4/2014 FORM NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2014 FORM NO. 56091067"

Transkriptio

1 4/2014 FORM NO A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: (4 cyl LPG), (4 cyl Diesel), (4 cyl LPG / cab), (4 cyl Diesel / cab) (4 cyl Gasoline/Petrol / HT) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SW8000 INSTRUCTIONS FOR USE

2 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning...A-3 Reservedele og service...a-3 Navneplade...A-3 Udpakning af maskinen...a-3 Sikkerhedsforskrifter og advarsler...a-4 Generelle sikkerhedsinstruktioner...a-5 Lær maskinen at kende... A-6 A-9 Klargøring af maskinen før brug Tjekliste før anvendelsen...a-10 Hovedkost...A-10 Brændstof...A-10 Sådan bruges maskinen Før maskinen startes...a-11 Sådan startes dieselmotoren...a-11 Sådan startes benzinmotoren...a-11 Sådan startes gasmotoren...a-11 Fejning...A-12 Sådan tømmes beholderen...a-12 Efter brug Efter brug...a-13 Sådan afbrydes diesel-/benzinmotoren...a-13 Sådan slukkes gasmotoren...a-13 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan...A-13 Vedligeholdelse af hovedkost...a-14 Vedligeholdelse af sidekoste...a-16 Beholderens støvkontrolfilter...a-18 Motorkøler og hydraulisk kølerrengøring...a-18 Hydraulikolie...A-19 Motorolie...A-19 Motorkølervæske...A-19 Motorens luftfilter...a-19 Effektafbryderes placering...a-20 Fejlfinding...A-21 Tilbehør/Ekstraudstyr...A-23 Tekniske specifikationer...a-23 A-2 - FORM NO SW8000

3 DANSK / A-3 INTRODUKTION Denne manual vil hjælpe dig til at få det størst mulige udbytte af din Nilfisk Sweeper. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side 6-9. DELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af Nilfisk servicepersonale ved hjælp af originale Nilfisk reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk for reservedele eller service. Oplys venligst model- og serienummer når du refererer til din maskine. ÆNDRINGER Ændringer og tilføjelser på rengøringsmaskinen, der påvirker kapacitet og sikker betjening, må ikke udføres af kunden eller brugeren uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nilfisk-Advance Inc. Ikke godkendte ændringer vil fritage producenten for ethvert ansvar og gøre kunden ansvarlig for alle deraf følgende uheld. MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen på maskinens højre side. Denne information er nødvendig, når der bestilles reservedele til maskinen. Skriv model- og serienummeret ned til senere brug: MODEL SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN HVIS RELEVANT Ved levering inspiceres emballagen og maskinen omhyggeligt for skader. Hvis der er synlige skader, skal alle dele af emballagen gemmes så de kan undersøges af det vognmandsfirma som leverede maskinen. Kontakt øjeblikkeligt vognmandsfirmaet for at indgive krav vedrørende transportskade. 1 Fjern træblokkene ved hjulene, når kassen er taget af. 2 Kontrollér motorolie- og kølervæskestanden. 3 Kontrollér hydraulikoliestanden. 4 Læs vejledningen i afsnittet Sådan klargøres maskinen i denne vejledning, og fyld derefter brændstoftanken. 6 Anbring en rampe ved pallens forreste del. 7 Læs vejledningen i afsnittene Betjeningsgreb og Sådan bruges maskinen i denne vejledning, og start motoren. Kør maskinen langsomt ned fra pallen via rampen til gulvet. Hold foden let på bremsepedalen, indtil maskinen er kommet ned fra pallen. FORSIGTIG! Vær yderst FORSIGTIG, når denne fejemaskine anvendes. Læs alle vejledninger vedrørende maskinens brug grundigt, før fejemaskinen anvendes. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte den tilsynsførende eller den lokale Nilfisk forhandler. Hvis maskinen ikke virker korrekt, må du ikke forsøge at afhjælpe problemet, med mindre din overordnede giver ordre til det. Få en udlært mekaniker eller en autoriseret Nilfisk servicemedarbejder til at foretage eventuelle nødvendige reparationer på udstyret. Vær yderst forsigtig ved arbejde på og med denne maskine. Slips, løstsiddende tøj, langt hår, ringe og armbånd kan komme i klemme i de bevægelige dele. Sæt hovedafbryderen (TT) på OFF, tag nøglen ud, aktivér parkeringsbremsen (F), og afbryd batteriet, før der udføres arbejde på maskinen. Brug sund fornuft og gode sikkerhedsvaner, og vær opmærksom på de gule advarselsskilte på denne maskine. Kør maskinen langsomt på skråninger. Brug bremsepedalen (F) til at kontrollere maskinens hastighed under nedkørsel fra skråninger. VEND IKKE maskinen på en skråning; kør lige op og ned. Den maksimale hældning under transport er 20%. * Bemærk: Se motorfabrikantens separate vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for at få mere detaljerede oplysninger om motorspecifikationer og servicedata. FORM NO SW A-3

4 A-4 / DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk anvender nedenstående symboler til at vise potentielt farlige tilstande. Læs altid disse oplysninger omhyggeligt, og tag de nødvendige skridt til at beskytte mandskab og ejendom. FARE! Advarer om umiddelbare farer, der vil medføre personskade eller død. ADVARSEL! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Gør opmærksom på en situation, der kan medføre lettere alvorlig personskade, skade på maskinen eller andre ting. Læs hele vejledningen igennem, før du tager maskinen i brug. GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Der er vedlagt særlige sikkerhedsforskrifter og advarsler, der advarer om potentielle farer for personskade eller beskadigelse af maskinen. Denne maskine er kun beregnet til kommercielt brug, eksempelvis på produktionssteder, i pakhuse, ved cement- og murstensfaciliteter, parkeringsgarager, offentlige parker samt underholdnings- og transportfaciliteter. FARE! * Denne maskines udstødningsgas (kulilte) kan medføre alvorlig personskade eller død. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, når maskinen bruges. ADVARSEL! * Denne maskine må kun bruges af korrekt oplærte og autoriserede personer. * Denne maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. * Undgå hydraulikoliesprøjt eller personskade: Bær altid hensigtsmæssig beklædning og øjenbeskyttelse ved arbejde med og i nærheden af hydrauliksystemet. * Afbryd nøglekontakten (stillingen O) og forbindelsen til batterierne, før du udfører servicearbejde på elektriske komponenter. * Undlad at arbejde under maskinen, hvis denne ikke er understøttet med sikkerhedsblokke eller stativer. * Undlad at bruge brændbare rengøringsmidler, og undlad at betjene maskinen på eller i nærheden af sådanne midler eller i områder, hvor der findes brændbare væsker. * Anvend kun børster, som leveres med udstyret eller er angivet i betjeningsvejledningen. Brugen af andre børster kan påvirke sikkerheden. * Brug ikke maskine uden beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) i områder, hvor der er sandsynlighed for, at operatøren kan rammes af faldende genstande. * Maskinen skal parkeres sikkert. * Denne maskine sal inspiceres af kvalificeret personale regelmæssigt især i forbindelse med LPG-beholderen og dennes forbindelser, som det er krævet for sikker drift af regionale og nationale bestemmelser. * Vær opmærksom på køretøjets bruttovægt, når du læsser, kører, løfter eller understøtter maskinen. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlig vej. * Denne maskine er kun godkendt til brug på hårde underlag. * Denne maskine må ikke bruges til opsamling af farligt støv. * Ved brug af denne maskine skal det altid sikres, at andre personer, herunder især børn, ikke udsættes for fare. * Læs alle anvisninger grundigt igennem, før du udfører nogen former for servicearbejde. * Efterlad ikke maskinen uden opsyn uden først at dreje tændingsnøglen til (O), fjerne den og trække håndbremsen. * Sluk for tændingsnøglen (stillingen O) og tag nøglen ud, før du skifter børster eller åbner adgangspanelerne. * Pas på, at hår, smykker eller løstsiddende tøj ikke bliver fanget af de bevægelige dele. * Alle låger og skærme skal være låst inden brugen. * Batteriet skal tages ud ad maskinen, inden den skrottes. Batteriet skal bortskaffes i henhold til de lokale miljøbestemmelser. * Undlad at anvende maskinen på flader, der har en hældning, som overstiger den, der er angivet på maskinen. * Alle lemme og dæksler skal anbringes som vist i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. GEM DENNE VEJLEDNING A-4 - FORM NO SW8000

5 DANSK / A-5 SIKKERHEDSAFSTIVNING TIL BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for, at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når du udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på, at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. LØFT MASKINEN FORSIGTIG! Udfør aldrig arbejde under en maskine uden at understøtte den med stativer eller blokke. Når maskinen skal hæves, skal det gøres på de dertil beregnede punkter (hæv ikke maskinen ved beholderen) - se placeringsmulighederne for donkrafte (8). TRANSPORT AF MASKINEN FORSIGTIG! Før maskinen transporteres på en åben lastvogn eller trailer, skal du kontrollere, at... alle adgangslåger er lukket forsvarligt. maskinen er bundet godt fast. maskinens parkeringsbremse er trukket. BUGSERING ELLER SKUBNING AF MASKINEN Maskinens fremdriftspumpe er udstyret med en justerbar bugseringsventil. Denne ventil forhindrer beskadigelse af hydrauliksystemet, når maskinen bugseres/skubbes over korte afstande uden brug af motoren. Du får adgang til ventilen ved at åbne lågen til motorrummet (1) og finde den hydrostatiske pumpe bagest i motoren. Drej ventilen 90 grader; det sætter den hydrostatiske lås mellem motoren og pumpen ud af kraft. FORSIGTIG: Den hydrauliske fremdriftspumpe kan blive beskadiget, hvis maskinen bugseres med ventilen i den normale driftsposition (A). Se tegningen nedenfor vedrørende den normale driftsindstilling (A) (vertikal) og friløbsindstillingen til bugsering (B) (horisontal). Bemærk: Hvis bugseringsventilen efterlades i friløbsposition (B) (horisontal position), kan fremdriftspumpen ikke drive maskinen frem eller tilbage. Det medfører ingen beskadigelse ventilen skal blot indstilles til den normale driftsposition (A) (vertikal). BEMÆRK: Bugser eller skub ikke maskinen hurtigere end normal ganghastighed (3-km/t) og kun over korte afstande. Hvis maskinen skal flyttes over lange afstande, skal drivhjulet hæves fra gulvet og anbringes på en hensigtsmæssig transportvogn. FRONT FORM NO SW A-5

6 A-6 / DANSK LÆR DIN MASKINE AT KENDE Under læsningen af denne vejledning vil du undertiden møde fremhævede tal i parentes, f.eks. (2). Disse tal henviser til en genstand på de næste fire sider. Hvis du har brug for at se placeringen af en given komponent, når den omtales i teksten, skal du blot slå op på den angivne side. 1 Låge til motorrum 2 Venstre adgangslåge til hovedkost 3 Batteri 4 Centerlåge 5 Beholderens sikkerhedsafstivning 6 Hængsel til beholderdæksel 7 Forlygter 8 Donkraftpositioner (bagest med stor vægt under køler) 9 Højre sidekost 10 Greb til højdejustering af sidebørste 11 Støvfilterryster 12 Beholderens støvkontrolfilter 13 Rysters låsehåndtag 14 Hydraulikoliefilter 15 DustGuard spraymundstykker - ekstratilbehør A-6 - FORM NO SW8000

7 DANSK / A-7 LÆR MASKINEN AT KENDE (FORTSAT) 16 Beholderdæksel 17 Støttestang til beholderdæksel 18 Højre adgangslåge til hovedkost 19 Oliebeholder 20 Oliebeholder/brændstofdæksel 21 Brændstoftank (gastank vist/benzintanken er placeret samme sted) 22 Opsamlingsbeholder til kølervæske 23 Kølerhætte 24 Motorens luftfilter 25 Lås til brændstofdæksel 26 Fastgørelsespunkter (5) 27 Indikator for service på luftfilter 28 DustGuard -tankpåfyldning - ekstratilbehør 29 DustGuard -lynkobling ekstratilbehør 30 DustGuard -opløsning - ekstratilbehør 31 Venstre sidekost - ekstratilbehør revised 4/2014 FORM NO SW A-7

8 A-8 / DANSK OPERATØRKABINEN A Operatørens sæde B Arm til hovedkost C Justeringsgreb til hovedkost D Betjeningspanel (se tilknyttede sider) E Styrehjul F Bremsepedal / parkeringsbremse G FWD/REV-pedal (pedal til fremadkørsel/bakning) H Effektafbryderpanel I Greb til beholderens sikkerhedsafstivning J Arm til justering af førersædet C D E B H A F I G J A-8 - FORM NO SW8000 revised 4/2014

9 DANSK / A-9 KONTROLPANEL AA Brændstofmåler (kun benzin og diesel) - ekstratilbehør BB Hornkontakt CC Indikator for lav gasbeholdning DD Kontakt til forlygter EE Indikator for motorservice FF Indikatorlys for startgløderør (kun diesel) GG Kontakt for motorhastighed HH Til-ned/Fra-op-kontakt til sidekost II Indikator for støvkontrol JJ Kontakt til støvkontrol KK Indikator for tilstoppet filter LL Rysterkontakt MM Kontakt for hæv beholder NN Kontakt for åbn udtømningslåge OO Indikator for beholder overtemp PP Kontakt for luk udtømningslåge QQ Kontakt for sænk beholder RR Kontakt for løft beholder SS Timetæller TT Tændingskontakt UU Serviceindikationslys VV DustGuard -kontakt - ekstratilbehør WW Kontakt til nødblinklys - ekstratilbehør Valgfri blinklyskontakt VV WW AA SS BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN TT RR QQ UU PP OO revised 4/2014 FORM NO SW A-9

10 A-10 / DANSK TJEKLISTE FØR ANVENDELSEN Før hver anvendelse: * Inspicer maskinen for beskadigelse eller lækager af olie eller kølervæske. * Klem gummistøvkoppen på motorens luftfilter (24) for at frigøre ophobet støv. * Tjek kølervæskestanden (23). * Tjek motoroliestanden. * Tjek hydraulikoliestanden (19). * Tjek brændstofmåleren (AA) på benzin og dieselmodellerne. * Check brændstofmåleren på gastanken (21) på gasmodellen. * Tjek dæktrykket på alle tre dæk; trykket skal være psi. * Tjek luftfiltrets serviceindikator (27). I chaufførsædet: * Sørg for at have forstået betjeningsgrebene og deres funktioner. * Justér sædet, så der er let adgang til alle betjeningsgreb. * Sæt hovednøglen i, og drej tændingskontakten (TT) hen på ON. Kontrollér, at horn (BB), timemåler (SS) og forlygter (DD) virker korrekt. Sæt tændingskontakten (TT) på OFF. * Tjek parkeringsbremsen (F). Bremsen skal kunne holde sin (låste) indstilling, så den ikke let kan udløses. (Rapportér straks alle fejl til servicepersonalet). Planlæg rengøringen på forhånd: * Sørg for lange baner med så få stop og starter som muligt. * Kør med 6 tommers overlapning på kosten for at sikre, at hele området fejes. * Undgå bratte drejninger, undgå at køre ind i stolper eller at skrabe siden af maskinen. HOVEDKOST Der kan leveres adskillige forskellige hovedkoste til denne maskine. Kontakt din Nilfisk -forhandler, hvis du behøver hjælp til at vælge den bedste kost til den overflade og det affald, som du skal feje. Bemærk: Se under vedligeholdelse af kost for installationstrin. BRÆNDSTOF ADVARSEL! STOP ALTID MOTOREN, FØR BRÆNDSTOFTANKEN FYLDES. RYG IKKE UNDER PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF. FYLD BRÆNDSTOFTANKEN I ET OMRÅDE MED GOD VENTILATION. FYLD IKKE BRÆNDSTOFTANKEN I NÆRHEDEN AF GNISTER ELLER ÅBEN ILD. BRUG KUN DET BRÆNDSTOF, DER ER SPECIFICERET PÅ SKILTET På BRÆNDSTOFTANKEN. DIESELMOTOR Fyld tanken med dieselbrændstof nr. 2, hvis maskinen skal bruges i et område, hvor temperaturen er 32 Fahrenheit (0 Celsius) eller mere. Brug dieselbrændstof nr. 1, hvis maskinen skal bruges i et område, hvor temperaturen er under 32 Fahrenheit (0 Celsius). BEMÆRK: Hvis dieselmaskinen løber helt tør for brændstof, skal brændstofsystemet udluftes, inden motoren kan startes igen. Fyld tanken op, når måleren viser 1/4 tank for at undgå denne situation. Brændstoftanken kan indeholde 12,75 gallons (48,26 liter). BENZINMOTOR FYLD TANKEN MED BLYFRI 92 OKTAN BENZIN. BRÆNDSTOFTANKEN KAN INDEHOLDE 12,75 GALLONS (48,26 LITER). Bemærk: Der henvises til motorfabrikantens separate, medfølgende vedligeholdelses- og betjeningsvejledning for mere detaljeret maskinspecifikation og servicedata. LPG-MOTOR Monter en standard 33 lb. LPG-tank på maskinen, tilslut brændstofslangen, og åbn spærreventilen på tanken. Brug handsker, når brændstofslangen tilsluttes eller afmonteres. Sæt gastankens serviceventil på OFF, når maskinen ikke bruges. BEMÆRK: Sørg for at vende den lodrette flaskegastank korrekt. Når brændstoftanken er sluttet til tanken, skal du kontrollere, at der ikke forekommer lækage ved at lytte og lugte efter gas. ADVARSEL! Brug ikke maskinen, hvis der forekommer gaslækage. Afbryd brændstofslangen, og udskift gastanken. Hvis der stadig forekommer gaslækage, skal du afbryde brændstofslangen, og kontakte et Nilfisk-servicecenter. A-10 - FORM NO SW8000

11 DANSK / A-11 SÅDAN BRUGES MASKINEN CS7000 er en automatisk gulvfejemaskine. Betjeningsknapperne er udformet med henblik på betjening ved en enkelt berøring. Ved fejning skal operatøren blot sænke hovedkosten, hvorefter alle fejeoperationer er klar til at gå i gang. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side 6-9. FØR MASKINEN STARTES 1 Vær sikker på, at du forstår alle maskinens betjeningsgreb og deres funktioner. 2 Planlæg din rengøringsrute. Sørg for lange, lige baner med så få sving som muligt. 3 Kontrollér bremsepedalen (FF). Pedalen skal være fast. Hvis pedalen virker blød eller giver efter under tryk, MÅ DU IKKE BRUGE MASKINEN. (Rapporter straks alle fejl til servicepersonalet). SÅDAN STARTES DIESELMOTOREN 1 Drej tændingskontakten (TT) mod uret til positionen Pre-Heat (forvarmning), og hold den der, til gløderørsindikatoren (FF) slukker (OFF). Motoren kan startes, når indikatoren slukker (OFF). Spring dette trin over, hvis motoren har været i gang og allerede er varm. 2 Drej tændingskontakten (TT) med uret til positionen START, og slip den, når motoren starter. Slip nøglen, hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder. Vent 1 minut, og forsøg så igen. BEMÆRK: Motoren vil ikke starte, hvis pedalen til fremadkørsel / bakning (G) ikke er i neutral position. 3 Lad motoren køre i tomgang IDLE i 5 minutter, inden du bruger maskinen. 4 Sæt motorens hastighedskontakt (GG) i positionen FULL THROTTLE ( fuld gas ), og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. START LPG-/ BENZINMOTOREN 1 BEMÆRK: Kun LPG-modeller: Åbn serviceventilen på gastanken (21). 2 Drej tændingskontakten (TT) med uret til positionen START, og slip den, når motoren starter. Slip nøglen, hvis motoren ikke starter efter 15 sekunder. Vent 1 minut, og forsøg så igen. BEMÆRK: Motoren vil ikke starte, hvis pedalen til fremadkørsel / bakning (G) ikke er i neutral position. 3 Lad motoren køre i tomgang IDLE i 5 minutter, inden du bruger maskinen. 4 Sæt motorens hastighedskontakt (GG) i positionen FULL THROTTLE ( fuld gas ), og kør rundt med maskinen i 2-3 minutter med lav hastighed for at opvarme hydrauliksystemet. BEMÆRK: Anvend ALTID maskinen med hastighedskontakten i positionen Full Throttle. Brug pedalen til fremadkørsel /bakning (G) og ikke hastighedskontakten til at styre maskinens hastighed. Maskinens hastighed øges, når pedalen trykkes længere ned mod gulvet. FORM NO SW A-11

12 A-12 / DANSK FEJNING Følg vejledningen i afsnittet om klargøring af maskinen i denne vejledning. 1 Fra sædet på maskinen justeres sædet til en komfortabel position ved hjælp af justeringsgrebene (J). 2 Udløs parkeringsbremsen (F). Kør maskinen til arbejdsområdet ved at trykke jævnt med foden foran på pedalen (G) for at køre fremad eller bag på pedalen for at bakke. Varier trykket på fodpedalen, indtil den ønskede hastighed er opnået. 3 Tryk kontakten til sænkning af beholderen (QQ) for at sikre, at beholderen sidder korrekt. BEMÆRK: Indikatoren for løftet beholder (MM) vil lyse, hvis beholderen ikke er nede. 4 Flyt armen til hovedkosten (B) til positionen SWEEP (FEJE, midterste hak) for at sænke og aktivere hovedkosten og støvkontrolsystemer. BEMÆRK: Udtømningslågen åbner automatisk, når hovedkosten (B) sænkes, og lukker, når kosten løftes. Brug kun positionen FULL FLOAT (sidste hak fremad), når fejningen er ekstra grov eller på ujævne gulve Brug af denne position på andre underlag vil kun forøge sliddet på kosten. 5 Hvis du fejer gulve med pytter, skal du trykke på støvkontrolkontakten (JJ) for at slå støvkontrolsystemet fra (OFF), inden maskinen kommer ind i pytten. Slå støvkontrolsystemet til igen (ON), når maskinen er tilbage på helt tørt gulv. BEMÆRK: Dette gores for at forhindre at beholderens støvkontrolfilter (12) bliver vådt. Hvis du fejer våde gulve, skal du lade støvkontrolkontakten (JJ) være slået fra (OFF) hele tiden. 6 Sidekosten (9) aktiveres automatisk, når hovedkosten sænkes, og den begynder at rotere, når pedalen (G) aktiveres. Sidekosten (9) kan deaktiveres og aktiveres igen ved at trykke på kontakten til sidekosten (HH). Sidekostens fejemønster justeres ved at dreje grebet til højdejustering af sidekosten (10). 7 Kør maskinen lige frem med en hastighed svarende til hurtig gang. Kør langsommere ved fejning af store mængder snavs eller affald, eller når sikker anvendelse kræver lavere hastigheder. Overlap baner 6 tommer (15 cm). 8 Hvis der kommer støv ud af kostehuset under fejningen, kan støvkontrolfilteret (12) være stoppet til. Tryk rysterkontakten (LL) for at gøre støvkontrolfilteret rent. Støvkontrolfilteret (JJ) afbrydes automatisk, mens rysteren er i gang, og går i gang igen, når rysteren afbryder (rysteren ryster i 15 sekunder). 9 Se af og til bag maskinen for at sikre, at maskinen samler affald op. Snavs bagude i maskinens bane er normalt tegn på, at maskinen kører for hurtigt, at kosten skal justeres, eller at beholderen er fyldt. BEMÆRK: Hvis maskinen ikke bevæger sig i 40 sekunder, vil motoren automatisk vende tilbage til tomgang. Fejesystemet vil kun blive aktivere ved høje motoromdrejninger. For igen at begynde at feje skal man aktivere motorens hastighedskontakt (GG) for igen at opnå høje omdrejninger. TØMNING AF BEHOLDEREN ADVARSEL! Sørg for, at beholderens sikkerhedsafstivning (5) er på plads, når du udfører vedligeholdelsesarbejder under eller i nærheden af den hævede beholder. Beholderens sikkerhedsafstivning (5) holder beholderen i den løftede position, så der kan udføres arbejde under beholderen. Stol ALDRIG på, at maskinens hydrauliske komponenter understøtter beholderen tilstrækkelig sikkert. BEMÆRK: MINIMUM loftshøjde for udtømning af affald ved hævning af beholderen er 102 (259,08 cm). 1 Anbring armen til hovedkosten (B) i positionen UP eller OFF. BEMÆRK: Rysteren kører automatisk i 15 sekunder, efter at hovedkosten er hævet. 2 Hvis du ikke hæver hovedkosten, skal du skubbe rysterkontakten (LL) ind for at fjerne overdrevet snavs fra støvkontrolfilteret. 3 Kør maskinen tæt på en stor affaldsbeholder, og hold kontakten til løft af beholderen (RR), til beholderen er helt oppe. BEMÆRK: Udtømningslågen lukker automatisk, når du trykker på kontakten (RR). Du får kontrollen over udtømningslågen igen, når beholderen begynder at løfte sig, så du kan dumpe ved enhver højde, hvis det er nødvendigt. 4 Kør langsomt maskinen fremad, indtil beholderen er over modtagestedet, og aktivér parkeringsbremsen (F). Tryk på kontakten, der åbner udtømningslågen (NN), for at åbne udtømningslågen, og tøm beholderen. BEMÆRK: Medmindre beholderen tømmes i en affaldsbeholder, anbefales det at tømme beholderen fra lav højde for at undgå støv i luften. 5 Sæt beholderens sikkerhedsafstivning (5) på plads ved at trække tilbage i trækstangen til beholderens sikkerhedsafstivning (I) og derefter sænke beholderen lidt for at fastgøre den. 6 Kontrollér pakningerne i beholderlågen og den forreste kant. Brug om nødvendigt en kost til at fjerne affald fra disse områder. Beholderlågen skal slutte helt tæt til kostehusets pakning, før maskinen fungerer korrekt. 7 Vend tilbage til operatørkabinen. Udløs parkeringsbremsen. Kør maskinen bagud, indtil beholderen er fri af modtagestedet. Hæv beholderen lidt, og skub grebet til beholderens sikkerhedsafstivning (I) fremad, indtil beholderens sikkerhedsafstivning (5) deaktiveres, og sænk derefter beholderen. BEMÆRK: Kostene roterer ikke, hvis beholderen ikke er sænket helt. Indikatoren (MM) på betjeningspanelet skal være slukket for at vise, at maskinen er klar til brug. A-12 - FORM NO SW8000

13 DANSK / A-13 EFTER BRUG 1 Ryst beholderens støvkontrolfilter (LL), og tøm beholderen. 2 Tjek vedligeholdelsesplanen, og udfør alle nødvendige vedligeholdelsesopgaver, før maskinen stilles til opbevaring. 3 Flyt maskinen til et indendørs opbevaringsområde. 4 Afbryd motoren i henhold til de anførte procedurer. 5 Kontrollér, at tændingskontakten (TT) er på OFF, og at parkeringsbremsen (F) er aktiveret. BEMÆRK: Tryk på bremsepedal / parkeringsbremse (F) og ryk foden fremad. BEMÆRK: Hvis du fejer organisk affald, skal du altid huske at tome beholderen før den skal opbevares for at undgå lugt. BEMÆRK: Det er sikkert at rengøre maskinen med en højtryksrenser, når blot du ikke sprøjter vand direkte på eller ind i de elektriske komponenter. Maskinen skal altid have lov til at tørre helt før hver brug. SÅDAN AFBRYDES DIESEL-/BENZINMOTOREN... 1 Hæv kostene. 2 Sæt kontakten for motorhastighed (GG) på IDLE, og lad motoren køre i tomgang i sekunder. 3 Sæt hovedkontakten (TT) på OFF, og tag nøglen ud. BEMÆRK: Motoren vil fortsætte med at køre i nogle sekunder, efter at kontakten er sat på OFF. Det er tegn på, at det lukkede cirkulerende elektroniske kontrolsystem fungerer korrekt. 4 Aktivér parkeringsbremsen (F). BEMÆRK: Tryk på bremsepedal / parkeringsbremse (F) og ryk foden fremad. SÅDAN SLUKKES LPG-MOTOREN... 1 Hæv kostene. 2 Sæt serviceventilen på gastanken (21) på OFF. 3 Lad motoren køre, indtil al gassen er ledt bort fra linjen (motoren går i stå). 4 Sæt hovedkontakten (TT) på OFF, og tag nøglen ud. 5 Aktivér parkeringsbremsen (F). BEMÆRK: Tryk på bremsepedal / parkeringsbremse (F) og ryk foden fremad. RAPPORTER EVENTUEL DEFEKT ELLER FEJL, DER ER OPDAGET UNDER ANVENDELSEN, TIL AUTORISERET SERVICE- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for, at maskinen holdes i topform ved nøje at overholde vedligeholdelsesplanen. Nødvendige reparationer skal udføres af Deres autoriserede Nilfisk Service Center, der anvender fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk reservedele og tilbehør. BEMÆRK: Se i servicevejledningen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse og servicereparationer. VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelsesintervallerne gælder for gennemsnitlige anvendelsesbetingelser. Maskiner, der anvendes i vanskelige miljøer, kan have brug for service med kortere intervaller. VEDLIGEHOLDELSE UDFØRES DAGLIGT Foretag efter brug -vedligeholdelses-skridtene Tjek parkeringsbremse Tjek motorolie *Rengør hoved- og sidekosten Tjek filterindikator og lys (hyd & luft) Tjek motorens kølevæskeniveau Tjek hydraulikoliestand VEDLIGEHOLDELSE 15 timer. 30 timer. 150 timer. 300 timer timer. *Roter hovedkosten Rengør DustGuard spraydyserne (15) og filtersien (30) *Efterse/juster kosten * Kontrollér/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode A *Efterse kostehusets kapper *Efterse tragtpakning Rengør køler og oliekøler Udfør motorvedligeholdelse *Efterse og smør styretøjets spindel * Tjek/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode B * Tjek/rengør beholderens støvkontrolfilter vha. metode C Skift det hydrauliske oliefilter Udskift beholderhydraulikolien Spul køleren Motorens brændstoffilter/brændstoffiltre *Se den mekaniske reparationsservicevejledning for at få detailleret vedligeholdelsesinformation for de oplistede systemer. (Fejning, beholder, styr, støvkontrol). BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at rengøre beholderens støvkontrolfilter på modeller ved hjælp af det vedligeholdelsesfri posefilter. FORM NO SW A-13

14 A-14 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDKOST Da hovedkostens motor altid drejer samme vej, bliver kostens børster til sidst bøjede, og det nedsætter fejeegenskaberne. Fejeegenskaberne kan forbedres ved at afmontere kosten og dreje den 180 grader. Denne procedure kaldes at rotere eller dreje hovedkosten, og den skal udføres for hver 15 timers anvendelse. BEMÆRK: Denne fremgangsmåde gælder ikke for den ekstra chevron-kost. For at sikre optimal ydelse skal hovedkosten udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 2 tommer (5,08 cm). Hovedkostens justeringsknap (C) Skal genjusteres, når kosten udskiftes. BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med hovedkosten i løftet position. ADVARSEL! Motoren må ikke køre, når denne procedure udføres. FORSIGTIG! Koste kan være skarpe. Bær handsker for at beskytte hænderne. Sådan drejes eller udskiftes hovedkosten... 1 Sæt tændingskontakten (TT) på OFF. 2 Anbring armen til hovedkosten (B) i positionen OP. 3 Åbn den højre adgangslåge til hovedkosten (18). 4 Se figur 1. Drej mellemarmssamlingen (A1) ud af selve hovedkosten. BEMÆRK: Mellemarmen holdes på plads af højre adgangslåge til hovedkosten (18). 5 Træk hovedkosten (A2) ud af kostehuset, og fjern eventuel snor eller tråd, der har viklet sig omkring den. Efterse også skørterne foran, bagpå og på siderne af kostehuset. Skørterne skal udskiftes eller justeres, hvis de er revnede eller slidt ned til en højde på mere end 1/4 inch (6,35 mm) fra jorden. 6 Vend kosten 180, og lad den glide tilbage i kostehuset. Kontrollér, at tapperne på kosten (på venstre side) går i indgreb med hullerne på kostens drevnav, og at kosten sidder korrekt. 7 Sving mellemarmen tilbage ind i selve kosten. BEMÆRK: Sørg for, at tappene på mellemarmen går i indgreb i sporene i selve kosten 8 Luk den højre adgangslåge til hovedkosten (18), og lås den. Sådan justeres hovedkostens højde... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv, og aktivér parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hovedkosten (B) tilbage, og lad den glide til højre og opad for at sænke hovedkosten. Flyt IKKE maskinen. 3 Tryk let på pedalen til fremadkørsel / bakning (G) for at starte hovedkosten og gentag dette tre gange. Derved polerer kosten en stribe på gulvet. Løft kosten udløs parkeringsbremsen, og flyt maskinen, så den polerede stribe er synlig. 4 Kontrollér den polerede stribe på gulvet. Hvis striben er under 2 tommer (5,08 cm) eller mere end 3 tommer (7,62 cm) bred, skal kosten justeres. 5 Justeringen sker ved at løsne grebet (C) og lade den glide fremad eller tilbage for at sænke eller løfte hovedkosten. Jo længere armen (B) føres frem i sporet, jo lavere vil hovedkosten være. Spænd grebet (C) efter justering af stopkonsollens position. 6 Gentag trin 1-5, indtil den polerede stribe er 2-3 tommer (5,08-7,62 cm) bred. Den polerede stribe skal være lige bred i begge kostens sider. Hvis striben er kegleformet, flyttes maskinen til et andet sted og trin 1-5 gentages. Hvis den polerede stribe stadig er kegleformet, skal De kontakte Nilfisk forhandleren for service. A-14 - FORM NO SW8000

15 DANSK / A-15 FIGUR 1 FORM NO SW A-15

16 A-16 / DANSK VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Sådan justeres sidekosten... 1 Kør maskinen hen til et område med plant gulv, og aktivér parkeringsbremsen. 2 Træk armen til hovedkosten (B) tilbage, og lad den glide til højre og opad for at sænke hoved- og sidekosten. 3 Se figur 2 I positionen DOWN skal den højre sidekost (9) være i kontakt med gulvet i det viste område fra kl. 10 (A1) til kl. 3 (A2). BEMÆRK: Ellers skal den venstre sidekost (31) være i kontakt med gulvet i det viste område fra kl. 9 (A3) til kl. 2 (A4). 4 Hvis kostene kræver justering, skal du dreje grebet til justering af sidekostens højde (10) enten med uret for at hæve eller mod uret for at sænke sidekosten. BEMÆRK: Maskinen skal opbevares med sidekostene (9 og 31) i den hævede position. Sidekostene (9 og 31) skal udskiftes, når børsterne er slidt ned til en længde på 3 tommer (7,62 cm), eller når den bliver ineffektiv. Sidekostens højde skal justeres igen, når en kost er blevet udskiftet. FIGUR 2 A-16 - FORM NO SW8000

17 DANSK / A-17 VEDLIGEHOLDELSE AF SIDEKOST Sådan udskiftes sidekosten... 1 Se figur 3. Hæv beholderen, indtil sidekosten er cirka i brysthøjde. 2 Tag fat om sidekosten med begge hænder, og drej den, indtil ringenden af koblingstappen (A1) vender mod bagsiden af beholderen. BEMÆRK: Sidekosten/sidekostene kan kun dreje frit i én retning. 3 Fjern koblingstappen (A1), og træk sidekosten (A2) af motorakslen. 4 Skub den nye kost på motorakslen, så den flugter med hullet i tappen, og monter koblingstappen igen (A1). FIGUR 3 FORM NO SW A-17

18 A-18 / DANSK BEHOLDERENS STØVKONTROLFILTER (PANELFILTER) Beholderens støvkontrolfilter skal rengøres regelmæssigt for at bevare sugesystemets effektivitet. Overhold de anbefalede filterserviceintervaller for at opnå længst mulig filterlevetid. FORSIGTIG! Anvend sikkerhedsbriller ved rengøring af filteret. Prik ikke hul i papirfilteret. Rengør filteret i et område med god ventilation. Bær egnet støvmaske for at undgå at indånde støvet. Sådan afmonteres beholderens støvkontrolfilter... 1 Lås beholderskærmen op, og åbn den (16). Sørg for at støttestangen til beholderdækslet (17) er på plads. 2 Kontrollér den øverste del af beholderens støvkontrolfilter (12) for skade. Meget støv oven på filteret skyldes normalt et hul i filteret eller en beskadiget filterpakning. Kontrollér den øverste del af beholderens støvkontrolfilter (12). Vis filteret er dækket af vådt eller tort mudder, vil støvkontrolsystemet ikke fungere korrekt, med mindre fileteret udskiftes eller renses grundigt ved hjælp af metode C. 3 Fjern de fire låsehåndtag til rysteren (13). Løft støvfilterrysteren (11) for at få adgang til panelfilteret. 4 Løft beholderens støvkontrolfilter (12) ud af maskinen. 5 Rengør filteret ved hjælp af en af følgende metoder: Metode A Støvsug løst støv af filteret. Bank derefter blidt filteret mod en plan overflade (med den snavsede side nedad) for at fjerne løst støv og snavs. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige den metallæbe, der strækker sig ud over pakningen. Metode B Støvsug løst støv af filteret. Blæs derefter trykluft (maksimalt tryk 100 psi) ind i den rene side af filteret (modsat luftstrømmen). Metode C Støvsug løst støv af filteret. Nedsænk derefter filteret i varmt vand i 15 minutter, og skyl det så under en let vandstråle (maksimalt tryk 40 psi). Lad filteret tørre helt, før det sættes tilbage i maskinen. 6 Følg vejledningen i modsat rækkefølge, når filteret skal monteres. Udskift pakningen på filteret, hvis den er revnet eller mangler. BEMÆRK: Før du udskifter filteret, skal du fjerne snavs fra støvpladen, der sidder under filteret. Kontrollér, at affaldsklappen bag på støvpladen kan svinge frit. MOTORKØLER OG HYDRAULISK KØLERRENGØRING Motorkøleren og den hydrauliske køler skal af og til rengøres for at undgå overophedning og tidlig slitage af motoren og de hydrauliske systemer. Følg de anbefalede serviceintervaller. FORSIGTIG! Bær sikkerhedsbriller når motorkøleren og den hydrauliske varmeveksler rengøres. 1 Skub lågen til motorrummet (1) tilbage. Frakobl kabelspændet på venstre side af motorrummet så lågen kan tippes helt tilbage og væk. 2 Drej på låsemekanismen øverst på den hydrauliske køler for at den hydrauliske varmeveksler kan tippes helt tilbage og væk fra køleren, så der er nemmere adgang ved rengøring. 3 Blæs motorens køler og den hydrauliske køler ud med luft og/eller skyl med vand under lavt tryk for at få skidtet væk fra bladene. BEMÆRK: UNDLAD at bruge højtryksrenser eller en mekanisk børste til at rengøre bladene, da dette kan skade dem. Hvis badene bliver bøjet, kan man forsigtigt rette dem for at forbedre køleevnen. 4 Ret den hydrauliske køler op igen og fastgør den på sin plads. 5 Sæt lågen til motorrummet (1) på igen, og installer det i korrekt betjeningsposition. A-18 - FORM NO SW8000

19 DANSK / A-19 HYDRAULIKOLIE Lås oliebeholderen/brændstofdækslet op, og vip det op (20). Fjern beholderdækslet for at kontrollere oliestanden. Hydraulikoliestanden skal være halvt op på skærmfilteret indvendigt i påfyldningsstudsen i beholderen. Påfyld SAE 10W30-motorolie, hvis standen er under det niveau. Skift olien i tilfælde af større forurening på grund af en mekanisk fejl. MOTOROLIE - BENZIN / LPG Kontrollér motoroliestanden, når maskinen parkeret på en jævn overflade, og motoren er kold. Skift motorolie efter de første 35 timers brug og derefter for hver 150 timer. Brug en SF- eller SG-mærket olie, der lever op til API-specifikationerne, og som er egnet til sæsonudsvingende temperaturer. Se afsnittet Motorsystem vedrørende oliemængder og yderligere motorspecifikationer. Udskift oliefilteret ved hvert olieskift. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT Over 15 C (60 F) SAE 10W-30 Under 15 C (60 F) SAE 5W-30 MOTOROLIE - DIESEL Kontrollér motoroliestanden, når maskinen parkeret på en jævn overflade, og motoren er kold. Skift motorolie efter de første 35 timers brug og derefter for hver 150 timer. Brug CF, CF-4 eller CG-4 olie, der lever op til API-specifikationerne, og som er egnet til temperaturforholdene (*vigtig henvisning til olie-/brændstoftypebemærkningen nedenfor for yderligere anbefalinger for diesel-olie). Se afsnittet Motorsystem vedrørende oliemængder og yderligere motorspecifikationer. Udskift oliefilteret ved hvert olieskift. TEMPERATURINTERVAL OLIEVÆGT Over 25 C (77 F) SAE 30 eller 10W-30 0 C til 25 C (32 F til 77 F) SAE 20 eller 10W-30 Under 0 C (32 F) SAE 10W eller 10W-30 * Bemærkning til diesel smøreolie: Med det nuværende udstødningskontrolsystem, er der udviklet CF-4 og CG-4 smøreolier til brug for køretøjsmotorer på vejen med brændstof med lavt svovlindhold. Når et køretøj, der ikke kører på vejen, kører på brændstof med højt svovlindhold, er det tilrådeligt at anvende CF, CD eller CE smøreolie med et højt, totalt basenummer. Hvis der anvendes CF-4 eller CG-4 smøreolie ved brændstof med højt svovlindhold, skal olien udskiftes med kortere intervaller. Smøreolie, der anbefales ved anvendelse af brændstof med lavt eller højt svovlindhold. Smøreolieklasse Brændstof Lavt svovlindhold (0,5 % ) Højt svovlindhold Bemærkninger CF O O TBN 10 CF-4 O CG-4 O O: Kan anbefales : Kan ikke anbefales MOTORKØLERVÆSKE Åbn lågen til motorrummet (1), og kontrollér kølervæskestanden i opsamlingstanken til kølervæske (22). Tilsæt en blanding af halvt vand og halvt frostvæske af samme type som til biler, hvis væskestanden er for lav. FORSIGTIG! Tag ikke kølerhætten af (23), når motoren er varm. MOTORENS LUFTFILTER Kontrollér luftfilterets serviceindikator (24) før hver gang, maskinen anvendes. Udfør ikke service på luftfilteret, med mindre det røde flag vises i serviceindikatoren. BEMÆRK: Efter rengøring eller udskiftning af motorens luftfilter, kan serviceindikatoren nulstilles ved at trykke på enden af indikatoren. FORSIGTIG! Når du udfører service på motorens luftfilterelementer, skal du være meget omhyggelig med at undgå, at der kommer løst støv i motoren. Støv kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Motorens luftfilter indeholder et primært (udvendigt) filterelement og et (indvendigt) sikkerhedsfilterelement. Det primære element kan rengøres to gange, før det udskiftes. Sikkerhedselementet bør udskiftes hver tredje gang, det primære filterelement udskiftes. Forsøg aldrig at rengøre det indvendige sikkerhedselement. Rengør det primære filterelement ved at åbne de 2 clips for enden af luftfilteret og afmontere endehuset. Træk det primære element ud. Rengør elementet med trykluft (maksimalt tryk 100 psi), eller vask det med vand (maksimalt tryk 40 psi). Sæt IKKE elementet tilbage i holderen, før det er helt tørt. Fjern støvet fra det yderste plastikhus ved at trykke på gummiklappen. Ret klappen nedad når den sættes på igen. FORM NO SW A-19

20 A-20 / DANSK EFFEKTAFBRYDERENS PLACERING CB1 Hoved (70 A) CB2 Forlygter (20 A) CB3 Starter (15 A) CB4 Tilbehør (20 A) CB5 Tænding (10 A) CB6 Ryster (20A) CB7 Blinklys (20A) CB8 Forstøver (10 A) CB9 HVAC (30A) A-20 - FORM NO SW8000

21 DANSK / A-21 FEJLFINDING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er det et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks Deres Nilfisk Service Center for service. UDLØSNING AF EFFEKTAFBRYDERNE Effektafbryderne er placeret på effektafbryderpanelet (H). De beskytter de elektriske kredsløb og motorer mod beskadigelse på grund af overbelastning. Hvis en effektafbryder udløses, skal årsagen findes. Hovedeffektafbryder (CB1/70 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til forlygter (CB2/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til startermotor (15 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til tilbehør (CB4/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til tænding (CB5/10 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til ryster (CB6/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til blinklys (CB7/20 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til forstøver (CB8/10 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Effektafbryder til HVAC (CB9/30 amp). Mulig årsag: 1 Elektrisk kortslutning eller overbelastning (lad et Nilfisk-servicecenter eller en uddannet elektriker kontrollere maskinen) Tryk knappen ind for at nulstille effektafbryderen, når problemet er afhjulpet. Vent 5 minutter, og prøv igen, hvis knappen ikke bliver inde. Hvis effektafbryderen udløses flere gange, kontaktes Nilfisk Service Center for service. FORM NO SW A-21

22 A-22 / DANSK FEJLFINDING Hvis de mulige årsager, der er anført i det følgende, ikke er grunden til problemerne, er det et symptom på noget alvorligere. Kontakt straks Deres Nilfisk Service Center for service. MASKINEN VIL IKKE STARTE Mulige årsager kan være: 1 Pedalen til fremadkørsel / bakning er ikke i neutral position (sørg for, at pedalen er i neutral position) 2 Pedalen til fremadkørsel / baknings neutralposition er ikke indstilles korrekt (kontakt et Nilfisk-servicecenter) 3 Batteriet er ikke monteret eller det er fladt (tilslut eller udskift batteriet) 4 Maskinen er løbet tør for brændstof eller LPG-tankventilen er ikke åben (tank op igen eller åben LPG-tankventilen). 5 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) MASKINEN FLYTTER SIG IKKE Mulige årsager kan være: 1 Parkeringsbremse (F) trukket (udløs parkeringsbremsen) 2 Bugseringsventil i forkert position (indstil ventilen korrekt) 3 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) HOVEDKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Motoren er ikke indstillet til høje omdrejninger (tryk på motorens hastighedskontakt (GG)) 2 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 3 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 4 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) SIDEKOSTEN KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Motoren er ikke indstillet til høje omdrejninger (tryk på motorens hastighedskontakt (GG)) 2 Kontrollér, at kontakten til sidekosten ikke er i positionen OFF (anbring kontakten i positionen ON) 3 Affald har snoet sig omkring kostedrevet (fjern affaldet) 4 Beholderen er ikke helt nede (sænk beholderen helt) 5 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) BEHOLDEREN KAN IKKE LØFTES Mulige årsager kan være: 1 Motoren er ikke indstillet til høje omdrejninger (tryk på motorens hastighedskontakt (GG)) 2 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) BEHOLDERENS UDTØMNINGSLÅGE ÅBNER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Udtømningslåge blokeret af affald (fjern affald, og rengør affaldskammerets kanter) 2 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) RYSTERMOTOREN KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) 2 Elektrisk forbindelse til rystemotor er frakoblet (tilslut på ny rystermotor). STØVKONTROLSYSTEMET (VINGEHJUL) KØRER IKKE Mulige årsager kan være: 1 Aktiveret strømafbryder/-e (genopret funktionen for aktiverede strømafbrydere) 2 Kontrollér, at kontakten til støvkontrollen ikke er i positionen OFF (anbring kontakten i positionen ON) DUSTGUARD SIDEKOSTS DUGSYSTEM FUNGERER IKKE Mulige årsager kan være: 1 DustGuard kontakt (VV) ikke aktiveret (drej kontakt til ON DustGuard ) 2 Hovedkosthåndtag (B) ikke aktiveret (sænk hovedkost) 3 Vandtank er tom (fyld vandtank (28)) 4 Sprøjtedyser (15) er tilstoppede (rengør sprøjtedyser (15)) A-22 - FORM NO SW8000

23 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Hoved- og sidebørster med hårdere og blødere børstehår Øget luftindtag med præfilter Vandtæt støvfilter i polyester Beskyttelsestag Sensor for tilstoppet filter Overdel til beskyttelsestag DustGuard system Bakspejle Ildslukker Bageste metalstødfanger Arbejdslys Venstre sidekost Gul strobelampe Lukket kabine Hjul, der ikke sætter mærker; Gulvmåtte Tilthjul Motormålere Førersæde med ophæng Sensor for temperatur i beholder Sikkerhedsseler Lydlig bakalarm Sidekostbeskyttelse Signaler for bak, brems og drej Tændrørsudstødning Skumfyldte hjul Bundplade til metalbeholder Faste dæk For yderligere information om det ovenfor nævnte tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler. TEKNISKE SPECIFIKATIONER (SOM INSTALLERET OG AFPRØVET PÅ MASKINEN) DANSK / A-23 Model SW8000 SW8000 SW cyl. LPG 4 cyl. Benzin 4 cyl. Diesel Model-nr Beskyttelsesgrad IP3 IP3 IP3 Lydtrykniveau (IEC : Ed , ISO 11201) db(a) 80.6dB LpA, 3dB KpA 80.6dB LpA, 3dB KpA 82.78dB LpA, 3dB KpA Lydeffektniveau (IEC : Ed , ISO 3744) db(a) db LWA db LWA 106,3 db LWA Bruttovægt pund/kg 4426 / / / 2007 Tøm vægt pund/kg 3075 / / / 1395 Maksimal hjulbelastning (forrest til højre) psi/ N/mm 2 72 / / / Maksimal hjulbelastning (forrest til venstre) psi/ N/mm 2 63 / / / Maksimal hjulbelastning (bagest til midtfor) psi/ N/mm 2 71 / / / Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s 2 1,08 m/s 2 1,08 m/s 2 1,5 m/s 2 Vibrationer i sæde (ISO ) m/s 2 0,15 m/s 2 0,15 m/s 2 0,16 m/s 2 Hældning 20 % (11,3º) 20 % (11,3º) 20 % (11,3º) Model SW8000 (kabine) SW8000 (kabine) 4 cyl. LPG 4 cyl. Diesel Model-nr Beskyttelsesgrad IP3 IP3 Lydtrykniveau (IEC : Ed , ISO 11201) db(a) 80.6dB LpA, 3dB KpA 82.78dB LpA, 3dB KpA Lydeffektniveau (IEC : Ed , ISO 3744) db(a) db LWA 106,3 db LWA Bruttovægt pund/kg 4775 / / 2165 Tøm vægt pund/kg 3424 / / 1553 Maksimal hjulbelastning (forrest til højre) psi/ N/mm 2 72 / / Maksimal hjulbelastning (forrest til venstre) psi/ N/mm 2 63 / / Maksimal hjulbelastning (bagest til midtfor) psi/ N/mm 2 71 / / Vibrationer i håndgreb (ISO ) m/s 2 1,08 m/s 2 1,5 m/s 2 Vibrationer i sæde (ISO ) m/s 2 0,15 m/s 2 0,16 m/s 2 Hældning 20 % (11,3º) 20 % (11,3º) FORM NO SW A-23

24 B-2 / NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning...B-3 Reservedeler og service...b-3 Merkeplate...B-3 Pakke ut maskinen...b-3 Forsiktighetsregler og advarsler...b-4 Generell informasjon...b-5 Bli kjent med maskinen...b-6 B-9 Klargjøre maskinen for bruk Sjekkliste før bruk av maskinen...b-10 Hovedbørsten...B-10 Drivstoff...B-10 Betjening av maskinen Før du starter maskinen...b-11 Starte dieselmotoren...b-11 Starte bensinmotoren...b-11 Starte LPG-motoren...B-11 Feiing...B-12 Tømme beholderen...b-12 Etter bruk av maskinen Etter bruk...b-13 Slå av og stanse diesel- og bensinmotoren...b-13 Slå av og stanse LPG-motoren...B-13 Vedlikehold Vedlikeholdsplan...B-13 Vedlikehold av hovedbørsten...b-14 Vedlikehold av sidekostene...b-16 Beholderens støvfilter...b-18 Motorradiator og hydraulisk radiatorrengjøring...b-18 Hydraulikkolje...B-19 Motorolje...B-19 Kjøleveske...B-19 Motorens luftfilter...b-19 Plassering av kretsbrytere...b-20 Feilsøking...B-21 Tilbehør / ekstrautstyr...b-23 Tekniske spesifikasjoner...b-23 B-2 - FORM NO SW8000

25 NORSK / B-3 INNLEDNING Denne håndboken vil hjelpe deg til å utnytte din Nilfisk Sweeper på beste måte. Les den nøye før du tar i bruk maskinen. Merk: Tall i fet skrift og parentes henviser til et element som illustreres på side 6-9. RESERVEDELER OG SERVICE Reparasjoner som måtte bli nødvendig, skal utføres hos ditt autoriserte Nilfisk Servicesenter, som disponerer fabrikksutdannet servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-forhandleren for service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer ved henvendelse. MODIFISERINGER Modifiseringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nilfisk-Advance Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modifiseringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter på maskinen. Du trenger denne informasjonen for å bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere bruk. MODELL SERIENUMMER PAKKE UT MASKINEN - HVIS AKTUELT Ved levering må du undersøke nøye om transportkassen eller og maskinen er skadet. Hvis noe er skadet må du ta vare på alle delene av transportkassen slik at den kan undersøkes av transportfirmaet som leverte maskinen. Ta straks kontakt med transportøren hvis du vil kreve erstatning for transportskade. 1 Etter at du har fjernet transportkassen, fjerner du treklossene ved siden av hjulene. 2 Kontroller nivået på motoroljen og kjølevesken. 3 Kontroller nivået på hydraulikkoljen. 4 Les instruksene i avsnittet Klargjøre maskinen for bruk i denne håndboken, og fyll deretter drivstofftanken. 6 Plasser en rampe i forkant av pallen. 7 Les instruksene i avsnittene Betjeningskontroller og Betjening av maskinen i denne håndboken, og start deretter motoren. Kjør maskinen sakte forover ned rampen og ned på gulvet. Hold foten lett på bremsepedalen inntil maskinen er ute av pallen. FORSIKTIG! Vær ytterst FORSIKTIG når du betjener denne feiemaskinen. Gjør deg grundig kjent med alle betjeningsanvisninger før du tar denne maskinen i bruk. Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av maskinen, kan du ta kontakt med din overordnede, eller din lokale Nilfisk Industrial-forhandler. Hvis maskinen ikke virker som den skal, bør du ikke forsøke å korrigere problemet selv med mindre din arbeidsleder ber deg om dette. La isteden en kvalifisert mekaniker i bedriften, eller en servicerepresentant fra en autorisert Nilfisk Industrial-forhandler foreta nødvendige korreksjoner eller utbedringer på utstyret. Vær ytterst forsiktig når du foretar vedlikehold eller andre arbeider på denne maskinen. Vær forsiktig slik at hår, smykker eller løse bekledningsartikler ikke setter seg fast i bevegelige deler. Sett hovednøkkelbryteren (TT) i stilling AV, sett på parkeringsbremsen (F) og kople fra batteriet før du foretar service på maskinen. Bruk sunn fornuft og gode sikkerhetsregler, og legg merke til de gule etikettene på denne maskinen. Kjør maskinen sakte på skrå flater. Bruk bremsepedalen (F) til å kontrollere hastigheten når du kjører på skrå flater. IKKE snu maskinen på en skrå flate, bare kjør opp eller ned. Hellningsvinkelen under transport er maksimalt 20%. * Merk: Se de separat vedlagte vedlikeholds- og driftshåndbøkene fra motorprodusenten for detaljerte spesifikasjoner og vedlikeholds opplysninger for motoren. FORM NO SW B-3

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi

BR 850S, BR 1050S. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8/09 FORM NO. 56041791. Printed in USA. A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi BR 850S, BR 1050S Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODELS 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC), 56390923(1050SC) 56390918(850S EDS), 56390922(1050S EDS), 56390920(850SC

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 10/08 revised 2/13 REV A FORM NO. 56041744 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SR2000 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot