: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S"

Transkriptio

1 SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL Manufacturer: CFM S.p.A. - Nilfisk Advance Group Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Administrative Office: Address: Località Novella Terza, Guardamiglio (LO) - Italy Phone: , Fax: (3) B

2 B D 9 9a 9b 9c ECO S C E S S S (3) B

3 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD...2 MÅLGRUPPE...2 OPBEVARING AF MANUALEN...2 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT...2 IDENTIFIKATIONSDATA...2 ANDRE REFERENCEMANUALER...2 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE...2 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER...2 SIKKERHED... 3 SYMBOLER...3 GENERELLE INSTRUKTIONER...3 UDPAKNING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 4 BETJENING AF GULVVASKEMASKINERNE BA 600S/BA 650S/BA 750S...4 SKIK OG BRUG...4 BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL...4 MASKINENS YDRE SET BAGFRA...4 OVERBLIK OVER TANKEN OG DENS YDRE SET FORFRA...5 TEKNISKE DATA...6 LEDNINGSDIAGRAMMER...7 ELEKTRISKE SIKRINGER...7 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR...7 BRUG... 8 KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ EN NY MASKINE...8 MONTERING OG INDSTILLING AF BATTERIERNE (WET ELLER GEL)...8 FØR OPSTART AF MASKINEN...9 MONTERING/UDSKIFTNING AF OPHÆNG...9 MASKINSTART OG -STOP...10 MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING)...11 TØMNING AF TANK...12 EFTER BRUG...12 NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES/BUGSERES...13 NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID...13 FØRSTE ARBEJDSPERIODE...13 VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE...14 RENGØRING AF GUMMISVABER...14 KONTROL (OG UDSKIFTNING) AF SUGELÆBER...15 RENGØRING AF BØRSTER/CYLINDRISK BØRSTE...15 RENGØRING AF SUGENET MED SVØMMEAFBRYDER OG RECIRKULATIONSFILTER (TILBEHØR)...15 RENGØRING AF SÆBEFILTER...16 OPLADNING AF BATTERIERNE...16 KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING...17 AF-/PÅMONTERING AF BØRSTE-/RONDELHOLDEROPHÆNGET ELLER DET CYLINDRISKE BØRSTEHOLDEROPHÆNG...17 SIKKERHEDSFUNKTIONER PROBLEMLØSNING OPHUGNING (3) B 1

4 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske egenskaber, betjening, oplagring, vedligeholdelse, sikkerhedsforanstaltninger og reservedele. Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse manualen nøje igennem, inden arbejdet påbegyndes. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfisk-Advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre vedligeholdelsesarbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. Nilfisk-Advance vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader, hvis en sådan er monteret, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. Desuden er følgende manualer til rådighed: Servicemanual (findes i ethvert Nilfisk-Advance Servicecenter). Reservedelskatalog (leveres med maskinen). RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et Nilfisk-Advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til Nilfisk-Advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfisk-Advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfisk-Advance. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fig. A vises dokumentationen, som bevidner at maskinen er fremstillet i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer står på mærkepladen på tanken og kan aflæses udefra (1, fig. C). Årstallet for maskinens fremstilling kan ses på EU-mærkepladen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen eller motoren. Anfør maskinens model og serienummer nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer (3) B

5 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Beskrivelse af potentielle faresituationer for mennesker og maskine. FARE! Inden der foretages nogen som helst form for vedligeholdelse/reparation, frakobles batteriet. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret personale. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Hold batteriet på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Under opladning af batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør udføres med åben tank, under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. ADVARSEL! Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Inden batteriopladeren tages i brug, kontrolleres det at netspændingen svarer til den frekvens og spænding, der fremgår af maskinens mærkeplade. Træf alle de nødvendige foranstaltninger for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende tøj fanges i maskinens bevægelige dele. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad ikke maskinen være ubemandet så længe den kan sætte i bevægelse. Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Brug ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Under betjening af maskinen skal man sikre sig at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Maskinen skal opbevares ved temperaturer mellem 0 C og 40 C Brug maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Maskinen må ikke bruges på overflader der overskrider de angivne grænser for hældning (maks. 2 %). Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler (3) B 3

6 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Maskinens vibrationsniveau er under 2,5 m/s 2. Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede; sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen. Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Læg mærke til maskinens arbejdsgang, når temperaturen er under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun de børster og rondelholdere, der leveres med maskinen eller er angivet i manualerne. Brugen af andre børster eller rondelholdere kan nedsætte sikkerheden. UDPAKNING Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: 1. Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til den elektroniske batterioplader (hvis en sådan er monteret) Reservedelskatalog til gulvvaskemaskinen 2. 1 opladerstik (på maskiner der leveres uden batterioplader) 3. 2 lamelformede sikringer 4. 5 afstandsskiver til 6V batterikammer MASKINBESKRIVELSE BETJENING AF GULVVASKEMASKINERNE BA 600S/BA 650S/BA 750S Denne gulvvaskemaskine kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overflader i f.eks. kontor- eller industribygninger. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinen må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæppevask. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre eller højre tager udgangspunkt i førerens stilling med hænderne på kørehåndtaget (2, fig. C). BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL (Se fig. B) 1. Kontrolpanel 2. Kontakt til hævning/sænkning af børste-/rondel-/cylindrisk børsteophæng 3. Kontakt til ekstra børste- eller rondeltryk (deaktiveret ved montering af cylindrisk børsteophæng). 4. Doseringshåndtag 5. Doseringshåndtag med ØKO-indstilling (vaskeautonomi med "økonomisk" vandforbrug på ca. 70 minutter) 6. Slipkontakt til børste- eller rondelholder 7. Fartregulator til kørsel fremad/bagud 8. Timetæller 9. Indikator for batterikapacitet 9a Grøn advarselslampe (ON: batterierne er opladede) 9b. Gul advarselslampe (ON: batterierne er næsten afladede) 9c. Rød advarselslampe (ON: Batterierne er afladede) 10. Tændingsnøgle (0 - I) MASKINENS YDRE SET BAGFRA (Se fig. C) 1. Serienummer/tekniske data/eu-mærkeplade 2. Kørehåndtag 3. Greb til justering af kørehåndtagets hældning 4. Aggregat til kørsel fremad/baglæns og rotation af børster/rondelholder 5. Holder til dunk 6. Lomme (3) B

7 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 7. Tankdæksel 8. Baghjul 9. Forhjul på fast akse 10. Hjuldæksel 11. Børste/rondel 12. Børste-/rondelophæng 13a Frontspoiler til børste-/rondelophæng 13b. Frontspoiler til cylindrisk børsteophæng 14. Cylindriske børster 15. Cylindrisk børsteophæng 16. Gummisvaber 17. Håndhjul til sikring af gummisvaber 18. Håndhjul til nivellering af gummisvaber 19. Forreste sugelæbe 20. Bagerste sugelæbe 21. Sikringskrog til bagerste sugelæbe 22. Vingemøtrikker til fastspænding af forreste sugelæbe 23. Vingemøtrikker til fastspænding af bagerste sugelæbe 24. Gummisvaberens sugeslange 25. Styrearm til hævning/sænkning af gummisvaber 26. Snavsevandstankens drænslange 27. Sæbetankens drænslange 28. Sæbefilter 29. Dæksel til sæbetank 30. Batteriklemme (rød) Denne klemme fungerer også som NØDKONTAKT og standser omgående samtlige maskinfunktioner. 31. Kabel til batterioplader (tilbehør) 32. Holder til batteriopladerens kabel (tilbehør) 33. Batteriopladerens inspektionsvindue (tilbehør) 34. Servo- og parkeringsbremse (tilbehør) 35. Kontakt til snavsevandstankens recirkulationssystem (tilbehør) 36. Spærreknap for kørsel (til skubning/bugsering af maskinen) 37. Parkeringsbremsens udløserknap 38. Stødhjul (Se fig. E) 1. Elektronisk batterioplader (tilbehør) 2a Rød advarselslampe (ON: batteriets oplades) 2b. Gul advarselslampe (ON: batteriet er næsten opladet) 2c. Grøn advarselslampe (ON: batteriet er opladet) 3. Batteriomkobler til bly (WET) eller gel (GEL) batterier på den elektroniske batterioplader 4. Batteriomkobler til bly (WET) eller gel (GEL) batterier på funktionskredsløbet 5. Drivkredsløb 6. Funktionskredsløb 7. Sikring for drivkredsløb 8. Sikring for funktionskredsløb 9. Elektrisk komponentdæksel 10. Dækselpakning 11. Beskyttelsespanel af gummi 12. Batteriklemme 13. Kabel til batterioplader (tilbehør) 14. Holder til batteriopladerens kabel (tilbehør) 15. Greb til hævning/sænkning af gummisvaber 16. Dækslets spændemøtrikker 17. Sugesystemets automatiske afbryderkontakt OVERBLIK OVER TANKEN OG DENS YDRE SET FORFRA (Se fig. G) 1. Tankdæksel (åbent) 2. Tankdækslets pakning 3. Sikkerhedsventil 4. Sæbetank 5. Snavsevandstank 6. Sæbetankens påfyldningsslange (udtrækkelig) 7. Sugenet med svømmerafbryder for automatisk stop 8. Filter til snavsevandstankens recirkulationssystem (tilbehør) 9. Svømmer til snavsevandstankens recirkulationssystem (tilbehør) 10. Fordybning til tankdækslets pakning 11. Dækselpakningens samling 12. Dækselpakningens overflade 13. Holder 14. Svømmer 15. Sæbetankens skjold 16. Stik til rengøring af indsugningskanal (Se fig. J) 1. Sæbetankens drænslange 2. Sæbetankens niveaumåler 3. Håndhjul til udløsning af skjold 4. Skjold (i åben stilling) 5. Sugemotorens pakning 6. Batteriets monteringsdiagrammer 7. Batterikammer 8. Batterier 9. Batterihætter 10. Sugemotor 11. Børste-/rondelholdermotorens forbindelsesstykke 12. Børste-/rondelophæng 13. Stænkskærm 14. Frontspoiler til børste-/rondelophæng 15. Børste 16. Rondelholder 17. Rondel 18. Motor til børste/rondelholder 19. Splitter til børsteholder-/rondelholder-/cylindrisk børsteholderophæng 20. Håndhjul til fastspænding af børsteholder-/rondelholder-/cylindrisk børsteholderophæng 21. Slange til påføring af sæbe på børste/cylindrisk børste 22. Cylindrisk børsteophæng 23. Cylindriske børster 24. Dæksler over cylindriske børster 25. Håndhjul til fastspænding af dæksel over cylindriske børster 26. Affaldsbeholder for cylindriske børster 27. Affaldsbeholderens håndtag 28. Cylindrisk børstemotor 29. Frontspoiler til cylindrisk børsteophæng (3) B 5

8 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL TEKNISKE DATA Generelle tekniske data Dimensioner BA 600S BA 650S BA 750S Rengøringsbredde 610 mm 660 mm 740 mm Gummisvaberens bredde 812 mm 860 mm Maskinhøjde mm Sæbetankens kapacitet 80 liter Snavsevandstankens kapacitet 80 liter Forhjulenes diameter 267 mm Forhjulenes specifikke overfladetryk Under 0,5 N/mm 2 Baghjulenes diameter 100 mm Sugemotorens effekt 500 W Køremotorens effekt 200 W Kørselshastighed (variabel) 0 til 5,2 km/t Stigningsevne 2% Lydtryksniveau (ved førerpladsen) 65 dba Standardbatterier (med kasse) 24V 240 Ah/20 h Batterikammerets mål (uden kasse) 530 x 380 mm, højde 375 mm Sugesystemets kapacitet mm H 2 O Tekniske data for maskiner med børste-/rondelholderophæng Dimensioner BA 600S BA 650S BA 750S Maks. maskinlængde mm mm mm Maskinbredde uden gummisvaber 645 mm 669 mm 748 mm Børstediameter 305 mm 330 mm 370 mm Vægt uden batterier og med tomme tanke Maks. vægt med batterier og fulde tanke Børstemotorens effekt Børstens rotationshastighed (variabel) Børstetryk 140 kg 382 kg 400 W 0 til 220 omdr./min 30 til 50 kg med gasfjeder Tekniske data for maskiner med cylindrisk børsteholderophæng Dimensioner BA 600S BA 750S Maks. maskinlængde mm Maskinbredde uden gummisvaber 680 mm 780 mm Størrelse for cylindrisk børste (diameter x længde) 145 x 590 mm 145 x 690 mm Vægt uden batterier og med tomme tanke 140 kg Maks. vægt med batterier og fulde tanke 382 kg Børstemotorens effekt 400 W 600 W Rotationshastighed for cylindrisk børste 545 omdr./min 613 omdr./min Cylindrisk børstetryk 30,5 kg 33,4 kg (3) B

9 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL LEDNINGSDIAGRAMMER (Se fig. K) BAT 24V batteri C1 Batteriklemme C2 Forbindelse til batteriopladerens signal CH 24V 25A batterioplader (tilbehør) EB1 Funktionskredsløb EB2 Drivkredsløb EB3 Printplade LED EV1 Vandmagnetventil EV2 Magnetventil til recirkulationssystem (tilbehør) F1 Sikring for funktionskredsløb F2 Sikring for drivkredsløb HM Timetæller K1 Nøglekontakt LD1 Advarselslampe for børstekontakt LD2 Advarselslampe for ekstra tryk M1 Venstre børstemotor M2 Højre børstemotor M3 Sugemotor M4 Udløser, børsteholderophæng M5 Køremotor M6 Recirkulationspumpe (tilbehør) R1 Potentiometer, maskinhastighed R2 Potentiometer, maks. maskinhastighed SW1 Børstekontakt SW2 Kontakt for ekstra tryk SW3 Mikrokontakt for sugefunktion SW4 Børsteudløser SW5 Mikrokontakt til aktivering af børste SW6 Mikrokontakt til aktivering af position 0 SW7 Mikrokontakt til aktivering af position 1 SW8 Mikrokontakt til aktivering af position 2 SW9 Mikrokontakt til kørselsaktivering SW10 Udløserkontakt for køremotor SW11 Kontrolknap for recirkulation af vand (tilbehør) SW12 Svømmer for recirkulation af vand (tilbehør) Farvekode BK Sort BU Blå BN Brun GN Grøn GY Grå OG Orange PK Pink RD Rød VT Violet WH Hvid YE Gul ELEKTRISKE SIKRINGER Sikringer Sikring for funktionskredsløb (100A) (7, fig. E) Sikring for drivkredsløb (30A) (8, fig. E) TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Bortset fra standardkomponenterne, kan maskinen udstyres med følgende tilbehør, alt afhængig af hvilken slags arbejde, der skal udføres: 1. Gelbatterier 2. Elektronisk batterioplader 3. Børster fremstillet af andre materialer end standardbørsterne 4. Rondeller af forskellige materialer 5. Gummisvaber med oliebestandige sugelæber 6. Recirkulationssystem til snavsevandstank 7. Servo- og parkeringsbremse 8. For- og baghjul af forskellige materialer 9. Ekstra store stødhjul For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler (3) B 7

10 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: - FARE - ADVARSEL - FORSIGTIG - BEMÆRK Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på afsnit markeret med disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ EN NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Indstil funktionskredsløbet og batteriopladeren (tilbehør) til den anvendte batteritype (bly- eller gelbatterier). Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Frakobl batteriklemmen og opladerens stik. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende beskyttelseshætter på batteripolerne. Maskinen kan leveres på følgende måder: med 2 stk. 12V batterier med 4 stk. 6V batterier med 1 stk. 24V batteri som er tilsluttet i henhold til monteringsdiagrammet i fig. J (6). Maskinen kan leveres på én af følgende måder: a) Med batterier (bly eller gel) og parat til brug. 1. Kontroller, at batterierne er koblet til maskinen ved hjælp af batteriklemmen (30, fig. C). 2. Sæt tændingsnøglen (10, fig. B) i, og indstil den til position "I". Hvis den grønne advarselslampe (9a, fig. B) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (9b eller 9c, fig. B) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). b) Med blybatterier, men uden akkumulatorvæske. 1. Løft tankdækslet (1, fig. G), og kontroller at tankene (4 og 5, fig. G) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de gennem drænslangerne (26 og 27, fig. C). 2. Drej håndhjulet (3, fig. J) mod uret, indtil skjoldet udløses. 3. Løft forsigtigt skjoldet (4, fig. J) ved hjælp af kørehåndtaget (2, fig. C). 4. Fjern hætterne (9, fig. J) fra batterierne (8). ADVARSEL! Ved arbejde med svovlsyre bedes De udvise stor forsigtighed, da batterisyren er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Påfyldning af batterierne skal foregå i et område med god ventilation. Brug beskyttelseshandsker. 5. Fyld hvert batteri op med svovlsyre til batterier (massefylde fra 1,27 til 1,29 kg ved 25 C) i henhold til instruktionerne i batteriets betjeningsmanual. Den korrekte mængde svovlsyre er angivet i batteriets betjeningsmanual. 6. For at undgå at beskadige gulvet, fjernes overskydende syre og vand med en klud, når opladningen er fuldført. 7. Lad batterierne stå nogle få sekunder, og efterfyld derefter med svovlsyre som beskrevet i batteriets betjeningsmanual. 8. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). c) Uden batterier 1. Køb passende batterier [Se afsnittet Tekniske data og monteringsdiagrammet (6, fig. J)]. Kontakt en kvalificeret forhandler til udvælgelse og montering af batteriet. 2. Monter og indstil batterierne (WET eller GEL) som beskrevet i det foregående afsnit, og indstil batteriopladeren (på modeller med batterioplader) til den valgte batteritype. MONTERING OG INDSTILLING AF BATTERIERNE (WET ELLER GEL) Indstil maskinens printplade og batterioplader (på modeller med batterioplader) til den valgte batteritype (WET eller GEL) efter følgende fremgangsmåde: Maskinindstilling 1. Kontroller, at batteriklemmen (30, fig. C) er koblet fuldstændigt fra. 2. Fjern grebet (15, fig. E) fra styrearmen til hævning/sænkning af gummisvaberen. 3. Løsn møtrikkerne (16, fig. E), og fjern forsigtigt dækslet (9) og om nødvendigt også panelet (11). 4. I henhold til den anvendte batteritype indstilles omkobleren (4, fig. E) til "ON" for bly-/syrebatterier eller til "OFF" for gelbatterier. Sørg for ikke at røre ved sugesystemets automatiske afbryderkontakt (17, fig. E) (3) B

11 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Indstilling af batterioplader (hvis en sådan er monteret) 5. Indstil batteriomkobleren (3, fig. E) til "WET" for blybatterier eller til "GEL" for gelbatterier. 6. Sæt panelet (11, fig. E) og overtrækket (9, fig. E) på plads, og fastspænd dem med møtrikkerne (16). 7. Monter grebet til hævning/sænkning af gummisvaberen (15, fig. E). Montering af batterier 8. Løft tankdækslet (1, fig. G), og kontroller at tankene (4 og 5, fig. G) er tomme. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes de gennem drænslangerne (26 og 27, fig. C). 9. Drej håndhjulet (3, fig. J) mod uret, indtil skjoldet udløses. 10. Løft forsigtigt skjoldet (4, fig. J) ved hjælp af kørehåndtaget (2, fig. C). 11. Monter batterierne som beskrevet i monteringsdiagrammet (6, fig. J), og følg nedenstående anvisninger alt afhængig af den valgte batteritype: For modeller udstyret med 2 stk. 12 V batterier: Brug de fastspændingsanordninger, der leveres med maskinen; For modeller udstyret med 4 stk. 6 V batterier: Brug de fastspændingsanordninger, der leveres med maskinen; For modeller udstyret med 1 stk. 24 V batteri: Afmonter batterikammeret (7, fig. J). Opladning af batterier 12. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). FØR OPSTART AF MASKINEN ADVARSEL! Når maskinen skal startes ved at indstille tændingsnøglen (10, fig. B) til position "I", efterses området mellem ophænget (12 eller 15, fig. C) og skjoldets overdel for fremmelegemer, som måtte forhindre ophænget i at blive løftet. Denne kontrol er nødvendig, da ophænget automatisk vil blive hævet (deaktiveret), hvis maskinen tidligere blev slukket uden at dette blev gjort. Montering/udskiftning af børste- eller rondelholder 1. Alt afhængig af den forestående type rengøring, kan maskinen udstyres med et passende ophæng og børster (15, fig. J) eller rondelholdere (16) med rondeller (17). 2. Sæt tændingsnøglen (10, fig. B) i, og indstil den til position "I". ADVARSEL! Inden der trykkes på kontakten til hævning/sænkning af børsterne/rondelholderen (2, fig. B), skal området mellem ophænget og skjoldets overdel altid efterses for fremmedlegemer der måtte forhindre ophænget (12) i at blive løftet. 3. Udløs fartregulatoren (7, fig. B) ved at dreje den mod uret. 4. Anbring børsterne/rondelholderne under det passende ophæng (12, fig. C). 5. Tryk på kontakten (2, fig. B) for at sænke ophænget (12, fig. C). 6. Tryk forsigtigt på aggregatet (4, fig. C) for at fastlåse børsterne. ADVARSEL! Tryk ikke aggregatet (4, fig. C) helt i bund, da dette vil sætte maskinen i bevægelse; et lettere tryk på aggregatet (4) er tilstrækkeligt til at fastlåse børsterne og aktivere børstemotorerne. 7. Tryk på kontakten (2, fig. B) for at hæve (deaktivere) ophænget (12, fig. C). ADVARSEL! Når ophænget endnu ikke er blevet hævet, og advarselslampen på kontakten (2, fig. B) blinker, begynder børsterne (11, fig. C) at dreje så snart aggregatet (4, fig. C) trykkes ind. Det er derfor vigtigt at kontrollere, at der ikke er noget der forhindrer børsten i at dreje rundt og at området omkring maskinen er frit, inden aggregatet (4, fig. C) trykkes ind. 8. Indstil tændingsnøglen (10, fig. B) til position "0", og tag den ud. MONTERING/UDSKIFTNING AF OPHÆNG På maskiner fra serienummer kan man vælge mellem at montere et børste-/rondelholderophæng (12, fig. C) eller et cylindrisk børsteholderophæng (15). For nærmere oplysninger om montering/udskiftning af ophænget henvises til afsnittet Vedligeholdelse (3) B 9

12 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Montering af den cylindriske børste 9. Sæt tændingsnøglen (10, fig. B) i, og indstil den til position "I". 10. Tænd for kontakten til hævning/sænkning af det cylindriske børsteholderophæng (2, fig. B). ADVARSEL! Inden der trykkes på kontakten til hævning/sænkning af det cylindriske børsteholderophæng (2, fig. B), skal området mellem ophænget og skjoldets overdel altid efterses for fremmedlegemer der måtte forhindre ophænget (15) i at blive løftet. 11. Indstil tændingsnøglen (10, fig. B) til position "0", og tag den ud. 12. Skru håndhjulene (25, fig. J) af, og fjern dækslerne (24) ved at trække dem nedad samtidig med at håndhjulene trykkes ind. 13. Monter de cylindriske børster (23). De cylindriske børster kan monteres på begge sider. 14. Geninstaller dækslerne (24, fig. J), og skru håndhjulene (25) på. Montering af gummisvaber 15. Monter gummisvaberen (16, fig. C), og fastgør den med håndhjulene (17). Tilslut sugeslangen (24) til gummisvaberen. 16. Indstil gummisvaberen med håndhjulet (18, fig. C), således at den bagerste sugelæbe (20) - i hele dens længde - er i berøring med gulvet, og den forreste sugelæbe (19) er en anelse løftet. Påfyldning af rengøringsmiddel 17. Åbn tankdækslet (1, fig. G). 18. Løft skærmen (15, fig. G), og brug den udtrækkelige slange (6) til at fylde tanken (4) op med et rengøringsmiddel, der passer til det forestående arbejde. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som bruges til at fremstille opløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. Ved brug af den gennemsigtige drænslange (1, fig. J) og niveaumåleren (2), er det muligt at kontrollere sæbetankens væskestand. Desuden findes der en tabel med angivelser i gallon/liter på indersiden af tankdækslet (1, fig. G). FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare opløsninger, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. Indstilling 19. Brug grebene (3, fig. C) til at indstille kørehåndtaget (2) til en passende stilling. MASKINSTART OG -STOP Start 1. Gør maskinen parat, som beskrevet i foregående afsnit. 2. Sænk gummisvaberen (16, fig. C) med styrearmen (25). Når styrearmen (25) sænkes, aktiveres sugemekanismen automatisk. Når styrearmen (25) løftes, deaktiveres sugemekanismen efter nogle få sekunder. 3. Indstil doseringshåndtaget (4, fig. B) til den position, der bedst passer til den forestående type rengøring: ØKO-system: når doseringshåndtaget (4) er indstillet til ECO (5), arbejder maskinen med et "økonomisk" vandforbrug; ved at vælge en konstant vandstrøm, kan maskinen arbejde med samme vaskeautonomi i 66 minutter (gennemsnitligt 1,2 liter/min.). Variabelt system: hvis doseringshåndtaget indstilles til variabelt vandforbrug, dvs. i det højere område, vil maskinens vandforbrug varierer mellem minimum 3,8 liter/min og maksimum 9,4 liter/min. Det er under ingen omstændigheder muligt at slå vandtilstrømningen helt fra under brugen af maskinen. 4. Sæt tændingsnøglen (10, fig. B) i, og indstil den til position "I". BEMÆRK Hvis den grønne advarselslampe (9a, fig. B) tænder, er maskinen parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (9b eller 9c) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). 5. Sænk børsterne/rondelophænget eller det cylindriske børsteholderophæng (11/14, fig. C) med kontakten (2, fig. B). BEMÆRK Når ophænget (12/15, fig. C) bevæger sig fra øverste til nederste position, vil advarselslampen på kontakten (2, fig. B) begynde at blinke; når børsteophænget er helt i bund, vil advarselslampen lyse konstant. 6. Hvis maskinen er udstyret med en parkeringsbremse, deaktiveres denne ved at trykke håndtagene (34 og 37, fig. C) ind samtidig, og derefter give slip. 7. Idet der holdes fast i kørehåndtaget (2, fig. C), sættes maskinen i gang ved at trykke på aggregatet (4, fig. C): maskinen sætter i bevægelse, og børsterne/rondelholderne begynder at dreje rundt. 8. Brug fartregulatoren (7, fig. B) til at skifte hastighed (3) B

13 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Maskinstop 9. Udløs aggregatet (4, fig. C). 10. Hæv børsterne/rondelholderen med kontakten (2, fig. B). BEMÆRK Når ophænget (12/15, fig. C) bevæger sig fra nederste til øverste position, vil advarselslampen på kontakten (2, fig. B) begynde at blinke; når børsteophænget er nået helt op, vil advarselslampen holde op med at blinke. 11. Løft gummisvaberen med styrearmen (25, fig. C). 12. Kontroller, at maskinen ikke kan sætte i bevægelse. Hvis maskinen er udstyret med en parkeringsbremse, aktiveres denne ved at trække i håndtaget (34, fig. C), indtil bremsen fastlåses. MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) 1. Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Hold begge hænder på kørehåndtaget (2, fig. C), skub til maskinen og påbegynd rengøringsarbejdet (gulvvask/tørring). 3. Om nødvendigt tilpasses mængden af rengøringsmiddel på børsterne med doseringshåndtaget (4, fig. B). 4. Om nødvendigt nivelleres gummisvaberen med håndhjulet (18, fig. C). FORSIGTIG! For at undgå at beskadige gulvets overflade, standses børsterne/rondelholderen, når maskinen holder stille, især når den er sat til at arbejde med ekstra børstetryk. Når maskinen er sat til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk 5. Hvis gulvet ser særligt snavset ud, kan det være en fordel at sætte maskinen til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk; denne funktion aktiveres med kontakten (3, fig. B). FORSIGTIG! Det er ikke muligt at aktivere det ekstra tryk, hvis maskinen er udstyret med det cylindriske børsteholderophæng (15, fig. C). 6. For at vende tilbage til den almindelige rengøringsfunktion, trykkes kontakten (3) ned én gang til. Kontakten (3, fig. B) kan kun aktiveres, når ophænget (12, fig. C) er sænket og advarselslampen på kontakten (2, fig. B) er tændt. Aktivering af sikkerhedssystem ved overbelastning af børsterne 7. Hvis børstemotoren udsættes for overbelastning som følge af fremmedlegemer, der forhindrer at børsterne/rondelholderne kan dreje rundt, eller som følge af usædvanligt aggressive gulve/børster, standser sikkerhedssystemet automatisk børsterne/rondelholderne efter ca. 1 minuts vedvarende overbelastning. Overbelastningen vises ved at de 3 advarselslamper (9a, 9b, 9c, fig. B) blinker samtidig. Hvis overbelastningen finder sted når maskinen er sat til at arbejde med ekstra tryk, vil systemet automatisk udligne trykket på børsterne/rondelholderne ved at afbryde denne funktion. Hvis problemet fortsætter, standser børsterne/rondelholderne. 8. For at genstarte maskinen efter at børste-/rondelmotoren har været udsat for overbelastning, nulstilles maskinen ved at indstille tændingsnøglen (10, fig. B) til position "0". Genstart herefter maskinen ved at indstille tændingsnøglen til position "I". Batteriafladning under brug 9. Så længe den grønne advarselslampe (9a, fig. B) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Hvis den grønne advarselslampe (9a) slukker og den gule (9b) og derefter den røde advarselslampe (9c) tænder, skal batteriet oplades, da maskinen efterfølgende kun vil kunne betjenes i en kortere periode: Når den gule advarselslampe (9b) tænder, vil maskinen kun kunne betjenes i nogle få minutter (alt afhængig af den anvendte batteritype). Når den røde advarselslampe (9c) tænder, er maskinens batteri opbrugt. Efter nogle få sekunder vil børsterne/rondelholderne standse, hvorefter ophænget automatisk hæves. Sugefunktionen og køremotoren vil stadig køre, så det er muligt at færdigtørre gulvet og køre maskinen hen til et passende opladningsområde. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. BEMÆRK Hvis det ikke er muligt at bevæge maskinen ved hjælp af dens køremotor, henvises til afsnittet "Når maskinen skal skubbes/bugseres". BEMÆRK Når ophænget (12, fig. C) bevæger sig fra den nederste position med normalt tryk til den nederste position med ekstra tryk, vil advarselslampen (3, fig. B) begynde at blinke. Når den nederste position med ekstra tryk er nået, vil advarselslampen lyse konstant (3) B 11

14 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Snavsevandstankens recirkulationssystem (tilbehør) 10. Hvis snavsevandstanken er udstyret med et recirkulationssystem, aktiveres denne funktion ved at indstille kontakten (35, fig. C) til position "I". Denne funktion gør det muligt at genbruge det opsamlede vand i snavsevandstanken (5, fig. G) sammen med det ubrugte rengøringsmiddel i sæbetanken (4, fig. G), efter at opsamlingsvandet er blevet ledt igennem filteret (8, fig. G). FORSIGTIG! Aktiver ikke recirkulationsfunktionen i områder, hvor en særlig omhyggelig hygiejne er påkrævet (hospitaler, skoler, etc.). Recirkulationsfunktionen kan være særlig anvendelig under rengøringen af f.eks. industribygninger. BEMÆRK Det er til enhver tid muligt at til- og frakoble recirkulationsfunktionen med kontakten (35, fig. C), men vær opmærksom på at tanken (5, fig. H) mindst skal være 3/4 fyldt (60 liter) for at recirkulationsfunktionen kan aktiveres. 11. Deaktiver recirkulationsfunktionen igen ved at stille kontakten (35, fig. C) tilbage til position "0". Maskinen genoptager den almindelige drift og bruger kun vand fra sæbetanken (4, fig. G). TØMNING AF TANK Når snavsevandstanken (5, fig. G) er fuld, frakobler svømmerafbryderen for automatisk stop (7) maskinens sugesystem. Når sugesystemet sættes ud af drift, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens. Sugemotoren standser automatisk efter nogle få sekunder. FORSIGTIG! Hvis sugemotoren utilsigtet går i stå (f.eks. hvis en pludselig bevægelse har aktiveret svømmeafbryderen for automatisk stop), løftes gummisvaberen (16, fig. C) med styrearmen (25), hvorefter den igen sænkes, så sugearbejdet kan genoptages. Når snavsevandstanken (5, fig. G) er fuld, tømmes den efter følgende fremgangsmåde: Tømning af snavsevandstank 1. Stands maskinen ved at udløse aggregatet (4, fig. C). 2. Hæv børsterne/rondelholderen med kontakten (2, fig. B). 3. Løft gummisvaberen med styrearmen (25, fig. C). 4. Kør maskinen hen til tømningsområdet. 5. Tøm snavsevandstanken gennem slangen (26, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. Tømning af sæbetank 6. Følg punkterne 1 til Tøm sæbetanken gennem slangen (27, fig. C). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. Tømning af den cylindriske børstes affaldsbeholder (kun på modeller med cylindrisk børsteophæng) 8. Stands maskinen ved at udløse aggregatet (4, fig. C). 9. Sænk det cylindriske børsteophæng, og afmonter affaldsbeholderen (26, fig. J) ved at trække den ud til den ene side med håndtaget (27). 10. Tøm og vask affaldsbeholderen (26), og fastgør den igen til holderne. EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades: 1. Afmonter børsterne/rondelholderne efter følgende fremgangsmåde: Børste/rondelholder: løft ophænget og vent til advarselslampen på kontakten (2, fig. B) slukker; tryk derefter slipkontakten (6, fig. B) ned, indtil børsterne/rondelholderne løsnes. Cylindriske børster: løft ophænget og vent til advarselslampen på kontakten (2, fig. B) slukker; sluk derefter maskinen ved at indstille tændingsnøglen (10, fig. B) til position "0". Løsn håndhjulene (25, fig. J), og tag dækslerne (24) af. Afmonter de cylindriske børster (23). Geninstaller dækslerne (24, fig. J), og skru håndhjulene (25) på. 2. Tøm tankene (5 og 6, fig. J) og affaldsbeholderen (26, fig. J) som beskrevet i foregående afsnit. 3. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet Vedligeholdelse). 4. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsterne/rondelholderen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret (3) B

15 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL NÅR MASKINEN SKAL SKUBBES/BUGSERES Når maskinens køremotor er sat ud af drift, kan maskinen lettere skubbes/bugseres, hvis man aktiverer spærreknappen for kørsel (36, fig. C). Når maskinen står på det ønskede sted, udløses spærreknappen (36, fig. C) igen. NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Udfør operationerne som beskrevet i afsnittet Efter brug. 2. Frakobl den røde batteriklemme (30, fig. C). FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter den første arbejdsperiode (første 8 timer) er det nødvendigt at foretage følgende operationer: Kontroller, at samtlige spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt; Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse er med til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Operationerne skal udføres med slukket motor og afmonteret batteri. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem, før enhver form for vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual omfatter et skema over regelmæssig vedligeholdelse og beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK: For andre vedligeholdelsesoperationer end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, eller for ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer, henvises til Servicemanualen som findes i ethvert Servicecenter (3) B 13

16 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Operation Dagligt, efter brug En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Rengøring af gummisvaber Kontrol (og udskiftning) af sugelæber Rengøring af børster/cylindrisk børste Rengøring af sugenet med svømmeafbryder og recirkulationsfilter (tilbehør) Rengøring af sæbefilter Opladning af batterier Kontrol af væskestand i blybatteri (WET) Kalibreringskontrol af børsteophængets hævnings-/sænkningsudløser (2) Integritetskontrol af sugemotorens pakning (2) Kontrol og justering af drivremmene mellem motorerne og de cylindriske børster (2) Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol eller udskiftning af den elektriske børste-/rondelmotors kulbørste (2) Kontrol eller udskiftning af sugemotorens kulbørste (2) Kontrol eller udskiftning af køremotorens kulbørste (2) (1): og efter de første 8 arbejdstimer (2): denne vedligeholdelsesoperation skal udføres af et autoriseret Nilfisk Advance Servicecenter. RENGØRING AF GUMMISVABER BEMÆRK En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren, og at sugelæberne er i god stand. FORSIGTIG! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde skarpe genstande. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Kontroller, at tændingsnøglen (10, fig. B) er indstillet til position "0". 3. Sænk gummisvaberen (16, fig. C) med styrearmen (25). 4. Frakobl sugeslangen (24, fig. C) fra gummisvaberen. 5. Løsn håndhjulene (17, fig. C), og afmonter gummisvaberen (16). 6. Vask og rens gummisvaberen; vær især påpasselig med at få renset mellemrummene (1, fig. D) og hullet (2) for snavs og affald. Kontroller, at den forreste (3) og bagerste sugelæbe (4) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de udskiftes (se fremgangsmåde i næste afsnit). 7. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge (3) B

17 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KONTROL (OG UDSKIFTNING) AF SUGELÆBER 1. Rens gummisvaberen (som beskrevet i foregående afsnit). 2. Kontroller, at kanterne (5 og 12, fig. D) på begge sugelæber ligger i samme niveau i hele deres længde; hvis dette ikke er tilfældet, justeres højden som beskrevet herefter: den bagerste sugelæbe (4) justeres ved at afmontere holderen (6) og løsne vingemøtrikkerne (7). Stram igen vingemøtrikken, og sæt holderen på plads; Den forreste sugelæbe (3) justeres ved at løsne vingemøtrikkerne (8), som bagefter strammes til igen. 3. Kontroller, at begge sugelæber (3 og 4) er intakte og fri for flænger; hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes de som beskrevet nedenfor. Kontroller, at forsiden (9) på den bagerste sugelæbe ikke er slidt; hvis den anden side er intakt, kan sugelæben vendes. Hvis denne side også er slidt, udskiftes sugelæben som beskrevet nedenfor: bagerste sugelæbe: udløs holderen (6), løsn vingemøtrikkerne (7), og afmonter bæltet (10). Udskift (eller vend) den bagerste sugelæbe (4), og geninstaller delene i omvendt rækkefølge; forreste sugelæbe: løsn vingemøtrikkerne (8), afmonter bæltet (11), og udskift den forreste sugelæbe (3). Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. Efter at have udskiftet (eller vendt) sugelæberne, justeres deres højde som beskrevet i det foregående afsnit. 4. Geninstaller gummisvaberen (16, fig. C), og skru håndhjulene (17) på. 5. Tilslut sugeslangen (24, fig. C) til gummisvaberen (16). 6. Om nødvendigt nivelleres gummisvaberen med håndhjulet (18, fig. C). RENGØRING AF BØRSTER/CYLINDRISK BØRSTE FORSIGTIG! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsterne/den cylindriske børste, da der kan optræde skarpe genstande. 1. Afmonter børsterne/den cylindriske børste som beskrevet i afsnittet Brug. 2. Vask og rens børsterne/den cylindriske børste med vand og sæbe. 3. Kontroller, at børstehårene er intakte og at de ikke er for slidte. Er dette tilfældet, udskiftes børsterne/den cylindriske børste. 4. På det cylindriske børsteophæng afmonteres affaldsbeholderen (26, fig. J) ved at trække den ud til den ene side med håndtaget (27). Tøm og vask affaldsbeholderen (26), og fastgør den igen til holderne. RENGØRING AF SUGENET MED SVØMMEAFBRYDER OG RECIRKULATIONSFILTER (TILBEHØR) 1. Kør maskinen hen til tømningsområdet. 2. Kontroller, at tændingsnøglen (10, fig. B) er indstillet til position "0". 3. Løft tankdækslet (1, fig. G). 4. Vask og rens tankdækslet (1, fig. G), tankene (4 og 5) og sugenettet (7) med rent vand. Fjern rørproppen (16, fig. G), og rens indsugningskanalen med vand. Sæt rørproppen (16) på plads. Tøm tankene for vand gennem slangerne (26 og 27, fig. C). 5. Om nødvendigt løsnes holderne (13, fig. G), og sugenettet (7) åbnes. Tag svømmeren (14) ud, rens alle komponenterne, og geninstaller delene i omvendt rækkefølge. 6. Kontroller, at tankdækslets pakning (2, fig. G) er intakt. BEMÆRK: Pakningen (2, fig. G) danner et vakuum i tanken, som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det snavsede vand. Om nødvendigt udskiftes pakningen (2), som tages ud af fordybningen (10). Når den nye pakning installeres, sørges der for at samlingen (11) ligger i det centrale område bagtil, som vist på figuren. 7. Kontroller, at overfladen på pakningens (2, fig. G) fordybning (12) er intakt og passer til pakningen. 8. Kontroller, at sikkerhedsventilen (3, fig. G) ikke er tilstoppet. Hvis dette er tilfældet, renses den. BEMÆRK Ventilen (3, fig. G) udligner lufttrykket og bidrager til at opretholde vakuumet i tanken. 9. Hvis tanken er udstyret med et recirkulationssystem, afmonteres filteret (8, fig. G) ved at dreje det mod uret. Skyl og rens filteret med rent vand, og sæt det tilbage på plads. FORSIGTIG! Ved af- og påmontering af filteret (8, fig. G) skal man være påpasselig med ikke at beskadige svømmeren (9). 10. Luk tankdækslet (1, fig. G) (3) B 15

18 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RENGØRING AF SÆBEFILTER 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Kontroller, at tændingsnøglen (10, fig. B) er indstillet til position "0". 3. På nederste højre side af maskinen lukkes dækslet på sæbetanken (5, fig. F). Dækslet (5) er lukket, når det er i position (6) i forhold til slangerne; det er åbent, når det er i position (7). 4. På nederste venstre side af maskinen (ved mærket "FILTER") fjernes det gennemsigtige dæksel (1, fig. F) og trådnettet (2), som herefter rengøres og sættes tilbage i holderen (3). BEMÆRK Sørg for at trådnettet (2) placeres korrekt i holderens (3) anordning (4). 5. Åbn igen dækslet (5, fig. F). OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK: Oplad batterierne når den gule og røde advarselslampe (9b eller 9c, fig. B) tænder, eller hver gang maskinen er blevet rengjort. FORSIGTIG! Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. FORSIGTIG! Brug kun en batterioplader, der passer til den anvendte type batterier. ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed når batterierne oplades, da batterierne kan lække. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. 1. Kør maskinen hen på et fladt underlag. 2. Drej håndhjulet (3, fig. J) mod uret, indtil skjoldet udløses. 3. Løft forsigtigt skjoldet (4, fig. J) ved hjælp af kørehåndtaget (2, fig. C). 4. Kun gældende for blybatterier: Kontroller batteriets (8, fig. J) akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne (9). lad alle hætterne (9) stå åbne til næste opladning; rens (om nødvendigt) batteriernes overflade. 5. Oplad batterierne efter en af følgende metoder, alt afhængig af om maskinen er udstyret med en elektronisk batterioplader (1, fig. E). Opladning af batterierne med en ekstern batterioplader 1. Sørg for at der anvendes en passende batterioplader i henhold til batteriets betjeningsmanual. Batteriopladerens mærkespænding er 24 V. 2. Frakobl batteriklemmen (30, fig. C) og tilslut den til den eksterne batterioplader. 3. Tilslut batteriopladeren til strømforsyningen. 4. Når opladningen er fuldført, kobles batteriopladeren fra strømforsyningen og batteriklemmen (30, fig. C). 5. (Kun gældende for blybatterier) Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand, og sæt alle hætterne (9, fig. J) tilbage på plads. 6. Tilslut batteriklemmen (30, fig. C) til maskinen. 7. Sænk forsigtigt skjoldet (4, fig. J) ved hjælp af kørehåndtaget (2, fig. C). 8. Drej håndhjulet (3, fig. J) med uret, indtil skjoldet fastlåses. 9. Når tanken (4, fig. G) er fuld, er maskinen parat til at blive taget i brug (se fremgangsmåde i det relevante afsnit). ADVARSEL! Under opladningen af bly-/syrebatterier afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad altid skjoldet stå åbent under opladningen af batterierne (3) B

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6752

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 451 - CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6750 000 Edition 4 2010-03

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER 4/14 (1) 9100000444 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087333020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VRTEN BRUKSNVISNING NVÄNDRINSTRUKTIONER SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 04/2009 (1) 1464015000 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9084310010 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 07/2012 (1) 9099636000 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087315020-9087319020 BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2727 000 (2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1500H D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1500H D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC250, SCRUTEC 334 Instructions for use rugsvejledning Ohjeet käyttöä varten ruksanvisning nvändarinstruktioner 07/2016 revised 08/2017 (E) 9100001614 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9087380020, 9087382020

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C)

(1100D), (1100C) (1300D), (1300C) 2/14 revised 12/14 REV B FORM NO. 56091096 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56414022(1100D), 56414023(1100C) 56414024(1300D), 56414025(1300C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041995 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC800

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 770 S SCRUBTEC 770 L SCRUBTEC 784 S SCRUBTEC 784 L SCRUBTEC 795 S SCRUBTEC 795 L DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Lisätiedot

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041738 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BR755, BR855 INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 111444 LB1. Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 111444 LB1 Dokumentnummer 2820524603_DA/ 04-03-15.(14:13) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Deutschland Black & Decker GmbH Tel: 06126 210 Black & Decker Straße 40 Fax: 06126 21435

Lisätiedot