SCRUBBER-DRYER BA 410

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SCRUBBER-DRYER BA 410"

Transkriptio

1 SCRUBBER-DRYER BA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (2) B

2 / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / / Modell / Model / Model / Model : / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / / Typ / Typ / Tip / Tip : / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Num r de serie / / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numarası : / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabrica iei / / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal yılı :,. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími sm rnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo rmante certi ca que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. Je soussigné certi e que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat Declaración de conformidad Vastavusserti kaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certi cate Megfelel sségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következ irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad min tas modelis yra pagamintas laikantis nurodyt direktyv bei standart. Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais modelis ir izgatavots atbilstoši š d m direkt v m un standartiem. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. EC Machinery Directive 98/37/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349 EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN FAC-SIMILE Manufacturer: Nil sk-advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Atitikties deklaracija Atbilst bas deklar cija Konformitetsserti sering Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodno ci Certi cat de conformitate Överensstämmelsecerti kat Certi kát súladu Certi kat o ustreznosti Uyumluluk serti kası SCRUBBER-DRYER BA 410 Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Ni ej podpisany za wiadcza, e wymieniony powy ej model produkowany jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest c modelul susmen ionat este produs în conformitate cu urm toarele directive i standarde.,. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osved uje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. A a ıda mzası olan ki i, yukarıda bahsedilen model cihazın a a ıda verilen direkti ere ve standartlara uygunlukta imal edildi ini onaylar.

3 BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 2 MÅLGRUPPE... 2 OPBEVARING AF MANUALEN... 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 2 IDENTIFIKATIONSDATA... 2 ANDRE REFERENCEMANUALER... 3 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 3 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 3 DRIFTSEVNER... 3 SKIK OG BRUG... 3 UDPAKNING/LEVERING... 3 SIKKERHED... 4 SYMBOLER... 4 GENERELLE INSTRUKTIONER... 4 MASKINBESKRIVELSE... 6 MASKINSTRUKTUR... 6 KONTROLPANEL... 8 TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR... 8 TEKNISKE DATA... 9 LEDNINGSDIAGRAM BRUG KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE...11 INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL)...11 FØR OPSTART AF MASKINEN MASKINSTART OG -STOP MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN TØMNING AF TANK EFTER BRUG AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID FØRSTE ARBEJDSPERIODE VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF GUMMISVABER KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER RENGØRING AF BØRSTE RENGØRING AF TANK OG SUGENET RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED OPLADNING AF BATTERIERNE KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING PROBLEMLØSNING OPHUGNING BA (2) B 1

4 DANSK BRUGERMANUAL INTRODUKTION BEMÆRK Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse. MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der beskæftiger sig med maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfi sk-advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalifi ceret arbejdskraft. Nilfi sk-advance vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge af brud på disse regler. OPBEVARING AF MANUALEN Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK To kopier af den originale overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer står på mærkepladen (1). Årstallet for maskinens fremstilling er angivet i overensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifi kationsdata nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer (2) B BA 410

5 BRUGERMANUAL DANSK ANDRE REFERENCEMANUALER Manual til elektronisk batterioplader (ekstraudstyr), som skal betragtes som en integreret del af denne manual Reservedelskatalog (leveres med maskinen) Servicemanual (fi ndes i ethvert Nilfi sk-advance Servicecenter) RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalifi ceret personale eller af et Nilfi sk-advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfi sk-advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfi sk-advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfi sk-advance. DRIFTSEVNER Disse gulvvaskemaskiner kan anvendes til rengøring (gulvvask og tørring) af hårde og jævne overfl ader i kontorbygninger eller industrielle omgivelser. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalifi ceret arbejdskraft. Gulvvaskemaskinerne må ikke anvendes på faste tæpper eller til tæpperensning. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre eller højre tager udgangspunkt i kørselsretningen, dvs. førerens stilling med hænderne på kørehåndtaget (2). UDPAKNING/LEVERING Følg instruktionerne på transportkassen ved udpakning af maskinen. Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller venligst, at følgende dele er leveret med maskinen: Teknisk dokumentation: Manual til gulvvaskemaskinen Manual til den elektroniske batterioplader (hvis en sådan er monteret) Reservedelskatalog til gulvvaskemaskinen Lamelsikring nr A (Kun for maskiner, der leveres uden batterier) Nr. 1 rødt stik med klemmer BA (2) B 3

6 DANSK BRUGERMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fl este af de ulykker, der sker i en virksomhed, under arbejdet eller når maskinen fl yttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. TJEK MANUAL Læs de relevante afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Frakobl batterierne, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret og autoriseret arbejdskraft. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Ved brug af blybatterier (WET) skal disse holdes på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive gasser. Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier skal udføres med afmonteret snavsevandstank, i et område med god ventilation og på afstand af åben ild (2) B BA 410

7 BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL! Inden batteriopladeren tages i brug, sikres det at netspændingen passer til værdierne for frekvens og spænding, som står anført på maskinens mærkeplade. Brug ikke batteriopladerens ledning til at trække eller bære maskinen, og brug ikke ledningen som et håndtag. Lad ikke ledningen komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke maskinen hen over batteriopladerens ledning. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader. Oplad ikke batterierne, hvis batteriopladerens ledning eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter til reparation. For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, må maskinen ikke efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet strømforsyningen. Tag altid batteriopladerens stik ud, før der udføres vedligeholdelse. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Beskyt altid maskinen mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring. Opbevar maskinen indendørs. Lad ikke børn bruge maskinen som legetøj. Udvis stor opmærksomhed, når den anvendes i nærheden af børn. Brug kun maskinen som vist i denne manual. Brug kun originale reservedele fra Nilfisk-Advance. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Lad ikke maskinen være ubemandet, så længe den kan sætte i bevægelse. Maskinen må ikke bruges på skråninger, der overskrider de angivne grænser for hældning. Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker og genstande i nærheden. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Dåser, der indeholder væske, må aldrig placeres på maskinen. Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Opbevar maskinen ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Maskinen må ikke bruges på overflader der overskrider de angivne grænser for hældning (maks. 2%). Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Stik ikke noget ind i åbningerne. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte nedsætte luftstrømmen. Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler. Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Maskinens vibrationsniveau er under 2,5 m/s 2 (98/37/EEC-EN 1033/1995). Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal man være opmærksom på temperaturer under frysepunktet. Vandet i snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen. Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i manualen. Brug af andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Ellers kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batterier, smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning). BA (2) B 5

8 DANSK BRUGERMANUAL MASKINBESKRIVELSE MASKINSTRUKTUR Plade med serienummer/tekniske data/ overensstemmelseserklæring Styrearm Greb til justering af kørehåndtagets hældning Doseringshåndtag Doseringshåndtag med ØKO-indstilling (vaskeautonomi med "økonomisk" vandforbrug sat til minutter) Dæksel til snavsevandstank Ekstra baghjul til transport/parkering Midterhjul på fast akse Børste/rondel Børste-/rondelophæng Gummisvaber Håndhjul til montering af gummisvaber Forreste sugelæbe Bagerste sugelæbe Fjedre til montering af sugelæberne Snavsevandstankens drænslange Snavsevandstankens drænslangebeslag Drænventil til rengøringsmiddel Håndtag til hævning/sænkning af gummisvaber 20. Filter til rengøringsmiddel 2 Kabel til batterioplader (tilbehør) 2 Gummisvaberens sugeslange 2 Transport-/parkeringsanordning 23a. Transport-/parkeringsanordning (aktiveret) 23b. Transport-/parkeringsanordning (deaktiveret) 2 Styrestift til transport-/parkeringsanordning 25. Elektrisk komponentpanel 26. Batterioplader (tilbehør) 27. Kontrollamper til batterioplader (tilbehør) 28. Batteriets ledningsdiagram 29. Batteriforbindelse (kun for maskiner uden indbygget batterioplader) 30. Børsteophæng/rondelholder 3 Snavsevandstank 3 Rengøringsmiddeltank 3 Sikkerhedsventil a 23b 14 S310228P (2) B BA 410

9 BRUGERMANUAL DANSK MASKINSTRUKTUR (Fortsat) Snavsevandstankens dæksel (åben) Snavsevandstankens dækselpakning Børsteophæng/rondelholder Snavsevandstankens rum Sæbetankens påfyldningsstuds Sugenet med automatisk svømmerafbryder Snavsevandstankens bundprop Sugemotor Motor, børste/rondelholder Batterier Batteriets ledningsdiagram Børste-/rondelophæng Justeringsskrue, maskinhastighed Børste Rondelholder Rondel Skrue Børsteophængets/rondelholderens rotationsretning S310235A BA (2) B 7

10 DANSK BRUGERMANUAL KONTROLPANEL Kontrolpanel Advarselslampe for opladet batteri (grønt) Advarselslampe for delvis batteriafl adning (gult) Advarselslampe for batteriafl adning (rødt) Børste-/rondelkontakt Sugekontakt TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR S310227B Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Børster/rondeller af forskellige materialer Elektronisk batterioplader For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte et autoriseret servicecenter eller forhandleren (2) B BA 410

11 BRUGERMANUAL DANSK TEKNISKE DATA Generelt BA 410 Maskinlængde Maskinbredde med gummisvaber Maskinbredde uden gummisvaber Min./maks. maskinhøjde med justerbart kørehåndtag Samlet maskinvægt Min. venderadius Rengøringsbredde Batterikammerets mål Midterhjulets diameter Børste-/rondeldiameter 997 mm 720 mm 570 mm mm 63 kg 750 mm 430 mm 350x350x260 mm 250 mm mm Hjultryk 0,5 N/mm 2 Børste-/rondeltryk på gulvet 23 kg Præstationsevne BA 410 Sugeeffekt Motorhastighed, børste/rondelholder Støjniveau ved førerens øre Sugesystemets motoreffekt Børste-/rondelmotoreffekt 055 mmh 2 O 135 omdr./min 75 db(a) 300 W 520 W Stigningsevne 2% Batterispænding Standardbatterier Sæbetankens kapacitet Snavsevandstankens kapacitet 24 V 2 x 12 V, 50/70 Ah (GEL) 23 liter 21 liter BA (2) B 9

12 + + DANSK BRUGERMANUAL LEDNINGSDIAGRAM Kode CH1 Batterioplader (tilbehør) C1 Stik til batterioplader (tilbehør) EB1 Printplade (CF BA430) EB2 Printplade-led (CF BALED) ES1 Børste-/rondelkontakt ES2 Sugekontakt EV1 Vandmagnetventil F1 Børstesikring (40 A) F2 Sikring, sugesystem (40 A) F3 Sikring, magnetventil og printplade (5 A) IS1 Minusklemme M1 Motor, børste/rondelholder M2 Sugemotor SW1 Børste-/rondelkontakt SW2 Sugekontakt Farvekoder BK Sort BU Blå BN Brun GN Grøn GY Grå OG Orange PK Pink RD Rød VT Violet WH Hvid YE Gul EB Rev. A SW2 SW1 BK BU BN OG WH PK GY 1 SC 8 SB SV LR LY LG LC KY NO Ch Ch Gel Pb Pb/Gel SWITCH CH EB1 BL W+ W- EV1 CFBA430 CT 1 BT VT S- S+ V- V+ BL 8 F3 BK YE BU BN BK RD OR WH RD IS1 V- F2 F1 BK RD BN BU ES1 YE BU M1 RD RD GY BK ES2 BN M2 RD CH1 - RD - RD S (2) B BA 410

13 BRUGERMANUAL DANSK BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL FORSIGTIG TJEK MANUAL Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på afsnit markeret med disse symboler. Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. KONTROL/INDSTILLING AF BATTERI PÅ NY MASKINE ADVARSEL! Maskinens elektriske komponenter kan tage alvorlig skade, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne må kun monteres af kvalificeret personale. Før monteringen kontrolleres det at batterierne ikke er beskadigede. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af batterierne. Sæt de medfølgende beskyttelseshætter på batteriklemmerne. Maskinen bruger 2 stk. 12 V batterier, som skal tilsluttes i overensstemmelse med diagrammet (28). Maskinen kan leveres på én af følgende måder: Med GEL-batterier Start maskinen ved at trykke på knapperne til aktivering af børsterne/rondelholderen og sugesystemet (65 og 66). Hvis den grønne advarselslampe (62) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Uden batterier Køb passende batterier [se afsnittet Tekniske data og diagram (28)]. Kontakt en kvalifi ceret forhandler til udvælgelse og installation af batteriet. Indstil maskinen og batteriopladeren (ekstraudstyr) til den anvendte type batterier (WET eller GEL), som beskrevet i følgende afsnit. INDSTILLING AF BATTERITYPE (WET ELLER GEL) Indstil maskinens printplade til den anvendte type batterier (WET eller GEL), som vist nedenfor: Maskinindstilling Kontroller om nødvendigt, at batteriklemmen (29) (ekstraudstyr) er frakoblet. Maskinen er fra fabrikken indstillet til GEL-batterier. Hvis indstillingen svarer til den valgte batteritype, kan De gå videre til pkt. 6. Ellers følges vejledningen i pkt. 3, 4 og 5. Fjern skruerne (A, fi g. 1), og tag låget over el-delene (B) af. Indstil mikrokontakten (C) til positionen WET. ADVARSEL! Rør ikke ved den tilstødende kontakt (D). D A C 5. Sæt låget (B) tilbage på plads, og stram skruerne (A). B A Figur 1 S B BA (2) B 11

14 DANSK BRUGERMANUAL Montering af batterier Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen (11). Frakobl snavsevandstankens drænslange (16) fra beslaget (17). Åbn dækslet (6). Tag fat i snavsevandstanken (A, fi g. 2) i området (B), og løft den en anelse. Frakobl sugeslangen (C) fra tanken, og afmonter tanken (A) med slangerne (D) og (E). Monter batterierne på maskinen som angivet i diagrammet (28). Sæt tanken (A, fi g. 2) tilbage på plads ved at følge pkt. 6 til 10 i omvendt rækkefølge. Opladning af batterierne A C D B E 1 Oplad batterierne (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). FØR OPSTART AF MASKINEN Installation af børste- eller rondelholder Figur 2 S A BEMÆRK Vælg mellem en børste- (54) eller rondelholder (55), afhængigt af hvilken type gulv, der skal rengøres. 5. Sæt styrestiften (24) i, og deaktiver maskinens transport-/parkeringsanordning (23b). Løft børste-/rondelophænget (10) ved hjælp af styrearmen (2). Anbring børsten (14) eller rondelholderen (15) under ophænget. Sænk ophænget (10) ved hjælp af styrearmen (2). Fastgør børsten/rondelholderen ved at holde børste-/rondelkontakten (65) nede i nogle få sekunder. Hvis det er svært at gennemføre, kan børsten/rondelholderen manuelt drejes mod uret (58). Brugsvejledning for børster/rondeller (kun vejledende) Almindelig rengøring Polering Forskellige typer børster til rådighed Midlite Grit 180 Midgrit 240 Prolite Union Mix Beton Terrazzogulve Flisebelægning/brudsten Marmor Vinylfl iser Gummifl iser Gummifl iser Marmor Vinylfl iser Montering af gummisvaber 6. Monter gummisvaberen (11), fastgør den med håndhjulene (12), og tilslut sugeslangen (22) til gummisvaberen (2) B BA 410

15 BRUGERMANUAL DANSK Påfyldning af rengøringsmiddeltank 7. Fyld tanken (32) gennem påfyldningsstudsen (45) med et rengøringsmiddel, der passer til den forestående type arbejde. Undlad at fylde tanken helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som bruges til at fremstille sæbeopløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 C. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske rengøringsmaskiner. Indstilling 8. Tilpas kørehåndtaget (2) til en passende stilling ved hjælp af drejeknapperne (3). MASKINSTART OG -STOP Maskinstart Klargør maskinen som beskrevet i foregående afsnit. Sænk gummisvaberen (11) med håndtaget (19). Indstil doseringshåndtaget (4) til en af følgende positioner, alt afhængig af den forestående type rengøring: ØKO-system: når doseringshåndtaget (4) er indstillet til ECO (5), arbejder maskinen med et "økonomisk" vandforbrug; ved at vælge en konstant vandstrøm, kan maskinen arbejde med en vaskeautonomi på minutter (gennemsnitligt 0,3 liter/min.). Variabelt system: når doseringshåndtaget er drejet venstre om (variabelt vandforbrug), arbejder maskinen med et vandforbrug på op til 1 l/min. Det er under ingen omstændigheder muligt at slå vandtilstrømningen helt fra under brugen af maskinen. Start maskinen med hånden på håndtaget (2), og indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til "I". BEMÆRK Hvis den grønne advarselslampe (62) tænder, er batterierne parat til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, skal batterierne oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse). Maskinstop Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til 0. Løft gummisvaberen med håndtaget (19). Sæt styrestiften (24) i, og løft børsten/rondelholderen ved at aktivere transport-/parkeringsanordningen (23a). BA (2) B 13

16 DANSK BRUGERMANUAL MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING) Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit. Hold begge hænder på kørehåndtaget (2), skub til maskinen og start rengøringsarbejdet (gulvvask/tørring). Tilpas om nødvendigt mængden af rengøringsmiddel med doseringshåndtaget (4). FORSIGTIG! Anvend altid børsterne med sæbe for ikke at ødelægge gulvoverfladen, og sluk for børsten/rondelholderen med kontakten (65), når maskinen ikke kører. FORSIGTIG! Sluk altid for børsten/rondelholderen med kontakten (65), før den løftes. BEMÆRK For en sikre en korrekt rengøring/tørring af gulvet, anbefaler Nilfi sk-advance at vende højre side af maskinen ind mod væggen, som vist i fi g. A B Batteriafladning under brug Figur 3 P Så længe den grønne advarselslampe (62) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Hvis den grønne advarselslampe (62) slukker og den gule (63) og røde advarselslampe (64) tænder, skal batteriet oplades, da maskinen kun vil kunne betjenes i en kortere periode. FORSIGTIG! Anvend ikke maskinen med afladede batterier, da dette kan beskadige batterierne og nedsætte deres levetid. Justering af maskinens kørehastighed 5. Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Maskinens kørehastighed kan om nødvendigt justeres ved at følge fremgangsmåden i afsnittet Vedligeholdelse (2) B BA 410

17 BRUGERMANUAL DANSK TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN Når maskinen skal transporteres/parkeres, gøres det efter følgende fremgangsmåde. Indstil børste-/rondelkontakten og sugekontakten (65 og 66) til 0. Løft gummisvaberen med håndtaget (19). Tag fat i håndtaget (2) og sænk det forsigtigt, indtil baghjulet (7) er i berøring med gulvet (fi g. 4). Lad maskinen forblive i denne position, og skub den hen til transport-/parkeringsområdet. For at undgå at trække børsten/rondellen hen over gulvet og efterlade våde mærker efter endt arbejde, afmonteres børsten/ rondellen ved hjælp af udløseranordningen (se fremgangsmåde i afsnittet Efter brug), hvorefter den sættes på plads i støtteanordningen (43). Figur 4 S310229A TØMNING AF TANK En automatisk svømmerafbryder (46) slukker for sugefunktionen, når snavsevandstanken (31) er fuld. Når sugesystemet sættes ud af drift som følge af en fuld snavsevandstank, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens og ved at gulvet forbliver vådt. FORSIGTIG! Hvis sugefunktionen tilfældigt sættes ud af drift (f. eks. hvis svømmeren aktiveres pga. en brat bevægelse), kan driften genoptages efter følgende fremgangsmåde: sluk for sugefunktionen ved at trykke på kontakten (66), åbn dækslet (6), og se efter at svømmeren indvendigt i sugenettet (46) er nede i samme højde som vandet. Luk derefter dækslet (6), og start sugefunktionen ved at trykke på kontakten (66). Når snavsevandstanken (31) er fuld, tømmes den efter følgende fremgangsmåde. Tømning af snavsevandstank 5. Stop maskinen ved at trykke på knapperne til deaktivering af børsterne/rondelholderen og sugesystemet (65 og 66). Løft gummisvaberen med håndtaget (19). Skub maskinen hen til tømningsstedet. Sæt styrestiften (24) i, og løft børsten/rondelholderen ved at aktivere transport-/parkeringsanordningen (23a). Tøm snavsevandstanken gennem drænslangen (16). Skyl derefter tanken med rent vand. Tømning af rengøringsmiddeltank Gentag pkt. 1 til Tøm sæbetanken gennem aftapningsventilen (18). Skyl derefter tanken med rent vand. BA (2) B 15

18 DANSK BRUGERMANUAL EFTER BRUG Efter arbejdet og inden maskinen forlades: Fjern børsten/rondelholderen efter følgende fremgangsmåde: Løft børsten/rondelholderen. Indstil børste-/rondelholderkontakten (65) til I og efter nogle få sekunder til 0, hvorved børsten/rondelholderen udløses. Tøm tankene (31 og 32) som beskrevet i det forrige afsnit. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet Vedligeholdelse). Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsten/rondelholderen og gummisvaberen i løftet tilstand eller afmonteret. AFMONTERING AF SNAVSEVANDSTANK Ved opladning af blybatterier (WET) eller andre vedligeholdelsesoperationer kan det være nødvendigt at afmontere snavsevandstanken (31), som vist nedenfor. Tøm snavsevandstanken (31) som beskrevet i det relevante afsnit. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til "0". Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen (11). 5. Frakobl snavsevandstankens drænslange (16) fra beslaget (17). 6. Åbn dækslet (6). 7. Tag fat i snavsevandstanken (A, fi g. 5) i området (B), og løft den en anelse. 8. Frakobl sugeslangen (C) fra tanken, og afmonter tanken (A) med slangerne (D) og (E). B A C E D Figur 5 S310233A NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I LÆNGERE TID Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: Følg fremgangsmåderne som er beskrevet i afsnittet Efter brug. Fjern snavsevandstanken (31) som vist i forrige afsnit, og frakobl batteriets minusklemmer (50). Sæt snavsevandstanken (31) tilbage på plads. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter de første 8 arbejdstimer kontrolleres det, at maskinens spændeanordninger og forbindelser er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder (2) B BA 410

19 BRUGERMANUAL DANSK VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Vedligeholdelsesoperationer skal udføres med slukket motor og frakoblet batteri/batterioplader. Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. BEMÆRK For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises til Servicemanualen som fi ndes i ethvert servicecenter. SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Fremgangsmåde Dagligt, efter brug af maskinen En gang om ugen Hvert halve år En gang om året Rengøring af gummisvaber Rengøring af børste Rengøring af tank og sugenet Kontrol og udskiftning af sugelæber Rengøring af rengøringsmiddelfi lter Opladning af batterierne Kontrol af WET-batteriets væskestand Stramning af skruer og møtrikker (1) Kontrol og udskiftning af børstemotorens kulbørster (2) Kontrol og udskiftning af sugemotorens kulbørster (2) (1) Og efter de første 8 arbejdstimer. (2) Dette vedligeholdelsesarbejde skal udføres af et autoriseret Nilfi sk-advance Servicecenter. BA (2) B 17

20 DANSK BRUGERMANUAL RENGØRING AF GUMMISVABER BEMÆRK En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren og at sugelæberne er i god stand ADVARSEL! Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde skarpe genstande. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til "0". Sænk gummisvaberen med håndtaget (19). Frakobl sugeslangen (22) fra gummisvaberen. Løsn håndhjulene (12), og afmonter gummisvaberen (11). Vask og rens gummisvaberen. Vær især påpasselig med at få renset kamrene (A, fig. 6) og sugeåbningen (B) for snavs og affald. Kontroller, at den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D) er intakt; om nødvendigt udskiftes de (se fremgangsmåde i næste afsnit). Saml de afmonterede dele som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge. KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER 5. Rengør gummisvaberen som beskrevet i det foregående afsnit. Kontroller, at kanterne på den forreste (E, fi g. 6) og bagerste sugelæbe (I) er i niveau i hele deres længde; juster om nødvendigt højden efter følgende fremgangsmåde: Fjern monteringsfjederen (F), og juster den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D). Monter fjederen på den forreste og bagerste sugelæbe. Kontroller, at den forreste (C) og bagerste sugelæbe (D) er intakt; om nødvendigt udskiftes de som vist nedenfor. Efterse også den bagerste sugelæbes forreste hjørne (H) for slitage; hvis hjørnet er slidt, vendes sugelæben, så det slidte hjørne erstattes med det andet hjørne (I), såfremt dette ikke er slidt. Hvis dette hjørne også er slidt, udskiftes sugelæben efter følgende fremgangsmåde: Fjern monteringsfjederen (F), og udskift (eller vend) den bagerste sugelæbe (D). Monter fjederen på den forreste og bagerste sugelæbe. Geninstaller gummisvaberen (11), og stram håndhjulene (12). Tilslut sugeslangen (22) til gummisvaberen (11). D C A B F A E H I G F Figur 6 S310230A (2) B BA 410

21 BRUGERMANUAL DANSK RENGØRING AF BØRSTE BEMÆRK Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsterne, da der kan optræde skarpe genstande. Fjern børsten som beskrevet i afsnittet Brug. Vask og rens børsten med vand og sæbe. Kontroller, at børstehårene er intakte. Udskift om nødvendigt børsten. RENGØRING AF TANK OG SUGENET 5. Skub maskinen hen til tømningsstedet. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til "0". Åbn dækslet (6), og vask og skyl dækslet, tankene (31 og 32) og sugenettet (46) med rent vand. Tøm tankene for vand gennem drænslangen (16) og ventilen (18). Om nødvendigt løsnes låsene (B, fi g. 7), og nettet (A) åbnes. Tag fat i svømmeren (C), rens alle komponenterne, og sæt dem på plads igen. Kontroller, at snavsevandstankens dækselpakning (D) er intakt. BEMÆRK Pakningen (D) danner et vakuum i tanken, som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det snavsede vand. Om nødvendigt udskiftes pakningen (D) ved at tage den ud af fordybningen (E). Når den nye pakning installeres, skal man sørge for at endestykket (F) er i det centrale område bagtil, som vist i fi guren. 6. Efterse pakningens (D) overfl ade (G) for revner eller utætheder. 7. Kontroller, at sikkerhedsventilen (33) ikke er tilstoppet. BEMÆRK Ventilen (33) udligner trykket i dækslets luftåbning og bidrager til at opretholde vakuumet i tanken. 8. Luk snavsevandstanken dæksel (6). D A B F G C E B Figur 7 S310231B BA (2) B 19

22 DANSK BRUGERMANUAL RENGØRING AF RENGØRINGSMIDDELFILTER Tøm sæbetanken (32) som beskrevet i det relevante afsnit. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Sørg for at kontakterne (65 og 66) er indstillet til "0". Fjern det gennemsigtige dæksel (A, fi g. 8), og afmonter sien (B). Rengør delene, og sæt dem tilbage på plads (C). BEMÆRK Sørg for at sien (B) placeres korrekt i holderens (C) anordning (D). C D B B A JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED Figur 8 S310232A BEMÆRK Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Følg om nødvendigt nedenstående fremgangsmåde. Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Juster maskinhastigheden med skruen (53), som vist nedenfor: Løsn skruen (57) i højre side af maskinen, ved at dreje den mod uret. Drej reguleringsskruen (53) mod uret for at øge maskinens kørehastighed. Drej reguleringsskruen (53) med uret for at nedsætte maskinens kørehastighed. Efter justeringen strammes skruen (57). Monter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Når maskinen er parat til at blive taget i brug, efterses den på behørig vis. Hvis det er nødvendigt at foretage andre justeringer, gentages pkt. 1 til (2) B BA 410

23 BRUGERMANUAL DANSK OPLADNING AF BATTERIERNE BEMÆRK Oplad batterierne, når den gule eller røde advarselslampe (63 eller 64) tænder, eller efter endt arbejde. Hold altid batterierne opladet, da dette øger deres levetid. FORSIGTIG! Når batterierne er blevet afladet, bør de oplades hurtigst muligt for ikke at forringe deres levetid. Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen. ADVARSEL! Under opladning af blybatterier (WET) afgives eksplosive brintgasser. Opladning af batterier bør kun udføres under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladningen af batterierne. Geninstaller ikke snavsevandstanken, før opladningen af batterierne er fuldført ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed under opladningen af batterierne (WET), da de kan lække. Batteriernes akkumulatorvæske er ætsende. Hvis den kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal De skylle med rigelige mængder vand og hurtigst muligt søge læge. Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Kun gældende for WET-batterier: Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Lad batterihætterne stå åbne til næste opladning. Rengør om nødvendigt batteriernes overfl ade. Oplad batterierne som vist nedenfor. Tilslut batteriopladerens kabel (21) til strømforsyningen (spændingen og frekvensen skal være kompatible med batteriopladerens værdier, som beskrevet i den relevante manual). BEMÆRK Når batteriopladeren er koblet til strømforsyningen, sættes samtlige maskinfunktioner automatisk ud af drift. Den grønne advarselslampe (27) blinker under opladningen af batterierne. Batteriet er opladet, når den grønne advarselslampe (27) forbliver tændt. Når batteriopladningen er fuldført, tages batteriopladerens stik (21) ud. Hæng opladeren på plads. Kun gældende for WET-batterier: Monter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Kontroller batteriets akkumulatorvæskestand; om nødvendigt efterfyldes gennem hætterne. Luk batterihætterne. Rengør om nødvendigt batteriernes overfl ade. Maskinen er nu klar til brug. BEMÆRK For yderligere information om betjening af batteriopladeren (26) henvises til den relevante manual. BA (2) B 21

24 DANSK BRUGERMANUAL KONTROL/UDSKIFTNING AF SIKRING Kun gældende for maskiner uden batterioplader Frakobl batteriklemmen (29). Kun gældende for maskiner med batterioplader Afmonter snavsevandstanken, som beskrevet i afsnittet Brug. Kun gældende for maskiner med batterioplader Frakobl batteriets minusklemmer (50). Fjern skruerne (A, fi g. 10), og tag forsigtigt låget over eldelene (B) af. Kontroller/udskift følgende sikringer: Børste (40 A) (C) Sugesystem (40 A) (D) Magnetventil og printplade (5 A) (E) Geninstaller delene i omvendt rækkefølge. A B E D C A PROBLEMLØSNING Problem Mulig årsag Løsning Motorerne starter ikke; ingen advarselslamper tænder. Figur 9 Batteriklemmerne (50) er frakoblet. Sæt slangen i. Batterierne (50) er afl adede. Oplad batterierne. Sugemotoren starter ikke. Sikringen er sprunget. Udskift. Utilstrækkelig opsugning af det snavsede vand. Utilstrækkelig dosering af rengøringsmiddel. Gummisvaberen laver mærker på gulvet. S310234A Snavsevandstanken (31) er fuld. Tøm tanken. Sugenettet (46) er tilstoppet, eller svømmeren sidder Rengør sugenettet og efterse svømmeren. fast. Sugeslangen (22) er ikke koblet til gummisvaberen (11), eller den er beskadiget. Sæt slangen i. Gummisvaberen (11) er snavset, eller sugelæberne (13-14) er slidte eller beskadigede. Rengør gummisvaberen eller udskift læberne. Snavsevandstankens dæksel (6) er ikke lukket, eller pakningen (42) er beskadiget. Kontroller og/eller rens pakningens overfl ade, eller udskift pakningen. Snavsevandstanken (31) er snavset (tilstoppet aftapningshul). Rengør tanken. Rengøringsmiddelfi lteret (20) er snavset. Snavs under sugelæberne (13-14). Sugelæberne (13-14) er beskadigede. Rengør tanken. Rengør sugelæberne. Udskift sugelæberne. For yderligere information henvises til Servicemanualen, som fi ndes på ethvert Nilfi sk-advance Servicecenter. OPHUGNING Når maskinen kasseres, skal den afl everes hos en kvalifi ceret ophugger. Før ophugning skal følgende komponenter fjernes. Bortskaffelse skal ske i henhold til alle gældende love og bestemmelser: Batteri Børster Plastkomponenter og slanger Elektriske og elektroniske komponenter (*) (*) Kontakt det nærmeste Nilfi sk-advance Servicecenter, især ved ophugning af elektriske og elektroniske komponenter (2) B BA 410

25 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI SISÄLLYS JOHDANTO... 2 KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 2 KOHDE... 2 TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN... 2 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS... 2 TUNNISTETIEDOT... 2 MUUT LIITTYVÄT KÄSIKIRJAT... 3 VARAOSAT JA KUNNOSSAPITO... 3 MUUTOKSET JA PARANNUKSET... 3 SUORITUSKYKY... 3 SOPIMUKSET... 3 PURKAMINEN/PERILLE TOIMITTAMINEN... 3 TURVALLISUUS... 4 SYMBOLIT... 4 YLEISIÄ OHJEITA... 4 KONEEN KUVAUS... 6 KONEEN RAKENNE... 6 OHJAUSPANEELI... 8 VARUSTEET/LISÄVARUSTEET... 8 TEKNISET TIEDOT... 9 JOHDOTUSKAAVIO KÄYTTÖ AKUN TARKASTUS/UUTEEN KONEESEEN ASENTAMINEN...11 AKKUTYYPIN ASETUS (MÄRKÄ- TAI HYYTELÖAKKU)...11 ENNEN KONEEN KÄYNNISTYSTÄ KONEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS KONEEN KÄYTTÖ (PESU/KUIVAUS) KONEEN KULJETUS/PYSÄKÖINTI SÄILIÖN TYHJENNYS KONEEN KÄYTÖN JÄLKEEN VEDEN TALTEENOTTOSÄILIÖN POISTO KONEEN PITKÄAIKAINEN KÄYTTÄMÄTTÖMYYS KÄYTÖN ENSIMMÄINEN JAKSO HUOLTO AIKATAULUTETTU HUOLTOTAULUKKO RAAKELIN PUHDISTUS RAAKELIN TERIEN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN HARJAN PUHDISTUS SÄILIÖN JA TYHJIÖVERKON PUHDISTUS LIUOSSUODATTIMEN PUHDISTUS KONEEN NOPEUDEN SÄÄTÖ AKUN VARAAMINEN SULAKKEEN TARKASTUS/VAIHTO VIANETSINTÄ ROMUTUS BA (2) B 1

26 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA JOHDANTO HUOMAUTUS Suluissa oleva numero viittaa osiin, jotka esitetään Koneen kuvaus -kappaleessa. KÄSIKIRJAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tämän käsikirjan tarkoitus on tarjota käyttäjälle kaiken tarvittavan tiedon koneen oikeaan käyttöön turvallisella ja itsenäisellä tavalla. Se sisältää tietoa seuraavista asioista: tekniset tiedot, turvallisuus, käyttö, säilytys, kunnossapito, varaosat ja hävittäminen. Ennen minkään toimenpiteen suorittamista laitteelle, käyttäjien ja pätevien teknikkojen on ensin luettava tämä käsikirja huolellisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun Nilfi sk-advance huoltokeskukseen, jos olet epävarma ohjeiden tulkinnan suhteen ja halutessasi lisätietoja. KOHDE Tämä käsikirja on tarkoitettu kuljettajille ja teknisille asiantuntijoille, jotka ovat päteviä suorittamaan koneen huollon. Käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on varattu päteville teknikoille. Nilfi sk-advance ei ole vastuullinen vaurioista, jotka johtuvat tämän kiellon noudattamattomuudesta. TÄMÄN KÄSIKIRJAN SÄILYTTÄMINEN Tämä käsikirja on pidettävä koneen lähellä sopivassa laatikossa, erossa nesteistä ja muista aineista, jotka voivat aiheuttaa sille vahinkoa. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Koneen mukana toimitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus todistaa, että kone on voimassa olevien lakien mukainen. HUOMAUTUS Kaksi kappaletta alkuperäistä yhdenmukaisuusselvitystä toimitetaan yhdessä koneen asiakirjojen mukana. TUNNISTETIEDOT Koneen malli ja sarjanumero on merkitty tunnukseen (1). Koneen mallin vuosi on kirjoitettu yhdenmukaisuusselvitykseen, ja se on myös ilmaistu kahdella ensimmäisellä numerolla koneen sarjanumerossa. Nämä tiedot ovat tarpeellisia, kun koneeseen tilataan varaosia. Käytä seuraavaa taulukkoa koneen tunnistustietojen muistiin kirjoittamiseen. KONEEN malli... KONEEN sarjanumero (2) B BA 410

27 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI MUUT LIITTYVÄT KÄSIKIRJAT Elektronisen akunvaraajan käsikirja (jos on varustuksena) katsotaan olennaiseksi osaksi tätä käsikirjaa Varaosaluettelo (toimitetaan koneen mukana) Huoltokäsikirja (, jota voi kysyä Nilfi sk-advance -huoltokeskuksista) VARAOSAT JA KUNNOSSAPITO Ammattitaitoisen henkilöstön tai Nilfi sk-advance valtuutettujen huoltokeskusten on suoritettava kaikki tarvittavat käyttö-, kunnossapito- ja korjaustyöt. Vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita saa käyttää. Soita Nilfi sk-advanceen huoltoa tai tarvittavien varaosien ja varusteiden tilaamista koskevissa asioissa, ja ilmoita tällöin koneen malli ja sarjanumero. MUUTOKSET JA PARANNUKSET Nilfi sk-advance kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja varaa oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta lisätä tällaisia etuja aikaisemmin myytyihin koneisiin. Nilfi sk-advancen täytyy hyväksyä ja suorittaa kaikki muutokset ja/tai varusteiden lisäykset. SUORITUSKYKY Pesuri-kuivaimia käytetään puhdistamaan (pesu ja kuivaaminen) sileitä ja kiinteitä lattioita yksityisessä tai teollisuusympäristössä turvallisissa käyttöolosuhteissa ammattitaitoisen kuljettajan käyttämänä. Pesuri-kuivaimia ei voi käyttää kokolattiamattoihin eikä maton puhdistamiseen. SOPIMUKSET Eteenpäin, taaksepäin, etuosa, takaosa, vasen tai oikea tarkoittavat suhteessa kuljettajan paikkaan, eli ajoasennossa kädet ohjaustangolla (2). PURKAMINEN/PERILLE TOIMITTAMINEN Noudata huolellisesti koneen purkamisessa pakkauksen päällä olevia ohjeita. Kun kone toimitetaan, tarkasta, että pakkaus ja kone eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Jos näkyviä vaurioita ilmenee, säilytä pakkaus ja anna sen toimittaneen kuljetusliikkeen tarkastaa se. Pyydä kuljetusliikettä välittömästi täyttämään korvaussaaminen. Tarkista, että koneen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet: Tekniset asiakirjat: Puhdistus-kuivauskoneen käyttäjän käsikirja Elektronisen akkuvaraajan käsikirja (jos asennettu) Puhdistus-kuivauskoneen varaosaluettelo Nro 1 40 A lamellisulake (Vain sellaista konetta varten, joka on toimitettu ilman akkuja) Nro 1 punainen liitin navoilla BA (2) B 3

28 SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA TURVALLISUUS Seuraavat symbolit osoittavat potentiaalisesti vaaralliset tilanteet. Lue aina nämä tiedot huolellisesti läpi ja noudata kaikkia varotoimia ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi. Koneen käyttäjän yhteistyö on oleellista vahingon estämiseksi. Mikään onnettomuudentorjuntaohjelma ei ole tehokas ilman täydellistä yhteistyötä koneen käytöstä vastuussa olevan henkilön kanssa. Tehtaissa työskenneltäessä tai liikuttaessa sattuvat onnettomuudet johtuvat useimmiten karkeista perusturvatoimenpiteiden laiminlyönneistä. Huolellinen ja ymmärtäväinen käyttäjä on paras tae onnettomuuksien välttämiseksi ja myös edellytys onnettomuuksien torjuntaohjelman toimimiselle. SYMBOLIT VAARA! Osoittaa vaarallisen tilanteen, jossa on kuljettajan kuoleman vaara. VAROITUS! Ilmoittaa mahdollisen henkilöiden loukkaantumisvaaran. HUOMIO! Osoittaa tärkeisiin tai hyödyllisiin toimintoihin liittyvän varoituksen tai muistutuksen. Huomioi erityisesti tällä symbolilla merkityt kohdat. HUOMAUTUS Merkitsee huomautusta, joka liittyy tärkeisiin tai hyödyllisiin toimintoihin. OPASTUS Se merkitsee, että ennen toimenpiteen suorittamista on katsottava Ohjekirjaa. YLEISIÄ OHJEITA Alla esitetään erityiset varoitukset ja huomioitavat seikat, jotka voivat aiheuttaa vaaran ihmisille ja koneelle. VAARA! Irrota akut ennen huollon/korjauksen suorittamista. Tätä konetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Lapset ja vammaiset henkilöt eivät voi käyttää tätä konetta. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akut on pidettävä kaukana kipinöistä, liekeistä ja savuavista materiaaleista. Normaalin käytön aikana vapautuu räjähtäviä kaasuja. Älä käytä koruja, kun työskentelet sähköosien lähellä. Älä käytä konetta lähellä myrkyllisiä, vaarallisia, palovaarallisia ja/tai räjähtäviä jauheita, nesteitä tai höyryjä. Kun käytetään lyijyakkuja (MÄRKÄ), akun lataus tuottaa erittäin räjähtävää vetykaasua. Poista veden talteenottosäiliö akun latauksen ajaksi ja suorita lataus hyvin ilmastoidussa tilassa ja kaukana avoliekeistä (2) B BA 410

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 451 - CA 531 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6750 000 Edition 4 2010-03

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D

SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D : SCRUBBER-DRYER. Model/Malli/Modell/Modell : BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D SCRUBBER-DRYER BA 430S/BA 510S/BA 430S D/BA 510S D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6752

Lisätiedot

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S

: SCRUBBER-DRYER : BA 600S/BA 650S/BA 750S SCRUBBER-DRYER BA 600S / BA 650S / BA 750S BA 600SC / BA 750SC A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B

SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014097(2)2006-12 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL

Lisätiedot

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE 4/14 (1) Model: BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER 4/14 (1) 9100000444 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087333020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VRTEN BRUKSNVISNING NVÄNDRINSTRUKTIONER SCRUBTEC 453 INSTRUCTION FOR USE Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 07/2012 (1) 9099636000 DNSK SUOMI NORSK SVENSK Model: 9087315020-9087319020 BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1101 B Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 04/2009 (1) 1464015000 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9084310010 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2727 000 (2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC250, SCRUBTEC 334 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC250, SCRUTEC 334 Instructions for use rugsvejledning Ohjeet käyttöä varten ruksanvisning nvändarinstruktioner 07/2016 revised 08/2017 (E) 9100001614 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 9087380020, 9087382020

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1500H D SWEEPER. Model/Malli/Modell/Modell SR 1500H D. Type/Tyyppi/Type/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1500H D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1500H D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SR 1601 D3 HD Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner 05/2012 (1) 33021402 Dansk Suomi Norsk Svensk Model: 13300175 Сертификат за съответствие Osvědčení

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Instrucciones de manejo BRUGERVEJLEDNING DK KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid

Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Belgique/België Black & Decker Belgium NV Tel: 02 719 07 11 Weihoek 1, Nossegem Fax: 02 721 40 45 1930-Zaventem-Zuid Deutschland Black & Decker GmbH Tel: 06126 210 Black & Decker Straße 40 Fax: 06126 21435

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento

HR 5111 Turf Mower. Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento 4103524-ML2 (rev.0) Reservedels og Vedlighold elseshåndbog Katalog över motordelar Huolto ja varaosaopas Manual de Piezas y Mantenimiento HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number 69116 - Engine Type:

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación. HR 5111 Turf Mower JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 4.1 Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12799 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 29/10-14

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 5.1+ Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12798 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 04/11-14

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot