SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK"

Transkriptio

1 SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING

2 B D S C S E a 5b F S a 23b 14 S S311227

3 BRUGERMANUAL DANSK INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPBEVARING AF MANUALEN... 2 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT... 2 IDENTIFIKATIONSDATA... 2 ANDRE REFERENCEMANUALER... 2 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 2 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 SIKKERHED... 3 SYMBOLER... 3 GENERELLE INSTRUKTIONER... 3 UDPAKNING... 5 MASKINBESKRIVELSE... 5 DRIFTSEVNER... 5 SKIK OG BRUG... 5 BESKRIVELSE... 5 TEKNISKE DATA... 6 ELEKTRISKE SIKRINGER... 7 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR... 7 BRUG... 7 KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE... 7 INDSTILLING (WET ELLER GEL), MONTERING OG OPLADNING AF BATTERIERNE... 8 FØR OPSTART AF MASKINEN... 8 MASKINSTART OG -STOP... 9 MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING)... 9 TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN... 9 TØMNING AF TANK EFTER BRUG AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF GUMMISVABER KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER RENGØRING AF BØRSTE RENGØRING AF TANK OG SUGENET RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED OPLADNING AF BATTERIERNE KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING PROBLEMLØSNING OPHUGNING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (1) B SCRUBTEC 343 B 1

4 DANSK BRUGERMANUAL INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske egenskaber, betjening, oplagring, vedligeholdelse, sikkerhedsforanstaltninger og reservedele. Enhver med ansvar for maskinens betjening eller vedligeholdelse bør læse manualen nøje igennem, før arbejdet påbegyndes. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte et autoriseret ALTO Servicecenter. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre vedligeholdelsesarbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. ALTO vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader (hvis en sådan er monteret), som skal betragtes som en integreret del af denne manual. Reservedelskatalog, som leveres med maskinen. Servicemanual (findes i ethvert ALTO Servicecenter). RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et ALTO Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til ALTO for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER ALTO forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af ALTO. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fig. A vises dokumentationen, som bevidner at gulvvaskemaskinen er fremstillet i overensstemmelse med alle gældende EU-direktiver. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer er angivet på mærkepladen og kan aflæses udefra (1, fig. C). Årstallet for maskinens fremstilling kan ses på EU-mærkepladen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens model og serienummer nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... 2 SCRUBTEC 343 B (1) B

5 BRUGERMANUAL DANSK SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. ADVARSEL! Frakobl batterierne, inden der udføres nogen for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret personale. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Ved brug af blybatterier (WET) skal disse holdes på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier skal udføres med afmonteret snavsevandstank, i et område med god ventilation og på afstand af åben ild. FORSIGTIG! Læs nøje samtlige instruktioner, før enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Inden batteriopladeren tages i brug, kontrolleres det at netspændingen svarer til den frekvens og spænding, der er angivet i den tilsvarende manual. For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, skal man ikke lade maskinen være uden opsyn, når den er tilsluttet netspændingen. Frakobl maskinen, når den ikke er i brug eller inden vedligeholdelse/reparation. Udsæt ikke maskinen for regn, da dette kan forårsage elektrisk stød. Opbevar maskinen indendørs. Lad ikke børn bruge maskinen som legetøj. Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn. Brug kun maskinen, som beskrevet i denne manual. Brug kun reservedele, der anbefales af fabrikanten. Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter til reparation. Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af et autoriseret servicecenter. Brug ikke strømkablet til at trække eller bære maskinen; brug ikke strømkablet som et håndtag. Lad ikke strømkablet komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke maskinen hen over strømkablet. Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varme overflader. Ryg ikke under opladningen af blybatterier (WET). Tag alle nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende tøj fanges i maskinens bevægelige eller sugende dele. Arbejd ikke under en løftet maskine, medmindre den er forsvarligt fastlåst. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse (1) B SCRUBTEC 343 B 3

6 DANSK BRUGERMANUAL Brug ikke maskinen på overflader, der overskrider de angivne grænser for hældning (se maskinen). Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker i nærheden. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Maskinen skal opbevares ved temperaturer mellem 0 C og 40 C Brug maskinen ved temperaturer mellem 0 C og +40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Maskinens vibrationsniveau er under 2,5 m/s 2 (98/37/EEC - EN 1033/1995). Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede; sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer som måtte nedsætte luftstrømmen. Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Læg mærke til maskinens arbejdsgang, når temperaturen er under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i manualen. Brugen af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden. Når maskinen er udstyret med blybatterier (WET), må den ikke hældes mere end 30 i forhold til dens vandrette stilling, da der ellers er fare for at den ætsende syre siver ud af batterierne. Fjern altid batterierne, inden maskinen vippes i forbindelse med vedligeholdelse. 4 SCRUBTEC 343 B (1) B

7 BRUGERMANUAL DANSK UDPAKNING Følg instruktionerne på transportkassen ved udpakning af maskinen. Ved modtagelse af maskinen, efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: 1. Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til elektronisk batterioplader (hvis en sådan er monteret) Gulvvaskemaskinens reservedelskatalog 2. Nr. 1 40A lamelformet sikring 3. Nr. 2 batteripaneler 4. (Kun for maskiner, der leveres uden batterier) Nr. 1 startkabel til batteri Nr. 4 beskyttelseshætter MASKINBESKRIVELSE DRIFTSEVNER Denne gulvvaskemaskine SCRUBTEC 343 B kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overflader i f.eks. kontor- eller industribygninger. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinen må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæppevask. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre eller højre tager udgangspunkt i førerens stilling med hænderne på kørehåndtaget (2, fig. C). BESKRIVELSE Kontrolpanel (Se fig. B) 1. Kontrolpanel 2. Advarselslampe for opladet batteri (grønt) 3. Advarselslampe for delvis batteriafladning (gult) 4. Advarselslampe for batteriafladning (rødt) 5. Børste-/rondeludløser 6. Sugekontakt Maskinen set bagfra (Se fig. C) 1. Serienummer/tekniske data/eu-mærkeplade 2. Styrearm 3. Greb til justering af kørehåndtagets hældning 4. Doseringshåndtag 5a. Min. sæbedosering 5b. Maks. sæbedosering 5. Dæksel til snavsevandstank 6. Ekstra baghjul til transport/parkering 7. Midterhjul på fast akse 8. Børste/rondel 9. Børste-/rondeldæksel 10. Gummisvaber 11. Håndhjul til sikring af gummisvaber 12. Forreste sugelæbe 13. Bagerste sugelæbe 14. Fjedre til sikring af sugelæberne 15. Snavsevandstankens drænslange 16. Snavsevandstankens drænslangebeslag 17. Drænventil til rengøringsmiddel 18. Håndtag til hævning/sænkning af gummisvaber 19. Filter til rengøringsmiddel 20. Strømkabel til batterioplader (tilbehør) (1) B SCRUBTEC 343 B 5

8 DANSK BRUGERMANUAL 21. Gummisvaberens sugeslange 22. Transport-/parkeringsanordning 23a. Aktiveret transport/parkeringsanordning 23b. Deaktiveret transport-/parkeringsanordning 23. Styrestift til transport-/parkeringsanordning 24. Elektrisk komponentpanel 25. Batterioplader (tilbehør) 26. Kontrollamper til batterioplader (tilbehør) 27. Batteriets installationsdiagram 28. Batteriforbindelse (modeller uden indbygget batterioplader) 29. Børste-/rondelophæng (aktiveret) 30. Snavsevandstank 31. Rengøringsmiddeltank Tanken set forfra (Se fig. J) 1. Snavsevandstankens dæksel (åben) 2. Snavsevandstankens dækselpakning 3. Børste-/rondelophæng (aktiveret) 4. Snavsevandstank 5. Rengøringsmiddeltank 6. Sugenet med automatisk svømmerafbryder 7. Snavsevandstankens bundprop 8. Sugemotor 9. Børste-/rondelmotor 10. Batterier 11. Batteriets installationsdiagram 12. Dæksel med børste-/rondelholders koblingsstift 13. Justeringsskrue, maskinhastighed 14. Børste 15. Rondelholder 16. Rondel 17. Skrue 18. Sikkerhedsventil 19. Dækslets holder (anvendt) TEKNISKE DATA Generelt Rengøringsbredde Min. størrelse (maskinstativ) Længde Bredde Højde Værdier 430 mm mm 570 mm 860 mm Længde mm Maks. størrelse (styrearm/gulv) Bredde 700 mm Højde mm Gummisvaberens bredde 700 mm Maskinvægt med batterier 125 Kg Midterhjulets diameter (på fast akse) 251 mm Børste-/rondeldiameter 430 mm Hjultryk 0,36 N/mm 2 Børste-/rondeljordtryk 36 g/cm 2 Præstationsevne Sugeeffekt Lydtryksniveau Sugemotoreffekt Børste-/rondelmotoreffekt Batterispænding Standardbatterier Rentvandstankens kapacitet Snavsevandstankens kapacitet Værdier 95 mbar 70 dba (LpA) 300 W 520 W 24 V 12 V 50 Ah (GEL) 29 L 29 L 6 SCRUBTEC 343 B (1) B

9 BRUGERMANUAL DANSK Ledningsdiagram (Se fig. L) CH1: Batterioplader C1: Batteriopladerens connector EB1: Printplade (CF BA430) EB2: Printplade-led (CF BALED) ES1: Børste-/rondelkontakt ES2: Sugekontakt ES3: Batteriopladerens relæ EV1: Vandmagnetventil F1: Børstesikring (40A) F2: Sugesikring (40A) F3: Sikring, magnetventil og printplade (5A) IS1: Minusklemme M1: Børste-/rondelmotor M2: Sugemotor SW1: Børste-/rondelkontakt SW2: Sugekontakt Farvekode BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid YE: Gul ELEKTRISKE SIKRINGER Følgende sikringer, der er placeret under dækslet (1, fig. I), beskytter de tilsvarende kredsløb: Børste (40A): (2, fig. I) Suger (40A): (3, fig. I) Magnetventil og printplade (5A): (4, fig. I) TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Bortset fra standardkomponenterne, kan maskinen udstyres med følgende tilbehør, alt afhængig af hvilken slags arbejde, der skal udføres: Børster/rondeller af forskellige materialer; Elektronisk batterioplader. For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte et autoriseret servicecenter eller forhandleren. BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder dækkes til og skal omgående udskiftes, hvis de beskadiges. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende hætter på batteripolerne. Maskinen bruger 2 stk. 12 V batterier, som skal tilsluttes i overensstemmelse med diagrammet (28, fig. C). Maskinen kan leveres på én af følgende måder: a) Med GEL batteri og klar til at blive taget i brug. Start maskinen ved at trykke på børstens/rondellens og sugerens trykkontakter (5 og 6, fig. B). Hvis den grønne advarselslampe (2, fig. B) tænder, er batteriet parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (3 eller 4, fig. B) tænder, skal batterierne oplades, inden maskinen kan tages i brug (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). b) Uden batteri Køb passende batterier [se afsnittet Tekniske data og diagram (28, fig. C)]. Kontakt en kvalificeret forhandler til udvælgelse og montering af batteriet. Vælg mellem (WET) eller (GEL) batterier, monter batterierne på maskinen, og oplad dem som beskrevet i næste afsnit (1) B SCRUBTEC 343 B 7

10 DANSK BRUGERMANUAL INDSTILLING (WET ELLER GEL), MONTERING OG OPLADNING AF BATTERIERNE Maskinens printplade skal indstilles til den valgte type batterier, bly (WET) eller gel (GEL) batterier. Dette gøres efter følgende fremgangsmåde: Maskinindstilling 1. Kontroller om nødvendigt, at batteriklemmen (29, fig. C) er frakoblet. 2. Maskinen er fra fabrikken indstillet til GEL-batterier. Hvis indstillingen svarer til den valgte batteritype, kan De gå videre til pkt. 6. Ellers følges vejledningen i pkt. 3, 4 og Fjern skruerne (5, fig. I), og afmonter forsigtigt låget over el-delene (1); 4. Indstil mikrokontakten (6, fig. I) til positionen for WET batterier. ADVARSEL! Rør ikke ved den tilstødende kontakt (7, fig. I). 5. Sæt låget (1, fig. I) tilbage på plads, og fastspænd skruerne (5). Montering af batterier 6. Frakobl sugeslangen (22, fig. C) fra gummisvaberen (11). 7. Frakobl snavsevandstankens drænslange (16, fig. C) fra beslaget (17). 8. Åbn dækslet (6, fig. C), og fastgør det med holderen (19, fig. J). 9. Tag fat i snavsevandstanken (1, fig. H) i området (2), og løft den en anelse. 10. Frakobl sugeslangen (3) fra tanken, og afmonter tanken (1) med slangerne (4) og (5). 11. Monter batterierne på maskinen som angivet i diagrammet (28, fig. C). 12. Geninstaller tanken (1, fig. H) ved at følge pkt. 6 til 10 i omvendt rækkefølge. Opladning af batterierne 13. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). FORSIGTIG! Batterierne skal oplades indendørs i tørre omgivelser. FØR OPSTART AF MASKINEN Montering af gummisvaber 1. Sæt gummisvaberen (11, fig. C) på plads, og fastgør den med håndhjulene (12). Tilslut sugeslangen (22) til gummisvaberen. Påfyldning af rengøringsmiddeltank 2. Fyld rengøringsmiddeltanken (5, fig. J) med et rengøringsmiddel, der passer til den forestående type arbejde. Undlad at fylde tanken helt op: fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt som bruges til at fremstille opløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. BEMÆRK Vælg mellem en børste- (14, fig. J) eller rondelholder (15), afhængigt af hvilken type gulv, der skal rengøres. Installation af børste- eller rondelholder 3. Sæt styrestiften (24, fig. C) på plads, og deaktiver (23b) transport-/parkeringsanordningen. 4. Løft børste-/rondeldækslet (10, fig. C) ved hjælp af håndtaget (2). 5. Placer børste- (14, fig. J) eller rondelholderen (15) under dækslet. 6. Luk dækslet (10, fig. C) ved hjælp af håndtaget (2). 7. Fastgør børste-/rondelholderen ved at holde børste-/rondelkontakten (5, fig. B) nede i nogle få sekunder. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fastgøres børste-/rondelholderen manuelt, idet den drejes mod uret (fig. K). Indstilling 8. Indstil kørehåndtaget (2, fig. C) til en passende stilling ved hjælp af grebet (3). 8 SCRUBTEC 343 B (1) B

11 BRUGERMANUAL DANSK MASKINSTART OG -STOP Maskinstart 1. Gør maskinen parat, som beskrevet i foregående afsnit. 2. Sænk gummisvaberen (11, fig. C) med håndtaget (19). 3. Indstil doseringshåndtaget (4, fig. C) til en position mellem mærkerne min. (5a) og maks. (5b). Det er under ingen omstændigheder muligt at slå vandtilstrømningen helt fra under brugen af maskinen. 4. Start maskinen med hånden på håndtaget (2, fig. C), og indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (5 og 6, fig. B) til "I". BEMÆRK Maskinen er parat til at blive taget i brug, når den grønne advarselslampe (2, fig. B) tænder. Hvis den gule eller røde advarselslampe (3 eller 4, fig. B) tænder, skal batteriet oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Maskinstop 5. Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (5 og 6, fig. B) til "0". 6. Løft gummisvaberen med håndtaget (19, fig. C). 7. Sæt styrestiften (24, fig. C) på plads, og løft børsten/rondellen ved at aktivere (23a) transport-/parkeringsanordningen. MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) 1. Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Hold begge hænder på kørehåndtaget (2, fig. C), skub til maskinen og start rengøringsarbejdet (gulvvask/tørring). FORSIGTIG! Anvend altid børsten/rondellen med sæbe for ikke at ødelægge gulvoverfladen, og sluk børste-/rondelrotationen med kontakten (5, fig. B), når maskinen ikke kører. Batteriafladning under brug 4. Så længe den grønne advarselslampe (2, fig. B) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Hvis den grønne advarselslampe (2) slukker og den gule (3) og røde advarselslampe (4) tænder, skal batteriet oplades, da maskinen kun vil kunne betjenes i en kortere periode. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. Justering af maskinens kørehastighed 5. Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Maskinens kørehastighed kan om nødvendigt justeres, som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN Når maskinen skal transporteres/parkeres, gøres det efter følgende fremgangsmåde: 1. Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (5 og 6, fig. B) til "0". 2. Løft gummisvaberen med håndtaget (19, fig. C). 3. Tag fat i håndtaget (2, fig. C) og sænk det forsigtigt, indtil baghjulet (7, fig. C) er i berøring med gulvet (fig. D). Lad maskinen forblive i denne position, og skub den hen til transport-/parkeringsområdet. 4. Efter endt arbejde skal man undlade at trække børsten/rondellen hen over gulvet og efterlade våde mærker. Afmonter i stedet børsten/rondellen ved hjælp af udløseranordningen (for nærmere oplysninger henvises til afsnittet Efter brug), og sæt den på plads i støtteanordningen (3, fig. J). FORSIGTIG! Inden De løfter børsten/rondellen, standses rotationen ved hjælp af kontakten (5, fig. B). 3. Om nødvendigt tilpasses mængden af rengøringsmiddel på børsterne med håndtaget (4, fig. C) (1) B SCRUBTEC 343 B 9

12 DANSK BRUGERMANUAL TØMNING AF TANK En automatisk svømmerafbryder (6, fig. J) afbryder sugesystemet, når snavsevandstanken (4) er fuld. Når sugesystemet sættes ud af drift som følge af en fuld snavsevandstank, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens. Når snavsevandstanken (4, fig. J) er fuld, skal den tømmes efter følgende fremgangsmåde: Tømning af snavsevandstank 1. Stop maskinen ved at trykke på børstens/rondellens og sugerens trykkontakter (5 og 6, fig. B). 2. Løft gummisvaberen med håndtaget (19, fig. C). 3. Skub maskinen hen til tømningsstedet. 4. Sæt styrestiften (24, fig. C) på plads, og løft børsten/rondellen ved at aktivere (23a) transport-/parkeringsanordningen. 5. Tøm snavsevandstanken for vand gennem drænslangen (16, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. Tømning af rengøringsmiddeltank 6. Følg punkterne 1 til Tøm rengøringsmiddeltanken ved hjælp af drænventilen (18, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades: 1. Frakobl børste-/rondelholderen efter følgende fremgangsmåde: Hæv børsten/rondellen, indstil børste-/rondelkontakten (5, fig. B) til position "I" og efter nogle få sekunder til position "0", og udløs børste-/rondelholderen. 2. Tøm tankene (4 og 5, fig. J) som beskrevet i foregående afsnit. 3. Foretag de nødvendige vedligeholdelsesoperationer efter brug (se afsnittet Vedligeholdelse). 4. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsten/rondellen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret. AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK Ved opladning af blybatterier (WET) eller andre vedligeholdelsesoperationer kan det være nødvendigt at afmontere snavsevandstanken (1, fig. H), hvilket gøres efter følgende fremgangsmåde: 1. Tøm snavsevandstanken (4, fig. J) som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 3. Kontroller, at kontakterne (5 og 6, fig. B) er indstillet til "0". 4. Frakobl sugeslangen (22, fig. C) fra gummisvaberen (11). 5. Frakobl snavsevandstankens drænslange (16, fig. C) fra beslaget (17). 6. Åbn dækslet (6, fig. C), og fastgør det med holderen (19, fig. J). 7. Tag fat i snavsevandstanken (1, fig. H) i området (2), og løft den en anelse. 8. Frakobl sugeslangen (3 fig. H) fra tanken, og afmonter tanken (1) med slangerne (4) og (5). NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Udfør operationerne som beskrevet i afsnittet Efter brug. 2. Afmonter snavsevandstanken (1, fig. H) efter ovenstående fremgangsmåde, og frakobl batteriets minusklemme (10, fig. J). 3. Geninstaller snavsevandstanken (1, fig. H). 4. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter den første arbejdsperiode (første 8 timer) kontrolleres det, at maskinens spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. 10 SCRUBTEC 343 B (1) B

13 BRUGERMANUAL DANSK VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse er med til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Vedligeholdelsesoperationer skal udføres med slukket motor og frakoblet batteri/batterioplader. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Servicemanualen som findes i ethvert Servicecenter. SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Operation (1): og efter de første 8 arbejdstimer (2): kontakt et autoriseret ALTO Servicecenter for disse vedligeholdelsesoperationer RENGØRING AF GUMMISVABER Dagligt eller efter brug af maskinen En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Rengøring af gummisvaber Rengøring af børste Rengøring af tank og sugenet Kontrol og udskiftning af sugelæber Rengøring af rengøringsmiddelfilter Batterioplader Kontrol af WET-batteriets væskestand Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol og udskiftning af børstemotorens kulbørster (2) Kontrol og udskiftning af sugemotorens kulbørster (2) BEMÆRK En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren og at sugelæberne er i god stand. FORSIGTIG! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde skarpe genstande. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Kontroller, at kontakterne (5 og 6, fig. B) er indstillet til "0". 3. Sænk gummisvaberen med håndtaget (19, fig. C). 4. Frakobl sugeslangen (22, fig. C) fra gummisvaberen. 5. Løsn håndhjulene (12, fig. C), og afmonter gummisvaberen (11). 6. Vask og rens gummisvaberen; vær især påpasselig med at rengøre rummene (1, fig. E) og sugehullet (2) for snavs og affald. 7. Kontroller, at den forreste (3, fig. E) og bagerste sugelæbe (4) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de udskiftes (se fremgangsmåde i næste afsnit). 8. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge (1) B SCRUBTEC 343 B 11

14 DANSK BRUGERMANUAL KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER 1. Rengør gummisvaberen som beskrevet i det foregående afsnit. 2. Kontroller, at kanterne på den forreste (5, fig. E) og bagerste sugelæbe (12) er i niveau i hele deres længde; hvis dette ikke er tilfældet, justeres højden som beskrevet nedenfor: Afmonter fjederen (6), og juster den forreste (3) og den bagerste sugelæbe (4); Geninstaller fjederen, når begge sugelæber er korrekt justeret. 3. Kontroller, at den forreste (3, fig. E) og bagerste sugelæbe (4) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes de efter følgende fremgangsmåde. Efterse også den bagerste sugelæbes forreste hjørne (9) for slitage; hvis hjørnet er slidt, vendes sugelæben, så det slidte hjørne erstattes med det andet hjørne (7), såfremt dette ikke er slidt. Hvis det andet hjørne også er slidt, udskiftes sugelæben efter følgende fremgangsmåde: Afmonter fjederen (6), og udskift (eller vend) den bagerste sugelæbe (4); Geninstaller fjederen, når begge sugelæber er korrekt justeret. 4. Geninstaller gummisvaberen (11, fig. C), og skru håndhjulene (12) i. 5. Tilslut sugeslangen (22, fig. C) til gummisvaberen (11). RENGØRING AF BØRSTE BEMÆRK Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsterne, da der kan optræde skarpe genstande. RENGØRING AF TANK OG SUGENET 1. Skub maskinen hen til tømningsstedet. 2. Kontroller, at kontakterne (5 og 6, fig. B) er indstillet til "0". 3. Åbn dækslet (1, fig. J), og fastgør det med holderen (19, fig. J). Vask og rengør dækslet, tankene (4 og 5) og sugenettet (6) med rent vand. Tøm tankene for vand gennem drænslangen (16, fig. C) og ventilen (18). 4. Udløs om nødvendigt holderne (2, fig. F), og åbn sugenettet (1). Tag fat i svømmeren (3), rens alle komponenterne, og sæt alle delene tilbage på plads. 5. Kontroller, at forseglingen på snavsevandstankens dækselpakning (7, fig. F) er intakt. BEMÆRK Pakningen (7, fig. F) danner et vakuum i tanken, som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det snavsede vand. Om nødvendigt udskiftes pakningen (7) efter at den er blevet taget ud af fordybningen (8). Når den nye pakning installeres, skal De sørge for at endestykkerne (9) ligger i det centrale område, som vist på figuren. 6. Kontroller, at pakningens (7, fig. F) berøringsflade (10) er intakt og at forseglingen virker efter hensigten. 7. Efterse hullet (33, fig. C) for ophobninger. BEMÆRK Hullet (33, fig. C) kompenserer for luften i dækslets mellemrum, så der skabes et vakuum i snavsevandstanken. 8. Fjern holderen (19, fig. J), og luk snavsevandstankens dæksel (1). 1. Afmonter børsten som beskrevet i afsnittet Brug. 2. Vask og rens børsten med vand og sæbe. 3. Kontroller, at børstehårene er intakte. Udskift om nødvendigt børsten. 12 SCRUBTEC 343 B (1) B

15 BRUGERMANUAL DANSK RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER 1. Tøm rengøringsmiddeltanken (5, fig. J) som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 3. Kontroller, at kontakterne (5 og 6, fig. B) er indstillet til "0". 4. Fjern det gennemsigtige låg (1, fig. G) og sien (2); rengør delene, og geninstaller dem på støtteanordningen (3). BEMÆRK Monter sien (2, fig. G) i støtteanordningens (3) hus (4). JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED BEMÆRK Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Maskinens kørehastighed kan justeres efter følgende fremgangsmåde: 1. Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. 2. Juster maskinens kørehastighed ved hjælp af skruen (13, fig. J); følg nedenstående fremgangsmåde: Løsn skruen (17, fig. J) i højre side af maskinen ved at dreje den mod uret; Drej reguleringsskruen (13, fig. J) mod uret for at øge maskinens kørehastighed; Drej reguleringsskruen (13, fig. J) med uret for at nedsætte maskinens kørehastighed; Stram skruen (17, fig. J) efter endt justering. 3. Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. 4. Når maskinen er parat til at blive taget i brug, efterses den på behørig vis. Hvis det er nødvendigt at foretage andre justeringer, gentages pkt. 1 til 4. OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK Oplad batterierne, når advarselslamperne (3 eller 4, fig. B) tænder og efter endt arbejde. Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. ADVARSEL! Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Geninstaller ikke snavsevandstanken, før opladningen af batterierne er fuldført. ADVARSEL! Når der anvendes blybatterier (WET), skal der udvises stor forsigtighed under opladningen, da der er fare for at batterierne lækker. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. 1. Kun gældende for blybatterier (WET): Afmonter snavsevandstanken som beskrevet i afsnittet Brug. 2. Kør maskinen hen i et indendørs og tørt miljø (fugtfrit) for at oplade batterierne. 3. Kun gældende for blybatterier (WET). Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Lad batterihætterne stå åbne til næste opladning. Rengør om nødvendigt batteriernes overflade (1) B SCRUBTEC 343 B 13

16 DANSK BRUGERMANUAL 4. Oplad batterierne efter følgende fremgangsmåde. 5. Tilslut batteriopladerens strømstik (21, fig. C) til strømforsyningen (systemspændingen og frekvensen skal være kompatible med batteriopladerens værdier: se batteriopladerens manual). BEMÆRK Når batteriopladeren er koblet til strømforsyningen, sættes samtlige maskinfunktioner automatisk ud af drift. Den grønne advarselslampe (27, fig. C) blinker under opladningen af batterierne. 6. Batteriet er opladet, når den grønne advarselslampe (27, fig. C) forbliver tændt. 7. Når batteriopladningen er fuldført, tages batteriopladerens strømstik (21, fig. C) ud. Hæng opladeren på plads på maskinen. 8. Kun gældende for blybatterier (WET): Geninstaller snavsevandstanken som beskrevet i afsnittet Brug. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Luk batterihætterne; Rengør om nødvendigt batteriernes overflade. 9. Maskinen er nu klar til brug. BEMÆRK For yderligere information om betjening af batteriopladeren (26, fig. C) henvises til den relevante manual. PROBLEMLØSNING PROBLEM Ingen motortænding; ingen advarselslys er tændt Sugemotoren starter ikke Ikke tilstrækkelig opsugning af snavset vand Utilstrækkelig dosering af rengøringsmiddel Gummisvaberen laver mærker på gulvet LØSNING Frakobl batteriklemmerne Totalt afladede batterier Sprunget sikring Fuld snavsevandstank Tilstoppet sugenet eller svømmer ude af funktion Defekt eller frakoblet sugeslange Snavset eller slidt gummisvaber eller beskadigede sugelæber Snavsevandstankens dæksel ikke rigtigt lukket; slidt pakning eller tilstoppet kompensationshul Snavset rengøringsmiddelfilter Beskidt snavsevandstank (tilstoppet drænhul) Snavs under gummisvaberens sugelæber Beskadigede sugelæber For yderligere information henvises til Servicemanualen, som findes på ethvert ALTO Servicecenter. KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING 1. Kun gældende for maskiner uden batterioplader Frakobl batteriklemmen (29, fig. C). 2. Kun gældende for maskiner med batterioplader Afmonter snavsevandstanken som beskrevet i afsnittet Brug. 3. Kun gældende for maskiner med batterioplader Frakobl batteriets minusklemmer (10, fig. J). 4. Fjern skruerne (5, fig. I), og afmonter forsigtigt låget over el-delene (1). 5. Kontroller/udskift sikringerne: Børste (40A) (2, fig. I) Suger (40A) (3, fig. I) Magnetventil og printplade (5A) (4, fig. I). 6. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. 14 SCRUBTEC 343 B (1) B

17 BRUGERMANUAL DANSK OPHUGNING Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) (Gælder i Den Europæiske Union og i andre europæiske lande med separat affaldsindsamling) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Når maskinen kasseres, skal den afleveres hos en kvalificeret ophugger. Før ophugning skal følgende komponenter fjernes. Bortskaffelse skal ske i henhold til alle gældende love og bestemmelser: Batteri Hoved- og sidebørster Plastkomponenter og slanger Elektriske og elektroniske komponenter (1) B SCRUBTEC 343 B 15

18 DANSK BRUGERMANUAL EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8D Bellenberg Produkt: SCRUBBER Model: SCRUBTEC 343 B Beskrivelse: 24 VDC Battery charger VAC 50/60 Hz Dette apparats udformning overholder følgende relevante forskrifter: EC Machinery Directive 98/37/EC EC Low Voltage Directive 73/23/EECEC EMC Directive 89/336/EEC Anvendte harmoniserede standarder: EN , EN , EN 294, EN 349 EN EN Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: DIN EN IEC Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Collaudi e omologazioni Bellenberg, SCRUBTEC 343 B (1) B

19 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI JOHDANTO... 2 KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITE... 2 TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN... 2 YHDENMUKAISUUSTODISTUS... 2 TUNNISTUSTIETO... 2 MUUT VIITEKÄSIKIRJAT... 2 VARAOSAT JA HUOLTO... 2 MUUTOKSET JA PARANNUKSET... 2 TURVALLISUUS... 3 SYMBOLIT... 3 YLEISET OHJEET... 3 PURKAMINEN... 5 KONEEN KUVAUS... 5 SUORITUSKYKY... 5 SOPIMUKSET... 5 KUVAUS... 5 TEKNISET TIEDOT... 6 SÄHKÖSULAKKEET... 7 LISÄLAITTEET / VALINNAISVARUSTEET... 7 KÄYTTÖ... 7 AKUN TARKASTUS/UUTEEN KONEESEEN ASENTAMINEN... 7 (MÄRKÄ TAI HYYTELÖ) -AKUN ASETUS, ASENNUS JA LATAUS... 8 ENNEN KONEEN KÄYNNISTYSTÄ... 8 KONEEN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN... 9 KONEEN KÄYTTÖ (PESU/KUIVAUS)... 9 KONEEN KULJETUS/PYSÄKÖINTI... 9 SÄILIÖN TYHJENNYS KONEEN KÄYTÖN JÄLKEEN VEDEN TALTEENOTTOSÄILIÖN POISTO KONEEN PITKÄAIKAINEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYS ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA HUOLTO HUOLTOAIKATAULU RAAKELIN PUHDISTUS RAAKELIN TERIEN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN HARJAN PUHDISTUS SÄILIÖN JA IMUVERKON PUHDISTUS LIUOSSUODATTIMEN PUHDISTUS KONEEN NOPEUDEN SÄÄTÖ AKKUJEN LATAUS SULAKKEEN TARKASTUS/VAIHTO VIANETSINTÄ ROMUTUS EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (1) B SCRUBTEC 343 B 1

20 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA JOHDANTO KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän käsikirjan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tarvittavat tiedot, jotta hän voisi käyttää konetta asianmukaisesti, turvallisesti ja itsenäisesti. Se sisältää tietoja teknisistä ominaisuuksista, käytöstä, koneen toimimattomuudesta, huollosta, varaosista ja turvallisuuteen liittyvistä olosuhteista. Ennen kuin koneella tehdään mitään toimenpiteitä, kuljettajien ja huollosta vastaavien teknikoiden on luettava tämä käsikirja huolellisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun ALTO -huoltokeskukseen, jos olet epävarma ohjeiden tulkinnan suhteen tai halutessasi lisätietoja. TAVOITE Tämä käsikirja on tarkoitettu käyttäjille ja teknisille asiantuntijoille, jotka osallistuvat koneen ylläpitoon. Käyttäjät eivät saa suorittaa teknisille asiantuntijoille tarkoitettuja toimenpiteitä. ALTO ei ole vastuullinen vaurioista, jotka johtuvat tämän kiellon noudattamattomuudesta. TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN Tämä käsikirja on pidettävä koneen lähellä sopivassa laatikossa, erossa nesteistä ja muista aineista, jotka voivat aiheuttaa sille vahinkoa. MUUT VIITEKÄSIKIRJAT Sähköakun varaajan käyttökäsikirja (jos sähköakun varaaja kuuluu varustukseen), jota pidetään tämän käsikirjan kiinteänä osana. Varaosaluettelo, toimitetaan koneen mukana. Huoltokäsikirja, (jota voi kysyä ALTO -huoltokeskuksista). VARAOSAT JA HUOLTO Ammattitaitoisen henkilöstön tai ALTO valtuutettujen huoltokeskusten on suoritettava kaikki tarvittavat käyttö-, kunnosspito- ja korjaustyöt. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Soita ALTO valtuutettuun huoltoon tilataksesi tarvittavia varaosia ja varusteita tai toimittaaksesi koneen huoltoon. Ilmoita tällöin koneen malli ja sarjanumero. MUUTOKSET JA PARANNUKSET ALTO kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja varaa oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta lisätä tällaisia etuja aikaisemmin myytyihin koneisiin. ALTOn täytyy hyväksyä ja suorittaa kaikki muutokset ja/tai varusteiden lisäykset. YHDENMUKAISUUSTODISTUS Kuvassa A näkyy asiakirja, joka vahvistaa pesurikuivaimen lainmukaisuuden Euroopan talousyhteisön alueella. TUNNISTUSTIETO Koneen malli ja sarjanumero on merkitty tarraan, ja ne voidaan lukea koneen ulkopuolelta käsin (1, kuva C). Koneen valmistusvuosi on näkyvissä EC-ilmoituksessa, ja se on osoitettu myös kahdella ensimmäisellä numerolla koneen sarjanumerossa. Nämä tiedot ovat tarpeellisia, kun koneeseen tilataan varaosia. Kirjoita seuraavaan taulukkoon koneen tunnistetiedot myöhempää käyttöä varten. KONEEN malli... KONEEN sarjanumero... 2 SCRUBTEC 343 B (1) B

21 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI TURVALLISUUS Seuraavat symbolit osoittavat mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Lue aina huolellisesti nämä tiedot ja ryhdy tarvittaviin varotoimiin henkilöiden ja esineiden suojaamiseksi. Käyttäjän yhteistyö on välttämätöntä vahinkojen välttämiseksi. Mitkään toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi eivät tehoa, jos vastuussa oleva henkilö ei noudata käyttöohjeita täydellisesti. Useimmat tehtaassa työn tai liikkumisen aikana tapahtuvista onnettomuuksista aiheutuvat turvatoimien perusteiden laiminlyönneistä. Huolellinen ja ymmärtäväinen käyttäjä on paras tae onnettomuuksien välttämiseksi ja edellytys onnettomuuksien torjuntaohjelman toimimiselle. SYMBOLIT VAARA! Ilmoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle. VAROITUS! Ilmoittaa mahdollisen henkilöiden loukkaantumisvaaran. HUOMIO! Osoittaa tärkeisiin tai hyödyllisiin toimintoihin liittyvän vaaran tai huomioitavan asian. Kiinnitä erityistä huomiota kappaleisiin, jotka on merkitty tällä symbolilla. HUOMAUTUS Katso ohjekirjaa ennen minkään toimenpiteen suorittamista. YLEISET OHJEET Alla esitetään erityiset varoitukset ja huomautukset, jotka ilmoittavat mahdollisista vahingoista henkilöille ja koneelle. VAROITUS! Kytke akut irti ennen kuin suoritat mitään huolto-/kunnostustöitä. Tätä konetta saa käyttää vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö. Lapset tai vammaiset henkilöt eivät voi käyttää tätä konetta. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akut on pidettävä kaukana kipinöistä, liekeistä ja savuavista materiaaleista. Tavallisen toiminnan aikana vapautuu räjähtäviä kaasuja. Älä käytä koruja, kun työskentelet sähköosien lähellä. Älä käytä konetta lähellä myrkyllisiä, vaarallisia, tulenarkoja ja/tai räjähtäviä jauheita, nesteitä tai kaasuja. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akun lataus tuottaa erittäin räjähtää vetykaasua. Poista veden talteenottosäiliö akun latauksen ajaksi ja suorita lataus hyvin ilmastoidussa tilassa ja kaukana avoliekeistä. HUOMIO! Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen minkään huolto-/korjaustoimenpiteen suorittamista. Ennen kuin liität akun varaajan verkkoon varmista, että taajuus ja jännite, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä käsikirjassa, vastaavat verkkojännitettä. Jotta vältytään tulipalon, sähköiskun tai vahingon vaaralta, älä jätä konetta vartioimatta silloin, kun se on kytkettynä. Irrota kone verkkojännitteestä, kun sitä ei käytetä, ja ennen huoltoa. Sähköiskujen välttämiseksi älä altista konetta sateelle. Säilytä laitetta sisätiloissa. Konetta ei saa käyttää leluna. Koneen käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten lähettyvillä. Käytä vain ohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain ALTOn suosittelemia lisälaitteita. Älä käytä vioittuneen virransyöttökaapelin tai pistokkeen kanssa. Jos kone ei toimi kunnolla, on vahingoittunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, palauta se huoltokeskukseen. Jos syöttökaapeli tai pistoke on kulunut tai vioittunut, se on vaihdettava huoltamossa. Älä vedä tai kanna konetta syöttökaapelista. Älä milloinkaan käytä virransyöttökaapelia kahvana. Älä sulje ovea syöttökaapelin ollessa sen välissä tai vedä sitä terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä aja koneella syöttökaapelin yli. Pidä syöttökaapeli poissa kuumentuneilta pinnoilta. Lyijyakkuja (MÄRKÄ) käytettäessä tupakointi on kielletty akkuja ladattaessa. Ryhdy kaikkiin tarpeellisiin varotoimiin estääksesi hiusten, korujen ja löysien vaatteiden tarttumisen koneen liikkuviin ja imeviin osiin. Älä työskentele nostetun koneen alla, jos sitä ei ole kiinnitetty turvallisesti. Älä jätä konetta vartioimatta, jollet ole varma, ettei kone liiku itsenäisesti (1) B SCRUBTEC 343 B 3

22 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Älä käytä konetta kaltevissa rinteissä, joiden kaltevuus ylittää koneessa ilmoitetut arvot. Älä pese konetta suoralla tai paineistetulla vesisuihkulla tai syövyttävillä aineilla. Älä käytä konetta erityisen pölyisissä paikoissa. Käyttäessäsi tätä konetta ole varovainen, ettet aiheuta vahinkoa muille henkilöille. Älä laita koneen päälle mitään nesteitä sisältävää astiaa. Säilytyslämpötilan pitää olla 0 C ja +40 C välillä. Koneen työskentelylämpötilan pitää olla 0 C ja +40 C välillä. Kosteuden pitää olla 30% ja 95% välillä. Suojaa kone aina auringolta, sateelta ja huonolta säältä sekä konetta käytettäessä että säilytyksen aikana. Älä käytä konetta kuljetusajoneuvona. Älä anna harjan toimia koneen ollessa paikallaan, jotta vältät lattian vahingoittumisen. Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta, älä vesisammutinta. Älä törmää hyllyihin tai telineisiin, äläkä erityisesti sellaisiin, joilta saattaa pudota esineitä. Älä tuki koneen turvallisuussuojia ja seuraa tunnollisesti varsinaisia huolto-ohjeita. Älä poista tai muuta kilpiä, jotka ALTO on kiinnitänyt koneeseen. Koneen toimintahäiriöiden yhteydessä varmista, etteivät ne johdu puutteellisesta huollosta. Muutoin pyydä apua valtuutetulta henkilöstöltä tai valtuutetusta huoltokeskuksesta. Jos osia on vaihdettava, hanki ALKUPERÄISIÄ varaosia valtuutetulta jälleenmyyjältä. Varmistaaksesi koneen kunnollisen ja turvallisen käytön anna valtuutetun henkilöstön tai huoltokeskuksen suorittaa määräaikainen huolto, joka on selitetty yksityiskohtaisesti tähän käsikirjaan kuuluvassa kappaleessa. Kone on hävitettävä oikealla tavalla, koska se sisältää haitallisia ja myrkyllisiä aineita (akkuja jne.), joihin kohdistuu standardeja, jotka vaativat hävittämistä erityislaitoksissa (Katso Romutus-kappale). Jos konetta käytetään ohjeiden mukaisesti, tärinä ei aiheuta vaaratilanteita. Koneen tärinätaso on vähemmän kuin 2,5 m/s 2 (98/37/EEC - EN 1033/1995). Älä anna minkään esineen mennä sisään aukoista. Älä käytä konetta, jos aukot ovat tukossa; pidä aukot aina vapaana pölystä, karvoista ja kaikista muista vieraista esineistä, jotka voivat vaikeuttaa ilmavirran kulkua. Tätä konetta ei voida käyttää kaduilla tai julkisilla teillä. Kiinnitä huomiota koneen liikkumiseen lämpötilan ollessa pakkasasteilla. Talteenottosäiliössä tai letkuissa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa konetta. Käytä koneen mukana toimitettuja ja ohjekirjassa määritettyjä harjoja ja alustoja. Muiden harjojen tai alustojen käyttö voisi vähentää turvallisuutta. Jos koneeseen on asennettu lyijy (WET)-akut, älä kallista konetta enempää kuin 30 vaakasuorasta tasosta estääksesi erittäin syövyttävän hapon vuotamisen ulos akuista. Jos on suoritettava joitakin huoltotoimenpiteitä, poista akut ennen koneen kallistamista. 4 SCRUBTEC 343 B (1) B

23 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI PURKAMINEN Noudata huolellisesti koneen purkamisessa pakkauksen päällä olevia ohjeita. Tarkasta toimitettaessa, etteivät kone ja sen pakkaus ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Jos näkyviä vaurioita ilmenee, säilytä pakkaus ja anna sen toimittaneen kuljetusliikkeen tarkastaa se. Ota välittömästi yhteys kuljetusliikkeeseen ja jätä korvausvaatimus. Tarkista, että koneen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet: 1. Tekniset asiakirjat: puhdistus-kuivauskoneen käyttäjän käsikirja Sähköakun varaajan käyttökäsikirja (mikäli kuuluu varustukseen). Pesuri-kuivurin varaosaluettelo. 2. Nro. 1 40A lamellisulake 3. Nro. 2 akkupaneelia 4. (Vain sellaista konetta varten, joka on toimitettu ilman akkuja) Nro. 1 akkukäynnistyskaapeli Nro. 4 akkunapojen hattua KONEEN KUVAUS SUORITUSKYKY Pesuri-kuivainta käytetään SCRUBTEC 343 B puhdistamaan (pesu ja kuivaaminen) sileitä ja kiinteitä lattioita yksityisessä tai teollisuusympäristössä turvallisissa käyttöolosuhteissa ammattitaitoisen kuljettajan käyttämänä. Pesuri-kuivuria ei saa käyttää kokolattiamatolla eikä matonpuhdistukseen. SOPIMUKSET Eteen, taakse, edessä, takana, oikealla tai vasemmalla on tarkoitettu viittaamaan käyttäjän paikkaan, ts. kuljettajan istuimella kädet ohjaustangolla (2, Kuva C). KUVAUS Käyttöpaneeli (Katso kuva B) 1. Käyttöpaneeli 2. Täyden akun varoitusvalo (vihreä) 3. Puolityhjän akun varoitusvalo (keltainen) 4. Tyhjän akun varoitusvalo (punainen) 5. Harja/alusta -painike 6. Imuri-painike Takaosan ulkopuolen näkymä (Katso kuva C) 1. Sarjanumerokilpi / tekniset tiedot / EC-todistus 2. Ohjaustanko 3. Ohjaustangon kallistuksen säätönuppi 4. Liuoksen virtauksen ohjausvipu 5a. Heikko liuoksen virtaus 5b. Voimakas liuoksen virtaus 5. Talteenottoveden säiliön kansi 6. Takatukirengas kuljetusta/pysäköimistä varten 7. Keskipyörät kiinteällä akselilla 8. Harja/laikka 9. Harjan/alustan kansi 10. Raakeli 11. Raakelikiinnityksen käsipyörät 12. Eturaakelin terä 13. Takaraakelin terä 14. Raakeliterän kiinnitysjouset 15. Talteenottoveden tyhjennysletku 16. Talteenottoveden tyhjennysletkupidike 17. Liuoksen laskuventtiili 18. Raakelin nosto-/laskuvipu 19. Liuossuodatin 20. Akun varaajan verkkokaapeli (lisävaruste) (1) B SCRUBTEC 343 B 5

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER 4/14 (1) 9100000444 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087333020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VRTEN BRUKSNVISNING NVÄNDRINSTRUKTIONER SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot