sidebørste(r) standser. 21. Styrearm til støvsuger. Positioner: hævet: lukket; sænket: åben. 22. Dieselmotorens hastighedsregulering 23. Rat 24. Førersæde 25. Håndtag til justering af sædelængde Beskrivelse af rummet under motorhjelmen (Se fig. U) 1. Dieselmotor 2. Dieselmotorens model og serienummer 3. Dieselmotorens kølesystem 4. Kølesystemets påfyldningsdæksel 5. Dieselmotorens målepind 6. Motoroliens påfyldningsdæksel 7. Motoroliens drænprop 8. Motorens luftfilter 9. Brændstoftank 10. Brændstoftankens dæksel 11. Batteri 12. Feje- og støvsugerventilator 13. Hydraulikolietank 14. Hydraulikoliens påfyldningsdæksel 15. Hydraulikoliens niveauindikator 16. Hydraulikoliefilter (indvendigt i tanken) 17. Hydraulikoliens kølesystem 18. Hydraulikoliens drænprop 19. Hydraulikoliens driftspumpe 20. Hydraulikoliens servicepumpe Beskrivelse af maskinens ydre (Se fig. C) 1. Serienummer 2. Serienummer/tekniske data/eu-mærkeplade 3. Bagerste motorhjelm 4. Sædets motorhjelm 5. Boks til elektrisk system 6. Hovedbørste 7. Højre sidebørste 8. Venstre sidebørste (tilbehør) 9. Affaldsbeholder 10. Lommefilter 11. Forreste motorhjelm 12. Håndtag til åbning af motorhjelm (roter) 13. Krog til sikring af forreste motorhjelm 14. Forhjul på fast akse 15. Baghjul 16. Venstre sideklap 17. Højre sideklap 18. Forklap 19. Bagklap 20. Førersæde 21. Nederste venstre dør 22. Håndhjul til sikring af nederste venstre dør 23. Nederste højre dør 24. Håndhjul til sikring af nederste højre dør 25. Blinklys 26. Skruer til sikring af dør 27. Lås til sædets motorhjelm i hvileposition 28. Haspe til sædets motorhjelm i åben position 29. Tværstiver 30. Tværstiver fastgjort til motorhjelmen 31. Trykknap til udløsning af sædets motorhjelm 32. Krog til sædets motorhjelm 33. Forlygte (arbejdslys) 34. Øverste venstre dør (3) B 5

8 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL TEKNISKE DATA Mål og vægt Værdier Maskinlængde mm Maskinbredde (med én sidebørste) mm Maskinbredde (med to sidebørster) mm Akselafstand mellem for- og bagaksel mm Hjulafstand (midt for på forhjul) mm Maks. højde mm Sædehøjde mm Min. spilrum (uden klapper) 66 mm Maks. arbejdsvinkel med redskaber koblet på fortil 16 grader Maks. aflæsningshøjde, fra gulvet mm Fejebredde (med én sidebørste) mm Fejebredde (med to sidebørster) mm Min. venderadius (udvendigt) mm Forhjulenes størrelse 4,00-8 Baghjulenes størrelse 4,00-8 Hovedbørste, diameter længde mm Sidebørste, diameter 480 mm Samlet maskinvægt i drifttilstand 975 kg Samlet vægt med fuldt læs og fører (80 kg) kg Driftsdata Værdier Maks. hastighed frem 10 km/t Maks. hældning med fuldt læs 22% Maks. hastighed hovedbørste 500 omdr./min. Maks. hastighed sidebørste 100 omdr./min. Filterposens overflademål 8,5 m 2 Filtreringsstørrelse, filterpose Mikron Støjniveau ved førersæde 83 db (A) Affaldsbeholderens rumindhold 350 liter Væskemængder Værdier Brændstoftankens rumindhold 15 liter Hydraulikolietankens rumindhold 15 liter Hydraulikoliesystemets samlede rumindhold 20 liter Kølesystemets rumindhold (% frostvæske) 5 liter (50%) Det elektriske systems data Systemspænding Startbatteri Igangsætningsmotor Generator Hydrauliksystemets data Maks. tryk, driftsystem Maks. tryk, servicesystem Hydraulikoliens viskositet (ved temperaturer over 10 C) Værdier 12 V 12 V 66 Ah 12 V - 1,6 kw 12 V, 45 Amp Værdier 200 Bar 150 Bar 68 cst BEMÆRK Hvis maskinen skal betjenes ved temperaturer under 10 C, skal olien erstattes med en lignende olie, som har en viskositet på 32 cst. Ved temperaturer under frysepunktet skal der anvendes en olie med endnu lavere viskositet. Dieselmotorens data Varemærke Type Reguleret effekt - ISO 1585 N (80/1269/CEE) Maks. motorhastighed Min. motorhastighed Brændstofforbrug Værdier Lombardini LDW 1003 FOCS 16 kw (22 hk) omdr./min omdr./min. 200 g/hph BEMÆRK Der findes flere data/værdier i motorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual (3) B

9 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Ledningsdiagram. Ledningsdiagram, se (fix. X) Kode: ALT: generator BAT: 12 V batteri BE1: blinklys ES1: startkontakt med tændingsnøgle ES2: filterrysterrelæ EV1: magnetventil, dieselolie EV2: magnetventil, venstre sidebørste (tilbehør) F1: kontaktbetjent sikring (10 A) F2: sikring, startmotor (10 A) F3: sikring, højre sidebørste (15 A) F4: sikring, akustisk advarselssignal (10 A) F5: filterrystersikring (30 A) F6: sikring, blinklys (10 A) F7: sikring, arbejdslys (15 A) F8: sikring, venstre sidebørste (tilbehør) FC: sikring, tændrør (60 A) HM: timetæller HN1: akustisk advarselssignal K1: tændingsnøgle L1/2: arbejdslys M1: startmotor M2: udløser til højre sidebørste M3: filterrystermotor M4: udløser til venstre sidebørste (tilbehør) P1: trykknap til akustisk advarselssignal P2: filterrysterkontakt SPK: glødetændrør SW1: nødkontakt SW2: pære, vandtemperatur (tændrør) SW3: pære, vandtemperatur (LED) SW4: pære, olietryk SW5: pære, reservebrændstof SW6: motorkontakt til højre sidebørste SW7: kontakt, blinklys SW8: kontakt, arbejdslys SW9: motorkontakt til venstre sidebørste (tilbehør) SW10: mikrokontaktens magnetventil (tilbehør) TC: tændrørets forsinkelsesrelæ WL1: LED, tændrør WL2: LED, generator WL3: LED, vandtemperatur WL4: LED, olietryk WL5: LED, reservebrændstof Farvekode: BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid YE: Gul Hydraulikdiagram Se (fig. Y) Kode: 1. hydraulikolietank 2. hydraulikoliefilter 3. hydraulikoliefilter 4. hydraulisk træk og servicepumpe 5. trækkraftmotor 6. hydraulikmotor 7. strømfordeler 8. dør, hydraulikcylinder 9. løftecylinder, affaldsbeholder 10. hydraulikmotor, hovedbørste 11. hydraulikmotor, højre sidebørste 12. hydraulikmotor, venstre sidebørste (tilbehør) 13. kølesystem, hydraulikolie 14. kontraventil 15. magnetventil 16. gennemstrømningsregulator 17. paraplyventil ELEKTRISKE SIKRINGER Sikringerne (8, fig. B), som beskytter følgende kredsløb, er placeret under kontrolpanelet og er dækket af et gennemsigtigt låg: F1: sikring, tændingsnøgle (10 A) F2: sikring, startmotor (10 A) F3: sikring, højre sidebørste (15 A) F4: sikring, akustisk advarselssignal (10 A) F5: filterrystersikring (30 A) F6: sikring, blinklys (10 A) F7: sikring, arbejdslys F8: sikring, venstre sidebørste FC: sikring, tændrør (60 A) TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Bortset fra standardkomponenterne, kan maskinen udstyres med følgende tilbehør, alt afhængig af hvilken slags arbejde, der skal udføres: venstre sidebørste; hoved- og sidebørster med børstehår, der er blødere eller hårdere end standardbørstens; polyesterfilter; beskyttelsestag; kørelys; luftringe (3) B 7

10 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG TJEK MANUAL Under gennemlæsningen af denne manual, skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på disse symbolers betydning. Maskinens plader må under ingen omstændigheder dækkes til og skal omgående udskiftes, hvis de beskadiges. FØR OPSTART 1. Om nødvendigt optankes med dieselolie. Tryk på knappen (31, fig. C), åbn motorhjelmen (4), og fastgør den med låsen (28). Skru påfyldningsdækslet (10, fig. U) af. Efter optankningen lukkes motorhjelmen, hvortil punkterne ovenfor følges i omvendt rækkefølge. FORSIGTIG! Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsrørets kant, da dieselolien udvider sig. 2. Sørg for at maskinens døre/motorhjelme er lukkede og at maskinen er indstillet til normal drift. MASKINSTART OG -STOP Maskinstart 1. Sæt Dem til rette i førersædet (24, fig. B), og indstil sædet til en passende stilling med håndtaget (25). 2. Sørg for at parkeringsbremsen er aktiveret med pedalen (9, fig. B) og håndtaget (10). 3. Kontroller, at styrearmen til rotation af maskinens hoved- og sidebørster (20, fig. B) er indstillet til positionen "børster stoppet". 4. Kontroller, at hovedbørsten er hævet ved hjælp af håndtaget (13, fig. B). 5. Kontroller, at højre sidebørste er hævet ved hjælp af håndtaget (14, fig. B). 6. Kontroller, at venstre sidebørste (hvis en sådan er installeret) er hævet ved hjælp af håndtaget (15, fig. B). 7. Indstil hastighedsreguleringen (22, fig. B) til en central position. 8. Tag plads i førersædet (24, fig. B), og sæt nøglen i startkontakten (5, fig. B). Indstil nøglen til ON, og lad den blive der indtil tændrøret er forvarmet og lampen (1g, fig. B) slukker. Indstil herefter nøglen til ST, og giv slip når dieselmotoren starter. FORSIGTIG! Når dieselmotoren er gået i gang, bør man undgå at lade nøglen (5, fig. B) være indstillet til ST længere end højst nødvendigt (maks. 20 sekunder), da startmotoren ellers kan tage skade. Hvis motoren ikke starter, ventes et minut før der prøves igen. Hvis motoren ikke er startet efter 2. forsøg, skal De ikke insistere; lad i stedet den ansvarlige for maskinens vedligeholdelse hjælpe Dem. FORSIGTIG! Når maskinen startes med startkontakten (5, fig. B), skal man være påpasselig med ikke at træde på pedalen (11, fig. B). 9. Kontroller, at alle lamper er slukkede, når motoren kører. 10. Lad motoren køre i nogle få minutter med hastighedsreguleringen (22, fig. B) indstillet til den midterste position, for på denne måde at give den tid til at varme op. 11. Indstil hastsighedsreguleringen (22, fig. B) til den maksimale position, og lad den blive der så længe maskinen er i brug. 12. Udløs parkeringsbremsen med styrearmen (9, fig. B), og tryk pedalen (10) ned. 13. Kør hen til arbejdsområdet med begge hænder på rattet (23, fig. B), idet pedalen (11) trykkes fremefter for fremadkørsel og bagud for baglæns kørsel. Kørselshastigheden reguleres fra 0 til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen. 14. Sørg for at håndtaget til åbning/lukning af maskinens klapper (18, fig. B) er trukket bagud (affaldsbeholderen er åben). 15. Start støvsugningen ved at trykke på knappen (21, fig. B). 16. Aktiver styrearmen til rotation af maskinens børster (20, fig. B): frem for at sætte alle børster i gang; tilbage for kun at aktivere hovedbørsten. 17. Aktiver håndtaget (13, fig. B) til sænkning af hovedbørsten. 18. Hvis børsterne kører, sænkes sidebørsten(erne) med knappen(erne) (14 og 15, fig. B). FORSIGTIG! Alle børster (6, 7, 8, fig. C) kan aktiveres, hæves og sænkes, også selv om maskinen er i bevægelse. Børsterne vil fortsat dreje rundt efter at de er blevet hævet. 19. For at påbegynde fejearbejdet, startes maskinen med begge hænder på rattet (23, fig. B), hvorefter pedalen (11) trykkes ned. Under fejearbejdet opsamler maskinen såvel lettere affald, herunder støv, papir og blade, som tungere materialer som f.eks. sten (3) B

11 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Maskinstop 1. Maskinen standses ved at udløse trykket på pedalen (11, fig. B). En hurtig opbremsning kan også opnås ved at træde på servobremsepedalen (9, fig. B). 2. Indstil hastighedsreguleringen (22, fig. B) til den minimale position, og lad den blive der i nogle få minutter. 3. Indstil nøglen i startkontakten (5, fig. B) til OFF, og tag den ud. 4. Slå parkeringsbremsen til ved at trykke på den tilsvarende pedal (9, fig. B) og derefter aktivere parkeringsbremsens styrearm (10). MASKINBETJENING 1. Lad ikke børsterne køre, når maskinen holder stille i længere tid: dette kan resultere i uønskede mærker på gulvet. 2. For at bidrage til maskinens fulde ydeevne, skal støvfiltret holdes så rent som muligt. Under fejearbejdet renses filtret efter følgende fremgangsmåde: Stop støvsugningen ved at trække styrearmen (21, fig. B) op. Skub håndtaget til hævning/sænkning af maskinens klapper (18, fig. B) frem (affaldsbeholderen lukker). Hold filterrysterkontakten (16, fig. B) nede et øjeblik. Genoptag støvsugningen, og åbn forklappen. Gentag denne fremgangsmåde ca. hvert 10. minut, når maskinen er i brug (intervallet afhænger af rengøringsområdets støvmængde). BEMÆRK Dette kan også gøres når maskinen er i bevægelse. BEMÆRK Når støvfiltret er tilstoppet og/eller affaldsbeholderen er fyldt, vil maskinen ikke længere være i stand til at opsamle støv og affald. 3. Affaldsbeholderen (9, fig. C) skal altid tømmes efter endt arbejde eller når den er fuld. Fremgangsmåden er beskrevet i næste afsnit. ADVARSEL! Hvis maskinen anvendes på våde overflader, frakobles sugemekanismen med styrearmen (21, fig. B), da man i modsat fald risikerer at beskadige støvfiltret. 4. Hvis filtret ved en fejltagelse tages i brug på fugtige eller våde overflader, reduceres polyesterfiltrets sugeevne drastisk. Vent til filtret er fuldkommen tørt, før arbejdet genoptages. TØMNING AF AFFALDSBEHOLDER 1. Maskinens maksimale aflæsningshøjde er mm. 2. Når affaldsbeholderen skal tømmes, køres maskinen helt hen til tømningsområdet. Herefter tømmes affaldsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: Løft og stands maskinens hoved- og sidebørster. Stop støvsugningen ved at trække i styrearmen (21, fig. B). Luk affaldsbeholderen ved at skubbe håndtaget (18, fig. B) frem. Hold filterrysterkontakten (16, fig. B) nede et øjeblik. 3. Sørg for at der ikke er mennesker i nærheden af maskinen, især ikke i nærheden af affaldsbeholderen (9, fig. C). 4. Skub håndtaget (19, fig. B) tilbage, indtil affaldsbeholderen (9, fig. C) har nået den ønskede højde. 5. Hold affaldsbeholderen (1, fig. V) hen over tømningsområdet (2). 6. Åbn affaldsbeholderen ved at skubbe håndtaget (18, fig. B) tilbage, og lad affaldet falde ned i tømningsområdet (2, fig. V). Luk affaldsbeholderen med håndtaget (18, fig. B). 7. Kør væk fra tømningsområdet, skub håndtaget (19, fig. B) frem og sænk affaldsbeholderen (9, fig. C) til gulvet. 8. Kør tilbage til arbejdsområdet og: Start støvsugningen. Åbn forklappen. Sæt maskinen i gang ved at sænke dens hovedog sidebørster til gulvet. 9. Maskinen er parat, og arbejdet kan genoptages. EFTER BRUG ADVARSE! Hertil skal maskinen være placeret på et fladt underlag, da man ellers risikerer at bringe den ud af balance. 1. Efter arbejdet og inden maskinen forlades: Stop støvsugningen ved at hæve styrearmen (21, fig. B), og skub håndtaget til åbning/lukning af forklappen (18, fig. B) frem (affaldsbeholderen lukker). Tryk på filterrysterkontakten (16, fig. B) et kort øjeblik, start sugemekanismen og åbn forklappen. Tøm affaldsbeholderen (9, fig. C) (se fremgangsmåde i ovenstående afsnit). Hæv hovedbørsten med håndtaget (13, fig. B). Hæv sidebørsten(erne) med knappen(erne) (14/15, fig. B). Stands børsterne ved at indstille styrearmen (20, fig. B) til den midterste stilling. Fjern tændingsnøglen fra startkontakten (5, fig. B). Slå parkeringsbremsen til ved at trykke på den tilsvarende pedal (9, fig. B) og derefter aktivere parkeringsbremsens styrearm (10) (3) B 9

12 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES Når maskinen skal skubbes/bugseres, skal det ske efter følgende fremgangsmåde: Fjern sikringsskruerne (26), og åbn døren (34, fig. C). Drej håndtaget (1, fig. S) fra position (a) til position (b); pumpen frakobles. Luk døren (34, fig. C), og sæt sikringsskruerne (26) på plads. Skub eller bugser maskinen. Når maskinen står på det ønskede sted, åbnes døren, hvorefter håndtaget (1, fig. S) igen indstilles til position (a). Luk døren (34, fig. C), og fastgør den med sikringsskruerne. NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Sørg for at området, hvor maskinen skal opbevares, er tørt og rent. 2. Frakobl minusklemmen fra batteriet (11, fig. U). 3. Klargør dieselmotoren som beskrevet i dennes betjenings- og vedligeholdelsesmanual. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter den første arbejdsperiode er det nødvendigt at foretage følgende operationer: 1. Kontroller, at samtlige spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt tilsluttet. Kontroller, at synlige maskindele er tætte og intakte. 2. Efter de første 50 arbejdstimer udskiftes motorolien og oliefiltret (se fremgangsmåde i Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual). VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse er med til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter de mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser. Intervallerne fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Under udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være slukket (tændingsnøglen fjernet fra startkontakten (on/off). Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK For andre vedligeholdelsesoperationer end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Dieselmotorens manual og Servicemanualen, som findes i ethvert Nilfisk-Advance Servicecenter (3) B

13 SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesoperation Ved levering Tilkøringsperiode BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL For hver 10 arbejdstim er eller før brug For hver 50 arbejdstim er For hver 125 arbejdstim er For hver 250 arbejdstim er Kontrol af motoroliestand (7) Kontrol af hydraulikoliestand Kontrol af dieselmotorens kølervæskestand (7) Kontrol af kølesystemets ribber (7) Kontrol af hydraulikoliekølerens ribber (3) Rengøring af motorluftfilter (7) Kontrol af akkumulatorvæskestand Eftersyn af drivremmens spænding (3) (3) Kontrol af klaphøjde og -betjening Kontrol af hoved- og sidebørsternes højde Kontrol og rensning af støvfilter Kontrol af filterryster (3) Udskiftning af motorolie (2) (7) (4) (7) Eftersyn af generatorremmens spænding (7) Udskiftning af motoroliefilter (2) (7) (4) (7) Udskiftning af brændstoffilter (7) Kontrol af slanger i dieselmotorens (7) kølesystem Bremsejustering (3) Kontrol og efterspænding af (3) (3) møtrikker og bolte Kontrol og rensning af ratkæde (3) Udskiftning af drivrem (3) (8) Kontrol af motorhastighed (3) Udskiftning af hydraulikoliefilter Udskiftning af generatorrem Kontrol af slør på dieselmotorens vippearm Udskiftning af dieselmotorens kølervæske Indstilling og rensning af maskinens injektorer Udskiftning af hydraulikolie Delvist eftersyn af dieselmotor Udskiftning af dieselmotorens kilerem Generelt eftersyn af dieselmotor For hver 500 arbejdstim er For hver 1000 arbejdstim er Lange perioder (1): efter de første 8 timer; (2): efter de første 50 time;r (3): for gældende fremgangsmåde henvises til Servicemanualen; (4): eller hvert år; (5): efter de første 100 timer; (6). vedligeholdelse skal udføres af et Lombardini Servicecenter; (7): for gældende fremgangsmåde henvises til Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual; (8): hvis personen, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse, finder det nødvendigt; (9): udskift hydraulikolie første gang efter 500 arbejdstimer og herefter for hver arbejdstimer eller én gang om året; (10): eller hvert 2. år; (11): for hver arbejdstimer; (12): for hver arbejdstimer. (7) (6) (3) (7) (10) (6) (3)(9) (11) (11) (12) (3) B 11

14 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KONTROL AF HYDRAULIKOLIESTAND 1. Tryk på knappen (31, fig. C). Åbn motorhjelmen (4), og fastgør den med haspen (28). 2. Brug målepinden (15, fig. U), og kontroller, at hydraulikoliestanden i tanken er mellem mærkerne MIN og MAX. 3. Om nødvendigt efterfyldes med hydraulikolie til det ønskede niveau, hvortil påfyldningsdækslet (14, fig. U) fjernes. BEMÆRK Efterfyld med samme type olie, som den der er i tanken. For yderligere oplysninger om de forskellige olietyper, henvises til afsnittet Tekniske detaljer. 4. Skru dækslet (14, fig. U) på igen. 5. Luk hjelmen (4, fig. C) efter at have fjernet haspen (28), og sæt den forsvarligt fast i dens holder. KONTROL AF HOVEDBØRSTENS HØJDE BEMÆRK Der findes børster med hårdere og blødere børstehår. Nedenstående fremgangsmåde gælder for alle børstetyper. 1. Kontroller hovedbørstens højde efter følgende fremgangsmåde: Kør maskinen hen på et fladt underlag. Stands maskinen, sænk hovedbørsten, og lad den dreje rundt i nogle få sekunder. Stands og løft hovedbørsten, og flyt derefter maskinen. Efterse at det mønster (1, fig. D), hovedbørsten har dannet på gulvet, i hele dets længde er mellem 4 og 7 cm bredt. Hvis mønstret (1) er anderledes, skal hovedbørstens tryk justeres som beskrevet i pkt. 2. Løsn håndhjulet (12, fig. B), og skub klemringen hen ad stangen på håndtaget til hævning/sænkning af hovedbørsten (13), til den ønskede position er nået. 3. Gentag pkt. 1 for at kontrollere hovedbørstens højde fra gulvet. 4. Hvis hovedbørsten er for slidt, vil det ikke længere være muligt at foretage en justering; udskift børsten som beskrevet i næste afsnit. UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE BEMÆRK Der findes børster med hårdere og blødere børstehår. Nedenstående fremgangsmåde gælder for alle børstetyper. FORSIGTIG! Det anbefales, at der bruges beskyttelseshandsker ved udskiftning af hovedbørsten, da der kan forekomme skarpe genstande mellem børstehårene. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag, og aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 2. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til position Løsn håndhjulet (24), og åbn den højre dør (23, fig. C). 4. Løsn håndhjulene (1, fig. E), og fjern rammen (2); flyt højre sideklap (3). 5. Løsn boltene (2, fig. F). 6. Fjern hele støtteanordningen inkl. nav (3, fig. F). 7. Afmonter hovedbørsten (1, fig. F) ved at frigøre den fra det venstre nav. 8. Løft affaldsbeholderen (1, fig. W) helt op med lukket klap, og løsn forsigtigt sikkerhedskrogen (2) fra dens haspe (3); fastgør den til holderen (4). 9. Kontroller, at navet (1, fig. G) er fri for snore, ophobninger, etc., som ved et uheld måtte være blevet viklet rundt om det. 10. Sæt den nye børste på plads, idet børstehårene (2, fig. G) vendes rigtigt, som angivet i figuren. 11. Sæt den nye bøste (3, fig. G) fast på maskinen, og sørg for at dens flange (4) er rettet ind efter det tilsvarende nav (1). 12. Sæt støtteanordningen inkl. nav (3, fig. F) tilbage på plads, og efterspænd boltene (2). 13. Løsn forsigtigt sikkerhedskrogen (2, fig. W) fra dens holder (4), og sæt den tilbage i haspen (3). Sænk forsigtigt affaldsbeholderen (1, fig. W) til gulvet. 14. Placer højre sideklap (3, fig. F) og rammen (2) i deres respektive holdere, og drej boltene (1) op, uden at spænde dem til. Kontroller, at spilrummet mellem klappen og gulvet svarer til det, der vises i fig. Q. Spænd håndhjulene (1, fig. E) til. 15. Luk den højre dør (23, fig. C), og drej på håndhjulet (24) til døren er sikret. 16. Kontroller hovedbørstens højde, som beskrevet i forrige afsnit (3) B

15 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL HØJDEJUSTERING AF SIDEBØRSTER BEMÆRK Der findes børster med hårdere og blødere børstehår. Nedenstående fremgangsmåde gælder for alle børstetyper. 1. Kontroller sidebørstens højde efter følgende fremgangsmåde: Kør maskinen hen på et fladt underlag. Stop maskinen, sænk sidebørsten til gulvet, og lad den køre rundt i nogle få sekunder. Sænk sidebørsten og kontroller, at kærvet (4, Fig. I) på stemplet på den hydrauliske donkraft ikke er i berøring med noget (som vist i figuren), således at sidebørsten går fri, selv om gulvets overflade er ujævn. Stands og løft sidebørsterne, og flyt maskinen. Efterse at det mønster (1, fig. D), sidebørsten har dannet på gulvet, ligner det mønster der er vist i figuren (1, fig. H). Hvis mønstret er anderledes, skal børstens mekaniske klemring justeres som beskrevet nedenfor. 2. Aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 3. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til positionen OFF. 4. Løsn låsemøtrikken (1, fig. I), og juster klemringen (2) ved hjælp af håndtaget (3). Når den ønskede position er nået, efterspændes låsemøtrikken (1). 5. Hvis hovedbørsten er for slidt, vil det ikke længere være muligt at foretage en justering; udskift børsten som beskrevet i næste afsnit. UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTER BEMÆRK Der findes børster med hårdere og blødere børstehår. Nedenstående fremgangsmåde gælder for alle børstetyper. FORSIGTIG! Det anbefales, at der bruges beskyttelseshandsker ved udskiftning af maskinens børster, da der kan forekomme skarpe genstande mellem børstehårene. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag, og løft affaldsbeholderen til position (1, fig. T). ADVARSEL! Gå under ingen omstændigheder ind under affaldsbeholderen (1, fig. S). 2. Aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 3. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til positionen OFF. 4. Løsn boltene (1, fig. J), og fjern børsten og dennes flange (2). Kontroller, at stjernenoten (3) ikke falder ud af motorakslen. 5. Løsn møtrikkerne (4, fig. J), og afmonter børsten (5) fra flangen (6). 6. Sæt den nye børste på plads ved at følge punkterne 4 og 5 i omvendt rækkefølge. 7. Sænk affaldsbeholderen (1, fig. T) til gulvet. 8. Juster sidebørstens højde som beskrevet i det foregående afsnit. INTEGRITETSKONTROL OG RENSNING AF LOMMESTØVFILTER BEMÆRK Den almindelige rengøring af polyesterfiltret med de mange lommer foretages ved hjælp af den elektriske filterryster, som leveres med maskinen. Om nødvendigt kan filterlommerne renses efter nedenstående fremgangsmåde. Filtret skal udskiftes, når det ikke længere er muligt at opnå den ønskede filtrering. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag, og aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 2. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til positionen OFF. 3. Udløs den forreste motorhjelms håndtag (12) og indvendige kroge (13), og fjern motorhjelmen (11, fig. C) 4. Udløs holderne (1, fig. K), og løft overtrækket (2) ved hjælp af håndtagene (3). 5. Løsn grebene (1, fig. L), og fjern beslagene (2). 6. Træk støvfiltret (1, fig. M) ud i opadgående retning, og fjern det efter at have frakoblet de elektriske klemmer (2) fra filterrysteren. 7. Idet der arbejdes udendørs i passende omgivelser og med den ansvarlige iført passende beskyttelsesudstyr (handsker, maske, briller), fjernes polyesterfiltrets filtreringsoverflade efter følgende fremgangsmåde. 8. Fjern filterrystermotoren (1, fig. N) ved at løsne de tilsvarende sikringsbolte. 9. Luk filterrystermotorens støtteanordning (2, fig. N) helt op; filterlommernes trækstang (3) udløses. 10. Fjern alle filteranordningens trækstænger (4, fig. N). 11. Frigør snoren (5, fig. N), som har fat i det øverste lommefilter, for på denne måde at kunne fjerne overrammen (6). 12. Fjern den indre lommeseparator (7, fig. N) (3) B 13

16 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 13. Rengør polyesterfiltrets overflade (8, fig. N) med en ekstern støvsuger, idet der suges fra den snavsede side; hertil kan filtret spredes helt ud eller man kan vælge at rengøre én lomme ad gangen. Samtidig støvsuges begge sider af lommeseparatoren (7, fig. N), indtil de ikke indeholder noget. Kontroller, at filtreringsoverfladen er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes den. Det er også muligt at anvende trykluft (maks. 6 bar), som blæses gennem filtret fra den rene side. ADVARSEL! Det frarådes at vaske filtret med vand. Polyesterfiltret kan krybe og vil i givet fald ikke længere kunne bruges. 14. Saml filtrets løsdele ved at følge ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. 15. Om nødvendigt renses gummiforseglingerne (3 og 4, fig. M) i hele deres omkreds, og det kontrolleres at pakningen er intakt. Om nødvendigt udskiftes filtret og/eller forseglingen. 16. Saml de afmonterede dele ved at følge ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. KONTROL AF KLAPHØJDE OG -BETJENING 1. Tøm affaldsbeholderen som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kør maskinen hen på et fladt underlag, som er velegnet til at kontrollere klaphøjden. 3. Sørg for at håndtaget til åbning/lukning af maskinens klapper (18, fig. B) er trukket helt tilbage (affaldsbeholderen er åben). 4. Aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 5. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til positionen OFF. 6. Løsn det relevante håndhjul (22), og åbn den venstre dør (21, fig. C). 7. Løsn det relevante håndhjul (24), og åbn den højre dør (23, fig. C). Sideklap 8. Kontroller, at sideklapperne (3, fig. E) er intakte. Udskift klapperne, hvis de fremviser rifter (1, fig. O), der er længere end 30 mm, eller revner (2), der er længere end 15 mm (for yderligere information om udskiftning af maskinens klapper, henvises til Servicemanualen). 9. Kontroller, at spilrummet mellem sideklapperne (3, fig. E) og gulvet ikke overskrider 5 mm (se fig. P). Om nødvendigt udskiftes de. Bagklap 10. Kontroller, at bagklappen (5, fig. G) er intakt. Udskift klappen, hvis den fremviser rifter (1, fig. O), der er længere end 30 mm, eller revner (2), der er længere end 15 mm (for yderligere information om udskiftning af maskinens klapper, henvises til Servicemanualen). 11. Kontroller, at bagklappen (5, fig. G) er i let berøring med gulvet og at der ikke er noget mellemrum mellem denne og gulvet (se fig. Q). Om nødvendigt udskiftes den. Forklap 12. Fjern hovedbørsten som beskrevet i det relevante afsnit. 13. Kontroller, at forklappen (6, fig. G) er intakt. Udskift klappen, hvis den fremviser rifter (1, fig. O), der er længere end 30 mm, eller revner (2), der er længere end 15 mm (for yderligere information om udskiftning af maskinens klapper, henvises til Servicemanualen). 14. Kontroller, at forklappen (6, fig. G) er i let berøring med gulvet (se fig. R). Om nødvendigt udskiftes den. 15. Lad maskinen stå, og løft affaldsbeholderen (9, fig. C) som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholder. 16. Idet der udvises stor forsigtighed og den ansvarlige for maskinens betjening opholder sig så kort tid som muligt under den løftede affaldsbeholder (1, fig. W), udløses krogen (2) fra dens haspe (3), hvorefter klappen hægtes fast til holderen (4), der findes på maskinens stel. 17. Kontroller, at forklappen (5, fig. W) er intakt, idet der udvises stor forsigtighed. Udskift klappen, hvis den fremviser rifter (1, fig. O), der er længere end 30 mm, eller revner (2), der er længere end 15 mm (for yderligere information om udskiftning af maskinens klapper, henvises til Servicemanualen). 18. Idet der udvises stor forsigtighed og den ansvarlige for maskinens betjening opholder sig så kort tid som muligt under den løftede affaldsbeholder (1, fig. W), udløses krogen (2) fra dens holder (4), hvorefter den hægtes fast til haspen (3). 19. Lad maskinen stå, og løft affaldsbeholderen (1, fig. W) helt op som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholder. De afmonterede dele samles 20. Saml de afmonterede dele ved at følge ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge. KONTROL AF RIBBERNE I HYDRAULIKOLIENS KØLESYSTEM 1. Aktiver parkeringsbremsen ved hjælp af pedalen og styrearmen (9 og 10, fig. B). 2. Indstil tændingsnøglen (5, fig. B) til position OFF. 3. Tryk på knappen (31, fig. C). Åbn motorhjelmen (4), og fastgør den med haspen (28). 4. Kontroller, at kølesystemets ribber (17, fig. U) er rene og fri for buler. Hvis dette ikke er tilfældet: Rengør ribberne med trykluft (maks. 6 bar), idet luften blæses igennem fra den indvendige side og udefter. Ret de bulede ribber ud ved hjælp af passende værktøj (skruetrækker, etc.). 5. Udløs haspen (28), sæt den tilbage på plads, og luk motorhjelmen (4, fig. C) (3) B

17 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL SIKKERHEDSFUNKTIONER Maskinen er udstyret med følgende sikkerhedsfunktioner. NØDSTOP Denne knap er placeret således (7, fig. B), at den er let tilgængelig fra førersædet. Den bruges i tilfælde, hvor det er nødvendigt øjeblikkeligt at standse samtlige maskinfunktioner. KLEMRING TIL HÆVNING/SÆNKING AF AFFALDSBEHOLDEREN Denne klemring er placeres på håndtagets stang (19, fig. B) og skal løftes for at kunne bevæge håndtaget til hævning/sænkning af affaldsbeholderen. SIKKERHEDSVENTIL PÅ AFFALDSBEHOLDERENS LØFTECYLINDER Denne ventil er placeret på affaldsbeholderens løftecylinder. Den fastlåser affaldsbeholderen i en given position (så den ikke utilsigtet kan sænkes), i tilfælde hvor hydrauliksystemets slanger er utætte eller beskadigede. PROBLEMLØSNING PROBLEM Dieselmotoren starter ikke, når tændingsnøglen indstilles til ON Dieselmotoren går i stå, mens maskinen er i brug Maskinens fejeevne er nedsat. Maskinen bevæger sig ikke eller kører meget langsomt, selv om kørepedalen er trykket ned Affaldsbeholderen kan ikke løftes. LØSNING Kontroller, at maskinen ikke er løbet tør for brændstof (9, fig. U) Se Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual Kontroller, at maskinen ikke er løbet tør for brændstof (9, fig. U) Se Dieselmotorens betjenings- og vedligeholdelsesmanual Kontroller, at sugeanordningen er åben ved hjælp af styrearmen (21, fig. B) Kontroller, at forklappen er åben ved hjælp af håndtaget (18, fig. B) Kontroller, at støvfiltret (10, fig. C) ikke er tilstoppet Kontroller, at affaldsbeholderen (9, fig. C) ikke er fyldt. Kontroller, at klapperne (16, 17, 18, 19, fig. C) ikke er beskadigede eller slidte Kontroller, at børsterne (6, 7, 8, fig. C) er indstillet til den rigtige højde Kontroller, at håndbremsen (9 og 10, fig. B) er blevet udløst Kontroller, at håndtaget (1, fig. S), der bruges til at frakoble pumpen, når maskinen skal skubbes/bugseres, er indstillet til position (a). Kontroller hydraulikoliestanden ved hjælp af målepinden (15, fig. U). Kontroller hydraulikoliestanden ved hjælp af målepinden (15, fig. U). For yderligere oplysninger bedes De kontakte et Nilfisk Servicecenter, som er i besiddelse af vores servicemanual (Workshop). OPHUGNING Når maskinen kasseres, skal den afleveres hos en kvalificeret ophugger. Før ophugning, skal følgende materialer fjernes: Polyesterstøvfilter; Hoved- og sidebørster; Motorolie; Hydraulikolie; Hydraulikoliefilter; Plastickomponenter og rørslanger. FORSIGTIG! Overhold alle gældende love og bestemmelser mht. bortskaffelse af maskinens komponenter (3) B 15

18 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (3) B

19 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO... 2 TÄMÄN KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITE... 2 TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN... 2 YHDENMUKAISUUSTODISTUS... 2 TUNNISTUSTIETO... 2 MUUT VIITEKÄSIKIRJAT... 2 VARAOSAT JA HUOLTO... 2 MUUTOKSET JA PARANNUKSET... 2 TURVALLISUUS - ONNETTOMUUKSIEN TORJUNTA... 2 KÄYTETYT SYMBOLIT... 3 YLEISET OHJEET... 3 PURKAMINEN... 4 KONEEN KUVAUS...4 SR 1500H D LAKAISUKONEEN KÄYTTÖOMINAISUUDET... 4 SOPIMUKSET... 4 KUVAUS... 4 TEKNISET TIEDOT... 6 SÄHKÖSULAKKEET... 7 LISÄLAITTEET/VALINNAISVARUSTEET... 7 KÄYTTÖ... 8 ENNEN KÄYNNISTYSTÄ... 8 KONEEN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN... 8 KONEEN KÄYTTÖ... 9 ROSKASÄILIÖN TYHJENNYS... 9 KONEEN KÄYTÖN JÄLKEEN... 9 KONEEN TYÖNTÄMINEN KONEEN PITKÄ KÄYTTÄMÄTTÖMYYS ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA HUOLTO SUUNNITELTU HUOLTOTAULUKKO HYDRAULIIKKAÖLJYN TASON TARKISTUS PÄÄHARJAN KORKEUDEN TARKASTUS PÄÄHARJAN VAIHTAMINEN SIVUHARJAN KORKEUSSÄÄTÖ SIVUHARJAN VAIHTAMINEN PUSSIPÖLYSUODATTIMEN PUHDISTUS JA EHEYDEN TARKASTUS LÄPÄN KORKEUS JA TOIMINNAN TARKASTUS HYDRAULIIKKAÖLJYN JÄÄHDYTTIMEN RIPOJEN TARKASTUS TURVATOIMINNOT HÄTÄPAINIKE TERÄSVANNE ROSKASÄILIÖN NOSTAMISEEN/LASKEMISEEN ROSKASÄILIÖN NOSTOSYLINTERIN TURVAVENTTIILI VIAN ETSINTÄÄ ROMUTUS (3) B 1

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2727 000 (2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 04/2009 (1) 1464015000 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9084310010 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 451 - CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6750 000 Edition 4 2010-03

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6752

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES

RANSOMES. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento. G-Plex II RANSOMES RANSOMES Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento G-Plex II Series: ZV - Engine type: Kubota model D7B Product codes:jlhah00

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 851 33018305 Edition 3 2010-01

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER 4/14 (1) 9100000444 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087333020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VRTEN BRUKSNVISNING NVÄNDRINSTRUKTIONER SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC8000 INSTRUCTIONS FOR USE 3/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/13 FORM NO. 56091076 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56108124 (1300 LPG), 56108125 (1300 D) 56108126 (1600 LPG), 56108127 (1600 D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC8000

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC250, SCRUTEC 334 Instructions for use rugsvejledning Ohjeet käyttöä varten ruksanvisning nvändarinstruktioner 07/2016 revised 08/2017 (E) 9100001614 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9087380020, 9087382020

Lisätiedot

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Instrucciones de manejo BRUGERVEJLEDNING DK KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. GRILJERA DK FI Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERE38406W ERE38406X ERE38406K ERE38412W ERE38412X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2.

Lisätiedot

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56

ERF3866AOW ERF3866AOX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 ERF3866AOW ERF3866AOX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 38 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

DA FI ES SV JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54

DA FI ES SV JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54 EN3851JOW DA FI ES SV KØLE-/FRYSESKAB JÄÄPAKASTIN FRIGORÍFICO-CONGELADOR KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 MANUAL DE INSTRUCCIONES 36 BRUKSANVISNING 54 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Lisätiedot

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 07/2012 (1) 9099636000 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087315020-9087319020 BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING

Lisätiedot