Henkilöstöraportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2013

2 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ... 9 TYÖKYVYN YLLÄPITO KOULUTUS SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTAPATURMAT PALKKAKUSTANNUKSET ELÄKÖITYMINEN REKRYTOINTI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VUONNA

3 2 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tarkoituksena on kerätä yhteen henkilöstöön liittyviä tilastotietoja sekä henkilöstöön vuoden 2013 aikana kohdistuneita tapahtumia. Kertomus on laadittu kiinteässä yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kesken. Kertomuksessa on myös tarkasteltu toimenpiteitä henkilöstöstrategian osalta. Tärkeää olisi, että näiden kerättyjen tietojen pohjalta voitaisiin suunnata toimenpiteitä, joilla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä resurssien oikeaa kohdentamista. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi Raisiossa jouduttiin vuonna 2013 suorittamaan toimenpiteitä henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena oli 1,5 milj. euron säästön aikaansaaminen. Keinot säästöjen aikaan saamiseksi jaettiin kolmeen suunnilleen yhtä suureen erään. Nämä olivat lomapalkkavarauksen pienentäminen, tehtävien täyttämättä jättäminen ja sijaisuuksien vähentäminen sekä lomautukset ja vapaaehtoiset vapaat. Maan hallituksen hankkeessa kuntarakenteen uudistamiseksi oltiin siirtymässä vaiheeseen, jossa suurten kaupunkiseutujen kuntarakennetta tarkastellaan valtion velvoittamana. Samoin sosiaali- ja terveystoimen rakenteen uudistamiseen tähtäävä sote-hanke eteni vuoden aikana. Hankkeet ovat työllistäneet erityisesti johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Ne ovat myös aiheuttaneet epävarmuutta tulevaisuuden suhteen koko henkilöstössä. Työhyvinvoinnin kehittämisen osalta Raisio on ollut mukana valtakunnallisessa TK2-hankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuutta kehittää perinteisiä Kelan kuntoutuksia niin, että huomioidaan paremmin yksilön tarpeet ja huomioidaan työyhteisö kuntoutuksen yhteydessä. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN Henkilöstöstrategia on laadittu vuosille Siinä on kuusi pääkohtaa joiden toteutumista on lyhyesti kommentoitu seuraavassa. 1. Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö Henkilöstöstrategiaa laadittaessa lähdettiin siitä, että huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne ei henkilöstömäärä saisi kasvaa. Henkilöstön määrä on kuitenkin kasvanut strategiakaudella. Ainoastaan viime vuonna on saatu aikaan pientä laskua henkilöstömäärässä. Henkilöstön näkemyksiä on tarkasteltu Kunta 10 tutkimuksen yhteydessä. Viimeisin kysely toteutettiin vuonna Sen mukaan Raision kaupungin viranhaltijat ja työntekijät kokevat vähemmän paineita työssään kuin vertailukaupungeissa. Tämän voi tulkita henkilöstön mitoituksen kannalta positiiviseksi asiaksi. Raisiolaiset olivat myös keskimääräistä valmiimpia suosittelemaan työnantajaansa ulkopuolisille. 76,2 % viranhaltijoista ja työntekijöistä suositteli kaupunkia työnantajana kun tutkimuksen keskiarvo oli 72,9 %. Sen sijaan työpaikan ilmapiiri nähtiin Raisiossa huonompana kuin muissa tutkimuskunnissa keskimäärin.

4 3 2. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Kaupungin oma keskitetty koulutus painottui esimiesten valmentamiseen ns. esimiestreenien muodossa. Muu koulutus on ollut keskusten vastuulla. Kaupunki tukee myös henkilöstön omalla ajalla tapahtuvaa omaehtoista kouluttautumista. 3. Palkkaus Kaupungin tehtäväkohtaisten palkkojen kehitystä seurataan alueellisesti Kuntatyönantajien tilastojen kautta. Viimeisin tilasto on vuodelta Tämän mukaan 10 suurimmassa ammattiryhmässä Raision keskimääräinen kuukausipalkka on 16,5 alle alueellisen keskiarvon. 4. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi R1PitStop hankkeen puitteissa jatkettiin esimiesten valmennusta oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi omana ryhmänään järjestettiin painonhallintaan keskittynyt hanke. Hankkeiden pääasiallisen vetovastuun kantoi liikuntatoimi. Perinteinen henkilökunnan päivä järjestettiin Osallistumisia kirjattiin päivän aikana noin 550. Kela on pyrkinyt kehittämään omaa työikäisten kuntoutustansa TK2 hankkeen puitteissa. Raisiolla ja Naantalilla on ollut hankkeessa kaksi yhteistä kymmenen hengen ryhmää. Tavoitteena on ollut kehittää yksilöllisempää ja paremmin työelämän huomioivaa kuntoutusta. Työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmat pidetään ajan tasalla. 5. Johtaminen Raisiossa on panostettu avoimeen johtamiskulttuuriin. Kaikissa johtoryhmissä ja kehittämishankkeissa on henkilöstön edustus. Myös sisäinen tiedotus on ollut aktiivista mm. sisäisen tiedotteen Resorin kautta sekä henkilöstön käytössä olevan intranet sivuston Raitin kautta. Esimiesten koulutusta jatkettiin esimiestreenien muodossa. 6. Tasa-arvo Kaupungilla on tasa-arvosuunnitelma sekä ohjeistuksena yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut työpaikan pelisäännöt. Asiakkaita ja henkilöstöä koskevaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittiin vuoden aikana. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA Kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmä toimi samalla myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Kaupunkia toimikunnassa edustaa kymmenen jäsentä, joista kolme on kaupunginhallituksen edustajia ja seitsemän johtavia viranhaltijoita. Henkilöstöä ryhmässä edustavat pääluottamusmiehet (7 kpl), työsuojeluvaltuutettu ja erikseen valittava toimihenkilöedustaja. Toimikunnan toimikausi on neljä vuotta ja se on vastaava kuin työsuoje-

5 lun toimielinten toimikausi. Vuosi 2013 oli toimikunnan neljäs toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä ja varapuheenjohtajana pääluottamusmies Jorma Uoti. Sihteerinä toimi työsuojelupäällikkö Jussi Moilanen. Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Yhteistoimintaryhmä käsitteli kokouksissaan mm. kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä, valtakunnallista työsuojelun valvontahanketta, rikkomusten hallintaan liittyvää ohjetta, Kunta 10 -tutkimuksen tuloksia, yhteistoiminnan johtosäännön tarkistusta ja valitsi henkilöstön edustajat johtoryhmiin. Lisäksi jokaisessa kokouksessa käsiteltiin kaupungissa tehtyjä työsuojelutarkastuksia. Keskusten yhteistyöryhmät käsittelivät keskusten toimialaan liittyviä yhteistyökysymyksiä. Teknisen keskuksen yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja sivistyskeskuksen ryhmä kerran. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ryhmä ei kokoontunut vuonna TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinnan merkitystä on korostettu työturvallisuuden parantamiseksi, työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja korvauskustannusten minimoimiseksi. Tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä vaarojen ja haittojen tunnistamiseen ja poistamiseen. Työsuojelussa vuoden 2013 teemana on ollut työyhteisön ilmapiirin tukeminen. Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa ja ihmisten välinen yhteistyö sekä vuorovaikutus vaikuttavat ratkaisevasti ilmapiiriin. Tässä työsuojeluorganisaatio on ollut tuottamassa asiantuntijapalveluja työyhteisön kehittämiseen. Turvallisuus on parantunut myös edelleen jatkuvalla pelastussuunnitelmien päivityksillä. Turvallisuuskoulutukset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Koulutuksia järjestettiin mm. ensiavusta, alkusammutuksesta ja asiakasväkivallan uhka tilanteista. Vuosi 2013 oli myös työsuojeluvaalivuosi. Vaaleissa valittiin työsuojeluvaltuutettu ja hänelle kaksi varavaltuutettua kaudelle Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Pekka Järvinen ja varavaltuutetuiksi Sari Pönkä ja Kimmo Suominen. Vuonna 2014 aloittaa toimintansa myös kolme työsuojeluasiamiestä. Työsuojeluhenkilöstö on kehittänyt yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja on osallistunut aktiivisesti yhteistoimintaryhmän ja sisäilmastotyöryhmän toimintaan. Sisäilmastoasioiden ratkaisemiseksi on kaupungissa tehty paljon työtä, valitettavasti kaikkia ongelmia ei vielä ole saatu selvitettyä. Työpaikkakokouksissa on käyty puhumassa ajankohtaisista turvallisuus- ja työsuojeluasioista. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärätiedot voidaan ilmaista monella eri tavalla. Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksessa todetaan, että raportin tiedot tulee koota vuosittain tilanteen mukaan. Näin eri vuosien ja eri kuntien tiedot ovat vertailukelpoisia. Raision kaupungissa on vuoteen 2010 asti seurattu kaupungin palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön määrää seuraamalla tilanteessa käytössä olleiden vakanssien määrällä.

6 5 Palkkajärjestelmän vaihtumisen myötä seurannassa on siirrytty seuraamaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrää tilanteessa. Vuoteen 2012 verrattuna vakinaisten määrä on vähentynyt 5 henkilöllä. Määräaikaisia oli tilanteessa 51 työntekijää vähemmän kuin vuonna Määräaikaisista työntekijöistä 16 työntekijää oli työllistetty palkkatuella. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin ei ole laskettu mukaan omais- ja perhehoitajia. 1 Vuoden 2012 henkilöstöraportissa määräaikaisen henkilöstön määräksi on ilmoitettu 193. Lukumäärä on tarkistettu helmikuussa 2014 ja tässä korjattu oikeaksi.

7 6 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,4 Määräaikaiset ,1 joista palkkatukityöllistettyjä Yhteensä ,4 Palvelussuhde Koha Sote Sike Teke Vakinaiset Määräaikaiset joista palkkatukityöllistettyjä Yhteensä Palvelussuhde Koha Sote Sike Teke Osa-aikaiset työntekijät, vakituiset joista naisia Vakanssit Määräaikaiset Yhteensä Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Yhteensä Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä (31.12.). Työvoimaksi lasketaan kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta omais- ja perhehoitajia) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä. Nämä palkalliset päivät kalenteripäivinä jaetaan tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin saadaan keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * (osa-aikaprosentti/100) Esim. henkilötyövuoden laskennasta: Kokoaikainen työntekijä joka ei ole ollut vuoden aikana lainkaan palkattomilla vapailla näkyy seurannassa yhtenä henkilötyövuotena. 50 % työaikaa tekevä työntekijä jolla ei ole palkattomia vapaita lasketaan 0,5 henkilötyövuodeksi. Henkilö, joka on ollut vuoden aikana 3 kuukauden työsuhteessa 100 % työajalla, lasketaan 0,25 henkilötyövuodeksi.

8 7 Raision kaupungin henkilöstön määrä väheni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrän vähenemiseen vaikutti vuonna 2013 lomautukset ja palkattomat vapaat. Konsernihallinnon työvoima väheni 0,9 htv, sosiaali- ja terveyskeskuksen työvoima lisääntyi 7,1 htv, sivistyskeskuksen lisääntyi 3,6 htv ja teknisen keskuksen työvoima väheni 14,8 htv.

9 8 Henkilötyövuodet Kk- ja tuntipalkkaiset yhteensä Konsernihallinto 19,5 21,4 20,4-0, Soster/hallinto 11,2 9,9 8,3-1, Vastaanottopalvelut 69,3 77,1 80,6 3, Kuntoutuspalvelut 11,0 12,4 11,7-0, Suun terveydenhuolto 43,0 42,6 42,5-0, Työterveyshuolto 16,3 16,9 15,9-1, Perhepalvelut 27,0 29,0 28,8-0, Aikuissosiaalityö 28,4 34,7 33,4-1, Vammaispalvelut 31,0 31,7 31,6-0, Aikuisten psykosos.palvelut 12,6 12,8 15,7 2, Hoito- ja hoivapalvelut 306,1 318,6 324,7 6, Sike/hallinto 4,8 4,8 4,4-0, Lukio 29,2 29,3 29,2-0, Perusopetus 193,6 208,7 215,8 7, Työväenopisto 8,8 7,4 7,9 0, Varhaiskasvatus 258,9 264,6 261,8-2, Kirjastopalvelut 20,4 21,5 20,2-1, Kulttuuripalvelut 4,9 3,5 3,6 0, Liikuntapalvelut 23,9 22,6 22,8 0, Nuorisopalvelut 14,9 13,5 13,8 0, Ympäristö- ja rakennusvalvonta 18,7 18,5 17,4-1, Talous- ja hallintopalvelut 19,6 19,7 19,1-0, Tietohallintopalvelut 6,9 7,4 6,0-1, Tilapalvelut 134,4 135,8 129,8-6, Maankäyttöpalvelut 23,4 23,3 22,4-0, Kuntatekniset palvelut 41,3 40,4 36,6-3, Kaukolämpöpalvelut 1,6 0,2 0,0-0, Vesihuoltopalvelut 12,0 10,1 9,4-0,7 Keskuksittain Konsernihallinto 19,5 21,4 20,4-0,9 Sosiaali- ja terveyskeskus 555,9 585,8 592,9 7,1 Sivistyskeskus 559,4 575,9 579,5 3,6 Tekninen keskus 258,0 255,4 240,7-14,8 Raisio 1392,8 1438,4 1433,5-4,9 htv Muutos 2012/2013 htv = työpäivät - palkattomat poissaolot = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat) Kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso ja työväenopisto: Luvut laskettu manuaalisesti keskusten ilmoittamien tuntimäärien perusteella, yht. n. 200 henk. Soten luvuista on poistettu omais- ja perhehoitajat. Aikuissosisaalityön työvoima sisältää kaikki sosiaalisin perustein palkatut.

10 9 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Raision kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 47 vuotta. Vakituisista työntekijöistä 46,5 % on yli 50 vuotiaita. Alle 30-vuotiaita vakituisista työntekijöistä on 6 %.

11 10

12 11 TYÖKYVYN YLLÄPITO Kaupungin työntekijöitä on osallistunut Kelan rahoittamaan TK2 hankkeen kuntoutukseen sekä TYK ja Aslak-kuntoutuksiin. Työntekijät ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet Aslak-kursseille. TK2 hanke alkoi vuonna 2012 ja sai jatkoa v Kurssi toteutettiin yhdessä Naantalin kaupungin kanssa. TYK muotoiseen kuntoutukseen on hakeutunut eri ammattien edustajia joko työterveyslääkärin suosituksesta tai omasta aloitteesta. Työkyvyn ylläpitoon tähtää osaltaan myös virkistystoiminta, johon sisältyy liikuntaa, kulttuuritoimintaa, yhteisiä juhlia ja kahden kesämökin käyttömahdollisuus Villan tilan yhteydessä. Suurin yksittäinen liikuntamuoto on uintikeskus Ulpukan uinti ja kuntosalin ilmainen käyttömahdollisuus. Vuonna 2012 kertyi (vuonna 2012 kertyi 5 144) uintikertaa tai kuntosalikäyntiä. KOULUTUS Tällä hetkellä Raision kaupungilla ei ole käytössä ohjelmaa jolla voisi kerätä kaupunkitasoista tietoa työntekijöiden koulutuspäivien määrästä tuli voimaan lakikokonaisuus (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (kuntakonsernin yhteisöt) ja Laki koulutuksen korvaamisesta), jotka edellyttävät että työnantaja laatii vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Työnantajan on mahdollista saada koulutuskorvausta (max. 3 päivää/työntekijä), kunhan ko. koulutukset on kirjattu koulutussuunnitelmaan. Raision kaupungin koulutussuunnitelma vuodelle 2014 käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ( ) ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ( ). Raision kaupungille on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Suunnitelmassa ei ole määritelty vuodelle 2014 kaupunkitasoista koulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Painopiste tulee olemaan ammattialakohtaisissa ammatillisissa koulutuksissa. Vuoden 2014 kaupunkitasoisena tavoitteena on aloittaa kaupunkitasoisen osaamisen arvioinnin, ennakoinnin ja kehittämisen toimintatavan kehittäminen. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomioita eläköitymisen hallintaan. Toteutettavien koulutusten tulee perustua osaamisen arvioinnin ja ennakoinnin analyysiin, Raision kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kehittämiskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden näkökulmaa toteutuneen koulutuksen riittävyyteen seurataan Kunta 10-kyselyn yhteydessä (seuraava kysely syksyllä 2014). Henkilöstöhallinto, keskusten johto ja esimiehet seuraavat koulutussuunnitelman toteutumista. Toteutumisesta raportoidaan vuoden 2014 henkilöstöraportissa ja vuoden 2015 koulutussuunnitelmassa.

13 12 Esimiestreenejä järjestettiin 2 kpl: Kunta 10 tulosten käsittely, 74 osallistujaa Raision kaupungin strategia , 84 osallistujaa Henkilökunnan omaehtoiseen koulutukseen (suoritetaan omalla ajalla), myönnettiin tukea euroa yhteensä 10 henkilölle. SAIRAUSPOISSAOLOT Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksen yhteydessä keräämien ja laskemien tietojen mukaan Raision kaupungin sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuoteen 2012 verrattuna 0,4 päivää henkilötyövuotta kohti. (TTL: Kunta10 tutkimus). Vuoteen 2010 verrattuna sairauspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi, n 3 pv henkilötyövuotta kohden.

14 13 Työterveyslaitoksen tuottaman tiedon rinnalle on Raisiossa kehitetty sairauspoissaolotilastointia, jonka tiedot on kerätty palkkajärjestelmästä siten, että henkilötyövuosiin on laskettu mukaan kaikki palkallinen työ ja koko henkilöstö (sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät). Tämän laskentatavan mukaan Raision kaupungin sairauspoissaolot vuonna 2013 olivat 18,7 päivää henkilötyövuotta kohden eli lisääntyneet 1,2 päivää henkilötyövuotta kohden vuoteen 2012 verrattuna. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden htv 1392,8 1438,4 1433,5 sairauspäiviä/htv 17,8 17,5 18,7

15 14 Vuonna 2013 lyhyet (1-3 päivää ja 4-10 päivää kestävät sairauspoissaolot) ovat jonkin verran vähentyneet edellisiin vuosiin verrattuna, mutta yli kuukauden ja etenkin yli 3 kk kestävät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja niiden kasvun myötä myös sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kasvanut. Keskuksittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat kasvaneet sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja sivistyskeskuksessa.

16 15 Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus pv pv pv pv pv yli 180 pv yhteensä pv Raision kaupungin varhaisen puuttumisen/tuen ohje päivitettiin vuoden 2012 aikana. Ohjeen mukaan esimiehen tulee ottaa poissaolot puheeksi työntekijän kanssa silloin kun henkilö on ollut poissa kalenterivuoden aikana sairauden takia yli kolmekymmentä (30) päivää tai usein toistuen vähintään viisi (5) kertaa kalenterivuoden aikana. Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut vuoden 2013 aikana. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki velvoittavat työnantajan ilmoittamaan työterveyshuollolle, kun henkilö on poissa työstä kalenterivuoden aikana 30 päivää. Raisiossa sairauspoissaolot ilmoitetaan työterveyshuollolle keskitetysti henkilöstöhallinnosta kerran kuussa. Myös esimiehille lähetetään kuukausittain tieto ns. poissaolojen hälytysrajat ylittäneiden työntekijöiden sairauspoissaoloista. Uudistusten tavoitteena on edistää työntekijän työkyvyn palautumista, selvittää mahdollisuuksia mukauttaa työtä jäljellä olevan työkyvyn mukaiseksi ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Sairauspoissaolo yli 30 pv v aikana, päivien lukumäärä/työntekijä väh yli 150 yhteensä Toimivat työkykyjohtamisen käytännöt ovat olennainen osa kustannustietoista henkilöstöjohtamista. Sairauspoissaolokustannusten lisäksi (mm. sairauspoissaoloajan palkka, sijaiskustannukset) työnantaja maksaa eläkelaitokselle ns.varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua. Työnantaja maksaa varhemaksua, kun työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, joka myönnetään silloin kun arvioidaan että määräaikaisesta työkyvyttömyydestä huolimatta työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Ennenaikaisista eläkkeistä kuntatyönantajille aiheutuvat eläkemaksut on määritelty siten, että maksujärjestelmästä hyötyvät ne työnantajat, jotka panostavat työhyvinvointiin ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon esimerkiksi työjärjestelyin tai ammatillisen kuntoutuksen avulla. Keva päättää varhemaksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen. Vuonna 2013 Raision kaupungin varhemaksu oli euroa (vuonna 2012: ). Vuosina 2009 ja 2010 Raision kaupungin maksama varhemaksu oli selvästi korkeampi kuin kuntasektorin keskiarvo. Vuosina tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan, tällä hetkellä Raision kaupungin varhemaksut ovat alle kuntien keskiarvon. Lisääntyneet sairauspoissaolot saattavat kuitenkin ennakoida sitä että tulevina vuosina ennenaikainen eläköityminen lisääntyy.

17 16 maksu % Vuosi maksu suurena maksu % palkkasummasta kuntien keskiarvosta ,4 89, ,8 102, ,3 120, ,6 149, ,8 140, ,0 97, ,7 72, * ,7 74, * ,7 79,0 * Ennakkotieto, vuoden 2013 lopulliset maksut selviävät syksyllä 2014 ja vuoden 2014 maksut syksyllä 2015 TYÖTERVEYSHUOLTO Raision terveyskeskuksen työterveyshoitoyksikkö Työterveyshuolto Aurinkoristeys tuottaa Raision kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut. Raision kaupungin työterveyssopimus käsittää henkilöstön lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalvelut. Kaupungin henkilöstölle työterveyspalveluja on ollut toteuttamassa kaupungille nimetyt työterveyslääkärit (2) sekä työterveyshoitajat (2). Vakituisten lääkäreiden vajetta on pyritty paikkaamaan sijaislääkäreillä. Asiantuntijoina ovat toimineet työfysioterapeutti ja työpsykologi. Toimintasuunnitelman mukaan toiminta

18 on ollut lakisääteistä ja ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, sisältäen suunnitellut työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit sekä henkilöstön ohjauksen ja neuvonnan. 17 Vuoden 2013 aikana tehtiin työpaikkakäyntejä Huvikummun, Lapiokujan, Metsäaron ja Pasalan päiväkoteihin. Pasalan päiväkodissa käytiin myös rakennustarkastuskäynnillä pitkän remontin jälkeen. Lisäksi työpaikkakäyntejä on tehty Raision sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoille sekä aikuissosiaalikeskuksen tiloihin. Työpaikkakäynteihin liittyivät työntekijöiden terveystarkastukset (terveydenhoitajan sekä tarvittaessa työfysioterapeutin ohjeistus). Työterveyshuolto on osallistunut työyhteisöjen kehittämiseen, kuntoutustarveselvittelyihin sekä uudelleensijoitus- ja työkykyarvioihin. Ikäryhmätoimintana jatkettiin 50-vuotiaille suunnattuja terveystarkastuksia. Määräaikaistarkastuksiin on kutsuttu riskityöntekijät: maalarit, muurarit ja hoitoalan yötyöntekijät. Työterveyshuollon palvelut ovat olleet saatavana myös työllistetyille, kuntoutusrahalla oleville sekä siviilipalvelusvelvollisille ja kesätyöntekijöille. Työfysioterapeutti on asiantuntijana tehnyt työpaikkakäyntejä ja selvityksiä, fyysisen työn kuormituksen arviointia, sekä ergonomian tarkistamista näyttöpäätelasien hankintaa varten. Työfysioterapeutti on toimintasuunnitelman mukaisesti toteuttanut ergonomian ja kohdennettujen ryhmien potilassiirto-ohjausta ja neuvontaa. Työpsykologin tiedonanto-, neuvonta- ja ohjaus-toiminta on kohdistunut sekä yksittäisiin työntekijöihin että työyhteisöihin. Yksilötyö on keskittynyt työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttavien ongelmien arviointiin, selvittelyyn ja jatkosuunnitelmien tekemiseen. Työyhteisötyö on perustunut toimintasuunnitelmaan ja työyhteisöjen tarpeisiin. Työpsykologi on selvittänyt psyykkistä ja sosiaalista kuormitusta kyselyin ja haastatteluin sekä järjestänyt palaute-, ohjaus- ja keskustelutilaisuuksia työryhmille. Lisäksi työpsykologi on osallistunut esimiesten tukena konfliktien selvittelyyn ja vetänyt kriisi-istuntoja työyhteisöjä kohdanneissa kriisitilanteissa. Työterveyshuollon asiakaskäynti- sekä työpaikkakäyntitilasto Työntekijään kohdistettua toiminta (kpl) Työympäristö ja työyhteisö (tuntia) Työntekijä Tietojen anto ja Terveystarkastukset ohjaus Sairaanhoitokäynnit Työpaikkakäynnit Lääkäri ,5 21 Terveydenhoitaja ,5 54,5 Fysioterapeutti ,5 165,5 Psykologi Erikoislääkäri Laboratorio Röntgen

19 18 TYÖTAPATURMAT Työtapaturmien määrässä on tapahtunut laskua vuoteen 2012 verraten. Työtapaturmia sattui vuonna 2013 yhteensä 111 kappaletta. Vuonna 2012 tapaturmia sattui 131. Tapaturmat jakaantuvat työtapaturmiin 90 kpl, työmatkatapaturmiin19 kpl ja ammattitauteihin /tutkimuksiin 2 kpl. 2 Tapaturmien torjuntatyöhön on olemassa välineitä ja tavoitteeksi asetetaan pyrkimys kohti nollaa tapaturmaa. Kaikkien tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkiminen on välttämätöntä. Tapaturmien tutkintatulokset ja tehdyt työturvallisuutta parantavat toimenpiteet täytyy käsitellä työpaikkakokouksissa. Vaaran arvioinnit ja niiden päivitykset tehdään vuosittain. Työsuojeluhenkilöstö auttaa tarvittaessa näissä toimenpiteissä. 2 Vuodesta 2013 lähtien henkilöstöraportin tapaturmalukujen ilmoitustapaa on hiukan muutettu. Vakuutusyhtiön ilmoittamiin lukuihin on lisätty 1-3 päivän tapaturmapoissaolot. Myös korvaussummia on täydennetty. Vakuutusyhtiö kohdistaa tapaturmasta aiheutuneita korvaussummat vain sille vuodelle jolloin tapaturma on sattunut. Nyt on käytetty laskutapaa jossa esim. vuoden 2013 korvaussummiin on lisätty ne korvaukset jotka on maksettu vuonna 2013 vaikka tapaturma on sattunut vuonna Ilman laskutapamuutoksia vuoden 2013 luvut olisivat pienemmät: tapaturmien määrä 100, korvauspäivät yhteensä 576 ja tapaturmakorvaukset yhteensä

20 19 PALKKAKUSTANNUKSET Vuoden 2013 käyttötalouden palkkakustannukset (palkat ja palkkiot joista vähennetty henkilöstökorvaukset) olivat euroa. Palkkasumma väheni vuoteen 2012 verrattuna 3,4 %. Palkankorotusten kustannusvaikutus vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin + 1,9 %. Keskipalkka, kokonaisansio (tehtäväkohtainen palkka + lisät), koko henkilöstö Kaikki Miehet Naiset Kvtes 2595,5 3112,9 2521,2 Perhepäivähoitajat 1728,8 Teknisten sopimus 2447,0 2967,8 2250,4 Lääkärisopimus 5300,8 5893,7 5173,8 Ovtes 3522,2 3640,1 3478,6 ELÄKÖITYMINEN Keva toimittaa vuosittain tilaston Raision kaupungin eläkkeelle jääneistä työntekijöistä eläkelajeittain. Tilaston mukaan vuonna 2013 jäi toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) 48 kaupungin työntekijää. Osa-aikaiselle eläkkeelle jäi 10 työntekijää.

21 Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 61,9 vuotta. 3 Keski-ikä on vuosien välillä vaihdellut 57,3 ja 61,9 vuoden välillä. Eläkkeelle jääneistä 42 on jäänyt vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä on kasvanut huomattavasti suhteessa aikaisempiin vuosiin. Vuonna 2008 vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä oli 30 % ja vuonna %. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on toistaiseksi pysynyt melko vähäisenä, mutta vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria. Eläkepäätöksiä kaupungin työntekijöistä tehtiin vuosina seuraavasti: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osa-aikaeläke Työttömyyseläke Yhteensä Luvussa ei ole mukana osa-aikaeläkkeelle jääneet.

22 Keva on laatinut eläkkeellelähtöennusteen, jonka mukaan Raision kaupungin vakituisista työntekijöistä jää tulevien viiden vuoden kuluessa (v ) eläkkeelle n. 240 työntekijää. 21

23 22 REKRYTOINTI Taloudellisen tilanteen vuoksi Raision kaupungilla oli vuonna 2013 käytössä täyttölupamenettely. Rekrytointiprosessin tehostamiseksi aloitettiin Raisiossa joulukuussa 2012 sähköisen Kuntarekryjärjestelmän käyttöönotto. Käyttöönoton jälkeen työpaikkailmoituksia on julkaistu sanomalehdissä hyvin vähän. Vuoden 2013 aikana sähköistä rekrytointijärjestelmää käytettiin 86 tehtävän täytössä. Haettavina olleista työpaikoista oli vakituisia 49 ja määräaikaisia 38 kpl. 60 % paikoista on ollut sosiaali- ja terveyskeskuksen tehtäviä, 30 % sivistyskeskuksen ja 10 % teknisen keskuksen. Hakijoita tehtäviin oli yhteensä Hakijoiden määrä vaihteli paljon haettavan tehtävän ja palvelussuhteen pituuden mukaan. Esimerkiksi lastenhoitajan, ruokapalvelutyöntekijän ja siivoojan tehtäviin tuli yli 70 hakemusta kun taas joihinkin sosiaali- ja terveyskeskuksen tehtäviin tuli vain 1-5 hakemusta. Vuonna 2014 Kuntarekry-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja laajennetaan sijaisten hakuprosessin tehostamiseksi.

24 23 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VUONNA 2013 HENKILÖSTÖPANOKSET 2013 Vakituinen henkilöstö lkm Palkkasumma (käyttötalous + investointiosa) Palkkasivukulut Henkilöstökorvaukset HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työterveyshuolto Työterveyshuoltokorvaukset Virkistystoiminta HENKILÖSTÖN TILA Henkilöstön keski-ikä, vakituiset vuotta 47 Kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneet lkm 48 Sairauspoissaolot pv Työtapaturmat (korvatut päivät) pv 801

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sisällys YLEISTÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 3 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 3 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 5 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 6 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot