DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre."

Transkriptio

1 GRILJERA DK FI

2

3 Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot.

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Betjeningspanel 9 Daglig brug Rengøring og vedligeholdelse 7 Fejlfinding 9 Oplysninger om sikkerhed Din og andres sikkerhed er yderst vigtig. Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE! Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. ADVARSEL! Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner. Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje: - Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres. Tekniske specifikationer 2 Opstilling 23 Eltilslutning 29 Miljøhensyn 30 IKEA's GARANTI 3 - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Strømforsyningskablet må udelukkende udskiftes af en elinstallatør. Kontakt et autoriseret servicecenter. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. Opbevar ikke, og anvend ikke benzin eller andre brændbare dampe eller væsker i apparatets nærhed. Hvis man mærker lugten af gas: - Prøv aldrig at tænde for noget apparat. - Rør aldrig ved nogen elkontakt.

5 DANSK 5 - Brug aldrig en telefon i huset. - Tilkald straks gasleverandøren fra en telefon uden for huset. Følg gasleverandørens anvisninger. - Hvis gasleverandøren ikke træffes, kontaktes brandvæsenet. - Installation og service skal udføres af en autoriseret VVSinstallatør, af gasselskabet eller af gasleverandøren. - Anvend udelukkende apparatet i tilstrækkeligt ventilerede lokaler. - El- og gastilslutningerne skal være i overensstemmelse med lokal lovgivning. - Efter installation af apparatet skal der monteres en flerpolet afbryder med en mindste kontaktafstand på 3 mm i alle poler, der kan sørge for total frakobling under kategori III overspænding, og som er en del af den faste ledningsføring i henhold til nationale regler for ledningsføring. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Ryk ikke strømforsyningskablet ud for at afbryde strømforsyningen. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Hvis overfladen på induktionspladen er revnet, må den ikke anvendes, og apparatet skal slukkes for at hindre risikoen for elektrisk stød (kun for modeller med induktionsfunktion). - Brug udelukkende flexslanger eller stive metalrør til gastilslutningen. - Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. til opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Brugen af gasapparatet danner varme og fugt i rummet. Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller monter et aftræksrør med aftrækskanal. - Husdyr skal holdes på afstand af apparatet. - I tilfælde af længerevarende brug kan der være behov for yderligere ventilation (ved at åbne et vindue eller øge hastigheden i aftræksrøret). - Efter brug skal man sørge for, at alle knapper står i positionen off, og at der er lukket for gasforsyningen på hanen eller på gasventilen. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Vær altid

6 DANSK 6 opmærksom, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin). - Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med olie og andre fedtstoffer, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammen til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader. - Hold emballagematerialet uden for børns rækkevidde. - Vent på, at kogesektionen køler ned, før der foretages rengøring eller vedligeholdelse. - Apparatet må udelukkende betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. - Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme under brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme ved brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Rør ikke ved apparatets varmelegemer eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Efter endt tilberedning skal ovndøren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Når ovndøren er lukket, føres den varme luft ud af åbningen over betjeningspanelet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres. - Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre ved varmelegemerne. - Anbring ikke brændbart materiale i eller i nærheden af apparatet, da der er risiko for brand, hvis apparatet tændes ved et uheld. - Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere

7 DANSK 7 i apparatet. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så apparatet beskadiges. - Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale. - Meget varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedtog olieholdige fødevarer. - Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer. - Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal man huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. - Brug aldrig damprensere. - Rør ikke ved ovnen under pyrolysen. Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under pyrolysen (gælder kun for ovne med pyrolysefunktion). - Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker. - Sørg for at slukke for apparatet, inden pæren udskiftes, så risikoen for elektrisk stød undgås. - Dette produkt er ikke beregnet til installation og anvendelse udendørs. Gem denne vejledning. Bortskaffelse af husholdningsapparater - Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Før apparatet kasseres, skal netledningen skæres af. - For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt.

8 DANSK 8 Beskrivelse af produktet Kogesektion Hurtigt blus 2 Halvhurtigt blus 3 Blus med tre ringe 4 Halvhurtigt blus 5 Ekstra blus Tilbehør Ovnen 6 Betjeningspanel 7 Ventilationsåbning 8 Grillvarmelegeme 9 Bageste ovnlys 0 Ventilator Ovndør Riste Dryppebakke Metalribber i siderne 2x x 2x Wokadapter Teleskopiske skinner x 4x

9 DANSK 9 Betjeningspanel Ovnknapper Vælgerknap til tilberedningstid 6 Vælgerknap til termostat 2 Gul termostatkontrollampe Rød ovnkontrollampe t 7 Funktionsvælgerknap Betjeningsknapper på kogesektionen 3 Betjeningsknap til forreste, venstre blus* 4 Betjeningsknap til bagerste, venstre blus* 5 Betjeningsknap til midterste blus* 8 Betjeningsknap til forreste, højre blus* 9 Betjeningsknap til bagerste, højre blus* * Ovnens og kogesektionens betjeningsknapper kan ikke ombyttes. Efter rengøring eller vedligeholdelse skal de placeres på deres oprindelige plads.

10 DANSK 0 Tænding af ovnen Drej vælgerknappen til den ønskede funktion. Den røde ovnlampe tænder. Drej termostatknappen med uret til den ønskede temperatur. Den orange termostatkontrollampe tænder. Når den ønskede temperatur er nået, slukker kontrollampen igen. Drej knapperne tilbage på efter endt tilberedning. Knap til valg af tilberedningstid Når tilberedningstypen er valgt, skal varigheden indstilles ved at dreje knappen helt med uret og derefter dreje den tilbage (mod uret) til den ønskede tilberedningstid. Med denne knap kan tilberedningstiden indstilles til mellem og 55 minutter. Brug af kogesektionen Brug af gasblussene Følgende symboler vises nær hver knap på frontpanelet: Fuld cirkel Stor flamme Lille flamme Hanen er lukket Maks. åbning Min. åbning Minimumpositionen er, når knappen er drejet helt i retning mod uret. Alle funktionspositioner skal vælges mellem min. og maks. positionerne og aldrig mellem maks. og off. Automatisk elektrisk tænding For at tænde et af blussene skal man trykke på den tilhørende knap og dreje den i retning mod uret til positionen Max. Hold knappen trykket ind for at få den automatiske tænding af blusset. I tilfælde af strømsvigt eller manglende strøm kan blusset også tændes med en tændstik. Sikkerhedsventil For at tænde blussene skal man gøre som anført ovenfor. Når knapperne er drejet til åbningspositionen, skal de holdes indtrykket i ca. 0 sekunder. Hvis blussets flamme af en eller anden grund skulle gå ud, griber sikkerhedsventilen automatisk ind og slukker for gassen til det pågældende blus.

11 DANSK Daglig brug Ovnfunktioner Beskrivelse af funktion Ovn OFF - GRILL MED VARMLUFT GRILL VARMLUFT UNDERVARME MED VENTILATOR BAGNING MED OVER-/ UNDERVARME OVER-/ UNDERVARME Til grilning af store kødstykker (roastbeef, stege). Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Når der steges kød, anbefales det at komme lidt vand i dryppebakken, der anbringes på første/anden ribbe. Så undgår man, at det oser og sprøjter med fedtstof. Vend kødet under tilberedningen. Til grillstegning af bøffer, grillspyd, medisterpølse, til gratinering af grøntsager og til ristning af brød. Forvarm ovnen i 3-5 minutter. Det anbefales at anvende fjerde ribbe til tilberedningen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. For at undgå at det oser og sprøjter med fedtstof, når der steges kød, kan der kommes lidt vand i dryppebakken (anbringes på tredje ribbe). Til samtidig tilberedning på op til to ribber af (forskellige) retter, der skal tilberedes ved samme temperatur (f.eks. fisk, grøntsager, kager). Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes. Brug 2. ribbe ved tilberedning på én ribbe. Ved tilberedning på to ribber anbefales det at bruge. og 3. ribbe. Forvarm ovnen til den ønskede temperatur, og anbring maden i ovnen, når den indstillede temperatur er nået. Til færdiggørelse af mad med meget flydende konsistens samt til at opnå en sprød, gylden bund. Er også velegnet til indkogning af sovse. Det anbefales at anbringe maden på 2. ribbe. Forvarmning af ovnrummet. Til bagning af kager med flydende fyld (dessert eller mad) på et niveau. Byt eventuelt om på retterne undervejs, så der opnås en mere ensartet tilberedning. Funktion beregnet til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe. Forvarm ovnen til den ønskede temperatur, og anbring maden i ovnen, når den indstillede temperatur er nået. Det anbefales at anvende anden ribbe til tilberedningen.

12 DANSK 2 Ovnfunktioner SPECIALFUNKTIO- NER Beskrivelse af funktion OPTØNING HOLD VARM ØKO-VARMLUFT LYS Bruges til hurtig optøning af madvarer. Anbring maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i emballagen, så overfladen ikke tørrer ud. Stil termostatknappen i positionen 0. Til at holde nytilberedt mad varm og sprød (f.eks.: kød, stegte retter eller tærter). Anbring maden på midterste ribbe. Stil termostatknappen i positionen Tilberedning af fyldte stege og kød i hele stykker på én ribbe. Denne funktion anvender skånsom varmluft, så retten ikke bliver for tør. For at maksimere energieffektiviteten tilrådes det at holde døren lukket under tilberedningen. Det anbefales at anvende 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Til tænding af ovnlys.

13 DANSK 3 Råd og anbefalinger til brug Kager og brød: Opvarm ovnen i mindst 5 minutter, før tilberedningen af brød eller kager påbegyndes. Åbn ikke ovndøren under bagningen, da den kolde luft vil kunne hindre gæren i at udvikle sig. Når kagen er færdig, slukkes ovnen, og kagen efterlades i ovnen i ca. 0 minutter. Brug ikke den medfølgende emaljerede plade eller dryppebakken til at bage kager i. Hvordan kan man se, om kagen er færdigbagt? Omkring 5 minutter før tilberedningstiden er udløbet, stikkes en kagetester eller en strikkepind i kagens tykkeste del. Den er færdigbagt, hvis testeren kommer tør ud. Og hvad nu hvis kagen falder sammen? Næste gang skal man bruge lidt mindre væske eller sænke temperaturen med 0 C. Hvis kagen er for tør: Lav nogle små huller med en tandstikker, og hæld nogle dråber frugtjuice eller alkohol ned i kagen. Næste gang øges temperaturen med 0 C, og bagetiden gøres lidt kortere. Hvis kagen er for mørk på overfladen, skal man næste gang stille kagen på en lavere ribbe, indstille en lavere temperatur og bage i lidt længere tid. Hvis kagens overflade er brændt: skær det brændte lag af og dæk med sukkerglasur, eller dekorer med flødeskum, marmelade, kagecreme eller lignende. Hvis kagen er for mørk på bunden: næste gang stilles kagen på en højere ribbe og bages ved en lavere temperatur. Hvis kagen eller brødet er færdigbagt på ydersiden men stadig er ubagt indvendigt: næste gang anvendes mindre væske, der bages ved en lavere temperatur i lidt længere tid. Hvis kagen ikke vil gå løs fra bageformen: lad en kniv glide hele vejen rundt i kanten, læg et fugtigt viskestykke over kagen, og vend bunden i vejret på formen. Næste gang smøres formen bedre, og der drysses mel eller rasp på alle sider. Hvis småkagerne ikke vil løsnes fra bagepladen: stil pladen ind i ovnen igen, og tag kagerne af, inden de bliver kolde. Næste gang kan man anvende et stykke bagepapir for at hindre en gentagelse. Kød Hvis tilberedningstiden for kødet er længere end 40 minutter, slukkes ovnen 0 minutter før afslutningen for at udnytte restvarmen (energibesparelse). Stegen bliver saftigere, hvis den tilberedes i en lukket beholder, og den bliver sprødere, hvis den tilberedes uden låg. Almindeligt lyst kød, fjerkræ og fisk skal have middeltemperatur (under 200 C). Tilberedning af mørkt kød til niveauet rødt kræver høje temperaturer (over 200 C) og korte tilberedningstider. Til en smagfuld steg kan man krydre og spække kødet. Hvis stegen er sej: næste gang skal kødet mørne i længere tid. Hvis stegen er for mørk i overfladen eller i bunden: næste gang skal den stilles på en højere eller lavere ribbe, temperaturen skal sænkes, og der tilberedes i længere tid. Er stegen stegt for lidt? Skær den i skiver, læg skiverne på en bageplade sammen med sovsen, og steg den færdig. Grilning Smør madvaren ganske lidt, og krydr den

14 DANSK 4 før grilningen. Brug altid dryppebakken til opsamling af kødsafterne, der drypper fra kødet under grilningen. Kom altid lidt vand i dryppebakken. Vandet forhindrer fedtet i at brænde og afgive dårlig lugt og røg. Tilsæt mere vand undervejs, da det fordamper. Vend maden efter halvdelen af tilberedningstiden. Hvis der grilles fedt fjerkræ (gås), skal man prikke skindet, så fedtet kan dryppe af. Forvarme Om nødvendigt forvarmes ovnen til 80 C med varmluftsfunktionen. Det er den hurtigste må at opvarme ovnrummet på. Fjern alle plader og riste inden forvarmningen. Det vil spare på energien og gøre opvarmningen hurtigere.

15 DANSK 5 Tabeller over tilberedning - bagning Madvarer Funktion Vægt kg Position af Tilberedning med naturlig ovnribben varmluft fra neden Temperaturer Tilberedningsi C tid i minutter Tilberedning med varmluft (med ventilator) Temperaturer Tilberedningsi C tid i minutter KØD Kalvesteg Roastbeef Flæskesteg Lammesteg VILDT Haresteg Maks Maks. 50 Stegt fasan Maks Maks. 60 Stegt agerhøne Maks Maks. 50 FJERKRÆ Stegt kylling Stegt kalkun Andesteg FISK Stegt fisk Fiskegryde PASTA I OVN Lasagne 2, Maks Cannelloni 2, Maks PIZZA Maks Maks BRØD Maks , , BAGVÆRK Småkager generelt Mørdej Sukkerbrødsbunde KAGER Angel food kage

16 DANSK 6 Madvarer Funktion Vægt kg Position af ovnribben fra neden Tilberedning med naturlig varmluft Temperaturer i C Tilberedningstid i minutter Tilberedning med varmluft (med ventilator) Temperaturer i C Frugtkage 0, Chokoladekage 0, Tilberedningstid i minutter Værdierne i tabellerne (temperaturer og tilberedningstider) er vejledende og kan variere afhængigt af den enkeltes madlavningsvaner. Denne tabel giver tilberedningstider beregnet på en enkelt ribbe. Hvis der tilberedes i en varmluftsovn, og der anvendes mere end én ribbe (placering på ribberne og 3 eller 2 og 4), vil tilberedningstiderne være ca. 5-0 minutter længere. Grilltabeller Madvarer Funktion Vægt kg Position af ovnribben fra neden Tilberedning med naturlig varmluft Temperaturer i C Tilberedning med varmluft (med ventilator) Tilberedningstid Temperaturer Tilberedningstid i minutter i C i minutter. side 2. side. side 2. side KØD Kotelet 0, Maks Bøffer 0, = = = Halv kylling = = = (hver halvdel på 0,5 kg) FISK Ørred 0, Maks. = = Søtunge 0, Maks. = = BRØD Toast Maks Værdierne i tabellerne (temperaturer og tilberedningstider) er vejledende og kan variere afhængigt af den enkeltes madlavningsvaner. I særdeleshed afhænger temperaturer og tider for grilning af kød meget af kødets tykkelse og de personlige præferencer.

17 DANSK 7 Rengøring og vedligeholdelse ADVARSEL! Anvend aldrig damprensere. Apparatet skal være koldt, når det rengøres. Tag stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installationsindgreb. Rengør med en klud fugtet med varmt sæbevand eller en flydende rengøringsopløsning. Brug ikke slibende eller ætsende produkter, klorholdige produkter eller skuresvampe. Brug ikke brændbare produkter. Efterlad ikke syreholdige eller alkaliske substanser på kogesektionen såsom eddike, salt, citronsaft og lignende. Brug beskyttelseshandsker Rustfri ståloverflade Rengør med et specialprodukt i almindelig handel. Rengøring af blussene Til rengøring af kogesektionens brændere skal de løftes fri af deres sæder (Fig. og 2), derefter lægges de i en opløsning af varmt vand og et ikke-slibende rengøringsmiddel i ca. 0 minutter. Efter rengøring af brænderne aftørres de omhyggeligt. Sørg altid for, at hullerne ikke er tilstoppede. Det anbefales at foretage denne operation mindst en gang om ugen eller efter behov. Sørg for at påsætte brænderne korrekt bagefter, og drej dem langsomt, så de fire sektioner under dækslet går ned i dyseholdersædet (hvis der centreres korrekt sænker brænderen sig en smule og låser på plads). Fig. Fig. 2 Vedligeholdelse af ristene Rengør ristene med en svamp og rengøringsmiddel, når de er blevet snavsede. Ristene skifter farve i nærheden af brænderne. Det er helt normalt og skyldes den høje temperatur under tilberedning. Rengøring af ovnen Efter endt tilberedning skal man vente på, at ovnen køler af, og derefter rengøre den for at hindre ansamling af madrester. Til fastsiddende rester skal der anvendes et specifikt ovnrenseprodukt i henhold til anvisningerne på emballagen. Rens ovnen udvendigt med en svamp vædet med lunkent vand. Brug ikke slibende produkter eller ståluld. Anvend et flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren. Vask tilbehørsdelene i køkkenvasken med

18 DANSK 8 et ovnrenseprodukt. Udtagning af ovnribbestativet Indvendigt: ovnribbestativerne kan udtages for lettere rengøring. Fjern først alle plader, og løft derefter stativerne af deres holdere (Fig. 3). For bedre at kunne rengøre sideribberne kan de tages ud på følgende måde:. Skub med en finger på den nederste holder for at frigøre ribbestativet. 2. Løft det opad og tag det af. Stativet sættes på plads igen i den omvendte rækkefølge. pærer, type E-4, T300 C, der fås hos vores kundeservicecenter. i VIGTIGT: brug aldrig ovnen uden først at have sat lampedækslet på plads. Ovnskuffe Der må ikke anbringes brændbare materialer eller plastredskaber i ovnskuffen (under ovnen). Fig. 3 Udskiftning af pæren:. Kobl ovnen fra elforsyningen. 2. Træk sidestativerne ud som beskrevet. Fjern derefter glaslampedækslet (V) fra lampefatningen ved hjælp af en skruetrækker (C) stukket ind mellem dækslet og ovnvæggen, og udskift derpå pæren. Sæt udstyret på plads i modsat rækkefølge. 3. Skift pæren ud (se bemærkning). 4. Sæt lampedækslet på plads. 5. Slut ovnen til igen. BEMÆRK: brug udelukkende 5 W 230 V

19 DANSK 9 Fejlfinding PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Apparatet virker ikke Ovnen varmer ikke op Blusset tænder ikke Blusset tænder ikke permanent Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Ovnens vælgerknap står på. Ovnens vælgerknap står på. Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Gasledningen er lukket Brænderåbningerne er lukkede eller snavsede Brænderen var sat forkert på efter rengøring Brænderdækslet var sat forkert på efter rengøring Tændingsproceduren blev udført for hurtigt Tilslut produktet til elforsyningen Tilslut produktet til elforsyningen Drej ovnens vælgerknap, og vælg en tilberedningsfunktion. Drej ovnens vælgerknap, og vælg en tilberedningsfunktion. Tilslut produktet til elforsyningen Åbn for gasforsyningen eller gasflasken Rengør brænderen (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Anbring brænderen korrekt efter rengøring (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Anbring brænderdækslet korrekt efter rengøring (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Gentag tændingsprocessen, og drej knappen til symbolet for lille flamme

20 DANSK 20 Før det autoriserede servicecenter kontaktes. Prøv om man selv kan løse problemet (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. Oplys venligst: Fejlens art. Ovnens type og model. Det autoriserede servicecenters nummer (tallet efter ordet "Service" på typepladen) sidder bag på produktet. Fulde adresse. Telefonnummer. For reparationer kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

21 DANSK 2 Tekniske specifikationer Typen af produkt Mål Bredde mm 900 Fritstående komfur Højde mm Dybde mm 600 Antal ovnfunktioner 8 Den største bageplades areal cm Øverste varmelegeme W 400 Nederste varmelegeme W 560 Grillelement W 2000 Varmluftselement W 2755 Ventilator W 20 Ovnlampe W 5 Ventilatorens wattforbrug W 20 Totalt nominel W 2820 Produktets oplysningsskema i overensstemmelse med EU-forordning 65/204 Leverandørens navn eller varemærke Modellens ID Energieffektivitetsindeks 04 Energieffektivitetsklasse (Laveste forbrug) Energiforbrug Konventionel funktion (med en standard belastning og over- + undervarme) kwt/cyklus Energiforbrug Varmluftsfunktion (med en standard belastning og varmluftsopvarmning) kwt/cyklus Antal ovnrum IKEA GRILJERA , GRILJERA A,30 0,95 Yderligere produktinformation i overensstemmelse med EU-forordning 66/204 Produktets vægt kg 74 Ovnens varmekilde Brugbar volumen Målt med eventuelle ribbeelementer og katalytiske paneler fjernet l Elektricitet 86

22 DANSK 22 Kogesektionsens varmekilde Gas Antal gasblus 5 Energieffektivitet på. blus - forrest til venstre 3,0 kw 58,0 Energieffektivitet på 2. blus - bagerst til venstre,8 kw 59,0 Energieffektivitet på 3. blus - midten 3,8 kw 52,0 Energieffektivitet på 4. blus - forrest til højre,0 kw ikke påkrævet Energieffektivitet på 5. blus - bagerst til højre,8 kw 59,0 Energieffektivitet for gaskogesektionen 57,0 De tekniske oplysninger findes på typepladen indvendigt i ovnskuffen samt på energimærkningen.

23 DANSK 23 Opstilling Dette apparat er i klasse (fritstående apparat). Efter udpakning af produktet kontrolleres det, at det ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter. For at undgå beskadigelser anbefales det, at produktet ikke fjernes fra underlaget før installationen. Dette apparat er ikke beregnet til installation i en kogeø. Forberedelse til indbygning Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (min 90 C). Skær køkkenelementet til, så det passer, før ovnen installeres. Fjern eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til ovnens nederste del efter opstillingen. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovnens øverste kant ikke spærres. Generelle råd Før ovnen tages i brug Fjern papemballage, beskyttelsesfilm og klæbemærkater fra tilbehøret. Fjern ikke typepladen, der sidder på den indvendige side af skuffen. Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 C i cirka en time, så lugten og røgen fra beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Under brug Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige døren. Hold ikke fast i døren, og hæng ikke genstande på håndtaget. Beklæd ikke ovnen indvendigt med alufolie. Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. Træk aldrig gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan ødelægge belægningen. Sørg for, at ledningerne på andre apparater ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. Ovnen må ikke udsættes for vind og vejr. Montering af benene Apparatet er forsynet med 4 ben, der giver mulighed for indstilling af højden efter skabene. Benene monteres ved at vippe apparatet og skrue dem ind i de særlige gevind i hvert hjørne (se Fig. ). 4x Fig.

24 DANSK 24 Fastgørelse af komfuret til væggen ADVARSEL! Komfuret skal fastgøres til væggen. Tilbehør til fastgørelse på væggen medfølger ikke, idet vægge af forskellige materialer kræver forskellige typer tilbehør til fastgørelse. Brug fastgørelsessystemer, der egner sig til væggene i hjemmet og til apparatets vægt. For yderligere oplysninger kontaktes en specialforhandler. Bor to huller i væggen ca. 720 mm over og 20 mm inde fra den nederste kant på komfurets sider (som vist på Fig. position F), så de skjules af komfuret (se Fig. 2). 2x Sæt skruekrogen G ind i hullerne F (fig. 3) Fig. 3 2x Fastgør kæden i krogen G som vist på Fig. 4 position C. F G 2x 20 mm ~720 mm F 20 mm F C C G Fig. Fig. 4 Fig. 2

25 DANSK 25 DYSETABEL i KATEGORI II2H3B/P Typen af anvendt gas NATURGAS (Metan) G20 FLASKEGAS (Butan) G30 (Propan) G3 BYGAS G0 Type af brænder effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra Dysemarkering 35 (K) 7 (Y) 98 (Z) 75 (X) 98 (Ø) 88 (Ø) 68 (Ø) 5 (Ø) 350 (3) 280 (3) 200 (2) 50 () Nominel Nominelt varmekapacitet forbrug kw 3,80 3,00,80,00 3,80 3,00,80,00 3,70 3,00,80, l/t 286 l/t 7 l/t 95 l/t 276 g/t 28 g/t 3 g/t 73 g/t 86 l/t 680 l/t 408 l/t 227 l/t Reduceret varmekapacitet kw,60 0,80 0,60 0,40,60 0,80 0,6 0,40,60 0,80 0,60 0,40 Gastryk mbar min. nom. maks Typen af anvendt gas Konfiguration model med 5 blus Nominel varmekapacitet kw Nominelt samlet forbrug G20 20 mbar PB - R - 2 SR - AUX, l/t 9,52 G30/G3 30 mbar PB - R - 2 SR - AUX, g/t 30,94 G0 8 mbar PB - R - 2 SR - AUX, l/t 5,00 STRØMFORSYNING 220/-240 V ~ 50/60 Hz Nødvendig luft (m 3 ) til forbrænding af m 3 gas

26 DANSK 26 Gastilslutning ADVARSEL! Dette indgreb skal udføres af en faguddannet tekniker. For oplysninger om anvisninger på gastilslutning, henvises til den relevante dysetabel og gældende standard i brugerlandet. Gasforsyningssystemet skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Apparatet skal sluttes til gasforsyningen eller en gasflaske med et stift kobber- eller stålrør eller en gummislange i overensstemmelse med lokal lovgivning. Den maksimale længde af slangen er 2 m. Slangen skal sluttes direkte til forsyningskonnektoren (Fig. ), efter at det er sikret, at enhver forlænger er fjernet fra apparatet. Fig. 2 Når apparatet er tilsluttet til gasforsyningen, skal man anvende sæbevand til en kontrol for gasudslip. Gummislangen skal tilsluttes som vist på Fig. 3, 4 og 5 i overensstemmelse med gældende, lokal lovgivning. KUN FOR FRANKRIG: monter den koniske samling (B), der følger med apparatet. Fig. VIGTIGT: når der anvendes en i gummislange, skal den monteres på en sådan måde, at den ikke kan komme i kontakt med varme overflader på bagsiden af apparatet eller i køkkenet. Den skal løbe gennem et område uden forhindringer og på et sted, hvor den kan inspiceres i sin fulde længde (Fig. 2). Fig. 3 Den maksimale længde af gummislangen er 2 m. Det skal være en standardslange, og den skal udskiftes inden for den påstemplede dato. i VIGTIGT: luk for gasforsyningen på hanen, før der udføres nogen form for vedligeholdelse. Tilslutningsdetaljer findes i dysetabellen.

27 DANSK 27 Gasjusteringer Justeringer Kobl altid apparatet fra eltilslutningen, før der foretages nogen som helst justeringer. Alle forseglinger skal udskiftes af specialteknikeren efter enhver form for justering eller regulering. Justering af den sænkede effekt (simre) må udelukkende foretages, hvis blussene kører på naturgas, hvorimod blus på flaskegas skal have skruen fastlåst helt nede (i retning med uret). Justering af primærluft på kogesektionens gasblus er unødvendig. Haner Alle gashaner er af typen med hankonus med kun en flowretning. Justering af positionen Sænket effekt er som følger: Tænd for blusset, og placer knappen i positionen Sænket effekt (lille flamme). Tag knappen (A) af den tilkoblede hane ved at trykke på enden. Når hanerne er forsynet med flammesikringsordning, sidder justeringsskruen (V) over (Fig. 4) eller på siden af spindlen (Fig. 5). Kontrollér, at flammen ikke går ud, når knappen drejes hurtigt fra positionen Helt åben til Sænket effekt. Fig. 5 Gasapparater Dette apparat er ikke koblet til et aftræksrør. Derfor skal det installeres og tilsluttes i overensstemmelse med gældende, lokal lovgivning. Man skal være særlig opmærksom på gældende standarder for rumudluftning. Rumudluftning Dette apparat kan kun installeres og anvendes i tilstrækkeligt udluftede rum i henhold til gældende bestemmelser med vægåbninger eller med specielle kanaler til korrekt og naturlig eller maskinel ventilation. På den måde sikres permanent og tilstrækkelig indsugning af den nødvendige luft til korrekt forbrænding og aftræk af dårlig luft. Især skal der monteres en emhætte over apparatet, hvis der kun er dette gasapparat i rummet, som kan sikre naturligt og direkte aftræk af dårlig luft, og med en lige, lodret kanal med en længde på mindst det dobbelte af diameteren og et minimumtværsnit på 00 cm 2. Min. 80 cm Fig. 4 Min. 00 cmq

28 DANSK 28 Til det nødvendige indtag af frisk luft i rummet skal der være en lignende åbning på mindst 00 cm 2 direkte ud til det fri i en højde over gulvet, så det ikke kan blokeres hverken indefra eller udefra, og så hverken den korrekte forbrænding i brænderne eller det regelmæssige aftræk af dårlig luft hindres, samt med en højdeforskel på mindst 80 cm i forhold til udledningsåbningen. Mængden af luft nødvendig for forbrændingen er mindst 2 m 3 /t for hver kw effekt (se den samlede effekt i kw på apparatets typeplade). I alle andre tilfælde, hvor der er andre apparater i rummet, eller hvor direkte, naturlig ventilation ikke er mulig, og der skal etableres indirekte, naturlig ventilation eller maskinel ventilation, skal man kontakte en faguddannet specialist til at udføre installationen og forberedelsen til det mulige ventilationssystem i nøje overholdelse af gældende bestemmelser. Aftrækssystemer, der allerede anvendes af andre apparater, må ikke bruges til aftræk af forbrændingsprodukter. VIGTIGT: overdækning af skabene skal i være udført i varmebestandigt (min. 90 C) materiale.

29 DANSK 29 Eltilslutning Eltilslutningen skal foretages i overensstemmelse med gældende standarder og gældende lov. Før der foretages tilslutning, skal det kontrolleres, at: Systemet og de elektriske kontakter er egnede til apparatets maksimale effekt (se typeladen bag på komfuret). Udtaget eller systemet er ekstrabeskyttet i medfør af gældende standarder og gældende lov. Man fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte. Stik og stikkontakt eller en multipolær kontakt skal være tilgængelig efter apparatets installation. Når der foretages tilslutning til hovedforsyningen gennem en stikkontakt: Monter et standardstik på kablet, der passer til den belastning, der er anført på typepladen. Forbind kablerne, så de svarer til oplysningerne herunder, og husk, at jordledningen skal være længere end faseledningerne: bogstavet L (fase) = brun ledning bogstavet N (neutral) = blå ledning Strømkablet skal anbringes på en måde, så ingen del af det nogensinde kan nå en temperatur på 75 C. Ved tilslutningen må der ikke anvendes adaptere eller multistikdåser, da de kan medføre falsk kontakt og dermed farlig overophedning. Når der er direkte tilkobling til hovedforsyningen: Monter en multipolær afbryder, der kan modstå apparatets belastning, og som har en kontaktafstand på mindst 3 mm. Husk, at jordforbindelsen ikke må afbrydes med denne kontakt. symbolet (jord) = grøn/gul ledning

30 DANSK 30 Miljøhensyn Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 00% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 202/9/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst. Sluk ovnen 0/5 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter. Apparatets kogesektion har blus med forskellige diametre. Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter. Brug kun kogegrej med plan bund. Blus Effektblus Hurtigt Halvhurtigt Ekstra Maks. diameter på kogegrejet 240 mm 220 mm 80 mm 40 mm Læg om muligt låg på kogegrejet under tilberedningen. Tilbered grøntsager, kartofler mv. med så lidt vand som muligt for at reducere tilberedningstiden. Anvendelse af en trykkoger vil yderligere reducere energiforbruget og tilberedningstiden. Overensstemmelseserklæring Denne ovn er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/ EF (der erstatter direktiv 73/23/ EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/08/EF samt sikkerhedskravene i Direktiv 2009/42/EF (tidligere: EØF 90/396). Reference til lokal lovgivning Lovgivningen kræver, at apparaterne installeres og tilsluttes af autoriserede VVSinstallatører. Installationen skal udføres i medfør af bestemmelserne i TRGI (tekniske bestemmelser for gastilslutning) og/eller TRF (tekniske bestemmelser for flaskegas). Manglende overholdelse af disse regler for installation af apparaterne kan medføre retsforfølgelse. Det er i brugerens interesse og for denne sikkerheds skyld at sørge for, at loven overholdes.

31 DANSK 3 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

32 DANSK 32 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede servicecenter for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 2 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

33 SUOMI 33 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet 33 Tuotteen kuvaus 37 Käyttöpaneeli 38 Päivittäinen käyttö 40 Puhdistus ja huolto 46 Vianmääritys 48 Turvallisuusohjeet Huolehdi omasta ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä on turvallisuutta koskeva vaaran merkki. Se varoittaa mahdollisista käyttäjää tai muita henkilöitä uhkaavista vaaroista. Kaikkien turvallisuutta koskevien varoitusten edellä on vaaran merkki ja jokin seuraavista sanoista: VAARA! Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä. VAROITUS! Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä. Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata tarkalleen seuraavia ohjeita: Tekniset tiedot 50 Asennus 52 Sähköliitäntä 58 Ympäristönsuojelu 59 IKEA-TAKUU 60 Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Virtajohdon on oltava niin pitkä, että laite voidaan kytkeä sähköverkkoon asennettuna kalusteen sisälle. Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä laitteen läheisyydessä. Jos tunnet kaasun hajua:

34 SUOMI 34 Älä yritä sytyttää mitään laitetta. Älä koske mihinkään sähkökytkimeen. Älä käytä rakennuksessa olevia puhelimia. Soita heti kaasulaitokselle naapurin puhelimesta. Noudata kaasulaitoksen ohjeita. Ellet saa yhteyttä kaasulaitokseen, soita palokunnalle. Asennuksen ja huollon saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja, huoltoliike tai kaasun toimittaja. Käytä laitetta vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Sähkö- ja kaasuliitännät on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti. Laitteen sähköliitäntään on asennettava moninapainen virrankatkaisin, jonka kaikkien napojen kontaktien väli on vähintään 3 mm, jolloin laite kytkeytyy kokonaan irti sähköverkosta ylijänniteluokassa III. Virrankatkaisin on asennettava kiinteään asennukseen paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Älä käytä soviteosia tai jatkojohtoja. Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen. Jos induktiokeittotason pinnassa on säröjä, älä käytä laitetta ja kytke se pois päältä sähköiskuvaaran välttämiseksi (koskee vain induktiokeittotasoja). Käytä kaasuliitännässä ainoastaan metalliletkua tai metalliputkea. Älä koske laitetta märin käsin äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin. Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitalouksissa. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa asiattomasta käytöstä tai vääristä asetuksista aiheutuvista vahingoista. Kaasulaitteen käyttö tuottaa huoneeseen lämpöä ja kosteutta. Varmista, että tila on hyvin ilmastoitu tai asenna poistohormillinen liesituuletin. Pidä kotieläimet poissa laitteen läheisyydestä. Pitkään kestävä käyttö saattaa vaatia lisätuuletusta (avaa ikkuna tai lisää liesituulettimen poistotehoa). Varmista käytön jälkeen, että säätimet ovat poiskytketyssä asennossa ja sulje kaasuverkon

35 SUOMI 35 tai kaasupullon hana. Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo jatkuvasti ruoanvalmistusta, jos käytät valmistuksessa runsaasti rasvaa, öljyä tai alkoholia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä). Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalovaaran. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan katkaise virta laitteesta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä keittoalueiden päällä. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Odota, kunnes keittotaso on jäähtynyt, ennen kuin aloitat puhdistuksen tai huoltotyöt. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille sekä henkilöille, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heidät on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset etäällä ja varo etteivät he pääse leikkimään laitteella. Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Älä koske uunin lämmitysvastuksiin tai sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen: palovammojen vaara. Vältä kosketusta kankaisiin tai muihin tulenarkoihin materiaaleihin, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet. Avaa luukku varovasti kypsennyksen päätyttyä. Anna kuuman ilman ja höyryn poistua vähitellen ennen kuin kosketat mitään uunin sisällä. Luukun ollessa kiinni kuumaa ilmaa tulee ulos käyttöpaneelin yläpuolella olevasta aukosta. Älä missään tapauksessa tuki ilmanvaihtoaukkoja. Käytä uunikintaita, kun käsittelet vuokia ja varusteita. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin. Älä laita tulenarkoja materiaaleja laitteen sisään tai

36 SUOMI 36 lähelle. Seurauksena voi olla tulipalo, jos laite kytketään toimintaan vahingossa. Älä lämmitä tai kypsennä uunissa ruokaa suljetussa purkissa. Pakkauksen sisällä syntyvä paine saattaa aiheuttaa sen räjähtämisen ja vahingoittaa uunia. Älä käytä synteettistä materiaalia olevia astioita. Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos käytät paljon rasvaa tai öljyä. Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana. Jos käytät ruoanlaitossa alkoholipitoisia juomia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Syntyneet höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sähköisen lämmitysvastuksen kanssa. Älä käytä puhdistuksessa höyrypuhdistuslaitteita. Älä koske uuniin pyrolyysipuhdistuksen aikana. Pidä lapset poissa uunin lähettyviltä pyrolyysipuhdistuksen aikana (koskee vain uuneja, joissa on pyrolyysitoiminto). Älä käytä kovia tai hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin särkymisen. Tarkista, että laite on kytketty irti sähköverkosta ennen lampun vaihtamista sähköiskun välttämiseksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi tai käytettäväksi ulkona. Säilytä tämä käyttöohje. Kodinkoneiden hävittäminen Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Leikkaa virtajohto ennen laitteen romuttamista. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HSE421123U Spis HSE421123U Vapaasti seisova liesi HSE421123U Komfyr HSE421123U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...21 [fi] Käyttöohje... 39 [no] Bruksveiledning... 57 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE622323U Spis HCE622323U Vapaasti seisova liesi HCE622323U Komfyr HCE622323U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...23 [fi] Käyttöohje... 42 [no] Bruksveiledning... 62 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE624120U Spis HCE624120U Vapaasti seisova liesi HCE624120U Komfyr HCE624120U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...21 [fi] Käyttöohje... 39 [no] Bruksveiledning... 58 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 GRILJERA DK NO FI SE Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 Vennligst se siste side i denne

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37

HOI630F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 HOI630F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 37 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38 TREVLIG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 5 Daglig brug 6 Rengøring og vedligeholdelse 8 Fejlfindingsoversigt

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 4.1 Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12799 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 29/10-14

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 5.1+ Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12798 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 04/11-14

Lisätiedot

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19

EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 EHH6540FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG... 8 5. RÅD OG TIP...

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 FOLKLIG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 5 Daglig brug 6 Rengøring og vedligeholdelse 9 Fejlfindingsoversigt

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

HC DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 19 Keittotaso SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HC DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 19 Keittotaso SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HC411521 DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 19 Keittotaso SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 EMM17007...... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI

Käyttöohjeet LIESI JA UUNI I 6 I MH5A/ SK I 6 I MH6A/ SK DK Dansk Brugsanvisning KOGEPLADE OG OVN Indhold Betjeningsvejledning, Advarsler, Beskrivelse af apparatetgenerel oversigt,6 Beskrivelse af apparatetbetjeningspanel,7 Installation,0

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

HOI630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

HOI630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 HOI630X DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 19 NO Platetopp Bruksanvisning 37 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

DK NO FROSTIG FI SE SC155

DK NO FROSTIG FI SE SC155 DK FROSTIG NO FI SE SC155 DANSK 4 NORSK 13 SUOMI 22 SVENSKA 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ør ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Rengøring og

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49 HOI620S DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 34 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 49 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 HOC620F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

HOC330F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17

HOC330F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 HOC330F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4.

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

N S. Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning. N Må leses før montering

N S. Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning. N Må leses før montering Læses inden montage og idriftsættelse! Lue ennen kokoamista ja käyttöönottoa! Adress / Adresse / Adresse / Osoite S N q Sweden Norway Denmark Finland Landmann Skandinavia AB Storgatan 70, S-568 32 Skillingaryd,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 79

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 79 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 54 Bruksanvisning... 79 HB75GB.60S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI REALISTISK TJÄNLIG SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

HOD770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD770F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 20 Keittotaso DE Benutzerinformation 39 Kochfeld HK654403FB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54

... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54 EHD8740FOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 35 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 54 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

http://ikea-club.com.ua SMAKRIK

http://ikea-club.com.ua SMAKRIK SMAKRIK EM SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehåll Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 6 Första användning 7 Daglig användning 8 Rengöring och underhåll 12 Felsökning

Lisätiedot

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51

HOI620S. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51 HOI620S DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 18 NO Platetopp Bruksanvisning 35 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 51 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV9

FRAMTID DK NO FI SE OV9 FRAMTID DK NO FI SE OV9 DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 31 SVENSKA 45 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 6 Tilberedningstabeller 10 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 HK654200FB DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Lisätiedot

EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48

EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48 EHH6240IOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 17 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 33 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 48 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DK NO FROSTIG FI SE BF91

DK NO FROSTIG FI SE BF91 DK FROSTIG NO FI SE BF91 DANSK 4 NORSK 13 SUOMI 22 SVENSKA 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Kontrolknapper 6 Før ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Oplysninger

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 33 Platetopp SV Bruksanvisning 48 Inbyggnadshäll HK604200IB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34

EHH6540XOK... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 EHH6540XOK...... DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 18 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

HK604200IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK604200IB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK604200IB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 50 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM

Lisätiedot

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39

EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 EHL6740FAZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 20 NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 39 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6

Lisätiedot

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB770F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB770F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Indbygget enhed Keittoyksikkö CC4527S / 4000 CC4727S / 4000 CC4927S / 4000 CC41227S / 4000

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Indbygget enhed Keittoyksikkö CC4527S / 4000 CC4727S / 4000 CC4927S / 4000 CC41227S / 4000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Indbygget enhed Keittoyksikkö CC4527S / 4000 CC4727S / 4000 CC4927S / 4000 CC41227S / 4000 DA Brugsvejledning DA 3 - DA 13 FI Käyttöohjeet FI 3 - FI 13 Benyttes piktogrammer

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16

HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16 HMT84M621 HMT84M661 HMT84M651 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...16 [no] Bruksveiledning... 30 [sv] Bruksanvisning... 44 Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi

Lisätiedot

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 FÖLJANDE DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERF4118AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR

EN3480AOX... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR EN3480AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 38 CONGÉLATEUR 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 32 Platetopp SV Bruksanvisning 46 Inbyggnadshäll HK634030FB

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 32 Platetopp SV Bruksanvisning 46 Inbyggnadshäll HK634030FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 17 Keittotaso NO Bruksanvisning 32 Platetopp SV Bruksanvisning 46 Inbyggnadshäll HK634030FB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HK634030FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 49 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634030FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 49 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634030FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 18 Keittotaso NO Bruksanvisning 34 Platetopp SV Bruksanvisning 49 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM

Lisätiedot

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2.

Lisätiedot

HOC630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 NO Platetopp Bruksanvisning 32 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 47

HOC630X. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 NO Platetopp Bruksanvisning 32 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 47 HOC630X DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 17 NO Platetopp Bruksanvisning 32 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 47 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HKB870F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HKB870F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

KYLIG DK NO KYLD FI SE

KYLIG DK NO KYLD FI SE KYLIG KYLD DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 MOLNIGT DK NO FI SE Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 Vennligst se siste side i denne

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso ES Manual de instrucciones 44 Placa de cocción HK894400FG

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso ES Manual de instrucciones 44 Placa de cocción HK894400FG DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 23 Keittotaso ES Manual de instrucciones 44 Placa de cocción HK894400FG 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 72

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 72 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 49 Bruksanvisning... 72 HB33L1.40S, HB33R1.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot