DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre."

Transkriptio

1 GRILJERA DK FI

2

3 Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot.

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Betjeningspanel 9 Daglig brug Rengøring og vedligeholdelse 7 Fejlfinding 9 Oplysninger om sikkerhed Din og andres sikkerhed er yderst vigtig. Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE! Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. ADVARSEL! Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner. Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje: - Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres. Tekniske specifikationer 2 Opstilling 23 Eltilslutning 29 Miljøhensyn 30 IKEA's GARANTI 3 - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret installatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Strømforsyningskablet må udelukkende udskiftes af en elinstallatør. Kontakt et autoriseret servicecenter. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes, jvf. stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. Opbevar ikke, og anvend ikke benzin eller andre brændbare dampe eller væsker i apparatets nærhed. Hvis man mærker lugten af gas: - Prøv aldrig at tænde for noget apparat. - Rør aldrig ved nogen elkontakt.

5 DANSK 5 - Brug aldrig en telefon i huset. - Tilkald straks gasleverandøren fra en telefon uden for huset. Følg gasleverandørens anvisninger. - Hvis gasleverandøren ikke træffes, kontaktes brandvæsenet. - Installation og service skal udføres af en autoriseret VVSinstallatør, af gasselskabet eller af gasleverandøren. - Anvend udelukkende apparatet i tilstrækkeligt ventilerede lokaler. - El- og gastilslutningerne skal være i overensstemmelse med lokal lovgivning. - Efter installation af apparatet skal der monteres en flerpolet afbryder med en mindste kontaktafstand på 3 mm i alle poler, der kan sørge for total frakobling under kategori III overspænding, og som er en del af den faste ledningsføring i henhold til nationale regler for ledningsføring. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Ryk ikke strømforsyningskablet ud for at afbryde strømforsyningen. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Hvis overfladen på induktionspladen er revnet, må den ikke anvendes, og apparatet skal slukkes for at hindre risikoen for elektrisk stød (kun for modeller med induktionsfunktion). - Brug udelukkende flexslanger eller stive metalrør til gastilslutningen. - Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. til opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Brugen af gasapparatet danner varme og fugt i rummet. Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller monter et aftræksrør med aftrækskanal. - Husdyr skal holdes på afstand af apparatet. - I tilfælde af længerevarende brug kan der være behov for yderligere ventilation (ved at åbne et vindue eller øge hastigheden i aftræksrøret). - Efter brug skal man sørge for, at alle knapper står i positionen off, og at der er lukket for gasforsyningen på hanen eller på gasventilen. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Vær altid

6 DANSK 6 opmærksom, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller alkohol (f.eks. rom, cognac, vin). - Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med olie og andre fedtstoffer, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammen til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. Risiko for brand: opbevar ikke genstande på kogezonernes overflader. - Hold emballagematerialet uden for børns rækkevidde. - Vent på, at kogesektionen køler ned, før der foretages rengøring eller vedligeholdelse. - Apparatet må udelukkende betjenes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. - Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme under brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme ved brug. Sørg for ikke at berøre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Rør ikke ved apparatets varmelegemer eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Efter endt tilberedning skal ovndøren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Når ovndøren er lukket, føres den varme luft ud af åbningen over betjeningspanelet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres. - Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre ved varmelegemerne. - Anbring ikke brændbart materiale i eller i nærheden af apparatet, da der er risiko for brand, hvis apparatet tændes ved et uheld. - Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere

7 DANSK 7 i apparatet. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så apparatet beskadiges. - Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale. - Meget varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedtog olieholdige fødevarer. - Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer. - Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal man huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. - Brug aldrig damprensere. - Rør ikke ved ovnen under pyrolysen. Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under pyrolysen (gælder kun for ovne med pyrolysefunktion). - Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovndørens rude, da de kan ridse overfladen, så glasset kan gå i stykker. - Sørg for at slukke for apparatet, inden pæren udskiftes, så risikoen for elektrisk stød undgås. - Dette produkt er ikke beregnet til installation og anvendelse udendørs. Gem denne vejledning. Bortskaffelse af husholdningsapparater - Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Før apparatet kasseres, skal netledningen skæres af. - For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt.

8 DANSK 8 Beskrivelse af produktet Kogesektion Hurtigt blus 2 Halvhurtigt blus 3 Blus med tre ringe 4 Halvhurtigt blus 5 Ekstra blus Tilbehør Ovnen 6 Betjeningspanel 7 Ventilationsåbning 8 Grillvarmelegeme 9 Bageste ovnlys 0 Ventilator Ovndør Riste Dryppebakke Metalribber i siderne 2x x 2x Wokadapter Teleskopiske skinner x 4x

9 DANSK 9 Betjeningspanel Ovnknapper Vælgerknap til tilberedningstid 6 Vælgerknap til termostat 2 Gul termostatkontrollampe Rød ovnkontrollampe t 7 Funktionsvælgerknap Betjeningsknapper på kogesektionen 3 Betjeningsknap til forreste, venstre blus* 4 Betjeningsknap til bagerste, venstre blus* 5 Betjeningsknap til midterste blus* 8 Betjeningsknap til forreste, højre blus* 9 Betjeningsknap til bagerste, højre blus* * Ovnens og kogesektionens betjeningsknapper kan ikke ombyttes. Efter rengøring eller vedligeholdelse skal de placeres på deres oprindelige plads.

10 DANSK 0 Tænding af ovnen Drej vælgerknappen til den ønskede funktion. Den røde ovnlampe tænder. Drej termostatknappen med uret til den ønskede temperatur. Den orange termostatkontrollampe tænder. Når den ønskede temperatur er nået, slukker kontrollampen igen. Drej knapperne tilbage på efter endt tilberedning. Knap til valg af tilberedningstid Når tilberedningstypen er valgt, skal varigheden indstilles ved at dreje knappen helt med uret og derefter dreje den tilbage (mod uret) til den ønskede tilberedningstid. Med denne knap kan tilberedningstiden indstilles til mellem og 55 minutter. Brug af kogesektionen Brug af gasblussene Følgende symboler vises nær hver knap på frontpanelet: Fuld cirkel Stor flamme Lille flamme Hanen er lukket Maks. åbning Min. åbning Minimumpositionen er, når knappen er drejet helt i retning mod uret. Alle funktionspositioner skal vælges mellem min. og maks. positionerne og aldrig mellem maks. og off. Automatisk elektrisk tænding For at tænde et af blussene skal man trykke på den tilhørende knap og dreje den i retning mod uret til positionen Max. Hold knappen trykket ind for at få den automatiske tænding af blusset. I tilfælde af strømsvigt eller manglende strøm kan blusset også tændes med en tændstik. Sikkerhedsventil For at tænde blussene skal man gøre som anført ovenfor. Når knapperne er drejet til åbningspositionen, skal de holdes indtrykket i ca. 0 sekunder. Hvis blussets flamme af en eller anden grund skulle gå ud, griber sikkerhedsventilen automatisk ind og slukker for gassen til det pågældende blus.

11 DANSK Daglig brug Ovnfunktioner Beskrivelse af funktion Ovn OFF - GRILL MED VARMLUFT GRILL VARMLUFT UNDERVARME MED VENTILATOR BAGNING MED OVER-/ UNDERVARME OVER-/ UNDERVARME Til grilning af store kødstykker (roastbeef, stege). Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Når der steges kød, anbefales det at komme lidt vand i dryppebakken, der anbringes på første/anden ribbe. Så undgår man, at det oser og sprøjter med fedtstof. Vend kødet under tilberedningen. Til grillstegning af bøffer, grillspyd, medisterpølse, til gratinering af grøntsager og til ristning af brød. Forvarm ovnen i 3-5 minutter. Det anbefales at anvende fjerde ribbe til tilberedningen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. For at undgå at det oser og sprøjter med fedtstof, når der steges kød, kan der kommes lidt vand i dryppebakken (anbringes på tredje ribbe). Til samtidig tilberedning på op til to ribber af (forskellige) retter, der skal tilberedes ved samme temperatur (f.eks. fisk, grøntsager, kager). Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes. Brug 2. ribbe ved tilberedning på én ribbe. Ved tilberedning på to ribber anbefales det at bruge. og 3. ribbe. Forvarm ovnen til den ønskede temperatur, og anbring maden i ovnen, når den indstillede temperatur er nået. Til færdiggørelse af mad med meget flydende konsistens samt til at opnå en sprød, gylden bund. Er også velegnet til indkogning af sovse. Det anbefales at anbringe maden på 2. ribbe. Forvarmning af ovnrummet. Til bagning af kager med flydende fyld (dessert eller mad) på et niveau. Byt eventuelt om på retterne undervejs, så der opnås en mere ensartet tilberedning. Funktion beregnet til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe. Forvarm ovnen til den ønskede temperatur, og anbring maden i ovnen, når den indstillede temperatur er nået. Det anbefales at anvende anden ribbe til tilberedningen.

12 DANSK 2 Ovnfunktioner SPECIALFUNKTIO- NER Beskrivelse af funktion OPTØNING HOLD VARM ØKO-VARMLUFT LYS Bruges til hurtig optøning af madvarer. Anbring maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i emballagen, så overfladen ikke tørrer ud. Stil termostatknappen i positionen 0. Til at holde nytilberedt mad varm og sprød (f.eks.: kød, stegte retter eller tærter). Anbring maden på midterste ribbe. Stil termostatknappen i positionen Tilberedning af fyldte stege og kød i hele stykker på én ribbe. Denne funktion anvender skånsom varmluft, så retten ikke bliver for tør. For at maksimere energieffektiviteten tilrådes det at holde døren lukket under tilberedningen. Det anbefales at anvende 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Til tænding af ovnlys.

13 DANSK 3 Råd og anbefalinger til brug Kager og brød: Opvarm ovnen i mindst 5 minutter, før tilberedningen af brød eller kager påbegyndes. Åbn ikke ovndøren under bagningen, da den kolde luft vil kunne hindre gæren i at udvikle sig. Når kagen er færdig, slukkes ovnen, og kagen efterlades i ovnen i ca. 0 minutter. Brug ikke den medfølgende emaljerede plade eller dryppebakken til at bage kager i. Hvordan kan man se, om kagen er færdigbagt? Omkring 5 minutter før tilberedningstiden er udløbet, stikkes en kagetester eller en strikkepind i kagens tykkeste del. Den er færdigbagt, hvis testeren kommer tør ud. Og hvad nu hvis kagen falder sammen? Næste gang skal man bruge lidt mindre væske eller sænke temperaturen med 0 C. Hvis kagen er for tør: Lav nogle små huller med en tandstikker, og hæld nogle dråber frugtjuice eller alkohol ned i kagen. Næste gang øges temperaturen med 0 C, og bagetiden gøres lidt kortere. Hvis kagen er for mørk på overfladen, skal man næste gang stille kagen på en lavere ribbe, indstille en lavere temperatur og bage i lidt længere tid. Hvis kagens overflade er brændt: skær det brændte lag af og dæk med sukkerglasur, eller dekorer med flødeskum, marmelade, kagecreme eller lignende. Hvis kagen er for mørk på bunden: næste gang stilles kagen på en højere ribbe og bages ved en lavere temperatur. Hvis kagen eller brødet er færdigbagt på ydersiden men stadig er ubagt indvendigt: næste gang anvendes mindre væske, der bages ved en lavere temperatur i lidt længere tid. Hvis kagen ikke vil gå løs fra bageformen: lad en kniv glide hele vejen rundt i kanten, læg et fugtigt viskestykke over kagen, og vend bunden i vejret på formen. Næste gang smøres formen bedre, og der drysses mel eller rasp på alle sider. Hvis småkagerne ikke vil løsnes fra bagepladen: stil pladen ind i ovnen igen, og tag kagerne af, inden de bliver kolde. Næste gang kan man anvende et stykke bagepapir for at hindre en gentagelse. Kød Hvis tilberedningstiden for kødet er længere end 40 minutter, slukkes ovnen 0 minutter før afslutningen for at udnytte restvarmen (energibesparelse). Stegen bliver saftigere, hvis den tilberedes i en lukket beholder, og den bliver sprødere, hvis den tilberedes uden låg. Almindeligt lyst kød, fjerkræ og fisk skal have middeltemperatur (under 200 C). Tilberedning af mørkt kød til niveauet rødt kræver høje temperaturer (over 200 C) og korte tilberedningstider. Til en smagfuld steg kan man krydre og spække kødet. Hvis stegen er sej: næste gang skal kødet mørne i længere tid. Hvis stegen er for mørk i overfladen eller i bunden: næste gang skal den stilles på en højere eller lavere ribbe, temperaturen skal sænkes, og der tilberedes i længere tid. Er stegen stegt for lidt? Skær den i skiver, læg skiverne på en bageplade sammen med sovsen, og steg den færdig. Grilning Smør madvaren ganske lidt, og krydr den

14 DANSK 4 før grilningen. Brug altid dryppebakken til opsamling af kødsafterne, der drypper fra kødet under grilningen. Kom altid lidt vand i dryppebakken. Vandet forhindrer fedtet i at brænde og afgive dårlig lugt og røg. Tilsæt mere vand undervejs, da det fordamper. Vend maden efter halvdelen af tilberedningstiden. Hvis der grilles fedt fjerkræ (gås), skal man prikke skindet, så fedtet kan dryppe af. Forvarme Om nødvendigt forvarmes ovnen til 80 C med varmluftsfunktionen. Det er den hurtigste må at opvarme ovnrummet på. Fjern alle plader og riste inden forvarmningen. Det vil spare på energien og gøre opvarmningen hurtigere.

15 DANSK 5 Tabeller over tilberedning - bagning Madvarer Funktion Vægt kg Position af Tilberedning med naturlig ovnribben varmluft fra neden Temperaturer Tilberedningsi C tid i minutter Tilberedning med varmluft (med ventilator) Temperaturer Tilberedningsi C tid i minutter KØD Kalvesteg Roastbeef Flæskesteg Lammesteg VILDT Haresteg Maks Maks. 50 Stegt fasan Maks Maks. 60 Stegt agerhøne Maks Maks. 50 FJERKRÆ Stegt kylling Stegt kalkun Andesteg FISK Stegt fisk Fiskegryde PASTA I OVN Lasagne 2, Maks Cannelloni 2, Maks PIZZA Maks Maks BRØD Maks , , BAGVÆRK Småkager generelt Mørdej Sukkerbrødsbunde KAGER Angel food kage

16 DANSK 6 Madvarer Funktion Vægt kg Position af ovnribben fra neden Tilberedning med naturlig varmluft Temperaturer i C Tilberedningstid i minutter Tilberedning med varmluft (med ventilator) Temperaturer i C Frugtkage 0, Chokoladekage 0, Tilberedningstid i minutter Værdierne i tabellerne (temperaturer og tilberedningstider) er vejledende og kan variere afhængigt af den enkeltes madlavningsvaner. Denne tabel giver tilberedningstider beregnet på en enkelt ribbe. Hvis der tilberedes i en varmluftsovn, og der anvendes mere end én ribbe (placering på ribberne og 3 eller 2 og 4), vil tilberedningstiderne være ca. 5-0 minutter længere. Grilltabeller Madvarer Funktion Vægt kg Position af ovnribben fra neden Tilberedning med naturlig varmluft Temperaturer i C Tilberedning med varmluft (med ventilator) Tilberedningstid Temperaturer Tilberedningstid i minutter i C i minutter. side 2. side. side 2. side KØD Kotelet 0, Maks Bøffer 0, = = = Halv kylling = = = (hver halvdel på 0,5 kg) FISK Ørred 0, Maks. = = Søtunge 0, Maks. = = BRØD Toast Maks Værdierne i tabellerne (temperaturer og tilberedningstider) er vejledende og kan variere afhængigt af den enkeltes madlavningsvaner. I særdeleshed afhænger temperaturer og tider for grilning af kød meget af kødets tykkelse og de personlige præferencer.

17 DANSK 7 Rengøring og vedligeholdelse ADVARSEL! Anvend aldrig damprensere. Apparatet skal være koldt, når det rengøres. Tag stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installationsindgreb. Rengør med en klud fugtet med varmt sæbevand eller en flydende rengøringsopløsning. Brug ikke slibende eller ætsende produkter, klorholdige produkter eller skuresvampe. Brug ikke brændbare produkter. Efterlad ikke syreholdige eller alkaliske substanser på kogesektionen såsom eddike, salt, citronsaft og lignende. Brug beskyttelseshandsker Rustfri ståloverflade Rengør med et specialprodukt i almindelig handel. Rengøring af blussene Til rengøring af kogesektionens brændere skal de løftes fri af deres sæder (Fig. og 2), derefter lægges de i en opløsning af varmt vand og et ikke-slibende rengøringsmiddel i ca. 0 minutter. Efter rengøring af brænderne aftørres de omhyggeligt. Sørg altid for, at hullerne ikke er tilstoppede. Det anbefales at foretage denne operation mindst en gang om ugen eller efter behov. Sørg for at påsætte brænderne korrekt bagefter, og drej dem langsomt, så de fire sektioner under dækslet går ned i dyseholdersædet (hvis der centreres korrekt sænker brænderen sig en smule og låser på plads). Fig. Fig. 2 Vedligeholdelse af ristene Rengør ristene med en svamp og rengøringsmiddel, når de er blevet snavsede. Ristene skifter farve i nærheden af brænderne. Det er helt normalt og skyldes den høje temperatur under tilberedning. Rengøring af ovnen Efter endt tilberedning skal man vente på, at ovnen køler af, og derefter rengøre den for at hindre ansamling af madrester. Til fastsiddende rester skal der anvendes et specifikt ovnrenseprodukt i henhold til anvisningerne på emballagen. Rens ovnen udvendigt med en svamp vædet med lunkent vand. Brug ikke slibende produkter eller ståluld. Anvend et flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren. Vask tilbehørsdelene i køkkenvasken med

18 DANSK 8 et ovnrenseprodukt. Udtagning af ovnribbestativet Indvendigt: ovnribbestativerne kan udtages for lettere rengøring. Fjern først alle plader, og løft derefter stativerne af deres holdere (Fig. 3). For bedre at kunne rengøre sideribberne kan de tages ud på følgende måde:. Skub med en finger på den nederste holder for at frigøre ribbestativet. 2. Løft det opad og tag det af. Stativet sættes på plads igen i den omvendte rækkefølge. pærer, type E-4, T300 C, der fås hos vores kundeservicecenter. i VIGTIGT: brug aldrig ovnen uden først at have sat lampedækslet på plads. Ovnskuffe Der må ikke anbringes brændbare materialer eller plastredskaber i ovnskuffen (under ovnen). Fig. 3 Udskiftning af pæren:. Kobl ovnen fra elforsyningen. 2. Træk sidestativerne ud som beskrevet. Fjern derefter glaslampedækslet (V) fra lampefatningen ved hjælp af en skruetrækker (C) stukket ind mellem dækslet og ovnvæggen, og udskift derpå pæren. Sæt udstyret på plads i modsat rækkefølge. 3. Skift pæren ud (se bemærkning). 4. Sæt lampedækslet på plads. 5. Slut ovnen til igen. BEMÆRK: brug udelukkende 5 W 230 V

19 DANSK 9 Fejlfinding PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Apparatet virker ikke Ovnen varmer ikke op Blusset tænder ikke Blusset tænder ikke permanent Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Ovnens vælgerknap står på. Ovnens vælgerknap står på. Apparatet er ikke sluttet til hovedelforsyningen Gasledningen er lukket Brænderåbningerne er lukkede eller snavsede Brænderen var sat forkert på efter rengøring Brænderdækslet var sat forkert på efter rengøring Tændingsproceduren blev udført for hurtigt Tilslut produktet til elforsyningen Tilslut produktet til elforsyningen Drej ovnens vælgerknap, og vælg en tilberedningsfunktion. Drej ovnens vælgerknap, og vælg en tilberedningsfunktion. Tilslut produktet til elforsyningen Åbn for gasforsyningen eller gasflasken Rengør brænderen (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Anbring brænderen korrekt efter rengøring (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Anbring brænderdækslet korrekt efter rengøring (Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse ) Gentag tændingsprocessen, og drej knappen til symbolet for lille flamme

20 DANSK 20 Før det autoriserede servicecenter kontaktes. Prøv om man selv kan løse problemet (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. Oplys venligst: Fejlens art. Ovnens type og model. Det autoriserede servicecenters nummer (tallet efter ordet "Service" på typepladen) sidder bag på produktet. Fulde adresse. Telefonnummer. For reparationer kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter. Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

21 DANSK 2 Tekniske specifikationer Typen af produkt Mål Bredde mm 900 Fritstående komfur Højde mm Dybde mm 600 Antal ovnfunktioner 8 Den største bageplades areal cm Øverste varmelegeme W 400 Nederste varmelegeme W 560 Grillelement W 2000 Varmluftselement W 2755 Ventilator W 20 Ovnlampe W 5 Ventilatorens wattforbrug W 20 Totalt nominel W 2820 Produktets oplysningsskema i overensstemmelse med EU-forordning 65/204 Leverandørens navn eller varemærke Modellens ID Energieffektivitetsindeks 04 Energieffektivitetsklasse (Laveste forbrug) Energiforbrug Konventionel funktion (med en standard belastning og over- + undervarme) kwt/cyklus Energiforbrug Varmluftsfunktion (med en standard belastning og varmluftsopvarmning) kwt/cyklus Antal ovnrum IKEA GRILJERA , GRILJERA A,30 0,95 Yderligere produktinformation i overensstemmelse med EU-forordning 66/204 Produktets vægt kg 74 Ovnens varmekilde Brugbar volumen Målt med eventuelle ribbeelementer og katalytiske paneler fjernet l Elektricitet 86

22 DANSK 22 Kogesektionsens varmekilde Gas Antal gasblus 5 Energieffektivitet på. blus - forrest til venstre 3,0 kw 58,0 Energieffektivitet på 2. blus - bagerst til venstre,8 kw 59,0 Energieffektivitet på 3. blus - midten 3,8 kw 52,0 Energieffektivitet på 4. blus - forrest til højre,0 kw ikke påkrævet Energieffektivitet på 5. blus - bagerst til højre,8 kw 59,0 Energieffektivitet for gaskogesektionen 57,0 De tekniske oplysninger findes på typepladen indvendigt i ovnskuffen samt på energimærkningen.

23 DANSK 23 Opstilling Dette apparat er i klasse (fritstående apparat). Efter udpakning af produktet kontrolleres det, at det ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter. For at undgå beskadigelser anbefales det, at produktet ikke fjernes fra underlaget før installationen. Dette apparat er ikke beregnet til installation i en kogeø. Forberedelse til indbygning Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (min 90 C). Skær køkkenelementet til, så det passer, før ovnen installeres. Fjern eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til ovnens nederste del efter opstillingen. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovnens øverste kant ikke spærres. Generelle råd Før ovnen tages i brug Fjern papemballage, beskyttelsesfilm og klæbemærkater fra tilbehøret. Fjern ikke typepladen, der sidder på den indvendige side af skuffen. Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 C i cirka en time, så lugten og røgen fra beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Under brug Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige døren. Hold ikke fast i døren, og hæng ikke genstande på håndtaget. Beklæd ikke ovnen indvendigt med alufolie. Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. Træk aldrig gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan ødelægge belægningen. Sørg for, at ledningerne på andre apparater ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. Ovnen må ikke udsættes for vind og vejr. Montering af benene Apparatet er forsynet med 4 ben, der giver mulighed for indstilling af højden efter skabene. Benene monteres ved at vippe apparatet og skrue dem ind i de særlige gevind i hvert hjørne (se Fig. ). 4x Fig.

24 DANSK 24 Fastgørelse af komfuret til væggen ADVARSEL! Komfuret skal fastgøres til væggen. Tilbehør til fastgørelse på væggen medfølger ikke, idet vægge af forskellige materialer kræver forskellige typer tilbehør til fastgørelse. Brug fastgørelsessystemer, der egner sig til væggene i hjemmet og til apparatets vægt. For yderligere oplysninger kontaktes en specialforhandler. Bor to huller i væggen ca. 720 mm over og 20 mm inde fra den nederste kant på komfurets sider (som vist på Fig. position F), så de skjules af komfuret (se Fig. 2). 2x Sæt skruekrogen G ind i hullerne F (fig. 3) Fig. 3 2x Fastgør kæden i krogen G som vist på Fig. 4 position C. F G 2x 20 mm ~720 mm F 20 mm F C C G Fig. Fig. 4 Fig. 2

25 DANSK 25 DYSETABEL i KATEGORI II2H3B/P Typen af anvendt gas NATURGAS (Metan) G20 FLASKEGAS (Butan) G30 (Propan) G3 BYGAS G0 Type af brænder effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra effektblus hurtigt halvhurtigt ekstra Dysemarkering 35 (K) 7 (Y) 98 (Z) 75 (X) 98 (Ø) 88 (Ø) 68 (Ø) 5 (Ø) 350 (3) 280 (3) 200 (2) 50 () Nominel Nominelt varmekapacitet forbrug kw 3,80 3,00,80,00 3,80 3,00,80,00 3,70 3,00,80, l/t 286 l/t 7 l/t 95 l/t 276 g/t 28 g/t 3 g/t 73 g/t 86 l/t 680 l/t 408 l/t 227 l/t Reduceret varmekapacitet kw,60 0,80 0,60 0,40,60 0,80 0,6 0,40,60 0,80 0,60 0,40 Gastryk mbar min. nom. maks Typen af anvendt gas Konfiguration model med 5 blus Nominel varmekapacitet kw Nominelt samlet forbrug G20 20 mbar PB - R - 2 SR - AUX, l/t 9,52 G30/G3 30 mbar PB - R - 2 SR - AUX, g/t 30,94 G0 8 mbar PB - R - 2 SR - AUX, l/t 5,00 STRØMFORSYNING 220/-240 V ~ 50/60 Hz Nødvendig luft (m 3 ) til forbrænding af m 3 gas

26 DANSK 26 Gastilslutning ADVARSEL! Dette indgreb skal udføres af en faguddannet tekniker. For oplysninger om anvisninger på gastilslutning, henvises til den relevante dysetabel og gældende standard i brugerlandet. Gasforsyningssystemet skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Apparatet skal sluttes til gasforsyningen eller en gasflaske med et stift kobber- eller stålrør eller en gummislange i overensstemmelse med lokal lovgivning. Den maksimale længde af slangen er 2 m. Slangen skal sluttes direkte til forsyningskonnektoren (Fig. ), efter at det er sikret, at enhver forlænger er fjernet fra apparatet. Fig. 2 Når apparatet er tilsluttet til gasforsyningen, skal man anvende sæbevand til en kontrol for gasudslip. Gummislangen skal tilsluttes som vist på Fig. 3, 4 og 5 i overensstemmelse med gældende, lokal lovgivning. KUN FOR FRANKRIG: monter den koniske samling (B), der følger med apparatet. Fig. VIGTIGT: når der anvendes en i gummislange, skal den monteres på en sådan måde, at den ikke kan komme i kontakt med varme overflader på bagsiden af apparatet eller i køkkenet. Den skal løbe gennem et område uden forhindringer og på et sted, hvor den kan inspiceres i sin fulde længde (Fig. 2). Fig. 3 Den maksimale længde af gummislangen er 2 m. Det skal være en standardslange, og den skal udskiftes inden for den påstemplede dato. i VIGTIGT: luk for gasforsyningen på hanen, før der udføres nogen form for vedligeholdelse. Tilslutningsdetaljer findes i dysetabellen.

27 DANSK 27 Gasjusteringer Justeringer Kobl altid apparatet fra eltilslutningen, før der foretages nogen som helst justeringer. Alle forseglinger skal udskiftes af specialteknikeren efter enhver form for justering eller regulering. Justering af den sænkede effekt (simre) må udelukkende foretages, hvis blussene kører på naturgas, hvorimod blus på flaskegas skal have skruen fastlåst helt nede (i retning med uret). Justering af primærluft på kogesektionens gasblus er unødvendig. Haner Alle gashaner er af typen med hankonus med kun en flowretning. Justering af positionen Sænket effekt er som følger: Tænd for blusset, og placer knappen i positionen Sænket effekt (lille flamme). Tag knappen (A) af den tilkoblede hane ved at trykke på enden. Når hanerne er forsynet med flammesikringsordning, sidder justeringsskruen (V) over (Fig. 4) eller på siden af spindlen (Fig. 5). Kontrollér, at flammen ikke går ud, når knappen drejes hurtigt fra positionen Helt åben til Sænket effekt. Fig. 5 Gasapparater Dette apparat er ikke koblet til et aftræksrør. Derfor skal det installeres og tilsluttes i overensstemmelse med gældende, lokal lovgivning. Man skal være særlig opmærksom på gældende standarder for rumudluftning. Rumudluftning Dette apparat kan kun installeres og anvendes i tilstrækkeligt udluftede rum i henhold til gældende bestemmelser med vægåbninger eller med specielle kanaler til korrekt og naturlig eller maskinel ventilation. På den måde sikres permanent og tilstrækkelig indsugning af den nødvendige luft til korrekt forbrænding og aftræk af dårlig luft. Især skal der monteres en emhætte over apparatet, hvis der kun er dette gasapparat i rummet, som kan sikre naturligt og direkte aftræk af dårlig luft, og med en lige, lodret kanal med en længde på mindst det dobbelte af diameteren og et minimumtværsnit på 00 cm 2. Min. 80 cm Fig. 4 Min. 00 cmq

28 DANSK 28 Til det nødvendige indtag af frisk luft i rummet skal der være en lignende åbning på mindst 00 cm 2 direkte ud til det fri i en højde over gulvet, så det ikke kan blokeres hverken indefra eller udefra, og så hverken den korrekte forbrænding i brænderne eller det regelmæssige aftræk af dårlig luft hindres, samt med en højdeforskel på mindst 80 cm i forhold til udledningsåbningen. Mængden af luft nødvendig for forbrændingen er mindst 2 m 3 /t for hver kw effekt (se den samlede effekt i kw på apparatets typeplade). I alle andre tilfælde, hvor der er andre apparater i rummet, eller hvor direkte, naturlig ventilation ikke er mulig, og der skal etableres indirekte, naturlig ventilation eller maskinel ventilation, skal man kontakte en faguddannet specialist til at udføre installationen og forberedelsen til det mulige ventilationssystem i nøje overholdelse af gældende bestemmelser. Aftrækssystemer, der allerede anvendes af andre apparater, må ikke bruges til aftræk af forbrændingsprodukter. VIGTIGT: overdækning af skabene skal i være udført i varmebestandigt (min. 90 C) materiale.

29 DANSK 29 Eltilslutning Eltilslutningen skal foretages i overensstemmelse med gældende standarder og gældende lov. Før der foretages tilslutning, skal det kontrolleres, at: Systemet og de elektriske kontakter er egnede til apparatets maksimale effekt (se typeladen bag på komfuret). Udtaget eller systemet er ekstrabeskyttet i medfør af gældende standarder og gældende lov. Man fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte. Stik og stikkontakt eller en multipolær kontakt skal være tilgængelig efter apparatets installation. Når der foretages tilslutning til hovedforsyningen gennem en stikkontakt: Monter et standardstik på kablet, der passer til den belastning, der er anført på typepladen. Forbind kablerne, så de svarer til oplysningerne herunder, og husk, at jordledningen skal være længere end faseledningerne: bogstavet L (fase) = brun ledning bogstavet N (neutral) = blå ledning Strømkablet skal anbringes på en måde, så ingen del af det nogensinde kan nå en temperatur på 75 C. Ved tilslutningen må der ikke anvendes adaptere eller multistikdåser, da de kan medføre falsk kontakt og dermed farlig overophedning. Når der er direkte tilkobling til hovedforsyningen: Monter en multipolær afbryder, der kan modstå apparatets belastning, og som har en kontaktafstand på mindst 3 mm. Husk, at jordforbindelsen ikke må afbrydes med denne kontakt. symbolet (jord) = grøn/gul ledning

30 DANSK 30 Miljøhensyn Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 00% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 202/9/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst. Sluk ovnen 0/5 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter. Apparatets kogesektion har blus med forskellige diametre. Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter. Brug kun kogegrej med plan bund. Blus Effektblus Hurtigt Halvhurtigt Ekstra Maks. diameter på kogegrejet 240 mm 220 mm 80 mm 40 mm Læg om muligt låg på kogegrejet under tilberedningen. Tilbered grøntsager, kartofler mv. med så lidt vand som muligt for at reducere tilberedningstiden. Anvendelse af en trykkoger vil yderligere reducere energiforbruget og tilberedningstiden. Overensstemmelseserklæring Denne ovn er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/ EF (der erstatter direktiv 73/23/ EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/08/EF samt sikkerhedskravene i Direktiv 2009/42/EF (tidligere: EØF 90/396). Reference til lokal lovgivning Lovgivningen kræver, at apparaterne installeres og tilsluttes af autoriserede VVSinstallatører. Installationen skal udføres i medfør af bestemmelserne i TRGI (tekniske bestemmelser for gastilslutning) og/eller TRF (tekniske bestemmelser for flaskegas). Manglende overholdelse af disse regler for installation af apparaterne kan medføre retsforfølgelse. Det er i brugerens interesse og for denne sikkerheds skyld at sørge for, at loven overholdes.

31 DANSK 3 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

32 DANSK 32 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede servicecenter for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 2 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

33 SUOMI 33 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet 33 Tuotteen kuvaus 37 Käyttöpaneeli 38 Päivittäinen käyttö 40 Puhdistus ja huolto 46 Vianmääritys 48 Turvallisuusohjeet Huolehdi omasta ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä on turvallisuutta koskeva vaaran merkki. Se varoittaa mahdollisista käyttäjää tai muita henkilöitä uhkaavista vaaroista. Kaikkien turvallisuutta koskevien varoitusten edellä on vaaran merkki ja jokin seuraavista sanoista: VAARA! Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä. VAROITUS! Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä. Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata tarkalleen seuraavia ohjeita: Tekniset tiedot 50 Asennus 52 Sähköliitäntä 58 Ympäristönsuojelu 59 IKEA-TAKUU 60 Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. Asennuksen ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Virtajohdon on oltava niin pitkä, että laite voidaan kytkeä sähköverkkoon asennettuna kalusteen sisälle. Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä laitteen läheisyydessä. Jos tunnet kaasun hajua:

34 SUOMI 34 Älä yritä sytyttää mitään laitetta. Älä koske mihinkään sähkökytkimeen. Älä käytä rakennuksessa olevia puhelimia. Soita heti kaasulaitokselle naapurin puhelimesta. Noudata kaasulaitoksen ohjeita. Ellet saa yhteyttä kaasulaitokseen, soita palokunnalle. Asennuksen ja huollon saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja, huoltoliike tai kaasun toimittaja. Käytä laitetta vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Sähkö- ja kaasuliitännät on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti. Laitteen sähköliitäntään on asennettava moninapainen virrankatkaisin, jonka kaikkien napojen kontaktien väli on vähintään 3 mm, jolloin laite kytkeytyy kokonaan irti sähköverkosta ylijänniteluokassa III. Virrankatkaisin on asennettava kiinteään asennukseen paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Älä käytä soviteosia tai jatkojohtoja. Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen. Jos induktiokeittotason pinnassa on säröjä, älä käytä laitetta ja kytke se pois päältä sähköiskuvaaran välttämiseksi (koskee vain induktiokeittotasoja). Käytä kaasuliitännässä ainoastaan metalliletkua tai metalliputkea. Älä koske laitetta märin käsin äläkä käytä sitä ollessasi paljain jaloin. Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitalouksissa. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa asiattomasta käytöstä tai vääristä asetuksista aiheutuvista vahingoista. Kaasulaitteen käyttö tuottaa huoneeseen lämpöä ja kosteutta. Varmista, että tila on hyvin ilmastoitu tai asenna poistohormillinen liesituuletin. Pidä kotieläimet poissa laitteen läheisyydestä. Pitkään kestävä käyttö saattaa vaatia lisätuuletusta (avaa ikkuna tai lisää liesituulettimen poistotehoa). Varmista käytön jälkeen, että säätimet ovat poiskytketyssä asennossa ja sulje kaasuverkon

35 SUOMI 35 tai kaasupullon hana. Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo jatkuvasti ruoanvalmistusta, jos käytät valmistuksessa runsaasti rasvaa, öljyä tai alkoholia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä). Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalovaaran. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan katkaise virta laitteesta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä keittoalueiden päällä. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Odota, kunnes keittotaso on jäähtynyt, ennen kuin aloitat puhdistuksen tai huoltotyöt. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille sekä henkilöille, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heidät on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset etäällä ja varo etteivät he pääse leikkimään laitteella. Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Älä koske uunin lämmitysvastuksiin tai sisäpintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen: palovammojen vaara. Vältä kosketusta kankaisiin tai muihin tulenarkoihin materiaaleihin, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet. Avaa luukku varovasti kypsennyksen päätyttyä. Anna kuuman ilman ja höyryn poistua vähitellen ennen kuin kosketat mitään uunin sisällä. Luukun ollessa kiinni kuumaa ilmaa tulee ulos käyttöpaneelin yläpuolella olevasta aukosta. Älä missään tapauksessa tuki ilmanvaihtoaukkoja. Käytä uunikintaita, kun käsittelet vuokia ja varusteita. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin. Älä laita tulenarkoja materiaaleja laitteen sisään tai

36 SUOMI 36 lähelle. Seurauksena voi olla tulipalo, jos laite kytketään toimintaan vahingossa. Älä lämmitä tai kypsennä uunissa ruokaa suljetussa purkissa. Pakkauksen sisällä syntyvä paine saattaa aiheuttaa sen räjähtämisen ja vahingoittaa uunia. Älä käytä synteettistä materiaalia olevia astioita. Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos käytät paljon rasvaa tai öljyä. Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana. Jos käytät ruoanlaitossa alkoholipitoisia juomia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä), muista että alkoholi haihtuu korkeassa lämpötilassa. Syntyneet höyryt saattavat syttyä palamaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sähköisen lämmitysvastuksen kanssa. Älä käytä puhdistuksessa höyrypuhdistuslaitteita. Älä koske uuniin pyrolyysipuhdistuksen aikana. Pidä lapset poissa uunin lähettyviltä pyrolyysipuhdistuksen aikana (koskee vain uuneja, joissa on pyrolyysitoiminto). Älä käytä kovia tai hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin särkymisen. Tarkista, että laite on kytketty irti sähköverkosta ennen lampun vaihtamista sähköiskun välttämiseksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi tai käytettäväksi ulkona. Säilytä tämä käyttöohje. Kodinkoneiden hävittäminen Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Leikkaa virtajohto ennen laitteen romuttamista. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE

Brugsanvisning. Oversigt LTF 11H121 OPVASKEMASKINE Brugsanvisning OPVASKEMASKINE DA Dansk, 1 FI Suomi, 15 Oversigt Forholdsregler, råd og assistance, 2-3 Generelt om sikkerheden Bortskaffelse Spar på energien og værn om miljøet Servicetjeneste Installation,

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.., EH...FB..., EH8..FL..., EH9..FE... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... EH...FB...

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63

Downloaded from www.vandenborre.be. SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 SKD71800S1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 21 FR Notice d'utilisation 40 SV Bruksanvisning 63 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll [da] Brugsanvisning...4 [fi] Käyttöohje...10 [no] Bruksveiledning... 16 [sv] Bruksanvisning... 22 2 1 Rist 2 Betjeningsknapper 3 Ekstra brænder på op

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Fryser Pakastin Fryser Frysskåp EUF29520W EUF29520X EUF29530W EUF29530X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 17 Pesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315

Din brugermanual GAGGENAU CI264112 http://da.yourpdfguides.com/dref/3657315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5

WIP64-5/WIF64-5 WIP70-5/WIF70-5 WIP80-5/WIF80-5 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade (S. 2 16) Bruksanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp (S. 17 31) Bruksanvisning SE Keramisk induktionshäll (S. 32 45) Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso

Lisätiedot