Tullin henkilöstötilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullin henkilöstötilinpäätös"

Transkriptio

1 Tullin henkilöstötilinpäätös 2014

2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöjohdon terveiset Johdanto Henkilöstörakenne Henkilöstön määrä Henkilöstön sukupuolirakenne Henkilöstön ikärakenne Palvelussuhteen luonne Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön uusiutuminen Henkilöstön työhyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot tunnusluvut ja kaaviot Sairauspoissaolojen syyt Työtapaturmat Kuntoutus Naisten ja miesten samapalkkaisuus Virkistystoiminta Henkilöstön kehittäminen Työvoimakustannukset ja palkkaus Työvoimakustannukset Palkkaus Työajan käyttö Matkustus Tiivistelmä... 19

3 1. Henkilöstöjohdon terveiset Tullin henkilöstömäärä supistui kuudetta vuotta peräjälkeen. Vuoden 2008 jälkeen Tullin henkilöstömäärä on vähentynyt yli kolmella sadalla henkilöllä. Tiedossa olevien kehysten mukaan Tullin henkilöstömäärän väheneminen jatkuu tänä vuonna ja myös tulevina vuosina. Tullin määrärahoista 70 % kuluu henkilöstökuluihin. Tullin johdon tavoitteena on, että myös tulevina vuosina riittävät henkilöstöresurssit painopisteiden mukaisissa ydintehtävissä saadaan ylläpidettyä. Vähenevät resurssit myös pakottavat ajattelemaan asioita uudella tavalla ja kehittämään entistä tehokkaampia työnteon malleja. Työhyvinvointiin satsaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta Tullin yhteiskunnan kannalta tärkeät tehtävät saadaan hoidettua myös jatkossa. Positiivista on muun muassa se, että Tullin sairauspoissaolot henkilöä kohden vähenivät edelleen. Viime vuonna ne olivat alhaisimmillaan viimeiseen seitsemään vuoteen. Suunta on oikea ja henkilöstön työkyvyn paraneminen ja siitä huolehtiminen korostuu tilanteessa, jossa tekijöitä on entistä vähemmän ja työmäärä pysyy ennallaan tai jopa lisääntyy. Yhteisenä tavoitteena on edelleen saada henkilöstön työkykyä parannettua ja sairauspoissaoloja vähennettyä. Tämä tavoite on kirjattu myös Tullin tulostavoitteisiin. Toivottavasti tulevina vuosina tilanne olisi yhtä hyvä kuin valtionhallinnossa keskimäärin ellei jopa parempi. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä Jokainen meistä on vastuussa omasta työhyvinvoinnista ja päivittäistä työntekoa tai työyhteisöä häiritsevät asiat tulisi pystyä tuomaan rakentavasti ja rohkeasti esille. Tullissa on toimivat mallit asioiden ratkaisemiseksi. Ristiriitojen ratkaiseminen onnistuu paremmin, kun asioihin tartutaan riittävän ajoissa. Esimiesten yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on omista työntekijöistä huolehtiminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen. Tullin uusissa tiloissa Pasilassa henkilöstöllä on käytössä sähköisesti säädettävät työpöydät, joiden avulla ergonomiaa saadaan parannettua ja sitä kautta ainakin osa tuki- ja liikuntaelinvaivoista ehkäistyksi. Nämä olivat suurin sairastamisen syy viime vuonna. Pasilassa käytettyä toimitilakonseptia on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös muualle Suomeen. Työergonomiasta huolehtiminen on myös muissa kuin toimistotehtävissä tarpeen. Vuorotyössä muun muassa tasapuolinen ja oikeudenmukaiseksi koettu työvuorosuunnittelu, jossa toteutuu ennustettavuus, on avainasemassa työssä jaksamisen kannalta. Myös työvälineiden tulee olla kunnossa. Tullin uusien virkavaatteiden koekäyttö on alkanut ja ensi vuoden alussa tullilaisten käytössä on laadukkaat ja toimivat virkavaatteet, jotka eivät enää kalpene muiden virkakuntien vastaaville päinvastoin. Työterveyslaitoksen toteuttaman Tullin työhyvinvointikyselyn purkutilaisuudet ovat käynnissä. Tulokset olivat pääosin parempia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta kehitettävää riittää. Yksiköiden väliset erot tuloksissa olivat huomattavan suuria. Kyselystä ja purkutilaisuuksissa henkilöstöltä saatu palaute on tärkeää saada eteenpäin ja konkreettisiksi käytännön teoiksi työhyvinvoinnin parantamiseksi. Myös seuranta on tärkeää ja sen varmistaminen, että yhteisesti sovitut asiat tulevat osaksi arkea eivätkä jää vain puheiksi. Henkilöstöhallinto tarjoaa apuaan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tullissa on viime vuosina toteutettu Valtiokonttorin Kaiku-rahoituksen avulla mittavia työhyvinvoinnin kehittämishankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia. Tarkoitus on jatkaa näiden hankkeiden toteuttamista, ja toivottavasti saatuja oppeja osataan jakaa muihinkin työyksiköihin. Henkilöstöhallinto tarjoaa myös sisäisiä valmennuksia liittyen muun muassa työyhteisön toimivuuteen, muutostilanteisiin, esimiestyöhön ja työsuojeluasioihin. Aurinkoista kevättä toivottaen, Juha Madetoja Henkilöstöpäällikkö 2 S ivu

4 2. Johdanto Tullin henkilöstötilinpäätös tarjoaa tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta ja uusiutumisesta. Lisäksi käsitellään työhyvinvointia, henkilöstön kehittämistä, työvoimakustannuksia ja palkkausta. Tarkasteluvuosi on 2014, mutta tiettyjen tunnuslukujen kehittymistä kuvataan myös pidemmältä ajanjaksolta. Tiedot perustuvat Tahti-henkilöstötietojärjestelmään, henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan Prima-järjestelmään 1 9/2014 ja Kieku-järjestelmään 10 12/2014 sekä koulutuksen ja työterveyshuollon raportteihin. Tahti-henkilöstötietojärjestelmään Kieku-järjestelmästä siirtyneissä tiedoissa vuodelta 2014 on ollut virheellisyyksiä, joten Tahdista haetuissa tiedoissa voi olla epätarkkuutta. 3 S ivu

5 3. Henkilöstörakenne 3.1. Henkilöstön määrä Tullissa työskenteli vuoden 2014 lopussa yhteensä henkilöä, joka oli 2,2 % edellistä vuotta vähemmän. Todellisia työpanoksia mittaava henkilötyövuosimäärä* ) oli 2 234, joka oli 1,5 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Ylitöiden ja varallaolon määrä oli 18 henkilötyövuotta. Tahti-henkilötietojärjestelmän mukainen henkilötyövuosimäärä oli 2 239,4, ja se sisältää myös sellaiset työsuhteet, joissa Tulli ei ole ollut palkanmaksajana, muun muassa harjoittelijat. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Tullin henkilöstömäärä on laskenut huomattavasti, mikä johtuu mm. valtion tuottavuusohjelman mukaisesta vähennysvelvoitteesta ja niukentuneista määrärahoista. Vuodesta 2008 vähennystä on tullut 320 henkilöä (-293 htv). Kaavio 1. Henkilöstön määrä ja henkilötyövuosimäärä Tullissa ,6 2239, Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilötyövuosien (HTV) määrä vuoden aikana *) Henkilötyövuodella tarkoitetaan säännöllistä normaalia vuosityöaikaa, johon ei lasketa ylitöitä eikä muuta normaalin työajan ylittävää työaikaa. Palkallinen ja osapalkkainen sairausaika eivät pienennä henkilötyövuotta. Kokoaikaisen henkilön henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi. Tullin henkilöstöstä miltei puolet sijoittui toimipaikkaosastolle tullitoimipaikkoihin. 20 % henkilöstöstä sijoittui valvontaosastolle ja saman verran myös ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Tullilaboratorioon sijoittui 3 % ja hallintoon ja esikuntaan sijoittui yhteensä 13 % henkilöstöstä. 4 S ivu

6 Kaavio 2. Henkilöstön jakauma osastoittain Tullissa % 1 % 12 % 20 % 20 % 44 % TOIMIPAIKKAOSASTO VALVONTAOSASTO ULKOMAANKAUPPA- JA VEROTUSOSASTO HALLINTO-OSASTO TULLILABORATORIO PJ + ESIKUNTA + EDUNVALVONTA 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne Vuonna 2014 naisten osuus Tullin henkilöstöstä oli 46,7 % ja miesten osuus 53,3 %. Sukupuolijakauma on pysynyt vuodesta 2008 lähtien samalla tasolla, ja se vastaa suuruusluokaltaan valtion tilannetta yleisesti. Asiantuntijatehtävissä toimivista naisia oli 49,6 % (valtionhallinto: 50,3 %). Naisten osuus asiantuntijatehtävissä on viime vuosina säilynyt ennallaan. Esimies- ja johtotehtävissä naisten osuus henkilöstöstä oli Tullissa selvästi korkeampi kuin valtionhallinnossa. Esimiestehtävissä toimivista naisia oli 50,0 % (valtionhallinto: 27,7 %) ja johtotehtävissä toimivista 50,0 % (valtionhallinto: 34,9 %). Huomattavin muutos Tullin henkilöstön sukupuolirakenteessa on tapahtunut esimiestehtävien osalta. Vuodesta 2008 naisten osuus esimiehistä on noussut 18,9 prosenttiyksikköä. Kaavio 3. Sukupuolten osuudet Tullin johdosta, esimiehistä ja asiantuntijoista vuosina Vertailu valtionhallintoon vuonna Johtotehtävissä toimivista 57,7 % 57,7 % 50,0 % 52,6 % 50,0 % 54,5 % 50,0 % 65,1 % 42,3 % 42,3 % 50,0 % 47,4 % 50,0 % 45,5 % 50,0 % 34,9 % Valtio 2014 Miehet Naiset 5 S ivu

7 Esimiestehtävissä toimivista 68,9 % 70,7 % 62,1 % 61,3 % 59,3 % 52,5 % 50,0 % 72,3 % 31,1 % 29,3 % 37,9 % 38,7 % 40,7 % 47,5 % 50,0 % 27,7 % Valtio 2014 Miehet Naiset Asiantuntijatehtävissä toimivista 49,6 % 50,4 % 49,7 % 49,7 % 50,8 % 51,4 % 50,4 % 49,7 % 50,4 % 49,6 % 50,3 % 50,3 % 49,2 % 48,6 % 49,6 % 50,3 % Valtio 2014 Miehet Naiset 3.3. Henkilöstön ikärakenne Tullin henkilöstön keski-ikä nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 46,8 vuotta (valtionhallinto: 46,3 vuotta). Naisten keski-ikä oli 46,9 ja miesten 46,7 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on noussut tasaisesti vuodesta 2008, jolloin se oli 43,5 vuotta. Kaavio 4. Henkilömäärät ikäluokittain Ikäluoka Vuosi 2014 on keltaisella värillä 6 S ivu

8 Suurin yksittäinen ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli henkilöstöstä 34,2 %. Vähintään 45-vuotiaita oli Tullin henkilöstöstä 57,1 % (valtionhallinto: 57,3 %). Vuonna 2014 oli 60-vuotiaita ja sitä vanhempia työntekijöitä 8,7 % henkilöstöstä (valtionhallinto: 11,1 %). Kaavio 5. Tullin henkilöstön ikärakenne valtion keskimääräiseen ikärakenteeseen suhteutettuna Tullin henkilöstön ikärakenne % henkilöstöstä 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,31% 0,35% 5,82% 5,60% 34,16% 31,55% 17,19% 18,55% 13,66% 15,60% 11,24% 11,15% 0,22% Miehet Naiset Tulli yht. Valtio 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Ikärak enne 0,31% 3.4. Palvelussuhteen luonne Vuonna 2014 pääosa henkilöstöstä, 96,3 %, työskenteli virkasuhteessa. Valtionhallinnossa virkasuhteessa työskentelevien osuus oli 87,4 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa Tullissa työskenteli 4,8 % henkilöstöstä (valtionhallinto: 12,7 %), kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 5,3 %. Osa-aikaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä oli 5,7 % (valtionhallinto: 5,6 %). Vähennystä edelliseen vuoteen 0,9 prosenttiyksikköä. Osa-aikatyötä tekevistä oli naisia 75,4 % (valtionhallinto: 76,5 %). Naisilla osaaikaisuuden korostumista selittävät esim. lasten hoitoon liittyvät työaikajärjestelyt ja osa-aikaeläkkeen yleisempi käyttö. 7 S ivu

9 Kaavio 6. Osa-aikaisten henkilöiden prosenttiosuus henkilöstöstä Tullissa ja valtionhallinnossa ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 6,60% 6,00% 5,70% 5,60% 4,00% Tulli Valtio 3.5. Henkilöstön koulutusrakenne Vuonna 2014 Tullin koulutustasoindeksi oli edellisen vuoden tapaan 4,6* ). Naisten koulutustasoindeksi oli 4,8 ja miesten 4,5. Koko valtion sektorin koulutustasoindeksi oli 5,3. *) Koulutusrakennetta tarkastellaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaisesti. Koulutustasoindeksi on keskiarvo henkilöiden koulutusasteesta. Asteikko ilmenee taulukosta 1. Kaavio 7. Tullin ja valtion henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan S ivu

10 Valtionhallinnon yleiseen koulutusrakenteeseen verrattuna Tullin henkilöstössä on suhteessa enemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja toisaalta vähemmän ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneita. Vuonna 2014 Tullin henkilöstöstä 29,5 % oli korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneita (valtionhallinto: 45,7 %). Valtionsektorin korkeampi koulutusaste selittyy sillä, että tietyissä virastoissa, kuten ministeriöissä, suuri osa henkilöstöstä on korkeakoulututkinnon suorittaneita. Taulukko 1. Koulutusrakenne Tullissa ja valtionhallinnossa 2014 Koulutusrakenne Tulli Valtio 1-2 Perusaste 1,50 % 2,46 % 3 Keskiaste 41,60 % 27,04 % 5 Alin korkea-aste 23,40 % 22,38 % 6 Alempi korkeakouluaste 15,12 % 13,84 % 7 Ylempi korkeakouluaste 13,97 % 27,35 % 8 Tutkijakoulutusaste 0,44 % 4,53 % Koulutusaste tuntematon 3,97 % 2,40 % 4. Henkilöstön uusiutuminen Henkilöstön poistuma oli vuonna 2014 Tullissa 4,83 % (2012: 5,88 %). Luvussa ovat mukana mm. toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneet sekä kuolleet henkilöt. Eläkkeelle siirtyminen on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna: vuonna 2014 eläkkeelle jäi 42 henkilöä, kun vuoden 2013 vertailuluku oli 45 henkilöä. Keskimääräinen eläköitymisikä oli 62 vuotta. Vuoden 2014 aikana Tullin palvelukseen uutena henkilönä tuli 28 henkilöä, mikä on 1,2 % vuoden 2014 lopun henkilöstöstä. Taulukko 2. Tullin lähtövaihtuvuus *) Poistuneet Muu valtion virasto / laitos 16 7 Kunta, kuntainliitto, seurakunta 4 0 Yksityinen sektori 4 5 Eläke Kuollut 4 1 Muu/tuntematon syy Yhteensä *) Tiedot perustuvat Prima- ja Kieku-järjestelmiin. 9 S ivu

11 5. Henkilöstön työhyvinvointi Hyvä fyysinen kunto ja henkinen vireys ovat merkittäviä terveyttä ja työkykyä tukevia tekijöitä. Myös työssä viihtyminen, ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ja työyhteisön toimivuus ovat erittäin tärkeitä työssä jaksamisen elementtejä. Työsuojelun, johtamismenetelmien ja työnhallinnan vahvistamisen avulla sekä tarvittaessa työjärjestelyin huolehditaan hyvästä työilmapiiristä. Työterveyshuollon ja kuntoutuksen keinoin unohtamatta työntekijän omaa aktiivista panosta pyritään tarpeen mukaan vahvistamaan työkyvyn säilymistä koko työuran ajan. Tullin sairauspoissaoloja seurataan kuukausittain yksikkökohtaisilla raporteilla. Henkilöstöhallinto tarttuu sairauspoissaoloihin liittyviin ilmiöihin yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa. Osatyökykyisten työllistymistä tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa mietittävin keinoin. Vuonna 2014 tulos- ja kehityskeskusteluihin on otettu mukaan 58 vuotta täyttäneiden tai seuraavan viiden vuoden aikana eläköityvien osalta kohta, jossa keskustellaan työssä jaksamisesta ja osaamisen siirtämisestä. Sovitut toimenpiteet kirjataan lomakkeelle. Vuoden 2011 alusta käyttöön otettua varhaisen välittämisen toimintamallia jalkautettiin edelleenkin esimiehille ja henkilöstölle. Varhainen välittäminen on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä sopima toimintamalli, jolla edistetään työkykyä uhkaavien ongelmien tunnistamista ja niihin tarttumista mahdollisimman varhain. Vuonna 2014 Tullilla oli kolme työterveyshuollon palveluntarjoajaa: Vita lääkäriasema Oy pääkaupunkiseudulla, Cityläkarna Ahvenanmaalla ja Terveystalo Oy muualla Suomessa. Tulli on syventänyt paikallista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. On pidetty paikallisia yhteistyöpalavereita eri paikkakunnilla, joihin on osallistunut paikallinen työterveyshuolto, Tullin esimiehet ja henkilöstöhallinnon edustus. Yhteistyön syventämisestä ja kohdennetuista tukitoimista on saatu hyviä kokemuksia ja sairauspoissaoloja laskettua. Nuijamaalla toteutettiin vuonna 2013 Valoa Idästä -niminen työhyvinvoinnin ja toiminnankehityshanke, jonka seuranta tapahtui vuoden 2014 aikana. Seuranta suoritettiin mm. osallistumalla palavereihin ja haastattelemalla henkilökuntaa ja esimiehiä. Seurantaa jatketaan myös vuonna Vuonna 2014 aloitettiin Stadin Kaiku hanke, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen työkäytäntöjä ja toimintatapoja kehittämällä, tukemalla organisaatiouudistusta esimerkiksi toimenkuvien selkeyttämisen kautta sekä saada henkilöstön, esimiesten ja johdon välinen vuorovaikutus avoimeksi ja yhteistyökykyiseksi. Hankkeeseen kuuluu määrittää keväällä 2015 Helsingin tullin kehityskohteet, joiden toteutumista tullaan seuraamaan. Tullissa toteutettiin Työterveyslaitoksen työilmapiirikysely (Tulli selvityskysely) marraskuussa 2014, joka oli hieman lyhennetty versio Tullissa aiemmin teetetyistä Parempi työyhteisö -työilmapiiritutkimuksista. Vastausprosentti kyselyyn oli hyvä 74 %. Tutkimuksen mukaan Tullin toiminta on yleisesti hyvää ja vertailukelpoista muuhun valtionhallintoon. Myös henkilöstöasioissa Tulli on ollut valtionhallinnossa edelläkävijöiden joukossa. Lisäksi asiakaskokemus on hyvin myönteinen. Kehitettävää löytyy kuitenkin johtamisessa ja esimiestyössä. Henkilöstö odottaa muun muassa enemmän tasapuolisuutta töiden jaossa, alaisten kuuntelemista, palautetta ja kannustamista esimiehiltä, vastuunottamista sekä asioihin puuttumista tarvittaessa Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen *) lukumäärä vuonna 2014 oli työpäivää, mikä oli 4,6 % edellisvuotta vähemmän. Tullilainen oli sairauden takia pois töistä siis keskimäärin 11,4 työpäivää viime vuoden aikana. Koko valtionhallinnon sairauspoissaolojen määrä oli 8,9 työpäivää/htv. Yksi sairauspoissaolo Tullissa kesti keskimäärin 4,20 työpäivää. Sairaustapauksien lukumäärä oli (vuosi 2013: 6171). Tämä oli 2,8 % vähemmän kuin vuonna Lyhyiden 1 3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista oli 78,4 % nousten hieman edellisen vuoden arvosta (valtionhallinto: 76,2 %). Kaikista sairauspoissaolopäivistä 1-3 päivän sairauspoissaolopäivien osuus oli 33,1 % % (2013: 31,2 %). Ilman sairauspoissaoloja vuonna 2014 oli 22,1 % koko henkilöstöstä (valtionhallinto: 37,9 %). Luku on merkit- 10 S ivu

12 tävästi, noin 20 %, laskenut edellisestä vuodesta, ja on alhaisimmillaan kuuteen edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on hieman huolestuttavaa. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen vuoksi Tulli menetti 101,5 henkilötyövuotta, minkä hinta työvoimakustannuksina oli noin 5,4 milj. euroa **). Jos sairauspoissaolojen määrää pystyttäisiin vähentämään nykyisestä 11,4 työpäivästä/htv 9,0 työpäivään/htv, niin Tulli saisi käyttöönsä 21,4 henkilötyövuotta lisää. Työterveyspalvelujen kustannukset nettona vuonna 2014 olivat 386,90 euroa/htv (valtionhallinto: 452,10 eur/htv). Nousua vuoteen 2014 on tapahtunut Tullissa 14,70 euroa/htv, mutta valtionhallinnon keskiarvoon verrattuna kustannukset ovat edelleenkin alhaisemmalla tasolla. Tullissa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä ja terveyttä, ylläpitää hyvää työilmapiiriä sekä vähentää turhia työstä johtuvia sairauspoissaoloja. Toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa. Varhaisen välittämisen toimintamallista annetaan pyydettäessä koulutusta henkilöstöhallinnon toimesta. Sairauspoissaolojen määrä on yksi työhyvinvoinnin mittari. Poissaolojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa muun muassa töiden järjestelyillä, ergonomia-asioista huolehtimalla, ristiriitoihin puuttumalla ja hyvällä esimiestyöllä. Sairauspoissaolojen vähentyminen vaikuttaa osaltaan taas siihen, että työt jakautuvat työyhteisössä tasaisemmin, ja työstä aiheutuva kuormitus vähenee. *) Sairauslomat lasketaan viiden työpäivän mittaisen työviikon mukaisesti eikä edellisen vuoden aikaisia tapahtumia huomioida. **) Tullin henkilötyövuoden hinta (työvoimakustannukset eur/htv) vuonna 2014 oli ,20 euroa. Työvoimakustannusten määritelmä ks. kappale 7.1 Työvoimakustannukset Sairauspoissaolot tunnusluvut ja kaaviot Taulukko 3. Sairauspoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja Tullissa ja valtionhallinnossa S ivu

13 Kaavio 8. Sairaustapauksien pituuksien jakautuma Tullissa sekä valtionhallinnossa 40,0 % Sairaustapauksien pituuksien jakauma Tullissa 35,0 % 30,0 % 25,0 % 31,3 % 25,7 % 20,0 % 15,0 % 18,2 % 16,8 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 6,2 % 0,72% 0,73% 0,35% Yli 130 päivää Sairaustapauksien pituuksien jakautuma valtiolla 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 34,3 % 25,8 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 16,1 % 16,7 % 6,2 % 0,40% 0,33% 0,16% Yli 130 päivää 5.2. Sairauspoissaolojen syyt Yleisimmät sairauslomien syyt vuonna 2014 olivat Terveystalon ja Vitan tilastojen mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet (35 %), infektiot (18 %) ja mielenterveyden häiriöt (14 %). Tuki- ja liikunta-elinsairauksien määrä on noussut edellisestä vuodesta 11 prosenttiyksikköä ja infektioiden määrä on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Mielenterveyden häiriöiden määrä on pysynyt samana. Kolme yleisintä tautiryhmää kattaa 66 % Terveystalon ja Vitan tilastoimista sairauspoissaoloista. Huomioitavaa on, että muiden tarkemmin erittelemättömien sairauslomien määrä on laskenut 14 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Terveystalon ja Vitan tilastoimat sairauspäivät kattavat 78 % kaikista sairauspäivistä. Sairauksista johtuvia työterveyshuollossa käyntejä kertyi 3,5 kappaletta jokaista henkilötyövuotta kohden (2013: 3,9 kpl/htv), joka on huomattavasti alle valtionhallinnon keskiarvon (4,2 käyntiä/htv). 12 S ivu

14 Tullissa pyritään tarttumaan työkykyongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Henkilöstön terveydentilasta johtuviin ongelmiin mietitään ratkaisukeinoja yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa työkykyneuvottelussa, johon osallistuvat asianosainen henkilö, esimies ja henkilöstö-hallinnon edustaja. Keinoina työkyvyn tukemiseksi ovat muun muassa työkuormituksen tilapäinen keventäminen erilaisin työjärjestelyiin, osittaiset virkavapaat, osasairauspäivärahan käyttäminen, työkokeilut, KELAn yksilöperusteiset kuntoutukset sekä muut kuntoutusmuodot. Kaavio 9. Terveystalon ja Vitan tilastoimien sairauspoissaolojen syyt Mielenterveyden häiriöt 2% 13% 19% 14% 18% Hengityselinten sairaudet Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Tapaturmat ja vammat 35 % Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet Muut diagnoosit 5.3. Työtapaturmat Tullin henkilöstölle kertyi vuonna 2014 työtapaturmasta aiheutuneita poissaoloja 0,5 työpäivää/htv. Tapaturmapoissaolot vähenivät 0,3 työpäivää/htv vuodesta 2013 ja olivat myös aiempaa lyhyempiä. Yksi työtapaturmapoissaolo kesti keskimäärin 12,6 työpäivää. Taulukko 4. Työtapaturmapoissaoloihin liittyviä tunnuslukuja Tullissa ja valtionhallinnossa Kuntoutus Kuntoutuksessa pilotoitiin vuonna 2014 voimavarojen kohdistamista prosessimaiseen, lyhytkestoiseen ja mieluummin alueelliseen kuntoutukseen. Kohteet valitaan erilaisten tunnuslukujen, kuten ilmapiirimittausten ja sairauspoissaolojen perusteella. Erityisesti työterveyshuollon roolia hakijoiden valinnassa on lisätty, jotta saadaan tarpeen mukaista kuntoutusta. Uudistuksilla pyritään siihen, että Tullin työntekijöiden olisi helpompi osallistua kuntoutuksiin. Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslinja myönsi vuonna 2014 Tullille yhden lyhytmuotoisen ASLAK-kuntoutuksen, joka järjestettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Lisäksi Tullin henkilöstölle järjestettiin ns. ennaltaehkäisevänä kuntoutusmuotona yksi 10 hengen kuntoremonttikurssi Kuntoutus Peurungassa. Tämä 13 S ivu

15 painottui osittain henkiseen hyvinvointiin. Lappeenrannan kylpylässä järjestettiin pilottina 10 henkilölle alueellinen kuntoutuskurssi (kuntoremonttikurssi), johon paikalliset työterveyslääkärit nimesivät henkilöitä tarpeen mukaiseen kuntoutukseen. Kurssi oli suunniteltu prosessimaiseksi, 1 2 päivän mittaiseksi kerrallaan. Näiden lisäksi tullilaisilla oli mahdollisuus hakea itse yksilöllisiin kuntoutuskursseihin Kelan paikallistoimiston kautta. Nämä kurssit suoritettiin yhdessä Tullin ulkopuolisista organisaatioista tulevien ihmisten kanssa. Kuntoutukseen osallistui vuoden 2014 aikana 59 henkilöä, ja kuntoutuspäiviä kertyi yhteensä Naisten ja miesten samapalkkaisuus Henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työyhteisön toiminta koetaan tasa-arvoiseksi. Olennainen osa tasa-arvoa on samapalkkaisuus, naisille ja miehille maksetaan sama palkka samanarvoisesta työstä samalla työnantajalla. Tullin samapalkkaisuusindeksi vuonna 2014 oli 92,8 % (2013: 94,8 %), miesten saama palkka oli siis 7,8 % korkeampi kuin naisten saama palkka. Vaativuustasoilla 7 sekä naisten palkka on lähes yhtä suuri tai sama kuin miesten palkka. Alhaisin samapalkkaisuusindeksi on vaativuustasolla 11 (85,9 %). Osa edellä mainituista palkkaeroista voidaan selittää perustelluilla palkkauksellisilla erillä, esimerkiksi sillä, että miehet toimivat enemmän kyseisillä vaativuustasoilla jaksotyössä, jolloin kokonaispalkkaa kasvattavat haittalisät, joita maksetaan ilta- ja viikonlopputyöstä sekä sellaisissa tehtävissä, joissa haitallisista työolosuhteista maksetaan olosuhdelisää. Kaavio 10. Tullin samapalkkaisuusindeksi 1-12/2014 (Tahti) 98,5 % 93,0 % 89,2 % 92,5 % 92,3 % 99,5 % 98,9 % 99,4 % 100,0 % 99,7 % 98,5 % 85,9 % 87,2 % 88,3 % Naisten samapalkkaisuusaste Tavoitetaso palkkataso 5.6. Virkistystoiminta Tulli hankkii palveluina henkilöstön työhyvinvointia osaltaan edesauttavia tekijöitä, kuten liikuntaharrastuksia, virkistystä ja vapaa-ajan toimintaa Tullin Urheilukerho ry:n, sen alaisten jäsenyhdistysten sekä Tullin Lomatukisäätiön toiminnan kautta. Tullin Urheilukerho ry ja 17 paikallista jäsenyhdistystä kannustavat vapaaehtoistoiminnallaan Tullin henkilöstöä omaehtoiseen liikuntaan. Jäsenyhdistykset järjestävät lajikohtaisten jaostotoimintojensa ohella vuosittain erilaisia kuntokilpailuja ja -tempauksia, liikuntailtapäiviä sekä Tullin talvi- ja kesämestaruuskilpailuja. Liikunta- ja urheilutapahtumat ovat Tullissa hyvin suosittuja, esimerkiksi mestaruuskisoihin osallistuu vuosittain lähes 400 tullilaista. Tullin 56. talvikisat järjestettiin Vantaalla ja kesäkisat Eckerössä. Ei-kilpailulliset lajit, kuten laturetkihiihto ja maastovaellus, kuuluivat kisojen suosituimpiin lajeihin. Myös European Customs Sports Association`in (ECSA) järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin on Suomesta osallistuttu aktiivisesti. 14 S ivu

16 Tullissa toimii viiden eri henkilöstöjärjestön ja Tullin muodostama Tullilaitoksen Lomatukisäätiö. Säätiö on vuokrannut henkilöstön lomanviettoa varten Degerbyn entisen tulliaseman Ahvenanmaalta sekä entisen rajavartioaseman Laikosta, Rautjärven kunnasta. Säätiön tilat tarjoavat edullisen vaihtoehdon lomailulle. Myös henkilöstöjärjestöillä ja muutamalla urheilukerhon paikallisella jäsenyhdistyksellä on lomamökkejä ja -osakkeita, joita jäsenistö voi vuokrata edullisesti. 6. Henkilöstön kehittäminen Tullialan peruskoulutusta (TPK) suoritti vuonna 2014 yhteensä 86 Tullin operatiivisissa tehtävissä toimivaa opiskelijaa. Tullialan peruskoulutuksen opiskelijat suorittavat peruskoulutuksen yhteydessä myös Tullialan ammattitutkinnon, joka on virallinen II-asteen ammatillinen näyttötutkinto. Tullialan ammattitutkinnon järjestäjänä toimii Tullin kanssa yhteistyösopimuksen tehnyt Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO Aikuisopisto, joka ostaa Tullin koulutukselta tutkintoon valmistavan koulutuksen. Tullialan peruskoulutuksen asiantuntijoille ja erityistehtävissä toimiville henkilöille tarkoitettua TPK:n E-linjaa suoritti 15 Tullin asiantuntijaa. Ensimmäisinä Tullialan ammattitutkinnon saivat valmiiksi yritysten tutkinnonsuorittajaryhmä lokakuussa Tullin henkilöstön ensimmäisinä tutkinnonsuorittajina kukitettiin neljä opiskelijaa helmikuussa Seuraava Tullin opiskelijaryhmä valmistuu syksyllä Ammatillisessa jatko- ja täydennyskoulutusohjelmassa toteutettiin vuonna 2014 kaikkiaan 411 koulutustapahtumaa. Ajankohtaiskoulutuksien painotus oli tarkastuksen, valvonnan, verotuksen ja nimikkeistön alueilla. Tullin sisäiseen, uusille esimiehille suunnattuun valmennukseen osallistui vuoden aikana 50 henkilöä. Tulos- ja kehityskeskustelukoulutukseen osallistui 51 esimiestä. Lisäksi yksittäiset esimiehet opiskelivat mm. HAUS/JOKO-, Johtamisen erikoisammattitutkinto - ja muilla esimieskursseilla Tullin ulkopuolella. Kansainvälinen tullikoulutukseen liittyvä yhteistyö painottui EU-, Venäjä- ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. EU-tullien yhteisen osaamiskartan soveltamista Suomen tullissa vietiin vuoden aikana eteenpäin Tullin henkilöstöhallinnon ja koulutuksen yhteistyönä. Työ kytkeytyy Tullin palkkausjärjestelmän tyyppi-toimenkuvien päivittämiseen. Osaamiskartoitus perustuu EU-tullien yhteiseen osaamisen viitekehykseen, mikä on soveltuvin osin käyttökelpoinen myös Suomen tullissa. Tarkoitus on, että Tullin palkkausjärjestelmän tyyppitehtäviin saataisiin määriteltyä yhteiset osaamiset ja niiden tasot. Osaamistasot olisi siten mahdollista arvioida vuosittain tulos- ja kehityskeskusteluiden yhteydessä. Vuonna 2014 Tullin henkilöstöstä 82 % osallistui henkilöstökoulutukseen. Henkilöstökoulutus sisältää sekä Tullin oman koulutuksen että ulkopuoliseen koulutukseen osallistumisen. Yhteenlaskettu henkilöstökoulutuksen laajuus vuonna 2014 oli koulutettavapäivää eli 7,5 päivää henkilötyövuotta kohden. Tullin koulutuksen suuri määrä johtuu omasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja kattavasta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tullitarkastajat Teijo Tarvainen (vas.) ja Pertti Oikkonen Nuijamaan tullista kehittelivät APK-lopputyönään TIR-kuljetusten vikojen merkitsemiseksi vikakoodiston, jota ymmärretään kaikkialla TIR-yhteisössä. Idea vietiin EU:ssa Tullikoodeksikomitean käsiteltäväksi TIR-asioiden kokoukseen, jossa kaikkia jäsenmaat kannattivat sitä varauksettomasti. Miehet palkittiin korkealle tähdänneestä ideastaan Tullissa keväällä S ivu

17 Kaavio 11. Henkilöstökoulutuksen koulutuspanostus Tullissa ja valtionhallinnossa Työpäivä/htv ,5 7,5 4 4,5 4, Tulli Valtio Tullin asiakasyhteistyöhön liittyvien projektien ja vuosisuunnitelmien sisältämien koulutustilaisuuksien lisäksi Tullin koulutukselta tilattiin vuoden 2014 aikana yhteensä 77 asiakaskoulutustilaisuutta. Näihin osallistui yhteensä henkilöä. Lisäksi Tullin asiakkaille suunnatussa Tullialan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa oli 27 tutkinnon suorittajaa. 7. Työvoimakustannukset ja palkkaus 7.1. Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset sisältävät tehdyn työajan palkat, välilliset palkat ja sosiaaliturvamaksut. Vuonna 2014 Tullin työvoimakustannukset olivat Tahti-järjestelmän mukaan 118,3 miljoonaa euroa (2013: 118,5 milj. euroa), joista varsinaisten palkkojen osuus oli 82,1 % eli noin 97,1 miljoonaa euroa (2013: 98,0 milj. euroa). Varsinaiset palkat sisältävät tehdyn työajan palkat ja välilliset palkat. Välilliset palkkakustannukset olivat kertomusvuonna 23,9 miljoonaa euroa (2013: 24,9 milj. euroa). Välilliset palkkakustannukset sisältävät muun muassa vuosiloma-ajan, sairausajan, koulutusajan ja perhevapaiden palkat. Perhevapaisiin sisältyvät äitiys- ja isyysvapaat sekä sairaan lapsen hoito. Sosiaaliturvakulut ovat 16,5 % työvoimakustannuksista. Työvoimakustannukset laskivat 0,2 % vuodesta Työvoimakustannukset olivat 70,4 % Tullin toimintamenoista. Vuonna 2014 Tullin henkilötyövuoden hinta eli työvoimakustannukset euroa/htv oli ,20 euroa (valtionhallinto: ,50 eur/htv). Henkilötyövuoden hinta on noussut 1,4 % vuodesta S ivu

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 24.2.2014 in johtokunta 11.4.2014 DM 1218568 2014 Kuvat: Susanna Lehto 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2009 in henkilöstötilinpäätös 2009 Henkilöstöpalvelut 5.3.2010 DM 627103 2010 2 (40) Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4 2.1 Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011... 1 TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2011... 4 1.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... Henkilöstötilinpäätös 2009 1 KATSAUS VUOTEEN 2009... 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 2. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ... 5 3. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE... 6 4. HENKILÖSTÖKOULUTUS

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot