: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :"

Transkriptio

1 SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK ANVÄNDARMANUAL Manufacturer: Nilfisk-Advance Spa Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Administrative Office: Address: Località Novella Terza, Guardamiglio (LO) - Italy Phone: , Fax: (1) B

2 B D 1 E C (1) B

3 BRUGERMANUAL INTDUKTION... 2 FORORD... 2 MASKINIDENTIFIKATION... 2 BRUGERMANUALENS IDENTIFIKATION... 2 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 BRUGERMANUAL... 2 DEFINITIONER... 3 OPERATØRENS ANSVAR... 3 OPERATØRENS SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 ADVARSELSTAVLER... 4 TRANSPORT, HÅNDTERING, INDSTILLING... 4 TRANSPORT OG HÅNDTERING... 4 UDPAKNING... 5 MONTERING... 5 ALMINDELIGE EFTERSYN... 5 TEKNISKE DATA... 5 BRUG... 5 MASKINENS UDSEENDE... 5 MASKINBESKRIVELSE... 6 SIKKERHEDSSYSTEMER... 7 VIGTIGSTE TEKNISKE DATA... 7 OMGIVELSESFORHOLD... 8 STØJNIVEAU... 8 BRUG... 9 STYREENHEDER OG INSTRUMENTER... 9 BETJENINGSVEJLEDNING MASKINBETJENING MASKINSTOP PROBLEMER OG LØSNINGER PROBLEMER OG LØSNINGER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSESSKEMA REGELMÆSSIGE KONTROLLER EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE EKSTRA BATTERI DEMONTERINIG, BORTSKAFFELSE DEMONTERING BORTSKAFFELSE DIAGRAMMER SIKRINGERNES POSITION LEDNINGSDIAGRAMMER HYDRAULIKDIAGRAM (1) B 1

4 BRUGERMANUAL INTDUKTION FORORD Denne manual følger med maskinen og bør opbevares under hele maskinens levetid. Læs alle instruktioner og sikkerhedsanvisninger i denne manual nøje igennem, inden arbejdet med eller på maskinen påbegyndes. Maskinen må ikke betjenes af uautoriserede operatører med manglende kendskab til fremgangsmåderne i denne manual. I Maskindirektiv 98/37/EF og efterfølgende opdateringer defineres "OPERATØREN" som den eller de person(er), der har til opgave at opstille og montere en maskine, få den til at fungere samt indstille, vedligeholde, rengøre, reparere og transportere den. Nilfisk-Advance frasiger sig ethvert ansvar for problemer, fejl, uheld, etc. forårsaget af manglende kendskab til eller overholdelse af instruktionerne i denne manual. Det samme gælder for uautoriserede ændringer og/eller uautoriseret montering af tilbehør. MASKINIDENTIFIKATION Maskinen er CE-mærket i henhold til Maskindirektiv 98/37/EF og efterfølgende opdateringer. BEMÆRK Brug adressen eller telefonnummeret på mærkepladen til at bestille reservedele eller komme i kontakt med Nilfisk-Advance. Forbedringer eller ændringer i maskinens design, der er udført på et senere tidspunkt, kan resultere i nogle få variationer i forhold til illustrationerne, men dette ophæver ikke beskrivelserne i denne manual. BRUGERMANUALENS IDENTIFIKATION Brugermanualen udgives af Nilfisk-Advance og leveres med maskinen. I henhold til loven kan brugermanualen og den nævnte eller medfølgende dokumentation ikke gendannes eller videregives til tredjepart uden fabrikantens godkendelse. Brugermanualen indeholder en nøje beskrivelse af maskinens procedurer, fra transport til ophugning. Nilfisk-Advance bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten af sine produkter og forbeholder sig retten til, når som helst og uden forudgående varsel, at ændre beskrivelserne i denne manual. GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette afsnit indeholder nogle få sikkerhedsanvisninger, der skal sikre korrekt brug og forebygge personskade eller beskadigelse af maskinen. Disse sikkerhedsanvisninger, som skal forstås fuldt ud for at kunne betjene maskinen korrekt, vil blive nærmere forklaret i de relevante afsnit. Det er blevet besluttet kun at anvende nogle få, men tydelige advarselsskilte, for et let og hurtigt overblik. ADVARSEL! Dette symbol angiver operationer, der medfører en potentiel risiko for operatøren. Disse operationer kan medføre lettere eller alvorlige kvæstelser, inkl. død. Gå kun videre med disse operationer, hvis instruktioner markeret med dette symbol overholdes nøje. BEMÆRK Operationer markeret med dette symbol kræver særlig forsigtighed. Disse operationer skal udføres korrekt, for at undgå personskade eller materiel beskadigelse. Gå kun videre med disse operationer, hvis instruktioner markeret med dette symbol overholdes nøje. BRUGERMANUAL Formål Formålet med denne brugermanual er at forsyne operatøren med den nødvendige information til korrekt brug af maskinen, og til at holde den i perfekt driftsikker stand. Opbevaring Opbevaring af brugermanualen: pas godt på manualen, så den ikke bliver beskadiget; undlad at fjerne, tilføje eller omskrive dele af denne manual; opbevar manualen på et tørt sted; videregiv manualen til andre operatører eller fremtidige ejere af maskinen (1) B

5 BRUGERMANUAL DEFINITIONER Fareområder Ethvert område i eller i nærheden af maskinen, som udgør en risiko for udsatte personers sikkerhed eller helbred. Udsatte personer Enhver person, der delvist eller i sin helhed opholder sig i et fareområde. Operatører Den eller de person(er), der har til opgave at opstille og montere maskinen, få den til at fungere samt indstille, vedligeholde, rengøre, reparere og transportere den. OPERATØRENS ANSVAR Operatøren er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af maskinen: Operatøren har til opgave at passe på maskinen og holde den i perfekt driftsikker stand; Operatøren bør informere den tilsynsførende eller teknikeren, når det er tid til rutinemæssig vedligeholdelse, eller hvis der konstateres fejl eller beskadigelse; Operatøren må ikke bruge maskinen til transport af mennesker, dyr eller genstande; Når maskinen flyttes fra ét sted til et andet, skal reglerne for cirkulation af køretøjer overholdes; Maskinen må ikke anvendes til opsamling af giftigt eller forurenende affald. Hvis dette er nødvendigt, kontaktes fabrikanten inden arbejdet påbegyndes. ADVARSEL! I tilfælde af driftsfejl bedes instruktionerne i det relevante afsnit læses nøje igennem. OPERATØRENS SIKKERHEDSFORSKRIFTER Denne fejemaskine må ikke betjenes af uautoriseret eller ikke-oplært personale. Følgende forudsætninger er nødvendige for oplæringen: Operatøren skal være fyldt 18 år og være i besiddelse af et kørekort, uanset hvordan fejemaskinen skal anvendes. Operatøren skal være i god fysisk og mental form. Det er forbudt at betjene maskinen under påvirkning af stoffer, der kan påvirke nervesystemet (alkohol, psykofarmaka, stoffer, etc.). Advarsel: Enhver brug af fejemaskinen, uden den nødvendige oplæring og/eller autorisation, kan være farlig og forårsage kvæstelser eller beskadigelser. Brug ikke fejemaskinen i brandfarlige områder eller i områder med eksplosionsfare. Inden fejemaskinen forlades, skal børsterne standses, parkeringsbremsen aktiveres, motoren slukkes og tændingsnøglen tages ud. Kør langsomt på skrånende underlag og på ujævne eller glatte overflader. Vær forsigtig, når fejemaskinen drejes eller der skiftes retning. Udvis stor forsigtighed under betjeningen af fejemaskinen, især når affaldsbeholderen løftes for at blive tømt. Fejemaskiner, der ikke er udstyret med lygter, må kun anvendes under "perfekte (naturlige eller kunstige) lysforhold". Hvis vedligeholdelse er påkrævet med affaldsbeholderen i løftet position, sikres denne med de 2 støttestænger. Kom ikke i nærheden af maskinens bevægelige dele under hele vedligeholdelsesarbejdet. Bær ikke løstsiddende eller opknappet tøj. Når maskinen skal løftes, sikres det at løfteanordningen kan bære dens samlede vægt. Beskyt øjne og hår, når maskinen rengøres med trykluft eller højtryksrenser. Frakobl batteriets ledninger, inden der arbejdes i nærheden af det elektriske system. Undgå kontakt med batterisyren. Rør ikke ved de varme maskindele. Vent til motoren er kølet af. Vedligeholdelse af motoren skal udføres med afkølet motor. Ryg ikke under påfyldningen af brændstof. Undgå gnister og åben ild i nærheden af maskinen. For at kunne køre på offentlige veje, skal maskinen være forsynet med en registreringsattest og en nummerplade. Maskinen er beregnet til fejning og må ikke benyttes til andre formål, end dem den er designet og fremstillet til. ADVARSEL! Med tændt motor: Fjern ikke oliestandsmåleren. Fjern ikke kølerdækslet. Fjern ikke kølerens drænprop. Undgå at arbejde i lukkede rum i længere tid ad gangen. Sørg for passende ventilation, eller kontakt den tilsynsførende (1) B 3

6 BRUGERMANUAL ADVARSELSTAVLER Maskinen er udstyret med forskellige ADVARSELSTAVLER. De skal læses nøje, inden maskinen tages i brug. Hvis nogle af disse advarselstavler bliver ulæselige, skal de erstattes af lignende mærkater (Fig. B). 1. BESKYT HÆNDERNE (HANDSKER) 2. BESKYT ØJNENE (BESKYTTELSESBRILLER) 3. BESKYT ÅNDEDRÆTTET (MASKE) 4. ADVARSEL (GENEREL FARESITUATION FOR MENNESKER OG MOTOR) 5. ADVARSEL (ELEKTRISK FARESITUATION FOR MENNESKER OG MOTOR) 6. ADVARSEL (FARE FOR KVÆSTELSER OG BESKADIGELSER FRA VARMEKILDER) 7. DET ER ABSOLUT FORBUDT AT UDFØRE DEN VISTE OPERATION 8. DET ER ABSOLUT FORBUDT AT UDFØRE VEDLIGEHOLDELSE, NÅR DE BEVÆGELIGE DELE BEVÆGER SIG 9. DET ER ABSOLUT FORBUDT AT FJERNE ELLER PILLE VED MASKINENS SIKKERHEDSANORDNINGER TRANSPORT, HÅNDTERING, INDSTILLING ADVARSEL! Vis instruktionerne i dette afsnit til alle de personer, der er ansvarlige for maskinens transport og håndtering. BEMÆRK Det anbefales at tage en kopi af dette afsnit og lave en særskilt vejledning for et hurtigt overblik. ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn skal de bevægelige dele fastlåses, inden maskinen transporteres. TRANSPORT OG HÅNDTERING (Se fig. C) Når fejemaskinen skal løftes og transporteres, må det KUN ske ved hjælp af en gaffeltruck eller en brokran med passende lasteevne og egnede løftekroge. Brugen af andre systemer OPHÆVER AUTOMATISK ETHVERT ANSVAR for eventuelle skader. Brug krogene (1, fig. D). Løft kun maskinen med tom affaldsbeholder. For en korrekt transport og håndtering, anbefales det at der er 2 operatører iført hjelm, handsker og sikkerhedssko til stede. Disse operatører skal udvise den største forsigtighed under hele forløbet og bør bevare en god afstand til maskinen, medmindre det er strengt nødvendigt at opholde sig i nærheden. ADVARSEL! For at undgå at blive ramt af løse maskindele eller andre genstande, der ved et uheld falder ned, skal området omkring maskinen være ryddet for mennesker. ADVARSEL! Under tømningen af affaldsbeholderen skal man være særlig opmærksom på forbipasserende mennesker og køretøjer (1) B

7 BRUGERMANUAL Inden maskinen flyttes, undersøges området mellem maskinen og dens fremtidige placering nøje, for at undgå eventuelle faresituationer. BEMÆRK Kontroller, at underlaget ikke er alt for ujævnt, kør langsomt, og undgå overdreven svajning af maskinen under transporten. ADVARSEL! Det er forbudt at stige op på maskinen eller opholde sig under den. Løft maskinen eller emballeringskasserne efter behov, når maskinen skal håndteres. UDPAKNING Bortskaf emballagen i henhold til gældende lovgivning. MONTERING Maskinen leveres samlet og klar til brug, så kunden ikke skal foretage nogen som helst form for montering. ALMINDELIGE EFTERSYN Sørg for at maskinen er blevet efterset inden leveringen (se garantien). Kontroller, at maskinen ikke har lidt skade under transporten, og foretag de nødvendige operationer for indstilling af maskinen til den forestående type arbejde. Hertil følges instruktionerne i denne manual. Kontroller oliestanden i hydrauliktanken. Kontroller bremsevæskestanden. Kontroller motoroliestanden. Kontroller kølevæskestanden. Tank op. Start maskinen. Følg instruktionerne for vedligeholdelse. TEKNISKE DATA BRUG Fejemaskinen SR 1550C er fremstillet til at udføre en komplet rengøring af industrielle og bymæssige omgivelser: fejning, affaldsopsamling og tømning. BEMÆRK Enhver brug, der ikke er beskrevet i denne manual, kan resultere i beskadigelse af maskinen og personlige kvæstelser. Fejearbejdet udføres af én eller flere sidebørster, som skubber affaldet ind foran maskinen, hvor en cylindrisk hovedbørste fejer det op i affaldsbeholderen. Affaldet samles og kontrolleres af en ventilator. Den luft, der sendes ud i rummet, filtreres af et filter. Det opsamlede affald kan tømmes ud på jorden eller over i særlige containere med en maksimumshøjde på mm. MASKINENS UDSEENDE SR 1550C D (Se fig. E) 1. Ventilator 2. Sidebørste 3. Hydrauliktank 4. Rat 5. Brændstoftank 6. Hydraulisk drivmotor 7. Baghjulet 8. Stellet 9. Motor 10. Hydraulisk drivpumpe 11. Hydraulikmotor, hovedbørste 12. Hovedbørsten 13. Hydraulikpumpe, tilbehør 14. Sugefilter 15. Affaldsbeholder 16. Forhjul 17. Hydraulikmotor, sidebørste 18. Batteri 19. Ventilatormotor (1) B 5

8 BRUGERMANUAL SR 1550C B (Se fig. F) 1. Ventilator 2. Sidebørste 3. Hydrauliktank 4. Rat 5. Hydraulisk drivmotor 6. Baghjulet 7. Stellet 8. Motor 9. Hydraulisk drivpumpe 10. Hydraulikmotor, hovedbørste 11. Hovedbørsten 12. Hydraulikpumpe, tilbehør 13. Sugefilter 14. Affaldsbeholder 15. Forhjul 16. Hydraulikmotor, sidebørste 17. Batteri 18. Ventilatormotor MASKINBESKRIVELSE (Se fig. G) 1. Sæde 2. Rat 3. Stellet 4. Kofangere 5. Affaldsbeholderens låg 6. Affaldsbeholder 7. Højre dæksel 8. Venstre dæksel 9. Motorhjelm 10. Sidedæksel, ventilatorkammer 11. Instrumentbrættet Stellet Stift, rektangulært stel bestående af elektrisk svejsede stålplader. Maskinens mekaniske komponenter er korrekt dimensioneret, med en faktor på 1,4 1,5, så de kan modstå det dynamiske tryk, der frembringes når maskinen er i brug (stel, hjulnav, hjulaksler, løftesystemer, affaldsbeholder, etc.). Affaldsbeholder Affaldsbeholderen er monteret foran på maskinen og er forbundet med stellet via et hængsel. En hydraulikcylinder løfter og tipper affaldsbeholderen, når affaldet skal tømmes over i en container. Forneden er der monteret en hængslet klap, som drives af en hydraulikcylinder, der holder beholderen lukket under tømningen af affaldet. Foran er der monteret to ventilatorer, der trækkes af en motor. Disse ventilatorer danner et vakuum indvendigt i affaldsbeholderen og i hovedbørstens kammer. I børstekammeret er et lukket posefilter af polyester tilsluttet den elektriske filterryster. Foran til højre er der en sidebørste, hvis rotation drives af en hydraulikmotor, mens løfte- og sænkefunktionen drives af en hydraulikcylinder. Det er endvidere muligt at montere en ekstra sidebørste i venstre side samt en tredje børste til rengøring af hjørner. Hovedbørsten Hovedbørsten består af en fejevalse, hvis rotation drives af en hydraulikmotor, mens løfte- og sænkefunktionen drives af en hydraulikcylinder. Børstehøjden justeres automatisk af en selvnivellerende enhed. Motor Hydraulikanlæggets pumper drives af en Lombardini Focs 903 dieselmotor (SR 1550C D) eller en AMRE 36V motor (SR 1550C B). Forhjul Pneumatiske hjul Superelastiske hjul Hjulene er uafhængige af hinanden og fastgjort til stellet via et nav med indbygget bremsetromle. Bremserne er hydrauliske. Parkeringsbremsen er mekanisk. Baghjul Pneumatiske hjul Superelastiske hjul Baghjulet er maskinens driv- og styrehjul. Styringen drives af en hydraulikcylinder og er udstyret med servostyring. En hydrostatisk variabel transportpumpe med servoassisteret kontrol føder den hydrauliske drivmotor til fremadkørsel og bakgear (1) B

9 BRUGERMANUAL Instrumentbrættet Øverst på stellet, under rattet, findes instrumentbrættet med maskinens kontrollamper og instrumentering. Hydraulikanlægget I det første kredsløb drives den hydrauliske drivmotor (baghjulet) af en variabel transportpumpe. I det andet kredsløb drives en dobbeltvirkende strømfordeler af en tandhjulspumpe. Strømfordeleren driver løftecylindrene og børstemotorerne. Alle kredsløb er beskyttet af sugefiltre og sikkerhedsventiler. Det elektriske system SR 1550C D: 12V elsystem drevet af en generator, der drives af motoren. Kredsløbene er beskyttet af lamelformede sikringer, der er anbragt i en passende sikringsboks. SR 1550C D: elsystem drevet af et 36V batteri. Tilbehørets elektriske system drives af en 12V strømforsyning. Kredsløbene er beskyttet af lamelformede sikringer, der er anbragt i en passende sikringsboks. Stabilitet Maskinens stabilitet afhænger af arbejdsforholdene. Maskinen er fuldt stabil, hvis den anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Til dette formål blev en prototype identisk med de seriefremstillede modeller underkastet følgende test, uden at der blev påvist problemer med stabiliteten. Dette fandt sted under følgende forhold: På et fladt underlag med god belægning: Maks. kørehastighed: 12 km/t (SR 1550C D) Maks. kørehastighed: 7 km/t (SR 1550C B) Arbejdshastighed: fra 1 til 8 km/t Bøjningsradius (maks. hastighed på 12 km/t): 3 m (SR 1550C D) Bøjningsradius (maks. hastighed på 7 km/t): 3 m (SR 1550C B) Bøjningsradius (hastighed på 5 km/t): 0 m På skrånende underlag med god belægning og en maks. langsgående skråning på 20 %: Bøjningsradius (maks. hastighed på 5 km/t): 3 m Bøjningsradius (hastighed på 1 km/t): 0 m Maks. sidefald under kørsel: 15% Maks. sidefald ved 5 km/t: 20% Testene blev udført med sænket og tom affaldsbeholder. Når andre arbejdsforhold gør sig gældende, skal operatøren være i stand til at vurdere maskinens grænser og til enhver tid overholde instruktionerne i denne manual. Information om børsterne Sidebørster (2, fig. E) Sidebørste af polypropylen Sidebørste af polypropylen og stål Sidebørste af stål Sidebørste af nylon Hovedbørster (12, fig. E) Hovedbørste af naturfiber og polypropylen Hovedbørste af polypropylen Hovedbørste af polypropylen og stål Hovedbørste af nylon Børster med moplenaksel eller med andre børstehår kan leveres efter anmodning. SIKKERHEDSSYSTEMER Førersædet er forsynet med en sensor, der registrerer når operatøren forlader sædet, hvilket automatisk standser maskinen. VIGTIGSTE TEKNISKE DATA SR 1550C D Generelle data Værdier Driftsvægt (uden operatør) 980 kg Længde 2.030/2.170 mm Bredde 1.180/1.320 mm Højde 1.510/1.650 mm Hastighed 0/12 km/t Stigningsevne 16% Fejebredde (kun hovedbørste) 900 mm Fejebredde med én sidebørste mm Fejebredde med 2 sidebørster mm Sidebørstens diameter 550 mm Hovedbørstens længde 900 mm Beholdervolumen 183 liter Maks. belastning for affaldsbeholder 150 kg Tømningshøjde 0/1.510 mm Filtreringssystem 8,5 m 2 Dieselmotor Lombardini Focs LDW 903 (Mod. D) Dæk 4,00/8 Brændstoftank 10 liter Hydrauliktank 26 liter Bundkarrets kapacitet 2,4 liter (LDW903) Transmission Hydrostatisk Styring Mekanisk Bremse Hydraulisk Parkeringsbremse Mekanisk Fejesystem Styreenheder Selvnivellerende enhed Hydraulisk (1) B 7

10 BRUGERMANUAL Dieselmotor Værdier Mærke Lombardini Type LDW903 Cylindere 3 Slagvolumen 916 cm 3 Cylinderdiameter 72 mm Slaglængde 75 mm Maks. hastighed omdr./min Maks. hastighed (i drift) omdr./min Maks. effekt 17,2 kw Min. hastighed (omdr./min) 900 Batteri 12V 80 Ah Generelle data Værdier Driftsvægt (uden operatør) kg Længde 2.030/2.170 mm Bredde 1.180/1.320 mm Højde 1.510/1.650 mm Hastighed 0/8 km/t Stigningsevne 12% Fejebredde (kun hovedbørste) 900 mm Fejebredde med én sidebørste mm Fejebredde med 2 sidebørster mm Sidebørstens diameter 550 mm Hovedbørstens længde 900 mm Beholdervolumen 183 liter Maks. belastning for affaldsbeholder 183 kg Tømningshøjde 0/1.510 mm Filtreringssystem 8,5 m 2 Dæk 4,00/8 Superelastiske hjul 4,00/8 Hydrauliktank 26 liter Transmission Hydrostatisk Styring Mekanisk Bremse Hydraulisk Parkeringsbremse Mekanisk Fejesystem Styreenheder Batteri Selvnivellerende enhed Hydraulisk 36V-320 A/h OMGIVELSESFORHOLD I arbejde Maskinen bør kun anvendes i passende omgivelser. Arbejdsområdet bør være veloplyst, fri for eksplosionsfarer og beskyttet mod dårlige vejrforhold. Maskinen fungerer korrekt under følgende omgivelsesforhold: Temperatur: +10 C +40 C. Fugtighed: 30 % 95 % uden kondensation. Opbevaring Når maskinen ikke er i brug, bør den opbevares indendørs og beskyttet mod dårlige vejrforhold. Temperatur: +1 C +50 C. Fugtighed: maks. 95 % uden kondensation. STØJNIVEAU En række målinger blev udført på arbejdsstedet og omkring maskinen i en afstand af 1 m og i en højde af 1,6 m fra gulvhøjde. Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Maskinens vibrationsniveau er under 2,5 m/s². Motor Spænding Motor Maks. hastighed Maks. effekt Værdier 36V Amre omdr./min 5 kw (1) B

11 BRUGERMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen må KUN betjenes af kvalificeret personale med et indgående kendskab til maskinens styreenheder. BEMÆRK Inden maskinen startes, kontrolleres det at sensoren i førersædet fungerer korrekt: motoren standser omgående, når operatøren forlader sædet. STYREENHEDER OG INSTRUMENTER SR 1550C D Med lygter (Se fig. H) 1. Håndtag til rotation af hoved- og sidebørster 2. Håndtag til løftning af affaldsbeholder 3. Håndtag til lukning af klap 4. Hastighedsregulator 5. Parkeringsbremse 6. Tændingskontakt 7. Kombineret kontakt 8. Havariblink 9. Ventilatorkontakt 10. Filterrysterkontakt 11. Bremsepedal 12. Kørepedal 13. Instrumentbrættets kontrollamper 14. Sikringsboks 15. Alarm for overophedning af affaldsbeholder (ekstraudstyr) 16. Rat Uden forlygter (Se fig. I) 1. Håndtag til rotation af hoved- og sidebørster 2. Håndtag til løftning af affaldsbeholder 3. Håndtag til lukning af klap 4. Hastighedsregulator 5. Parkeringsbremse 6. Tændingskontakt 7. Rat 8. Hornkontakt 9. Ventilatorkontakt 10. Filterrysterkontakt 11. Bremsepedal 12. Kørepedal 13. Instrumentbrættets kontrollamper 14. Sikringsboks 15. Alarm for overophedning af affaldsbeholder (ekstraudstyr) SR 1550C B Med lygter (Se fig. J) 1. Håndtag til rotation af hoved- og sidebørster 2. Håndtag til løftning af affaldsbeholder 3. Håndtag til lukning af klap 4. Stik 160A 5. Parkeringsbremse 6. Tændingskontakt 7. Kombineret kontakt 8. Havariblink 9. Ventilatorkontakt 10. Filterrysterkontakt 11. Bremsepedal 12. Kørepedal 13. Instrumentbrættets kontrollamper 14. Sikringsboks 15. Alarm for overophedning af affaldsbeholder 16. Rat Uden forlygter (Se fig. K) 1. Håndtag til rotation af hoved- og sidebørster 2. Håndtag til løftning af affaldsbeholder 3. Håndtag til lukning af klap 4. Stik 160A 5. Parkeringsbremse 6. Tændingskontakt 7. Rat 8. Hornkontakt 9. Ventilatorkontakt 10. Filterrysterkontakt 11. Bremsepedal 12. Kørepedal 13. Instrumentbrættets kontrollamper 14. Sikringsboks 15. Alarm for overophedning af affaldsbeholder Betjeningshåndtag Betjeningshåndtagene har følgende funktioner: Løftning af sidebørste; Løftning af hovedbørste; Sænkning af affaldsbeholder; Sænkning af hovedbørste; Åbning af klap; Løftning af affaldsbeholder; Sænkning af sidebørste; Lukning af klap; Filterryster; Sikkerhedskontakt (1) B 9

12 BRUGERMANUAL BETJENINGSVEJLEDNING Start (SR 1550C D) BEMÆRK CE-mærkede maskiner er udstyret med en sikkerhedsanordning, der standser maskinen, når operatøren forlader førersædet. Maskinen kan ikke startes, hvis operatøren ikke har taget plads i førersædet. Inden maskinen startes, sikres det at parkeringsbremsen (5, fig. H) er aktiveret. Sæt tændingsnøglen i kontakten. Indstil hastighedsregulatoren (4, fig. H) til tomgang. Drej tændingsnøglen med uret til den første position. Kontrollamperne for batteriladning, olietryk og foropvarmning af tændrør tænder. Kontrollampen for foropvarmning af tændrør slukker. Drej tændingsnøglen med uret, og indstil den til positionen "Motorstart". Når motoren starter, slippes nøglen, der automatisk falder tilbage til den første position. BEMÆRK Inden maskinen forsøges startet på ny, drejes tændingsnøglen tilbage til position "0". Så snart maskinen er blevet startet, kontrolleres det at lamperne for batteriladning, olietryk og foropvarmning af tændrør er slukket. Stop (SR 1550C D) Drej tændingsnøglen mod uret til position "0", og tag den ud. Aktiver parkeringsbremsen. Start (SR 1550C B) Inden maskinen startes, sikres det at parkeringsbremsen (5, fig. J) er aktiveret. Tilslut batteriets ledning til maskinens tilslutningsstik. Sørg for en korrekt tilslutning. Sæt tændingsnøglen i kontakten. Drej den med uret til den første position. Kontrollampen for batteriladning tænder. Drej tændingsnøglen med uret, og indstil den til positionen "Motorstart". Når motoren starter, slippes nøglen, der automatisk falder tilbage til den første position. BEMÆRK Inden maskinen forsøges startet på ny, drejes tændingsnøglen tilbage til position "0". Så snart maskinen er blevet startet, kontrolleres det at lamperne for batteriladning og olietryk er slukket. Stop (SR 1550C B) Drej tændingsnøglen mod uret til position "0", og tag den ud. Aktiver parkeringsbremsen. MASKINBETJENING Affaldsopsamling (SR 1550C D) Indstil hastighedsregulatoren til positionen for maks. hastighed. Start ventilatoren ved at trykke på knappen. Åbning af klap: træk i betjeningshåndtaget. Sørg for at klappens lukkeplade er helt åben. Start og sænk hoved- og sidebørsterne ved at trække i betjeningshåndtaget. Tryk på håndtaget for kun at bruge hovedbørsten. Når det er nødvendigt, tømmes affaldsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: Løft hoved- og sidebørsterne. Sluk ventilatoren ved at trykke på knappen. Luk klappen. Kør maskinen hen til oplagspladsen. Løft affaldsbeholderen op til den rette højde. Åbn klappen. Sænk affaldsbeholderen. Luk klappen. Lad filterrysteren køre i ca. 20 sekunder. Stands børsterne ved at flytte det midterste håndtag tilbage i midterposition. Tryk på håndtaget for at løfte hoved- og sidebørsterne. Tryk på håndtaget for at lukke klappen. Stop ventilatoren ved at trykke på knappen. Træk i håndtaget for at løfte affaldsbeholderen op til den ønskede højde. ADVARSEL! Kør meget langsomt, når affaldsbeholderen er i løftet position. Maks. hastighed: 1 km/t. Tøm ikke affaldsbeholderen, når maskinen holder på et skrånende underlag. Åbn klappen ved at trække i håndtaget, og tøm affaldsbeholderen. ADVARSEL! Når affaldsbeholderen tømmes, sikres det at området omkring maskinen er ryddet for mennesker. Tryk på betjeningshåndtaget for at sænke affaldsbeholderen. Tryk på håndtaget for at lukke klappen. Når affaldsbeholderen er tom og befinder sig i sænket position, aktiveres filterrysteren i ca. 20 sekunder ved at trykke på den tilsvarende knap. ADVARSEL! Aktiver ikke filterrysteren med løftet affaldsbeholder (1) B

13 BRUGERMANUAL Affaldsopsamling (SR 1550C B) Start ventilatoren ved at trykke på knappen. Åbning af klap: træk i betjeningshåndtaget. Sørg for at klappens lukkeplade er helt åben. Start og sænk hoved- og sidebørsterne ved at trække i betjeningshåndtaget. Tryk på håndtaget for kun at bruge hovedbørsten. Når det er nødvendigt, tømmes affaldsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: Løft hoved- og sidebørsterne. Sluk for ventilatoren ved at trykke på knappen. Luk klappen. Kør maskinen hen til oplagspladsen. Løft affaldsbeholderen op til den rette højde. Åbn klappen. Sænk affaldsbeholderen. Luk klappen. Lad filterrysteren køre i ca. 20 sekunder. Stands børsterne ved at flytte det midterste håndtag tilbage i midterposition. Tryk på håndtaget for at løfte hoved- og sidebørsterne. Tryk på håndtaget for at lukke klappen. Stop ventilatoren ved at trykke på knappen. Træk i håndtaget for at løfte affaldsbeholderen op til den ønskede højde. MASKINSTOP Efter endt arbejde køres maskinen hen til det udvalgte område, hvorefter den standses efter følgende fremgangsmåde: Løft børsterne; Sænk affaldsbeholderen; Aktiver parkeringsbremsen; Sluk lyset (hvis det er tændt); Sluk motoren; Tag tændingsnøglen ud. ADVARSEL! Sørg altid for at sikre den løftede affaldsbeholder med støttestængerne (1, fig. L). ADVARSEL! Kør meget langsomt, når affaldsbeholderen er i løftet position. Maks. hastighed: 1 km/t. Tøm ikke affaldsbeholderen, når maskinen holder på et skrånende underlag. Åbn klappen ved at trække i håndtaget, og tøm affaldsbeholderen. ADVARSEL! Når affaldsbeholderen tømmes, sikres det at området omkring maskinen er ryddet for mennesker. Tryk på betjeningshåndtaget for at sænke affaldsbeholderen. Tryk på håndtaget for at lukke klappen. Når affaldsbeholderen er tom og befinder sig i sænket position, aktiveres filterrysteren i ca. 20 sekunder ved at trykke på den tilsvarende knap. ADVARSEL! Aktiver ikke filterrysteren med løftet affaldsbeholder (1) B 11

14 BRUGERMANUAL PROBLEMER OG LØSNINGER Følgende skema viser de mest almindelige problemer, der opstår ved brug af maskinen, deres mulige årsager, og forslag til hvordan de kan løses. ADVARSEL! Når man forsøger at løse et problem efter angivelserne i nedenstående skema, skal de relevante instruktioner altid overholdes. BEMÆRK Kontakt Nilfisk-Advance, hvis et problem ikke kan løses ud fra nedenstående instruktioner. PROBLEMER OG LØSNINGER PROBLEM ÅRSAG LØSNING Maskinen efterlader tunge materialer/spor af For høj kørehastighed Sænk hastigheden snavs under brug For lavt børstetryk Juster trykket Slidte børster Udskift børsterne Børstehårene er bøjede eller viklet ind i ståltråd, reb, etc. Fjern det opviklede materiale Maskinen efterlader en usædvanlig stor mængde Slukket ventilator Tænd for ventilatoren støv eller klappen holder ikke tæt Tilstoppede filtre Rengør filtrene Affaldet kastes fremefter Defekt klappakning Udskift Motoren vil ikke starte Se afsnittet Problemløsning i Motormanualen Nedsat maskineffekt Utilstrækkelig olietilførsel til pumpen Kontroller bypass-skruens stramning Kontroller pumpetrykket (6 til 8 bar) Slidt motor Efterse og reparer motoren Efterse og reparer pumpen Maskinen vil ikke køre Åbent bypass Kontroller bypass-skruens stramning Defekt pedalstyring Kontroller trykket/udskift pedalen Ingen strøm til pumpe eller motorer Efterse og reparer motoren Efterse og reparer pumpen Maskinen vil ikke bremse Ingen bremsevæske Efterfyld med bremsevæske Fejl i bremsevæskepumpe Efterse og reparer pumpen Luft i anlægget Udluft anlægget Fejl i cylindrene Udskift cylindrene Slidte eller fedtede bremsebelægninger Udskift bremsebelægningerne Affaldsbeholderen kan ikke løftes/sænkes Defekt strømfordeler Efterse strømfordeleren Defekt cylinder Efterse cylinderen Affaldsbeholderen lækker Slidte cylinderpakninger Udskift cylinderpakningerne Filterrysteren kan ikke aktiveres Defekt pakning Udskift Defekt kontakt Udskift Sprunget sikring Udskift For høj motorabsorption forårsager: Slidte kulbørster Snavsede eller slidte lejer Defekt magnetanker eller spole Udskift Udskift Udskift (1) B

15 BRUGERMANUAL PROBLEM ÅRSAG LØSNING Sprunget filterrystersikring For høj motorabsorption (se ovenfor) Fejlbehæftet sikring Udskift Kortsluttede ledninger Efterse anlægget Støjende ventilator Motorfejl Efterse og reparer motoren Ventilatoren kan ikke aktiveres Ingen spænding til motor Efterse elsystemet Motorfejl Efterse og reparer motoren Klappen kan ikke åbnes Intet tryk til cylinder Efterse cylinderen Defekt tilkobling Efterse tilkoblingen Børsten løfter klappens pakning For lang pakning Afkort/udskift Nedsat sugeeffekt Motorfejl Efterse og reparer motoren Tilstoppet eller defekt lukket posefilter Rengør/udskift filteret Børsterne drejer ikke rundt Intet tryk til motor Kontroller trykket fra tandhjulspumpen (udskift pumpen) Defekt strømfordeler Efterse/udskift motoren Efterse strømfordeleren Usædvanlig slitage af børsterne For højt børstetryk Juster trykket Overfladen, der skal rengøres, er for ru Usædvanlig høj/anderledes støj fra børsterne Børsterne viklet ind Fjern opviklet materiale Hovedbørsten drejer ikke rundt Intet tryk til hydraulikmotor Kontroller pumpetrykket (udskift pumpen) Defekt strømfordeler Reparer strømfordeleren Fejl i hydraulikmotoren Udskift motoren Hovedbørsten kan ikke løftes/sænkes Defekt tilkobling Efterse tilkoblingen Intet tryk til cylinder Kontroller pumpetrykket (udskift pumpen) Slidt cylinderpakning Udskift pakningen Defekt strømfordeler Reparer strømfordeleren Sidebørsten drejer ikke rundt Intet tryk til hydraulikmotor Efterse/udskift motoren Defekt strømfordeler Efterse strømfordeleren Sidebørsten kan ikke løftes/sænkes Defekt strømfordeler Reparer strømfordeleren Slidte cylinderpakninger Udskift cylinderpakningerne Defekt aktiveringsanordning Efterse aktiveringsanordningens mikrokontakt/udskift den Blinklyset virker ikke Sprunget sikring Udskift sikringen Pæren er sprunget Udskift pæren Sprunget blinkenhed Udskift blinkenheden Defekt blinkkontakt Udskift kontakten Defekt havariblink Udskift kontakten Bremselyset er slukket Sprunget sikring Udskift sikringen Pæren er sprunget Udskift pæren Defekt stopkontakt Udskift kontakten (1) B 13

16 BRUGERMANUAL PROBLEM ÅRSAG LØSNING Kørelyset virker ikke Sprunget sikring Udskift sikringen Pæren er sprunget Udskift pæren Defekt lyskontakt Udskift kontakten Nærlys slukket Sprunget sikring Udskift sikringen Pæren er sprunget Udskift pæren Defekt lyskontakt Udskift kontakten Horn slukket Defekt hornkontakt Udskift kontakten Sprunget sikring Udskift sikringen Horn fyldt med vand Efterse og reparer hornet Defekt horn Udskift hornet Batteriet afviger fra den nominelle spænding Ingen væske i batteriet Fyld op Kortsluttet battericelle Udskift batteriet Overbelastede motorer Kontroller motorabsorptionen Løse batteriklemmer Kontroller og stram efter Batteriet løber hurtigt tør Utilstrækkelig ladetid Skift til korrekt ladetid Opbrugte battericeller Udskift batteriet Overophedning af motor (SR 1550C B) ÅRSAG KONTROLLER LØSNING Overbelastning Strøm til motoren Udsæt motoren for en mindre belastning Utilstrækkelig luftgennemstrømning Forkert spænding Lejer Spoleopvarmning Opvarmning af kommutator Efterse suge-/tilløbsåbningen Ventilatorrotation Lav batterispænding Lav spænding til motorklemmerne Fejlbehæftede eller forkert monterede lejer Radiær overbelastning Støvindtrængning Magnetanker med kortsluttet sort spole Høj fugtighed Kortsluttet kul eller spole, sort isolationsmateriale Løs indre forbindelse Kortslutning mellem segmenterne Ringe kontakt eller slidte kulbørster Kulbørster af forkert kvalitet For højt fjedertryk Snavset eller beskadiget overflade Rengør eller udskift afskærmninger eller hætter Udskift ventilatoren Oplad batterierne Efterse forbindelserne for passende tilspænding Udskift lejerne, eller udskift dem ved hver operation Efterse belastning og påvirkninger Rengør motoren indvendigt Udskift. Brug kun originale reservedele. Undgå omspoling. Rengør og tør ved 110 C Udskift. Brug kun originale reservedele. Kontroller og stram efter Rengør kommutatoren, og kontakt forhandleren Kontroller eller udskift Brug kun originale kulbørster og en spænding på 48V Efterkalibrer eller udskift Rengør eller ret kommutatoren (1) B

17 BRUGERMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Maskinen kan rengøres af ikke-faglært personale. For at forebygge eventuelle faresituationer, skal den ansvarlige for maskinens rengøring dog kende til hovedafbryderens placering og være fortrolig med maskinens primære funktioner. Maskinens vedligeholdelse skal udføres af faglært personale, der har et indgående kendskab til maskinen og dens komponenter. Mekanisk, elektrisk og elektronisk vedligeholdelse er mulig. ADVARSEL! Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres med slukket motor. Vent til alle maskindele er standset og afkølet. ADVARSEL! Beskyt øjne og hår, når maskinen rengøres med højtryksrenser. Hvis maskinen anvendes i giftige omgivelser, skal den rengøringsansvarlige være iført en særlig maske og passende beskyttelsesklæder, når der arbejdes med støvfilteret. RENGØRING Almindelig rengøring af maskinen Rengør maskinens ydre, paneler og styreenheder med en blød klud, enten tør eller opvredet i mildt sæbevand. BEMÆRK Brug ikke opløsningsmidler som sprit, benzin eller etylacetat, da de kan beskadige maskinens overflade. Fjern eventuelle rester af støv eller snavs fra maskinens kontrolpaneler (digitalskærme, kontrol- og advarselslamper, kontakter). BEMÆRK Vær særlig forsigtig under rengøringen af de elektriske komponenter. Om nødvendigt skal de elektriske komponenter rengøres af specialiseret personale, idet der anvendes ikke-ætsende produkter, der egner sig til denne type rengøring. REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Al vedligeholdelse skal udføres med slukket motor. Vent til alle maskindele er standset og afkølet. For vedligeholdelse af motoren henvises til instruktionerne i den medfølgende Motormanual. Denne manual leveres i en særlig æske. Den anbefalede regelmæssige vedligeholdelse er sammenfattet i nedenstående skema. VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Vedligeholdelse For hver 10 arbejdstimer Efter 50 timer For hver 150 arbejdstimer For hver 300 arbejdstimer For hver 500 arbejdstimer For hver 1,000 arbejdstimer For hver 2,000 arbejdstimer Kontrol af motoroliestand Kontrol af hydraulikoliestand Rengøring af tørluftsfilter Rengøring af køler Rengøring af lukket posefilter Kontrol af kilerem Kontrol af køleledning Kontrol af bremsevæskestand Kontrol af batteri Kontrol af støvkontrolsystemets vandfilter Rengøring af drænrør fra brændstoffilter Rengøring af køler Rengøring af filter i brændstofpumpe Udskiftning af motorolie Udskiftning af oliefilter Udskiftning af hydraulikoliefilter i tandhjulspumpe Udskiftning af hydraulikoliefilter i hydrostatisk pumpe (1) B 15

18 BRUGERMANUAL Vedligeholdelse For hver 10 arbejdstimer Efter 50 timer For hver 150 arbejdstimer For hver 300 arbejdstimer For hver 500 arbejdstimer For hver 1,000 arbejdstimer For hver 2,000 arbejdstimer Kontrol af kilerem Udskiftning af oliefilter Udskiftning af brændstoffilter Udskiftning af hydraulikoliefilter i hydrostatisk pumpe Stramning af brændstoffets skrue og spændebånd Kontrol af injektor Kontrol af tændrør Udskiftning af motorluftfilter Rengøring af brændstoftank Udskiftning af generatorrem Udskiftning af hydraulikolie Udskiftning af startbørste Kontrol af hydraulikmotor og pumpetryk Slidkontrol af seglpakning Kontrol af bremseanlæg Kontrol af de bevægelige deles spillerum Jævnstrømsmotor (SR 1550C B) Vedligeholdelse For hver 150 arbejdstimer For hver 200 arbejdstimer For hver 400 arbejdstimer For hvert halve år Hvert år Hver gang der udføres vedligeholdelse Kommutator Sørg for at overfladen, som kulbørsterne er i berøring med, er dækket af en jævn, skinnende, gennemsigtig, lysegrå film. Sørg for at der ikke er nogen sorte mærker eller brandpletter mellem kommutatorens segmenter og på kommutatorens ydre topstykke. Sørg for at kommutatorens overflade ikke er foret, furet eller brændt på segmentet, såvel indvendigt som udvendigt. Kontroller, at børsterne ikke har dannet furer på kommutatorens overflade og at det isolerende glas ikke rager ud over kobbersegmentet. Kontroller, at kommutatoren er ren og at der ikke er brandpletter på segmenterne. Rengør om nødvendigt kommutatoren som beskrevet. Kontrol af ekcentricitet. Rengør kommutatoren med særlige gummipinde. Rengør om nødvendigt mellem segmenterne (1) B

19 BRUGERMANUAL Vedligeholdelse For hver 150 arbejdstimer For hver 200 arbejdstimer For hver 400 arbejdstimer For hvert halve år Hvert år Hver gang der udføres vedligeholdelse Kulbørster Efterse kulbørsterne for slid. De er slidte, når over halvdelen af deres samlede længde er slidt ned. Kontroller, at de bevæger sig frit i børsteholderen, at trykket fra fjederen er korrekt, og at fjederen har bevaret sin elasticitet. Sørg for at overfladen, som kulbørsterne er i berøring med, er jævn og skinnende, og at eventuelle furer eller porøsiteter er ekstremt små eller af lignende dimensioner. Efterse metaltråden for slid, og sørg for at tilslutningsklemmerne er tilpas stramme. Sørg for at der ikke er nogle store revner, dybe furer, huller, brandpletter eller splinter på kulbørstens kanter, og at slitagen af alle kulbørster er ens. Efterse kabinettet for slid og spillerum. Børsterne holder normalt fra 6 måneder til 1 år, afhængig af brug. Efterse kulbørsten og koblingstrykket. Udskift kulbørsterne når kontrollampen tænder, også selv om de 300 arbejdstimer endnu ikke er nået. Klemmer Kontroller, at forsyningens bolte og møtrikker er strammet rigtigt til og at isoleringsmaterialerne er i god stand. Ventilator Sørg for at luftindgangen ikke er tilstoppet og at ventilatoren drejer frit rundt. Lejer Kontroller temperaturen, vibrationen og støjniveauet. Isolering Brug en megger, især i våde omgivelser, til at kontrollere isoleringsværdien, som skal være under 2 MOhm. Skruer Kontroller, at skruerne er strammet rigtigt til. Efterse de elektriske forbindelser for tilslutningsfejl, som kan resultere i lokal overophedning. Spoler Almindelig rengøring. Kontroller, at isolationen til jord er under 2 MOhm. REGELMÆSSIGE KONTROLLER Batteri (SR 1550C D) ADVARSEL! Bær handsker og sikkerhedsbriller. Kontroller væskestanden i batteriet. Efterse batteripolerne for oksidering. Rengør hele batteriets overflade med en fugtig svamp. Dæktryk Anbefalet tryk: 7 bar Væskeniveauer Bremsevæske:DOT4 Hydraulikolie: AGIP Arnica 46 (Mod. D) Hydraulikolie: Rotra ATF (Mod. E) Motorolie: AGIP Sigma (Mod. D) (HD serie 3 MIL - L 2104-C - API - CD) Kølevæskestand Blanding: 50 % AGIP frostvæske og 50 % vand Justering af klaplukning Løsn kontramøtrikken (1, fig. M). Juster fastspændingsbolten, og kontroller at klappens lukkepanel slutter hermetisk til. Juster trykket på klappens fjeder (2, fig. M) med skruen (1) B 17

20 BRUGERMANUAL Justering af parkeringsbremse Løsn møtrikken (1, fig. N) eller træk den ud, idet det undgås at røre ved kabelenden. Ved justering af kabelspændingen kontrolleres det at bremsen ikke er låst. Udskiftning af luftfilter Løsn monteringsskruen (1, fig. O), og afmonter dækslet. Løsn luftfilterets (2, fig. P) stilleskrue (1). Fjern, rengør eller udskift luftfilteret. Sæt dækslet tilbage på plads, og stram skruen. Udskiftning af hydraulikoliefilter i tandhjulspumpe Tøm olietanken gennem bundproppen. Fjern tankdækslet (1, fig. Q). Løsn filtrene (1, fig. R) fra deres lejer indvendigt i tanken. ADVARSEL! Foruren ikke omgivelserne med brugte olier og filtre. Skru de nye filtre på plads ved hjælp af en passende skruenøgle, og sæt tankdækslet tilbage på plads. Skru drænproppen på. Kontroller oliestanden, og efterfyld om nødvendigt. Udskiftning af hydraulikoliefilter i variabel transportpumpe Skru filteret (1, fig. S) af, og bortskaf det efter de gældende regler for farligt affald. Erstat det med et originalt filter. ADVARSEL! Foruren ikke omgivelserne med brugte olier og filtre. EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Al vedligeholdelse skal udføres med slukket motor. Vent til alle maskindele er standset og afkølet. For vedligeholdelse af motoren henvises til instruktionerne i den medfølgende Motormanual. Denne manual leveres i en særlig æske. Udskiftning af sidepakning Fjern monteringsskruerne (1, fig. T), og afmonter pakningens holdere (2). Sæt en ny pakning og holderen på plads, således at pakningen er i let berøring med jorden. Stram monteringsskruerne. Udskiftning af hovedbørste Fjern monteringsskruerne og pakningens holder. Tag dækselskruen i højre side af. Fjern dækslet i højre side. Træk pakningen sidelæns. Fjern splitpinden (1, fig. U). Tag bærestykket (2, fig. U) ud. Afmonter børsten (3, fig. U). Monter børsten (3, fig. U). Sæt bærestykket (2, fig. U) på plads. Genmonter splitpinden (1, fig. U). Geninstaller pakningen. Luk dækslet. Justering af hovedbørsten (børstetrykket) Ved at lade hovedbørsten køre nogle få minutter, samtidig med at maskinen står stille, opnår man et aftryk, der kan bruges til at finde ud af om børstetrykket er korrekt. Hvis aftrykkets størrelse er mindre end 40 mm eller større end 100 mm, justeres fjedertrykket ved hjælp af monteringsskruen (1, fig. V). Udskiftning af sidebørsten Løsn motorens monteringsskruer (1, fig. W). Afmonter børsten. Løsn bærestykkets monteringsskruer. Udskift børsten, og skru monteringsskruerne på igen. Fastgør børsten til motoren. Justering af sidebørsten Juster børstetrykket med stilleskruen (1, fig. X). Udskiftning af den bagerste pakning Pakningen skal være i let og ensartet berøring med gulvet. Udskift pakningen ved at løsne montageboltene (1, fig. Y). Fjern pakningens holder. Udskift pakningen, og sæt den nye pakning på plads. Udskiftning af det lukkede posefilter Afmonter hjelmen (1, fig. Z). Løsn dækslets (1, fig. AA) skruer. Tag dækslet (1, fig. AB) af. Fjern monteringsstængerne ved at løsne skruerne (1, fig. AC). Afmonter filteret (1, fig. AD). Frakobl filterrysterens ledning (1, fig. AE). Udskift filteret. Genetabler forbindelsen til filterrysteren. Genmonter filteret (1, fig. AD) i affaldsbeholderen. Geninstaller monteringsstængerne. Stram monteringsskruerne (1, fig. AC). Sæt dækslet (1, fig. AB) tilbage på plads. Når filteret installeres, sikres det at dækslets pakning er lufttæt og at filteret er placeret korrekt. Bugsering af maskinen Når maskinen skal bugseres, udløses den hydrostatiske transmission ved at dreje skruerne (1, fig. AF) mod uret (1) B

21 BRUGERMANUAL EKSTRA BATTERI SR 1550C B Servicevejledning For et rørformet armeret akkumulatorbatteri bestående af 18 celler type 4 HAN 360N - 36V - Kapacitet 360 Ah med 5 timers afladning. Monteret på SR 1550C B. Brug Den elektriske maskine bør aldrig bruges så længe, at batteriet er helt afladet. For at optimere brugen af batteriet, specielt hvad angår driftstidens længde, bør kun 90 % af dets kapacitet bruges op over en 5-timers periode. Maskindriften skal derfor stoppes, når væskemængden i cellerne falder til en vægt på 1,13-1,14, hvilket er den vægt, der svarer til 90 % af kapaciteten. Hvis vægtfylden ikke måles, bør maskinen stoppes ved første tegn på fald i ydelsen, og batteriet bør genoplades enten straks eller efter et par timers hvile, hvilket er at foretrække. Når længden på arbejdstiden planlægges, bør dette tages med i overvejelserne, så batteriet ikke slides op for tidligt. Opladning Opladningen giver batteriet den energi, det skal bruge til drift af maskinen. Den oprindelige opladning er det maksimalt tilladte, nemlig 58A. Amperetallet bør dog gradvist falde under opladning, så det, når batteriet når 43,2V (2,4 pr. celle) og væsken i cellerne begynder at koge, ikke overstiger 19A (1/3 af den maksimale opladning). Batteriet er opladet når: Akkumulatorvæskens vægtfylde når op på 1,27-1,28. Akkumulatorvæsken koger voldsomt. Akkumulatorvæskens temperatur bør ikke overstige 45. Hvis opladningen foretages automatisk ved hjælp af en strømensretter, samtidig med at den elektriske energi, som batteriet bruger under drift, også genereres, vil enheden stoppe med at lade, når akkumulatorvæskens temperatur når den angivne værdi. Husk dog altid på, at af de forskellige dele - maskine, batteri og ensretter - er sidstnævnte den mest skrøbelige. Stopper batteriet ikke opladningen automatisk på det rette tidspunkt, men i stedet fortsætter med at lade i flere timer udover det nødvendige (dette kan forekomme i weekenden), kan det tage skade i en sådan grad, at det bliver ubrugeligt. Derfor, ud over at bruge en ensretter af bedste kvalitet, er det også af største vigtighed, at ensretteren kontrolleres regelmæssigt, så det sikres at den fungerer perfekt. Batteriet bør oplades et sted med god ventilation. Når der arbejdes i nærheden af batteriet, især under opladningen, skal man undgå: At tænde tændstikker; At bruge åben ild; At arbejde med smergelslibesten eller andet gnistfremkaldende værktøj. Overladning Batterier, der er i god stand, kræver sædvanligvis ikke overladning. Overladning anbefales for batterier, der ikke har været i brug i mere end 15 dage eller har været helt afladet, er fejlbehæftede, etc. Overladningsstrømmen må i dette tilfælde aldrig overstige halvdelen af den normale ladestrøm i en periode på ca. 9 timer, opdelt i tre perioder (3 timers opladning og 2 timers hvile). Særlige foranstaltninger i forbindelse med overladning vil om nødvendigt blive anbefalet af teknikerne. Vedligeholdelse a) Efterfyldning: Akkumulatorvæskestanden skal holdes ca. 1 cm over den gennemborede overflade (stænkskærmen), som kan ses indvendigt i cellerne, når der kigges gennem prophullet. Når væskestanden falder og stænkskærmen afdækkes, skal der fyldes op med destilleret vand til det ønskede niveau. Akkumulatorvæskestanden skal være den samme i alle cellerne, således at vægtfylden er ens. Denne nøjagtighed kan kun opnås ved hjælp af efterfyldningsanordningen "IMPIDOR", som er let at bruge og ikke kræver nogen særlig præcision. Cellerne vil aldrig kunne fyldes ens op med en tragt, et rør eller lignende, heller ikke selv om der udvises den største forsigtighed. Efterfyldningsintervallet afhænger af belastningen, som batteriet udsættes for, samt opladningen og temperaturen. Det er dog vigtigt at kontrollere akkumulatorvæskestanden og vægtfylden en gang om ugen efter opladningen. Hvis det er nødvendigt at efterfylde oftere, kan det skyldes overdreven eller forlænget opladning. Kontroller og kalibrer omgående ensretteren. b) Rengøring: Batteriet skal altid holdes rent og tørt. Dette er af stor betydning, hvis man vil forebygge oksidering af løftekrogene eller batteriets hjørner, etc., da dette kan føre til jordfejl og korrosion. Rengør jævnligt batteriet med en fugtig svamp, så laget af syre, der normalt lægger sig under opladningen, forsvinder. Hvis batterikassen er udstyret med en udløbsmunding (desværre er det ikke alle transportkasser, der har eller kan have en), er det muligt at rengøre overfladen med en vandstråle, hvilket giver et langt bedre resultat end med en svamp. Det er ikke nødvendigt at tørre efter. Da alle syresporene er blevet fjernet, tørrer cellerne automatisk efter kort tid (1) B 19

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 12 (BM12) BEKOMAT 12 CO (BM12CO)

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Rev.nr 150116 Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Tänk

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 3 WLAN 1 2 DG201 INTERNET ECO ECO DSL GbE

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

PERMANENT MARKERS - HIGHLIGHTERS - DRYWIPES - WHITEBOARDS & ROLLS. MARKING

PERMANENT MARKERS - HIGHLIGHTERS - DRYWIPES - WHITEBOARDS & ROLLS. MARKING PERMANENT MARKERS - HIGHLIGHTERS - DRYWIPES - WHITEBOARDS & ROLLS. MARKING Permanent Markers Bic Permanent Marker Permanent alkoholbaserat bläck. Torkar snabbt och luktar inte. Skriver på de flesta ytor

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

RCA-15 OWNERS MANUAL

RCA-15 OWNERS MANUAL RCA-15 OWNERS MANUAL Art. 36.2870 GB Remote Controller (RCA-15) The Remote Controller is used to remotely arm or disarm the system, activate the panic alarm, and put the system in the "HOME" mode. Identifying

Lisätiedot

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sääntö 1: Pelikenttä... 5 Sääntö 2: Pallo... 10 Sääntö 3: Pelaajien lukumäärä... 12 Sääntö 4: Pelaajien varusteet...

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot