RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (3) B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance"

Transkriptio

1 RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

2

3 A Сертификат за съответствие Conformity certificate Declaração de conformidade Osvědčení o shodě Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Deklaracja zgodności Konformitätserklärung Megfelelősségi nyilatkozat Certificat de conformitate Overensstemmelsescertifikat Dichiarazione di conformità Заявление о соответствии Declaración de conformidad Atitikties deklaracija Överensstämmelsecertifikat Vastavussertifikaat Atbilstības deklarācija Certifikát súladu Déclaration de conformité Konformitetssertifisering Certifikat o ustreznosti Yhdenmukaisuustodistus Conformiteitsverklaring Uyumluluk sertifikası Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / Μοντέλο / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model : ROAD SWEEPER Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / Typ / Typ / Tip / Tip : RS 1300 Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası : Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/imal yılı : Долуподписаният потвърждава, че гореспоменатият модел е произведен в съответствие със следните директиви и стандарти. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest că modelul susmenţionat este produs în conformitate cu următoarele directive şi standarde. Настоящим удостоверяется, что машина вышеуказанной модели изготовлена в соответствии со следующими директивами и стандартами. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen model cihazın aşağıda verilen direktiflere ve standartlara uygunlukta imal edildiğini onaylar. EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN 50366, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) B C Model: RS 1300 Prod. Nr: Serial No: 08XXXXXXX Date code : H07 Total Weight : KG 2800 IPX3 db(a)79 KW 55 Battery: 12VDC MAX 24% setting standards Manufactured By: Nilfisk - Advance S.p.a Guardamiglio (LO) - Italy Made in Italy S S RS (3) B I

4 D c 6 35b 35a Risk of machine tip-over and serious injury Sharp turns must be made at slowest possible speed.! WARNING Do not - Turn abruptly - Turn on incline Never raise hopper on incline. Operating on incline or with weight in the hopper increases instability. 54 Regularly check tires for appropriate air pressure according to Operator s Manual. - Turn with hopper raised S II (3) B RS 1300

5 E S RS (3) B III

6 F S IV (3) B RS 1300

7 G S RS (3) B V

8 H I 2 1 J S K S L S M S S S N O S S VI (3) B RS 1300

9 P Q R S S S T S U S S S V W S S RS (3) B VII

10 X Y Z S AA S S AB S S AC S VIII (3) B RS 1300

11 AD AE 1 2 AF S AG 1 2 S S AH S S AI AJ S S RS (3) B IX

12 AK AL 1 2 DX SX 2 1 AM1 S AM2 S AN AO S S S S AP AQ S S X (3) B RS 1300

13 (->AR2) (->AR2) B C3 M C1 5/ F14 F7 F1 F 12 F16 F 6 F1 5 F 1 1 F 5 F 8 30 R R2 C a 5 4 R6 A 85 F13 C PR S16 C20 CK S15 L20 B1 R4 S S2 S S 4 S 6 S7 S 5 S R a R10 R S 18 G C 13 C 1 4 C 1 6 C C12 F25 +B +D W K 1 K 2 K 3 K4 A C 19 C 1 8 TA1 KSB S13 E G CC1 M T ML E V 30 87a R a G S19 S2 0 P2 R a F2 P3 R a E V3 EV 4 C S 12 S14 MP1 MP 2 C MS L II I 0 2 II I 0 II AR1 Rx Ry MN TL1 TL2 CAVO AUDIO Px S RS (3) B XI

14 C R R5 L 1 L 2 L 3 F 24 F23 F2 1 F22 F4 F10 1/3D1 E A D02 D C8 C001-8 C L13 C7 10 S9 1/3D1 1 0 F 17 F 1 8 F19 F C D03 B C RS S8 C11 TM R P L L5 6 L 15 T L 14 L S L L 9 L 1 0 L 1 1 L L17 18 L 1 L1 L 9 S 1 EL1 R C 2 VC M 1 E EVC 2 S21 EL 2 S17 F 3 F C L AR2 1/3D1 (<-AR1) (<-AR1) S XII (3) B RS 1300

15 AS B A S RS (3) B XIII

16 AT cc 100cc cc 425cc T 1 P DX SX X X 98 DX SX 98 DX SX X X bar 250bar a b 10µm bar cc cc RPM M 2480 RPM bar cc 6cc bar µm 125µm 10µm bar 80cc 30bar 121 Lt µm 60µm 180bar bar bar 21cc cc bar S XIV (3) B RS 1300

17 AU a 17 17b 18 S RS (3) B XV

18 AV cm (0,8-1,6 inch) 20 21b 21 21a 22 S XVI (3) B RS 1300

19 AW b 17 17a 18 S RS (3) B XVII

20 AX S XVIII (3) B RS 1300

21 AY S RS (3) B XIX

22 AZ S XX (3) B RS 1300

23 BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPBEVARING AF MANUALEN... 3 OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT... 3 IDENTIFIKATIONSDATA... 3 ANDRE REFERENCEMANUALER... 4 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 4 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 4 SIKKERHED... 4 SYMBOLER... 4 GENERELLE INSTRUKTIONER... 5 UDPAKNING/LEVERING... 7 MASKINBESKRIVELSE... 7 DRIFTSEVNER... 7 SKIK OG BRUG... 7 BESKRIVELSE... 8 TEKNISKE DATA...11 OMGIVELSESFORHOLD LEDNINGSDIAGRAM LEDNINGSDIAGRAM FOR DEN TREDJE BØRSTE (*) ELEKTRISKE SIKRINGER TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR BRUG GENERELLE ADVARSLER FØR OPSTART START OG STOP AF DIESELMOTOR MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING TØMNING AF AFFALDSBEHOLDER SÅDAN BRUGES DEN BAGERSTE SUGESLANGE (*) SÅDAN BRUGES VINDUESVISKEREN/SPRINKLEREN SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS VARMEANLÆG SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS KLIMAANLÆG (*) SÅDAN BRUGES LYSANLÆGGET BETJENING AF LOFTSLYSET BETJENING AF DEN TREDJE BØRSTES ARBEJDSLYS BETJENING AF HAVARIBLINKET MANUAL LØFTNING AF AFFALDSBEHOLDEREN MONTERING AF DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDERS STØTTESTÆNGER...27 MONTERING AF STØTTESTANGEN TIL LÅGET PÅ DEN LØFTEDE AFFALDSBEHOLDER SÅDAN BRUGES HØJTRYKSRENSEREN (*) SÅDAN BRUGES KAMERAUDSTYRET (tilbehør) EFTER BRUG TØMNING AF STØVKONTROLSYSTEMETS VANDTANK NÅR MASKINEN SKAL SLÆBES TRANSPORT MED ANHÆNGER OPLAGRING AF MASKINEN FØRSTE ARBEJDSPERIODE MONTERING OG BRUG AF SALTSPREDEREN (tilbehør) MONTERING OG BRUG AF SNEBØRSTEN (tilbehør) MONTERING OG BRUG AF SNEFRÆSEREN (tilbehør) RS (3) B 1

24 DANSK BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF AFFALDSBEHOLDER, FILTER OG SUGESLANGE, KONTROL AF PAKNING OG SMØRING AF SUGEVENTILATORENS LEJE RENGØRING AF STØVKONTROLANLÆGGETS DYSE OG FILTER RENGØRING AF STØVKONTROLANLÆGGETS VANDFILTER KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIESTAND KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIEKØLER KONTROL AF AKKUMULATORVÆSKESTAND KONTROL AF BREMSEVÆSKESTAND KONTROL AF BAKGEARSALARM KONTROL AF DÆKTRYK KONTROL AF SUGEÅBNING OG KLAPHØJDE KONTROL OG JUSTERING AF SIDEBØRSTER KONTROL OG JUSTERING AF DEN TREDJE BØRSTE UDSKIFTNING AF BØRSTER KONTROL AF PARKERINGSBREMSE KONTROL AF MOTOROLIESTAND UDSKIFTNING AF MOTOROLIE UDSKIFTNING AF MOTOROLIEFILTER RENGØRING AF MOTORENS FORFILTER OG LUFTFILTER KONTROL OG RENGØRING AF MOTORENS KØLERFINNER KONTROL AF KØLERVÆSKESTAND UDSKIFTNING AF MOTORENS BRÆNDSTOFFILTER UDSKIFTNINGS AF FØRERHUSETS LUFTFILTER UDSKIFTNING AF HJUL UDSKIFTNING AF SIKRINGER AF-/PÅMONTERING AF SUGEÅBNING AF-/PÅMONTERING AF DEN TREDJE BØRSTE VINTERVEDLIGEHOLDELSE SIKKERHEDSFUNKTIONER PROBLEMLØSNING PROBLEMER OG EVENTUELLE LØSNINGER OPHUGNING (3) B RS 1300

25 BRUGERMANUAL DANSK INTRODUKTION MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Denne manual er en integreret del af maskinen, og formålet med den er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der beskæftiger sig med maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfi sk. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalifi ceret arbejdskraft. Nilfi sk vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Manualen skal opbevares i førerhuset på en sådan måde, at den ikke kan komme i kontakt med væsker eller andre skadelige midler. OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT I fi g. A vises en kopi af den dokumentation, der bevidner at fejemaskinen er fremstillet i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK En kopi af den originale overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. BEMÆRK Hvis maskinen er godkendt til brug på offentlig vej, leveres den med en særlig overensstemmelseserklæring. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer fremgår af klæbemærket (1, fi g. C) og mærkepladen (1, fi g. E), der sidder indvendigt i førerhuset. Maskinens serienummer står også anført på siden af maskinen (33, fi g. G). Motorens model og serienummer er angivet i de positioner, der er angivet i den relevante manual. I visse lande er maskinen endvidere udstyret med en mærkeplade med de samme oplysninger i positionen (1, fi g. E). Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen eller dieselmotoren. Anfør maskinens og dieselmotorens model og serienummer nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... MOTORENS model... MOTORENS serienummer... RS (3) B 3

26 DANSK BRUGERMANUAL ANDRE REFERENCEMANUALER Følgende manualer følger med ved levering af fejemaskinen: Manual til dieselmotor (*) Reservedelskatalog til fejemaskine Manual til saltspreder (tilbehør) (*) Reservedelskatalog til saltspreder (tilbehør) Manual til snebørste (tilbehør) (*) Reservedelskatalog til snebørste (tilbehør) Manual til snefræser (tilbehør) (*) Reservedelskatalog til snefræser (tilbehør) Manual til kameraudstyr (tilbehør) Reservedelskatalog til kameraudstyr (tilbehør) (*) Disse manualer skal betragtes som en integreret del af fejemaskinens brugermanual. I Nilfi sk Servicecentrene stilles følgende manualer til rådighed: Servicemanual til fejemaskine RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalifi ceret personale eller af et Nilfi sk Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til Nilfi sk for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfi sk forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfi sk. SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fl este af de ulykker, der sker under arbejdet eller når maskinen fl yttes, skyldes at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for person- eller maskinskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. TJEK MANUAL Læs de pågældende afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes (3) B RS 1300

27 BRUGERMANUAL DANSK GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret arbejdskraft. Desuden skal føreren: Være 18 år eller ældre Have kørekort Være i normal fysisk-psykisk form Ikke være påvirket af rusmidler eller andre stoffer, der påvirker nervesystemet (alkohol, psykofarmaka, stoffer, etc.) Tage startnøglen ud, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret arbejdskraft. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Undgå brugen af smykker, når der arbejdes i nærheden af bevægelige dele. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Udvis stor forsigtighed, da brændstof er meget brandfarligt. Ryg ikke og undgå åben ild i området som bruges til optankning af maskinen eller til opbevaring af brændstoffet. Fyld brændstof på udendørs eller i et område med god ventilation, og med slukket motor. Ved optankning bør der maks. fyldes op til 4 cm (1,6 in) fra kanten, da brændstoffet udvider sig. Efter optankningen kontrolleres det, at tankdækslet er rigtigt lukket. Hvis der spildes brændstof under optankningen, rengøres det berørte område, og der ventes et øjeblik, inden motoren startes. Lad ikke brændstoffet komme i kontakt med huden, og undgå indånding af dampene. Opbevar brændstof på sikker afstand af børn. Tag startnøglen ud, aktiver parkeringsbremsen og kobl batteriet fra, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Når der arbejdes med åbne motorhjelme/paneler, kontrolleres det, at de ikke kan lukke i ved et uheld. Når der udføres vedligeholdelse med løftet affaldsbeholder, sikres den med støttestængerne. Under transport af fejemaskinen, må brændstoftanken ikke være fyldt. Dieselmotorens udstødningsgas indeholder en lugtfri og farveløs kulilte, som er yderst giftig. Undgå at indånde dampene. Lad ikke maskinen køre i et lukket område. Anbring ikke genstande på motoren. Sluk motoren, inden arbejdet med den påbegyndes. For at undgå utilsigtet igangsætning af motoren, frakobles batteriets minusklemme. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i følgende udstyrs (tilbehør) manualer, som skal betragtes som en integreret del af denne manual: Saltspreder Snebørste Snefræser Kameraudstyr RS (3) B 5

28 DANSK BRUGERMANUAL ADVARSEL! Kørsel på offentlig vej kræver at maskinen overholder de lokale krav til registrering. Maskinen er designet til at blive anvendt som fejemaskine og må derfor ikke bruges til andre formål. Når maskinen er i brug, skal man være opmærksom på omgivelserne og mennesker i nærheden. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe tændingsnøglen sidder i og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Udvis den største forsigtighed ved løftning og tømning af affaldsbeholderen. Tilpas driftshastigheden til jordforholdene. Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. Undgå kontakt med akkumulatorvæske og varme maskindele. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af gulvbelægningen. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Rengør ikke maskinen med ætsende midler. Brug ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige/skadelige materialer (olie, batterier, plastdele, etc.), der er underlagt regler som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Vibrationsniveauet ved førerens krop er 0,531 m/s 2 (20,9 in/s 2 ) (ISO ) ved maks. arbejdshastighed (1.850 omdr./min). Når motoren kører, opvarmes lyddæmperen. Rør ikke ved lyddæmperen, da der er fare for forbrændinger eller brand. Lad ikke motoren køre, hvis oliestanden er lav, da dette kan beskadige maskinen alvorligt. Kontroller motoroliestanden med slukket motor og maskinen anbragt på en jævn overflade. Lad ikke motoren køre, hvis luftfilteret ikke er monteret, da dette kan beskadige maskinen. Motorens kølerør er under tryk. Ethvert eftersyn skal udføres med slukket og afkølet motor. Selv når motoren er kold, bør der udvises stor forsigtighed ved afmontering af kølerdækslet (3) B RS 1300

29 BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL! Motoren er udstyret med en ventilator; stå ikke i nærheden af motoren, når den er varm, da ventilatoren også kan gå i gang, selvom maskinen er slukket. Teknisk vedligeholdelsesarbejde på dieselmotoren skal udføres af en autoriseret forhandler. Brug kun originale eller autoriserede reservedele til dieselmotoren. Brug af ikke-autoriserede reservedele kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i følgende udstyrs (tilbehør) manualer, som skal betragtes som en integreret del af denne manual: Saltspreder Snebørste Snefræser Kameraudstyr ADVARSEL! Kulilte (CO) kan medføre hjerneskade eller død. Denne maskines interne forbrændingsmotor kan afgive kulilte. Undgå indånding af udstødningsgassen. Må kun bruges indendørs, når en passende ventilation er etableret og når en medhjælper er blevet bedt om at holde opsyn med brugeren. UDPAKNING/LEVERING Maskinen leveres samlet og driftsklar, hvilket betyder, at operationer forbundet med udpakning og montering ikke er påkrævede. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: Teknisk dokumentation: Manual til fejemaskine Manual til dieselmotor Reservedelskatalog til fejemaskine Manual og reservedelskatalog til følgende udstyr (tilbehør): Saltspreder Snebørste Snefræser Kameraudstyr MASKINBESKRIVELSE DRIFTSEVNER Denne fejemaskine er designet og bygget til rengøring (fejning og opsugning) af veje og faste, jævne overfl ader i offentlige og industrielle miljøer, samt til opsugning af støv og lettere affald. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalifi ceret arbejdskraft. Ved montering af passende udstyr kan maskinen også bruges som saltspreder og sneplov. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre tager udgangspunkt i førerens stilling, dvs. førersædet (14, fi g. E). RS (3) B 7

30 DANSK BRUGERMANUAL BESKRIVELSE Beskrivelse af kontrolområdet (Se fig. D) Måler og kontrolpanel Panel med lysindikatorer Advarselslampe for løftet affaldsbeholder (rød) Lysindikator for fjernlys Lysindikator for kørelys Lysindikator for blinklys Lysindikator for opladet batteri Advarselslampe for motorolietryk Advarselslampe for høj kølevæsketemperatur Advarselslampe for lav brændstofstand Advarselslampe for foropvarmning af tændrør Advarselslampe for parkeringsbremse Advarselslampe for tilstoppet motorluftfi lter Advarselslampe for vand i brændstof Indikator for brændstofstand Indikator for kølevæsketemperatur Display, visning: Arbejdstimer (når tændingsnøglen er indstillet til den første position, inden motoren kører) Motorhastighed (når motoren kører, og advarselslampen for opladet batteri er slukket) Displayet kan også vise akronymer: F.OPE: angiver, at ledningen til indikatoren for brændstofstand ikke er tilsluttet F.COr: angiver, at ledningen til indikatoren for brændstofstand er kortsluttet H.OPE: angiver, at indikatoren for kølevæsketemperatur ikke er tilsluttet H.COr: angiver, at indikatoren for kølevæsketemperatur er kortsluttet Venstre udluftning Loftslys: Tænder, når kontakten trykkes til højre eller venstre. Slukker ved indstilling til den midterste position. Kontakt for havariblink Kontakt for åbning/lukning af affaldsbeholderens låg Den tredje børstes hældningskontakt Højre udluftning Tændingsnøgle Kontakt til kontrol af den tredje børstes rotationsretning Kørepedal Støvkontrolsystemets vandpumpekontakt: Når kontakten er sat i første position, udløser sprinkleranlægget en mellemstor mængde vand Når kontakten er sat i anden position, udløser sprinkleranlægget en stor mængde vand Rat Kontakt for sidebørster (første position) og tredje børste (anden position) Kontakt til sugeventilator/ekstraudstyr Bremsepedal Sprinklervæsketank Viskerkontakt I position 0: vinduesvisker standset I position 1: vinduesvisker startet I position 2 (med fjederretur): sprinklervæske Kontakt til forskydning af den tredje børstearms forlænger (med fjederretur) Lys- og hornkontakt med følgende funktioner: Lygter slukket - mærke (35b) indstillet til O Kørelys tændt - mærke (35b) indstillet til Nærlys tændt - mærke (35b) indstillet til Fjernlys tændt - mærke (35b) indstillet til og betjeningsarm sænket (35a) Midlertidig opblænding til fjernlys - betjeningsarm (35a) løftet Højre blinklys tændt - betjeningsarm (35a) frem Venstre blinklys tændt - betjeningsarm (35a) tilbage Horn aktiveret - betjeningsarm (35a) trukket i den af pilen angivne retning (35c) Betjeningsarm til sugeåbning, børster og affaldsbeholder Knap til sænkning af sugeåbning og sidebørste Knap til løftning af sugeåbning og sidebørste Affaldsbeholderens returknap Knap til tømning af affaldsbeholder Knap til at svinge sugeåbning og sidebørste til venstre Knap til at svinge sugeåbning og sidebørste til højre Knap til løftning af affaldsbeholder Knap til sænkning af affaldsbeholder Sikkerhedsknap (tryk og hold den nede for at aktivere betjeningsarmens øvrige knapper) Betjeningsarm til den tredje børste; bruges til at aktivere følgende funktioner (efter at have trykket på kontakten for den tredje børste): Frem: den tredje børste sænkes Bagud: den tredje børste løftes Højre side: børstearm til højre Venstre side: børstearm til venstre Knap til klapløftning Knap til klapsænkning Advarselslampe for fuld vandtank (grøn) Advarselslampe for fuld undertank (gul) Advarselslampe for tomme vandtanke (rød) (pumperne standser automatisk) Kontakt til den tredje børstes arbejdslys Advarselslampe for lukket låg på affaldsbeholder Advarselsmærkat (3) B RS 1300

31 BRUGERMANUAL DANSK (Se fig. E) Plade med serienummer/tekniske data/ overensstemmelseserklæring Ventilationshuller Øverste sikringsdåse Luftcirkulationshuller Knap til justering af klimaanlæg Knap til luftstrøm Bremsevæsketank Midterste sikringsdåse Nederste sikringsdåse Dysetap til støvkontrolsystem: Sugeslange (fra sugeåbning til affaldsbeholder) Bagerste sugeslange (*) Kontakt til støvkontrolsystemets sidebørste Kontakt til støvkontrolsystemets tredje børste Parkeringsbremse Førersæde Kontakt til varmeregulering Dieselmotorens gashåndtag Førersædets justeringshåndtag (frem/tilbage) Paddehatformet nødstopkontakt (tilbehør) Sikringsfeltets beskyttelsespanel Førersædets sikkerhedssele (*) Ekstraudstyr i visse lande. Maskinens ydre (Se fig. F) Løftet og tømt affaldsbeholder Støttestænger til løftet affaldsbeholder (ikke anvendt) Støttestænger til løftet affaldsbeholder (anvendt) Klemme til affaldsbeholderens støttestang (ikke anvendt) Sugeslangens pakning Sugeslange (fra sugeåbning til affaldsbeholder) Dæksel til affaldsbeholderens forreste sugeåbning Klimaanlæggets kondensator Hydraulikanlæggets oliekøler Brændstoftankens påfyldningsstuds Panel i motorrum Indsugningsfi lter Rum til sugeventilator Transportør Sugefi lter for støv og affald Sugefi lterets lukketøj Støttestang til affaldsbeholderens låg (i åben stilling) Hus til lågets støttestang Sugepakning Hus til affaldsbeholderens støttestang Højtryksrenserens slange med rulle (*) Højtryksrenserens lynkobling (*) Dysetap til den bagerste sugeslanges støvkontrolsystem Støvkontrolsystemets undertank Motorens luftfi lter Affaldsbeholderens drænslange Håndtag på håndpumpe til manuel løftning af affaldsbeholder Støvkontrolsystemets hovedtank Støvkontrolsystemets vandforsyningsslange Prop til støvkontrolsystemets hovedtank Hydraulikanlæggets oliefi lter Håndpumpe til manuel løftning af affaldsbeholder Dieselmotor (for nærmere oplysninger om dieselmotorens komponenter henvises til den relevante manual) Batteri Indikator for hydraulikoliestand Hydraulikanlæggets olietank Løftebeslag på forhjul Beslagets spændeskruer Højtryksrenser (*) Svømmer, støvkontrolsystemets hovedtank Løfteøjer (må kun anvendes, når affaldsbeholderen er tom) Støvkontrolsystemets vandstandsindikator Kølevæsketank Højtryksrenserens sprinklerdyse Brændstoffi lter Motorens luftfi lter (*) Ekstraudstyr i visse lande. RS (3) B 9

32 DANSK BRUGERMANUAL (Se fig. G) 1. Førerhus 2. Forlygter 3. Lys til den tredje børste 4. Venstre dør 5. Den tredje børstearms sikkerhedsstift ved maskinfl ytning 6. Affaldsbeholder 7. Bagskærme 8. Bagerste stødfangerskinne 9. Øverste dæksel i venstre side 10. Højre dæksellås 11. Nederste dæksel i venstre side 12. Dæksellås 13. Baghjul 14. Venstre dæksel under førerhus 15. Dækslets monteringsskruer 16. Forhjul (fastspændt) 17. Sugeåbning 18. Forreste trækkrog 19. Venstre børste 20. Højre sidebørste 21. Tredje børste (*) 22. Tredje børstearms forlænger (*) 23. Tredje børstearm (*) 24. Sugeslange (fra sugeåbning til affaldsbeholder) 25. Forklap 26. Indsugningsfi lterets dæksellås 27. Indsugningsfi lterets dæksel 28. Øverste dæksel i højre side 29. Højre dæksellås 30. Højre dør 31. Højre dæksel under førerhus 32. Dækslets monteringsskruer 33. Maskinens serienummer 34. Nederste dæksel i højre side 35. Dæksellås 36. Bagerste styreaksel 37. Støttearm til bagerste sugeslange (aktiveret) 38. Dæksel til bagerste sugeslange 39. Lys- og signalanlæg 40. Spændeskruer til bagerste spildbakke 41. Bagerste spildbakke (åben) 42. Holder til bagerste sugeslange 43. Bagerste sugeslange (tilbehør) 44. Affaldsbeholderens låg 45. Bagerste trækkroge 46. Lys til sugeåbning 47. Rotorblink (*) Ekstraudstyr i visse lande. Beskrivelse af saltspreder (tilbehør) (Se fig. AU) 1. Doseringshåndtag 2. Saltkammer 3. Baglygter 4. Justerbare fødder, når enheden ikke er monteret på fejemaskinen 5. Løftekrog 6. Forgreningsdåse 7. Plade med tekniske data Beskrivelse af snebørste (tilbehør) (Se fig. AV) 1. Lynkobling for tilslutning af hydraulikslangerne til fejemaskinen 2. Fejemaskinens hydraulikslanger, specielt beregnet til snebørsten 3. Plade med tekniske data 4. Hydraulikmotor 5. Justerbare fødder, når enheden ikke er monteret på fejemaskinen 6. Spændeskruer til justerbare fødder 7. Forklap 8. Styrestift til børstehældning 9. Klemme til styrestift 10. Cylindrisk børste 11. Støttehjul 12. Håndsving til løftning/sænkning af hjul 13. Monteringsstift 14. Monteringsskruer 15. Nederste højdejusteringsskrue 16. Øverste højdejusteringsskrue 17. Styrestift til hældning af snebørste 18. Styrehuller 19. Ankerarm til sugeåbning/udstyr Beskrivelse af snefræser (tilbehør) (Se fig. AW) Lynkobling for tilslutning af hydraulikslangerne til udstyret Lynkobling for tilslutning af udstyret til fejemaskinens hydraulikslange, også brugt til sugeåbningen Fejemaskinens hydraulikslanger, specielt beregnet til snebørsten Fejemaskinens hydraulikslanger, også brugt til sugeåbningen Skærmplade Skærmpladens spændeskrue Udkastningsrør Rengøringsværktøj Klap Fræsemaskine Glideskinne Håndsving til højdejustering af skinne Monteringsskrue Højdejusteringsskrue Ankerarm til sugeåbning/udstyr Håndsving til justering af udkastningsrør Beskrivelse af kameraudstyr (tilbehør) (Se fig. AX) 1. Display 2. Tænd/sluk-knap 3. Knap til indstilling af skærm 4. Forreste kamera 5. Bagerste kamera (3) B RS 1300

33 BRUGERMANUAL DANSK TEKNISKE DATA Mål og vægt Værdier Maskinlængde (inkl. børstehår) mm (155,1 in) Maskinlængde med den tredje børste (inkl. børstehår) mm (174,0 in) Maskinlængde med snebørste mm (155,5 in) Saltsprederens længde 560 mm (22,0 in) Maskinbredde (inkl. børstehår) mm (57,1 in) Snebørstens bredde mm (59,0 in) Afstand mellem for- og baghjul mm (71,6 in) Akselafstand mellem forhjul mm (44,9 in) Akselafstand mellem baghjul mm (42,3 in) Maskinhøjde mm (85,8 in) Min. frihøjde (klapper ikke inkluderet) 90 mm (3,5 in) Maks. arbejdsvinkel fortil 15 Maks. aflæsningshøjde mm (63,0 in) Fordæk 195 R 14C 106/104N (8 PR) Bagdæk 23x8,50-12 (10 PR) Dæktryk 5 Bar (72,5 psi) Sidebørstens diameter 650 mm (25,6 in) Maskinens samlede driftsvægt (uden fører) kg (6.063 lb) Samlet maskinvægt i driftstilstand med snebørste (uden fører) kg (6.063 lb) Den tredje børstes vægt 150 kg (331,0 lb) Saltsprederens vægt 130 kg (287,0 lb) Samlet vægt kg (8.818 lb) Driftsdata Maks. hastighed frem (kun ved fl ytning) Maks. arbejdshastighed Maks. hastighed bak Stigningsevne med fuldt læs Min. venderadius Maks. hastighed for sidebørste Opsamlingssystem Rengøringsbredde med 2 / 3 børster Filtreringssystem Lydtryksniveau ved førerplads (ISO/EN3744) ved maks. arbejdshastighed Certifi ceret støjniveau (2000/14/EC) ved maks. arbejdshastighed Beholdervolumen Maks. belastning for affaldsbeholder Støvkontrol Støvkontrolsystemets samlede tankkapacitet (nr. 2) Baglygter Transmission Styresystem Bremse Parkeringsbremse Styreenheder Værdier 22 km/t (13,7 mph) 12 km/t (7,4 mph) 8 km/t (5,0 mph) 24 % (30 % som tilbehør) mm (90,5 in) 77 omdr./min Sugning 1.600/2.100 mm (63,0/82,7 in) Metalnet 79 db(a) 110 db(a) liter (343,4 USgal) kg (2.425 lb) Med vand 250 liter (66,0 USgal) Vejtype Hydrostatisk servostyring Servostyring på bagaksel Hydraulisk Mekanisk Elektrohydraulisk RS (3) B 11

34 DANSK BRUGERMANUAL HR 494 HT3-dieselmotorens data (*) Mærke Type Cylindere 4 Værdier VM MOTORI HR 494 HT3 Slagvolumen cm 3 (169,4 in 3 ) Maks. hastighed Maks. arbejdshastighed Maks. effekt Maks. tilspændingsmoment omdr./min omdr./min 55 kw (73,7 hk) 230 N m (170 lb ft) Emissioner CE 99/96-Euro3 CE97/68-Stage 2 Tomgang Kølevæske omdr./min 50 % AGIP frostvæske og 50% vand Type frostvæske AGIP Antifreeze Extra (**) Type motorolie AGIP Sigma Turbo 15W40 (***) Spildbakkens kapacitet (*) For andre data/værdier for dieselmotoren henvises til den relevante manual. (**) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for kølervæsken. (**) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for motorolien. 5,8 kg (13,0 lb) Data for dieselmotor DT04 TE2 (*) (kun til det amerikanske marked) Værdier Mærke VM MOTORI Type DT04 TE2 Cylindere 4 Slagvolumen cm 3 (169,4 in 3 ) Maks. hastighed omdr./min Maks. arbejdshastighed omdr./min Maks. effekt 60 kw (80,5 hk) Maks. tilspændingsmoment 290 N m (214 lb ft) Emissioner EPA-97/68/EU Fase 2 Tomgang omdr./min Kølevæske 50 % AGIP frostvæske og 50% vand Type frostvæske AGIP Antifreeze Extra (**) Type motorolie AGIP Sigma Turbo 15W40 (***) Spildbakkens kapacitet 5,8 kg (13,0 lb) (*) For andre data/værdier for dieselmotoren henvises til den relevante manual. (**) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for kølervæsken. (***) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for motorolien. SPECIFIKATIONER FOR AGIP ANTIFREEZE EXTRA Godkendelser og specifikationer Kogepunkt C ( F) 170 (338) CUNA NC Kogepunkt i opløsning med 50% vand C ( F) 110 (230) FF.SS cat. 002/132 Frysepunkt i opløsning med 50% vand C ( F) -38 (-36,4) ASTM D1384 Farve / Turkisblå Massefylde ved +15 C (+59 F) kg/l 1, (3) B RS 1300

35 BRUGERMANUAL DANSK SPECIFIKATIONER FOR AGIP SIGMA TURBO 15W40 Godkendelser og specifikationer SAE-KVALITET / 15W40 ACEA E3-96 Viskositet ved +100 C (+212 F) mm 2 /s 13,7 API Service CG-4/SG Viskositet ved +40 C (+104 F) mm 2 /s 100 CCMC D5, PD-2 Viskositet ved -15 C (+5 F) mm 2 /s US Department of the Army MIL-L-2104 E Viskositetsindeks / 138 US Department of the Army MIL-L E Flammepunkt COC C ( F) 230 (446) MACK EO-L Flydepunkt C ( F) -27 (-16,6) MAN M 3275 Massefylde ved +15 C (+59 F) kg/l 0,885 Mercedes Benz VOLVO VDS2 MTU typ 2 Optankningsdata Brændstoftankens kapacitet Hydraulikolietankens kapacitet Værdier 75 liter (19,8 USgal) 45 liter (11,9 USgal) El-anlæggets data Systemspænding Startbatteri Værdier 12 V 12 V 100 Ah Hydraulikanlæggets data Værdier Maks. tryk for drivsystem 250 Bar (3.626 psi) Maks. tryk for sugeventilator 210 Bar (3.046 psi) Maks. tryk for hjælpesystem 210/130 Bar (3.046/1.885 psi) Hydraulikoliens viskositet [ved temperaturer over +10 C (+50 F)] (*) 46 cst Type hydraulikolie AGIP Arnica 46 (**) Type bremsevæske DOT4 (***) (*) Hvis maskinen skal betjenes ved temperaturer under +10 C (+50 F), skal olien erstattes med en lignende olie, som har en viskositet på 32 cst. Ved temperaturer under 0 C (+32 F) skal der anvendes en olie med en lavere viskositet. (**) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for hydraulikanlægget. (***) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for bremsevæsken. SPECIFIKATIONER FOR AGIP ARNICA Godkendelser og specifikationer Viskositet ved +40 C (+104 F) mm 2 /s ISO-L-HV Viskositet ved +100 C (+212 F) mm 2 /s 7,97 6,40 ISO Viskositetsindeks / AFNOR NF E HV Flammepunkt COC C ( F) 215 (419) 202 (395,6) AISE 127 Flydepunkt C ( F) -36 (-32,8) -36 (-32,8) ATOS Tab. P 002-0/I Massefylde ved +15 C (+59 F) kg/l 0,87 0,865 BS 4231 HSE CETOP RP 91 H HV KOMMERCIELLE HYDRAULIKOLIER Danieli Standard (AGIP ARNICA 22, 46, 68) EATON VICKERS I-286-S3 EATON VICKERS M-2950 DIN t.3 HVLP LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70 LINDE PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0 REXROTH RE /11.02 SAUER-DANFOSS 520L0463 RS (3) B 13

36 DANSK BRUGERMANUAL SPECIFIKATIONER FOR DOT4 Godkendelser og specifikationer Viskositet ved -40 C (-40 C) mm 2 /s SAE J 1703 Viskositet ved +100 C (+212 F) mm 2 /s 2,2 FMVSS DOT4&DOT3 Tørt kogepunkt C ( F) 265 (509) ISO 4925 Vådt kogepunkt C ( F) 170 (338) CUNA NC 956 DOT4 Massefylde ved +15 C (+59 F) kg/l 1,07 Farve / Gul Klimaanlæggets data Gastype Vægtmængde Værdier Reclin 134a 0,8 kg (1,76 lb) Beskrivelse af saltspreder (tilbehør) (*) Værdier Mærke - type Epoke - PM 1,4 Beskrivelse af snebørste (tilbehør) (*) Mærke - type Værdier Tuchel - ZKM Beskrivelse af snefræser (tilbehør) (*) Mærke - type Værdier Bittante - Ettrins Beskrivelse af kameraudstyr (tilbehør) (*) Værdier Mærke - type IMEL - Overvågningssystem til biler (*) For yderligere oplysninger om ekstraudstyrets data/værdier henvises til de relevante manualer. OMGIVELSESFORHOLD Maskinen må ikke benyttes i områder, hvor der er eksplosionsfare. For at undgå indånding af udstødningsgassen, må maskinen kun benyttes i områder med en passende ventilation. Maskinen fungerer korrekt (*) under følgende omgivelsesforhold: Temperatur: -10 C til +40 C (+14 F til +104 F) Fugtighed: 30% til 95% (*) Når maskinen anvendes ved temperaturer mellem -10 C og 0 C (+14 F og +32 F), kan støvkontrolsystemet ikke tages i brug, og vandtankene og støvkontrolsystemet skal tømmes for vand (3) B RS 1300

37 BRUGERMANUAL DANSK LEDNINGSDIAGRAM (Se fig. AR1 og AR2) A Generator B 12 V batteri B1 Pære, hydraulikoliekøler C1 Elektromagnet, motorstart C2 Klimaanlæggets kompressor (*) C3 Tændingskontakt C4 Viskerkontakt C5 Kontakt til vandpumpe C6 Kontakt for havariblink C7 Kontakt til sugeventilator/ekstraudstyr C8 Børstekontakt C10 Kontakt til åbning/lukning af låg C11 Bremselysets mikrokontakt C12 Affaldsbeholderens mikrokontakt C13 Motoroliens pære C14 Pære, kølevæske C16 Parkeringsbremsens mikrokontakt C17 Pressostat for tilstoppet luftfi lter C18 Transducer for vandtemperatur C19 Svømmer for brændstofstand C20 Kontakt til den tredje børstes arbejdslys C21 Klimaanlæggets blæserkontakt (*) C22 Kontakt til lys i førerhus CC1 Bakgearsalarm CK Tændrørets kontrolenhed D1 Kombineret kontakt D02 6 A, 60 V diode D03 6 A, 60 V diode EG Magnetventil, brændstof EV Blæser EL1 Magnetventil, sugeventilator EL2 Magnetventil, ekstraudstyr EV3 Magnetventil til klapløftning EV4 Magnetventil til klapsænkning EVC1 Klimaanlæggets blæser (*) EVC2 Klimaanlæggets magnetventil (*) F1 Sikring, chokersystem (7,5 A) F2 Sikring, magnetventil til klap (10 A) F3 Sikring, klappens knap (7,5 A) F4 Sikring, ekstraudstyr (10 A) F5 Blæsersikring (20 A) F6 Sikring, magnetventil til brændstof (7,5 A) F7 Børstesikring (15 A) F8 Sikring, vandpumpe (15 A) F9 Sikring, klimaanlæggets blæser (20 A) (*) F10 Sikring, klimaanlæg (15 A) (*) F11 Sikring, vinduesvisker (10 A) F12 Sikring, rotorblink (7,5 A) F13 Sikring, tændrørets kontrolenhed (7,5 A) F14 Sikring, måler (7,5 A) F15 Sikring, bakgearsalarm (7,5 A) F16 Sikring, advarselslampe for åben affaldsbeholder/låg (7,5 A) F17 Sikring, kørelys i venstre side (7,5 A) F18 Sikring, kørelys i højre side (7,5 A) F19 Sikring, nærlys (10 A) F20 Sikring, fjernlys (15 A) F21 Sikring, bremselys (7,5 A) F22 Sikring, horn (7,5 A) F23 Sikring, havariblink/lys i førerhus (10 A) F24 Sikring, blinklys (7,5 A) F25 Sikring, tændrør (80 A) G1 Støvkontrolsystemets vandstandsindikator G2 Svømmer, støvkontrolsystemets hovedtank L1 Forreste venstre blinklys L2 Blinklys i venstre side L3 Bagerste venstre blinklys L4 Forreste højre blinklys L5 Blinklys i højre side L6 Bagerste højre blinklys L4/6 Blinklys i højre side L7 Forreste venstre kørelys L8 Bagerste højre kørelys L9 Lys til sugeåbning L10 Forreste højre kørelys L11 Bagerste venstre kørelys L12 Nummerpladelys L13 Lys i førerhus L14 Venstre bremselys L15 Højre bremselys L16 Venstre nærlys L17 Højre nærlys L18 Venstre fjernlys L19 Venstre fjernlys L20 Rotorblink M Selvstarter MB Klapudløser ML Sprinkleranlæg MN Kameradisplay (*) MP1 Vandpumpemotor MP2 Vandpumpemotor MR Førerhuset blæsermotor MS Aktiveringsmotor for affaldsbeholderens låg MT Viskermotor P Kontakt for tryk i klimaanlæg P2 Knap til klapløftning P3 Knap til klapsænkning PR Bakgearssensor PX Startmotorens sikkerhedssensor R1 Almindeligt relæ R2 Sikkerhedsrelæ til børste R3 Relæ til klimaanlæggets blæser (*) RS (3) B 15

38 DANSK BRUGERMANUAL R4 Relæ til bakgearsføler R5 Relæ til blinklys R6 Relæ til støvkontrolsystemets vandpumpe R7 Støvkontrolsystemets vandstandsrelæ R8 Klappens løfterelæ R9 Relæ, klaplukning R10 Relæ, advarselslampe for vand i brændstof R11 Relæ, tændrørets advarselslampe R12 Relæ, chokersystem RS Klimaanlæggets blæsermodstand (*) RX Startmotorens sikkerhedsrelæ RY Startmotorens sikkerhedsrelæ S1 Tændrørets advarselslampe S2 Batteriets advarselslampe S3 Advarselslampe for oliestand S4 Advarselslampe for kølevæske S5 Advarselslampe for lav brændstofstand S6 Advarselslampe for parkeringsbremse S7 Advarselslampe for tilstoppet luftfi lter S8 Lysindikator for blinklys S9 Havariblinkets lysindikator S10 Lysindikator for kørelys S11 Lysindikator for fjernlys S12 Advarselslampe for lav vandstand i støvkontrolsystemet S13 Advarselslampe for løftet affaldsbeholder S14 Advarselslampe for vandpumpe (ON) S15 Måler S16 Føler for vand i brændstof S17 Advarselslampe for børsterotation S18 Den tredje børstes arbejdslys S19 Advarselslampe for fuld hovedtank i støvkontrolsystem S20 Advarselslampe for tom hovedtank i støvkontrolsystem S21 Advarselslampe for ekstraudstyr S22 Advarselslampe for vand i brændstof T Horn TA1 Transducer for vandtemperatur TL1 Bagerste kamera TL2 Forreste kamera TM Knap til kontrol af klimaanlæg K1/4 Tændrør LEDNINGSDIAGRAM FOR DEN TREDJE BØRSTE (*) (Se fig. AS) A Den tredje børstes relækredsløb B Ledningsdiagram for den tredje børstes relækredsløb (venstre og højre) C005 Indgangsstuds C006 Udgangsstuds D19/26 Diode IN4007 D27/29 Diode 6A60/P600K D59 Lysdiode for drejefunktionens sikkerhedssensor D60 Lysdiode for løftefunktionens sikkerhedssensor D61 Lysdiode for løftefunktionens trykknap EV1 Magnetventil, rotation EV2 Magnetventil til højreskift EV3 Magnetventil P1 Knap til børsteløftning P2 Kontakt til venstreskift af arm (rotation) P3 Kontakt til højreskift af arm (rotation) P4 Knap til sænkning af børste RL20 Relæ, sænkning af børste RL21 Relæ, sænkning af børste RR4/ RR5 Multiresistance (*) Ekstraudstyr i visse lande. Farvekode BK Sort BU Lyseblå BN Brun GN Grøn GY Grå OG Orange PK Pink RD Rød VT Violet WH Hvid (3) B RS 1300

39 BRUGERMANUAL DANSK Hydraulikdiagram (Se fig. AT) 81. Hydraulikanlæggets olietank 82. Drænfi lter 83. Sugefi lter 84. Drivpumpe 85. Dieselmotor 86. Venstre drivmotor 87. Montering af hjælpesystemets styreventil 88. Forklappens løftecylinder 89. Affaldsbeholderens løftecylinder 90. Håndpumpe 91. Sidebørstens børstemotor 92. Højre drivmotor 93. Hydraulikanlæggets oliekøler 94. Magnetventil 95. Sugeåbningens cylinder til sideskift 96. Sugeåbningens løftecylinder 97. Stopventil 98. Cylinder til tømning af affaldsbeholder 99. Servostyring 100. Separator (prioritetsventil) 101. Pumpe til ekstraudstyr og den tredje børste 102. Pumpe til sugeventilator 103. Montering af sugeventilatorens styreventil 104. Montering af forklappens styreventil 105. Sugeventilatormotor 106. Den tredje børstes strømfordeler (*) 107. Den tredje børstes vippecylinder (*) 108. Den tredje børstes anden cylinder til sideskift (*) 109. Stopventil (*) 110. Den tredje børstes løftecylinder (*) 111. Den tredje børstes første cylinder til sideskift (*) 112. Den tredje børstemotors strømfordeler (*) 113. Den tredje børstemotor (*) 114. Cylinder, servostyring 115. Servopedal 116. Sugefi lter 117. Sugefi lter 118. Sugefi lter 119. Prioritetsventil (*) 120. Højtryksrenserens pumpe (*) 121. Vandsugning (*) 122. Vandudløb (*) (*) Ekstraudstyr i visse lande. ELEKTRISKE SIKRINGER I venstre rum på førerhusets bagvæg fi ndes der et elskab med følgende sikringsdåser (3, 8 og 9, fi g. E). Hver sikringsdåse har et gennemsigtigt låg og indeholder følgende sikringer: Sikringsdåse (3, fig. E) 1. Sikring, chokersystem (7,5 A) 2. Sikring, magnetventil til klap (10 A) 3. Sikring, klappens knap (7,5 A) 4. Sikring, ekstraudstyr (10 A) 5. Blæsersikring (20 A) 6. Sikring, magnetventil til brændstof (7,5 A) 7. Børstesikring (15 A) 8. Sikring, vandpumpe (15 A) Sikringsdåse (8, fig. E) 1. Sikring, klimaanlæggets blæser (20 A) (*) 2. Sikring, klimaanlæg (15 A) (*) 3. Sikring, vinduesvisker (10 A) 4. Sikring, rotorblink (7,5 A) 5. Sikring, tændrørets kontrolenhed (7,5 A) 6. Sikring, måler (7,5 A) 7. Sikring, bakgearsalarm (7,5 A) 8. Sikring, advarselslampe for åben affaldsbeholder/låg (7,5 A) Sikringsdåse (9, fig. E) 1. Sikring, kørelys i venstre side (7,5 A) 2. Sikring, kørelys i højre side (7,5 A) 3. Sikring, nærlys (10 A) 4. Sikring, fjernlys (15 A) 5. Sikring, bremselys (7,5 A) 6. Sikring, horn (7,5 A) 7. Sikring, havariblink/lys i førerhus (10 A) 8. Sikring, blinklys (7,5 A) 9. Sikring, tændrør (80 A) (*) Ekstraudstyr i visse lande. TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Tredje børste (*) (**) Børster med hårdere og blødere børstehår Saltspreder (*) (**) Snebørste (*) (**) Snefræser (*) (**) Kameraudstyr (*) Højtryksrenser (*) (**) Audioudstyr (*) (**) (*) Ekstraudstyr i visse lande. (**) For at kunne bruge dette udstyr, skal fejemaskinen være udstyret med de påkrævede monteringsdele. RS (3) B 17

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 851 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 851 33018305 Edition 3 2010-01

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 EURO 4 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy STEF STOF STEF STOF... 3.... 4... 5... 6... 7... 8 CE... 9!, 2-.,. Version 22.02.2002 Fläkt Woods Oy 2 STEF STOF STEF STOF. BOGA MORA.,,,.. 2 We reserve the right to make changes.. 1 BOGA 1.,,. 1. 2. STEF

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48

LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje LC 48 LC 48V LC 48VE LB 48V LB 48 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot