BR 601 / 651 / 751 / 751C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BR 601 / 651 / 751 / 751C"

Transkriptio

1 BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (2) B

2 A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR 751C Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Overensstemmelsescertifi kat Yhdenmukaisuustodistus Konformitetssertifi sering Överensstämmelsecertifi kat EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN AC-SIMILE Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Administrative Offi ce: Address: Strada Comunale della Braglia n 18, Guardamiglio (LO) - Italy Phone: , Fax:

3 B 7 7c 7b 7a D a 5 10b S C S E S F S (2) B S311216

4 B 7 7c 7b 7a D a 5 10b S C S E S F S (2) B S311216

5 BRUGERMANUAL INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPBEVARING AF MANUALEN... 2 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT... 2 IDENTIFIKATIONSDATA... 2 ANDRE REFERENCEMANUALER... 2 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 2 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 SIKKERHED... 2 SYMBOLER... 3 GENERELLE INSTRUKTIONER... 3 UDPAKNING/LEVERING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 5 DRIFTSEVNER... 5 SKIK OG BRUG... 5 BESKRIVELSE... 5 TEKNISKE DATA... 7 LEDNINGSDIAGRAM... 8 ELEKTRISKE SIKRINGER... 8 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR... 8 BRUG... 9 KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE... 9 INSTALLATION AF BATTERI OG INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) FØR OPSTART MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING TØMNING AF TANK EFTER BRUG NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES/BUGSERES NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE KONTROL AF MASKINENS ARBEJDSTIMER RENGØRING AF GUMMISVABER KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER RENGØRING AF BØRSTER/CYLINDRISK BØRSTE RENGØRING AF TANK- OG SUGEFILTER MED SVØMMER RENGØRING AF SÆBETANK (Tilbehør) TØMNING AF EDS - ØKOSYSTEM (tilbehør) KONTROL OG UDSKIFTNING AF SIDEKLAP RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER OPLADNING AF BATTERIERNE KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING AF-/PÅMONTERING AF BØRSTER/RONDELHOLDERE/CYLINDRISK BØRSTEOPHÆNG SIKKERHEDSFUNKTIONER NØDSTOPKONTAKT HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE VED DREJNING FØRERSÆDETS MIKROKONTAKT ELEKTROMAGNETISK BREMSE PROBLEMLØSNING OPHUGNING (2) B 1

6 BRUGERMANUAL INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfisk-Advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. Nilfisk-Advance vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fig. A vises dokumentationen, som bevidner at gulvvaskemaskinen er fremstillet i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK To kopier af den originale EU-overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen (30, fig. C), som er fastgjort til ratstammen. Årstallet for maskinens fremstilling står opgivet i EU-overensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifikationsdata nedenfor til senere brug. ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader (ekstraudstyr), som skal betragtes som en integreret del af denne manual Desuden er følgende manualer til rådighed: Servicemanual (findes i ethvert Nilfisk-Advance Servicecenter) Reservedelskatalog (leveres med maskinen) RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et Nilfisk-Advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfisk-Advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfisk-Advance. SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. MASKINENS model... MASKINENS serienummer (2) B

7 BRUGERMANUAL SYMBOLER TJEK FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for person- eller maskinskade. FORSIGTIG! Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. MANUAL Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Frakobl batterierne, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret personale. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Hold batteriet på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Under opladning af batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterierne bør udføres med åbent tankdæksel, under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. ADVARSEL! Læs nøje samtlige instruktioner, før enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Inden den eksterne batterioplader tages i brug, kontrolleres det at netspændingen svarer til den frekvens og spænding, der fremgår af maskinens mærkeplade. For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, skal man ikke lade maskinen være uden opsyn, når den er tilsluttet netspændingen. Frakobl maskinen, når den ikke er i brug eller inden vedligeholdelse/reparation. Udsæt ikke maskinen for regn, da dette kan forårsage elektrisk stød. Opbevar maskinen indendørs. Lad ikke børn bruge maskinen som legetøj. Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn. Brug kun maskinen som vist i denne manual. Brug kun originale reservedele fra Nilfisk-Advance. Tag ikke maskinen i brug, hvis batteriopladerens ledning eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter til reparation. Brug ikke batteriopladerens ledning til at trække eller bære maskinen; brug ikke ledningen som et håndtag. Lad ikke ledningen komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke maskinen hen over batteriopladerens ledning. Undgå at ledningen kommer i kontakt med varme overflader. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse. Maskinen må ikke bruges på skråninger, der overskrider de angivne grænser for hældning. Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Under betjening af maskinen skal man sikre sig at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Maskinen skal opbevares ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C (2) B 3

8 BRUGERMANUAL Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Maskinen må ikke bruges på overflader der overskrider de angivne grænser for hældning (maks. 16 %). Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen. Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Læg mærke til maskinens arbejdsgang, når temperaturen er under frysepunktet, da vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun originale børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er beskrevet i denne manual. Brugen af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden. Når maskinen er udstyret med blybatterier (WET), må den ikke hældes mere end 30 i forhold til dens vandrette stilling, da der ellers er fare for at den ætsende syre siver ud af batterierne. Fjern altid batterierne, inden maskinen vippes i forbindelse med vedligeholdelse. UDPAKNING/LEVERING Følg instruktionerne på transportkassen ved udpakning af maskinen. Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller, at maskinen er udstyret med følgende. 1. Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til den elektroniske batterioplader (hvis en sådan er monteret) Reservedelskatalog til gulvvaskemaskinen 2. 1 opladerstik (på maskiner der leveres uden batterioplader) 3. 2 lamelformede sikringer 4. 5 afstandsskiver til 6V batterikammer 5. En 2 mm nøgle til unbrakoskruer (2) B

9 BRUGERMANUAL MASKINBESKRIVELSE DRIFTSEVNER Denne gulvvaskemaskine kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overflader i kontorbygninger eller industrielle omgivelser. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinen må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæpperensning. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre tager udgangspunkt i førerens stilling, dvs. førersædet (25, fig. C). BESKRIVELSE Kontrolpanel (Se fig. B) 1. Kontrolpanel 2. Nødstopkontakt 3. Horn 4. Kontakt til løftning/sænkning af børste-/rondelophæng og gummisvaber 5. Kontakt til ekstra børste-/rondeltryk (deaktiveret ved montering af cylindrisk børsteophæng) 6. Kontakt til løftning/sænkning af gummisvaber og sugekontakt (ON/OFF) 7. Indikator for batterikapacitet 7a. Grøn advarselslampe (ON: batterierne er opladede) 7b. Gul advarselslampe (ON: batterierne er næsten afladede) 7c. Rød advarselslampe (ON: batterierne er afladede) 8. Timetæller og niveaumåler for sæbe og skyllevand: Ved opstart af maskinen vises det samlede antal arbejdstimer i nogle få sekunder. Når maskinen er i brug, vises tankens sæbevandseller skyllevandsniveau (udtrykt i procent af den fulde tank). Når niveauet er under 20 %, begynder displayet at blinke. Displayet kan godt markere 000 %, selvom tanken endnu ikke er helt tom, hvilket gør det muligt at fuldføre rengøringen. Det anbefales dog at kontrollere den faktiske vandtilførsel til børsterne. 9. Sæbedoseringskontrol (tilbehør) 10. Kontakter til regulering af rentvandstilførsel 10a. Knap for øget tilførsel 10b. Knap for formindsket tilførsel 11. Fartregulator (maks. hastighed) (kun aktiveret når børsterne drejer rundt) 12. Tændingsnøgle Maskinens ydre (Se fig. C) 1. Betjeningsarm til indstilling af ratstammens hældning 2. Rat 3. Pedal til fremadkørsel og baglæns kørsel 4. Børste-/rondelophæng 5. Cylindrisk børsteophæng 6. Sideklapper 7. Batteriopladerens kabelholder 8. Kabel med opladerstik (tilbehør) 9. Filter til: Sæbevand Skyllevand (tilbehør) 10. Snavsevandstankens drænslange 11. Gummisvaberens sugeslange 12. Gummisvaber 13. Stødfangere 14. Gummisvaberens støttehjul 15. Håndhjul til montering af gummisvaber 16. Håndtag til nivellering af gummisvaber 17. Forreste sugelæbe 18. Bagerste sugelæbe 19. Sikringskrog til bagerste sugelæbe 20. Sæbevands- eller skyllevandstank (alt afhængig af system) 21. Snavsevandstank 22. Dæksel til snavsevandstank 23. Drejeblink (tilbehør) 24. Aftapningshane til sæbe- eller skyllevand (alt afhængig af system) 25. Sæde 26. Batterioplader (tilbehør) 27. Elektromagnetisk bremse 28. For-, driv- og bremsehjul 29. Skruer til frikobling af elektromagnetisk bremse 30. Serienummer/tekniske data/eu-mærkeplade 31. Baghjul (2) B 5

10 BRUGERMANUAL Under tankdækslerne (Se fig. I) 1. Dæksel til snavsevandstank 2. Snavsevandstankens dækselpakning 3. Sæbepumpe (tilbehør) 4. Snavsevandstankens sugeåbning 5. Sugenet med automatisk svømmerafbryder 6. Svømmer 7. Netholdere 8. Sæbevands- eller skyllevandstankens indløbsåbning 9. Sæbetank (tilbehør) 10. Sæbetankens påfyldningsdæksel (tilbehør) 11. Sæbetankens håndtag (tilbehør) 12. Sæbeslange (tilbehør) 13. Sæbe- eller skyllevandstankens dæksel 14. Dækslets holder 15. Snavsevandstank 16. Tank til: sæbe (maskiner uden EDS-Økosystem) skyllevand (maskiner med EDS-Økosystem) Under skjoldet (Se fig. J) 1. Skjold 2. Batterier 3. Batterikasse 4. Batteriklemme 5. Batterihætter 6. Batteriets ledningsdiagram 7. Sæbeforsyningens slangestuds (tilbehør) 8. Sæbetank (tilbehør) 9. Sæbepumpe (tilbehør) Børste/rondelholder/cylindrisk børsteophæng (Se fig. K) 1. Børste-/rondelophæng 2. Motor til børste-/rondelholder 3. Connector til børste-/rondelophæng eller cylindrisk børsteophæng 4. Slange for tilførsel af sæbevand 5. Ophængets skrueknap 6. Ophængets splitter 7. Ophængets holder 8. Børste 9. Rondelholder 10. Rondel 11. Connector til cylindrisk børsteophæng 12. Connectorens beskyttelseshætte 13. Cylindrisk børsteophæng 14. Cylindrisk børstemotor 15. Sideklap til børste-/rondelophæng 16. Sideklap til cylindrisk børsteophæng 17. Skrueknap til hævet klap 18. Skrueknap til sænket klap 19. Cylindrisk børste 20. Cylindrisk børstedæksel 21. Dækslets skrueknap 22. Den cylindriske børstes affaldsbeholder 23. Affaldsbeholderens håndtag (2) B

11 BRUGERMANUAL TEKNISKE DATA Generelle tekniske data Beskrivelse BR 601 BR 651 BR 751/BR 751C Rengøringsbredde 610 mm 660 mm 740 mm Gummisvaberens bredde 830 mm 860 mm Sæbevands- eller skyllevandstankens kapacitet 75 liter Snavsevandstankens kapacitet 75 liter Baghjulenes diameter 300 mm Hjulenes specifikke overfladetryk Under 1,0 N/mm 2 For-, driv- og bremsehjulets diameter 250 mm Sugesystemets motoreffekt 500 W Drivsystemets motoreffekt 600 W Kørselshastighed (variabel) 0 til 6 km/t Stigningsevne 16% Lydtryksniveau (ved førerpladsen) 67,5 db(a) Vibrationsniveau, førerens arm (*) 0,23 7,5 m/s 2 Vibrationsniveau, førerens krop (*) Under 1,2 m/s 2 24 V kasse, 240 Ah/5 h (WET) 240 Ah C5 Batterier 24 V kasse, 240 Ah/5 h (GEL) (tilbehør) 240 Ah C5 4 stk. 6V batterier, 180 Ah/5 h (WET) 180 Ah C5 4 stk. 6V batterier, 180 Ah/5 h (GEL) (tilbehør) 180 Ah C5 Batterikammerets mål 24 V batterikasse: 355 x 606 x 370 mm 4 stk. 6V batterier, med kasse: 530 x 380 x 300 mm Sugesystemets kapacitet mmh 2 O Maskinhøjde mm Maks. maskinlængde mm Maskinbredde uden gummisvaber 658 mm 681,5 mm 758 mm Tekniske data for maskiner med børste-/rondelophæng Beskrivelse BR 601 BR 651 BR 751 Børstediameter 305 mm 330 mm 370 mm Vægt uden batterier og med tomme tanke 140 kg Maks. vægt med batterier og fulde tanke 385/470 kg Børste-/rondelholderens motoreffekt 400 W Børste-/rondelholderens rotationshastighed 190 omdr./min Børste-/rondelholderens tryk med ekstra børstetryk deaktiveret 30 kg Børste-/rondelholderens tryk med ekstra børstetryk aktiveret 50 kg Tekniske data for maskiner med cylindrisk børsteophæng Beskrivelse BR 751C Den cylindriske børstes mål (diameter x længde) 145 x 690 mm Vægt uden batterier og med tomme tanke 140 kg Maks. vægt med batterier og fulde tanke 385/470 kg Motoreffekt for cylindrisk børste 600 W Rotationshastighed for cylindrisk børste 748 omdr./min Cylindrisk børstetryk 33,4 kg (*) under normale arbejdsforhold, på en jævn asfaltbelægning (2) B 7

12 BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM (Se fig. L) BAT: 24V batteri BE: Drejeblink BRX: Elektromagnetisk bremse BZ1: Lydalarm/horn, bakgear C1: Batteriklemme C2: Hjælpeconnector, batterioplader C3: Hjælpeconnector, batteriopladerens eksterne ventilator CH: Batterioplader (tilbehør) CS: Connector til børste-/rondelophæng CS: Sekundær connector, cylindrisk børsteophæng EB1: Funktionskredsløbskort EB2: Drivsystemets printplade EB3: Elektronisk kredsløbskort (under kontrolpanelet) EB3/2: Elektronisk kredsløbskort (under kontrolpanelet) (tilbehør) EV1: Magnetventil, skyllevand F1: Sikring, funktionskredsløbskort F2: Sikring, drivsystemets elektroniske kredsløbskort F3: Sikring, kredsløb med lavt effektforbrug F4: Pumpesikring (tilbehør) K1: Tændingsnøgle LD1: Diagnoselampe, drivsystemets elektroniske kredsløbskort M1: Venstre børstemotor M2: Højre børstemotor M3: Sugemotor M4: Udløser, børsteophæng M5: Drivmotor M6: Udløser, gummisvaber M7: Skyllevandspumpe (tilbehør) M8: Sæbepumpe (tilbehør) M9: Blæser PR1: Skyllevandstankens vandstandsmåler RV1: Potentiometer, arbejdshastighed RV2: Potentiometer, kørselshastighed (pedal) SW0: Nødstopkontakt SW1: Mikrokontakt til aktivering af position 0 SW2: Mikrokontakt til aktivering af position 1 SW3: Mikrokontakt til aktivering af position 2 SW4: Drejesensor SW5: Førersædets mikrokontakt SW6: Kontakt, baglæns kørsel (ekstraudstyr) Farvekoder BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid YE: Gul ELEKTRISKE SIKRINGER Sikringer Følgende sikringer er placeret under dækslet (1, fig. H): Sikring, kredsløb med lavt effektforbrug (F3) (5A): (2, fig. H) Beskyttelsessikring, drivsystemets elektroniske kredsløbskort (F2) (60A): (3, fig. H) Beskyttelsessikring, funktionskredsløbskort (F1) (100A): (4, fig. H) Når maskinen er udstyret med EDS-Økosystem (tilbehør), er følgende sikringer placeret under kontrolpanelet (1, fig. B): Beskyttelsessikring, pumpe (F4) (3,15 A). TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: 1. GEL-batterier 2. Elektronisk batterioplader 3. Børster af forskellige materialer 4. Gummisvaber med oliebestandige sugelæber 5. For- og baghjul af forskellige materialer 6. EDS - Økosystem 7. Drejeblink For yderligere information om ovennævnte tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler (2) B

13 BRUGERMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG TJEK MANUAL Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på afsnit markeret med disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Indstil funktionskredsløbet og batteriopladeren (tilbehør) til den anvendte batteritype (WET eller GEL). Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Frakobl batteriklemmen og opladerens stik. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende beskyttelseshætter på batteripolerne. Maskinen kræver én af følgende indstillinger: 1 stk. 24V kasse, 240 Ah/C5 (WET) 1 stk. 24V kasse, 240 Ah/C5 (GEL) (tilbehør) 4 stk. 6V batterier, 180 Ah C5 (WET) 4 stk. 6V batterier, 180 Ah C5 (GEL) b) Med batterier (WET), men uden akkumulatorvæske. 1. Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). 2. Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). 3. Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 4. Fjern hætterne (5, fig. J) fra batterierne (2). ADVARSEL! Ved arbejde med svovlsyre bedes De være yderst forsigtig, da batterisyren er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Påfyldning af batterier skal ske i et område med god ventilation. Brug altid beskyttelsesbriller. 5. Fyld hver battericelle op med svovlsyre til batterier (massefylde fra 1,27 til 1,29 kg ved 25 C) i henhold til instruktionerne i batteriets betjeningsmanual. Den korrekte mængde svovlsyre er angivet i batteriets betjeningsmanual. 6. For at undgå at beskadige gulvet, fjernes overskydende syre og vand med en klud, når opladningen er fuldført. 7. Lad batterierne stå et øjeblik, og efterfyld derefter med svovlsyre som beskrevet i batteriets betjeningsmanual. 8. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). c) Uden batterier 1. Køb passende batterier (se afsnittet Tekniske data). Kontakt en kvalificeret forhandler til udvælgelse og montering af batterierne. 2. Indstil maskinen og batteriopladeren (hvis en sådan er monteret) til den valgte type batterier (WET eller GEL). 3. Monter batterierne. 4. Oplad batterierne. Maskinen kan leveres på én af følgende måder: a) Med batterier (WET eller GEL) og parat til brug. 1. Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). 2. Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). 3. Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 4. Kontroller, at batterierne er koblet til maskinen med batteriklemmen (4, fig. J). 5. Luk forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 6. Sæt tændingsnøglen (12, fig. B) i, og indstil den til position "I". Hvis den grønne advarselslampe (7a, fig. B) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (7b eller 7c, fig. B) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse) (2) B 9

14 BRUGERMANUAL INSTALLATION AF BATTERI OG INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) Afhængig af den anvendte type batterier (WET eller GEL), indstilles maskinens og batteriopladerens (ekstraudstyr) printplade efter følgende fremgangsmåde: Maskinindstilling 1. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position I, og læg mærke til følgende, når maskinen starter. Hvis den grønne advarselslampe (7a) blinker, er maskinen sat til GEL. Hvis den røde advarselslampe (7c) blinker, er maskinen sat til WET. 2. Disse indstillinger kan ændres efter følgende fremgangsmåde: 3. Stop motoren ved at indstille tændingsnøglen (12, fig. B) til position Hold kontakten (6, fig. B) nede, og indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position I. 5. Slip kontakten (6, fig. B) mindst 5 sekunder efter at maskinen er startet. 6. Hold kontakten (6, fig. B) nede i nogle få sekunder, og kontroller at advarselslampen for den korrekte indstilling blinker. Indstilling af batterioplader (tilbehør) 7. Fjern skruerne (5, fig. H) og panelet (1). 8. Indstil omskifteren (6, fig. H) til "WET" eller "GEL" i henhold til den anvendte type batterier. 9. Sæt panelet (1, fig. H) på plads, og stram skruerne (5). Montering af batterier 10. Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). 11. Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). 12. Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 13. Monter batterierne, og tilslut dem som angivet i diagrammet (6, fig. J). FORSIGTIG! Hvis man anvender en batterikasse, skal den monteres i venstre side af maskinen, så skjoldet (1, fig. J) kan lukkes helt i. Opladning af batterierne 14. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). FØR OPSTART ADVARSEL! Hver gang maskinen startes, efterses området mellem ophænget (4 eller 5, fig. C) og maskinen, eller mellem gummisvaberen (12, fig. C) og maskinen, for fremmedlegemer der måtte forhindre ophænget eller gummisvaberen i at blive løftet. Denne kontrol er nødvendig, da ophænget eller gummisvaberen automatisk vil blive løftet, hvis dette ikke blev gjort inden maskinen sidst blev slukket. Af- og påmontering af ophæng Maskinen kan udstyres med et børste-/rondelophæng (4, fig. C) eller med et cylindrisk børsteophæng (5). For nærmere oplysninger om af- og påmontering af ophænget henvises til afsnittet Vedligeholdelse. BEMÆRK Ved påmontering af et nyt ophæng, kan det være nødvendigt at udskifte gummisvaberen, da disse dele skal have samme bredde. For nærmere oplysninger om bredden henvises til afsnittet Tekniske data. Af- og påmontering af børste-/rondelholder 1. Alt afhængig af den forestående type rengøring, kan maskinen udstyres med et passende ophæng med børster (8, fig. K) eller rondelholdere (9) med rondeller (10). Af- og påmontering af disse maskindele foretages efter følgende fremgangsmåde: 2. Sæt tændingsnøglen (12, fig. B) i, og indstil den til position "I". ADVARSEL! Inden kontakten (4, fig. B) drejes, skal området mellem ophænget (4, fig. C) og maskinen altid efterses for fremmedlegemer, der måtte forhindre ophænget i at blive løftet. 3. Løft ophænget ved at tænde for kontakten (4, fig. B). 4. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position 0, og tag den ud. 5. Monter børste-/rondelholderne (8 eller 9, fig. K), og løft dem helt op. Drej dem derefter hele vejen med uret (se pilene i fig. K), til de ikke kan komme længere. 6. Afmonter børste-/rondelholderne ved at følge pkt. 2 til 5 i omvendt rækkefølge (2) B

15 BRUGERMANUAL Af- og påmontering af den cylindriske børste 7. Sæt tændingsnøglen (12, fig. B) i, og indstil den til position "I". ADVARSEL! Inden kontakten (4, fig. B) drejes, skal området mellem ophænget (5, fig. C) og maskinen altid efterses for fremmedlegemer, der måtte forhindre ophænget i at blive løftet. 8. Løft ophænget ved at tænde for kontakten (4, fig. B). 9. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position 0, og tag den ud. 10. Idet der arbejdes på begge sider af maskinen, løsnes skrueknapperne (17, fig. K), hvorefter sideklapperne (16) tages af. 11. Løsn skrueknapperne (21, fig. K), og tag dækslerne (20) af ved at trykke skrueknapperne nedefter. 12. Monter de cylindriske børster (19). De cylindriske børster kan monteres i begge sider. 13. Sæt dækslerne (20, fig. K) tilbage på plads, og fastgør dem med skrueknapperne (21). 14. Afmonter de cylindriske børster ved at følge pkt. 7 til 13 i omvendt rækkefølge. Montering af gummisvaber BEMÆRK Gummisvaberen og ophænget skal have samme bredde. For nærmere oplysninger om bredden henvises til afsnittet Tekniske data. 15. Monter gummisvaberen (12, fig. C), og fastgør den med håndhjulene (15). Tilslut sugeslangen (11) til gummisvaberen. 16. Indstil gummisvaberen med håndhjulet (16, fig. C), således at den bagerste sugelæbe (18) - i hele dens længde - er i berøring med gulvet, og den forreste sugelæbe (17) er en anelse løftet. Påfyldning af sæbe- eller skyllevand 17. Åbn dækslet (13, fig. I). 18. (For maskiner uden EDS - Økosystem) Fyld sæbevandstanken (16, fig. I) med en sæbevandsopløsning der passer til den forestående type arbejde. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som bruges til at fremstille sæbevandsopløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. (For maskiner med EDS - Økosystem) Fyld skyllevandstanken (16, fig. I) med vand. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Vandets temperatur må ikke overstige 40 C. Sådan fyldes sæbetanken (tilbehør) (For maskiner med EDS - Økosystem) 19. Åbn dækslet (13, fig. I). 20. Fyld tanken (16, fig. I) med et rengøringsmiddel der passer til den forestående type arbejde (højt koncentrerede rengøringsmidler). Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. BEMÆRK Hvis slangen (12, fig. I) er tom (systemet er nyt eller har været tømt i forbindelse med rengøring, etc.), kan man fremskynde påfyldningen ved at dræne EDS-Økosystemet en enkelt eller nogle få gange (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Justering af førerens position 21. Juster ratstammens (2, fig. C) hældning med håndtaget (1), indtil en passende stilling er nået (2) B 11

16 BRUGERMANUAL MASKINSTART OG -STOP Start 1. Klargør maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position I, uden at træde på pedalen til fremadkørsel (3, fig. C). Kontroller, at den grønne advarselslampe (7a, fig. B) tænder. Hvis den gule eller røde advarselslampe (7b eller 7c, fig. B) tænder, sættes tændingsnøglen tilbage til position "0", hvorefter batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). 3. Kør maskinen hen til arbejdsområdet med begge hænder på rattet, idet pedalen (3, fig. C) trykkes fremefter for at køre frem eller bagud for at bakke. Kørselshastigheden reguleres fra nul til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen (3, fig. C). BEMÆRK Sædet (25, fig. C) er udstyret med en sensor, der kun gør det muligt at betjene maskinen med pedalen (3, fig. C), når føreren har taget plads i førersædet. BEMÆRK Maskinen er udstyret med en vippesikring, der automatisk reducerer hastigheden når maskinen drejer (uanset hvor hårdt der trykkes på pedalen). Denne hastighedsnedsættelse er ikke en fejlfunktion, men derimod en vigtig faktor, der skal sikre maskinens stabilitet. Maskinstop 8. Udlign trykket på pedalen (3, fig. C). 9. Ved standsning eller parkering er det ikke nødvendigt at blokere maskinen, da den elektromagnetiske bremse (27, fig. C) automatisk aktiveres, når trykket på pedalen til fredadkørsel udlignes. 10. Løft børste-/rondelophænget og gummisvaberen med kontakten (6, fig. B). MASKINBETJENING 1. Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Om nødvendigt tilpasses tilførslen af sæbevand til børsterne med kontakten (10, fig. B). Justering af tilførslen af sæbevand (procent) (For maskiner med EDS - Økosystem (tilbehør)) 3. Aktiver blandingssystemet ved at trykke på kontakten (9, fig. B): den tilsvarende advarselslampe tænder. 4. Tryk igen på kontakten (9, fig. B), og hold den nede (i ca. 5 sekunder) indtil advarselslampen begynder at blinke. 5. Aflæs den forrige indstilling for tilførsel af sæbe (i procent) på displayet (8, fig. B). Juster om nødvendigt værdien ved gentagne gange at trykke på kontakten (9), indtil den ønskede værdi vises på displayet. 6. Vent til kontaktens advarselslampe (9, fig. B) holder op med at blinke: den nye værdi er nu valgt. 4. Sænk børste-/rondelophænget og gummisvaberen med kontakten (6, fig. B). 5. Tryk efter behov på kontakterne til regulering af rengøringsmiddel (10, fig. B), alt afhængig af den forestående type arbejde. 6. Påbegynd rengøringen ved at dreje på rattet (2, fig. C) og sætte maskinen i bevægelse med pedalen (3). 7. Om nødvendigt indstilles arbejdshastigheden til maks. hastighed med fartregulatoren (11, fig. B). Denne knap er kun aktiv, når maskinen er i drift (gulvvask og/eller tørring) (2) B

17 BRUGERMANUAL Justering af gummisvaber 7. Stands om nødvendigt maskinen, og niveller gummisvaberen (12) med håndhjulet (16, fig. C). FORSIGTIG! For at undgå at beskadige gulvets overflade, standses børsten/rondelholderen, når maskinen holder stille, især når maskinen er sat til at arbejde med ekstra børstetryk. Når maskinen er sat til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk BEMÆRK Når det cylindriske børsteophæng er monteret, er det ekstra børstetryk slået fra. 8. Hvis gulvet er særligt svært at rengøre, kan maskinen sættes til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk ved at trykke på kontakten (5, fig. B). 9. For at vende tilbage til den almindelige rengøringsfunktion, trykkes kontakten (5, fig. B) ned igen. Kontakten (5, fig. B) kan kun aktiveres, når ophænget (4, fig. C) er sænket og kontaktens (4, fig. B) advarselslampe er tændt. FORSIGTIG! Hvis børstemotoren udsættes for overbelastning som følge af fremmedlegemer, der forhindrer at børsterne/rondelholderne kan dreje rundt, eller som følge af usædvanligt aggressive gulve/børster, standser sikkerhedssystemet automatisk børsterne/rondelholderne efter ca. 1 minuts vedvarende overbelastning. Overbelastningen vises ved at de 3 advarselslamper (7a, 7b, 7c, fig. B) blinker samtidig. Hvis overbelastningen finder sted når maskinen er sat til at arbejde med ekstra tryk, vil systemet automatisk udligne trykket på børsterne/rondelholderne ved at afbryde denne funktion. Hvis problemet fortsætter, standser børsterne/rondelholderne. For at genoptage arbejdet med børsterne/rondelholderne efter en overbelastning, standses maskinen ved at indstille tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". Genstart maskinen ved at indstille tændingsnøglen til position "I". Batteriafladning under brug 10. Så længe den grønne advarselslampe (7a, fig. B) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Når den grønne advarselslampe (7a) slukker, og den gule (7b) og derefter den røde advarselslampe (7c) tænder, skal batterierne oplades. Når den gule advarselslampe (7b) tænder, vil maskinen kun kunne betjenes i nogle få minutter (alt afhængig af den anvendte batteritype). Når den røde advarselslampe (7c) tænder, er maskinens batteri opbrugt. Efter nogle få sekunder vil børsterne/rondelholderne standse, hvorefter ophænget automatisk hæves. Sugesystemet og drivmotoren vil fortsat køre, så det er muligt at færdigtørre gulvet og køre maskinen hen til et passende opladningsområde. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. BEMÆRK Hvis det ikke er muligt at bevæge maskinen ved hjælp af dens drivmotor, henvises til afsnittet "Når maskinen skal skubbes/bugseres". TØMNING AF TANK En automatisk svømmerafbryder (5, fig. I) afbryder sugesystemet, når snavsevandstanken (15) er fuld. Når sugefunktionen sættes ud af drift, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens. Når snavsevandstanken (15, fig. I) er fuld, tømmes den efter følgende fremgangsmåde: Tømning af snavsevandstank 1. Stands maskinen ved at udligne trykket på pedalen (3, fig. C). 2. Løft børste-/rondelophænget og gummisvaberen med kontakten (4, fig. B). 3. Kør maskinen hen til tømningsstedet. 4. Tøm snavsevandstanken gennem slangen (10, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. Tømning af sæbevands- eller skyllevandstank 5. Følg punkterne 1 til Tøm sæbevands- eller skyllevandstanken ved hjælp af hanen (24, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand (2) B 13

18 BRUGERMANUAL EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades: 1. Afmonter børsterne/rondelholderne som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Tøm tankene (15 og 16, fig. I) som beskrevet i foregående afsnit. 3. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet Vedligeholdelse). 4. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsterne/rondelholderen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret. NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES/BUGSERES Når det ikke er muligt at flytte maskinen ved egen kraft, udløses den elektromagnetiske bremse (27, fig. C) efter følgende fremgangsmåde. Skru de indvendige skruer (29, fig. C) helt i bund (ved at dreje dem med uret) med den medfølgende nøgle. Når maskinen står på det ønskede sted, spændes skruerne (29, fig. C) ca. 3 omgange, så den elektromagnetiske bremse kobles til (27). ADVARSEL! Hvis skruerne (29, fig. C) ikke løsnes som vist, vil den elektromagnetiske bremse være deaktiveret. ADVARSEL! Start ikke maskinen, når skruerne (29, fig. C) på den elektromagnetiske bremse er spændt (elektromagnetisk bremse deaktiveret). NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Følg fremgangsmåderne som er beskrevet i afsnittet Efter brug. 2. Frakobl den røde batteriklemme (4, fig. J) efter følgende fremgangsmåde: Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 3. Tøm EDS-Økosystemet for vand, som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse (kun for maskiner med EDS-Økosystem (tilbehør)). FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter de første 8 arbejdstimer kontrolleres det, at maskinens spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Dette arbejde skal udføres med slukket motor og afmonteret batteri. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem, før enhver form for vedligeholdelse påbegyndes. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual omfatter et skema over regelmæssig vedligeholdelse og beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Servicemanualen som findes i ethvert servicecenter (2) B

19 BRUGERMANUAL SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Fremgangsmåde Dagligt eller efter brug af maskinen En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Rengøring af gummisvaber Rengøring af børster/cylindrisk børste Rengøring af tank- og sugefilter med svømmer Opladning af batterierne Kontrol og udskiftning af sugelæber Kontrol af sideklap Rengøring af rengøringsmiddelfilter Kontrol af batteriets væskestand (WET) Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol og justering af drivremmene mellem motorerne og de cylindriske børster (2) Smøring af gummisvaberens glidesko (2) Kontrol af den elektromagnetiske bremse (2) Kontrol eller udskiftning af de elektriske børste-/rondelmotorers kulbørster (2) Kontrol eller udskiftning af sugemotorens kulbørste (2) Kontrol eller udskiftning af drivmotorens kulbørste (2) (1): Efter de første 8 arbejdstimer (2): Dette vedligeholdelsesarbejde skal udføres af et autoriseret Nilfisk-Advance Servicecenter KONTROL AF MASKINENS ARBEJDSTIMER RENGØRING AF GUMMISVABER 1. Sæt tændingsnøglen (12, fig. B) i, og indstil den til position "I". 2. Ved opstart af maskinen vises det samlede antal arbejdstimer (gulvvask og tørring) på displayet (8, fig. B) i 5 sekunder. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". BEMÆRK En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren og at sugelæberne er i god stand. FORSIGTIG! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde skarpe genstande. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Sæt tændingsnøglen (12, fig. B) i, og indstil den til position "I". 3. Sænk gummisvaberen (12, fig. C) ved hjælp af kontakten (6, fig. B). 4. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". 5. Frakobl sugeslangen (11, fig. C) fra gummisvaberen. 6. Løsn håndhjulene (15, fig. C), og afmonter gummisvaberen (12). 7. Vask og rens gummisvaberen. Vær især påpasselig med at få renset mellemrummene (1, fig. F) og hullet (2) for snavs og affald. Kontroller, at den forreste (3) og bagerste sugelæbe (4) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes de. 8. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge (2) B 15

20 BRUGERMANUAL KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER 1. Rens gummisvaberen som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kontroller, at kanterne (5 og 12, fig. F) på begge sugelæber (17 og 18, fig. C) ligger i samme niveau i hele deres længde; hvis dette ikke er tilfældet, justeres højden som beskrevet herefter: den bagerste sugelæbe (4, fig. F) justeres ved at afmontere holderen (6) og løsne vingemøtrikkerne (7). Stram igen vingemøtrikken, og sæt holderen på plads. Juster den forreste sugelæbe (3, fig. F) ved at løsne vingemøtrikkerne (8), som derefter strammes til igen. 3. Kontroller, at den forreste (3, fig. F) og bagerste sugelæbe (4) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes de efter følgende fremgangsmåde. Kontroller, at forsiden (9) på den bagerste sugelæbe ikke er slidt; hvis den anden side er intakt, kan sugelæben vendes. Hvis denne side også er slidt, udskiftes sugelæben efter følgende fremgangsmåde. For at udskifte (eller vende) den bagerste sugelæbe (4), afmonteres holderen (6), vingemøtrikkerne (7) løsnes og bæltet (10) fjernes. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. For at udskifte den forreste sugelæbe (3), løsnes vingemøtrikkerne (8), og bæltet (11) fjernes. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. Efter at have udskiftet (eller vendt) sugelæberne, justeres deres højde som beskrevet i forrige punkt. 4. Geninstaller gummisvaberen (12, fig. C), og skru håndhjulene (15) fast. 5. Tilslut sugeslangen (11, fig. C) til gummisvaberen (12). 6. Om nødvendigt nivelleres gummisvaberen med håndhjulet (16, fig. C). RENGØRING AF BØRSTER/CYLINDRISK BØRSTE RENGØRING AF TANK- OG SUGEFILTER MED SVØMMER 1. Kør maskinen hen til tømningsstedet. 2. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". 3. Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I). 4. Vask og rens dækslerne (1 og 13, fig. I), tankene (15 og 16) og nettet (5) på sugesystemets automatiske lukkemekanisme med rent vand. Dræn tankene for vand ved hjælp af røret (10, fig. C) og hanen (24). 5. Om nødvendigt løsnes låsene (1, fig. G), og nettet (2) åbnes. Tag fat i svømmeren (3), rens alle komponenterne, og sæt dem på plads igen. 6. Kontroller, at tankdækslets pakning (4, fig. G) er intakt. BEMÆRK Pakningen (4, fig. G) danner et vakuum i tanken, som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det snavsede vand. Om nødvendigt udskiftes pakningen (4, fig. G) efter at den er blevet taget ud af fordybningen (5). Når den nye pakning installeres, skal man sørge for at endestykket (6) er i det centrale område bagtil, som vist i figuren. 7. Kontroller, at overfladen på pakningens (4, fig. G) fordybning (7) er intakt og passer til pakningen. 8. Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). RENGØRING AF SÆBETANK (Tilbehør) Hvis maskinen er udstyret med en sæbetank (9, fig. I) (tilbehør), rengøres den efter følgende fremgangsmåde: Åbn skjoldet (1, fig. J). Løsn slangestudsen (7, fig. J), og fjern slangen fra tanken (8). Afmonter tanken (8, fig. J) ved at udløse holderen. Vask og rens sæbetanken (8, fig. J) i passende omgivelser. Monter tanken (8, fig. J), og tilslut slangestudsen (7). Luk forsigtigt skjoldet (1, fig. J). FORSIGTIG! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsterne, da der kan optræde skarpe genstande. 1. Afmonter børsterne som beskrevet i afsnittet Brug. 2. Vask og rens børsterne med sæbe og vand. 3. Kontroller, at børstehårene er intakte. Udskift om nødvendigt børsten (2) B

21 BRUGERMANUAL TØMNING AF EDS - ØKOSYSTEM (tilbehør) 1. Rengør sæbetanken, og fjern eventuelle rester af sæbe i slanger og sæbepumpe. 2. Kør maskinen hen til tømningsstedet. 3. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position I. 4. Start EDS - Økosystemet ved at trykke på kontakten (9, fig. B). Kontroller, at den grønne advarselslampe tænder. 5. Tryk samtidig på kontakterne (9 og 10a, fig. B), indtil den grønne advarselslampe på kontakten (9) begynder at blinke (efter ca. 5 sekunder). 6. Slip kontakterne, og vent til advarselslampen (9, fig. B) holder op med at blinke. 7. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". 8. Åbn dækslet (13, fig. I), og kontroller at slangen (12) er tom. Hvis dette ikke er tilfældet, gentages pkt. 3 til 8. BEMÆRK Det tager ca. 10 sekunder at dræne tanken. Sugefunktionen aktiveres automatisk for at fjerne de sidste rester af sæbe. BEMÆRK Ønsker man en grundigere rengøring af systemet, kan tanken (9, fig. I) drænes, når den er fuld af vand. Det anbefales at dræne tanken, når EDS - Økosystemet er rigtig beskidt/dækket med en hård skorpe, fordi maskinen ikke har været brugt/rengjort i længere tid. BEMÆRK Denne fremgangsmåde kan også bruges til hurtigere at fylde slangen for tilførsel af sæbe (12, fig. I), når tanken (9) er fuld og slangen (12) stadig er tom. KONTROL OG UDSKIFTNING AF SIDEKLAP Kontrol 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". 3. Idet der arbejdes på begge sider af maskinen, løsnes skrueknapperne (2, fig. D), hvorefter sideklapperne (3) tages af. 4. Vask og rens sideklapperne. 5. Kontroller, at sideklappernes nederste kant (4, fig. D): ligger i samme niveau i hele deres længde er intakte og fri for flænger ikke er slidt på den nederste indvendige hjørnekant (5, Fig. D) Hvis dette er tilfældet, vendes eller udskiftes klapperne efter følgende fremgangsmåde: Vend eller udskift 6. Løsn vingemøtrikkerne (6, fig. D), og fjern bæltet (7). 7. Løsn bladet (8, fig. D) og vend det, såfremt det er muligt, så den nederste indvendige hjørnekant (5) er intakt. Hvis alle hjørnekanterne er slidte, skal bladet udskiftes. Samling og højdejustering 8. Monter bladene (8, fig. D) og klappen (3) som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge. 9. Start maskinen, og sænk ophænget (4, fig. C). Kontroller, at sideklappens blade (8, fig. D): er i let berøring med jorden når maskinen er i brug, opsamles sæbevandet af sideklappernes blade (8, Fig. D). Hvis dette ikke er tilfældet, standses maskinen, og klaphøjden justeres med skrueknapperne (2) og (9). Efter justeringen strammes skrueknapperne. BEMÆRK Dette kan om nødvendigt gøres flere gange efter hinanden (2) B 17

22 BRUGERMANUAL RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Indstil tændingsnøglen (12, fig. B) til position "0". 3. Luk for sæbevands- eller skyllevandshanen (5, fig. E), idet der arbejdes under maskinen, bag det højre baghjul. Hanen (5, fig. E) er lukket i position (6) og åben i position (7). 4. Fjern det gennemsigtige låg (1, fig. E) og sien (2), idet der arbejdes under maskinen, foran det højre baghjul. Rengør delene og sæt dem tilbage på plads (3). BEMÆRK Monter sien (2, fig. E) i støtteanordningens (3) hus (4). 5. Luk op for hanen (5, fig. E). OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK Oplad batterierne når den gule og røde advarselslampe (7b eller 7c, fig. B) tænder, eller hver gang maskinen er blevet rengjort. FORSIGTIG! Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. FORSIGTIG! Batteriopladeren skal passe til de batterier, der er installeret på maskinen. ADVARSEL! Under opladning af batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad altid skjoldet stå åbent under opladningen af batterierne. ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed under opladningen af batterierne, da de kan lække. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Opladning af batterierne med en ekstern batterioplader 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). 3. Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). 4. Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 5. Kun gældende for WET-batterier: Kontroller batteriernes akkumulatorvæskestand (2, fig. J). Efterfyld om nødvendigt med akkumulatorvæske gennem hætterne (5, fig. J). Lad hætterne (5, fig. J) stå åbne til næste opladning. Rengør om nødvendigt batteriernes overflade. 6. Sørg for at der anvendes en passende ekstern batterioplader, som beskrevet i batteriets betjeningsmanual. Batteriopladerens mærkespænding skal være 24 V. 7. Batteriklemmen (4, fig. J) kobles fra batteriet og tilsluttes den eksterne batterioplader. 8. Tilslut batteriopladeren til strømforsyningen. 9. Når opladningen er fuldført, kobles batteriopladeren fra strømforsyningen og batteriklemmen (4, fig. J). 10. (Kun gældende for WET-batterier) Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand, og luk alle hætterne (5, fig. J). 11. Tilslut batteriklemmen (4, fig. J) til maskinen. 12. Luk forsigtigt skjoldet (1, fig. J). 13. Fyld tankene (15 og 16, fig. I); maskinen er parat, og arbejdet kan genoptages. Opladning af batteriet med maskinens egen batterioplader (tilbehør) 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Kun gældende for WET-batterier: Åbn dækslerne (1 og 13, fig. I), og kontroller at tankene (15 og 16) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de ved hjælp af drænrøret (10, fig. C) og hanen (24). Luk dækslerne (1 og 13, fig. I). Åbn forsigtigt skjoldet (1, fig. J). Kontroller batteriernes akkumulatorvæskestand (2, fig. J). Efterfyld om nødvendigt med akkumulatorvæske gennem hætterne (5, fig. J). Når det korrekte niveau er nået, lukkes dækslet (5, fig. J) til. Rens om nødvendigt batteriets overflade. 3. Sæt batteriopladerens stik (8, fig. C) i strømforsyningen (spændingen og svingningstallet skal være kompatible med batteriopladerens værdier, som angivet på maskinens mærkeplade). BEMÆRK Når batteriopladeren er koblet til strømforsyningen, sættes samtlige maskinfunktioner automatisk ud af drift (2) B

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Käyttöohjeet JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Käyttöohjeet JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ BIAxxxx BIAAxxxx BIAAAxxxx IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAxx Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet,

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot