BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING Edition setting standards.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards."

Transkriptio

1 BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING Edition Printed in Italy setting standards

2 Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat Declaración de conformidad Vastavusserti kaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certi cate Megfelel sségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Atbilst bas deklar cija Konformitetsserti sering Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodno ci Certi cat de conformitate Överensstämmelsecerti kat Certi kát súladu Certi kat o ustreznosti Uyumluluk serti kas / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / / Modell / Model / Model / Model : SCRUBBER-DRYER / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / / Typ / Typ / Tip / Tip : BA 410 / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Num r de serie / / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numaras : / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabrica iei / / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal y l :,. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími sm rnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo rmante certi ca que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következ irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad min tas modelis yra pagamintas laikantis nurodyt direktyv bei standart. Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais modelis ir izgatavots atbilstoši š d m direkt v m un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Ni ej podpisany za wiadcza, e wymieniony powy ej model produkowany jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest c modelul susmen ionat este produs în conformitate cu urm toarele directive i standarde.,. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osved uje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certi e que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. A a da mzas olan ki i, yukar da bahsedilen model cihaz n a a da verilen direkti ere ve standartlara uygunlukta imal edildi ini onaylar. EC Machinery Directive 98/37/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349 EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN Manufacturer: Nil sk-advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0)

3 BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPBEVARING AF MANUALEN... 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 2 IDENTIFIKATIONSDATA... 2 ANDRE REFERENCEMANUALER... 2 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 3 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 3 DRIFTSEVNER... 3 SKIK OG BRUG... 3 UDPAKNING/LEVERING... 3 SIKKERHED... 4 SYMBOLER... 4 GENERELLE INSTRUKTIONER... 4 MASKINBESKRIVELSE... 6 MASKINSTRUKTUR... 6 KONTROLPANEL... 8 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR... 8 TEKNISKE DATA... 9 LEDNINGSDIAGRAM BRUG KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE...11 INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) FØR OPSTART AF MASKINEN MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN TØMNING AF TANK EFTER BRUG AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF GUMMISVABER KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER RENGØRING AF BØRSTE RENGØRING AF TANK OG SUGENET RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED OPLADNING AF BATTERIERNE KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING PROBLEMLØSNING OPHUGNING BA (3) B 1

4 DANSK BRUGERMANUAL INTRODUKTION BEMÆRK Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse. MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der beskæftiger sig med maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfi sk. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalifi ceret arbejdskraft. Nilfi sk vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK To kopier af den originale overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer står på mærkepladen (1). Årstallet for maskinens fremstilling er angivet i overensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifi kationsdata nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader (ekstraudstyr), som skal betragtes som en integreret del af denne manual Reservedelskatalog (leveres med maskinen) Servicemanual (fi ndes i ethvert Nilfi sk Servicecenter) (3) B BA 410

5 BRUGERMANUAL DANSK RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalifi ceret personale eller af et Nilfi sk Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfi sk for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfi sk forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfi sk. DRIFTSEVNER Disse gulvvaskemaskiner kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overfl ader i kontorbygninger eller industrielle omgivelser. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalifi ceret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinerne må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæpperensning. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre eller højre tager udgangspunkt i kørselsretningen, dvs. førerens stilling med hænderne på kørehåndtaget (2). UDPAKNING/LEVERING Følg instruktionerne på transportkassen ved udpakning af maskinen. Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til den elektroniske batterioplader (hvis en sådan er monteret) Reservedelskatalog til gulvvaskemaskinen Lamelsikring nr A (Kun for maskiner, der leveres uden batterier) Nr. 1 rødt stik med klemmer BA (3) B 3

6 DANSK BRUGERMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fl este af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen fl yttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. TJEK MANUAL Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Indstil altid hovedkontakten til 0 og frakobl om nødvendigt batteriet, før der udføres nogen form for vedligeholdelse, reparation, rengøring eller udskiftning. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret arbejdskraft. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Ved brug af blybatterier (WET) skal disse holdes på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe: Denne maskine må ikke anvendes til opsamling af farlige stoffer. Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier skal udføres med afmonteret snavsevandstank, i et område med god ventilation og på afstand af åben ild (3) B BA 410

7 BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL! Inden batteriopladeren tages i brug, sikres det at netspændingen passer til værdierne for frekvens og spænding, som står anført på maskinens mærkeplade. Brug ikke batteriopladerens ledning til at trække eller bære maskinen; brug ikke ledningen som et håndtag. Lad ikke ledningen komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke maskinen hen over batteriopladerens ledning. Undgå at ledningen kommer i kontakt med varme overflader. Oplad ikke batterierne, hvis batteriopladerens ledning eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter til reparation. For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, må maskinen ikke efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet strømforsyningen. Tag altid batteriopladerens stik ud, før der udføres vedligeholdelse. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Opbevar maskinen indendørs på et tørt sted: Denne maskine må kun benyttes i tørre omgivelser og må ikke anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold. Før maskinen tages i brug, lukkes alle døre og/eller dæksler. Lad ikke børn bruge maskinen som legetøj. Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn. Brug kun maskinen som vist i denne manual. Brug kun originale reservedele fra Nilfisk. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker og genstande i nærheden. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Opbevar maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Maskinen må ikke bruges på skråninger, der overskrider de angivne grænser for hældning. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal man være opmærksom på temperaturer under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i manualen. Brugen af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). BA (3) B 5

8 DANSK BRUGERMANUAL MASKINBESKRIVELSE MASKINSTRUKTUR Plade med serienummer/tekniske data/ overensstemmelseserklæring Styrearm Greb til justering af kørehåndtagets hældning Doseringshåndtag Doseringshåndtag med ØKO-indstilling (vaskeautonomi med økonomisk vandforbrug sat til minutter) Snavsevandstankens dæksel Ekstra baghjul til transport/parkering Midterhjul på fast akse Børste/rondel Børste-/rondelophæng Gummisvaber Håndhjul til montering af gummisvaber Forreste sugelæbe Bagerste sugelæbe Fjedre til montering af sugelæberne Snavsevandstankens drænslange Snavsevandstankens drænslangebeslag Drænventil til rengøringsmiddel Håndtag til hævning/sænkning af gummisvaber 20. Filter til rengøringsmiddel 21. Kabel til batterioplader (tilbehør) 22. Gummisvaberens sugeslange 23. Transport-/parkeringsanordning 23a. Transport-/parkeringsanordning (aktiveret) 23b. Transport-/parkeringsanordning (deaktiveret) 24. Styrestift til transport-/parkeringsanordning 25. Elektrisk komponentpanel 26. Batterioplader (tilbehør) 27. Kontrollamper til batterioplader (tilbehør) 28. Batteriets ledningsdiagram 29. Batteriforbindelse (kun for maskiner uden indbygget batterioplader) 30. Børsteophæng/rondelholder 31. Snavsevandstank Rengøringsmiddeltank Sikkerhedsventil a 23b 14 S310228P (3) B BA 410

9 BRUGERMANUAL DANSK MASKINSTRUKTUR (Fortsat) 41. Snavsevandstankens dæksel (åben) 42. Snavsevandstankens dækselpakning 43. Børsteophæng/rondelholder 44. Snavsevandstankens rum 45. Sæbetankens påfyldningsstuds 46. Sugenet med automatisk svømmerafbryder 47. Snavsevandstankens bundprop 48. Sugemotor 49. Motor, børste/rondelholder 50. Batterier 51. Batteriets ledningsdiagram 52. Børste-/rondelophæng 53. Justeringsskrue, maskinhastighed 54. Børste 55. Rondelholder 56. Rondel 57. Skrue 58. Børsteophængets/rondelholderens rotationsretning S310235A BA (3) B 7

10 DANSK BRUGERMANUAL KONTROLPANEL 61. Kontrolpanel 62. Advarselslampe for opladet batteri (grønt) 63. Advarselslampe for delvis batteriafl adning (gult) 64. Advarselslampe for batteriafl adning (rødt) 65. Børste-/rondelkontakt 66. Sugekontakt S310227B TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Børster/rondeller af forskellige materialer Elektronisk batterioplader For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler (3) B BA 410

11 BRUGERMANUAL DANSK TEKNISKE DATA Generelt BA 410 Maskinlængde 997 mm Maskinbredde med gummisvaber 720 mm Maskinbredde uden gummisvaber 570 mm Min./maks. maskinhøjde med justerbart kørehåndtag mm Samlet maskinvægt 63 kg Min. venderadius 750 mm Rengøringsbredde 430 mm Batterikammerets mål 350x350x260 mm Midterhjulets diameter 250 mm Børste-/rondeldiameter mm Baghjulenes overfl adetryk 1,0 N/mm 2 Forhjulenes overfl adetryk 1,9 N/mm 2 Børste-/rondeltryk på gulvet 23 kg Præstationsevne BA 410 Sugeeffekt mmh 2 O Motorhastighed, børste/rondelholder 135 omdr./min Lydtryksniveau ved brugerens øre (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 65 db(a) ± 3dB(A) Maskinens lydtryksniveau (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 89 db(a) Vibrationsniveau, førerens arm (ISO ) < 2,5 m/s 2 Sugesystemets motoreffekt 300 W Børste-/rondelmotoreffekt 520 W Stigningsevne 2% Batterispænding 24 V Standardbatterier 2 x 12 V, 50/70 Ah (GEL) Sæbetankens kapacitet 23 liter Snavsevandstankens kapacitet 21 liter BA (3) B 9

12 + + DANSK BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM Kode CH1 Batterioplader (tilbehør) C1 Stik til batterioplader (tilbehør) EB1 Printplade (CF BA430) EB2 Printplade-led (CF BALED) ES1 Børste-/rondelkontakt ES2 Sugekontakt EV1 Vandmagnetventil F1 Børstesikring (40 A) F2 Sikring, sugesystem (40 A) F3 Sikring, magnetventil og printplade (5 A) IS1 Minusklemme M1 Motor, børste/rondelholder M2 Sugemotor SW1 Børste-/rondelkontakt SW2 Sugekontakt Farvekoder BK Sort BU Blå BN Brun GN Grøn GY Grå OG Orange PK Pink RD Rød VT Violet WH Hvid YE Gul EB Rev. A SW2 SW1 BK BU BN OG WH PK GY 1 SC 8 SB SV LR LY LG LC KY NO Ch Ch Gel Pb Pb/Gel SWITCH CH EB1 BL W+ W- EV1 CFBA430 CT 1 BT VT S- S+ V- V+ BL 8 F3 BK YE BU BN BK RD OR WH RD IS1 V- F2 F1 BK RD BN BU ES1 YE BU M1 RD RD GY BK ES2 BN M2 RD CH1 - RD - RD S (3) B BA 410

13 BRUGERMANUAL DANSK BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG TJEK MANUAL Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på afsnit markeret med disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende beskyttelseshætter på batteripolerne. Maskinen bruger 2 stk. 12 V batterier, som skal tilsluttes i overensstemmelse med diagrammet (28). Maskinen kan leveres på én af følgende måder: Med GEL-batterier Start maskinen ved at trykke på knapperne til aktivering af børsterne/rondelholderen og sugesystemet (65 og 66). Hvis den grønne advarselslampe (62) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Uden batterier Køb passende batterier [se afsnittet Tekniske data og diagram (28)]. Kontakt en kvalifi ceret forhandler til udvælgelse og montering af batterierne. Indstil maskinen og batteriopladeren (ekstraudstyr) til den anvendte type batterier (WET eller GEL), som beskrevet i følgende afsnit. BA (3) B 11

14 DANSK BRUGERMANUAL INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) Indstil maskinens printplade til den anvendte type batterier (WET eller GEL), som vist nedenfor: Maskinindstilling 1. Kontroller om nødvendigt, at batteriklemmen (29) (ekstraudstyr) er frakoblet. 2. Maskinen er fra fabrikken indstillet til GEL-batterier. Hvis indstillingen svarer til den valgte batteritype, kan De gå videre til pkt. 6. Ellers følges vejledningen i pkt. 3, 4 og Fjern skruerne (A, fi g. 1), og tag låget over el-delene (B) af. 4. Indstil mikrokontakten (C) til positionen WET. ADVARSEL! Rør ikke ved den tilstødende kontakt (D). D A C 5. Sæt låget (B) tilbage på plads, og stram skruerne (A). B A Figur 1 S B Montering af batterier 6. Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen (11). 7. Frakobl snavsevandstankens drænslange (16) fra beslaget (17). 8. Åbn dækslet (6). 9. Tag fat i snavsevandstanken (A, fi g. 2) i området (B), og løft den en anelse. 10. Frakobl sugeslangen (C) fra tanken, og afmonter tanken (A) med slangerne (D) og (E). 11. Monter batterierne på maskinen som angivet i diagrammet (28). 12. Sæt tanken (A, fi g. 2) tilbage på plads ved at følge pkt. 6 til 10 i omvendt rækkefølge. Opladning af batterierne 13. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). A C D B E Figur 2 S A (3) B BA 410

15 BRUGERMANUAL DANSK FØR OPSTART AF MASKINEN Installation af børste- eller rondelholder BEMÆRK Vælg mellem en børste- (54) eller rondelholder (55), afhængigt af hvilken type gulv, der skal rengøres. 1. Sæt styrestiften (24) i, og deaktiver maskinens transport-/parkeringsanordning (23b). 2. Løft børste-/rondelophænget (10) ved hjælp af styrearmen (2). 3. Anbring børsten (14) eller rondelholderen (15) under ophænget. 4. Sænk ophænget (10) ved hjælp af styrearmen (2). 5. Fastgør børsten/rondelholderen ved at holde børste-/rondelkontakten (65) nede i nogle få sekunder. Hvis det er svært at gennemføre, kan børsten/rondelholderen manuelt drejes mod uret (58). Brugsvejledning for børster/rondeller (kun vejledende) Almindelig rengøring Polering Forskellige typer børster til rådighed Midlite Grit 180 Midgrit 240 Prolite Union Mix Beton Terrazzogulve Flisebelægning/brudsten Marmor Vinylfl iser Gummifl iser Gummifl iser Marmor Vinylfl iser Montering af gummisvaber 6. Monter gummisvaberen (11), fastgør den med håndhjulene (12), og tilslut sugeslangen (22) til gummisvaberen. Påfyldning af rengøringsmiddeltank 7. Fyld tanken (32) gennem påfyldningsstudsen (45) med et rengøringsmiddel, der passer til den forestående type arbejde. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som bruges til at fremstille sæbeopløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. Indstilling 8. Tilpas kørehåndtaget (2) til en passende stilling ved hjælp af drejeknapperne (3). BA (3) B 13

16 DANSK BRUGERMANUAL MASKINSTART OG -STOP Maskinstart 1. Klargør maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Sænk gummisvaberen (11) med håndtaget (19). 3. Indstil doseringshåndtaget (4) til en af følgende positioner, alt afhængig af den forestående type rengøring: ØKO-system: når doseringshåndtaget (4) er indstillet til ECO (5), arbejder maskinen med et økonomisk vandforbrug; ved at vælge en konstant vandstrøm, kan maskinen arbejde med en vaskeautonomi på minutter (gennemsnitligt 0,3 liter/ min.). Variabelt system: når doseringshåndtaget er drejet venstre om (variabelt vandforbrug), arbejder maskinen med et vandforbrug på op til 1 l/min. Det er under ingen omstændigheder muligt at slå vandtilstrømningen helt fra under brugen af maskinen. 4. Start maskinen med hånden på håndtaget (2), og indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til I. BEMÆRK Hvis den grønne advarselslampe (62) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Maskinstop 5. Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til Løft gummisvaberen med håndtaget (19). 7. Sæt styrestiften (24) i, og løft børsten/rondelholderen ved at aktivere transport-/parkeringsanordningen (23a) (3) B BA 410

17 BRUGERMANUAL DANSK MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. Hold begge hænder på kørehåndtaget (2), skub til maskinen og start rengøringsarbejdet (gulvvask/tørring). Juster om nødvendigt mængden af rengøringsmiddel med doseringshåndtaget (4). FORSIGTIG! Anvend altid børsterne med sæbe for ikke at ødelægge gulvoverfladen, og sluk for børsten/rondelholderen med kontakten (65), når maskinen ikke kører. FORSIGTIG! Sluk altid for børsten/rondelholderen med kontakten (65), før den løftes. BEMÆRK For en sikre en korrekt rengøring/tørring af gulvet, anbefaler Nilfi sk at vende højre side af maskinen ind mod væggen, som vist i fi g. 3. A B Figur 3 P FORSIGTIG! Hvis børste-/rondelmotoren udsættes for overbelastning som følge af fremmedlegemer, der forhindrer børsten/rondelholderen i at dreje rundt, eller som følge af usædvanligt aggressive gulve/børster, standser sikkerhedssystemet automatisk børsten/rondelholderen efter ca. 1 minuts vedvarende overbelastning. Overbelastningen vises ved at de 3 advarselslamper (62, 63, 64) blinker samtidig. For at genoptage rengøringsarbejdet efter overbelastning af børsten/rondelholderen, standses maskinen ved at indstille børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til 0. Tænd for maskinen ved at indstille børste-/ rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til I. Batteriafladning under brug 4. Så længe den grønne advarselslampe (62) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Hvis den grønne advarselslampe (62) slukker og den gule (63) og røde advarselslampe (64) tænder, skal batteriet oplades, da maskinen kun vil kunne betjenes i en kortere periode. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. Justering af maskinens kørehastighed 5. Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Maskinens kørehastighed kan om nødvendigt justeres ved at følge fremgangsmåden i afsnittet Vedligeholdelse. BA (3) B 15

18 DANSK BRUGERMANUAL TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN Når maskinen skal transporteres/parkeres, gøres det efter følgende fremgangsmåde. 1. Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til Løft gummisvaberen med håndtaget (19). 3. Tag fat i håndtaget (2) og sænk det forsigtigt, indtil baghjulet (7) er i berøring med gulvet (fi g. 4). Lad maskinen forblive i denne position, og kør den hen til transport-/parkeringsområdet. 4. For at undgå at trække børsten/rondellen hen over gulvet og efterlade våde mærker efter endt arbejde, afmonteres børsten/ rondellen ved hjælp af udløseranordningen (se fremgangsmåde i afsnittet Efter brug), hvorefter den sættes på plads i støtteanordningen (43). Figur 4 S310229A TØMNING AF TANK En automatisk svømmerafbryder (46) slukker for sugefunktionen, når snavsevandstanken (31) er fuld. Når sugesystemet sættes ud af drift som følge af en fuld snavsevandstank, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens og ved at gulvet forbliver vådt. FORSIGTIG! Hvis sugefunktionen tilfældigt sættes ud af drift (f. eks. hvis svømmeren aktiveres pga. en brat bevægelse), kan driften genoptages efter følgende fremgangsmåde: sluk for sugefunktionen ved at trykke på kontakten (66), åbn dækslet (6), og se efter at svømmeren indvendigt i sugenettet (46) er nede i samme højde som vandet. Luk derefter dækslet (6), og start sugefunktionen ved at trykke på kontakten (66). Når snavsevandstanken (31) er fuld, tømmes den efter følgende fremgangsmåde. Tømning af snavsevandstank 1. Stop maskinen ved at trykke på knapperne til deaktivering af børsterne/rondelholderen og sugesystemet (65 og 66). 2. Løft gummisvaberen med håndtaget (19). 3. Kør maskinen hen til tømningsstedet. 4. Sæt styrestiften (24) i, og løft børsten/rondelholderen ved at aktivere transport-/parkeringsanordningen (23a). 5. Tøm snavsevandstanken gennem drænslangen (16). Skyl derefter tanken med rent vand. Tømning af rengøringsmiddeltank 6. Gentag pkt. 1 til Tøm sæbetanken gennem aftapningsventilen (18). Skyl derefter tanken med rent vand (3) B BA 410

19 BRUGERMANUAL DANSK EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades: 1. Fjern børsten/rondelholderen efter følgende fremgangsmåde: Løft børsten/rondelholderen. Indstil børste-/rondelholderkontakten (65) til I og efter nogle få sekunder til 0, hvorved børsten/rondelholderen udløses. 2. Tøm tankene (31 og 32) som beskrevet i forrige afsnit. 3. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet Vedligeholdelse). 4. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsten/rondelholderen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret. AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK Ved opladning af blybatterier (WET) eller andre vedligeholdelsesoperationer kan det være nødvendigt at afmontere snavsevandstanken (31), som vist nedenfor. 1. Tøm snavsevandstanken (31) som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. 3. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen (11). 5. Frakobl snavsevandstankens drænslange (16) fra beslaget (17). 6. Åbn dækslet (6). 7. Tag fat i snavsevandstanken (A, fi g. 5) i området (B), og løft den en anelse. 8. Frakobl sugeslangen (C) fra tanken, og afmonter tanken (A) med slangerne (D) og (E). B A C E D Figur 5 NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID S310233A Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Følg fremgangsmåderne som er beskrevet i afsnittet Efter brug. 2. Fjern snavsevandstanken (31) som vist i forrige afsnit, og frakobl batteriets minusklemmer (50). 3. Sæt snavsevandstanken (31) tilbage på plads. 4. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter de første 8 arbejdstimer kontrolleres det, at maskinens spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. BA (3) B 17

20 DANSK BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Vedligeholdelsesoperationer skal udføres med slukket motor og frakoblet batteri/batterioplader. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Servicemanualen som fi ndes i ethvert servicecenter. SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Fremgangsmåde Dagligt, efter brug af maskinen En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Rengøring af gummisvaber Rengøring af børste Rengøring af tank og sugenet Kontrol og udskiftning af sugelæber Rengøring af rengøringsmiddelfi lter Opladning af batterierne Kontrol af WET-batteriets væskestand Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol og udskiftning af børstemotorens kulbørster (2) Kontrol og udskiftning af sugemotorens kulbørster (2) (1) (2) Og efter de første 8 arbejdstimer. Dette vedligeholdelsesarbejde skal udføres af et autoriseret Nilfi sk Servicecenter (3) B BA 410

21 BRUGERMANUAL DANSK RENGØRING AF GUMMISVABER BEMÆRK En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren og at sugelæberne er i god stand ADVARSEL! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde skarpe genstande. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til 0. Sænk gummisvaberen med håndtaget (19). Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen. Løsn håndhjulene (12), og afmonter gummisvaberen (11). Vask og rens gummisvaberen. Vær især påpasselig med at få renset mellemrummene (A, fig. 6) og hullet (B) for snavs og affald. Kontroller, at den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D) er intakt; om nødvendigt udskiftes de (se fremgangsmåde i næste afsnit). Saml de afmonterede dele som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge. KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER Rengør gummisvaberen som beskrevet i det foregående afsnit. Kontroller, at kanterne på den forreste (E, fi g. 6) og bagerste sugelæbe (I) er i niveau i hele deres længde; juster om nødvendigt højden efter følgende fremgangsmåde: Fjern monteringsfjederen (F), og juster den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D). Monter fjederen på den forreste og bagerste sugelæbe. Kontroller, at den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D) er intakt. Hvis dette ikke er tilfældet, udskiftes de som vist nedenfor. Efterse også den bagerste sugelæbes forreste hjørne (H) for slitage; hvis hjørnet er slidt, vendes sugelæben, så det slidte hjørne erstattes med det andet hjørne (I), såfremt dette ikke er slidt. Hvis dette hjørne også er slidt, udskiftes sugelæben efter følgende fremgangsmåde: Fjern monteringsfjederen (F), og udskift (eller vend) den bagerste sugelæbe (D). Monter fjederen på den forreste og bagerste sugelæbe. Geninstaller gummisvaberen (11), og stram håndhjulene (12). Tilslut sugeslangen (22) til gummisvaberen (11). D C A B F A E H I G F Figur 6 S310230A BA (3) B 19

22 DANSK BRUGERMANUAL RENGØRING AF BØRSTE BEMÆRK Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsterne, da der kan optræde skarpe genstande. Fjern børsten som beskrevet i afsnittet Brug. Rens børsten med vand og sæbe. Kontroller, at børstehårene er intakte. Udskift om nødvendigt børsten. RENGØRING AF TANK OG SUGENET Kør maskinen hen til tømningsstedet. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til 0. Åbn dækslet (6), og vask og skyl dækslet, tankene (31 og 32) og sugenettet (46) med rent vand. Tøm tankene for vand gennem drænslangen (16) og ventilen (18). Om nødvendigt løsnes låsene (B, fi g. 7), og nettet (A) åbnes. Tag fat i svømmeren (C), rens alle komponenterne, og sæt dem på plads igen. Kontroller, at snavsevandstankens dækselpakning (D) er intakt. BEMÆRK Pakningen (D) danner et vakuum i tanken, som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det snavsede vand. Om nødvendigt udskiftes pakningen (D) ved at tage den ud af fordybningen (E). Når den nye pakning installeres, skal man sørge for at endestykket (F) er i det centrale område bagtil, som vist i fi guren. 6. Efterse pakningens (G) overfl ade (D) for revner og utætheder. 7. Kontroller, at sikkerhedsventilen (33) ikke er tilstoppet. BEMÆRK Ventilen (33) udligner trykket i dækslets luftåbning og bidrager til at opretholde vakuumet i tanken. 8. Luk snavsevandstanken dæksel (6). D A B F G C E B Figur 7 S310231B (3) B BA 410

23 BRUGERMANUAL DANSK RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER Tøm sæbetanken (32) som beskrevet i det relevante afsnit. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til 0. Fjern det gennemsigtige dæksel (A, fi g. 8), og afmonter sien (B). Rengør delene, og sæt dem tilbage på plads (C). BEMÆRK Sørg for at sien (B) placeres korrekt i holderens (C) anordning (D). C D B B A JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED Figur 8 S310232A BEMÆRK Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Følg om nødvendigt nedenstående fremgangsmåde Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Juster maskinhastigheden med skruen (53), som vist nedenfor: Løsn skruen (57) i højre side af maskinen, ved at dreje den mod uret. Drej reguleringsskruen (53) mod uret for at øge maskinens kørehastighed. Drej reguleringsskruen (53) med uret for at nedsætte maskinens kørehastighed. Efter justeringen strammes skruen (57). Monter snavsevandstanken som beskrevet i afsnittet Brug. Når maskinen er parat til at blive taget i brug, efterses den på behørig vis. Hvis det er nødvendigt at foretage andre justeringer, gentages pkt. 1 til 4. BA (3) B 21

24 DANSK BRUGERMANUAL OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK Oplad batterierne, når den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, eller efter endt arbejde. Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. ADVARSEL! Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Geninstaller ikke snavsevandstanken, før opladningen af batterierne er fuldført ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed under opladningen af batterierne (WET), da de kan lække. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Kun gældende for WET-batterier: Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Lad batterihætterne stå åbne til næste opladning. Rengør om nødvendigt batteriernes overfl ade. Oplad batterierne som vist nedenfor. Tilslut batteriopladerens kabel (21) til strømforsyningen (spændingen og frekvensen skal være kompatible med batteriopladerens værdier, som beskrevet i den relevante manual). BEMÆRK Når batteriopladeren er koblet til strømforsyningen, sættes samtlige maskinfunktioner automatisk ud af drift. Den grønne advarselslampe (27) blinker under opladningen af batterierne. Batteriet er opladet, når den grønne advarselslampe (27) forbliver tændt. Når batteriopladningen er fuldført, tages batteriopladerens stik (21) ud. Hæng opladeren på plads. Kun gældende for WET-batterier: Monter snavsevandstanken som beskrevet i afsnittet Brug. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Luk batterihætterne. Rengør om nødvendigt batteriernes overfl ade. Maskinen er nu klar til brug. BEMÆRK For yderligere oplysninger om betjening af batteriopladeren (26) henvises til den relevante manual (3) B BA 410

25 BRUGERMANUAL DANSK KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING Kun gældende for maskiner uden batterioplader 1. Frakobl batteriklemmen (29). Kun gældende for maskiner med batterioplader 2. Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Kun gældende for maskiner med batterioplader 3. Frakobl batteriets minusklemmer (50). 4. Fjern skruerne (A, fi g. 10), og tag forsigtigt låget over eldelene (B) af. 5. Kontroller/udskift følgende sikringer: Børste (40 A) (C) Sugesystem (40 A) (D) Magnetventil og printplade (5 A) (E) 6. Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. A B E D C A Figur 9 S310234A PROBLEMLØSNING Problem Mulig årsag Løsning Motorerne starter ikke; ingen advarselslamper tænder. Batteriklemmerne (50) er frakoblet. Batterierne (50) er afl adede. Tilslut Oplad batterierne Børstemotoren er overbelastet. Brug en anden slags børste Advarselslamperne (62, 63, 64) blinker samtidig. Fremmedlegemer (sammenfi ltrede tråde, etc.) Rens børstenavet forhindrer børsten i at dreje rundt. Sugemotoren starter ikke. Sikringen er sprunget. Udskift Utilstrækkelig opsugning af det snavsede vand. Utilstrækkelig dosering af rengøringsmiddel. Gummisvaberen laver mærker på gulvet. Snavsevandstanken (31) er fuld. Tøm tanken Sugenettet (46) er tilstoppet, eller svømmeren sidder Rengør sugenettet og efterse svømmeren. fast. Sugeslangen (22) er ikke koblet til gummisvaberen (11), eller den er beskadiget. Tilslut Gummisvaberen (11) er snavset, eller sugelæberne (13-14) er slidte eller beskadigede. Rengør gummisvaberen eller udskift læberne. Snavsevandstankens dæksel (6) er ikke lukket, eller pakningen (42) er beskadiget. Kontroller og/eller rens pakningens overfl ade, eller udskift pakningen. Snavsevandstanken (31) er snavset (drænhullet er tilstoppet). Rengør Rengøringsmiddelfi lteret (20) er snavset. Snavs under sugelæberne (13-14). Sugelæberne (13-14) er beskadigede. Rengør Rengør sugelæberne. Udskift sugelæberne. For yderligere information henvises til Servicemanualen, som fi ndes på ethvert Nilfi sk Servicecenter. BA (3) B 23

26 DANSK BRUGERMANUAL OPHUGNING Når maskinen kasseres, skal den afl everes hos en kvalifi ceret ophugger. Før ophugning skal følgende komponenter fjernes. Bortskaffelse skal ske i henhold til alle gældende love og bestemmelser: Batteri Børster Plastkomponenter og slanger Elektriske og elektroniske komponenter (*) (*) Kontakt det nærmeste Nilfi sk Servicecenter, især ved ophugning af elektriske og elektroniske komponenter (3) B BA 410

27 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI SISÄLLYS JOHDANTO... 2 KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 2 KOHDE... 2 TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN... 2 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS... 2 TUNNISTETIEDOT... 2 MUUT LIITTYVÄT KÄSIKIRJAT... 2 VARAOSAT JA KUNNOSSAPITO... 3 MUUTOKSET JA PARANNUKSET... 3 SUORITUSKYKY... 3 SOPIMUKSET... 3 PURKAMINEN/PERILLE TOIMITTAMINEN... 3 TURVALLISUUS... 4 SYMBOLIT... 4 YLEISIÄ OHJEITA... 4 KONEEN KUVAUS... 6 KONEEN RAKENNE... 6 OHJAUSPANEELI... 8 VARUSTEET/LISÄVARUSTEET... 8 TEKNISET TIEDOT... 9 JOHDOTUSKAAVIO KÄYTTÖ AKUN TARKASTUS/UUTEEN KONEESEEN ASENTAMINEN...11 AKKUTYYPIN ASETUS (MÄRKÄ- TAI HYYTELÖAKKU) ENNEN KONEEN KÄYNNISTYSTÄ KONEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS KONEEN KÄYTTÖ (PESU/KUIVAUS) KONEEN KULJETUS/PYSÄKÖINTI SÄILIÖN TYHJENNYS KONEEN KÄYTÖN JÄLKEEN VEDEN TALTEENOTTOSÄILIÖN POISTO KONEEN PITKÄAIKAINEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYS KÄYTÖN ENSIMMÄINEN JAKSO HUOLTO AIKATAULUTETTU HUOLTOTAULUKKO RAAKELIN PUHDISTUS RAAKELIN TERÄN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN HARJAN PUHDISTUS SÄILIÖN JA TYHJIÖVERKON PUHDISTUS LIUOSSUODATTIMEN PUHDISTUS KONEEN NOPEUDEN SÄÄTÖ AKUN VARAAMINEN SULAKKEEN TARKASTUS/VAIHTO VIANETSINTÄ ROMUTUS BA (3) B 1

28 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA JOHDANTO HUOMAUTUS Suluissa oleva numero viittaa osiin, jotka esitetään Koneen kuvaus -kappaleessa. KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot koneen käyttämiseksi asianmukaisesti, turvallisesti ja itsenäisesti. Se sisältää tietoja teknisistä ominaisuuksista, turvallisuudesta, käytöstä, koneen säilytyksestä, kunnossapidosta, varaosista ja hävittämisestä. Ennen minkään toimenpiteen suorittamista laitteelle, käyttäjien ja pätevien teknikkojen on ensin luettava tämä käsikirja huolellisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun Nilfi sk huoltokeskukseen, jos olet epävarma ohjeiden tulkinnan suhteen ja halutessasi lisätietoja. KOHDE Tämä käsikirja on tarkoitettu kuljettajille ja teknisille asiantuntijoille, jotka ovat päteviä suorittamaan koneen huollon. Käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on varattu päteville teknikoille. Nilfi sk ei ole vastuullinen vaurioista, jotka johtuvat tämän kiellon noudattamattomuudesta. TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN Tämä käsikirja on pidettävä koneen lähellä sopivassa laatikossa, erossa nesteistä ja muista aineista, jotka voivat aiheuttaa sille vahinkoa. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Koneen mukana toimitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus todistaa, että kone on voimassa olevien lakien mukainen. HUOMAUTUS Kaksi kappaletta alkuperäistä yhdenmukaisuusselvitystä toimitetaan yhdessä koneen asiakirjojen mukana. TUNNISTETIEDOT Koneen malli ja sarjanumero on merkitty tunnukseen (1). Koneen valmistusvuosi on kirjoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen ja se käy ilmi myös koneen sarjanumeron kahdesta ensimmäisestä numerosta. Nämä tiedot ovat tarpeellisia, kun koneeseen tilataan varaosia. Käytä seuraavaa taulukkoa, mihin tallennat koneen tunnistustiedot. KONEEN malli... KONEEN sarjanumero... MUUT LIITTYVÄT KÄSIKIRJAT Elektronisen akunvaraajan käsikirja (jos on varustuksena) katsotaan olennaiseksi osaksi tätä käsikirjaa Varaosaluettelo (toimitetaan koneen mukana) Huoltokäsikirja, (jota voi kysyä Nilfi sk -huoltokeskuksista) (3) B BA 410

29 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI VARAOSAT JA KUNNOSSAPITO Ammattitaitoisen henkilöstön tai Nilfi sk valtuutettujen huoltokeskusten on suoritettava kaikki tarvittavat käyttö-, kunnossapito- ja korjaustyöt. Vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita saa käyttää. Soita Nilfi sk huoltoa tai tarvittavien varaosien ja varusteiden tilaamista koskevissa asioissa, ja ilmoita tällöin koneen malli ja sarjanumero. MUUTOKSET JA PARANNUKSET Nilfi sk kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja varaa oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta lisätä tällaisia etuja aikaisemmin myytyihin koneisiin. Nilfi sk täytyy hyväksyä ja suorittaa kaikki muutokset ja/tai varusteiden lisäykset. SUORITUSKYKY Pesuri-kuivaimia käytetään puhdistamaan (pesu ja kuivaaminen) sileitä ja kiinteitä lattioita yksityisessä tai teollisuusympäristössä turvallisissa käyttöolosuhteissa ammattitaitoisen kuljettajan käyttämänä. Pesuri-kuivaimia ei voi käyttää kokolattiamattoihin eikä maton puhdistamiseen. SOPIMUKSET Eteenpäin, taaksepäin, etuosa, takaosa, vasen tai oikea tarkoittavat suhteessa kuljettajan paikkaan, eli ajoasennossa kädet ohjaustangolla (2). PURKAMINEN/PERILLE TOIMITTAMINEN Purkaessasi konetta pakkauksesta noudata pakkauksessa olevia ohjeita. Kun kone on toimitettu, tarkista ettei pakkaus eikä kone ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos näkyviä vaurioita ilmenee, säilytä pakkaus ja anna sen toimittaneen kuljetusliikkeen tarkastaa se. Pyydä kuljetusliikettä välittömästi täyttämään korvaussaaminen. Tarkista, että koneen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet: Tekniset asiakirjat: Puhdistus-kuivauskoneen käyttäjän käsikirja Elektronisen akkuvaraajan käsikirja (jos asennettu) Puhdistus-kuivauskoneen varaosaluettelo Nro 1 40 A lamellisulake (Vain sellaista konetta varten, joka on toimitettu ilman akkuja) Nro 1 punainen liitin navoilla BA (3) B 3

30 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA TURVALLISUUS Seuraavat symbolit osoittavat potentiaalisesti vaaralliset tilanteet. Lue aina nämä tiedot huolellisesti läpi ja noudata kaikkia varotoimia ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi. Käyttäjän yhteistyö on välttämätöntä vahinkojen välttämiseksi. Mikään onnettomuudentorjuntaohjelma ei ole tehokas ilman täydellistä yhteistyötä koneen käytöstä vastuussa olevan henkilön kanssa. Tehtaissa työskenneltäessä tai liikuttaessa sattuvat onnettomuudet johtuvat useimmiten karkeista perusturvatoimenpiteiden laiminlyönneistä. Huolellinen ja ymmärtäväinen käyttäjä on paras tae onnettomuuksien välttämiseksi ja myös edellytys onnettomuuksien torjuntaohjelman toimimiselle. SYMBOLIT VAARA! Osoittaa vaarallisen tilanteen, jossa on kuljettajan kuoleman vaara. VAROITUS! Ilmoittaa mahdollisen henkilöiden loukkaantumisvaaran. HUOMIO! Osoittaa tärkeisiin tai hyödyllisiin toimintoihin liittyvän varoituksen tai muistutuksen. Huomioi erityisesti tällä symbolilla merkityt kohdat. HUOMAUTUS Merkitsee huomautusta, joka liittyy tärkeisiin tai hyödyllisiin toimintoihin. OPASTUS Se merkitsee, että ennen toimenpiteen suorittamista on katsottava Ohjekirjaa. YLEISIÄ OHJEITA Alla esitetään erityiset varoitukset ja huomioitavat seikat, jotka voivat aiheuttaa vaaran ihmisille ja koneelle. VAARA! Ennen minkään huolto-, korjaus-, puhdistus- tai vaihtamistoimenpiteen suorittamista käännä pääkytkin asentoon 0 ja tarvittaessa irrota akku. Tätä konetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö. Tätä konetta eivät saa käyttää lapset eivätkä vammaiset henkilöt. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akut on pidettävä kaukana kipinöistä, liekeistä ja savuavista materiaaleista. Tavallisen toiminnan aikana vapautuu räjähtäviä kaasuja. Älä käytä koruja, kun työskentelet sähköosien lähellä. Älä käytä konetta lähellä myrkyllisiä, vaarallisia, palovaarallisia ja/tai räjähtäviä jauheita, nesteitä tai höyryjä: Tätä kone ei sovellu vaarallisten jauheiden keräämiseen. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akun lataus tuottaa erittäin räjähtää vetykaasua. Poista veden talteenottosäiliö akun latauksen ajaksi ja suorita lataus hyvin ilmastoidussa tilassa ja kaukana avoliekeistä (3) B BA 410

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 451 - CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6750 000 Edition 4 2010-03

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Tunika i Mayflower Easy Care Classic

Tunika i Mayflower Easy Care Classic 128-5 Tunika i Mayflower Easy Care Classic Str. 4 6 8 10 12 år. Brystvidde: 65 70 76 81 87 cm. Hel længde: 55 59 63 67 71 cm. Garnforbrug: 8 8 9 9 10 ngl fv. 283. = ret på retten og vrang på vrangen Pinde:

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6752

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER 4/14 (1) 9100000444 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087333020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VRTEN BRUKSNVISNING NVÄNDRINSTRUKTIONER SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SC2000 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC2000 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC2000 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 01/2015 Revised 01/2018 (C) 9100000383 Dansk Suomi Norsk Svensk Models No.: 9087410020, 9087411020

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 04/2009 (1) 1464015000 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9084310010 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot