Henkilöstöraportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2013

2 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ... 9 TYÖKYVYN YLLÄPITO KOULUTUS SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTAPATURMAT PALKKAKUSTANNUKSET ELÄKÖITYMINEN REKRYTOINTI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VUONNA

3 2 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tarkoituksena on kerätä yhteen henkilöstöön liittyviä tilastotietoja sekä henkilöstöön vuoden 2013 aikana kohdistuneita tapahtumia. Kertomus on laadittu kiinteässä yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kesken. Kertomuksessa on myös tarkasteltu toimenpiteitä henkilöstöstrategian osalta. Tärkeää olisi, että näiden kerättyjen tietojen pohjalta voitaisiin suunnata toimenpiteitä, joilla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä resurssien oikeaa kohdentamista. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi Raisiossa jouduttiin vuonna 2013 suorittamaan toimenpiteitä henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena oli 1,5 milj. euron säästön aikaansaaminen. Keinot säästöjen aikaan saamiseksi jaettiin kolmeen suunnilleen yhtä suureen erään. Nämä olivat lomapalkkavarauksen pienentäminen, tehtävien täyttämättä jättäminen ja sijaisuuksien vähentäminen sekä lomautukset ja vapaaehtoiset vapaat. Maan hallituksen hankkeessa kuntarakenteen uudistamiseksi oltiin siirtymässä vaiheeseen, jossa suurten kaupunkiseutujen kuntarakennetta tarkastellaan valtion velvoittamana. Samoin sosiaali- ja terveystoimen rakenteen uudistamiseen tähtäävä sote-hanke eteni vuoden aikana. Hankkeet ovat työllistäneet erityisesti johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Ne ovat myös aiheuttaneet epävarmuutta tulevaisuuden suhteen koko henkilöstössä. Työhyvinvoinnin kehittämisen osalta Raisio on ollut mukana valtakunnallisessa TK2-hankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuutta kehittää perinteisiä Kelan kuntoutuksia niin, että huomioidaan paremmin yksilön tarpeet ja huomioidaan työyhteisö kuntoutuksen yhteydessä. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN Henkilöstöstrategia on laadittu vuosille Siinä on kuusi pääkohtaa joiden toteutumista on lyhyesti kommentoitu seuraavassa. 1. Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö Henkilöstöstrategiaa laadittaessa lähdettiin siitä, että huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne ei henkilöstömäärä saisi kasvaa. Henkilöstön määrä on kuitenkin kasvanut strategiakaudella. Ainoastaan viime vuonna on saatu aikaan pientä laskua henkilöstömäärässä. Henkilöstön näkemyksiä on tarkasteltu Kunta 10 tutkimuksen yhteydessä. Viimeisin kysely toteutettiin vuonna Sen mukaan Raision kaupungin viranhaltijat ja työntekijät kokevat vähemmän paineita työssään kuin vertailukaupungeissa. Tämän voi tulkita henkilöstön mitoituksen kannalta positiiviseksi asiaksi. Raisiolaiset olivat myös keskimääräistä valmiimpia suosittelemaan työnantajaansa ulkopuolisille. 76,2 % viranhaltijoista ja työntekijöistä suositteli kaupunkia työnantajana kun tutkimuksen keskiarvo oli 72,9 %. Sen sijaan työpaikan ilmapiiri nähtiin Raisiossa huonompana kuin muissa tutkimuskunnissa keskimäärin.

4 3 2. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Kaupungin oma keskitetty koulutus painottui esimiesten valmentamiseen ns. esimiestreenien muodossa. Muu koulutus on ollut keskusten vastuulla. Kaupunki tukee myös henkilöstön omalla ajalla tapahtuvaa omaehtoista kouluttautumista. 3. Palkkaus Kaupungin tehtäväkohtaisten palkkojen kehitystä seurataan alueellisesti Kuntatyönantajien tilastojen kautta. Viimeisin tilasto on vuodelta Tämän mukaan 10 suurimmassa ammattiryhmässä Raision keskimääräinen kuukausipalkka on 16,5 alle alueellisen keskiarvon. 4. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi R1PitStop hankkeen puitteissa jatkettiin esimiesten valmennusta oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi omana ryhmänään järjestettiin painonhallintaan keskittynyt hanke. Hankkeiden pääasiallisen vetovastuun kantoi liikuntatoimi. Perinteinen henkilökunnan päivä järjestettiin Osallistumisia kirjattiin päivän aikana noin 550. Kela on pyrkinyt kehittämään omaa työikäisten kuntoutustansa TK2 hankkeen puitteissa. Raisiolla ja Naantalilla on ollut hankkeessa kaksi yhteistä kymmenen hengen ryhmää. Tavoitteena on ollut kehittää yksilöllisempää ja paremmin työelämän huomioivaa kuntoutusta. Työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmat pidetään ajan tasalla. 5. Johtaminen Raisiossa on panostettu avoimeen johtamiskulttuuriin. Kaikissa johtoryhmissä ja kehittämishankkeissa on henkilöstön edustus. Myös sisäinen tiedotus on ollut aktiivista mm. sisäisen tiedotteen Resorin kautta sekä henkilöstön käytössä olevan intranet sivuston Raitin kautta. Esimiesten koulutusta jatkettiin esimiestreenien muodossa. 6. Tasa-arvo Kaupungilla on tasa-arvosuunnitelma sekä ohjeistuksena yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut työpaikan pelisäännöt. Asiakkaita ja henkilöstöä koskevaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittiin vuoden aikana. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA Kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmä toimi samalla myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Kaupunkia toimikunnassa edustaa kymmenen jäsentä, joista kolme on kaupunginhallituksen edustajia ja seitsemän johtavia viranhaltijoita. Henkilöstöä ryhmässä edustavat pääluottamusmiehet (7 kpl), työsuojeluvaltuutettu ja erikseen valittava toimihenkilöedustaja. Toimikunnan toimikausi on neljä vuotta ja se on vastaava kuin työsuoje-

5 lun toimielinten toimikausi. Vuosi 2013 oli toimikunnan neljäs toimintavuosi. Puheenjohtajana toimi henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä ja varapuheenjohtajana pääluottamusmies Jorma Uoti. Sihteerinä toimi työsuojelupäällikkö Jussi Moilanen. Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Yhteistoimintaryhmä käsitteli kokouksissaan mm. kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä, valtakunnallista työsuojelun valvontahanketta, rikkomusten hallintaan liittyvää ohjetta, Kunta 10 -tutkimuksen tuloksia, yhteistoiminnan johtosäännön tarkistusta ja valitsi henkilöstön edustajat johtoryhmiin. Lisäksi jokaisessa kokouksessa käsiteltiin kaupungissa tehtyjä työsuojelutarkastuksia. Keskusten yhteistyöryhmät käsittelivät keskusten toimialaan liittyviä yhteistyökysymyksiä. Teknisen keskuksen yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja sivistyskeskuksen ryhmä kerran. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ryhmä ei kokoontunut vuonna TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinnan merkitystä on korostettu työturvallisuuden parantamiseksi, työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja korvauskustannusten minimoimiseksi. Tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä vaarojen ja haittojen tunnistamiseen ja poistamiseen. Työsuojelussa vuoden 2013 teemana on ollut työyhteisön ilmapiirin tukeminen. Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa ja ihmisten välinen yhteistyö sekä vuorovaikutus vaikuttavat ratkaisevasti ilmapiiriin. Tässä työsuojeluorganisaatio on ollut tuottamassa asiantuntijapalveluja työyhteisön kehittämiseen. Turvallisuus on parantunut myös edelleen jatkuvalla pelastussuunnitelmien päivityksillä. Turvallisuuskoulutukset jatkuivat vuoden 2013 aikana. Koulutuksia järjestettiin mm. ensiavusta, alkusammutuksesta ja asiakasväkivallan uhka tilanteista. Vuosi 2013 oli myös työsuojeluvaalivuosi. Vaaleissa valittiin työsuojeluvaltuutettu ja hänelle kaksi varavaltuutettua kaudelle Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Pekka Järvinen ja varavaltuutetuiksi Sari Pönkä ja Kimmo Suominen. Vuonna 2014 aloittaa toimintansa myös kolme työsuojeluasiamiestä. Työsuojeluhenkilöstö on kehittänyt yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja on osallistunut aktiivisesti yhteistoimintaryhmän ja sisäilmastotyöryhmän toimintaan. Sisäilmastoasioiden ratkaisemiseksi on kaupungissa tehty paljon työtä, valitettavasti kaikkia ongelmia ei vielä ole saatu selvitettyä. Työpaikkakokouksissa on käyty puhumassa ajankohtaisista turvallisuus- ja työsuojeluasioista. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärätiedot voidaan ilmaista monella eri tavalla. Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksessa todetaan, että raportin tiedot tulee koota vuosittain tilanteen mukaan. Näin eri vuosien ja eri kuntien tiedot ovat vertailukelpoisia. Raision kaupungissa on vuoteen 2010 asti seurattu kaupungin palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön määrää seuraamalla tilanteessa käytössä olleiden vakanssien määrällä.

6 5 Palkkajärjestelmän vaihtumisen myötä seurannassa on siirrytty seuraamaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrää tilanteessa. Vuoteen 2012 verrattuna vakinaisten määrä on vähentynyt 5 henkilöllä. Määräaikaisia oli tilanteessa 51 työntekijää vähemmän kuin vuonna Määräaikaisista työntekijöistä 16 työntekijää oli työllistetty palkkatuella. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin ei ole laskettu mukaan omais- ja perhehoitajia. 1 Vuoden 2012 henkilöstöraportissa määräaikaisen henkilöstön määräksi on ilmoitettu 193. Lukumäärä on tarkistettu helmikuussa 2014 ja tässä korjattu oikeaksi.

7 6 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,4 Määräaikaiset ,1 joista palkkatukityöllistettyjä Yhteensä ,4 Palvelussuhde Koha Sote Sike Teke Vakinaiset Määräaikaiset joista palkkatukityöllistettyjä Yhteensä Palvelussuhde Koha Sote Sike Teke Osa-aikaiset työntekijät, vakituiset joista naisia Vakanssit Määräaikaiset Yhteensä Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus Yhteensä Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä (31.12.). Työvoimaksi lasketaan kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta omais- ja perhehoitajia) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä. Nämä palkalliset päivät kalenteripäivinä jaetaan tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin saadaan keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * (osa-aikaprosentti/100) Esim. henkilötyövuoden laskennasta: Kokoaikainen työntekijä joka ei ole ollut vuoden aikana lainkaan palkattomilla vapailla näkyy seurannassa yhtenä henkilötyövuotena. 50 % työaikaa tekevä työntekijä jolla ei ole palkattomia vapaita lasketaan 0,5 henkilötyövuodeksi. Henkilö, joka on ollut vuoden aikana 3 kuukauden työsuhteessa 100 % työajalla, lasketaan 0,25 henkilötyövuodeksi.

8 7 Raision kaupungin henkilöstön määrä väheni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrän vähenemiseen vaikutti vuonna 2013 lomautukset ja palkattomat vapaat. Konsernihallinnon työvoima väheni 0,9 htv, sosiaali- ja terveyskeskuksen työvoima lisääntyi 7,1 htv, sivistyskeskuksen lisääntyi 3,6 htv ja teknisen keskuksen työvoima väheni 14,8 htv.

9 8 Henkilötyövuodet Kk- ja tuntipalkkaiset yhteensä Konsernihallinto 19,5 21,4 20,4-0, Soster/hallinto 11,2 9,9 8,3-1, Vastaanottopalvelut 69,3 77,1 80,6 3, Kuntoutuspalvelut 11,0 12,4 11,7-0, Suun terveydenhuolto 43,0 42,6 42,5-0, Työterveyshuolto 16,3 16,9 15,9-1, Perhepalvelut 27,0 29,0 28,8-0, Aikuissosiaalityö 28,4 34,7 33,4-1, Vammaispalvelut 31,0 31,7 31,6-0, Aikuisten psykosos.palvelut 12,6 12,8 15,7 2, Hoito- ja hoivapalvelut 306,1 318,6 324,7 6, Sike/hallinto 4,8 4,8 4,4-0, Lukio 29,2 29,3 29,2-0, Perusopetus 193,6 208,7 215,8 7, Työväenopisto 8,8 7,4 7,9 0, Varhaiskasvatus 258,9 264,6 261,8-2, Kirjastopalvelut 20,4 21,5 20,2-1, Kulttuuripalvelut 4,9 3,5 3,6 0, Liikuntapalvelut 23,9 22,6 22,8 0, Nuorisopalvelut 14,9 13,5 13,8 0, Ympäristö- ja rakennusvalvonta 18,7 18,5 17,4-1, Talous- ja hallintopalvelut 19,6 19,7 19,1-0, Tietohallintopalvelut 6,9 7,4 6,0-1, Tilapalvelut 134,4 135,8 129,8-6, Maankäyttöpalvelut 23,4 23,3 22,4-0, Kuntatekniset palvelut 41,3 40,4 36,6-3, Kaukolämpöpalvelut 1,6 0,2 0,0-0, Vesihuoltopalvelut 12,0 10,1 9,4-0,7 Keskuksittain Konsernihallinto 19,5 21,4 20,4-0,9 Sosiaali- ja terveyskeskus 555,9 585,8 592,9 7,1 Sivistyskeskus 559,4 575,9 579,5 3,6 Tekninen keskus 258,0 255,4 240,7-14,8 Raisio 1392,8 1438,4 1433,5-4,9 htv Muutos 2012/2013 htv = työpäivät - palkattomat poissaolot = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat) Kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso ja työväenopisto: Luvut laskettu manuaalisesti keskusten ilmoittamien tuntimäärien perusteella, yht. n. 200 henk. Soten luvuista on poistettu omais- ja perhehoitajat. Aikuissosisaalityön työvoima sisältää kaikki sosiaalisin perustein palkatut.

10 9 HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Raision kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 47 vuotta. Vakituisista työntekijöistä 46,5 % on yli 50 vuotiaita. Alle 30-vuotiaita vakituisista työntekijöistä on 6 %.

11 10

12 11 TYÖKYVYN YLLÄPITO Kaupungin työntekijöitä on osallistunut Kelan rahoittamaan TK2 hankkeen kuntoutukseen sekä TYK ja Aslak-kuntoutuksiin. Työntekijät ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet Aslak-kursseille. TK2 hanke alkoi vuonna 2012 ja sai jatkoa v Kurssi toteutettiin yhdessä Naantalin kaupungin kanssa. TYK muotoiseen kuntoutukseen on hakeutunut eri ammattien edustajia joko työterveyslääkärin suosituksesta tai omasta aloitteesta. Työkyvyn ylläpitoon tähtää osaltaan myös virkistystoiminta, johon sisältyy liikuntaa, kulttuuritoimintaa, yhteisiä juhlia ja kahden kesämökin käyttömahdollisuus Villan tilan yhteydessä. Suurin yksittäinen liikuntamuoto on uintikeskus Ulpukan uinti ja kuntosalin ilmainen käyttömahdollisuus. Vuonna 2012 kertyi (vuonna 2012 kertyi 5 144) uintikertaa tai kuntosalikäyntiä. KOULUTUS Tällä hetkellä Raision kaupungilla ei ole käytössä ohjelmaa jolla voisi kerätä kaupunkitasoista tietoa työntekijöiden koulutuspäivien määrästä tuli voimaan lakikokonaisuus (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (kuntakonsernin yhteisöt) ja Laki koulutuksen korvaamisesta), jotka edellyttävät että työnantaja laatii vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Työnantajan on mahdollista saada koulutuskorvausta (max. 3 päivää/työntekijä), kunhan ko. koulutukset on kirjattu koulutussuunnitelmaan. Raision kaupungin koulutussuunnitelma vuodelle 2014 käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ( ) ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ( ). Raision kaupungille on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Suunnitelmassa ei ole määritelty vuodelle 2014 kaupunkitasoista koulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Painopiste tulee olemaan ammattialakohtaisissa ammatillisissa koulutuksissa. Vuoden 2014 kaupunkitasoisena tavoitteena on aloittaa kaupunkitasoisen osaamisen arvioinnin, ennakoinnin ja kehittämisen toimintatavan kehittäminen. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomioita eläköitymisen hallintaan. Toteutettavien koulutusten tulee perustua osaamisen arvioinnin ja ennakoinnin analyysiin, Raision kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kehittämiskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden näkökulmaa toteutuneen koulutuksen riittävyyteen seurataan Kunta 10-kyselyn yhteydessä (seuraava kysely syksyllä 2014). Henkilöstöhallinto, keskusten johto ja esimiehet seuraavat koulutussuunnitelman toteutumista. Toteutumisesta raportoidaan vuoden 2014 henkilöstöraportissa ja vuoden 2015 koulutussuunnitelmassa.

13 12 Esimiestreenejä järjestettiin 2 kpl: Kunta 10 tulosten käsittely, 74 osallistujaa Raision kaupungin strategia , 84 osallistujaa Henkilökunnan omaehtoiseen koulutukseen (suoritetaan omalla ajalla), myönnettiin tukea euroa yhteensä 10 henkilölle. SAIRAUSPOISSAOLOT Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksen yhteydessä keräämien ja laskemien tietojen mukaan Raision kaupungin sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuoteen 2012 verrattuna 0,4 päivää henkilötyövuotta kohti. (TTL: Kunta10 tutkimus). Vuoteen 2010 verrattuna sairauspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi, n 3 pv henkilötyövuotta kohden.

14 13 Työterveyslaitoksen tuottaman tiedon rinnalle on Raisiossa kehitetty sairauspoissaolotilastointia, jonka tiedot on kerätty palkkajärjestelmästä siten, että henkilötyövuosiin on laskettu mukaan kaikki palkallinen työ ja koko henkilöstö (sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät). Tämän laskentatavan mukaan Raision kaupungin sairauspoissaolot vuonna 2013 olivat 18,7 päivää henkilötyövuotta kohden eli lisääntyneet 1,2 päivää henkilötyövuotta kohden vuoteen 2012 verrattuna. Sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden htv 1392,8 1438,4 1433,5 sairauspäiviä/htv 17,8 17,5 18,7

15 14 Vuonna 2013 lyhyet (1-3 päivää ja 4-10 päivää kestävät sairauspoissaolot) ovat jonkin verran vähentyneet edellisiin vuosiin verrattuna, mutta yli kuukauden ja etenkin yli 3 kk kestävät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja niiden kasvun myötä myös sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kasvanut. Keskuksittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat kasvaneet sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja sivistyskeskuksessa.

16 15 Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus pv pv pv pv pv yli 180 pv yhteensä pv Raision kaupungin varhaisen puuttumisen/tuen ohje päivitettiin vuoden 2012 aikana. Ohjeen mukaan esimiehen tulee ottaa poissaolot puheeksi työntekijän kanssa silloin kun henkilö on ollut poissa kalenterivuoden aikana sairauden takia yli kolmekymmentä (30) päivää tai usein toistuen vähintään viisi (5) kertaa kalenterivuoden aikana. Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut vuoden 2013 aikana. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki velvoittavat työnantajan ilmoittamaan työterveyshuollolle, kun henkilö on poissa työstä kalenterivuoden aikana 30 päivää. Raisiossa sairauspoissaolot ilmoitetaan työterveyshuollolle keskitetysti henkilöstöhallinnosta kerran kuussa. Myös esimiehille lähetetään kuukausittain tieto ns. poissaolojen hälytysrajat ylittäneiden työntekijöiden sairauspoissaoloista. Uudistusten tavoitteena on edistää työntekijän työkyvyn palautumista, selvittää mahdollisuuksia mukauttaa työtä jäljellä olevan työkyvyn mukaiseksi ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Sairauspoissaolo yli 30 pv v aikana, päivien lukumäärä/työntekijä väh yli 150 yhteensä Toimivat työkykyjohtamisen käytännöt ovat olennainen osa kustannustietoista henkilöstöjohtamista. Sairauspoissaolokustannusten lisäksi (mm. sairauspoissaoloajan palkka, sijaiskustannukset) työnantaja maksaa eläkelaitokselle ns.varhaiseläkemenoperusteista eli varhe-maksua. Työnantaja maksaa varhemaksua, kun työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Kuntoutustuki tarkoittaa määräajaksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, joka myönnetään silloin kun arvioidaan että määräaikaisesta työkyvyttömyydestä huolimatta työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Ennenaikaisista eläkkeistä kuntatyönantajille aiheutuvat eläkemaksut on määritelty siten, että maksujärjestelmästä hyötyvät ne työnantajat, jotka panostavat työhyvinvointiin ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon esimerkiksi työjärjestelyin tai ammatillisen kuntoutuksen avulla. Keva päättää varhemaksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen. Vuonna 2013 Raision kaupungin varhemaksu oli euroa (vuonna 2012: ). Vuosina 2009 ja 2010 Raision kaupungin maksama varhemaksu oli selvästi korkeampi kuin kuntasektorin keskiarvo. Vuosina tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan, tällä hetkellä Raision kaupungin varhemaksut ovat alle kuntien keskiarvon. Lisääntyneet sairauspoissaolot saattavat kuitenkin ennakoida sitä että tulevina vuosina ennenaikainen eläköityminen lisääntyy.

17 16 maksu % Vuosi maksu suurena maksu % palkkasummasta kuntien keskiarvosta ,4 89, ,8 102, ,3 120, ,6 149, ,8 140, ,0 97, ,7 72, * ,7 74, * ,7 79,0 * Ennakkotieto, vuoden 2013 lopulliset maksut selviävät syksyllä 2014 ja vuoden 2014 maksut syksyllä 2015 TYÖTERVEYSHUOLTO Raision terveyskeskuksen työterveyshoitoyksikkö Työterveyshuolto Aurinkoristeys tuottaa Raision kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut. Raision kaupungin työterveyssopimus käsittää henkilöstön lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalvelut. Kaupungin henkilöstölle työterveyspalveluja on ollut toteuttamassa kaupungille nimetyt työterveyslääkärit (2) sekä työterveyshoitajat (2). Vakituisten lääkäreiden vajetta on pyritty paikkaamaan sijaislääkäreillä. Asiantuntijoina ovat toimineet työfysioterapeutti ja työpsykologi. Toimintasuunnitelman mukaan toiminta

18 on ollut lakisääteistä ja ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, sisältäen suunnitellut työpaikkaselvitykset, työpaikkakäynnit sekä henkilöstön ohjauksen ja neuvonnan. 17 Vuoden 2013 aikana tehtiin työpaikkakäyntejä Huvikummun, Lapiokujan, Metsäaron ja Pasalan päiväkoteihin. Pasalan päiväkodissa käytiin myös rakennustarkastuskäynnillä pitkän remontin jälkeen. Lisäksi työpaikkakäyntejä on tehty Raision sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoille sekä aikuissosiaalikeskuksen tiloihin. Työpaikkakäynteihin liittyivät työntekijöiden terveystarkastukset (terveydenhoitajan sekä tarvittaessa työfysioterapeutin ohjeistus). Työterveyshuolto on osallistunut työyhteisöjen kehittämiseen, kuntoutustarveselvittelyihin sekä uudelleensijoitus- ja työkykyarvioihin. Ikäryhmätoimintana jatkettiin 50-vuotiaille suunnattuja terveystarkastuksia. Määräaikaistarkastuksiin on kutsuttu riskityöntekijät: maalarit, muurarit ja hoitoalan yötyöntekijät. Työterveyshuollon palvelut ovat olleet saatavana myös työllistetyille, kuntoutusrahalla oleville sekä siviilipalvelusvelvollisille ja kesätyöntekijöille. Työfysioterapeutti on asiantuntijana tehnyt työpaikkakäyntejä ja selvityksiä, fyysisen työn kuormituksen arviointia, sekä ergonomian tarkistamista näyttöpäätelasien hankintaa varten. Työfysioterapeutti on toimintasuunnitelman mukaisesti toteuttanut ergonomian ja kohdennettujen ryhmien potilassiirto-ohjausta ja neuvontaa. Työpsykologin tiedonanto-, neuvonta- ja ohjaus-toiminta on kohdistunut sekä yksittäisiin työntekijöihin että työyhteisöihin. Yksilötyö on keskittynyt työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttavien ongelmien arviointiin, selvittelyyn ja jatkosuunnitelmien tekemiseen. Työyhteisötyö on perustunut toimintasuunnitelmaan ja työyhteisöjen tarpeisiin. Työpsykologi on selvittänyt psyykkistä ja sosiaalista kuormitusta kyselyin ja haastatteluin sekä järjestänyt palaute-, ohjaus- ja keskustelutilaisuuksia työryhmille. Lisäksi työpsykologi on osallistunut esimiesten tukena konfliktien selvittelyyn ja vetänyt kriisi-istuntoja työyhteisöjä kohdanneissa kriisitilanteissa. Työterveyshuollon asiakaskäynti- sekä työpaikkakäyntitilasto Työntekijään kohdistettua toiminta (kpl) Työympäristö ja työyhteisö (tuntia) Työntekijä Tietojen anto ja Terveystarkastukset ohjaus Sairaanhoitokäynnit Työpaikkakäynnit Lääkäri ,5 21 Terveydenhoitaja ,5 54,5 Fysioterapeutti ,5 165,5 Psykologi Erikoislääkäri Laboratorio Röntgen

19 18 TYÖTAPATURMAT Työtapaturmien määrässä on tapahtunut laskua vuoteen 2012 verraten. Työtapaturmia sattui vuonna 2013 yhteensä 111 kappaletta. Vuonna 2012 tapaturmia sattui 131. Tapaturmat jakaantuvat työtapaturmiin 90 kpl, työmatkatapaturmiin19 kpl ja ammattitauteihin /tutkimuksiin 2 kpl. 2 Tapaturmien torjuntatyöhön on olemassa välineitä ja tavoitteeksi asetetaan pyrkimys kohti nollaa tapaturmaa. Kaikkien tapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkiminen on välttämätöntä. Tapaturmien tutkintatulokset ja tehdyt työturvallisuutta parantavat toimenpiteet täytyy käsitellä työpaikkakokouksissa. Vaaran arvioinnit ja niiden päivitykset tehdään vuosittain. Työsuojeluhenkilöstö auttaa tarvittaessa näissä toimenpiteissä. 2 Vuodesta 2013 lähtien henkilöstöraportin tapaturmalukujen ilmoitustapaa on hiukan muutettu. Vakuutusyhtiön ilmoittamiin lukuihin on lisätty 1-3 päivän tapaturmapoissaolot. Myös korvaussummia on täydennetty. Vakuutusyhtiö kohdistaa tapaturmasta aiheutuneita korvaussummat vain sille vuodelle jolloin tapaturma on sattunut. Nyt on käytetty laskutapaa jossa esim. vuoden 2013 korvaussummiin on lisätty ne korvaukset jotka on maksettu vuonna 2013 vaikka tapaturma on sattunut vuonna Ilman laskutapamuutoksia vuoden 2013 luvut olisivat pienemmät: tapaturmien määrä 100, korvauspäivät yhteensä 576 ja tapaturmakorvaukset yhteensä

20 19 PALKKAKUSTANNUKSET Vuoden 2013 käyttötalouden palkkakustannukset (palkat ja palkkiot joista vähennetty henkilöstökorvaukset) olivat euroa. Palkkasumma väheni vuoteen 2012 verrattuna 3,4 %. Palkankorotusten kustannusvaikutus vuoteen 2012 verrattuna oli keskimäärin + 1,9 %. Keskipalkka, kokonaisansio (tehtäväkohtainen palkka + lisät), koko henkilöstö Kaikki Miehet Naiset Kvtes 2595,5 3112,9 2521,2 Perhepäivähoitajat 1728,8 Teknisten sopimus 2447,0 2967,8 2250,4 Lääkärisopimus 5300,8 5893,7 5173,8 Ovtes 3522,2 3640,1 3478,6 ELÄKÖITYMINEN Keva toimittaa vuosittain tilaston Raision kaupungin eläkkeelle jääneistä työntekijöistä eläkelajeittain. Tilaston mukaan vuonna 2013 jäi toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) 48 kaupungin työntekijää. Osa-aikaiselle eläkkeelle jäi 10 työntekijää.

21 Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 61,9 vuotta. 3 Keski-ikä on vuosien välillä vaihdellut 57,3 ja 61,9 vuoden välillä. Eläkkeelle jääneistä 42 on jäänyt vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä on kasvanut huomattavasti suhteessa aikaisempiin vuosiin. Vuonna 2008 vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä oli 30 % ja vuonna %. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on toistaiseksi pysynyt melko vähäisenä, mutta vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria. Eläkepäätöksiä kaupungin työntekijöistä tehtiin vuosina seuraavasti: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osa-aikaeläke Työttömyyseläke Yhteensä Luvussa ei ole mukana osa-aikaeläkkeelle jääneet.

22 Keva on laatinut eläkkeellelähtöennusteen, jonka mukaan Raision kaupungin vakituisista työntekijöistä jää tulevien viiden vuoden kuluessa (v ) eläkkeelle n. 240 työntekijää. 21

23 22 REKRYTOINTI Taloudellisen tilanteen vuoksi Raision kaupungilla oli vuonna 2013 käytössä täyttölupamenettely. Rekrytointiprosessin tehostamiseksi aloitettiin Raisiossa joulukuussa 2012 sähköisen Kuntarekryjärjestelmän käyttöönotto. Käyttöönoton jälkeen työpaikkailmoituksia on julkaistu sanomalehdissä hyvin vähän. Vuoden 2013 aikana sähköistä rekrytointijärjestelmää käytettiin 86 tehtävän täytössä. Haettavina olleista työpaikoista oli vakituisia 49 ja määräaikaisia 38 kpl. 60 % paikoista on ollut sosiaali- ja terveyskeskuksen tehtäviä, 30 % sivistyskeskuksen ja 10 % teknisen keskuksen. Hakijoita tehtäviin oli yhteensä Hakijoiden määrä vaihteli paljon haettavan tehtävän ja palvelussuhteen pituuden mukaan. Esimerkiksi lastenhoitajan, ruokapalvelutyöntekijän ja siivoojan tehtäviin tuli yli 70 hakemusta kun taas joihinkin sosiaali- ja terveyskeskuksen tehtäviin tuli vain 1-5 hakemusta. Vuonna 2014 Kuntarekry-järjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja laajennetaan sijaisten hakuprosessin tehostamiseksi.

24 23 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VUONNA 2013 HENKILÖSTÖPANOKSET 2013 Vakituinen henkilöstö lkm Palkkasumma (käyttötalous + investointiosa) Palkkasivukulut Henkilöstökorvaukset HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työterveyshuolto Työterveyshuoltokorvaukset Virkistystoiminta HENKILÖSTÖN TILA Henkilöstön keski-ikä, vakituiset vuotta 47 Kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneet lkm 48 Sairauspoissaolot pv Työtapaturmat (korvatut päivät) pv 801

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi

Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 59 Henkilöstösäästöjen vaikutusten arviointi Asianro 313/02.02.01/2013 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.6.2014 195: "Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot