FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :02: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2428. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Nuorten vapaaaika 2009 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 149 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorten vapaa-aika 2009 Aineiston nimi englanniksi: Youth Leisure Survey 2009 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Kurttila, Tuomas (Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat harrastukset; keskinäisviestintä; koulutus; matkustaminen; nuoret; perhesuhteet; poliittisuus; päihteet; vapaa-aika Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: nuoret; vapaa-aika, matkailu ja urheilu Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa käsitellään Suomessa asuvien 7-29-vuotiaiden vapaa-aikaa. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle sarjalle, jonka nimi muutettiin kohderyhmän alaikärajan laskemisen myötä. Tutkimuksen kohderyhmän ikäjakaumaa on päätetty tulevissa kyselyissä laajentaa 6-29 vuoteen ottamalla mukaan myös esikouluikäiset. Tutkimuksessa keskitytään ennen kaikkea koulun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaan elämään. Toistuvien kysymysten lisäksieri keruukertojen kyselyillä on vaihtuva pääteemansa. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten vapaa-aikaa, paljonko sitä on ja kuinka mielekkääksi vuotiaat nuoret (n=1201) sen kokivat. Samalla selvitettiin, kuinka nuoret kokivat itse kykenevänsä vaikuttamaan vapaa-ajan viettomahdollisuuksiinsa. Aluksi selvitettiin vastaajien koulutus, kodin taloudellinen tilannne ja vastaajan työtilanne. Samoin kyseltiin kuuluivatko vastaajat eri ryhmiin tai jengeihin, edustivatko he jotain nuorisotyyliä sekä kokivatko vapaa-ajan ja työn välisen rajan epäselväksi. Vanhempien luona asuvilta vastaajilta tiedusteltiin kuinka paljon he kokivat voivansa vaikuttaa mm. kotiintuloaikoihin, kavereiden kanssa oloon, perheen yhteisiin hankintoihin ja harrastuksiinsa. Erilaisiin seuroihin, järjestöihin ja harrastuksiin osallistumista selvitettiin kyselemällä, kuinka pitkään vastaaja oli ollut toiminnassa mukana, kuuluiko hallituksiin tai toimielimiin, osallistuiko toiminnan suunnittelemiseen, uskoiko olevansa mukana vielä kahden vuoden kuluttua. Lisäksi selvitettiin osallistuiko nuori sellaiseen toimintaan, joka ei tapahtunut järjestössä tai seurassa sekä oliko nuori mukana toiminnassa, joka ei ollut järjestettyä. Asenteita vapaa-ajan toimintaan selvitettiin mm. kysymällä, pitäisikö toimintaa olla erikseen tytöille ja pojille, pitikö vastaaja järjestötoimintaa vanhanaikaisena, antoivatko vanhemmat osallistua toimintaan, oliko vastaajalla rahaa osallistua ja kokiko vastaaja voivansa vaikuttaa asuinpaikallansa järjestettävään toimintaan. Poliittista aktiivisuutta kartoitettiin selvittämällä kodin 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ja vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselille. Päihteiden käyttöä selvitettiin kyselemällä lapsuudenkodin alkoholikäyttöä sekä vastaajan alkoholin ja kannabiksen käyttöä. Lopuksi selvitettiin mm. yhteydenpitoa ystäviin ja perheenjäseniin, tyytyväisyyttä vapaa-aikaan, elämään ja terveydentilaan, sekä sitä kenen kanssa vastaaja keskusteli vaikeista asioista. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, kieli ja koulutus. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 2009 Kerääjät: Innolink Research Oy Aineiston tuottajat: Nuorisoasiain neuvottelukunta Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2009 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 230 muuttujaa ja 1201 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Otos muodostettiin väestörekisterin väestötiedoista satunnaisotannalla. Otoksen 2958 henkilöstä haastateltiin 1201 vastaajaa, joista 1141 oli suomenkielistä ja 60 ruotsinkielistä. Ei-tavoitettuja oli prosenttia, vääriä numeroita noin 10 prosenttia ja kieltäytyneitä prosenttia. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä tunnisteellisuussyistä poistettu kunta- ja postinumeromuuttujat sekä järjestöavomuuttuja q11b_13b. Julkaisut Myllyniemi, Sami (2009). Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 40 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 92. 3

10 1. Aineiston kuvailu Pulkka, Outi (2017). Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Toivonen, Olli: Partiosta yhteiskunnan portaille. Turun Yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, yleinen kasvatustiede Proseminaari Joulukuu 2016 Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Myllyniemi, Sami (2009). Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 40 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 92. Saatavissa: Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/muut_tutkimukset/Aika_vapaalla_-_Nuorten_vapaaaikatutkimus_2009.pdf [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1201 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1201 minimi 3.00 maksimi 3.00 keskiarvo 3.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1201 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [AB1] Ikä Aluksi kysyisin perheessänne asuvan lapsen ikää? / Aluksi kysyisin ikääsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1201 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.44 [AB2] Sukupuoli Lapsenne sukupuoli? / Sukupuoli (merkitään kysymättä) Tyttö/Nainen Poika/Mies

13 AB6 [AB4] Asuinpaikka Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinpaikkaanne: Ohjeet haastattelijalle KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA. Ison kaupungin keskusta Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan asuttu laitaalue Maaseutuympäristö [AB5] Asuminen kunnassa, vuosia Kuinka kauan olette asuneet nykyisessä asuinkunnassanne? (vuosina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1196 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [AB6] Äidinkieli Mitä on lapsenne äidinkieli? / Mitä on äidinkielesi? 7

14 2. Muuttujat Suomi Ruotsi Muu [A7] Keiden kanssa lapsenne asuu? Keiden kanssa lapsenne asuu? (valitse parhaiten soveltuva vaihtoehto) Ohjeet haastattelijalle LUETTELE Molempien vanhempien kanssa Toisinaan isän ja toisinaan äidin kanssa Vain toisen vanhemman kanssa Ei kummankaan vanhemman kanssa tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_1] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? Äiti / äitipuoli Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät) (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Äiti / äitipuoli 8

15 A8_3 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_2] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? Isä / isäpuoli Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät) (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Isä / isäpuoli Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_3] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? Veljiä / velipuolia Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät) (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Veljiä / velipuolia 9

16 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_4] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? Siskoja / siskopuolia Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät) (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Siskoja / siskopuolia Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_5] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? Muu, kuka? Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asutte? (merkitse tarvittaessa useita vaihtoehtoja; täytä tarvittaessa myös haastateltavien sisarusten iät) (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Muu, kuka? 10

17 A8_3_B2 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [A8_3_B1] 1. veljen / velipuolen ikä: Sisarusten iät Veljiä / velipuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 210 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.91 [A8_3_B2] 2. veljen / velipuolen ikä: Sisarusten iät Veljiä / velipuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta 5.20 [A8_3_B3] 3. veljen / velipuolen ikä: Sisarusten iät Veljiä / velipuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [A8_4_B1] 1. siskon / siskopuolen ikä: Sisarusten iät Siskoja / siskopuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 218 minimi 0.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 A8_4_B3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta 7.11 [A8_4_B2] 2. siskon / siskopuolen ikä: Sisarusten iät Siskoja / siskopuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 4.29 [A8_4_B3] 3. siskon / siskopuolen ikä: Sisarusten iät Siskoja / siskopuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 6.00 maksimi 9.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 7.50 keskihajonta 2.12 [A8_4_B4] 4. siskon / siskopuolen ikä: Sisarusten iät Siskoja / siskopuolia; iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 5.00 maksimi 5.00 keskiarvo 5.00 keskihajonta [A8_5B] Kuka muu? (a8_5 avovastaukset) Muu, kuka? [A9] Perheen pääasiallisen naispuolisen huoltajan koulutustaso Kysymyksen esiteksti (JOS ED. KYSYMYKSESSÄ ON ÄITI TAI ÄITIPUOLI) Mikä on perheenne pääasiallisen naispuolisen huoltajan koulutustaso? Ohjeet haastattelijalle LUETTELE, MERKITSE YLIN 14

21 AB11 Ammatillinen perustutkinto Opisto tai ylioppilastutkinto Korkeakoulututkinto Ei tutkintoa Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [A10] Perheen pääasiallisen miespuolisen huoltajan koulutustaso Kysymyksen esiteksti (JOS ED. KYSYMYKSESSÄ ON ISÄ TAI ISÄPUOLI) Mikä on perheenne pääasiallisen miespuolisen huoltajan koulutustaso? Ammatillinen perustutkinto Opisto tai ylioppilastutkinto Korkeakoulututkinto Ei tutkintoa Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [AB11] Kotitalouden / lapsuudenkodin varakkuus (kysymykset a11/b16 yhdistettynä) Onko kotitaloutenne / Entä oliko lapsuudenkotisi tuolloin mielestäsi: 15

22 2. Muuttujat Varakas Hyvin toimeentuleva Keskituloinen Heikosti toimeentuleva Köyhä tieto puuttuu (SYSMIS) [AB12] Miten sijoittaisit kotitaloutenne / itsesi: lähelle yhteiskunnan korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? (kysymykset a12/b14 yhdistettynä) Usein puhutaan yhteiskuntaluokista. Miten sijoittaisit kotitaloutenne: / Miten sijoittaisit tämänhetkisen tilanteen mukaan itsesi: lähelle yhteiskunnan korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Vastaa asteikolla 0:sta 10:een siten, että 0=Matalin kerros ja 10=Korkein kerros Matalin kerros Korkein kerros tieto puuttuu (SYSMIS) [B7] Perhemuoto Mikä on perhemuotosi? Oletko Ohjeet haastattelijalle LUETTELE 16

23 B8_B1 Vanhempien tai muun huoltajan luona asuva Yksin asuva Avio- tai avoliitossa, lapseton Avio- tai avoliitossa, lapsia Yksinhuoltaja Kimppakämpässä ystävien tai sisarusten kanssa Muu perhemuoto Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B8] Kuinka monta lasta sinulla on? Kysymyksen esiteksti (KYSYTÄÄN VAIN JOS ON LAPSIA B7=d tai B7=e) Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 90 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 1.39 keskihajonta 0.56 [B8_B1] 1. lapsen ikä (KYSYTÄÄN VAIN JOS ON LAPSIA B7=d tai B7=e) Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: 17

24 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 88 minimi 0.00 maksimi 8.00 keskiarvo 2.62 keskihajonta 1.71 [B8_B2] 2. lapsen ikä (KYSYTÄÄN VAIN JOS ON LAPSIA B7=d tai B7=e) Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 25 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 3.10 keskihajonta 2.11 [B8_B3] 3. lapsen ikä (KYSYTÄÄN VAIN JOS ON LAPSIA B7=d tai B7=e) Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuinka monta lasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat? Iät: Kuvailevat tunnusluvut 18

25 B15 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 2.00 maksimi 3.00 keskiarvo 2.50 keskihajonta 0.71 [B9] Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteen? Kysymyksen esiteksti (VAIN JOS EI YKSINASUVA EIKÄ VANHEMPIEN LUONA ASUVA B7 ><a JA B7 ><b) Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteesi (eli perheeseesi)? KOHDEHENKILÖ MUKAAN LUKIEN Kotitalouteen kuuluvien lukumäärä Ohjeet haastattelijalle (Tarvittaessa selitys: tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 342 minimi 1.00 maksimi 4.00 keskiarvo 1.39 keskihajonta 0.70 [B15] Miten sijoittaisit lapsuudenkotisi: lähelle yhteiskunnan korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Ajattele aikaa, kun olit 12-vuotias. Miten sijoittaisit lapsuudenkotisi: lähelle yhteiskunnan korkeinta, matalinta vai keskikerrosta? Vastaa asteikolla 0:sta 10:een siten, että 0=Matalin kerros ja 10=Korkein kerros. 19

26 2. Muuttujat Matalin kerros Korkein kerros tieto puuttuu (SYSMIS) [B17] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Kysymyksen esiteksti (VAIN YLI 15-VUOTIAILTA) Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B18] Opiskelupaikka Kysymyksen esiteksti JOS OPISKELEE B17=a Oletko parhaillaan...? 20

27 B19B Ohjeet haastattelijalle LUETTELE Peruskoulussa Lukiossa Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Yliopistossa Jossain muualla Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B19A] Mikä oli edellisen koulutodistuksen keskiarvosi? Kysymyksen esiteksti JOS OPISKELEE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA B18=a TAI B18=b Mikä oli edellisen koulutodistuksen keskiarvosi? (Oma vastausvaihtoehto: Ei ole keskiarvoja ) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 6.10 maksimi 9.80 keskiarvo 8.07 keskihajonta 0.74 [B19B] Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo? Kysymyksen esiteksti JOS EI OPISKELE LUKIOSSA TAI PERUSKOULUSSA B18><a TAI B18><b 21

28 2. Muuttujat Mikä oli peruskoulun päättötodistuksesi keskiarvo? (Oma vastausvaihtoehto: Ei ole keskiarvoja ) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 254 minimi 5.50 maksimi 9.90 keskiarvo 7.95 keskihajonta 0.81 [B20_1] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Ylioppilastutkinnon Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI Ylioppilastutkinnon Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B20_2] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Ammatillisen perustutkinnon Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI 22

29 B20_4 Ammatillisen perustutkinnon Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B20_3] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Ammattikorkeakoulututkinnon Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI Ammattikorkeakoulututkinnon Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B20_4] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Yliopistotutkinnon Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI Yliopistotutkinnon 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B20_5] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Ei mitään mainituista Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI Ei mitään mainituista Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B20_6] Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? Ei vastausta Mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut? (KYSYTÄÄN VAIN YLI 18-VUOTIAILTA) LUET- TELE, MERKITSE KAIKKI Ei vastausta 24

31 B22 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [B21] Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B22] Mikä on pääasiallinen toimintasi? Mikä on pääasiallinen toimintasi? Oletko...? Ohjeet haastattelijalle LUETTELE Koululainen tai opiskelija Palkkatyössä Yrittäjä Työtön tai lomautettu Joku muu Ei vastausta tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q1] Kuinka paljon vapaa-aikaa sinulla on? Kuinka paljon vapaa-aikaa sinulla on asteikolla 1 5 kun... Ohjeet haastattelijalle 1=niin vähän, etten usein ehdi tehdä mitä haluaisin, 2, 3, 4, 5=niin paljon, etten tiedä, mitä tekisin ajallani Niin vähän, etten usein ehdi tehdä mitä haluaisin Niin paljon, etten tiedä, mitä tekisin ajallani tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Nuorten keskuudessa hyvät ystävät tapaavat usein toisiaan monta kertaa viikossa niin, että muodostuu melkein kiinteitä ryhmiä, jengejä, ystäväpiirejä tms. Oletko sinä mukana tällaisessa? Nuorten keskuudessa hyvät ystävät tapaavat usein toisiaan monta kertaa viikossa niin, että muodostuu melkein kiinteitä ryhmiä, jengejä, ystäväpiirejä tms. Oletko sinä mukana tällaisessa? Ohjeet haastattelijalle Kyllä / Ei / En osaa sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3] Kuulutko itse johonkin nuorten tyyliin (kuten gootti, hoppari, punkkari, hevari, skeittari tms.)? Kuulutko itse johonkin nuorten tyyliin (kuten gootti, hoppari, punkkari, hevari, skeittari tms.)? Ohjeet haastattelijalle Kyllä / Ei / En osaa sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa [Q4] Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan epäselväksi? Kysymyksen esiteksti (VAIN TYÖSSÄ OLEVILLE B21=a) Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan epäselväksi? Ohjeet haastattelijalle (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=vähän, 1=En yhtään, 99=eos) 27

34 2. Muuttujat En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Onko hyvä vai huono asia jos työn ja vapaa-ajan välinen raja on epäselvä? Onko mielestäsi hyvä vai huono asia jos työn ja vapaa-ajan välinen raja on epäselvä? Ohjeet haastattelijalle (5=hyvä, 4=melko hyvä, 3=ei hyvä eikä huono, 2=melko huono, 1=huono, 99=eos) Huono Melko huono Ei hyvä eikä huono Melko hyvä Hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, mitä teet koulun jälkeen (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) 28

35 Q6_2 Siihen, mitä teet koulun jälkeen (VAIN JOS IKÄ<15 TAI B17=a) En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Kotiintuloaikoihin (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Kotiintuloaikoihin En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q6_3] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Kavereiden kanssa oloon (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Kavereiden kanssa oloon En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, mitä syöt ja milloin (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Siihen, mitä syöt ja milloin En yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q6_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, mihin aikaan menet nukkumaan (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Siihen, mihin aikaan menet nukkumaan En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Kotitöiden tekoon (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) 31

38 2. Muuttujat Kotitöiden tekoon En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, mitä harrastat (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Siihen, mitä harrastat En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q6_9 [Q6_8] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, missä asutte (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Siihen, missä asutte En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_9] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Perheen yhteisiin hankintoihin (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Perheen yhteisiin hankintoihin En yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_10] Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? Siihen, mitä teette lomalla (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Miten paljon voit vaikuttaa itse seuraaviin asioihin? (5=Täysin, 4=Paljon, 3=Jonkin verran, 2=Vähän, 1=En yhtään) Siihen, mitä teette lomalla En yhtään Vähän Jonkin verran Paljon Täysin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Voitko tuoda kotiisi kavereita? Kysymyksen esiteksti (VAIN VANHEMPIEN LUONA ASUVILLE, IKÄ<15 TAI B7=a) Voitko tuoda kotiisi kavereita? 34

41 Q9 Ohjeet haastattelijalle Kyllä / Ei / En osaa sanoa Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Mikä oli edellisen koulutodistuksesi keskiarvo? Kysymyksen esiteksti VAIN ALLE 15-VUOTIAILLE Mikä oli edellisen koulutodistuksesi keskiarvo? Ohjeet haastattelijalle (Oma vastausvaihtoehto: Ei ole keskiarvoja ) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 267 minimi 5.60 maksimi 9.60 keskiarvo 8.06 keskihajonta 0.56 [Q9] Oletko nykyisin mukana tai kuulut jäsenenä johonkin, aivan mihin tahansa järjestöön, seuraan, kerhoon tai vastaavaan? Oletko nykyisin mukana tai kuulut jäsenenä johonkin, aivan mihin tahansa järjestöön, seuraan, kerhoon tai vastaavaan? 35

42 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa [Q10] Kuinka usein osallistut erityyppisten järjestöjen, seurojen, kerhojen tai vastaavien toimintaan? Kysymyksen esiteksti (KYSYMYKSET 10 JA 11 VAIN NIILLE, JOTKA KUULUVAT AINAKIN JOHONKIN 9=a) Kuinka usein osallistut erityyppisten järjestöjen, seurojen, kerhojen tai vastaavien toimintaan? Ainakin kolme kertaa viikossa Kerran pari viikossa Kerran pari kuukaudessa Noin joka toinen kuukausi Muutaman kerran vuodessa Kerran vuodessa tai harvemmin Ei osallistu lainkaan Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_1] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE 36

43 Q11A_3 Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_2] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Urheiluseura tai liikuntajärjestö Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Urheiluseura tai liikuntajärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_3] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Koulun tai oppilaitoksen kerho Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE 37

44 2. Muuttujat Koulun tai oppilaitoksen kerho Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_4] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_5] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Partiolippukunta Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE 38

45 Q11A_7 Partiolippukunta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_6] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_7] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? 39

46 2. Muuttujat (kyllä / ei / eos) LUETTELE Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_8] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q11A_10 [Q11A_9] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_10] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_11] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Jokin muu kuin koulun, seurakunnan tai partion harrastuskerho, esim. musiikki-, askartelu-, valokuvauskerho jne. Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Jokin muu kuin koulun, seurakunnan tai partion harrastuskerho, esim. musiikki-, askartelu-, valokuvauskerho jne. Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_12] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Ammattiliitto Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Ammattiliitto 42

49 Q11B_1 Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A_13] Mihin seuraavista kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? Jokin muu järjestö, mikä Luettelen seuraavaksi joukon erityyppisiä järjestöjä, seuroja, kerhoja tai vastaavia. Mihin kaikkiin kuulut jäsenenä tai olet toiminnassa mukana? (kyllä / ei / eos) LUETTELE Jokin muu järjestö, mikä Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11B_1] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta 43

50 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 70 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.81 keskihajonta 1.87 [Q11B_2] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Urheiluseura tai liikuntajärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Urheiluseura tai liikuntajärjestö Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 253 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.07 keskihajonta 4.55 [Q11B_3] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Koulun tai oppilaitoksen kerho KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Koulun tai oppilaitoksen kerho 44

51 Q11B_5 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.30 keskihajonta 2.41 [Q11B_4] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.53 keskihajonta 4.20 [Q11B_5] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Partiolippukunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Partiolippukunta Kuvailevat tunnusluvut 45

52 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 89 minimi 2.00 maksimi keskiarvo 5.73 keskihajonta 3.75 [Q11B_6] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 32 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.27 keskihajonta 3.73 [Q11B_7] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö Kuvailevat tunnusluvut 46

53 Q11B_9 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 36 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.52 keskihajonta 3.03 [Q11B_8] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 5.50 keskihajonta 3.32 [Q11B_9] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin poliittinen nuorisotai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö Kuvailevat tunnusluvut 47

54 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 2.00 maksimi keskiarvo 4.09 keskihajonta 2.30 [Q11B_10] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 15 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.51 keskihajonta 2.65 [Q11B_11] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin muu kuin koulun, seurakunnan tai partion harrastuskerho, esim. musiikki-, askartelu-, valokuvauskerho jne. KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin muu kuin koulun, seurakunnan tai partion harrastuskerho, esim. musiikki-, askartelu-, valokuvauskerho jne. 48

55 Q11B_13 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.19 keskihajonta 3.23 [Q11B_12] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Ammattiliitto KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Ammattiliitto Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 127 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.49 keskihajonta 2.20 [Q11B_13] Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin muu järjestö, mikä KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA Kuinka monta vuotta olet ollut mukana? Jokin muu järjestö, mikä Kuvailevat tunnusluvut 49

56 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 15 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.37 keskihajonta 4.15 [Q11C_1] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Jokin opiskelijatai koululaisjärjestö tai oppilaskunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_2] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Urheiluseura tai liikuntajärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Urheiluseura tai liikuntajärjestö 50

57 Q11C_5 Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_3] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Koulun tai oppilaitoksen kerho KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Koulun tai oppilaitoksen kerho Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_5] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Partiolippukunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Partiolippukunta 51

58 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_8] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Maanpuolustustai reserviläisjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_10] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Ihmisoikeustai rauhanjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Ihmisoikeus- tai rauhanjärjestö 52

59 Q11C_13 Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_12] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Ammattiliitto KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Ammattiliitto Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C_13] Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Jokin muu järjestö, mikä KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko nykyisin konkreettisesti sen toimintaan? Jokin muu järjestö, mikä 53

60 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_1] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Jokin opiskelija- tai koululaisjärjestö tai oppilaskunta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_2] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Urheiluseura tai liikuntajärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Urheiluseura tai liikuntajärjestö 54

61 Q11D_4 Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_3] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Koulun tai oppilaitoksen kerho KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Koulun tai oppilaitoksen kerho Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_4] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön lapsi- tai nuorisotoiminta 55

62 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_5] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Partiolippukunta KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Partiolippukunta Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_6] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Luonnonsuojelutai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelujärjestö, luontojärjestö, eläinsuojelujärjestö tai kerho 56

63 Q11D_8 Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_7] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Hyväntekeväisyysjärjestö, avustusjärjestö tai vammaisjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_8] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Maanpuolustustai reserviläisjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Maanpuolustus- tai reserviläisjärjestö 57

64 2. Muuttujat Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_9] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Jokin poliittinen nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestö tai jonkin puolueen perusjärjestö Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D_10] Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? Ihmisoikeustai rauhanjärjestö KYSYTÄÄN KUNKIN 11a:n TOIMINNAN KOHDALLA SIIHEN OSALLISTUVILTA (Kyllä / Ei / En osaa sanoa) Osallistutko toiminnan suunnitteluun tai järjestämiseen? 58

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2009 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2973 Nuorisobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2729. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2729. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2729 Nuorisobarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten suhde järjestöihin

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2015. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2015. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2015 Nuorisobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja FSD2408 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3085. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD3085. Nuorisobarometri Koodikirja FSD3085 Nuorisobarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot