Vaskemaskine Pesukone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskemaskine Pesukone"

Transkriptio

1 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P

2 Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation _ 6 Om sikkerhed Ibrugtagning _ 10 Daglig brug _ 11 Vaskeprogrammer 18 Forbrugsværdier _ 20 Vedligeholdelse og rengøring 21 Hvis noget går galt _ 23 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den. Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Apparatets specifikationer må ikke ændres. 2

3 Overhold det maksimale 6 kg genstande, der kan ilægges (se kapitlet Programtabel ). Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Vandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Sikkerhedsanvisninger Installation Fjern al emballagen og transportboltene. Behold transportboltene. Når du flytter apparatet igen, skal du blokere tromlen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Undlad at installere eller bruge apparatet, når temperaturen er mindre end 0 C, eller steder, hvor det udsættes for vejr. Følg den medfølgende brugsanvisning. Sørg for, at gulvet, hvor apparatet skal stå, er plant, stabilt, varmefast og rent. Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet. Juster benene for at få det nødvendige mellemrum mellem apparatet og tæppet. Tilslutning, el Advarsel Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder. Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne. Tilslutning, vand Pas på du ikke beskadiger vandslangerne. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. 3

4 Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet. Brug Advarsel Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet. Brug apparatet i et husholdningsmiljø. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan være varmt. Sørg for at fjerne alle metalgenstande fra vasketøjet. Undlad at sætte en beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt service for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges. Frostsikring Gør følgende for at fjerne eventuelt vand i apparatet, hvis det installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C: 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Skru indløbsslangen af vandhanen. 4. Skru afløbsslangen af den bageste holder, og hægt den af vasken eller vandlåsen. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Risiko for skader på mennesker eller apparat. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande. Bortskaffelse Advarsel Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. Service Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele. 5. Sæt en skål på gulvet. 6. Anbring afløbsslangen på gulvet så enden af afløbs- og tilløbsslangen er i skålen på gulvet, og lad vandet løbe ud. 7. Skru tilløbsslangen på vandhanden og afløbsslangen på bagsiden af apparatet igen. Sørg for, at rumtemperaturen er over 0 C, når apparatet startes igen. 4

5 Miljøhensyn Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. Emballagemateriale Materialer mærket med symbolet kan genanvendes. >PE<=polyætylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere. Produktbeskrivelse Råd om økologi For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd: Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!). Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er fyldt. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere temperatur. Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af snavs og mængden af tøj

6 1 Vaskemiddelskuffe 2 Topplade 3 Betjeningspanel 4 Lugehåndtag 5 Typeskilt (på dørkant) 6 Justerbare fødder, front 7 Afløbsslange 8 Holder til afløbsslange 9 Slangeholdere 10 Tilløbsslange 11 Elledning 12 Fødder, bagside Børnesikring Anordningen aktiveres ved at dreje knappen på indersiden af lugen med uret (uden at trykke på den), til kærven står vandret. Om nødvendigt anvendes en mønt. Anordningen deaktiveres, så lugen atter kan lukkes, ved at dreje knappen mod uret, til kærven er lodret. Tekniske data Mål Tilslutning, el Spænding - samlet effekt - sikring Vandtilførslens tryk Bredde Højde Dybde 60 cm 85 cm 54 cm Information om eltilslutning findes på typeskiltet indvendigt på lugen. Minimum Maksimum 0,05 MPa 0,8 MPa Maksimal fyldning Bomuld 6 kg Centrifugeringshastighed Maksimum 1400 o/m (omdrejninger pr. minut) Installation Udpakning Advarsel Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, før apparatet installeres. A x 3 B x 3 C x 2 x 1 6

7 Advarsel Fjern og gem alle transportsikringsdele, så de kan sættes på, hvis apparatet skal transporteres igen. Nødvendigt værktøj Rejs apparatet op igen. 10 mm 30 mm Fjern den udvendige film. Brug om nødvendigt en kniv. Åbn lugen, og fjern plastanordningen til afløbsslangen, posen med brugervejledningen og plastpropper fra tromlen. Tag strømkablet, tilløbsslangen og afløbsslangen ud af holderne bag på maskinen. Fjern toppen af papkassen. Fjern polystyrenemballagen. Læg det forreste 1 stykke på gulvet bag ved apparatet, og læg derefter forsigtigt apparatets bagside på det. Pas på, at slangerne ikke kommer i 2 klemme. Fjern polystyrenbunden. Skru de tre skruer ud, og fjern slangeholderne. Skub de tilhørende plaststykker ud. 7

8 Advarsel Afløbsslangen må ikke fjernes fra den bageste holder. Denne slange må kun fjernes, hvis det er nødvendigt for at tømme vandet ud. Se under "Frostsikring" og "Hvis noget går galt". Opstilling og nivellering x 4 Nivellér vaskemaskinen ved at hæve eller sænke benene. Apparatet SKAL være nivelleret og stå stabilt på et jævnt, hårdt gulv. Om nødvendigt kan indstillingen kontrolleres med et vaterpas. Enhver nødvendig justering kan foretages med en skruenøgle. Prop det lille hul foroven og de to store huller til med de tilhørende plastpropper. Nøjagtig nivellering forebygger rystelser og støj, og at apparatet flytter sig under drift. Foretag en ny nivellering, hvis apparatet ikke står plant og stabilt. Advarsel Apparatet er kun beregnet til fritstående brug. Fjern under ingen omstændigheder toppladen. 8

9 Vandtilførsel Forbind slangen til en hane med et 3/4" gevind. Bind plastanordningen til vandhanen med en snor for at undgå, at afløbsslangen hægter sig af under udtømning fra apparatet. Til en vandlås fra en vask Løsn ringmøtrikken for at indstille slangens vinkel mod venstre eller højre, afhængigt af vandhanens placering. Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Når indløbsslangen er placeret, skal ringmøtrikken strammes igen for at undgå udslip. Udtømning af vand Form først en løkke med enden af afløbsslangen ved hjælp af den plastanordning til slangen, der leveres med apparatet. Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på fire måder: Hægtet på kanten af en vask ved hjælp af plastanordningen til slangen. Skub afløbsslangen ind i vandlåsen, og fastgør den med en clips, og sørg for, at afløbsslangen danner en løkke, som forhindrer, at vand fra vasken løber ind i apparatet. Hvis vaskens afløb ikke har været brugt før, skal du fjerne eventuelle blindpropper. Direkte til et afløbsrør i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm. Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være større end afløbsslangens udvendige diameter Afløbsslangen må ikke danne knæk. Direkte til et indbygget afløbsrør i rummet. MAX 100cm 9

10 Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter. Der fås en ekstra afløbsslange og et samlestykke hos Electrolux Service A/S. Oversigt over tilslutninger 0.5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa) max. 100 cm min. 60 cm max. 100 cm min. 60 cm ~max.400 cm Tilslutning, el Maskinen skal jordes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at den elektriske information på typeskiltet svarer til boligens elforsyning. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand. Du må ikke selv udskifte eller ændre netkablet. Kontakt eftersalgsservicen. Ibrugtagning Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Pas på, at netstikket og -ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget af maskinens bagpanel. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Denne maskine opfylder gældende EU-direktiver. Sørg for, at tromlen er tom. 10

11 Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægninger fra produktionen Daglig brug Sortering af vasketøj Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producentens anvisninger. Sortér vasketøjet efter: Hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld. Før vasketøjet lægges i maskinen Vigtigt Sørg for, at der ikke er metalgenstande i vasketøjet (f.eks. hårspænder, sikkerhedsnåle o.lign.). Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hægter, og lås tryklåse. Bind bælter eller lange bændler. Fjern eventuelle kroge (fra f.eks. gardiner). Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen. Hvidt tøj kan miste "hvidheden" i vasken. Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første vask. Det skal derfor vaskes separat første gang. Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemiddel. Behandl gardiner særligt forsigtigt. Vask sokker og handsker i en pose eller et net. Fjern genstridige pletter før vask: Blod: Behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørrede pletter skal tøjet lægges i blød natten over i et specialvaskemiddel. Derefter gnubbes pletten i sæbevandet. Oliebaseret maling: Fugt med rensebenzin, læg tøjet på en blød klud, og dup på pletten. Skal behandles flere gange. Indtørrede fedtpletter: Fugt med terpentin, læg tøjet på en blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en bomuldsklud. i tromlen og karret. Hæld 1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og start maskinen. Rust: Oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjerningsmiddel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter, da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget, og tøjet kan være blevet hullet. Mugpletter: Behandles med blegemiddel og skylles grundigt (kun hvidt og farveægte tøj). Græs: Indsæbes let og behandles med blegemiddel (kun hvidt og farveægte tøj). Kuglepen og lim: Fugt med acetone 1), læg tøjet på et blødt stofunderlag, og dup pletten. Læbestift: Fugt med acetone som ovenfor, og behandl pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Rødvin: Lægges i blød i vand og vaskemiddel, skylles og behandles med eddikesyre eller citronsyre og skylles efter. Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel. Blæk: Afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med acetone 1), derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle resterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl grundigt efter. Tjære: Behandl først med pletfjerner, husholdningssprit eller rensebenzin, og vask derefter tøjet. Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad Læg vasketøjet i Læg tøjet i tromlen, ét stykke ad gangen, og sørg for at ryste det ud så godt som muligt. 1) Brug ikke acetone på kunstsilke. 11

12 Maksimal fyldning Se anbefalede fyldninger under "Vaskeprogrammer". Generelle regler: Koge-/kulørtvask: Tromlen kan fyldes, men ikke for tætpakket. Syntetisk: Tromlen må kun være halvt fyldt. Sarte stoffer og uld: Tromlen må kun være en tredjedel fyldt. Luk lugen forsigtigt Advarsel Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, når lugen lukkes. Vaske- og skyllemidler Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den korrekte mængde for at undgå spild og beskytte miljøet. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance. Bemærk Brug kun vaskemidler til vaskemaskiner. Følg de anvisninger, du finder på emballagen. Brug specifikke vaskemidler, afhængigt af vandtemperaturen, stoftypen, vasketøjets farve og hvor beskidt, dit vasketøj er. Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i denne vaskemaskine: Vaskepulver til alle stoftyper. Vaskepulver til sarte stoffer (40 C maks.) og uld. Flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60 C) til alle stoftyper eller specialmiddel kun til uld. Mængde af vaskemiddel Arten og mængden af vaskemiddel afgøres af materialetypen, fyldningen, graden af tilsmudsethed og vandets hårdhed. Se altid vejledningen på pakken angående mængde af vaskemiddel. Brug mindre vaskemiddel, hvis: Der vaskes mindre tøj. Tøjet kun er let snavset. Der dannes store mængder skum under vasken. Vandets hårdhedsgrad Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte hårdhedsgrader. Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås hos vandværket eller kommunen. Hvis vandet er middelhårdt eller hårdt, anbefales det at tilsætte et blødgøringsmiddel. Følg altid producentens vejledning. Hvis vandet er blødt, justeres mængden af vaskemiddel. Åbn vaskemiddelskuffen Rum til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel, som bruges til hovedvask. Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse). Advarsel Hvis du ønsker et program med forvask, hældes vaskemidlet til forvaskfasen ind blandt tøjet i tromlen. Advarsel Afhængigt af typen af vaskemiddel (pulver eller flydende) skal du sørge for, at klappen i rummet til hovedvask er i den ønskede position. Klap til pulvervaskemiddel eller flydende vaskemiddel 12

13 OP Klapposition, hvis der bruges vaskemiddel i PUL- VER NED Klapposition, hvis der bruges FLYDENDE vaskemiddel til hovedvask Drej klappen nedad. Sæt forsigtigt skuffen i. REMOVE TO CLEAN PUSH REMOVE TO CLEAN PUSH Hvis klappen ikke er i den ønskede position: Træk skuffen ud. Skub skuffens kant udad mod pilen (PUSH) for at lette udtagningen. Hvis klappen er nede, og du ønsker at bruge pulvervaskemiddel: Drej klappen opad. Sørg for, at klappen er helt på plads. Sæt forsigtigt skuffen i. Dosér vaskemidlet. Hæld vaskepulveret i rummet til hovedvask. Dosér vaskemidlet. Se altid vejledningen på pakken angående mængde af vaskemiddel, og kontroller, at vaskemidlet kan hældes i skuffen. Hæld flydende vaskemiddel i rummet uden at overskride mængden, der er angivet på klappen. Vaskemidlet skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes. Advarsel Brug ikke klappen i positionen "NED" med: Geléagtige eller tyktflydende vaskemidler. Pulvervaskemiddel. Sammen med programmer, der omfatter forvask. Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis vaskeprogrammet ikke skal starte med det samme. I alle ovennævnte tilfælde bruges klappen i positionen "OP". Dosér skyllemidlet Hæld skyllemiddel eller eventuelle tilsætningsmidler i rummet mærket (overskrid ikke "MAX"-mærket i skuffen). Eventuelle tilsætningsmidler skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, lige før programmet startes. Hvis klappen er oppe, og du ønsker at bruge flydende vaskemiddel: Luk vaskemiddelskuffen. 13

14 Vælg et opvaskeprogram Via betjeningspanelet kan du vælge vaskeprogram og forskellige tilvalgsfunktioner. Når der vælges en tilvalgsknap, tændes den tilhørende kontrollampe. Ellers er den slukket. Se under skemaet over "Vaskeprogrammer" for at få oplysninger om kompatibilitet mellem de enkelte vaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner. Hvis der er tilvalgt en forkert funktion, blinker den røde kontrollampe til knap 5 3 gange Programvælger ECO Drej programvælgeren hen på det ønskede program. Programvælgeren kan drejes i begge retninger. Den grønne kontrollampe for knappen 5 begynder at blinke: Der er nu tændt for apparatet. Hvis programvælgeren drejes til et andet program, mens apparatet er i drift, vil den røde kontrollampe for knappen 5 blinke 3 gange for at angive, at der er foretaget et forkert valg. Apparatet kører ikke det nye valgte program. Apparatet slukkes ved at dreje programvælgeren til positionen. Et igangværende program kan annulleres eller ændres ved at slukke for apparatet ved at dreje programvælgeren til positionen. Vælg det nye program ved at dreje programvælgeren til det ønskede program. Start det nye program ved at trykke på 5-knappen igen. Vaskevandet i karret tømmes ikke ud. 14

15 2 Temperaturknap Tryk på temperaturknappen for at vælge den bedst egnede temperatur for vask af tøjet. : Kold vask. 3 Automatisk nedsat centrifugering og Skyllestop Når det ønskede program er valgt, foreslår apparatet automatisk den maksimale centrifugeringshastighed til det pågældende program. Ved valg af Automatisk nedsat centrifugering reduceres centrifugeringshastigheden til det halve, dog ikke til mindre end 400 o/m. Den tilhørende lampe ( ) tænder. Skyllestop Med denne ekstrafunktion tømmes vandet ikke ud af maskinen efter sidste skylning, så tøjet ikke bliver krøllet. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes. Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om, hvordan vandet pumpes ud. 4 Quickvask Ved at trykke på denne knap tændes den tilhørende kontrollampe. Kort program til let snavset tøj, eller til tøj, der blot skal friskes op. Med denne tilvalgsfunktion anbefales en mindre mængde vasketøj: Bomuld 3 kg Syntetisk og finvask 1,5 kg Ekstra skylning Dette apparat er designet til at spare på vandet. Folk med meget sart hud (vaskemiddelallergi) kan dog være nødt til at skylle tøjet i ekstra vand. Tryk på knappen 3 og 4 samtidigt i nogle sekunder: Kontrollampen 7.2 tændes. Denne funktion er slået til, indtil til den fravælges. Den slås fra ved at trykke på de samme knapper igen, indtil kontrollampen 7.2 slukkes. 15

16 5 Start/Pause Start/Pause Start programmet ved at trykke på knappen 5 Det valgte program startes ved at trykke på knappen 5, hvorefter den tilhørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Kontrollampen 7.1 tændes for at vise, at apparatet er gået i gang, og at lugen er låst. Hvis der er valgt udskudt start, starter apparatet nedtællingen. Efter start kan et igangværende program afbrydes med et tryk på knappen 5: Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Det er muligt at ændre nogle af tilvalgsfunktionerne for et igangværende program, inden programmet har udført dem. Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke på knappen 5. Når programmet er gået i gang, låses lugen. Hvis du af en eller anden grund vil åbne lugen, skal apparatet først sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Efter få minutter kan lugen åbnes. Hvis lugen forbliver låst, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for apparatet ved at dreje programvælgeren til. Efter få minutter kan lugen åbnes (vær opmærksom på vandstand og vandtemperatur!). Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalgsfunktioner igen, og tryk derefter på knappen 5. 6 Udskudt start Med denne knap kan programmets start udskydes med 9, 6 eller 3 timer. Den tilhørende kontrollampe tændes. Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før programmet startes. Vælg udskudt start: Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner. Vælg udskudt start ved at trykke på knappen 6. Tryk på knappen 5: Apparatet starter nedtællingen, time for time. Når den indstillede starttid nås, starter programmet. Annullering af udskudt start, når programmet er startet: Sæt apparatet på PAUSE ved at trykke på knappen 5. Tryk én gang på knappen 6. Lampen ud for den valgte starttid slukkes. Tryk igen på knappen 5 for at starte programmet. Udskudt start kan ikke vælges sammen med udtømningsprogrammet. 16

17 Kontrollamper Hvis lugen forbliver låst, betyder det, at maskinen er gået i gang med at varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen op! Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der først slukkes for apparatet ved at dreje programvælgeren til. Efter få minutter kan lugen åbnes (vær opmærksom på vandstand og vandtemperatur!). Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalgsfunktioner igen, og tryk derefter på knappen 5. Vigtigt Den valgte starttid kan kun ændres, efter at man har valgt vaskeprogrammet igen. Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal du sætte apparatet på PAUSE (ved at trykke på knap 5) og derefter vente nogle få minutter. Når lugen er lukket, trykkes der på knappen 5 igen. Når du starter programmet ved at trykke på knappen 5, tændes kontrollampen for vaskefasen (7.1). Dette betyder, at apparatet er i gang. Kontrollampen for ekstra skylninger (7.2) lyser, når apparatet udfører en ekstra skylning. Når programmet er færdigt, tændes kontrollampen for programslut (7.3). Ved programmets afslutning Apparatet stopper automatisk. Kontrollampen for knap 5 og kontrollampen, der hører til den netop afsluttede vaskefase, slukkes. Lampen 7.3 lyser. Hvis der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, er lugen låst for at angive, at vandet skal tømmes ud, inden lugen kan åbnes. Gør følgende for at tømme vandet ud: Drej programvælgeren til. Vælg udtømning eller centrifugering. Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden med den relevante knap. Tryk på knappen 5. Når programmet er slut, kan lugen åbnes. Drej programvælgeren til for at slukke for apparatet. Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubehagelig lugt. Advarsel Hvis der er børn eller dyr i huset, aktiveres børnesikringen på indersiden af lugen (se "Børnesikring" i kapitlet "Produktbeskrivelse"). Standby: Hvis ikke programvælgeren eller andre knapper aktiveres under valg af programmer, og efter programmet er slut, aktiveres energisparesystemet efter nogle få minutter. Kontrollampen slukkes. Den grønne kontrollampe for knappen 5 blinker med lav frekvens. Når der trykkes på en vilkårlig knap, går apparatet ud af energisparefunktion. 17

18 Lugens pakning Efterse lugens pakning efter afslutningen på hvert program, og fjern eventuelle genstande, der har sat sig fast i folden. Vaskeprogrammer Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art BOMULD 90 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1400 o/min. Maks. fyldning 6 kg - Nedsat fyldning 3 kg Hvid og kulørt bomuld og lærred. Normalt snavset tøj. KOGE-/KULØRTVASK + FORVASK 90 - Kold Forvask Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1400 o/min. Maks. fyldning 6 kg - Nedsat fyldning 3 kg Hvid og kulørt bomuld og lærred. Meget snavset tøj. ECO 2) Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1400 o/min. Maks. fyldning 6 kg Hvid og kulørt bomuld. Dette program kan vælges til let eller normalt snavset bomuldstøj Temperaturen sættes ned, mens vasketiden forlænges Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares energi SYNTETISK 60 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1200 o/min. Maks. fyldning 3 kg - Nedsat fyldning 1,5 kg Syntetiske eller blandede fibre: undertøj, kulørt tøj, krympefri skjorter, bluser Normalt snavset tøj. Tilvalg AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, QUICKVASK 1), SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, QUICKVASK 1), SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, QUICKVASK 1), SKYL Rum til vaskemiddel 18

19 Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art MIX ) Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1200 o/min. Maks. fyldning 3 kg Meget energibesparende program til kold vask af let snavset tøj. Dette program kræver vaskemiddel, der er aktivt i koldt vand. FINVASK 40 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 700 o/min. Maks. fyldning 3 kg - Nedsat fyldning 1,5 kg Sarte tekstiler: Akryl, viskose, polyester. Normalt snavset tøj. ULD/HÅNDVASK 40 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1200 o/min. Maks. fyldning 2 kg Til uld, der tåler maskinvask, samt til uld og sarte stoffer til håndvask med symbolet "håndvask". Bemærk : Et enkelt eller et omfangsrigt stykke vasketøj kan skabe ubalance Hvis maskinen ikke udfører den sidste centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i tromlen og derefter vælge centrifugeringsprogrammet SKYLNING Skylning - Kort centrifugering ved 700 o/min. Maks. fyldning 6 kg Til skylning og centrifugering af bomuldstøj, der er vasket i hånden. Vælg tilvalgsfunktionen EKSTRA SKYLNING for at intensivere skylningen. Apparatet udfører ekstra skylninger. TØMNING Udtømning af vand Til at pumpe sidste hold skyllevand ud af tromlen i programmer, hvor Skyllestop kan tilvælges. CENTRIFUGERING Vand pumpes ud, lang centrifugering ved maks. omdrejningstal 1400 o/min. Maks. fyldning 6 kg Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj, samt efter programmer med Skyllestop som tilvalg Hvis der er valgt Automatisk nedsat centrifugering ved tryk på den tilhørende knap, udfører apparatet en kort centrifugering. Specialprogrammer Tilvalg AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, QUICKVASK 1), SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, UDSKUDT START Rum til vaskemiddel 19

20 Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin - Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Vasketøjets art KORT STRYGELET 60 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 900 o/min. Reducer fyldningen af syntetiske stoffer for at undgå krølning. (anbefalet fyldning 1 kg). Syntetiske eller blandede fibre. Skånsom vask og centrifugering for at undgå krølning. Apparatet udfører ekstra skylninger. SKJORTER 30 Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 900 o/min. Syntetiske stoffer og blandingsfibre. Egner sig til 5-6 let snavsede skjorter. Tilvalg AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START, SKYL AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, UDSKUDT START Rum til vaskemiddel MINI Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 700 o/min. Maks. fyldning 3 kg Et kort program for syntetiske stoffer og finvask. Let snavset vasketøj eller tøj, som kun trænger til at blive genopfrisket. JEANS 60 - Kold Hovedvask Skylning Maks. centrifugeringshastighed ved 1200 o/min. Maks. fyldning 3 kg Denimtøj som bukser, skjorter eller jakker samt til strikstof af hitech-materialer. Tilvalgsfunktionen Ekstra skylning aktiveres automatisk. AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, UDSKUDT START AUTOMATISK NEDSAT CENTRIFUGERING, SKYLLESTOP, UDSKUDT START 1) Hvis du vælger QUICKVASK ved at trykke på knappen 4, anbefales det at reducere maks. fyldning som angivet. Hel fyldning er dog mulig, men med et mindre godt vaskeresultat 2) Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier. Ifølge bestemmelsen 1061/2010 er disse programmer henholdsvist «Standard 60 C bomuldsprogrammet» og «Standard 40 C bomuldsprogrammet». De er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj. Vaskefasens vandtemperatur kan variere fra den temperatur, der er angivet for det indstillede program. 3) Apparatet udfører den korte opvarmningsfase, hvis vandtemperaturen er under 20 C. Apparatet viser temperaturindstillingen som Kold. Forbrugsværdier Dataene i denne tabel er omtrentlige. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj, vandet og den omgivende temperatur. 20

21 Programmer Fyldning (kg) Energiforbrug (kwh) Vandforbrug (liter) Omtrentlig programvarighed (minutter) Resterende fugt (%) 1) Bomuld 60 C Bomuld 40 C Syntetisk 40 C Finvask 40 C Uld/håndvask 30 C Standard bomuldsprogrammer Standard 60 C bomuld Standard 60 C bomuld Standard 40 C bomuld ) Ved slutningen af centrifugeringsfasen. Slukket funktion (W) Tændt funktion (W) Informationen i ovenstående tabeller er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens foreskrevne 1015/2010 gennemførelsesdirektiv 2009/125/EC. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før der udføres rengøring. Vedligeholdelsesvask Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akkumulering af restprodukter i tromlen. Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdelsesvask. Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en vedligeholdelsesvask Tromlen skal være helt tom Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et pulver med biologiske egenskaber Rengøring af vaskemiddelskuffen Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres jævnligt. Træk skuffen ud. Det letter rengøringen at fjerne toppen på rummet til tilsætningsmiddel. 21

22 Åbn filterdækslet ved at trykke på specialkrogen og ved at dreje dækslet opad. Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle vaskemiddelrester. Skyl de udtagne dele fra vaskemiddelskuffen under rindende vand for at fjerne rester af vaskemiddel. Brug børsten til at rengøre fordybninger, og sørg for, at alle dele rengøres på over- og underside. Advarsel Hold filterdækslet åbent, mens filteret fjernes. Fjern eventuelle fnug og fremmedlegemer rundt omkring filteret, før det tages ud. Indsæt vaskemiddelskuffen, når dele og fordybninger er rengjort. Rengøring af udtømningsfilter Filteret stopper fnug eller fremmedstoffer fra vasketøjet. Pumpen skal rengøres jævnligt. Gør følgende for at rengøre filteret: Drej programvælgeren til positionen. Tag stikket ud af kontakten. Åbn lugen. Fjern filteret, og rengør det under rindende vand. Anbring filterdækslet i korrekt position igen. Åbn filterdækslet, og indsæt filteret. Drej tromlen, så filterdækslet ( FIL- TER) er ud for pilen på lugepakningen. 22

23 Filteret er indsat korrekt, når indikatoren øverst kan ses og er blokeret. Luk filterdækslet. Sæt stikket i stikkontakten. Rengøring af filtrene i tilløbsslangen Vigtigt Hvis apparatet ikke fyldes, er længere om at fyldes med vand, startknappen blinker gult, eller displayet (hvis det findes) viser den relevante advarselsmeddelelse (se kapitlet "Når der opstår fejl" for at få yderligere oplysninger), skal det kontrolleres, om filtrene i tilløbsslangen er blokeret. Rengøring af filtrene i tilløbsslangen: Skru slangen på hanen igen. Sørg for, at tilslutningen er i orden. Skru slangen af maskinen. Sørg for at have en karklud i nærheden, da der kan løbe vand ud. Rengør filteret i ventilen med en stiv børste eller med en klud. Skru slangen på maskinen igen, og sørg for, at tilslutningen er tæt. Åbn for vandhanen. Luk for vandhanen. Skru slangen af hanen. Rengør slangefilteret med en stiv børste. Hvis noget går galt Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Nogle problemer skyldes manglende vedligeholdelse eller forglemmelser. De kan løses med oplysningerne i skemaerne uden at tilkalde en tekniker. Under apparatets drift kan det ske, at den røde kontrollampe for knappen 5 blinker, og en af kontrollamperne lyser for at angive, at apparatet ikke fungerer. Foretag nedenstående kontrol, inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S. Fejlkode og fejl Mulig årsag - Løsning Lampen på knappen 5 blinker, og lampen 7.1 lyser: Problem med vandtilførsel 23

24 Der er lukket for vandet. Åbn for vandhanen. Tilløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret Rengør filtrene i tilløbsslangen (se under "Rengøring af filtre i tilløbsslangen" for at få flere oplysninger). Lampen på knappen 5 blinker, og lampen 7.2 lyser: Problem med vandudtømning Afløbsslangen er klemt eller bøjet. Kontroller afløbsslangens tilslutning. Udtømningsfilteret er tilstoppet Hvis apparatet stopper uden at tømme vandet ud, skal du først udføre en nødtømning: Drej programvælgeren til. Tag stikket ud af kontakten. Luk for vandhanen. Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af. Skru afløbsslangen af den bageste holder (se "Frostsikring"), og hægt den af vasken eller vandlåsen. Læg slangen på gulvet. Anbring en skål på gulvet, og læg enden af afløbsslangen ned i skålen. Vandet skal løbe ned i skålen på grund af tyngdekraften. Tøm skålen, når den er fuld. Gentag proceduren, indtil der ikke kommer mere vand ud. Skru afløbsslangen på den bageste holder, og hægt den på plads. Åbn lugen, og tag vasketøjet ud. Rens udtømningsfilteret som beskrevet i "Rens udtømningsfilteret". Luk lugen, og sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. Kør et udtømningsprogram for at se, om apparatet fungerer igen. Lampen på knappen 5 blinker, og lampen 7.3 lyser: Åben luge Lugen er ikke lukket eller lukket forkert. Luk lugen godt til. 24

25 Apparatet starter ikke eller stopper under drift uden synlig alarm. Foretag nedenstående kontrol, inden der tages kontakt til Electrolux Service A/S. Fejl Apparatet starter ikke: Apparatet tager vand ind, men tømmer det straks ud igen: Apparatet tømmer ikke ud og/eller centrifugerer ikke: Der er vand på gulvet: Lugen vil ikke åbne: Apparatet vibrerer eller støjer: Mulig årsag/løsning Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Strømmen til kontakten er afbrudt. Efterse husets elinstallationer. Hovedsikringen er gået. Udskift sikringen. Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen 5. Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 5 igen. Der er valgt Udskudt start. Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres. Enden af afløbsslangen sidder for lavt. Se afsnittet "Udtømning af vand" i kapitlet "Installation". Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udelukker al centrifugering. Vælg udtømning eller centrifugering. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget). Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel. Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig. Kontroller samlingen ved tilløbsslangen. Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget. Udskift den med en ny. Programmet kører stadig. Vent, indtil vaskeprogrammet er slut. Lugens lås er ikke blevet udløst. Vent, indtil lugelåsen udløses. Der står vand i tromlen. Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud. Transportboltene og emballagen er ikke fjernet. Kontroller, om apparatet er korrekt installeret. Apparatet er ikke i vater. Juster benene. Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen. Omfordel vasketøjet. Måske er der meget lidt tøj i tromlen. Læg mere vasketøj i. 25

26 Fejl Centrifugeringen er længe om at starte, eller apparatet centrifugerer slet ikke: Der er ikke synligt vand i tromlen: Utilfredsstillende vaskeresultater Apparatet udsender en unormal lyd Mulig årsag/løsning Det elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen modsat. Det kan ske flere gange, før ubalancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10 minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. I så fald skal tøjet fordeles manuelt, og centrifugeringsprogrammet skal vælges. Læg mere vasketøj i. Der er for lidt tøj i apparatet. Læg mere tøj i, fordel portionen manuelt, og vælg derefter centrifugeringsprogrammet. Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det påvirker vaskeresultatet. Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet. Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type. Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask. Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter. Der blev ikke valgt korrekt temperatur. Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur. Der er for meget tøj i apparatet. Reducer fyldningen. Apparatet har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere brugte motorer. Den nye motor muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet. Tænd for apparatet, og tryk på knappen 5 for at genstarte programmet, når du har udført ovennævnte kontrol. Kontakt Electrolux Service A/S, hvis samme fejl kommer igen. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysningerne her: Mod Prod. No Ser. No Modelbeskrivelse (MOD.)... Produktnummer (PNC)... Serienummer (S.N.)... Mod Prod. No Ser. No

27 Sisällys Turvallisuustiedot 27 Turvallisuusohjeet 28 Varotoimet jäätymisen estämiseksi _ 29 Ympäristönsuojelu 29 Laitteen kuvaus _ 30 Tekniset tiedot 31 Asennus _ 31 Turvallisuustiedot Ensimmäinen käyttökerta 35 Päivittäinen käyttö 35 Pesuohjelmat 43 Kulutusarvot _ 45 Hoito ja puhdistus 46 Käyttöhäiriöt _ 48 Oikeus muutoksiin pidätetään. Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara. Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Yleiset turvallisuusohjeet Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). 27

28 Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa) Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Turvallisuusohjeet Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet. Pidä kuljetustuet tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää riittävästi tilaa. Sähköliitäntä Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja. Käyttö Varoitus! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta kotiympäristössä. 28

29 Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma. Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä. Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää. Hoito ja puhdistus Varoitus! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Varotoimet jäätymisen estämiseksi Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Hävittäminen Varoitus! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle. Huolto Ota yhteyttä huoltoon laitteen korjaamiseksi. Suosittelemme vain alkuperäisten varaosien käyttöä. Jos laite asennetaan paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, poista laitteen sisälle mahdollisesti jäänyt vesi seuraavasti: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Sulje vesihana. 3. Irrota vedenottoletku hanasta. 4. Irrota tyhjennysletku takana olevasta tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai viemäristä. 5. Aseta astia lattialle. 6. Anna tyhjennysletkun kulkea lattiaa pitkin ja aseta tyhjennys- ja vedenottoletkujen päät lattialle asetettuun astiaan ja anna veden valua kokonaan ulos. 7. Kierrä vedenottoletku takaisin kiinni hanaan ja tyhjennysletku laitteen takaosaan. Kun käytät konetta seuraavan kerran, varmista, että ympäristön lämpötila on yli 0 C. Ympäristönsuojelu Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote 29

30 paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. Pakkausmateriaalit Materiaalit, joissa on merkintä, ovat kierrätyskelpoisia. >PE<=polyetyleeni >PS<=polystyreeni >PP<=polypropyleeni Tällaiset materiaalit voi kierrättää viemällä ne asianmukaisiin keräyssäiliöihin. Ympäristönsuojeluohjeita Noudata seuraavia ohjeita säästääksesi vettä, energiaa ja luontoa: Laitteen kuvaus Normaalilikaisen pyykin pesussa ei tarvita esipesua, jolloin voidaan säästää pesuainetta, vettä ja aikaa ja suojella samalla myös ympäristöä. Laite toimii taloudellisemmin, kun täytät rummun täyteen. Tahrat ja vähäinen lika voidaan poistaa asianmukaisella esikäsittelyllä. Tällöin pyykin voi pestä alhaisemmassa lämpötilassa. Annostele pesuaine veden kovuuden, pyykin likaisuuden ja pyykin määrän mukaisesti Pesuainelokerikko 2 Kansilevy 3 Käyttöpaneeli 4 Luukun kahva 5 Arvokilpi (sisäreunassa) 6 Säädettävä jalat edessä 7 Tyhjennysletku 8 Tyhjennysletkun kannatin 9 Letkun kiinnikkeet 10 Vedenottoletku 11 Virtajohto 12 Jalat takana 30

31 Lapsilukko Turvalaite aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Tekniset tiedot Mitat Sähköliitäntä jännite - kokonaisteho - sulake Vedenpaine leveys korkeus syvyys Luukun voi taas sulkea, kun turvalaitteen lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa. 60 cm 85 cm 54 cm Sähköliitännän tiedot on merkitty pesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen. minimi maksimi 0,05 MPa 0,8 MPa Maksimitäyttömäärä puuvilla 6 kg Linkousnopeus maksimi 1400 kierrosta minuutissa Asennus Pakkauksen purkaminen Varoitus! Lue luku "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen laitteen asentamista. Varoitus! Poista ja säilytä kaikki kuljetussuojukset tallessa niin, että voit käyttää niitä uudelleen laitteen mahdollisten tulevien siirtojen aikana. Vaaditut työvälineet x 3 A B x 3 C x 2 x 1 10 mm 30 mm 31

32 Poista ulkoinen suojakalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria. Irrota virtajohto sekä tyhjennys- ja vedenottoletku laitteen takana olevista letkunpidikkeistä. Poista pahvinen yläosa. Poista polystyreeniset pakkausmateriaalit. Aseta etukappale 1 lattialle pesukoneen taakse, ja sijoita laite varoen sen päälle koneen takaosa lattiaan päin osoittaen. Varo litistämästä letkuja. 2 Poista polystyreenialusta alaosasta. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Avaa luukku ja poista muovinen letkunpidike, käyttöohjekirjan pussi ja muovitulpat pesukoneen rummusta. Irrota kolme pulttia ja poista letkunpidikkeet. Poista muoviset välikappaleet. Varoitus! Älä poista tyhjennysletkua takatuesta. Poista putki vain silloin, kun veden tyhjennys on tarpeen. Lue ohjeet kohdasta "Suojeltava jäätymiseltä" ja "Käyttöhäiriöt". 32

33 Tasapainota pesukone säätämällä jalkoja. Laite TULEE sijoittaa tasaisesti ja vakaasti tasaiselle ja kovalle lattialle. Tarkista tasapaino tarvittaessa vesivaa'an avulla. Voit suorittaa säädön tarvittaessa ruuviavaimella. Kun laite on hyvin tasapainotettu, se ei tärise, ei pidä ääntä eikä liiku paikaltaan toiminnan aikana. Toista tasapainotustoimenpiteet, jos laite on epätasainen ja epävakaa. Aseta muovitulpat pienempään yläreikään ja kahteen suurempaan reikään. Laitteen sijoittaminen ja tasapainottaminen Varoitus! Tämä laite on tarkoitettu vain vapaasti seisovaksi laitteeksi. Älä poista työtasoa missään tapauksessa. Vesiliitäntä Liitä letku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys x

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL67804 LAVAMAT FL67806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone LFL 75884 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 71440W DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 17 Pesukone OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA FI Brugsanvisning 2 Käyttöohje 18 Vaskemaskine Pesukone ZWF 71460W Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse af apparatet 4 Beskrivelse af betjeningspanel 5 Programtabel

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T65270AC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4252978 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

L6FAU740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL

L6FAU740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL L6FAU740I DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 33 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 EW 81611F DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

L6FBP843G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL

L6FBP843G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL L6FBP843G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL L6FBN842G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL66804 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

LAVAMAT 71371TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL

LAVAMAT 71371TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL LAVAMAT 71371TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 26 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

L6FBL740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL

L6FBL740I. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL L6FBL740I DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 32 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 111444 LB1 Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning WMY 81643PTLSTB1 DA FI Document Number 2820524515_DA/15-10-15.(11:37) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold. 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

L6FBE740G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL

L6FBE740G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL L6FBE740G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Lisätiedot

TW 31K6128. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22

TW 31K6128. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 TW 31K6128 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 24 Pesukone LAVAMAT FL64702 LAVAMAT FL64704 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

FW 20L7140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24

FW 20L7140. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24 FW 20L7140 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4.

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 23 Pesukone LAVAMAT 5461NFL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

L6FBM762G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL

L6FBM762G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL L6FBM762G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 36 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...10

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 33 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

FW 30L7120 FW 30L7141. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 30L7120 FW 30L7141. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 30L7120 FW 30L7141 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

EWT 1264TDW. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22

EWT 1264TDW. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 EWT 1264TDW DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 22 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Brugsanvisning Vaskemaskine. Pesukone L85370 TL

Brugsanvisning Vaskemaskine. Pesukone L85370 TL DA FI Brugsanvisning Vaskemaskine Käyttöohje Pesukone 2 28 L85370 TL 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...9

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning WMY 51222 PTYB3 D FI Dokumentnummer= 2820525045_D / 14-10-15.(14:10) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold. 1 Vigtige sikkerheds-

Lisätiedot

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28

UFW 47 K DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28 UFW 47 K 8141 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 28 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.electrolux.com/shop EHH6540FOK...... DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 FR TABLE DE CUISSON À NOTICE D'UTILISATION 34 INDUCTION SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Din brugermanual LG RC-7020A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908762

Din brugermanual LG RC-7020A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908762 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

EWT 1264TDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 21

EWT 1264TDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 21 EWT 1264TDW DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6512LOW ESF6512LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ESF 45030...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 16 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 30 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 58650 WBC. Document Number 2820523522_DA/ 30-07-13.(16:29)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 58650 WBC. Document Number 2820523522_DA/ 30-07-13.(16:29) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 58650 WB D FI Document Number 2820523522_D/ 30-07-13.(16:29) Finnish 38-76 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG F1481TD http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909453

Käyttöoppaasi. LG F1481TD http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909453 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47430. Document Number 2820523224_DA/ 28-10-13.(11:58)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47430. Document Number 2820523224_DA/ 28-10-13.(11:58) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47430 D FI Document Number 2820523224_D/ 28-10-13.(11:58) Finnish 33-68 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 48630 GWN 48430. Document Number 2820523528_DA/ 19-06-13.(8:56)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 48630 GWN 48430. Document Number 2820523528_DA/ 19-06-13.(8:56) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48630 GWN 48430 D FI Document Number 2820523528_D/ 19-06-13.(8:56) Finnish 29-56 2 /D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. SV FI DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne manual

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot