BA 451/451 D BA 531/531 D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BA 451/451 D BA 531/531 D"

Transkriptio

1 BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (2) B

2 Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531 D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Overensstemmelsescertifi kat Yhdenmukaisuustodistus Konformitetssertifi sering Överensstämmelsecertifi kat Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: FAC AC-SIMILE Administrative Offi ce: Address: Strada Comunale della Braglia n 18, Guardamiglio (LO) - Italy Phone: , Fax:

3 BRUGERMANUAL INTRODUKTION...3 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPBEVARING AF MANUALEN... 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 IDENTIFIKATIONSDATA... 3 ANDRE REFERENCEMANUALER... 4 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 4 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 4 DRIFTSEVNER... 4 SKIK OG BRUG... 4 UDPAKNING/LEVERING...4 SIKKERHED...5 SYMBOLER... 5 GENERELLE INSTRUKTIONER... 5 MASKINBESKRIVELSE...7 MASKINSTRUKTUR... 7 KONTROLPANEL... 9 BATTERIOPLADERENS INSPEKTIONSVINDUE (tilbehør)... 9 MASKINSTRUKTUR - BESKRIVELSE KONTAKTER OG KONTROLENHEDER ADVARSELSLAMPER OG INDIKATORER BATTERIETS ADVARSELSLAMPE TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR TEKNISKE DATA LEDNINGSDIAGRAM FOR BA 451 OG BA LEDNINGSDIAGRAM FOR BA 451 D OG BA 531 D BRUG...15 KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE INSTALLATION AF BATTERI OG INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) FØR OPSTART AF MASKINEN MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) TØMNING AF TANK EFTER BRUG NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE (2) B 1

4 BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE...22 SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE OPLADNING AF BATTERIERNE KONTROL AF MASKINENS ARBEJDSTIMER...24 RENGØRING AF GUMMISVABER KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER RENGØRING AF BØRSTE/RONDEL RENGØRING AF TANK OG SUGENET MED SVØMMERAFBRYDER, OG KONTROL AF DÆKSELPAKNING RENGØRING AF SUGEMOTORENS FILTER...27 RENGØRIING AF SÆBE-/RENTVANDSFILTERET KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING RENGØRING AF SÆBETANKEN TØMNING AF EDS - ØKOSYSTEM PROBLEMLØSNING...30 OPHUGNING (2) B

5 BRUGERMANUAL INTRODUKTION BEMÆRK Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse. MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfisk-Advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. Nilfisk-Advance vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK To kopier af den originale EU-overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer står på mærkepladen (34). Årstallet for maskinens fremstilling står opgivet i EU-overensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifikationsdata nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer (2) B 3

6 BRUGERMANUAL ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader (ekstraudstyr), som skal betragtes som en integreret del af denne manual Desuden er følgende manualer til rådighed: Servicemanual (findes i ethvert Nilfisk-Advance Servicecenter) Reservedelskatalog (leveres med maskinen) RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalificeret personale eller af et Nilfisk-Advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfisk-Advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfisk-Advance. DRIFTSEVNER Disse gulvvaskemaskiner kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overflader i kontorbygninger eller industrielle omgivelser. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalificeret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinerne må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæpperensning. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre eller højre tager udgangspunkt i kørselsretningen, dvs. førerens stilling med hænderne på kørehåndtaget (2). UDPAKNING/LEVERING Følg instruktionerne på transportkassen ved udpakning af maskinen. Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller, at maskinen er udstyret med følgende: 1. Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til den elektroniske batterioplader (hvis en sådan er monteret) Reservedelskatalog til gulvvaskemaskinen 2. 1 opladerstik (på maskiner der leveres uden batterioplader) 3. 2 lamelformede sikringer (2) B

7 BRUGERMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for person- eller maskinskade. TJEK FORSIGTIG! Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. MANUAL Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Frakobl batterierne, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret personale. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Hold batteriet på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Under opladning af batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterierne bør udføres med åbent tankdæksel, under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild (2) B 5

8 BRUGERMANUAL ADVARSEL! Inden batteriopladeren tages i brug, sikres det at netspændingen passer til værdierne for frekvens og spænding, som står anført på maskinens mærkeplade. Brug ikke batteriopladerens ledning til at trække eller bære maskinen; brug ikke ledningen som et håndtag. Lad ikke ledningen komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke maskinen hen over batteriopladerens ledning. Undgå at ledningen kommer i kontakt med varme overflader. Oplad ikke batterierne, hvis batteriopladerens ledning eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter til reparation. For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, må maskinen ikke efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet strømforsyningen. Tag altid batteriopladerens stik ud, før der udføres vedligeholdelse. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Opbevar maskinen indendørs. Lad ikke børn bruge maskinen som legetøj. Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn. Brug kun maskinen som vist i denne manual. Brug kun originale reservedele fra Nilfisk-Advance. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse. Maskinen må ikke bruges på skråninger, der overskrider de angivne grænser for hældning. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker og genstande i nærheden. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Opbevar maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Maskinen må ikke bruges på overflader der overskrider de angivne grænser for hældning (maks. 2%). Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Maskinens vibrationsniveau er under 2,5 m/s 2 (98/37/EEC-EN 1033/1995). Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal man være opmærksom på temperaturer under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i manualen. Brugen af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Læs nøje samtlige instruktioner, før enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning) (2) B

9 BRUGERMANUAL MASKINBESKRIVELSE MASKINSTRUKTUR 1. Kontrolpanel 2. Styrearm 3. Køreknap (*) 4. Fartregulator (*) 5. Batteriopladerens inspektionsvindue (tilbehør) 6. Kabel til batterioplader (tilbehør) 7. Holder til batteriopladerens kabel (tilbehør) 8. Prop til snavsevandstankens drænrør 9. Aftagelig vandpåfyldningsslange (tilbehør) 10. Håndtag til hævning/sænkning af gummisvaber 11. Pedal til hævning/sænkning af ophæng 11a. Pedalposition med løftet ophæng 11b. Pedalposition med sænket ophæng 11c. Knap til aktivering af ekstra børstetryk (tilbehør) 12. Batteriklemme (rød). Denne klemme fungerer også som NØDKONTAKT og standser omgående samtlige maskinfunktioner. 13. Baghjul 14. Forhjul på fast akse 15. Gummisvaberens sugeslange 16. Snavsevandstankens drænslange 17. Drænslange og niveaumåler til rengøringsmiddel/rent vand 18. Børste-/rondelophæng 19. Børste/rondelholder 20. Sæbe-/rentvandstank 21. Snavsevandstank 22. Dæksel til snavsevandstank 23. Holder til dunk 24. Dokumentlomme (tilbehør) 25. Gummisvaber 26. Håndhjul til montering af gummisvaber 27. Håndhjul til nivellering af gummisvaber 28. Håndhjul til regulering af maskinens fremadkørsel 29. Håndhjul til regulering af maskinens hastighed (***) 30a. Snavsevandstankens dæksel (i rengøringsposition) 30b. Snavsevandstankens dæksel (helt åbent) 31. Tankdækslets pakning 32. Dækslets bevægelige låsebolt 33. Dækslets fastspændte låsebolt 34. Plade med serienummer/tekniske data/overensstemmelseserklæring 35. Dæksel til rengøring af gummisvaberens sugeslange 36. Sugenet med automatisk svømmerafbryder 37. Påfyldningsstuds til rengøringsmiddel 38. Skumfilter 39. Sikkerhedsventil 40. Snavsevandstank (åben) 41. Tankens løftehåndtag 42. Tankens sikkerhedskabel 43. Sugemotorens skærm 44. Sugemotorens lyddæmpende filter 45. Sæbetank (**) 46. Sæbetankens påfyldningsdæksel (**) 47. Sæbetankens håndtag (**) 48. Slange til påfyldning af rengøringsmiddel (**) 49. Sæbetank (**) 50. Vandpumpe(**) 51. Sæbe-/rentvandsfilter 52. Sæbe-/rentvandshane 53. Batterier 54. Batterihætter 55. Magnetventil 56. Referenceskema for sæbedosering (**) 57. Batteriets ledningsdiagram (*) Kun for BA 451 D og BA 531 D (**) Kun for maskiner med EDS - Økosystem (tilbehør) (***) Kun for BA 451 og BA (2) B 7

10 BRUGERMANUAL c 11b 11a b 30a S (2) B

11 BRUGERMANUAL KONTROLPANEL 71. Børste-/rondel- og sugekontakt 72. Advarselslampe for børste-/rondel- og sugekontakt 73. Sugekontakt 74. Advarselslampe for sugekontakt 75. Børstens/rondelholderens slipkontakt 76. Advarselslampe for børstens/rondelholderens slipkontakt 77. Sæbedoseringskontrol (**) 78. Advarselslampe for sæbedoseringskontrol 79. Timetæller (**) 80. Tændingsnøgle (0 - I) (*) 81. Indikator for batterikapacitet 81a. Advarselslampe for opladet batteri (grønt) 81b. Advarselslampe for delvis batteriafladning (gult) 81c. Advarselslampe for batteriafladning (rødt) 82. Kontakter til regulering af rentvandstilførsel 82a. Knap for øget tilførsel 82b. Knap for formindsket tilførsel 83c. Flowindikator for rentvandstilførsel 84. Kørehåndtag til fremadkørsel og baglæns kørsel (*) 85. Fartregulator til fremadkørsel og baglæns kørsel (*) (*) Kun for BA 451 D og BA 531 D (**) Kun for maskiner med EDS - Økosystem (tilbehør) b 74 82c 73 81c 82a 81b 81a b 82c 82a 81 81b 81c 81a BA 451, BA 531 S BATTERIOPLADERENS INSPEKTIONSVINDUE (tilbehør) 90. Elektronisk batterioplader 91. Batteriomkobler til bly- (WET) eller gelbatterier (GEL) 92. Grøn advarselslampe (batteriopladeren er tændt, og batteriet er opladet) BA 451 D, BA 531 D S Gul advarselslampe (batteriopladeren er tændt, og batterierne er delvist afladede) 94. Rød advarselslampe (batteriopladeren er tændt og i gang med at oplade batterierne) S (2) B 9

12 BRUGERMANUAL MASKINSTRUKTUR - BESKRIVELSE Kontrolpanel (1) - Det sted, hvor maskinens kontrolenheder er samlet (se afsnittet Kontakter og kontrolenheder). Håndtag (2) - Bruges til at manøvrere maskinen. Køreknap (*) (3) - Se afsnittet Kontakter og kontrolenheder. Fartregulator (*) (4) - Se afsnittet Kontakter og kontrolenheder. Batteriopladerens inspektionsvindue (tilbehør) (5) - Se afsnittet Batteriets advarselslamper. Batteriopladerens ledning (tilbehør) (6) - Tilsluttes strømforsyningen for at oplade batterierne. Batteriopladerens kabelholder (7) - Bruges til oprulning af batteriopladerens ledning, når den ikke er i brug. Sørg for at ledningen sidder rigtigt fast. Prop til snavsevandstankens drænrør (8) - Åbn proppen, og skub røret nedad for at dræne snavsevandstanken for vand. Aftagelig vandpåfyldningsslange (tilbehør) (9) - Til let påfyldning af vand (***). Håndtag til hævning/sænkning af gummisvaber (10) - Bruges til at hæve og sænke gummisvaberen. Pedal til hævning/sænkning af ophæng (11) - Denne pedal har følgende funktioner: (11a) Pedalposition med løftet ophæng (11b) Pedalposition med sænket ophæng (11c) Knap til aktivering af ekstra børstetryk (tilbehør) Batteriklemme (rød) (12) - Denne klemme bruges til at koble batterierne til maskinens elektriske anlæg. Den skal kobles til den eksterne batterioplader, når maskinen ikke er udstyret med en indbygget oplader. Denne klemme fungerer også som NØDKONTAKT og standser omgående samtlige maskinfunktioner. Tag om nødvendigt fat i håndtaget, og frakobl klemmen med et stærkt ryk. Baghjul (13) - Bruges til at styre maskinen. Forhjul på fast akse (14) - Disse hjul bærer maskinens vægt. Kørehjul (*). Gummisvaberens sugeslange (15) - Bruges til opsamling af det snavsede vand i snavsevandstanken. Fjern dækslet (35) for en lettere rengøring. Snavsevandstankens drænslange (16) - Bruges til at dræne snavsevandstanken for vand. Drænslange og niveaumåler til rengøringsmiddel/rent vand (***) (17) - Mærkerne på slangen angiver mængden af rengøringsmiddel/rent vand i tanken. Frakobl den øverste ende for at dræne tanken. Børste/rondelophæng (18) - Børstens eller rondelholderens relevante motorer er monteret på ophænget. Børste/rondelholder (19) - Maskinen kan udstyres med en børste eller med en rondelholder med rondel. Sæbe-/rentvandstank (20) - Denne tank indeholder rengøringsmidlet/det rene vand (***). Snavsevandstank (21) - Denne tank indeholder det snavsede vand, som samles af gummisvaberen og opsuges af maskinen. Snavsevandstankens dæksel (22) - Det lukker snavsevandstanken hermetisk. Dåseholder (23) - Rum til opbevaring af dåser og mindre genstande. Dokumentlomme (tilbehør) (24) - Elastisk lomme til dokumenter. Gummisvaber (25) - Den samler rengøringsmidlet efter gulvvask. Håndhjul til montering af gummisvaber (26) - Dette håndhjul bruges til at fastgøre gummisvaberen til maskinen. Håndhjul til nivellering af gummisvaber (27) - Bruges til at nivellere gummisvaberens sugelæber. Håndhjul til regulering af maskinens fremadkørsel (28) - Drej det med eller mod uret for at få maskinen til at køre i fremadgående retning. Håndhjul til regulering af maskinens hastighed (***) (29) - Drej det med eller mod uret for at ændre maskinens hastighed i fremadgående retning. Snavsevandstankens dæksel (åben) Det kan fjernes ved at dreje låsebolten (32). (30a) Rengøringsposition. (30b) Helt åbent. Tankdækslets pakning (31) - Pakningen skal være intakt, hvis man vil sikre en effektiv opsugning af snavsevandet. Dækslets låsebolte (32) og (33) - Drej låsebolten (32) for at fjerne tankdækslet. Plade med serienummer/tekniske data/overensstemmelseserklæring (34) - Den indeholder maskinens data. Dæksel til rengøring af gummisvaberens sugeslange (35) - Fjernes for rengøring af sugeslangen. Sugenet med automatisk svømmerafbryder (36) - Hold nettet rent for at undgå tilstopning. Påfyldningsstuds til rengøringsmiddel (37) - Til let påfyldning af rengøringsmiddel. Brug kun lavtskummende rengøringsmidler. Skumfilter (38) - Dette filter forhindrer indtrængning af affald og fremmedlegemer i tanken. Sikkerhedsventil (39) - Hold den ren for at sikre en effektiv opsugning af snavsevandet. Snavsevandstank (åben) (40) - Tøm og løft tanken for at få adgang til batteriet og sæbetanken. Tankens løftehåndtag (41) - Må kun bruges til at løfte tanken, når den er tom. Tankens sikkerhedskabel (42) - Bruges til at holde tanken åben. Sugemotorens skærm (43) - Dækker det lyddæmpende filter og beskytter sugemotoren (2) B

13 BRUGERMANUAL Sugemotorens lyddæmpende filter (44) - Beskytter motoren mod snavs og fremmedlegemer, og det dæmper støjen fra sugemotoren. Sæbetank (**) (45) - Indeholder rengøringsmidlet, som vil blive blandet med rent vand. Sæbetankens påfyldningsdæksel (**) (46) - Åbnes for at fylde rengøringsmiddel i tanken. Brug kun lavtskummende rengøringsmidler. Sæbetankens håndtag (**) (47) - Bruges til at løfte/sænke tanken. Slange til påfyldning af rengøringsmiddel (**) (48) - Forsyner børsten med rengøringsmiddel. Sæbepumpe (**) (49) - Suger rengøringsmidlet op af tanken og pumper det - sammen med rent vand - videre til børsterne. Vandpumpe (**) (50) - Suger vandet op af tanken og pumper det videre til børsterne. Filter til rengøringsmiddel (51) - Det filtrerer rengøringsmidlet, inden det føres videre til børsten. Dæksel til sæbe-/rentvandstank (52) - Stopper for tilførslen af sæbe/rent vand. Batterier (53) - Leverer strøm til maskinen. Maskinen kan udstyres med bly- (WET) eller gelbatterier (GEL). Batterihætter (54) - WET-batterier er udstyret med hætter for lettere vedligeholdelse. Magnetventil (55) - Regulerer mængden af vand. Hvis maskinen er udstyret med EDS - Økosystem, virker den som en hane. Referenceskema for sæbedosering (**) (56) - Det angiver procentdelen af rengøringsmiddel i vaskevandet. De samme procentdele angives af flowindikatoren (82c). Batteriets ledningsdiagram (57) - Viser hvordan batterierne skal tilsluttes. (*) Kun for BA 451 D og BA 531 D (**) Kun for maskiner med EDS - Økosystem (tilbehør) (***) Hvis maskinen er udstyret med EDS - Økosystem [kontakt (77) (tilbehør) aktiveret], fyldes rent vand i tanken, ellers rengøringsmiddel. (****) Kun for BA 451 og BA 531 KONTAKTER OG KONTROLENHEDER Børste-/rondel- og sugekontakt (71) - Bruges til at tænde for børsten/rondelholderen og sugefunktionen. Anden gang den trykkes ned, slukker den for børsten/rondelholderen. Sugefunktionen slukkes ved at trykke på kontakten (73). Sugekontakt (73) - Bruges til at tænde og slukke for sugefunktionen. Slipkontakt til børste/rondelholder (75) - Udløser børsten/rondelholderen og kan kun trykkes ned, når børsten/rondelholderen er slået fra. Sæbedoseringskontrol (**) (77) - Bruges til at tænde og slukke EDS - Økosystemet og gør det muligt at ændre mængden af rengøringsmiddel. Tændingsnøgle (*) (80) - Bruges til at tænde og slukke for kontrolpanelet. Kontakter til regulering af rengøringsmiddel (82) - Bruges til at regulere mængden af rengøringsmiddel til børsten. Knap for øget tilførsel (82a) - Bruges til at øge mængden af rent vand. Knap for formindsket tilførsel (82b) - Bruges til at formindske mængden af rent vand. Flowindikator for vaskevand (82c) - Viser mængden af tilført vand. Køreknap (*) (83) - Skub den fremefter for at køre maskinen frem og bagud for at køre maskinen baglæns. Børsten/rondelholderen og tilførslen af vand går kun i gang, når dette håndtag er skubbet i den ene eller den anden retning. Børsten/rondelholderen stopper automatisk, når håndtaget udløses. Fartregulator til fremadkørsel og baglæns kørsel (*) (84) - Bruges til at regulere maskinens maksimale hastighed, når køreknappen er trykket helt i bund. (*) Kun for BA 451 D og BA 531 D (**) Kun for maskiner med EDS - Økosystem (tilbehør) ADVARSELSLAMPER OG INDIKATORER Advarselslampe for børste-/rondel- og sugekontakt (72) - Når denne advarselslampe tænder, betyder det at den tilsvarende funktion er blevet aktiveret. Advarselslampe for sugekontakt (74) - Når denne advarselslampe tænder, betyder det at den tilsvarende funktion er blevet aktiveret. Advarselslampe for børstens/rondelholderens slipkontakt (76) - Når denne advarselslampe tænder, betyder det at den tilsvarende funktion er blevet aktiveret. Advarselslampe for sæbedoseringskontrol (78) - Når denne advarselslampe tænder, betyder det at den tilsvarende funktion er blevet aktiveret. Timetæller (tilbehør) (79) - Viser maskinens samlede antal arbejdstimer (2) B 11

14 BRUGERMANUAL BATTERIETS ADVARSELSLAMPE Indikator for batterikapacitet (81) - Viser batteriets ladespænding. Grøn advarselslampe (81a) - Når den lyser, er batteriet opladet (den resterende spænding afhænger af batterikapaciteten og arbejdsforholdene). Gul advarselslampe (81b) - Når den lyser, er batteriet delvist afladet (maskinen kan betjenes i ca. 10 minutter). Rød advarselslampe (81c) - Når den lyser, er batteriet afladet (maskinen kan ikke længere betjenes, og batterierne skal oplades (se fremgangsmåde i det relevante afsnit)). TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: 1. GEL-batterier 2. Elektronisk batterioplader 3. Børster af forskellige materialer 4. Rondeller af forskellige materialer 5. Sugelæber af polyuretan 6. EDS - Økosystem 7. For- og baghjul af forskellige materialer 8. Timetæller 9. Aftagelig påfyldningsslange til rengøringsmiddel/rent vand 10. Lomme For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte et autoriseret servicecenter eller forhandleren. TEKNISKE DATA Model BA 451 (1 børste/rondelholder, uden drivsystem) BA 451 D (1 børste/rondelholder, med drivsystem) BA 531 (1 børste/rondelholder, uden drivsystem) BA 531 D (1 børste/rondelholder, med drivsystem) Maskinhøjde 1.058,5 mm Sæbe-/rentvandstankens kapacitet 40 liter Snavsevandstankens kapacitet 40 liter Forhjulets diameter 200 mm Forhjulenes specifikke overfladetryk 0,6 N/mm 2 Baghjulenes diameter 100 mm Sugesystemets motoreffekt 330 W Drivsystemets motoreffekt 200 W 200 W Kørselshastighed (variabel) 0 til 4,5 km/t 0 til 4,5 km/t Stigningsevne 2% Lydtryksniveau (ved førerpladsen) 65,8 db(a) Standardbatterier Tør: (2 x 12 V) 24 V 110 Ah / 5 h Batterikammerets mål (bredde x længde x højde) 350 x 350 x 300 mm Sugesystemets kredsløbskapacitet mm H 2 O Rengøringsbredde 450 mm 530 mm Gummisvaberens bredde 760 mm Maks. maskinlængde mm mm Maskinbredde uden gummisvaber 512 mm 540,8 mm Børstediameter 450 mm 530 mm Vægt uden batterier og med tomme tanke 88 kg 106 kg 88 kg 106 kg Maks. vægt med batterier og fulde tanke 220 kg 238 kg 220 kg 238 kg Børstemotorens effekt 480 W Børstehastighed 153 omdr./min Børste-/rondelholderens tryk med ekstra børstetryk deaktiveret 19,0 kg 20,5 kg Børste-/rondelholderens tryk med ekstra børstetryk aktiveret 26,3 kg 27,8 kg (2) B

15 BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM FOR BA 451 OG BA 531 BAT: 24 V batteri C1: Batteriklemme C2: Batteriopladerens connector CH: Batterioplader (tilbehør) CS: Connector, ophæng EB1: Funktionskredsløbskort ES1: Børstens elektromagnetiske kontakter ES2: Sugerelæ EV1: Vandmagnetventil F1: Sikring, ophæng F2: Sikring, sugefunktion F4: Sikring, manøvrestrømkreds HM: Timetæller (tilbehør) M1: Motor, børste/rondelholder M2: Sugemotor Farvekode BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid YE: Gul S (2) B 13

16 BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM FOR BA 451 D OG BA 531 D BAT: 24 V batteri C1: Batteriklemme C2: Batteriopladerens connector CH: Batterioplader (tilbehør) CSC: Sekundær connector, cylindrisk børsteophæng EB1: Funktionskredsløbskort EB2: Drivsystemets printplade ES1: Børstens elektromagnetiske kontakter ES2: Sugerelæ EV1: Magnetventil til rengøringsmiddel (tilbehør) F1: Sikring, ophæng F2: Sikring, sugefunktion F3: Sikring, drivsystem F4: Sikring, manøvrestrømkreds F5: Sikring, børstens/rondelholderens slipkontakt F6: Sikring, pumpe HM: Timetæller (tilbehør) K1: Tændingsnøgle M1: Motor, børste/rondelholder M2: Sugemotor M3: Drivmotor C1 M4: Vandpumpe (tilbehør) M5: Sæbepumpe (tilbehør) RV1: Potentiometer for hastighed RV2: Potentiometer for maks. hastighed SW1: Mikrokontakt til aktivering af børster/drivsystem (*) Kun for maskiner med en hjuldiameter på 250 mm (**) Kun for maskiner uden indbygget batterioplader Farvekoder BK: Sort BU: Blå BN: Brun GN: Grøn GY: Grå OG: Orange PK: Pink RD: Rød VT: Violet WH: Hvid YE: Gul RD RD (**) C2.3 RD RD RD F3 RD F2 C2.4 C2.3 C2.4 RD BN M1 M3 M BAT C2.1 C2.2 CH OG 1 K1 HM ES1 ES2 BN YE RD M4 BK EV1 M5 2 BN-BK J1.4 BU J1.11 BN BU WH BU RD J1.2 OG J1.6 J1.12 J1.13 J3.1 J3.2 J2.1 J2.2 J3.3 J3.4 RD SW1 VT (1) (2) J1.1 J1.3 J1.5 EB1 F4 F5 F6 J4 J1.8 J1.15 GN-BK BU J1.14 GY J3.6 BN CSC1 J3.5 RD-BK CSC2 J1.9 J1.10 BU-BK OG-BK BU ES1 BK F1 GN-BK J1.12 J1.15 VT-BK (6) RD J1.1 RV1 (5) BU J1.3 J1.2 (3) YE-BK RV2 WH J1.4 (4) EB2 -B RD +B M1 M2 GY J1.11 J1.14 GN(*) WH 30 ES2 87 BK BK BK BK BK BK C1 S (2) B

17 BRUGERMANUAL BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG TJEK MANUAL Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på afsnit markeret med disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Indstil funktionskredsløbet og batteriopladeren (tilbehør) til den anvendte batteritype (WET eller GEL). Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Frakobl batteriklemmen og opladerens stik. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende beskyttelseshætter på batteripolerne. Maskinen bruger 2 stk. 12 V batterier, som skal tilsluttes i overensstemmelse med diagrammet (57). Maskinen kan leveres på én af følgende måder: a) Med batterier (WET eller GEL) og klar til at blive taget i brug 1. Kontroller, at batterierne er koblet til maskinen med batteriklemmen (12). 2. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Sæt tændingsnøglen (80) i, og indstil den til position I. (Kun for BA 451 og BA 531): Tænd for maskinen ved at trykke på kontakten (71) og/eller (73). Hvis den grønne advarselslampe (81a) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (81b eller 81c) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). b) Med batterier (WET), men uden akkumulatorvæske 1. Åbn dækslet (22), og kontroller, at snavsevandstanken (21) er tom. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes den ved hjælp af drænslangen (16). 2. Tag fat i håndtaget (41), og løft forsigtigt tanken (40). 3. Fjern hætterne (54) fra batterierne (53). ADVARSEL! Ved arbejde med svovlsyre bedes De være yderst forsigtig, da batterisyren er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Påfyldning af batterier skal ske i et område med god ventilation. Brug altid beskyttelsesbriller. 4. Fyld hver battericelle op med svovlsyre til batterier (massefylde fra 1,27 til 1,29 kg ved 25 C) i henhold til instruktionerne i batteriets betjeningsmanual. Den korrekte mængde svovlsyre er angivet i batteriets betjeningsmanual. 5. For at undgå at beskadige gulvet, fjernes overskydende syre og vand med en klud, når opladningen er fuldført. 6. Lad batterierne stå et øjeblik, og efterfyld derefter med svovlsyre som beskrevet i batteriets betjeningsmanual. 7. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). c) Uden batterier 1. Køb passende batterier (se afsnittet Tekniske data). Kontakt en kvalificeret forhandler til udvælgelse og montering af batterierne. 2. Indstil maskinen og batteriopladeren (ekstraudstyr) til den anvendte type batterier (WET eller GEL), som beskrevet i følgende afsnit (2) B 15

18 BRUGERMANUAL INSTALLATION AF BATTERI OG INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) Afhængig af den anvendte type batterier (WET eller GEL), indstilles maskinens og batteriopladerens (ekstraudstyr) printplade efter følgende fremgangsmåde: Maskinindstilling (kun for BA 451 og BA 531) 1. Tryk på kontakten (71) eller (73), og læg mærke til følgende de første sekunder efter at maskinen er startet. Hvis den grønne advarselslampe (81a) blinker, er maskinen sat til GEL. Hvis den røde advarselslampe (81c) blinker, er maskinen sat til WET. 2. Hvis indstillingen skal ændres, gøres det efter følgende fremgangsmåde. 3. Sluk maskinen ved igen at trykke på kontakterne (71) og/eller (73). 4. Tryk og hold kontakterne (71) og (73) nede samtidig. 5. Slip kontakterne (71) og (73) mindst 8 sekunder efter at maskinen er startet. 6. Efter 3 sekunder holdes kontakten (73) igen nede i nogle få sekunder, hvorefter det kontrolleres om advarselslampen for den ønskede indstilling blinker (som vist i pkt. 1). Maskinindstilling (kun for BA 451 D og BA 531 D) 1. Indstil tændingsnøglen (80) til position I, og læg mærke til følgende de første sekunder efter at maskinen er startet: Hvis den grønne advarselslampe (81a) blinker, er maskinen sat til GEL. Hvis den røde advarselslampe (81c) blinker, er maskinen sat til WET. 2. Hvis indstillingen skal ændres, gøres det efter følgende fremgangsmåde. 3. Stop motoren ved at indstille tændingsnøglen (80) til position Tryk og hold kontakterne (71) og (73) nede samtidig, og indstil tændingsnøglen (80) til position I. 5. Slip kontakterne (71) og (73) mindst 8 sekunder efter at maskinen er startet. 6. Efter 3 sekunder holdes kontakten (73) igen nede i nogle få sekunder, hvorefter det kontrolleres om advarselslampen for den ønskede indstilling blinker (som vist i pkt. 1). Indstilling af batteriopladeren (for maskiner med indbygget batterioplader) 7. Fjern skruerne på batteriopladerens inspektionsvindue (A, fig. 1). 8. Afmonter vinduet (B). 9. Indstil batteriomkobleren (C) til WET for blybatterier eller til GEL for gelbatterier. 10. Monter vinduet (B), og stram skruerne (A). Montering af batterier 11. Åbn dækslet (22), og kontroller, at snavsevandstanken (21) er tom. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes den ved hjælp af drænslangen (16). 12. Tag fat i håndtaget (41), og løft forsigtigt tanken (40). 13. Monter batterierne. Opladning af batterierne 14. Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). A C B A Figur 1 S (2) B

19 BRUGERMANUAL FØR OPSTART AF MASKINEN Af- og påmontering af børste-/rondelholder 1. Alt afhængig af den forestående type rengøring, kan maskinen udstyres med et passende ophæng med børste (A, fig. 2) eller rondelholder (B) med rondel (C). 2. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Sæt tændingsnøglen (80) i, og indstil den til position 0. (Kun for BA 451 og BA 531): Sluk maskinen ved igen at trykke på kontakterne (71) og/eller (73). 3. Indstil fartregulatoren (84) (ekstraudstyr) til tomgang ved at dreje den mod uret. 4. Anbring børsten (A) eller rondelholderen (B) under ophænget (18). 5. Før ophænget ned over børsten/rondelholderen ved at træde på pedalen (11). 6. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Sæt tændingsnøglen (80) i, og indstil den til position I. 7. Tryk på børste-/rondel- og sugekontakten (71). 8. Skub forsigtigt håndtaget (83) fremefter for at fastgøre børsten/rondelholderen, og giv derefter slip. Om nødvendigt gentages ovenstående fremgangsmåde, indtil børsten/rondelholderen sidder ordentligt fast. ADVARSEL! (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Tryk ikke armen (83) helt i bund, da maskinen ellers vil sætte sig i bevægelse. Et let tryk på armen er nok til at fæstne børsten/rondelholderen og starte den relevante motor. 9. For at afmontere børsten/rondelholderen, skal ophænget løftes ved hjælp af pedalen (11), hvorefter kontakten (75) (ekstraudstyr) trykkes ned. Vent til børsten/rondelholderen falder ned på gulvet. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Sæt tændingsnøglen (80) i, og indstil den til position 0. (Kun for BA 451 og BA 531): Tryk på kontakten (71). Hvis maskinen ikke er udstyret med en selvudløser (kontakt 75), kan disse maskindele fjernes manuelt. Dette gøres ved at dreje dem modsat den normale omdrejningsretning. Figur 2 S (2) B 17

20 BRUGERMANUAL Forskellige typer børster til rådighed 450 mm-modeller 530 mm-modeller Prolene Prolene Midlite Grit Midlite Grit Midgrit Midgrit Prolite Prolite Union Mix Union Mix Brugsvejledning for børster/rondeller (kun vejledende) Modeller Midlite Grit 180 Midgrit 240 Prolene Prolite Union Mix Almindelig rengøring: Beton Terrazzogulve Flisebelægning/brudsten Marmor Vinylfliser Gummifliser Polering: Gummifliser Marmor Vinylfliser Montering af gummisvaber 1. Monter gummisvaberen (25), fastgør den med håndhjulene (26), og tilslut sugeslangen (15) til gummisvaberen. 2. Indstil gummisvaberen med håndhjulet (27), således at den bagerste sugelæbe - i hele dens længde - er i berøring med gulvet, og den forreste sugelæbe er en anelse løftet. Påfyldning af sæbe- eller skyllevand BEMÆRK Hvis maskinen er udstyret med EDS - Økosystem [kontakt (77) (tilbehør) aktiveret], fyldes rent vand i tanken, ellers rengøringsmiddel. 1. (For maskiner uden EDS - Økosystem) Fyld tanken (20) gennem påfyldningsstudsen (37) med et rengøringsmiddel, der passer til den forestående type arbejde. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som bruges til at fremstille sæbevandsopløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. (For maskiner med EDS - Økosystem) Fyld tanken (20) med rent vand ved hjælp af påfyldningsstudsen (37). Undlad at fylde rentvandstanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Vandets temperatur må ikke overstige 40 C (2) B

21 BRUGERMANUAL Påfyldning af rengøringsmiddel (for maskiner med EDS - Økosystem) 1. Åbn dækslet (22), og kontroller, at snavsevandstanken (21) er tom. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes den ved hjælp af drænslangen (16). 2. Tag fat i håndtaget (41), og løft forsigtigt tanken (40). 3. Åbn dækslet (46). 4. Fyld tanken (45) med et rengøringsmiddel der passer til den forestående type arbejde (højt koncentreret rengøringsmiddel). Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. BEMÆRK Hvis sæbeslangen (48) er tom (systemet er nyt eller har været tømt i forbindelse med rengøring, etc.), kan man fremskynde påfyldningen ved at dræne økosystemet (EDS) en enkelt eller nogle få gange (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). MASKINSTART OG -STOP Maskinstart 1. Klargør maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Sæt tændingsnøglen (80) i, og indstil den til position I. (Kun for BA 451 og BA 531): Tænd for maskinen ved at trykke på kontakten (71) og/eller (73). Kontroller, at den grønne advarselslampe (81a) tænder (batterierne er opladet). Hvis den gule eller røde advarselslampe (81b eller 81c) tænder, drejes tændingsnøglen tilbage til position 0, hvorefter batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). 3. Kør maskinen hen til arbejdsområdet: Ved at skubbe til den med hænderne på håndtaget (2) (kun for BA 451 og BA 531). Ved at starte maskinen med hænderne på håndtaget (2) og skubbe kørehåndtaget (83) fremefter for at køre forlæns og bagud for at køre baglæns (kun for BA 451 D og BA 531 D). Den maksimale hastighed frem kan tilpasses med regulatoren (84). 4. Sænk gummisvaberen (25) med håndtaget (10). 5. Sænk børste-/rondelophænget ved at træde på pedalen (11). 6. Tryk på børste-/rondel- og sugekontakten (71). 7. Tryk efter behov på kontakterne til regulering af vaskevandet (82), alt afhængig af den forestående type arbejde. 8. Start rengøringen ved at sætte maskinen i bevægelse som vist i pkt. 3. Tilpas om nødvendigt den maksimale hastighed med regulatoren (84). Maskinstop 9. Stop maskinen med håndtaget (2) (kun for BA 451 og BA 531). Stop maskinen ved at udløse håndtaget (83) (kun for BA 451 D og BA 531 D). 10. Stands børsten/rondelholderen og sugefunktionen ved at trykke på kontakterne (71 og 73). 11. Løft børste-/rondelophænget ved at træde på pedalen (11). 12. Løft gummisvaberen (25) med håndtaget (10). 13. Kontroller, at maskinen ikke kan sætte i bevægelse (2) B 19

22 BRUGERMANUAL MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) 1. Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. 2. Tryk om nødvendigt på kontakterne til regulering af vaskevandet (82), alt afhængig af den forestående type arbejde. 3. Stands om nødvendigt maskinen, og niveller gummisvaberen med håndhjulet (27). FORSIGTIG! For at undgå at beskadige gulvets overflade, standses børsten/rondelholderen, når maskinen holder stille, især når maskinen er sat til at arbejde med ekstra børstetryk. Justering af tilførslen af rengøringsmiddel (For maskiner med EDS - Økosystem) For at tjekke de aktuelle indstillinger for tilførsel af rengøringsmiddel til vaskevandet, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Slå sæbedoseringskontrollen (A, fig. 3) fra [advarselslampen (B) skal være slukket]. 2. Tryk og hold sæbedoseringskontrollen (A) nede. 3 sekunder efter at knappen er blevet trykket ned, tænder indikatoren (C) og viser procentdelen, som vist i figuren. For at ændre de aktuelle indstillinger for tilførsel af rengøringsmiddel til vaskevandet, følges nedenstående fremgangsmåde: 3. Slå sæbedoseringskontrollen (A, fig. 4) fra [advarselslampen (B) skal være slukket]. 4. Tryk og hold sæbedoseringskontrollen (A) nede, indtil advarselslampen (B) blinker. 5. Slip knappen (A). Tryk igen ganske kort på knappen, og gå til den næste procentdel på indikatoren (C); gentag denne fremgangsmåde indtil den ønskede indstilling er nået. 6. Vent til advarselslampen (B) slukker og indikatoren (C) viser det nye tal, som nu er valgt. BEMÆRK Tallet gemmes i hukommelsen, selv når maskinen er slukket. 0,4% 0,8% 1% 2% 3% 0,25% B A C Figur 3 S (2) B

23 BRUGERMANUAL Når maskinen er sat til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk 7. Hvis gulvet er særligt svært at rengøre, kan maskinen sættes til at arbejde med ekstra børste-/rondeltryk ved at indstille pedalen (11) til position (11c). Batteriafladning under brug 8. Så længe den grønne advarselslampe (81a) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Når den grønne advarselslampe (81a) slukker og den gule advarselslampe (81b) tænder, anbefales det at man oplader batterierne, da batteriet vil være totalt afladet efter nogle få minutter (afhængig af batteriets egenskaber og arbejdsforhold). Når den røde advarselslampe (81c) tænder, er maskinens batteri opbrugt. Efter nogle få sekunder vil børsten/rondelholderen automatisk standse, mens sugefunktionen og (kun for BA 451 D og BA 531 D) drivsystemet forbliver tændt, så det er muligt at tørre gulvet færdigt og køre maskinen hen til et passende område for opladning. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. TØMNING AF TANK En automatisk svømmerafbryder (36) slukker for sugefunktionen, når snavsevandstanken (21) er fuld. Når sugefunktionen sættes ud af drift, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens. Når snavsevandstanken (21) er fuld, tømmes den efter følgende fremgangsmåde. Tømning af snavsevandstank 1. Stop maskinen. 2. Løft børste-/rondelophænget ved at træde på pedalen (11). 3. Løft gummisvaberen (25) med håndtaget (10). 4. Kør maskinen hen til tømningsstedet. 5. Tøm snavsevandstanken gennem slangen (16). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. Brug den aftagelige slange (9) (tilbehør). Tømning af sæbe-/rentvandstank 6. Gentag pkt. 1 til Tøm sæbetanken gennem slangen (17). Efter endt arbejde skylles tanken med rent vand. EFTER BRUG FORSIGTIG! Hvis sugefunktionen tilfældigt sættes ud af drift (f. eks. hvis svømmeren aktiveres pga. en brat bevægelse), kan driften genoptages efter følgende fremgangsmåde: sluk for sugefunktionen ved at trykke på kontakten (73), åbn dækslet (22), og se efter at svømmeren indvendigt i sugenettet (36) er nede i samme højde som vandet. Luk derefter dækslet (22), og start sugefunktionen ved at trykke på kontakten (73). Efter arbejdet og inden maskinen forlades: 1. Afmonter børsten/rondelholderen som beskrevet i det relevante afsnit. 2. Tøm tankene (20 og 21) som beskrevet i de relevante afsnit. 3. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet Vedligeholdelse). 4. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsten/rondelholderen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret. NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Følg fremgangsmåderne som er beskrevet i afsnittet Efter brug. 2. Frakobl batteriklemmen (12). FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter de første 8 arbejdstimer kontrolleres det, at samtlige spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt og at synlige maskindele er tætte og intakte (2) B 21

24 BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Dette arbejde skal udføres med slukket motor og afmonteret batteri. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem, før enhver form for vedligeholdelse påbegyndes. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Servicemanualen som findes i ethvert servicecenter. SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Fremgangsmåde Dagligt, efter brug En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Opladning af batterierne Rengøring af gummisvaber Rengøring af børste/rondel Rengøring af tank og sugenet med svømmer, og kontrol af dækselpakning Kontrol og udskiftning af sugelæber Rengøring af sæbe-/rentvandsfilteret Rengøring af sugemotorens filter Kontrol af WET-batteriets væskestand Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol eller udskiftning af de elektriske børste-/rondelmotorers kulbørster (2) Kontrol eller udskiftning af sugemotorens kulbørste (2) Kontrol og udskiftning af drivmotorens kulbørster (kun for BA 451 D og BA 531 D) (2) (1): Og efter de første 8 arbejdstimer. (2): Dette vedligeholdelsesarbejde skal udføres af et autoriseret Nilfisk-Advance Servicecenter (2) B

25 BRUGERMANUAL OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK Oplad batterierne, når den gule eller røde advarselslampe (81b eller 81c) tænder, eller efter endt arbejde. FORSIGTIG! Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. FORSIGTIG! Hvis maskinen ikke er udstyret med en indbygget batterioplader, vælges en ekstern oplader, som passer til den valgte type batterier. ADVARSEL! Under opladning af WET-batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Lad skjoldet stå åbent under opladningen af batterierne. ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed under opladningen af batterierne, da de kan lække. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Indledende operationer 1. Åbn dækslet (22), og kontroller, at snavsevandstanken (21) er tom. Hvis dette ikke er tilfældet, tømmes den ved hjælp af drænslangen (16). 2. Kør maskinen hen til et passende område for opladning. 3. (Kun for BA 451 D og BA 531 D): Indstil tændingsnøglen (80) til position 0. (Kun for BA 451 og BA 531): Sluk maskinen ved igen at trykke på kontakterne (71) og/eller (73). 4. Tag fat i håndtaget (41), og løft forsigtigt tanken (40). 5. Kun gældende for WET-batterier: Kontroller batteriets (53) akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne (54). Lad alle hætterne (54) stå åbne til næste opladning. Rengør om nødvendigt batteriernes overflade. 6. Oplad batterierne efter en af følgende metoder, alt afhængig af om maskinen er udstyret med en indbygget oplader (90). Opladning af batterierne med en ekstern batterioplader 7. Sørg for at der anvendes en passende ekstern batterioplader, som beskrevet i den relevante manual. Batteriopladerens mærkespænding skal være 24 V. 8. Frakobl batteriklemmen (12) og tilslut den til den eksterne batterioplader. 9. Tilslut batteriopladeren til strømforsyningen. 10. Når opladningen af batterierne er fuldført, kobles batteriopladeren fra strømforsyningen og fra batteriklemmen (12). 11. (Kun gældende for WET-batterier) Kontroller batteriernes akkumulatorvæskestand, og luk alle hætterne (54). 12. Tilslut batteriklemmen (12) til maskinen. 13. Tag fat i håndtaget (41), og sænk forsigtigt tanken (40) (2) B 23

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6752

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 410

SCRUBBER-DRYER BA 410 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot