SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SWEEPER SR 1800S D 2WD KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014097(2)2006-12 B"

Transkriptio

1 SWEEPER SR 1800S D 2WD DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (2) B

2

3 BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPBEVARING AF MANUALEN... 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 IDENTIFIKATIONSDATA... 3 ANDRE REFERENCEMANUALER... 3 RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE... 3 ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER... 3 SIKKERHED... 4 SYMBOLER... 4 GENERELLE INSTRUKTIONER... 4 UDPAKNING/LEVERING... 6 MASKINBESKRIVELSE... 6 DRIFTSEVNER... 6 SKIK OG BRUG... 6 BESKRIVELSE... 6 TEKNISKE DATA... 8 LEDNINGSDIAGRAM HYDRAULIKDIAGRAM ELEKTRISKE SIKRINGER TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR BRUG FØR OPSTART START OG STOP AF DIESELMOTOR BETJENING AF MASKINEN SÅDAN BRUGES DEN VENSTRE SIDEBØRSTE (EKSTRAUDSTYR) SÅDAN BRUGES VINDUESVISKEREN/SPRINKLEREN (EKSTRAUDSTYR) SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS KLIMAANLÆG (EKSTRAUDSTYR) SÅDAN BRUGES LYSANLÆGGET BETJENING AF HAVARIBLINKET SÅDAN LØFTES FØRERHUSET MANUELT MONTERING AF AFFALDSBEHOLDERENS STØTTESTÆNGER EFTER BRUG NÅR MASKINEN SKAL SLÆBES TRANSPORT MED ANHÆNGER OPLAGRING AF MASKINEN FØRSTE ARBEJDSPERIODE SR 1800S D 2WD (2) B 1

4 DANSK BRUGERMANUAL VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF AFFALDSBEHOLDEREN UDSKIFTNING AF DET LUKKEDE POSEFILTER KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIESTAND UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIEFILTERET UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIE KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIEKØLER KONTROL AF AKKUMULATORVÆSKESTAND KONTROL AF BREMSEVÆSKESTAND KONTROL AF BAKGEARSALARM (EKSTRAUDSTYR) KONTROL AF DÆKTRYK HØJDEKONTROL OG JUSTERING AF SIDEBØRSTE UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTE HØJDEKONTROL OG JUSTERING AF HOVEDBØRSTE UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE UDSKIFTNING AF DET HØJRE STØVPANEL UDSKIFTNING AF DET VENSTRE STØVPANEL UDSKIFTNING AF DET BAGERSTE STØVPANEL UDSKIFTNING AF KLAPPENS STØVPANEL KONTROL AF MOTOROLIESTAND UDSKIFTNING AF MOTOROLIE UDSKIFTNING AF MOTOROLIEFILTER UDSKIFTNING AF MOTORENS LUFTFILTER KONTROL OG RENGØRING AF MOTORENS KØLERFINNER KONTROL AF KØLERVÆSKESTAND UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER UDSKIFTNING AF FØRERHUSETS LUFTFILTER (*) UDSKIFTNING AF SIKRINGER SIKKERHEDSFUNKTIONER BAKGEARSALARM (EKSTRAUDSTYR) SENSOR TIL HINDRING AF MOTOROPSTART, NÅR KØREPEDALEN TRYKKES NED SENSOR TIL HINDRING AF MOTOROPSTART, NÅR FØREREN IKKE HAR TAGET PLADS I FØRERSÆDET PROBLEMLØSNING PROBLEMER OG EVENTUELLE LØSNINGER OPHUGNING (2) B SR 1800S D 2WD

5 BRUGERMANUAL DANSK INTRODUKTION BEMÆRK Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse. MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfi sk-advance. MÅLGRUPPE Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse. Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalifi ceret arbejdskraft. Nilfi sk-advance kan ikke holdes ansvarlig for skader, der er et resultat af mangel på overholdelse af disse instruktioner. OPBEVARING AF MANUALEN Denne brugermanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler, der kan beskadige den. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-overensstemmelseserklæringen (fi g. A), som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og bestemmelser. BEMÆRK En kopi af den originale EUoverensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation. IDENTIFIKATIONSDATA Maskinens model og serienummer står anført på mærkepladen (1, fi g. E). Årstallet for maskinens fremstilling er angivet i EUoverensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens serienummer. Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifi kationsdata nedenfor til senere brug. MASKINENS model... MASKINENS serienummer... FORSIGTIG! Maskinens serienummer står også anført på maskinstellet (2, fig. D). ANDRE REFERENCEMANUALER Reservedelskatalog (leveres med maskinen): Servicemanual (fi ndes i ethvert Nilfi sk-advance Servicecenter): RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalifi ceret personale eller af et Nilfi sk- Advance Servicecenter. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør. Ring til Nilfi sk-advance for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer. ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER Nilfi sk-advance forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt. Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfi sk-advance. BEMÆRK Hvis maskinen er godkendt til brug på offentlig vej, leveres den med en særlig overensstemmelseserklæring. SR 1800S D 2WD (2) B 3

6 DANSK BRUGERMANUAL SIKKERHED Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser. Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fl este af de ulykker, der sker under arbejdet eller når maskinen fl yttes, skyldes at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes. SYMBOLER FARE! Angiver dødsfare for føreren. ADVARSEL! Angiver en potentiel fare for personskade. FORSIGTIG! Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær særlig opmærksom på afsnit markeret med dette symbol. BEMÆRK Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. TJEK MANUAL Læs de pågældende afsnit i manualen igennem, før arbejdet påbegyndes. GENERELLE INSTRUKTIONER Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse. FARE! Denne maskine må kun betjenes af kvalifi ceret og autoriseret arbejdskraft. Desuden skal føreren: Være myndig Have kørekort Være i normal fysisk-psykisk form Ikke være påvirket af rusmidler eller andre stoffer, der påvirker nervesystemet (alkohol, psykofarmaka, stoffer, etc.) Tage startnøglen ud, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Denne maskine må kun betjenes af kvalifi ceret og autoriseret arbejdskraft. Maskinen må ikke betjenes af børn eller handicappede. Undgå brugen af smykker, når der arbejdes i nærheden af bevægelige dele. Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende støtteanordninger. Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe. Udvis stor forsigtighed, da brændstof er meget brandfarligt. Ryg ikke og undgå åben ild i området som bruges til optankning af maskinen eller til opbevaring af brændstoffet. Fyld brændstof på udendørs eller i et område med god ventilation, og med slukket motor. Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsstudsens kant, da brændstoffet udvider sig. Efter optankningen kontrolleres det, at tankdækslet er rigtigt lukket. Hvis der spildes brændstof under optankningen, rengøres det berørte område, og der ventes et øjeblik, inden motoren startes. Lad ikke brændstoffet komme i kontakt med huden, og undgå indånding af dampene. Opbevar brændstof på sikker afstand af børn. Tag startnøglen ud, aktiver parkeringsbremsen og kobl batteriet fra, inden der udføres nogen form for vedligeholdelse/reparation. Når der arbejdes under åbne motorhjelme/dæksler, kontrolleres det, at de ikke kan lukke i ved et uheld. Når der udføres vedligeholdelse med løftet affaldsbeholder, sikres den med støttestængerne. Under transport af fejemaskinen, må brændstoftanken ikke være fyldt. Dieselmotorens udstødningsgas indeholder en lugtfri og farveløs kulilte, som er yderst giftig. Undgå at indånde dampene. Lad ikke maskinen køre i et lukket område. Anbring ikke genstande på motoren. Sluk motoren, inden arbejdet med den påbegyndes. For at undgå utilsigtet igangsætning af motoren, frakobles batteriets minusklemme. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual (2) B SR 1800S D 2WD

7 BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL! Kørsel på offentlig vej kræver at maskinen overholder de lokale krav til registrering. Maskinen er designet til at blive anvendt som fejemaskine og må derfor ikke bruges til andre formål. Når maskinen er i brug, skal man være opmærksom på omgivelserne og mennesker i nærheden. Brug ikke maskinen som transportmiddel. Lad ikke maskinen være ubemandet, når parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande. Udvis den største forsigtighed ved løftning og tømning af affaldsbeholderen. Tilpas driftshastigheden til jordforholdene. Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes. Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i maskinens bevægelige dele. Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. Undgå kontakt med akkumulatorvæske og varme maskindele. Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille. Manglende overholdelse kan resultere i beskadigelse af gulvbelægningen. I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand. Rengør ikke maskinen med ætsende midler. Brug ikke maskinen i særligt støvede omgivelser. Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner. Fjern eller fl yt ikke maskinens advarselstavler. I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Om nødvendigt kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter. Ved udskiftning af maskinens reservedele bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler. For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual. Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige/skadelige materialer (olie, batterier, plastdele, etc.), der er underlagt regler som kræver at de afl everes i særlige centre (se afsnittet Ophugning). Hvis maskinen anvendes i overensstemmelse med de angivne instruktioner, vil vibrationerne ikke have skadende virkninger. Vibrationsniveauet ved førerens krop er 0,31 m/s 2 (ISO ) ved maks. arbejdshastighed (500 omdr./min). Når motoren kører, opvarmes lyddæmperen. Rør ikke ved lyddæmperen, da det kan medføre forbrændinger eller brand. Lad ikke motoren køre, hvis oliestanden er lav, da dette kan beskadige maskinen alvorligt. Kontroller motoroliestanden med slukket motor og maskinen anbragt på en jævn overfl ade. Lad ikke motoren køre, hvis luftfi lteret ikke er monteret, da dette kan beskadige maskinen. Motorens kølerør er under tryk. Ethvert eftersyn skal udføres med slukket og afkølet motor. Selv når motoren er kold, bør der udvises stor forsigtighed ved afmontering af kølerdækslet. Motoren er udstyret med en ventilator; stå ikke i nærheden af motoren, når den er varm, da ventilatoren også kan gå i gang, selvom maskinen er slukket. Teknisk vedligeholdelsesarbejde på dieselmotoren skal udføres af en autoriseret forhandler. Brug kun originale eller autoriserede reservedele til dieselmotoren. Brug af ikke-autoriserede reservedele kan medføre alvorlig beskadigelse af motoren. Se også afsnittet SIKKERHEDSREGLER i dieselmotorens manual, som skal betragtes som en integreret del af denne manual. ADVARSEL! Kulilte (CO) kan medføre hjerneskade eller død. Denne maskines interne forbrændingsmotor kan afgive kulilte. Undgå indånding af udstødningsgassen. Må kun bruges indendørs, når en passende ventilation er etableret og når en medhjælper er blevet bedt om at holde opsyn med brugeren. SR 1800S D 2WD (2) B 5

8 DANSK BRUGERMANUAL UDPAKNING/LEVERING Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten. Kontroller, at følgende dokumentation er vedlagt: Teknisk dokumentation: Manual til fejemaskine Reservedelskatalog til fejemaskine Manual til dieselmotor MASKINBESKRIVELSE DRIFTSEVNER Denne fejemaskine er designet og udviklet til rengøring af faste og jævne overfl ader (opfejning og støvsugning) i kontorbygninger og industrielle omgivelser og til opsugning af støv og lettere affald. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af kvalifi ceret arbejdskraft. SKIK OG BRUG Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre tager udgangspunkt i førerens stilling, dvs. førersædet (20, fi g. B-C). BESKRIVELSE Beskrivelse af standardkontrolpanelet (Se fig. B) Betjeningshåndtag til klapåbning/-lukning Advarselslamper Sidebørstens betjeningshåndtag Hovedbørstens betjeningshåndtag Lysindikator for fjernlys Lysindikator for kørelys Lysindikator for opladet batteri Advarselslampe for parkeringsbremse Advarselslampe for foropvarmning af tændrør Display med timetæller Advarselslampe for motorolietryk Affaldsbeholderens betjeningshåndtag Advarselslampe for lav brændstofstand Advarselslampe for høj kølevæsketemperatur Filterrysterkontakt Lysindikator for blinklys Tændingsnøgle Turbinens betjeningshåndtag Gashåndtag Rat Parkeringsbremse Hornkontakt Sikringsboks B (se afsnittet Elektriske sikringer) Sikringsboks A (se afsnittet Elektriske sikringer) Kørepedal: trykkes frem for at køre forlæns trykkes bagud for at bakke Bremsepedal Førersæde med mikrokontakt Førersædets reguleringsarm Beskrivelse af kontrolpanelet inkl. funktioner (Se fig. C) Betjeningshåndtag til klapåbning/-lukning Advarselslamper Sidebørstens betjeningshåndtag Hovedbørstens betjeningshåndtag Lysindikator for fjernlys Lysindikator for kørelys Lysindikator for opladet batteri Advarselslampe for parkeringsbremse Advarselslampe for foropvarmning af tændrør Display med timetæller Advarselslampe for motorolietryk Advarselslampe for tilstoppet luftfi lter (*) Advarselslampe for lav brændstofstand Advarselslampe for høj kølevæsketemperatur Filterrysterkontakt Lysindikator for blinklys Tændingsnøgle Kontakt til klimaanlæg (*) Kombineret kontakt (*)(**) Rat Parkeringsbremse Kontakt for havariblink Sikringsboks B (se afsnittet Elektriske sikringer) Sikringsboks A (se afsnittet Elektriske sikringer) Kørepedal trykkes frem for at køre forlæns trykkes bagud for at bakke Bremsepedal Førersæde med mikrokontakt Førersædets reguleringsarm Gashåndtag Turbinens betjeningshåndtag Affaldsbeholderens betjeningshåndtag (*) Ekstraudstyr (**) Se den kombinerede kontakts funktioner nedenfor (2) B SR 1800S D 2WD

9 BRUGERMANUAL DANSK Den kombinerede kontakts funktioner: Lygter slukket - mærke (1b) indstillet til 0 Kørelys tændt - mærke (1b) indstillet til Nærlys tændt - mærke (1b) indstillet til Fjernlys tændt - mærke (1b) indstillet til og betjeningsarm sænket (1a) Midlertidig opblænding til fjernlys - betjeningsarm (1a) løftet Højre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) frem Venstre blinklys tændt - betjeningsarm (1a) tilbage Horn aktiveret - den bagerste del af betjeningsarmen (1a) trykket ned Maskinens udseende (Se fig. E-F) Affaldsbeholderens låg Affaldsbeholder Kontroldæksel, affaldsbeholder/lukket posefi lter Affaldsbeholderens støttestænger Motorhjelm Støttestang, åben motorhjelm Ekspansionstank Førersædets afskærmning Rotorblink Lyddæmper Indikator for hydraulikoliestand Bremsevæsketank Motorens luftfi lter Affaldsbeholderens løftecylinder Venstre støvpanel Højre støvpanel Bagerste støvpanel Klappens støvpanel Klap Højre sidebørste Højre sidebørstemotor Venstre sidebørste (*) Venstre sidebørstemotor (*) Sugeventilatormotor Sugeventilator Lukket posefi lter Højre hjul Venstre hjul Hovedbørste Hovedbørstemotor Tilbehørspumpe Drivpumpe Drivsystemets pumpefi lter Dieselmotor LDW1404 Motorens ventilator Motorens køler Højre baghjul Højre baghjuls motor Hydraulikanlæggets olietank Sugefi lter Hydraulikanlæggets oliepåfyldningsdæksel Hydraulikolietankens drænprop Batteri Brændstoftank Svømmer for brændstofstand Tankdæksel Håndpumpe (*) Hydraulikanlæggets oliekøler Oliekølerens elektriske ventilator Nederste højre dæksel Nederste venstre dæksel Filterryster Håndpumpehåndtag (*) Håndpumpeomskifter (*) Sidekrog til løftning/bugsering Bagkrog til løftning/bugsering Forfi lter (*) Spændeskruer til affaldsbeholderens låg Hydraulikolietankens dæksel Trækkrog (**) Venstre baghjul Venstre baghjuls motor (*) Ekstraudstyr (**) Godkendt til brug på offentlig vej SR 1800S D 2WD (2) B 7

10 DANSK BRUGERMANUAL TEKNISKE DATA Mål og vægt Værdier Maskinlængde (ekskl. børstehår) 720 mm Maskinbredde (ekskl. børstehår) 650 mm Afstand mellem for- og baghjul 200 mm Akselafstand mellem forhjul 440 mm Akselafstand mellem baghjul 930 mm Maskinhøjde (standard) 620 mm Maskinhøjde (med førerhus) 460 mm Maskinhøjde (med tag) 435 mm Maskinhøjde (med rataksel) 300 mm Min. frihøjde (klapper ikke inkluderet) 55 mm Maks. arbejdsvinkel fortil 14 Maks. afl æsningshøjde 460 mm Fordæk 5,00-8 Bagdæk 4,00-8 Dæktryk 7,0 bar Sidebørstens diameter 590 mm Hovedbørstens mål 200 x 380 mm Maskinens samlede driftsvægt (uden fører) 490 kg Driftsdata Værdier Maks. hastighed frem (kun ved fl ytning) 11 km/t Maks. arbejdshastighed 11 km/t Maks. hastighed bak 8 km/t Stigningsevne med fuldt læs 20% Min. venderadius 975 mm Maks. hastighed for sidebørste 80 omdr./min Opsamlingssystem Sugning Fejebredde med højre sidebørste 790 mm Fejebredde med højre og venstre sidebørste 950 mm Filtreringssystem Lukket posefi lter Filteroverfl ade 10,2 m 2 Lydtryksniveau ved førerplads (ISO/EN3744) ved maks. arbejdshastighed 87,5 db(a) Certifi ceret støjniveau (2000/14/EC) ved maks. arbejdshastighed 106 db(a) Beholdervolumen 440 liter Lys- og signalanlæg (godkendt fejemaskine) Vejtype Lys- og signalanlæg (industriel fejemaskine) Efter anmodning Transmission Hydrostatisk servostyring Styresystem Servostyring på bagaksel Bremse Hydraulisk Parkeringsbremse Mekanisk Styreenheder Hydraulisk (2) B SR 1800S D 2WD

11 BRUGERMANUAL DANSK LDW1404 dieselmotorens data (*) Værdier Mærke Lombardini Type LDW 1404/B6 Cylindere 4 Maks. hastighed 500 omdr./min Maks. effekt ved 500 omdr. 18 kw Tomgang 900 omdr./min Kølevæske 50% frostvæske og 50% vand Type frostvæske AGIP Antifreeze Extra (***) Slagvolumen 372 cc Driftsforbrug ved 500 omdr./min (maks. hastighed) 5,3 L/t Type motorolie AGIP Sigma Turbo 15W40 (**) (*) For data/værdier for andre dieselmotorer henvises til den relevante manual. (**) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for motorolien. (***) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for kølevæsken. SPECIFIKATIONER FOR AGIP ANTIFREEZE EXTRA Godkendelser og specifikationer: Kogepunkt C 170 CUNA NC Kogepunkt i opløsning med 50% vand C 110 FF.SS cat. 002/132 Frysepunkt i opløsning med 50% vand C -38 ASTM D1384 Farve / Turkisblå Massefylde ved 15 C kg/l 1,13 SPECIFIKATIONER FOR AGIP SIGMA TURBO 15W40 Godkendelser og specifikationer: SAE-KVALITET / 15W40 ACEA E3-96 Viskositet ved 100 C mm 2 /s 13,7 API Service CG-4/SG Viskositet ved 40 C mm 2 /s 100 CCMC D5, PD-2 Viskositet ved -15 C mm²/s 300 US Department of the Army MIL-L-2104 E Viskositetsindeks / 138 US Department of the Army MIL-L E Flammepunkt COC C 230 MACK EO-L Flydepunkt C -27 MAN M 3275 Massefylde ved 15 C kg/l 0,885 Mercedes Benz VOLVO VDS2 MTU typ 2 SR 1800S D 2WD (2) B 9

12 DANSK BRUGERMANUAL Optankningsdata Brændstoftankens kapacitet Hydraulikolietankens kapacitet Værdier 30 liter 40 liter Hydraulikanlæggets data Værdier Hydraulikanlæggets samlede rumindhold 47 liter Maks. tryk for drivsystem 210 bar Maks. tryk for hjælpesystem 110/140 bar Type hydraulikolie AGIP ARNICA 46 (***)(****) El-anlæggets data Systemspænding Startbatteri Værdier 12 V 12 V 80 Ah (****) Hvis maskinen skal betjenes ved temperaturer under +10 C, skal olien erstattes med en lignende olie, der har en viskositet på 32 cst. Ved temperaturer under 0 C skal der anvendes en olie med en lavere viskositet. (***) Se nedenstående referencetabeller og tekniske data for hydraulikanlægget. SPECIFIKATIONER FOR AGIP ARNICA 46/32 Godkendelser og specifikationer: ISO-L-HV Viskositet ved 100 C mm²/s ISO Viskositet ved 40 C mm²/s 7,97 6,40 AFNOR NF E HV Viskositetsindeks / AISE 127 Flammepunkt COC C ATOS Tab. P 002-0/I Flydepunkt C BS 4231 HSE Massefylde ved 15 C kg/l 0,87 0,865 CETOP RP 91 H HV KOMMERCIELLE HYDRAULIKOLIER Danieli Standard (AGIP ARNICA22,46,68) EATON VICKERS I-286-S3 EATON VICKERS M-2950 DIN t.3 HVLP LAMB LANDIS-CINCINNATI P 68, P69, P70 LINDE PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0 REXROTH RE /102 SAUER-DANFOSS 520L0463 Data for klimaanlæg (tilbehør) Gastype Vægtmængde Værdier Reclin 134A 0,8 kg (2) B SR 1800S D 2WD

13 BRUGERMANUAL DANSK LEDNINGSDIAGRAM (Se fig. AH) A 12 V - 45/65 A generator L1 Forreste venstre blinklys AA Horn L2 Bagerste venstre blinklys B 12 V - 80 A batteri L3 Forreste højre blinklys B1 Tændrørets pære L4 Bagerste højre blinklys B2 Motoroliens pære L5 Venstre bremselys B3 Pære, vand i motor L6 Højre bremselys B4 Parkeringsbremsens mikrokontakt L7 Forreste venstre kørelys B5 Luftfi lterets pære L8 Bagerste venstre kørelys B6 Svømmer, brændstof L9 Forreste højre kørelys B7 Blæserens pære L10 Bagerste højre kørelys B8 Sædets mikrokontakt L11 Venstre nærlys B9 Bakgearssensor L12 Højre nærlys BZ Startmotorens sikkerhedssensor L13 Venstre fjernlys C0 Timetæller/omdrejningstæller L14 Venstre fjernlys C1 Tændingskontakt L15 Rotorblink C2 Tændrørets kontrolenhed L16 Nummerpladelys C3 Kombineret kontakt M Bremselysets mikrokontakt C4 Kontakt for havariblink M1 Selvstarter C5 Bakgearsalarm M2 Blæsermotor C6 Klimaanlæggets kompressor M3 Filterrystermotor D1 1N4007 diode M4 Førerhuset blæsermotor EV1 Magnetventil, brændstof P Trykafbryder F1 Sikring, havariblink P1 Filterrysterkontakt F2 Sikring, blinklys R1 Klimaanlæggets kompressorrelæ F3 Sikring, venstre kørelys R3 Relæ for bakgearsalarm F4 Sikring, højre kørelys RS Modstand F5 Sikring, fjernlys RX Startmotorens sikkerhedsrelæ F6 Sikring, nærlys RY Startmotorens sikkerhedsrelæ F7 Sikring, brændstoffets magnetventil S1 Tændrørets advarselslampe F8 Sikring, timetæller/tændrørets kontrolenhed S2 Batteriets advarselslampe F9 Sikring, bremselys S3 Advarselslampe for oliestand F10 Sikring, klimaanlæg S4 Advarselslampe for vandstand F11 Ledig sikring S5 Advarselslampe for parkeringsbremse F12 Sikring, elektrisk ventilator S6 Advarselslampe for tilstoppet luftfi lter F13 Sikring, bakgearsalarm S7 Advarselslampe for lav brændstofstand F14 Filterrystersikring S8 Lysindikator for blinklys F15 Ledig sikring S9 Lysindikator for kørelys F16 Sikring, drejeblink S10 Lysindikator for fjernlys F17 Ledig sikring S11 Havariblinkets lysindikator F18 Hornsikring S12 Advarselslampe for klimaanlæg I Intermittens TM Termostat I1 Klimaanlæggets kontakt K Tændrør IG Indikator for brændstofstand SR 1800S D 2WD (2) B 11

14 DANSK BRUGERMANUAL HYDRAULIKDIAGRAM (Se fig. AI) Hydraulikanlæggets olietank Drænfi lter Sugefi lter Drivpumpe Dieselmotor Drivmotor Tresystems strømfordeler 8. Klapcylinder 9. Affaldsbeholderens løftecylinder 10. Hovedbørstemotor 1 Højre sidebørstemotor 1 Venstre sidebørstemotor 1 Hydraulikanlæggets oliekøler 1 Stopventil 1 Venstre sidebørstecylinder 1 Højre sidebørstecylinder 1 Stopventil 18. Hovedbørstecylinder 19. Servostyring 20. Prioritetsventil 2 Tilbehørspumpe 2 Pumpe til sugeventilator 2 Etsystems strømfordeler 2 Separator 2 Sugeventilatormotor 2 Dobbelt stopventil 2 Cylinder, servostyring 28. Servopedal 29. Håndpumpe (*) 30. Førerhusets løftecylinder (*) (*) Ekstraudstyr ELEKTRISKE SIKRINGER I området under kontrolpanelet fi ndes der 2 sikringsdåser (23 og 24, fi g. C) med gennemsigtige låg, som indeholder følgende sikringer: 6-vejs sikringsboks A (23, fig. B-C) F1: Sikring, advarselslampe for havariblink (10 A) F2: Sikring, blinklys (10 A) F3: Sikring, kørelys i venstre side (7,5 A) F4: Sikring, kørelys i højre side (7,5 A) F5: Sikring, fjernlys (10 A) F6: Sikring, nærlys (10 A) 12-vejs sikringsboks B (24, fig. B-C) F7: Sikring, magnetventil til brændstof (7,5 A) F8: Sikring, timetæller/tændrørets kontrolenhed (7,5 A) F9: Sikring, bremselys (10 A) F10: Sikring, klimaanlæg (20 A) (*) F11: Ledig sikring (10 A) F12: Sikring, elektrisk ventilator (20 A) F13: Sikring, bakgearsalarm (10 A) F14: Filterrystersikring (20 A) F15: Ledig sikring (7,5 A) F16: Sikring, blinklys (7,5 A) F17: Ledig sikring (7,5 A) F18: Hornsikring (7,5 A) (*) Hvis maskinen ikke er udstyret med klimaanlæg, er denne sikring ledig (10 A). TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type arbejde: Børster med hårdere og blødere børstehår Venstre sidebørste (*) Førerhus (*) Klimaanlæg i førerhus (*) Førersædets sikkerhedssele (*) (*) Ekstraudstyr (2) B SR 1800S D 2WD

15 BRUGERMANUAL DANSK BRUG ADVARSEL! Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler: FARE ADVARSEL! FORSIGTIG! TJEK MANUAL ADVARSEL! Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget. ADVARSEL! Under arbejdet anbefales brug af høreværn (hovedtelefoner, etc.). FØR OPSTART Om nødvendigt løftes førersædets afskærmning (8, fi g. F), så maskinen kan tankes op gennem påfyldningsåbningen (46, fi g. E). FORSIGTIG! Under optankningen bør der maks. fyldes op til 4 cm fra påfyldningsstudsens kant, da brændstoffet udvider sig. Sørg for at maskinens dæksler/motorhjelme er lukkede, og at maskinen er indstillet til normal drift. START OG STOP AF DIESELMOTOR Start af dieselmotor Tag plads i førersædet (27, fi g. B-C), og kontroller at parkeringsbremsen (21) er aktiveret. Juster sædet til den ønskede højde med reguleringsarmen (28, fi g. B-C). Juster bakspejlet for et bedre udsyn (*). Indstil motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til tomgang. Kontroller, at børsterne er løftede. Opstart af maskinen med sænkede børster kan resultere i beskadigelser. Sæt tændingsnøglen (17, fi g. B-C) i, drej den med uret og hold den fast i den første position. Følgende advarselslamper og lysindikatorer tænder: Advarselslampe for forvarmning af dieselmotorens tændrør (9, fi g. B-C) Lysindikator for opladet batteri (7, fi g. B-C) Advarselslampe for motorolietryk (11, fi g. B-C) Advarselslampe for parkeringsbremse (8, fi g. B-C) Når advarselslampen for forvarmning af dieselmotorens tændrør (9, fi g. B-C) slukker, drejes tændingsnøglen helt i bund med uret, hvorefter den udløses ved opstart af motoren. FORSIGTIG! Når motoren er startet, bør man ikke lade tændingsnøglen forblive i startposition længere end højst nødvendigt (maks. 20 sekunder), da startmotoren kan tage skade. Hvis motoren ikke starter, skal man vente et minut, før der prøves igen. Inden motoren startes på ny, drejes tændingsnøglen mod uret tilbage til udgangspositionen. Hvis motoren ikke starter efter forsøg, skal De ikke insistere; lad i stedet den ansvarlige for maskinens vedligeholdelse hjælpe Dem. FORSIGTIG! Når maskinen startes med tændingsnøglen (17, fig. B-C), må kørepedalen (25) ikke trykkes ned, da maskinen er udstyret med et sikkerhedssystem, der ellers vil forhindre opstart af motoren. 8. Kontroller, at alle advarselslamper er slukket, når motoren kører. 9. Lad motoren køre i nogle få minutter med gashåndtaget (19, fi g. B - 29, fi g. C) indstillet til den midterste position, for på denne måde at give den tid til at varme op, især hvis udendørstemperaturen er lav. Sådan standses dieselmotoren Indstil motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til tomgang, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. Drej tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (21, fi g. B-C). SR 1800S D 2WD (2) B 13

16 DANSK BRUGERMANUAL BETJENING AF MASKINEN Maskinen kan anvendes på følgende måder: Transfermode Arbejdsmode Ved flytning af maskinen (uden at feje) følges nedenstående fremgangsmåde: Start motoren som beskrevet i foregående afsnit. Sørg for at affaldsbeholderen (2, fi g. E-F) er sænket. Sørg for at sugeventilatoren er slukket og håndtaget (18, fi g. B - 30, fi g. C) er sænket. Indstil gradvist motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til MAX. Deaktiver parkeringsbremsen med håndtaget (21, fi g. B-C). Sæt maskinen i bevægelse med begge hænder på rattet (20, fi g. B-C), idet pedalen (25) gradvist trykkes fremefter for at køre frem eller bagud for at bakke. Kørselshastigheden justeres fra 0 til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen. ADVARSEL! Husk på at maskinen drejer på bagakslen. Maskinen standses ved at udligne trykket på pedalen (25, fi g. B-C). En hurtig opbremsning kan også opnås ved at træde bremsepedalen (26, fi g. B-C) i bund. Indstil motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til MIN, og lad det blive i denne position i nogle få minutter, indtil systemet har stabiliseret sig. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Aktiver parkeringsbremsen med håndtaget (21, fi g. B-C). Indstil maskinen til arbejdsmode efter følgende fremgangsmåde: FORSIGTIG! Brug ikke fejemaskinen på våde overflader. Start motoren som beskrevet i foregående afsnit. Sørg for at affaldsbeholderen (2, fi g. E-F) er sænket. Indstil gradvist motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til MAX. Tænd for sugeventilatoren (25, fi g. F) ved at skubbe betjeningshåndtaget (18, fi g. B - 30, fi g. C) opad. FORSIGTIG! Når maskinen er sat i arbejdsmode og anvendes på fugtige overflader, skal sugeventilatoren slukkes. Tænd for sugeventilatoren igen, når der igen arbejdes på en tør overflade. Åbn affaldsbeholderens klap (19, fi g. F) ved at trykke og holde det venstre betjeningshåndtag (1, fi g. B-C) nede. Sænk hovedbørsten (29, fi g. E) ved at skubbe betjeningshåndtaget (4, fi g. B-C) til venstre. Denne handling vil tænde for hovedbørsten. Om nødvendigt sænkes højre sidebørste (20, fi g. E) også ved hjælp af det midterste betjeningshåndtag (3, fi g. B-C). Denne handling vil tænde for den højre sidebørste. Samme håndtag bruges til at betjene den venstre sidebørste (22, fi g. E). Deaktiver parkeringsbremsen med håndtaget (21, fi g. B-C). Påbegynd fejearbejdet med begge hænder på rattet (20, fi g. B-C), idet pedalen (25) gradvist trykkes fremefter for at køre frem eller bagud for at bakke. Kørselshastigheden justeres fra 0 til maks. hastighed ved at øge trykket på pedalen. FORSIGTIG! Børsten kan også løftes og sænkes, når maskinen er i bevægelse. Når børsterne hæves, holder de op med at dreje rundt. FORSIGTIG! Når maskinen arbejder med nedsat sugeeffekt, skal affaldsbeholderen tømmes (2) B SR 1800S D 2WD

17 BRUGERMANUAL DANSK Affaldsbeholderen (2, fig. F) tømmes efter følgende fremgangsmåde: 1 Løft og sluk for sidebørsten ved at trykke og holde det midterste betjeningshåndtag (3, fi g. B-C) nede. 1 Løft og sluk for hovedbørsten ved at skubbe og holde betjeningshåndtaget (4, fi g. B-C) til højre. 1 Sluk for sugeventilatoren (25, fi g. F) ved at skubbe betjeningshåndtaget (18, fi g. B - 30, fi g. C) nedad. 1 Luk klappen (19, fi g. F) ved at trække og holde det venstre betjeningshåndtag (1, fi g. B-C) nede. 1 Kør maskinen hen på en fast og jævn overfl ade, der egner sig til at tømme affaldsbeholderen. 1 Løft affaldsbeholderen (2, fi g. F) ved at trykke og holde det højre betjeningshåndtag (12, fi g. B - 31, fi g. C) nede. FORSIGTIG! Affaldsbeholderens maksimale aflæsningshøjde er 460 mm ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed, når affaldsbeholderen er løftet. Tøm ikke affaldsbeholderen på en hældning. ADVARSEL! Når affaldsbeholderen tømmes, kontrolleres det at der ikke er mennesker i nærheden af maskinen. Åbn klappen (19, fi g. F) for at tømme affaldsbeholderen, ved at trykke og holde det venstre betjeningshåndtag (1, fi g. B-C) nede. Efter tømning lukkes klappen (19, fi g. F) ved at trække og holde det venstre betjeningshåndtag (1, fi g. B-C) nede. Sænk affaldsbeholderen ved at trække og holde det højre betjeningshåndtag (12, fi g. B - 31, fi g. C) nede. Rens det lukkede posefi lter ved at tænde for fi lterrysteren (52, fi g. E), hvortil trykknappen (15, fi g. B-C) holdes nede i sekunder. ADVARSEL! Tænd ikke filterrysteren, når affaldsbeholderen er løftet. Følg pkt. 8 til 12 i afsnittet Transfermode. SÅDAN BRUGES DEN VENSTRE SIDEBØRSTE (EKSTRAUDSTYR) Se afsnittet Arbejdsmode i afsnittet Betjening af maskinen. SÅDAN BRUGES VINDUESVISKEREN/ SPRINKLEREN (EKSTRAUDSTYR) Tryk på kontakten (1, fi g. I) for at starte og stoppe vinduesviskeren. SÅDAN BRUGES FØRERHUSETS KLIMAANLÆG (EKSTRAUDSTYR) Tænd for klimaanlægget ved at indstille kontakten (18, fi g. C) til den første position, hvilket aktiverer den første blæserhastighed. Aktiver den anden blæserhastighed ved at indstille kontakten (18, fi g. C) til den anden position. Sluk klimaanlægget ved at sætte kontakten (18, fi g. C) tilbage i udgangsposition. SÅDAN BRUGES LYSANLÆGGET Tænd for lys- og signalanlægget ved hjælp af den kombinerede kontakt (19, fi g. C). Kontaktens funktioner er beskrevet i afsnittet Maskinbeskrivelse under Beskrivelse af kontrolpanelet inkl. funktioner. BETJENING AF HAVARIBLINKET Tænd for havariblinket med kontakten (22, fi g. C). SÅDAN LØFTES FØRERHUSET MANUELT Førerhuset løftes/sænkes manuelt efter følgende fremgangsmåde. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Fjern håndpumpens håndtag (53, fi g. E). Monter håndtaget (53, fi g. E) på håndpumpen (47). Løft førerhuset ved at dreje pumpeomskifteren (54, fi g. E) til højre. Pump ved hjælp af ovennævnte håndtag. Sænk førerhuset ved at dreje pumpeomskifteren (54, fi g. E) til venstre, og pump indtil førerhuset er sænket helt ned. 8. Indstil omskifteren (54, fi g. E) til den neutrale position. SR 1800S D 2WD (2) B 15

18 DANSK BRUGERMANUAL MONTERING AF AFFALDSBEHOLDERENS STØTTESTÆNGER Når det er nødvendigt at arbejde under affaldsbeholderen, skal den løftes helt op ved hjælp af betjeningshåndtaget (12, fi g. B - 31, fi g. C) og fastgøres med støttestængerne (4, fi g. F). EFTER BRUG Efter endt arbejde opbevares maskinen på følgende måde: Løft hovedbørsten (se afsnittet Betjening af maskinen). Løft sidebørsten (se afsnittet Betjening af maskinen). Sluk for sugeventilatoren (se afsnittet Betjening af maskinen). Indstil gashåndtaget til MIN. Løft affaldsbeholderen (se afsnittet Betjening af maskinen). Sluk motoren (se afsnittet Start og stop af dieselmotor). Sluk forlygterne. 8. Aktiver parkeringsbremsen. NÅR MASKINEN SKAL SLÆBES Når maskinen skal slæbes, gøres det efter følgende fremgangsmåde. Tøm om muligt affaldsbeholderen (2, fi g. F). Hvis den kun er lidt fuld, er det ikke nødvendigt at tømme den. Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Åbn motorhjelmen (5, fi g. F), og fastgør den med støttestangen (6, fi g. F). Drej drivsystemets (32, fi g. E) bypass-skrue (1, fi g. G) to omgange, så maskinen indstilles til "neutral". Brug krogene til at slæbe maskinen, som er markeret med de tilsvarende mærkater (55, 56, fi g. F - 57, fi g. E). TRANSPORT MED ANHÆNGER Når maskinen skal transporteres på en anhænger, anvendes de relevante kroge, og nedenstående fremgangsmåde følges. ADVARSEL! Fastspænding af maskinen skal udføres af kvalificeret arbejdskraft. Kroge til rådighed Maskinen er udstyret med følgende kroge: Sidekrog nr. 2 (55, fi g. F) Bagkrog nr. 2 (56, fi g. F) BEMÆRK Krogene er markeret med tilsvarende mærkater. Kroge Ved transport på en anhænger skal maskinen fastspændes efter følgende fremgangsmåde: Indstil maskinen til transfermode (se fremgangsmåde i det relevante afsnit). Fjern tændingsnøglen (17, fi g. B-C). Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Luk alle dæksler, hjelme, etc. Fastgør maskinen til krogene (55, 56, fi g. F) med passende bånd. OPLAGRING AF MASKINEN Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges nedenstående fremgangsmåde: Klargør maskinen som beskrevet i afsnittet Efter brug. Opbevar maskinen indendørs på et rent og tørt sted, således at den er beskyttet mod dårlige vejrforhold og følgende værdier overholdes: Temperatur: +1 C til +50 C Fugtighed: maks. 95 % Frakobl minusklemmen fra batteriet (43, fi g. F). Klargør dieselmotoren som vist i den relevante manual. FØRSTE ARBEJDSPERIODE Efter den første arbejdsperiode (de første 8 timer) er det nødvendigt at gøre følgende: Kontroller, at samtlige befæstelses- og forbindelseselementer er forsvarligt fastspændt. Efterse synlige maskindele for revner og utætheder. Efter de første 50 arbejdstimer foretages de eftersyn og udskiftninger, der er beskrevet i Skemaet over regelmæssig vedligeholdelse (2) B SR 1800S D 2WD

19 BRUGERMANUAL DANSK VEDLIGEHOLDELSE Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse. ADVARSEL! Under udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være slukket (tændingsnøglen fjernet). Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem, før enhver form for vedligeholdelse påbegyndes. BEMÆRK Brug kun originale reservedele til vedligeholdelse af maskinen. Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Denne manual omfatter et skema over regelmæssig vedligeholdelse og beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer. For andre vedligeholdelsesoperationer end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, eller for ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer, henvises til Servicemanualen som fi ndes i ethvert servicecenter. SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse Tilkøringsperiode (efter de første 50 arbejdstimer) For hver 10 arbejdstimer eller før brug For hver 200 arbejdstimer Kontrol af motoroliestand Rengøring af motorfi lter Kontrol og rengøring af motorens kølerfi nner Kontrol af kølevæskestand Kontrol af akkumulatorvæskestand Kontrol af hydraulikanlæggets oliestand og drænfi lterets driftsydelse Kontrol og rengøring af hydraulikanlæggets oliekøler Rengøring af affaldsbeholder og kontrol af pakning Kontrol af bremsevæskestand Kontrol af bakgearsalarm Kontrol af dieselmotorens (6) sikkerhedssystem for opstart Kontrol af dæktryk Kontrol af støvpanel Kontrol og justering af sidebørster Kontrol og justering af hovedbørste Udskiftning af motorolie (7)(8) Kontrol af parkeringsbremse Kontrol af generatorremmens (7) spænding Kontrol af klimaanlæggets (8) remspænding Udskiftning af dieselmotorens (7)(8) oliefi lter For hver 600 arbejdstimer For hver 200 arbejdstimer For hver 400 arbejdstimer Lange perioder SR 1800S D 2WD (2) B 17

20 DANSK BRUGERMANUAL Vedligeholdelse Tilkøringsperiode (efter de første 24 arbejdstimer) For hver 10 arbejdstimer eller før brug For hver 200 arbejdstimer For hver 600 arbejdstimer For hver 200 arbejdstimer For hver 400 arbejdstimer Lange perioder Udskiftning af brændstoffi lter (7) Kontrol og stramning af skruer og bolte (6) (6) Smøring (6) Kontrol af kølerørets muffe (7)(6) Kontrol af drivpumpens oliefi lter (6) (6) Udskiftning af hydraulikanlæggets oliesugefi lter (6) (6) Udskiftning af generatorrem (3)(6) Udskiftning af luftfi lter i førerhus (1) Kalibrering og rengøring af injektor (2)(3)(6) Udskiftning af klimaanlæggets drivrem (6) Udskiftning af motorens kølevæske (3)(6) Udskiftning af hydraulikolie (3)(6) Kontrol af bremseanlæg (6) Kontrol af hydraulikanlæggets pumpetryk (6) Lille motoreftersyn (2)(4)(6) Stort motoreftersyn (2)(5)(6) (1): Eller hvert halve år (2): Vedligeholdelse skal udføres af et Lombardini-autoriseret servicecenter (3): Eller hvert år (4): Efter 000 arbejdstimer (5): Efter arbejdstimer (6): For gældende fremgangsmåde henvises til Servicemanualen, som fi ndes i ethvert Nilfi sk-advance Servicecenter. (7): En gang om året, hvis maskinen sjældent tages i brug. (8): Hvis der anvendes en olie af lavere kvalitet, udskiftes den efter hver 125 arbejdstimer. RENGØRING AF AFFALDSBEHOLDEREN ADVARSEL! Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. Tøm affaldsbeholderen (2, fi g. F), kør maskinen hen til det udvalgte rengørings-/vaskeområde, og følg nedenstående fremgangsmåde: Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Løft affaldsbeholderen (2, fi g. F), som beskrevet i det relevante afsnit. Åbn klappen (19, fi g. F). Monter støttestængerne (4, fi g. F). Rengør affaldsbeholderen med trykvand. FORSIGTIG! Rens kun klappen og den nederste del af affaldsbeholderen med trykvand, så det lukkede posefilter (26, fig. E) ikke bliver vådt (2) B SR 1800S D 2WD

21 BRUGERMANUAL DANSK UDSKIFTNING AF DET LUKKEDE POSEFILTER Udskift det lukkede posefi lter efter følgende fremgangsmåde: Klargør maskinen som beskrevet i afsnittet Efter brug. Afmonter affaldsbeholderens hjelm (1, fi g. F) ved at løsne spændeskruen (58, fi g. E). Fjern affaldsbeholderens hjelm (1, fi g. H) ved at løsne de 6 spændeskruer (2, fi g. G). Fjern de 6 skruer (1, fi g. J) og derefter de 3 monteringsplader på det lukkede posefi lter (2, fi g. J). Løft det lukkede posefi lter (1, fi g. L), frakobl fi lterrystermotorens kabel (2), og udskift fi lteret. Følg pkt. 2, 3, 4 og 5 i omvendt rækkefølge. BEMÆRK Følg samme fremgangsmåde for rengøring. KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIESTAND Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Ved hjælp af indikatoren (11, fi g. F) kontrolleres det, at oliestanden i tanken er mellem mærkerne MIN og MAX. Løsn om nødvendigt dækslet (41, fi g. E), og fyld efter. For yderligere oplysninger om de forskellige olietyper henvises til afsnittet Tekniske data. BEMÆRK Efterfyld med samme type olie, som den der er i tanken. Skru dækslet (41, fi g. E) på. Luk førersædets afskærmning (8, fi g. F). UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIEFILTERET ADVARSEL! Hydraulikolien er meget ætsende, så det anbefales at bære handsker. Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Anbring en egnet beholder til højre for baghjulet (37, fi g. E) fl ugtende med hydraulikolietankens drænprop (42, fi g. E). Løsn og fjern proppen (42, fi g. E), og tøm hydrauliktanken for olie. Skru proppen (42, fi g. E) på, når tanken er tom. Fjern olietankens dæksel (59, fi g. E). Løsn de 2 sugefi ltre (40, fi g. E) ved hjælp af en D50- nøgle, og udskift dem. Rens olietanken (39, fi g. E) omkring dækslet (59, Fig. E). Fastgør dækslet med tætningsmasse og skruer. Hæld olien tilbage. ADVARSEL! Overhold alle gældende love og bestemmelser mht. bortskaffelse af olier og filtre. UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIE ADVARSEL! Hydraulikolien er meget ætsende, så det anbefales at bære handsker Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Anbring en egnet beholder til højre for baghjulet (37, fi g. E) fl ugtende med hydraulikolietankens drænprop (42, fi g. E). Løsn og fjern proppen (42, fi g. E), og tøm hydrauliktanken for olie. Skru proppen (42, fi g. E) på, når tanken er tom. Fjern olietankens dæksel (59, fi g. E). Løsn de 2 sugefi ltre (40, fi g. E) som beskrevet i det relevante afsnit. Rens olietanken (39, fi g. E) omkring dækslet (59, Fig. E). Fastgør dækslet med tætningsmasse og skruer. Efterfyld med olie af samme type eller lignende (se afsnittet Tekniske data). ADVARSEL! Overhold alle gældende love og bestemmelser mht. bortskaffelse af olier og filtre. KONTROL AF HYDRAULIKANLÆGGETS OLIEKØLER ADVARSEL! Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt, når der arbejdes med trykluft eller højtryksrenser. Kør maskinen hen på en fast og jævn overfl ade, og aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Rengør hydraulikanlæggets oliekøler (48, fi g. E) med trykluft (maks. 6 bar). Lad om nødvendigt trykluften gå i modsat retning af køleluften. Kontroller, at ventilatoren drejer frit rundt indvendigt i radiatoren (48, fi g. E). Følg pkt. 3 til 6 i omvendt rækkefølge. SR 1800S D 2WD (2) B 19

22 DANSK BRUGERMANUAL KONTROL AF AKKUMULATORVÆSKESTAND ADVARSEL! Beskyt kropsdelene (øjne, hår, hænder, etc.) forsvarligt ved kontrol og rengøring af batteriet. Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Åbn førersædets afskærmning (8, fi g. F). Kontroller væskestanden i batteriet (43, fi g. E), og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. Rengør om nødvendigt batteriet. Efterse batteriklemmernes forbindelser for oksidering. Luk førersædets afskærmning (8, fi g. F). KONTROL AF BREMSEVÆSKESTAND Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Løft affaldsbeholderen fuldstændigt, som beskrevet i det relevante afsnit. Monter støttestængerne (4, fi g. F). Kontroller, at brændstofstanden i tanken (12, fi g. F) er mellem mærkerne MAX og MIN. Efterfyld om nødvendigt med den samme type brændstof, som den der er i tanken. Anvendt væsketype: DOT Fjern støttestængerne (4, fi g. F), og sænk affaldsbeholderen. KONTROL AF BAKGEARSALARM (EKSTRAUDSTYR) Kontroller, at bakgearsalarmen går i gang, når maskinen bakker. Foretag de nødvendige justeringer af den relevante føler, som beskrevet i Servicemanualen. KONTROL AF DÆKTRYK Aktiver parkeringsbremsen (21, fi g. B-C). Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Dæktrykket skal svare til følgende angivelser: Fordæk: 7,0 Bar Bagdæk: 7,0 Bar ADVARSEL! Overhold det anbefalede dæktryk, som angivet på de pågældende klæbemærker. Fabrikantens kapacitetsangivelse er baseret på almindelig kørehastighed og belastning og kan adskille sig fra den aktuelle brug af maskinen. HØJDEKONTROL OG JUSTERING AF SIDEBØRSTE Kontroller sidebørstens mønster efter følgende fremgangsmåde: Kør maskinen hen på et fl adt underlag. Stands maskinen, sænk sidebørsterne, og lad dem dreje rundt i nogle få sekunder. Stands og løft sidebørsterne, og fl yt maskinen. Kontroller, at sidebørstens mønster er som vist i fi guren (fi g. M), i henhold til maskinretningen (3, fi g. M). Den højre sidebørste skal være i berøring med gulvet i en cirkelbue, der går fra positionen "klokken 9" til positionen "klokken 4" (1, fi g. M). Den venstre sidebørste skal være i berøring med gulvet i en cirkelbue, der går fra positionen "klokken 8" til positionen "klokken 3" (2, fi g. M). Hvis mønsteret ikke passer til angivelserne, justeres sidebørstens højde ved hjælp af skruen (1, fi g. N). BEMÆRK Hvis sidebørsterne er for slidte, vil denne justering ikke længere være mulig. Udskift børsterne som beskrevet i det relevante afsnit. UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTE 8. BEMÆRK Der fi ndes børster med hårdere og blødere børstehår. Nedenstående fremgangsmåde gælder for alle børstetyper. FORSIGTIG! Det anbefales at bære beskyttelseshandsker ved udskiftning af sidebørsterne, da der kan være skarpe genstande mellem børstehårene. Klargør maskinen som beskrevet i afsnittet Efter brug. Start motoren som beskrevet i det relevante afsnit. Indstil motorens gashåndtag (19, fi g. B - 29, fi g. C) til MAX. Løft affaldsbeholderen (2, fi g. F) ved at trykke og holde venstre betjeningshåndtag (12, fi g. B - 31, fi g. C) nede, med henblik på at få adgang til området under sidebørsten. Sluk motoren ved at dreje tændingsnøglen (17, fi g. B-C) helt i bund mod uret, og tag den ud. Fjern låseskruen (1, fi g. P), afmonter sidebørsten, og udskift den. Fastgør sidebørsten med skruen (1, fi g. P). Løft affaldsbeholderen (2, fi g. F) ved at trække og holde fast i det højre betjeningshåndtag (12, fi g. B - 31, fi g. C) (2) B SR 1800S D 2WD

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance

RS 1300 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 33014091(3)2008-02 B. Nilfisk. RS 1300 by Nilfisk Advance RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014091(3)2008-02 B A Сертификат за съответствие Conformity certificate

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810

AC-SIMILE SWEEPER RS 501 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33015501(2)2006-10 B S311362 S310810 SWEEPER RS 501 A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : RS 501 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : Undertegnede

Lisätiedot

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C BRUGERMNUL ORIGINLE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJ LKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSNVISNING URSPRUNGLIG INSTRUKTIONER 9098684000 Edition 2 2010-12

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

FLOORTEC R 670 P BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER FLOORTEC R 670 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner

SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning Användarinstruktioner SC500 Instructions for use Brugsvejledning Ohjeet käyttöä varten Bruksanvisning nvändarinstruktioner 11/2014 Revised 03/2016 (2) 9099974000 Dansk Suomi Norsk Svensk Models: 9087350020-9087351020 - 9087355020

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1601 B BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019318 Edition 1 2009-01 Printed

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Lisätiedot

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SR 1450 B-D BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 2200 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1450 P. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1450 P A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1450 P Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 9097058000(1)2007-02 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER 03/2012 (4) 33019216 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1700 2WD B. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1700 2WD B A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1700 2WD

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B

FLOORTEC R 570 P KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK (2) B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 P DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2727 000 (2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING

SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE 1/15 (1) 9100000383. Model: 9087360020-9087364020 BRUGSVEJLEDNING OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING 1/15 (1) 9100000383 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING Model: 9087360020-9087364020 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN BRUKSANVISNING ANVÄNDARINSTRUKTIONER SC2000 INSTRUCTIONS FOR USE Сертификат за съответствие

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO

Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SE DK FI NO Bruksanvisning Bruganvisning Käyttöohje Bruksanvisning SÅGTILLSATS SAVVÆRKTØJ SAHALISÄLAITE SAGTILBEHØR SE DK FI NO SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Maskinen kan vara farlig. Slarvigt eller

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41

HOC620B. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 HOC620B DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 28 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 41 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING 118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B

AC-SIMILE FAC SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING (3) B SWEEPER SR 1000S B BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 1957 000(3)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1000S B Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7221.3U Spis HCE7221.3U Vapaasti seisova liesi HCE7221.3U Komfyr HCE7221.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...25 [fi] Käyttöohje... 46 [no] Bruksveiledning... 68 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot