AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 TEDOATOJA AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS

2 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75

3 SB SS

4 Alkusanat Tässä tiedonannossa esitetään maataloud kannattavuustutkimuksessa mukana olevi kirjanpitotiloj tuloksia tilivuodelta 99 Tulokset on laskettu samoj perusteid mukaan kuin vuonna 989 Laskta perusteet on sehtetty joka kolmas vuosi ilmestyvässä julkaisussa: "Tutkimuksia Suom maataloud kannattavuudesta" Tuorein julkaisu on ilmestynyt vuonna 989 numerolla 59 Vuosittain ilmestyy myös tiedonanto, joka käsittelee kirjanpitotiloj tuloksia tuo tantosuunnittain Vuod 99 tulokset esitetään tiedonannossa n:o 76 Lisätietoja saa aataloud taloudellis tutkimuslaitoks kannattavuustutki mustoimistosta, PL 3,4 elsinki, puh

5 Sisällysluettelo Sivut aataloud liiketuloskäsitteitä 7 Taulukko Tutkimustiloj lukumäärä ja koko (e maankäyttölaji alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila) 9 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpi kasvi sadot (k/ha), sato ry/ha 2 Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 2 4 aatalousomaisuus ja s e ryhmät (mk/ha) Kalusto ja s e ryhmät (mk/ha) aatalousraknukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailuun osallistuvi tiloj lukumäärä, maitotuotos (k/lehmä) 5 7 Leluni keskimääräiset kirjanpitoarvot E maankäyttölaji arvoja (mk/ha) 4 Rahatulot ja mot (mk/tila) 8 2 aataloud investointirahamot (mk/tila) 5 aataloud kokonaistuotto ja s osat (mk/ha) aataloud varsinaiset rahatulot (mk/ha) aataloud liikekustannus ja s osat (mk/ha) aataloud varsinaiset rahamot (mk/ha) Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) aataloud juoksevat työt e työntekijäryhmi osalle eteltyinä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) aataloud juoksevi töid urakkapalkat (mk/ha)

6 Taulukko Sivut aataloud juoksevan työn ettely (it/tila) Uudisraivaustyöt (it/tila) Salaojitust yms uudistustyöt (it/tila) Sivuansiotyöt (t/tila) 39-4 Yksityistaloud työt (t/tila) etsätyöt (it/tila) Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) Talousraknust uudistustyöt (it/tila) 2 Tietoja hevostyön määstä Tietoja traktotyön määstä Oman trakton kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tietoja ajopuimutyön määstä Oman ajopuimun kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tiloj, joilla on oma ajopuimu, lukumäärä Tutkimustiloj lukumäärä 3 Tärkeimpi omalla tilalla tuotettuj maataloustuotteid luovutus yksityistaloute (k/tila) Puutavaran käyttö (k-m3/tila) 4 aataloud liiketulokset: Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/ha) Viljelijäperhe maataloustyö (mk/ha) aatalousylijäämä (mk/ha) ja kannattavuuskerroin aataloute sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %:n mukaan (mk/ha) aataloud tuotantokustamms (mk/ha) ja tuotantokustannusprostti Tutldmustiloj lukumäärä Käytössä ollut peltoala (ha/tila)

7 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS Luutnantintie 3, 4 elsinki Tiedonantoja 75, 5 p, 992 KLRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 Results of lbookkeepin farms in 99 AbstTact The results of acultural profitability research in Finland in 99 are prested in tables in this report The profitability research in Finland is orani7ed on voluntary basis, thus, the sample is not a random sample Despite of this the results are nsidered to represt the effective Finnish farms very well The results are prested for all bookkeepin farms Results are also rouped acrdin to the field area and the research area The report is in Finnish ndex words: acuntin, profit, sts

8 aataloud liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: Liikekustannus: Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: aatalousylijäämä: Cannattavuuskerroin: Tuotantokustannus tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuod aikana tuotettuj lopputuotteid ja etuuksi arvoa kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun ottamatta maataloute sijoitetun pääoman korkovaatimusta Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuks arvoihin ei sisälly myöskään veroja kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperhe oman työn arvoa aatalousylijäämä on sit se osa kokonaistuottoa, joka jää maataloute sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperhe suottaman maataloustyön palkaksi Kut jo mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukse iitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuks ja viljelijäperhe arvioidun palkan summalla liikekustannus + pääoman korkovaatimus Tuotantokustannusprostfi: tuotantokustannus x kokonaistuotto

9 -9 Pohjois- Suomi on -- on r, - rq rs ( 4C,L r, [- C ei OD C3 VD 4' r", C C C rr) UD C3 r C rl (\ r, on cv es C -A UD cn,i esi un n cn -- C4 r, r, C/ UD 6, n n 4, Csi C,7 cn c n c, i on on OD - V3 rs4 O n ei,4 r - ei -- Ui r ei on Uicn,4 r : kl / rs) r, C C C ei cn C U C n csl C C cn C C V3,4 on ct, on ei ei 4J C4 C 4-4 ni 4 cffl 4' Ui () ei rl U) 4),_ C t tf) t C k on cl, ' - ' ' 4 Ui rlt3 r -- c') :( 4 C UD r, 4 U3 4 ) C C -i ei cn 4,,4 n ct 4 VD on,- VD on <C r r Ui Crl U C "C7- <V C C-, C on C') r),- cn 4 on -- ei ei 4) -4 UD C,7 r, u 4 C, C cn ei ei cd on UD Oi,4 C Ut 4 U on ) C - (l rq C C, U U V,i 2 V 3 UD V- "4 - OD ei ' on ei Cn UD C) UD Ui V3 C C Ui on on cffl cf, ei on on -- Cs n rq r, cv on C / OD e-4 rq <ffl LO rq rq e r, v3 on U ) ) on ei on -- cv UD U3 4' Ui r C) -- ct ul on OD C r, C V3 4 U r, r, r s) -- on on ( Cs n Pohjois - Suomi k cn -- R :,, - (J] U) Uti r Painotettu keskiarvo,-- UD ( cv VD C OD - ni l:3' c ei LJD - rd -- - **--,, P -i fi : rd - --) = 6", d tn 4) 8 4 P = tel),? 4-3 -,- l 4 4 «r ' Cil lj (Ctnj _ r -- :d - rd 4i,- r n : m P z, 4 m

10 j A _ -- 2 il c) (l --- :rel ( cd () C - OD r, Lo C un v3,- un,-,v Un,V,-,- cn,- (V cl,,,, e V C e- - V3 VD,V OD un cd un, VD VD L f,v ) ) VD,V cn,a C un,a C on Un (V d' VD,4 es ev on un,-- on VD un ul -- r - C7 on C On,4 C7 (-V ey - r Ui r C on V3 V3, V C,- UD un cn 3 on,- ui cn Co un cv ev on C7,V un OD e,l,,v VD ol ev l on ol on cn,v C C ) ul r, ui C C est OD ("V C on V3 ey on cd on on on on C Un ry rs C,V Cn UD rl,- cn,r V) C r r C on on on C cfr C ev on,v ul cv on VD un on -- 2 r V v 7, t o ',V,i,ffl,t UD (-V OD Cn un ey ("V r - rs,v cd ev cn cv 3 C V3 r, V3 UD,- on r V3 -, VD,-- C UD r C ln C7,:t q-- C T!,i a) A -- 2 Ui A 2 X) on _ -- r,,,, -- UD, C Cn Cn r on r, r, r -,,,( Cr Ui C> on on 2,i V,, on r? C <V C7 c ey -- -,, C),- V v,v,p ud 9- C VD r, V3 vd VD un Ui r '- un cd ui,- --,- cn V3 cd C C 3 C VD UD - c> C,/ ct cp r, ll UD, C Cn OD oct,, o O, on,-- C r C r r,:r Li-, un -- D V3 r, rs UD V 3 cp v3 Cn on OD V,i,-,V un on Cn Un cv,- - ;,, on,- on cv on,v OD,4 C C C,V 3 rq r, 3 cd un Cr, C,- :' irl C C UD Cl Cn r Ui OD Cs, r OD -) V3,,A i ey ev C U, 3 on )C) r - On UD,,V 4 ot, --,-,-,- on Ui C V3 3 L v) r, r4 Ui C) kr) C C Ui C C 3 3 UD VD Cs on f--,- r, un F- VD C UD on on on,, ey klo 4 on VD U ev V) C,V (V rl C cv c c -4 ( VD cd on r,") c (l ul (V on r' CC r i on r V3 VD cn O rl c on C on cn <2 Loi - on C On,A on,-4,a cv UD C (V Un on Un On C C cl -- Lt ro,v Cs on CA r, on 3,t,V on r'l ti - `, _ - - d 5- (i 4-3,, u: = 9 4- ui "6 -,L,,_ -) 2 % el:/ il al hn r, = + id ' ta, - r 49 --) -a ;-J 9-9- (%),9 Q) 4_) -3 () (4,X t2

11 Pohjo is-suomi C C>, C- D (, -- o L C> t C -- Cfl 3) C LD to l 4 4 n C C ci, : ) " es) LO e 4' > L) -4, L L" - r LO ) ' -,r C> 3 C 4 lid 'C ld C 3 L) C> C> ("V L t le> m - -- l cl) ' C C'n ) C- ) i -- C> C> r - ) L C, 4 C C \ L 44 n t OD Cn C'n Cn 4 t )- r cl, V3 3 es m )- -4, cs3 i - cl, ct, C> 4' T- ) ) ):) C> 4 Cn - 7) C) - -- t OD - 4' C c) - Cr> r ', i ):' et ct, 3 cl, C C> 3 el e- in o -4, o C - cd -4, o - ct ll C> /3 :') -- - l C> C ) 4) - C> C\ Cn Cn ' n ( 4 P- urf -4 /3 (l C n V C' ' k 4 o L) 4' cl, ct 4 Cfl C> Cn C> - c - C C> -- e l -- Crl C - al C " 4 4 Cn 4) - C- 4 4 C> r C in Lel c) 3 f- l )i,-- -4, -4, k f3 ( C C> 4 LO c) cl) zt :t cl, l'n L ` ct l' e - )- e C C L /3 cn 4) > a C C') i e,4 r 4' -- ", k3 LO - C C r C, - ct' - o o -4, c) c) "-- C zt, C C le) cl m ),- i -4, e zt, i 4 -, ) ' :,--i - - ni ) -- 3,--i :ml :,_ fi: id : (( 9- p 5 Ö ml =, 2 l = ni 2 Z -3 _: - O P- ral +,, ui 2,-- d 6 6 4, (C C2 o, C2

12 9- O U) 3 rd 2 cv UD r, UD r, c,-, C U C / / Cs Cs/ cv C TV Cs) C UD VD r, ko i ul,t, r rq u un cn un UD U V cv r, UD,V r, UD C cv ' ) C rk) UD, UD cv fq r - c C C rs UD c/ C rs,t, cl, UD,- ct Cn vd cn cd cn u C,7 olo r (V,V rq,- r4,t, ul i ev L, ud 4 ui UD cv i un / C C r, C UD c r eq r Ui r4 i C / cn VD VD vo <, rq es4,v <, c r c esi r Ui uo,v,v on, ct es C (c'),v -3-4, L") cv VD Li('s ui Ui vo ul,i,,- UD L/ UD VD cv r ul cn C)ct, C, rs lo Cs UD UD Cs7 V C,V Cs) U - rs Ct r, es r, Cs4 Cs) rs UD cv cv (' r, rs,v C ) ni ui,,,v C Cq C VD cn (l,v VD Ui C eq VD,V UD VD OD,P ul,ffl - C cv cv r'- <, rq c on rl VD rs7 r vo c VD On cy in Ui r, C cv ( ' UD r, r, /,V u VD rq Cl) cn Cl) VD,V! (O),V UD,t,,f, <V,t, rq Cl) Cl),V ( U),V es ui ui VD r,4 C Cq,l Cl),2 Cs7 c ul r cv Ui UD Cl -i -4(l) -4,f, Ui r Cl),i Ui C cv Cl) Cl),V rs],v Co V3 VD C cd Ui Cn ('4 cv Cs UD UD (l UD Cs,P cv cv Cl- C4 rq Ui ('4 ) ui - C ) ui cn koi, ui,v UD rs UD cv U/ Cl) Cl) ui <3, r r, c rq ul OD C ('4 ( ui ui,, Cl) ul (l <, C C) ui VD VD 4 ui ui -i Cn Cl- - C Cl- Cn Cl r ul Cl- ui rq Cl) 3 <, ul Cl Cl- VD rs UD - C4 C ( Cl- cv C, r4 Cl) "d Cl) Cl- ',V U Cl' VD r4 L Cl, u C U V/ C4 Cl) r Cl) cv Cl- eq Cl) Ui Cl) Ui V/ cv Cl'- Cq U/ Cl) cn Cl) Cl) (-4 Cl) UD ('4 ) ' ),V v ui Cl),V U Ui Cl- VD UD Ui Cl) Cn rs] UD Ui Cl) C r, VD VD,V rq VD VD rs7 rs7 UD Cl) r4 Cl- Go ) Cl) Cl) ul,p VD, r, C UD cv Cl'- Lin un LtD Cl) Cl'- es UD Ui cv Cl) Cl) zt, cel Cl- /-,;J C cv rs 4 cv UD U cv Cs Cl- ( ct, Cl) un Cl) un Cl) Cl- C Cl) C Cl,V UD Ui cd Cl) (4 eq <V ui Cl) UD cv U- Cs ui :

13 -3 - j p O-- ill-- till-o OC Oui C-- 4 U'O cl,,o 4 O 4- U Oul /4O 4-,i,,-- u O Sisä-Suami --OLflO -) OO OC-4- C C r-4 4i444-h3 4' 4, O- / ' 4 O OC- C4 C4-4-O 44D 4- -4)C /44--O OD--LflL C- O 44OO l)34c ' 4V O4C--- 33'L( 4-4 O 4-4- L 4 O C 44 4) C-4-4Ch 4-4 ' O4-44-~44 44-O O4-3 4 U 4- O, nC-4 O--33 C-O '/ , (-- C4, 4-4- U 5 4lC-r 34 /44til C4--,,,,,,,m,o, Cr,P--,-- lh 4 r O, Cn hhot--c O-- 4, O 4--C- Oulc, (,, 4-O C 4flU O tr 3, a - Lrl 4 44t/ , 4/ C--C C 4 U C-4-4C-- OOO 4~4 4,3'4, C Ch 4 Ch Cr C,,-- 4 i 5 u O4, 4, r' C- O zt 4--'4") O 4-44""O O4, 4,,2, O C- 4) 4 44 ' ' in 4") Ui 4 --O OU 4~ Olt-- Or'-O 4-4 C- 4~4 U O C cfo 4, 44D 4 6-C4 C-O OD OC C' OC-- O -- l '3C "w44 4, 4"i ,, ' ' mw 4-4'- ww(4w,,, c, '',- C' L 4-4 m -,--,-- ' r t 4 'C ''C 4-- Crt Crt - K " 4 T:)/5,9 s',9 fi lrl l 4,, 4- (TA v :d CP z fe r «iii d -,- dp '-' K rd,- d d 4-,,-i -4 4_, \ '- d rd - P ;> --, V q 4j h '- 4, d c'e :d -,p () ' 49) tqw '-,4j fl >,-iw i 4 l,- 4, d -i - v w r ici,a 'q,q iq '4-4,V=4A, A - ><

14 VD 4 un 4 rv r, C C) VD,V 4 VD cn i cn C C r, 4 r -- r un on ) on 4 UD VD 4 cn on - C Cr) (V 4 cn 4 ll, r, C 3 / (-- on, un VD VD 4 r, rl 4 Ui / cn,- on U 4 OD VD C (l un oo un cm C U C cn (=> Pohjo is -Suomi hi OD C r 4 cn un 4 VD 4 r, C UD 3 (r r, C C cn i C CA,V VD / r, C 4 r, V:, OD VD V ( C VO 4 r, C OD Lrl T- C r, 4 C VD r, / 4 r, 4 r, C 4 Cr/ r, r,! 4 C C r, r r, C ) / VD Ui 4 4 r, r, r, 4 4 V) V3 / 3 / V3 VO C) OD CP C C r, / 4 cn VD VO VD 4 un C 4 4 C - C 4 4 C 4 4 VO VD ui un r, 4 4 U C / Ui C) C VD un C C U r, C ( r, 4 r on VD C r, 4 C -4 r, ko C V / C C) -, C -V hi cn V3 ' -, C C 3 C r C ( ' / C C) VD 4 C 4 r, 4 4 C C / U 4 r, (V r' 4 C VD C 3 3 CA 4 C C C rv / C r, -4 C 9 V3 r, VD VD VD r, C3 rv C C 4 4 C CA ( 4 C C C 4 ( ) ) r, ('- UD / rv, r, C rv C 4 V3 C 4 r, ', 4 rv 4 r, rv C OD VD C C C / C C c / C -4 9 rv VD P C 4 / C) C 4 4 VD r, VD 4 4 C4 C C U / (") 4-4) / P U r,, C, 4 (') V/ P 4 C VD C 4 / r, CP C Ui VD C VD C cv C Cd Cd CA cv r, cp VD U") 9 O rl eq C V3 r, r, cv 4 -- rv U rv 4 r VD cn rv 4 ('- rs rv 4 C Ui -4 V3 V3 - C) VD r' C) -- / cf cp cp, / UD / C VD VD r, cp C / 4 rv rl un Ui / VD -, 4 4 on rv 4 rv VD ucl ai -4 L, cp cq r C C) 4 / UD 3 cp 4 ko C VD C 4 (V 4 / 4 e-- 4 un r4 - ) i r, C C cn on un on VD cp cn VD Ui un 4 / 4 VD r4 m i un VD C r, C 4 r, r, C C 4 csi ui cv C U r, Ui r, / cn cn cn r rq cq hv r, C r, C -V U C OD r, / r, cp -' UD VD Cs),- ' 4 4 ul CA / 4 C C r, C,--- U ) rv r, VD 4 C VD /, Ui 4 U/ r' r r' U 4 (4) C rv VD VD LO OD rv (V / r rv C U Ui C 4 / OD VD U/ VD ev rv CY -- '5 o i --) ---, Ö - :e :::: -i -V -- de -- ( - -i,q) 4 - ) OC 2 -, ''f 4, 4-5 a) "fi lls' - 4(- 7 J 49, -) P - oi -- w d : c-2 4, --, -- 4j --) - - ' h!-% --,,- 4, DQr :rd w rd,-, _,,, 4J - ( , - x

15 Pohjois-Suoni ' C C C : u-) r, cs, 5 - C c-- cl ko C, lfl tr> C-- -) C C, C, Ete lä- Pohjanmaa C, c> o tr) () Cfl al u") 2 c) cn Cl rs o -z>, o, ct ( D » tj l/d C-, -/ D,- - c> 4 : eq, C c-> C, :Old 'ei] -- Pa C, :' L- u") u) in ko to re) --i o c> c> ro,, d, OD :Co Koko maa C) lo l, ld csi, 3 C, z csi C C C, «- -, Z, T- CU,- -P - R u),- '" w P -, U) [ eu :Oil ä r,,-,- 2 -,--i i- n 'C > -P -P Pe Z

16 6 ro cv i - rl,- cd cn V VD,-- C -- C Cs U (') uo U i ro / VD rv / '-i '-- sisä-suomi F4 /- EA U V, - Q -, v) rv V, V, V, U 4 cn - ro V UD uo ro,t, C9 l3 Cs; c; C7 C C OD i!) -- VD UD li "--, / rv r, UD V3 OD V C) rv rv 8- C cl, UD C% rv -- El UD uo cn C,2, i,t, kr) '; -4 uo i,-- uo r, C) VD V3 ro csi uo rv UD rv C ro i 5 r,-' *4' V ro 9- UD l w- U UD V ('4 rv C),, rv rv C cn cl" V, V3 C) rv ro C ro c V2, V V) ro U V3 UD V zr OD U C) cn C U z, ro ('4 C V / U3 V` U cy / U rv U :5 8- L3 ) UD V, UD cl, <V 8- lf) V3 C; OD cl, f", 4 7, cf, (V no r, rv Cl rv U C C C) 3 9- F- EV -- '9 :t 9- ro cy P) C9 :' rv cn C C lt3 cm rv / O -i V3 U cn VD rv C V+ r, rv rv Fi EV rv rv ro r, ro cy,-- i cn cv uo UD V) r ct, C 9 ro 3 V C7 C' a),- 4-, -93 > - O Z ,i ä V _v : fa U -i al U) a) al 5 d - U) u) cel :rd - - : : - j C- U " ( rd : -i,- [ti " fi 42 "d P- () Z-

17 - 7 -, kc> lf),t Cs C C 5:' 45 C, Cs Lil C7 C, 5 :4 l C C's, - Pöhjois -Suomi n 4' C> ts C, U V 5-3 r C5 e- C5 ty) ty) C :,,:t C 43 C Lf C 4 U ', 5 OD C c in C szt l - s - d ' ll - 5,:t C 4 C,,' ') fl ',-, J 5- C4 C's - l' 5- (r),/ Lf, U 4 t- C5 cv Csi Csol :3 5: ,:i, C") (C 4 )) 5 4,- : a) 5C Csl - C, ' l/3 C ml Cl) l`', ''' C5 ct, C zr C" 3 C, t- Cs tr) ' ' ld - «5-4' lei Cl C 5:3 C ::/ Ui ( ) V i, CU P -- -i ni 4- ) (z) 9-- _,9 «2 () h4 (L z U), 5, R s ---) (t,- cn,-, i' a) U 4 - o 2 ml ;) - --) 2 o to (i 6-3 j J 5 A -,4 r f- 9, B R z

18 Pohjois-Suomi Ui OD r4 Ui VD r, C3, - cv r U VD C,4 ci CA cv Ui cn C rs,v cv OD cn cn U/ VD Ui r, Ui on r, cv un cn Ui,A,A ', cv es UD OD ci, VD,V C ev un on -- cl UD cl, Etelä-Pohjanmaa rq UD 33 VD ct, / on U3 Cs7 UD ('4 rs cl, UD Ui cn cv c) OD -4 cv cv Oi Ui OD VD C) Ui Ui CA VD Ui cn r, vo r, Ui cv /, cp VD ul OD UD on Ui Ui r, C on vo r' kr) Sisä -Suomi LO 4) 43 2,- P oo 4, --i 44 cv VD C Ui r C C VD cl" V) cf un OD C Ui r, Ui C) r, UD UD C OD Ui Ui Ui UD VD U/ ('4 on cv rs V3 (-A cv r, Ui r, Ui VD ul UD r, cn C OD VD UD r, cl r' 395 tå i, C Ui VD ul VD Ui cs cv cn un cv Ui VD C) r, Ui / OD,f, L4- (l un ko C OD r, cv ', rl Ui cn ( on - ('4 ( r, cffl Ui cn,, ul co V) ('4 Ui r, "4 ('7 4, cn c) (' T Ui Ui VD r,c Koko maa -i c ' - Cv ('4 3 C cn o7 ('3 (7 c l r, cffl rs c,j, cp Ui VD ul C) ',- rs rs on on rq on r r,,,, (-l un cn un on 3 rs ('3 cl,,t, Ui C Ui ( C Ui Ui co,-- C,t on -- ct C LO UD l Ui cf cv C V3 r, cn rq C rl r, cn 4 r4 un Ui un -4!) :! U U) 4- - i `- 9(,5 5 5 ''-, 2 '-' 43 2 a) p w :rcl Ö r "P - 4,-),, c>plicn, d -) 5 4' E4 ml 5 fel p] (o - r%) 4Ö 6 ucl to cd 2 P Öil ; "6 _, cci ''' 4) $ ml : d 4 8 ecl t- 4! -- il to -,, tn "J ; E-- -4 =

19 9 un ui UD cn C 3 e e Cn e (O3 e OD e C r cd r VD Cn ul r VD V7 Cn ul -(V) ul -- un -- e Cl) e r! vd r C Cn r, nn e r on e cp - C cn un e cn VD C C, (" U VD ) ) v Cl)q on to cn r on U c) e r u cd r ul V) e - Ui ) cd c Un VD r Cl) e e cd ul - - VD Cl) e --i e C on i r, cd -4 L ul on on ) r r, e ul c r u C Cl) r Cl) cn e,- :d Crl - ea un r r e ul co on ul e U r, C e C, c C <V c) un r Cn r C) vd r on e e r c: to lo ul r e r r r VD Cl) 7, ' VD on u Cn rl C, ko VD C - C ev lf) e VD cn od V) C) V, C ev r, Cn cn VD VD r al On UD <V ) r on r e eq ul un VD UD VD i Cn ni Co Cn nn Ui Ui e e C U Cn t- e U <V Cn kj), r, Cn C C VD C Cn V3 Cl) e VD e e ui Cn 8- U") C C ui Ccn UD r e r, e e VD VD u r VD VD cd e Cn VD U On e e Cl) e VD U '-o Li) ) ) c - 'j,- (l cn OD e r L r on C cn V) U Cn e OD r Cl),- c V) r, r, r, ul r r r e ul U Cn Cn e C, C) e C cd '4"4' e vd cd C, Cn r el U (V) r u e e e cd ul L - ep ) pl ((V) e VD C) Un e e u r Co r on r Co r ul r un ul VD Cn ul ul e ) - r > ::,- cv un c - v) cn on r e Cl) '4' -C'4' eq n Cn r 3 Ui C e,a r r Cl) cn cv V) cv e c r un e OD ui C) ØD r, cn un C, ul r - Un C) r, r od T- VD un r V:, e e un Cl) un r, r cn Cl) e r ul ep cn c r Cl) - ev C, C e- e C ul e c cn el, e U '4 'C f", C, ni Cl) C Cn nn OD r C e Cn ev r r Cn On e e up,a U) ' Cn nn on c U r V ) ee r, ve, Cl) r, e VD e OD -) U C4 C, e VD et' e - C V7 cn rs r U ul cd cd vo cn cn un on er -,--i cn -- c ul cv r U c,, OD, UD (l VD r4 V, '4"O C c) ' r U, C' (V 3 C U c, Cn Cr; ev V,,G, e rp fi m d 4- -P ni, 4, 4- Q),- u) - :, Q ' - i i Q -,- 8 fel Q) d :ni,, 4-4, ) d r,, :` 4,, u) - 8 a) e, _? w : 4,-,, '- 4_,,,,t,,, b to) mi - -),,,, 4,, - 4- $ --b";--4 r4 8,,, 4- ai - p,,,, 43 al d o "rd _it El u- i--),ffl zi 4,

20 - 2 - r4 c2, U, ul ul c UD -) ) c,i vo,, ul U w 44 4,J, ODC OD U O,,t< c) Lr) ul ffl,p ul d V U int UDO OD - nr) Pohjois-Suomi -4 ul,t, C, O Li, UL U, 4 z, OO cllclcfflo ODO 444 OO,P,VODOCTO 4, LC O :, ---,O OO OO3 O 44, d,cffi cl, 4f 4, Lr) ct, 4:' ill LU :, UO U O 4J U UD OD L U d-, in,ffl 4z 84 O,' Uz 4:P LO U'l lil 4' U U til U O cl, U O,, U c4 O cvo OtflincV Ucf, 2, st ' O 4 OU 4)-- Uszl,,,P O ul cl, d 4 i )OU-7 UL alo(-- ODO VL c mmal ko codod 4 44 uv -zr ( srp lfl (-5 L ul O 444, O 6 94,, OO UO U, O ODC) 44 ct, cto ODO U )'4' -4 U" 44CT '- U U,P O, P ,,, -4 ))) U )ODin- UO OD cl, O L U! 3 42 [ " m 4J )(r,,,,; [J R 4ffiA>,- -i 4-() Q (l) d L LJ e al (r Ailn -il(h 4--) 7 - fl f 4-S-i,? 3 2,, r l:p9 ~4(5) Ö : :d iti 34,-P P Z 4, 'll 'ffi l r do to,-- d 4i 4J "'74 Elui-4,a4 ud 4,-2

21 - 2 - Pohjois - Suomi Kirjanpitotilat keskim äär in - C--,z rl,- Cr> -- tf) LT) Cr) - 3 tf) tr3 Cr,,:r (V C 3 C Cr l ( C) L-)r ) C- isr( L) --, : r (V - L- (-- - C> C-- C) cl,,--i a) m (e 4,,, r,,-, u> r r> 4, d "c>,-, R U,-, - E ) 4J C> zr c> csr C) -, 3 Lf) (3 (- zr, C> ' Cr) cf (,, C C, LT) cn 4, C- Cr), (V -- Lf) (V -- - trl C> ;( 4,--i -- ) C C lf) zr i t -- (7, ; (-l k C-, -- -('),-- Cr) cn r C: > -- c> 4, e,-) 4, -- ) -:t C) -4 4, 3,- -, C tfl Cr) -, (- -- cf r C C C szt -- :', -- c> Lo c? Lo -- 4, 4,,o ko 3 tf) C C C rl (---,- clr 4, -- c> 4, le LT - OD D clt c> t (V C ct Pohjois - Suomi C- -- :, -- C) Cr) (- e- k C ) ct C> :T (V :t t- ' r ( C Ts - C > r4 cl T, -( :Ri 3 4 ni R t '- tn - i :r5, ty) Painotettu keskiarvo (l C) =/, L-) Cr) C) 3 --,i, (V - C7 )C- tf) ( ci -- 3, ) Cr> u-> 3 ( m ct 3' ,r (V r r Tn cl r t fl ct - c, - - c> (' cn (V (V -- rl r) i 4, 3 n - C, al c> cn 4, 4, 4, --,-- t tn tfl OD C C LS - (V C -( (V :t L) -- (:), -) ) -- c> -,-- i --i rt C7 T k 3 -,:r C> OD : C OD zr,,7 L" ( i (V ) o rd Old (V LC) 3 -) -) Cr) C>, C-- -,J,,t, i -4, - L ct ' - to Cs7 L3 - - C- -) - cn 4, 43/ 4, - - (V - > T c> - C C n ) U - -( rcl,- rcl - Z ) U) 2 e- '4i 4-3 ' a) '45 Cli r3 r P rrl rcl ni i Q) P4 P 4-, -3 -i a) 49 -'" a) fi re ä r% - 9? o P 'y cip / 9 ti)

22 22, p> Cs OD U7 2 C' U") 'D "- cp Cs r cn rsi nr UD C V3 rs rs (, C' (' 2 L rsi " Ui!C; "- rs r'l ] Cs C 4 C\ ( F';) r' Cfl ( i:7 UD 2 Cfl esi,t, OD d C,V 3 UD UD rl cy - C) / ', V7 :( C C,i, on cy C (c(,v ( C,-- 4 / cv,-- cn C :f i (, rs rs C CP cy UD rs VD rs C) to cn rs rs Cs ("V rs ( VD rs UD C, VD Cs UD - -- d C e, rsl r rs Cn C\ rs C (V / cl 'DO,-- C VD -, cn cy Cn C) OD r rs CC C rs l rs CP -- (-V rv -- C7 rv C3, CP /- 4 CP UD (V td UD C) rv -V O C) rv / C (s V) ct CP C rs c- Cr Cn rs rs U7-4 rs ( rs rs CP rl rs r rs Cl V7 Cs CP rs rs t-v cv (4 C OD OD rv r CP (s7 e-4 C UD cn / <V rv rv rv cp cp UD cp :i U / V, 4,-4 ':(,( (,V (7 cn i 4 C UD U r ('4 V, V, L,, Cq,7 --4 Ui (l ecl e, (l C :,4 rv "4' cn cy i C 3 C UD C Cs c- ('4 kid UD C rv C3 ('4 U7 rv <V r r C Cn U rs V) rs U (l c CP :d cp rq 'D cv ('4 le) rv ) ct OD cn ('4 (7 La UD C) cv V- rs CC: ('4 ) U rs UD C UD V:, r (S UD rv Cr C rv VD V) Cr UD VD (*V C rv rv rv C OD t- C ('4 (,4,tD) C r, -- V,- cp rs U UD cp C Cn rs r, Cn C Cs (s V, e,s, C Cr UD (' UD Cn (V UD UD UD (r) Cs ( cn,-- i 4 -, 4--, dp --, fi C u) ([ e-t r_i ' p dp :5 e- a) u 4) 9- r" '- ul ni, :,_, : 2 4_, 4_, 4_, 4_, 4, 4, -' (: B ' c ) (Cf : n (C S-, 8 V,- 4- (C eli - 4 d4j 4' 4-, Ui,-4 -

23 23 cn cn OD UD OD UD ct cn vd on On Cn C Co i ui VD L/ ui C,V un ol 3 oi Cn ov Pohjois-Suomi -V -V OD o- oi -- V) c: Cn c r i, r, Ui OD Ui C3 ov V3 VD on un U, on OD OD 'o- ol cn cd cd on ui -- er cv ov on cv ~ c C V3 oi on Cn ui o- c cl, cd Co csi,r on -- ui ol LO C V3 oi un On UD r,, cl' D, C ct' C) L / c) - o :, i On On T- C C') cl, Cn ov Zt, V) on V) C OlUD, LUD UD OD UD ol Cv r, ov on,- -- OD Cn CA L ov VD VD ui UD C- OD cn r,,,, cp c ) PZ ul 4 :fli UD C Cr) OD cn Ui,t / -- L cffl C UD cn zr Uisz cn - -4 cn UD Cs] ov VD cn r cn un VD oi cn Cn ov oi C C Cn v) ui Cn UD, L cn cl cn VD / cl-' C Ui L/ / C Cr% U/ ('4 '- ov v -- - Cv cv Ui o- cv (J7, (' on ov cn ov c un VD Cs,-- v) cm c- c) cn o- ko Cn ui cv ov (-V er o-i cn c) cv ol : :c 4 : --), 4-' R 4-,,,» m -P ) S ) T cil Z :,- - co ci] 4 r, ft İ Q/ - f- LO ni rc - 4 4_, 4' r4j dp :- b4

24 Pohjois - Suomi -4 in (-) C tij /3 C ( Crl CA Lo ct t c> C C's L) C- /3 C"- C,:rt :tt :) T- CA C n dt :li R :, CU ; :2 C?) Kirjanpitotilat kes kimäär in T- ct c- cl< 3 CA,,,,_, :,,, - C) L- t- (' C'4 3 C ('4 CACA VD c, m (V - (Cl ( 4 tt VD Cr) d L) ' «,rt t- Lrt C Cr) CA Cc), r_, :t' Zr 3 CA ld Cr),D Cc) ') CA rl ) ('4 Cr) CA CA ct U (Cl - Cr") C C) cl (Cl - ('4 C /) t-i tn rffl zt< C,)( -- cst t-i,- Cl u-,-, 3 ('4 ('44' r ec/t zt 4 ('A ) CA ''' CA Cl V -t L (Cl C (Cl ) tr) ('4 ('4 3 rl CA CA ) -- e- OD 3 (Cl ct, C (Cl z" cv CA VD CA -4 C C (Cl C> -4 (Cl C (Cl 43 3 (Cl C ct, 3 r_i (Cl Lil CA 3 e- to 4, Cel C CA (Cl c'4 </' m 3 C> 3 Pohjo is - Suomi C ('4 V3 V3 (Cl Cl cn rq (Cl (Cl C cn C, CA r, - c) L) tr) u-) ci - cn CA CA c CA (Cl V3 CA C- c,4 C 3 cv t-4 e- CA (Cl C) CA CA :( i t-i -, at 4 R :R/ t- trt_i_i l r73 Painotettu keskiarvo (Cl csi C, cn -i u-> c> :, CA (Cl 4' -, ',/, - ztt -i V) CA n Cl - C q- tn (Cl CA C C Cl LC C, CA ('4 Cr) (2' 'j' t (Cl st V) CA 3 ('4 t C,/, t-t -t Lo (Cl ztt =3' CA - (Cl :, Ly 'i' ztt Cl 3,--t Cr) Cs (Cl -4 C ('- :, CA CA -- CA t-i CA c> c> clt ) Cr% C, (Cl - i CA 3 ct,, Cl ' L) /3 - C (Cl - (Cl cs> tzs) oo t- rq - -t t-i (Cl tn Cr) rl (Cl (Cl (Cl - e-- :, C) cn u-) rq cn (Cl,--i u-) op e4 c, CA C> cl, -4 V) S C,) rt, V3 ),/' CA ct (Cl C ul c,4 CA - t--- c> d al Lf) al m (Cl c> dt Zt' Zt' CA VD :" (Cl ),-- C"4' CA in CA c> to -- cst (Cl "- --i (Cl Cl ett (Cl, aataloud varsinaiset rahatulot m k/ha: 2 ml (7 2, -(7) :rc 2 '' :4 ra,- > -P,_, P-t " - tl 4å) 45) 46) --J to Q, 8 2 fi ',

25 tl 5 Cssl Le) Le) e dt, dt, es C cll -- Lf Lil ol QOU- tel -- tn c> >-> --,t, i e- C> t-- 7-> cv ol <V UD kr> c> tn cv es dr -- :>, zt, Lel ) C ØD ev -, cv u, 4, esi -i e i --,--i O l- e- C> c, d i cv cv es7 dt, c> e C7 -- > al L t- > dr -> tn -- uzl,- ) e Lel 3 dr, C es l- ill to te) ui -- dr C C -- dr Le) Cn UD eq a> t>- 4, C> 3 C LD t -- LD -- C',7 - C) tn :3 "4' ", -- ct Lr) z, :) U > Lo L-- dt, to u, cl c) U e,7 V) Lr) ul to c> -zt, zt, e- e>>7 > C7 c> cv c, c-- / e C> V) - Lel,7 al C lel 9 U '4' U --t -- C 4 to / e >3 L Cd) '49 Zi' dr t-- O -- t--,; La 3 te) dr cv -->, -4, --i, dr C, -- > to cv u-> 'Cl' Le) C9 :), Ui ('9 dr, L :Cid -- kr> cv C (' C r cl" e C> e',7 es Ui )9 (- > -,t, dr D ul cv 'Cl' -4 ul Le) te) lo to t-- C lo -- Lrl Ui 33 l t-- S C> es t-- Lel - t a, k LD r c> -- - r ceb 4 es7 - U: cp L,-- C e- t tf) to 4' l, Cr> -- cd -- Le dr e 7 -- est t-- in tn es7 O to C,) rl C t to LO a) ul to kr> t-- U C C- cn ul,- cv ct, >3 -- kr> cv 7,3 Lel --i c, 3, --i C C aataloud varsinaiset rahatulot nk/ha: m : :,-,- -, :(: Ö Ö * :d -- ",- i --i P ai > :,> --),-- ) 4 ) ---e- " -- > Cii CX t' 6' -i -) ) u) A r 8 O ", -

26 ' C Lf) rc-) cs J t- - 4 L) ct C- - Lf) L ko C - C O Crl o C 4 le> Pohjois-Suomi u- -- L C> cn 4 C> C> Cyl C7 ui rs) ),-- c) 4 V) Cr) --; cc, c=4, ui up - :r cs/ ui in tf) C> C> C - - V) ct - Le) L-- cc) C ul C C - al m 4 8, L C ll C ko - c) --i o m c) rcl,-- " 4 4 (") n O'l,:t U tn 5 i-, - c--) r") re) ko - i - Lf) r") cy c) C> - u-) --i,--i es) -,-) ),-(V) C U - C - -- r") c() c) cd 4 4 Lr) fel c) - ko r kr) «- - -d C O - l - - C, al -4 )-- r, lr> ) S 9-4 P- :), al r ) ('4 rc) lt L) C> :cd 4 4 C -- 4 ct C> Crt (+ - Cll - 4 rel C c (" C) L"), ) :, r ) ) L"-- - r C) 4 lf) zt, -i - -- C cd Cr) C7 aataloud varsinaiset rahatnlot m k/ ha: cd - - dp : U () - V dr ( C fe ---- cia 2 - ;- () - () - (: 9-L :Q to 43 45),2 $--, 8 4_, 4_, :ni 4_, l : rr )- :: 4 4' il P-) -)

27 27 L Cn C' U Cn 4 cd,v rv Ui 2 cn u C3 3 lur, ul uono -4, Ui -4, r) t r"-- ul Cn cp cp / C cv,v ct,, C cv es: u, c 2- ct Ui ("l i Lfl cv r, V) (l \ c cn ) ) U3,- Ui ) r,, cn VD n UO ul e VD cf Cn C,4 U Cs ) ' cv,v Cq vo ' ) 3 esi -4, --i cy cy V3 OD,7-4, no uo no ry cy -- U (l VD ul VD Cs7 2,-22, C C ne) cv UD C V3 VD cn,-- uo C VD C VD U,,,-- VD u,v rs rs VD 2- C V) rs cp cp cp CP C / / C V rs cp Cn VD Ui no,r ui cy,-- ry UD Cs4 U U CP cp cp ( V) / C-- no ' ' ) V3 - U rs ('4 ) / Cn r,, r, Ui ' cn no cy cy no OD c cp cp C) VD cp / UD,V, ezt, - - es/ t- --, cl, cp u C VD, cp rs 2- Cn rs C C VD C co UD Cs:,V UD UD r, (l 4 cp r/ Ui, Ui -, rl U/ / LO C cp ct -VT- 2 C, C) ln -- _ -- 4 cf -i,,- T- / C V] 2- rs C / rs V/ cp VD (l cv cp VD rs - rs rs rs '( Cl rs U no rs VD OD rs cp cp C UD / U rs rs cp -- t- e- Ui 22-2, Cn V3 C) VD rs - C -4 C rs rs Ui VD 2- VD / Cn rs Ui Ui C rs -V C U,V,V es: -- U/ Co - r, cv U U VD c C V) C ', 44 (') - U C C cn (V cp rs rs V) Cn OD 3 C rs V3 2- cp Ui Cn V] '' rs Cn C 3 C rs rs cp rs U V) / cp C U cp VD cv 4 V] VD Cn ct C es e ul C V3 cp rs VD cp VD cp rs VD cn uo cy UD OD UD cd V3 ('4 ( rs OD rs rs Ui VD C rs Cn C VD / rs rs cv C / cp U / VD 2-, CP U cp ( L/ r, C4 C UD <V fq ro O ' ) es, UD O',V r, OD pn,- Cn U cp C ("9 -) rs rs V3 C rs rs ('4 ' cp cp rs OD cp cp ) '' ' '',V cl ' ' C u ) ul, n U l,-- ry :rd : tn P4

28 ~LO -UD/ VC OO r: 9- /"- UDC - D~" ---4) OOr O,Ve - /-4 r 9-9- U) U o-i O/U) 9-O Ui U/ r'l 3O) O" --U/ l- C" <r"vd looct UD e 9- / (3 ) V3 e/c3( 39-iel 9- esi - O3-)e' )) codoo - O)e-4rs LOUC4 L) t- - c/r e ld U/ /rvod v 9- -,<3O 39-O OctO3 C U ) - ODOOO OD-r, rc- r,r4) "-- r,e- U/9- Ui -- 3O)rcC -'esc/93 9- /' Oe 4 e 3lc9- -U/O t OOO U c r 9- C 4" -- - )r3eo) 3') V) - 9- C> )3 O~ Cs 3 OD Orct D3' 3- U/< U calo C,- <V -- )3U '-/- Cr4e"/ ' fi -- UOU 3O i ('3 '<' ' rr) :,7PkLO,,t,r4( C4 tr) ko 9-3 3r 3d~- "3 OU)O" U)U <'" <V "- LUL~OD3 L(rs,t- tnif"--s O)-le r un,t, -- ui ui,-,r lip cl nn,- m up O loo O: - Cr r,PL- /4e4 ko UD, l 9- r Cs - / -934Vese-,-,- O)C,C9-d lk/vieu / 3)3 3c'll 3cP3C eo le),-i m, UDOOU 4-3) C 9- U el, 4 --, Sct - m -2 o c> i f: C',") , 4_,, ---- X röfli>> :CU!,- - : :rcl c''p --),9i - - 4_, -9, 4, fl -i, d: 4 :rti m : «i _E,! " 4 i, - -m d d) df, : - -- P 84 f-i,q,_ fifi fl i L2 P :d dp i : :;2) r 4-i fi :-

29 5 J P' O 444DO cl4 LO4 O O ,- r:po 4OLL O 4' 4ill Ui lt «L -- t/4 U -4in O C4 (i ir) "-) m Le) OO 4L4 r OL4U OO 4OLO U - R o ',-, OOO 4 44t// tr O4 UO O 4, '',--, '-') ---- OOO U-:r O OU _ -,-)-- i U <',, i,,,,,,,,,,,,,,, C44 OO C4 OO <l t- 4 4OD til4,ø4 LcPlfl 4 z-- 4 4,! ---- OLC 4d 44 C4 O OU m cs) :), -,,4O, OOtil 4 X 4 JL/ ) OL/ nct O-)OD 4 " m ' O tr),pt( - es "- --- )4O OO --,,- in 4-4n uct - 4,-,-r, k OOL/ 44 4cf 4 Ui ' m u-) 4t-4, slfl U 4ln 34 -i C -4 --) -- --) i-i kooc,))())-icl O C 4 fl 4O 4U :4 tn m L-) C4 -- O U : ke, OJ ke$ Cr) 44 ci ---i - -c c ) i tn -- o o o o -P r zr : ti :ml,----- : X ui ni 4 OD :K m,,_, w i, _,, () Cll,4 ( P-42& 4 U utl ml i _d 4->,---,-- y C) r'l :, ;- () 4 Q --- -i --, in Q Cll 4- -P-,- 4- () - lffi P4 -J -- ' 4 49 i6 T-? P(, S-,_ -)- -' rs4 rl --- X 4

30 3 Po hj ois - Suomi V3 U 4 cn 3 r r Cn 4 r Cq cf Cq T- rl VD Cq Cq T- ud 3 cn - C U, T- Cs r, 3 T-,A CS V :42 i --) 94 rel ce-n :d d i Kirj anpitot ila t kes kimäär in ul UD 44 U r, r C) C rq e- UO cf P, Cq Cr C n r Cq r r UD U3 <V ui r, 3 4- UD UD T- C r r Cq nc 4 - Cn ul Cn 4, (,) Cn 4, C\ i 4 rq r, cf rs rs UO rs Cq r, C e- ul 4 ui r, <V r, U r r, VD Cn <V C w- T- T- Cq C r, r r Ui 3 - Cq rl T- C rs C) rs Ui Cq VD OD 44 cl rs r, >4 rq T- V3 r, ( ) Cn rl 4 Ui Ui cn 4 T- Cq r, OD UD <,, r 4 Cn Q,4 UD Cn r - T- C T- Ui ( Cr) rs C Cn T- 4- Po hj ois - Suomi r C V3 VD rl r, 4 cv r,4 4 U cn ) 4 4 ul U C) ul V3 T- V3,r Cn 4 4 r, yl r :Z ---i w, R 4 <- C() U3 :nd _, Painotettu keskiarvo U3 ul C U Cq r, T- r CA r Cq cf,, VD 4 4 / 3 C Cn VD 4 ct cf r, Uicn Ui 44 VD C Ui Cr r, 4 - u) V3 VD 4 Cn Cn Cn ("l Cq U 4 V3 3 rs - Ui 4 r, C4 ul -i <V 4 Cn UD r, Cq Cq Cq Cq - rs Ui Cq VD V3 Ui Ui Cn ul c c Cn Cn 44 rl r - r -, Cq OD 4 r 4 r Cq T- Ui rs 443 C 674 r, V3 - >4 r OD 4 UO UD 4 r r, C) Ui cf 4 cv k / Cq,V -- r r, Cn UD ul Cn C4 Cn C 4 Cq - Cq V3 UD ) o )- --) n 4-3 T- '- 4j : " i fel n cn V,A :) () 4) u--t,-- 4 Rfi 4å `- -,Q,_ fi 4 49 rq 4- KJ,- Q 4- -i 4- --) -ta c-j U) U) ta p -4,,i) P-OOO 5 r h ;?,,,_i w,, : r,_, :, 2 :-

31 J Cs 4 C, Lo - o to C, lf/ : - lid C Lf) C, ld 4 C, C, - C - e-- ('4 C, e-, C) e-- C /D 4" C c) c) 4' C- CY C C, a l Cr C C:) C, c>, e-> cv -4, Cl) Lo a-> ol csi (3-> ko -4, 4 V) Cs C) C, C, ) C-/ rsi 4, C) Cs e- l's C-) Cr OD C, ler C- C, V) LC C, in d' C" C, C c> C h ' 4 C ) 75 cn / 4" - Cl) ( ( C, C 4 ( /3 C C LC) 4' 4' 67 OD, C, C C, C C, - U Cs 3 C, 352 :tili o C7 C C, C7 3 - L) r r ('4 (l) in l rs) - ('4(l) 3 :7 C d, C, 4, r's C 4 4' C d -4, rs) oz) -7 OD ct, Lo - -, L- C - (l) Lel C 4 -, C C7 C Cr r d' ('4-4 Cl) C Cl) C, Cl) ct k C-) OD C C,,-- ---i cl" C, D Lel V C \ Cl) 7 '4' r C k Crl aataloud varsinaiset rahaot mk/ha:,,? b-i ' bn :5 -) + 3 Q) --) $ G) -,, 5 2,-- c),- ui 4- Q --- ö 84 4-, 4-,,9_, : u) u) $_: ul 2: 9 al n - P "- --) 2 - u) ',_,Q fi ( 5 4, - :- 2,-? +) o 4-, o u)

32 32 5 J r, 3 OD 4 3 ill cl /3 CT ct cp cs - (V ( 4, cl 3 -- c5 - (V - r:' C4,: U 795 () r cl (" tv C) Lr/ L C) ( C's 6, ) (V L,- rq al C/ (V (V (V T Up ld (V L) U) 9- R C> -i in C Lo L) 4, (3 cn C O) 4 C Cs - O ui,- 'Cr t" C> ct C> (' ( c,-) 'cl,, C - cn cl' (,) (7) C) o o (n cn c) C) (" (V -4 Cs, w- 4 L/ Lrl l -,/, Li-) to cn cn o 3 - ( r:t j ( (-4 ('4( szl t--,-- m c) C) t (,) -- 3, Cs 3,' C (V -4, eq 4 (V ( cf, ( ) (V (V : 4 4/ 3 75 : C) ") ( L (- C) r") C Cl (V - U ( ) c) " C4 3 3 t's (V ('4r (V L") ( C) (V 46 7 r fi< l -4 ]) 3 3 (V (" ( : ( ui ": (,) ''' Cr) L) - l' ' (V -4, Cs cn -4, -4, (V LS Cl,:t L) 4, ( to ul n S kr> (C) cn -,r, c, ( Lf) L') (V e-- "- Cl Z4 Z 3 (" 3 (V Lf (" C,-4 (V L C aata oud varsinaiset rahamot nk/ha: ", b 2 5 $4,-- U fel /-lp --) -d i:44 "-Ph 4-5 $ "Ei"'!) F/ til /- ( 4-8: ---- 'i l " Co : * a: 9 % -i - -x - o h "PC r" ro x,- "rd,'? 4-3 x a) (f) :3 o 2 i C

33 33 Pohjols - Suomi ko cn C 3 C cs/ -- <l L', r\ - 4, ko 4 ko ko C 46 > 4 > - :4d r, 4 fel R '4C Ui C C C a) C?),Q eli Kirjanpitot ila t kes kimäär in % C4 ul ld Cs4 C 3, 4- C C C 3 k c c> % 4 r ul -i C C C 4, LC),- 4 U Cs C r - t <V C kr) --,-- C \ r4 r Lfl C> - C's7 4r/ U c l c e c i cp ol c) ) rs es2 a> c l C> C s rrl C C s 3 85 ko C> 4- t) Cr% 4- rr) 3" al t <V % C> ko c 3, Cr% 3, 3, Cr> C> k 4-, k - C Cr) C cn c t, Pohjois - Suomi ( 4 % -4 ' Cs C \ C -4 li ' 'r :Cd i u, _, u) rd Painotettu kes k iarvo C( --,,_, _, oz, c:, -4 cs, %, zt 3, -54 ( :4) 4, k :), ' :,- P () u; -P 54,-, 2 4, s ' u t,, 4, ni _,,,,,,_,,'ill) _, 4, 4,,- ) ) ),--- 4 tr) (D uer fli o w pair -,- " Z il 9) X > ccl : ' 4, 4_, 4_,,_ ci) u) Q) - ( fi il Q -,-- S- 4- L --) '- 2,,-,--i, ( - i u) - 4- u) C4 [ X A - -,,,,:u :rd r, 4,,-

34 34,i i>,v VD r, CA,- ' CA ry s -4C r D CA cn c, VD ev Ui ry " cs: r, i (' Ui i c Y fn c, i cs cn :l r cn Ui Ui,r un ry r C CA rl -- et, U/ CA OD C <l r C,,- CA 3 C el, ro rl ev in CA V3 C3 C Cs4 C, CA (-4 5 CA cv ts r, C C3 VD el, 2 V3 c V:, VD CA Lo CA nn i c, c, 3 VD (('4 ' U/ r,"),--,p VD cn 32 r, te') CA cn ry cn,tt dt cy c V3 VD Ui CA rs i C3 OD un ctt i / 3 ev CA VD ry e VD C U V3 3,P Ui V, / CA CA CA 3 Ui,, rs C U/ ( ( r,,v CA Ui r, CA VD r, C CA V3 r, V3 C r, C CA effl OD i 3 Lt/ CA tn cn C VD :6 :) -- CA CA CA CA VD ev C CA et, k C'4 C'4 cn Ui,V ) CA er l e- ( CA ev U/ -- 3 r, ry cn 3 el C rl VD -- / VD ill cn :'53S -- CA C Le) rs on tfl ry cy i tn cn rlt --i ko, :t ry - Le) (n E- :ni to -,- 4) u) -P ni () fi -P,-% -i (i i, e () :-) j tel Q a) 4 : - ) : -- A m 4J :2 :rd i),5 z (34,9 i,' -) -/ $, m el Z GL4,, 4--,,, lo,- o 2 f- 8 L' 4, ro m l 4- --) 4- --, cn u] r/n --, = = `Z il --, () 4,3 K :2 -- w 2 :- 2', o ti 46) U) Pt z : C - _, lo : , p_i dhl d -, '- --) dl

35 - 35 -,,> U/ C r" C V3 VD U,i, U 4,t, C4 ṛ -4 4 C, C Ui r4 ry -- OD C 3 4 r, C3 /,4 OD UD r,, o 4-4 r, ' 4 Ui r4 ("l C, c,_, - 4 r4 r4 C 4 e-, C CS UD Lf / C Cl- 64 -i 4 C Cs) VZ' 3 Ui es C -4 Cs - 3 OD rq C le) O r4 Ui / 36 4 UD r r4 (- j UD C Ui C4'4 ṛ C) 4,4 rs ev VD, un ey ey on cn OD -- V3,- OD C7 U/ r4 ey ey OD U Ui U/ r4 OD C C C4 (" 23 C*4 un ul OD U/ 4n il :d l ) 4 cn on C, U/ L -i c",4 c L -,A 72 OD LD C rl OD,- -- OD "- C',t U U,/, t -- c> -i C csi 9-4 '',' c) -- '4 - f,t, --i : -- C7 -, ni,-- 4, 2 9, -( U) 4J 4) ml -i 9-, 4, o :Li r --) EL :,- ) w 4 :ti w r u e a, ( Q tzl 43 -ci :: -,-,-- UO 2, 4, :cel -t - a) 9-, : : () a) 4 } : P -/ JP,,d, rd

36 Ui - - 4n 4 tr) CT C: ( C :' U ) l `: 4r, D :R -- () Lu uti ti) - cn Kirjanpitot ila t kes kimäär in 4, c4 r -- r r -- m rs Lo cel Zt r 4 :/' es -- --i o [4 Lr) o r m -4, r r al 4' e-- Zr ko -zt, al f-,i U) (i) --i U:) o in --i ( ) ( o Lc) - :ra - ' Koko naa r C Cl U C cf -4C'4 -- r (, )3 UD :', e,-) Cs o -- - a) i-) - 9 7: d : 4 ft: '4i,- u] : - > - i 8 ucl ----, 4_, (Al, r :2 (b),4 :rei 4- 'F Uudisraivaustyöt it/tila V ilj e lij äperhe Pa lkka v äki Salao l itustvms uudistustyöt it/t ila V ilj e lij äperhe Pa lkkaväld

37 r 4 UD UD UD U3 C U9 ry U3 rs VD cm rs Cn m Cr UD VD cv Sis ä -Suomi f-f C) UD 9 r r C UD 4, r Cn m cn cy,- " 9 cv C r rs 9 U9 cn 4 9, cy,y m cn m UD cv 4 9 ry io UD ' C 9- C ("V C VZ) C (l - 5, 9 C UD U9 r, to 9 cn UD to cn cn C m m Cn m U9 UD VD cn ry cn cm,--4 U9 cd C UD UD UD 4 _ ") 9 UD C V9 OD V3 C 4, :Oli ) VD 4, r, V,' r C U9,V 9 U9 9 U9 4 VD UD 9 UD rs rs 9 U9 U9,i V VD V 9 (7 ( r C 9 U9 C L) r P C aataloud juoksevi töid ettely: hmistyö Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä Traktotvö t/t ila Kasvinviljelytyöt Kotie läin taloustyöt uut maataloud juoksevat työt Yhtesä,,- tl) :7, 43 : fli, fi : cti 5_ :rd ':

38 5! - OD cn cy Lr) ry un on 38 ' Co on on -,4 on v),4 on --i csi On Lr) -- k cy ry cn ud cn cn UD U), cn ud cn oy un cn ko ul cn to on ry UD ui 4 cn c ' on lai -4 Cn ko Cn ey r Cs on on cn CY Cy un un On On OD un on Cn ol on VD ul VD un on cn un u) 5, OY on P' fel,4 on cd cf ko cy ud cy un Li) Co r, on on on 9---), u P4 i on VD V) ko ol v) ) cy On cn ry OY Lin on Co V) cy UD ry UD,4,4 - () 4- : - ' _, - :P - rd : --) (),-- 4, : _ - - U -,- : : -i 2 :rd ' a) ' 2 u ) rd E- ic3israivaustvöt it/t i la Vilje lij äperhe Pa lk kav äki Ralaolitust ws uu dis l

39 39 Pohjois-Suomi le, Cs4 ( n Cr C 4' ci C4 Cn U Ete lä- Pohjanmaa i :(C e-i ) Cr) i url i a) Kirjanpitot i lat kes kimäär in t C ( r Ct U Cs C L) :, P, Cs C,) cz, -zr C4, T tr) t "4 ko :' U, Cs4 ' 4 C C /3 k,:r Koko maa Cs C) ") (-l, C ct, d' C Cl Sivuansiotyöt: Viljelijäperhe t/tila iehet aiset Lapset Palkkaväki it/t ila Yksityist loud työt: Vilje lij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Pa lkkav äki it/tila,- 4 -) :(C) ---: 4- c-i r i -t :ni r u) zi Asuinraknust uu dis tustyöt it/tila: V ilj e lij äperhe ta lk kav äki Talousraknust uu dis tustyöt it/tila: Vilje lij äperhe Paikkaväki

40 4 C3 rs V3 ol ' C3 - ('4,t, r, c n C Sisä-Suomi FA rs cn -- - zr VD cl 3 r, 4' C, cn cy -, VD 4, ', r, VD VD rl, C C FA FA FA OD C UD C cn OD rs 4' r, c n,-- ul cv rs / VO r, VD V3 VD Cr - C r, r, VD cl, - ) i ml o FA Fl V3 VD,,t, c, C V3 cn C m C 4 4 V3 r, c cv t-,:t FA i r' e-- U Cs - Sivuansiotyöt: Vilje lij ärprhe thila iehet aiset Lapset Pa lkka v äki it/tila fel -) -- -i w : A i - '-di j- P 43 ll R rel 4-3, etsätyöt it/tila: Vilje lij äpprhe Palkkav äki Asuinraknust uudistustyöt it/t i la: Vilje lij äperhe Pa lkkaväki Talousraknust uu dis tustyöt it/tila: V ilj e lij äroorhe Palkkaväki

41 4 j P - f's cl' C - ey/ nr) es 3 : L - L'` fs s- Ol Lf/ C4 v- L-) L LC (Ṉl,- t L C*4 U 4,:r rs in _, 9- v R 3 C,-, LD C, r',:t f U LO er - C LS r's 3 3,-- - '('4 LO ll - C L/ C L3 - Lf, Cyl v- v- L C V 3 L si, o,- --i m l LO O 4n v- L :, Cs7 C C Cs Cs d C ('4L v-, L'` C l 3 Pi i :cd cp i C C t v-i F 3 l sr ll, 4 ll r's O, Sivuansiotyöt: Viljelij äperhe t/t ila iehet aiset Lapset Paikkav äki it /t ila Yksityistaloud työt: Viljelijäperhe t/t ila iehet aiset Lapset P alkkaväki it/t ila etsätyöt it/tila: V ilj e lij är rhe Pa lkkaväki Asuinraknust uudistustyöt it/tila: Viljelij äperhe Pa lkkaväki Talousraknust uu dis tustyöt it/t i la: V ilj e lij äpe rhe Pa lkkaväki

42 42 Pohjois - Suomi :i -- to kr3 Ui : - C C d l e,-- -- LC) 4 - es Lel - - Cs h cs: c:, trt ci d - e-- C : 4 c: C n k <l ko ui ' ui C c\: a- :rld U) - U), cn l' -- oi cn rs: l'-- cc4 D Cs -- 4 U C3 k Ui r 'd Ui cn t-i 5e3 -i m c-, :,,_, c> C n :e c> 3 cl, k,- 5 C4 t 4, ul 5 h - -4 c,, - Ui UD c:, c> 4 ul ni ct Cs m e : C7 cn te-), -zr lll h UD C d dr,;t 4-4 ert te) Lel (d t- kn - Po hj ois- Suomi tel Cd A Ị :cti- : i, h Painotettu keskiarvo r C u-, cs, c, i C ('4 fh:4) w 4J t R R, -t : p rd 4J ;k J t3 8; '(?3, «,tn 4 :-) -- ' E 43!) 8 8 Ṛ rd rd dc) :d ed :al 4 :El i_i - ', --) fel 4a w D $6 - ui? S 2 : fi S- (C ro 4, 4, La Vrdl -) Örj - :4 44 rd - 84 r,, P : :, 2 ta 9 ( r,,- n c ni 8 r, :2, 4i s ei 9-9

43 i, m tn 4, c) C tz) -4, -- 4, c) ft- kr> in m to cs3 4 ( k -- C C r4 es4 s -- ' k e - ke>, C -4, / s C 4, cn c=) 4, - kr> rq 4 e c) s c) LO, , e%) ml u),- ] -4,-- k rs O rki r m 4, C L') -- C C -- r C -- _ in rsi 4, 4 cn C\ -- 4, - r C> kr e () C> -- 4 C - (r) Lil -4 tr) ('4 ( -- c C> - k C 4, c n tr) 4, ez) -i -- o Le) 2 69 t - c:) (")C9 --,t, s --i kr> --i Ll C4 r, C in -4 LC/ r, r, n r, c, - - 'dl ( -4 :rt - '-4 w cl lel ('4 C ct C - r, e- -- «es cn tn s C --,,,, L -4, o C -4, i, ld -4 4, : rl 4, - e- 4, C 4 C4 :( C tn c-4 4, r, O -4 r4 / : - k cs t-- r Cr% r C> c> c> ko cn r cn -,:t,,-- Lt in O ( r, lo - -4,,:i rt --, --) - h :4-j tc 8 R R:4 c) p <uo C), ll 2 -,, :i, 4- -Li - to rcl --t ni -: 7:) -( fi 4,p, - : 4 5 :P -- U 'E 43 4j () "cid ul * d -a,' ;', J ud :4 :S - 'i_i, i3 4, fi : u) :K,- -4 (,),,, 93 49, : fi -4-, ucl :i, rei 4, 4- --Q " -m /,,,, 4,' ,- -r cel -ei ml -, o

44 44 Pohjois-Suom i, i cn, m r, cm Cs cm nn Vs C Cr 3 V3 cm un cn U (V ( V Cs V L) cm m cn ( --( L) nn 'Cr V Cs m,r -4 LD 7 m / CP 3 n-i ( un Vs C (l, C OD em (si 9646 ( C4 OD (,) VD - U) Os (si ( ( Csi C U Cs -- " V V C ('4) (,t, m VD V3 (7 Cs P VD ( cn C V3 cm,r U) VD eq U O Cs 'Cr,, RZ CCi () : -- C (' Lr) ol V 3 -- e-, C, C\ m ( cp al C Lf c) (/ -i L) cn cn ( O Cr Lrl O cn n-i U U C) Cr (" t- Cs 228 Co/ (V C (y) Taulukko 2c ('4 ('4 cn ' l" c ("V nn,, rd cd 4 rd 9--k (d 4-4)4J 4 s :(5 / A - rd 4- - E 4' rd to rd - - EiE,, 4_, 4_, :) rd 3,Q A fi, rd 4-, ', *E 4i j () - to -, ;,'', 43 4j ul :rd cd cd :rd» 4' rd :4 :D 4' Tc- < 7 4 S-, td 4 rd 4, e) 4 -)- i:j) fi?,q r cs ( :Ei rd flj (i :Dl,-- 4 ' ( l -- r 92 - E- 4-4 o - 4d

45 - 45 -

46 - 46 -, - - u İ k :) a, l c> ::r lf) L C C l 4 C-- C` e /, - 4 LC) 3 zt, Cy) " C e/r) ko - C4 -- fn, C) C7 t", 4 u) i : - () -4 LO C"/ S - Cn L C LC) (l ' (r) Lf) <V cl C n " L C t - Lf) C) C - k ( tn n -- C :, -, szt C> a,,-, -, -,- l V C,E,) u) 4, r) 4, 4 - C ct, '-o ('4( fn al L/3 :, C"-- -- P cl 4' - / C zt cn L Cs C :, ::/e (Y) ' a:, o ln LE) 5, :(4t i o- Li a), rs: s u-:,:=3 LC ni " ('4 n C fn L) od -4, : Lr) C ('4-4«cn Lf) rp --, : te (' s c, C - ro :, C C" rs: c, C :' C 4 C) L Cn ' -4, 3 ' LC) C) - C ' (,) LD C Cy) 3 -- ct, C", -, Cs C,,Z Cs Lil C' C () o_,, 4, rd P 4,- 2 u) Ö ffl - i «9-2,_, ) 8 4-,,, -Y -i3 Ö,_ 4 ill w,, mi - Z U) cl u) _ 4 -- Ll u) '49 - h '+'?, -,-_,J R 'A ni 'c ' '`" U D fi o

47 5 i> oncd c on ev un un eq C 47 cn on r, -i on - Ov on E;,;_%) cip on on r, C C cn C ul r4 - r U -n 4 r, U C -4 ) R -,4 3 V) on r, r, :r C cn -4, cd cd r4 r, ('4 cp U r, - cn on r, rl - r4 r4 est C r4 r cv cv OD C) V3 cp r4,,--, U V3 (V r, cp cp U on ") C CP - i ci C ' cn ,

48 Po hjo is - Suomi :Ri R fr Cn (o :ny - Q) ili 4 Kirjanpitot i lat kes k im äär in h O,--, !)c r> U c>,=, ' C> 43!) v- ('4 n s OD 4, ln ect' 'r/ - c) i ko cn s -4,--4 L" C e n 4) -t > -4, --i -4, c> rs> -4, 4 C> -- ('- ( -- i r) rr) Cn c) al 4 h --,- ir) 4,- C'l al - k ct tn - -4, c> c> c h C4 ty) rr) v- - 4, C> U h - 7-4, Cn ('4 ) 6 >-- s r cs4 s s C') h - U- - C> ('4 4 fsi l in -- (C Pohjois - Suomi :i'ö () 4 rti R til -,- (() C?) Painotettu kes k iarvo -- n 4, C> ' 4),- h c r,4,,-, 4 t 4) h 4 ) Li, 4) 6') - /4 U,, ln -4, cp C7 4 4 cs - h , Cr> cn 443,--,-- () ) l3 V/ -- '4' ' h Cr> C4 ui - 4 C>, ty C O h 7 z ' 6 ko h 4, C ( 3 c) 4, C> - 4,,- -, >-- ill Cr% C> C3 C) --,-,-- -- o C ('4 6') l's 4 Cn Ī - 3 Co ts , C> --,, E-, - K 4, --, -4 -,- 9- ö > fil 42 : -- () X 2 ml,-» 5 ni -i3 id '2 fi 5 rel dr, x :i 2 ci 4J fi,n b 44 9, ) e xci -, ni,-- -, 2 8 -? -i,-- ucl >,,,, '

49 49 C ) r's rq t c, cp c) c) -i U ) 'zr S,- S -) oo 3 cn <V 3 r) C> c-- c : 7 (l) /- () C3 4,r lf) 3' ",:t OD C S tn 3 C> - C Cr% c, : clr C) dr S Ui :, S 4 lf) C> t-,t clr CT esi r cn Ui Cr - " S C) Cr) 4 C) ez (7 l S oi Ui Ui -i r C) ui :, 3 3 e,--i,- Ui C) - - in c) L) 7 c) S 9-3 S 3 zr S 2 3) 3 Cr,:r, - - e-- S 'dr 4 zt /3 r c 3 - :/r d< - 4 S c- Ui f ct, c- cf S r C> Ui l lil 2 : i 4 cv) c t- tn, k ct c> C> > Lf),t ) ") ,? 4 o v A 4-4-, Q --, -2,r,4 43 : - -,! V 4- T: 4 4 /-4 43 Q 7,2 h ni P ch fi -Q V 4, fi 4, -,,- > 4-J, Dl k fi 2 ml Co R 4, 2/ : ff," "

50 - 5 - u-) kr) ) - oo,--i - --i,4 C -- ul m i cv -4, i c) V) d Pohjois -Suomi i h h 4, -- in in al 44 cy Cs 3 LJD L (V L) h Cl l eo Z' e C> o C - k ( h 4, -- h h -- - C> LD Cr kid LD Cn kr) c) 4 :, dr , -- l 3, ; 4, cd, 4 4r OD - in Cl -4 - i - --i C -, dl, L Cl U 4 4_ :ei,- w - L) C>, U L), d' cn Lrl 3' n d, L C \, dt h C> C C> c) C3 4 h,--i - d, L 43 S C -- cp U- C> L Cl (' 4 - kid Cn,--i -4 Ui 3 C ('- C, - -- Cl 4 h - ) -, 4--, _ 4-, w, c _i 4) ni :: 9-,Q 4_ + w rl,,s4 -,-- B to l 43 i" : - i () - ;> _ x :, _(,- _ u - rc 4-, 4 m 43 ffi -P zd u o`p tr) > P, _ V b ( 4 *( w Ki fi -Q u 44 (ni rj 42,, - :fel u) u) : ul

51 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks tiedonantoja o 66 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA Kirjanpitotiloj tuotantosuunnittaisia tuloksia, tilivuosi 989, elsinld s o 67 KETOLA, K Arvonlisäveron vaikutukset Suom maataloute elsinki 99 5 s o 68 USU, aaseudun kehittämisprojektin rahoittamat markkinointihankkeet elsinki 9945 s o 69 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOL AA elsinki 9937 s TORVELA, Valtiovallan toimpiteet maaseutuelinkeinoj kehittämiseksi s 5- KETTUE, L Uusi hallitus - uusi maatalouspolitiikka? s 5 OKKAE, Tuotantokustannuslaskelmat hintapäätöst tuka s 6-22 PUURUE, Suunnittelu ja ytysjohtamin maatilataloudessa s KOE, J aataloud kannattavuustutkimus Suomessa s 3-37 o 7 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA elsinki 9986 s ARTTLA, J aataloud investoinnit s 7-22 ETTE, A Suora tulotuld hintatukemista korvaavana järjestelmänä s PELTOLA, J Taffikaatio Suomessa - kiinteät tullit tuontisuojakeinoina s 6-86 o 7 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA elsinki s TORVELA, aatalousekonomian tutkimuksesta Suomessa s 5-4 TORVELA, aataloud kehittämistoimpiteistä Suomessa s 5-2 KETTUE, L uuttuvan Euroopan vaikutus Suom maatalouspolitiikkaan s 2-33 PUURUE, Kannattavuus, investoinnit ja rahankäyttö maatiloilla viime vuosina_ s OLKO-BAGESKA, T Puolan maataloud nykyisiä onelmia s 45-5 PELTOLA, J Uud-Seelannin maatalouspolitiikan uudistus 98- luvulla s o 72 AATALOUDE KOKOASLASKELAT, AATALOUSTUOT- TEDE KOKOASARGAALT JA RAVTOTASEET elsinki s ALA-ATLA, aataloud kokonaislaskelmat s 7-4 UUTLA, aataloustuotteid kokonaismarinaalit s 5-25 UUTLA, Ravintotaseet s26-66 o 73 ALASTALO, L Työpanos kirjanpitotiloilla elsinki s o 74 KOLA, J, ARTTLA, J & E, J EY:n ja Suom maataloud ja maatalouspolitiikan vertailu elsinki 99 8 s

52 elsinki 992 Valtion painatuskeskus SB SS Z66L 9L L V rov3

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta 1(1) TOimeksiantaja Pohjois-Karjalan Ulosottovirasto Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns.

OUTOKUMPU OY KAIRAUSNAYTTEISTA - 1. Kalibrointi Kanavarajojen asetuksen jälkeen mitattiin 40 kpl ns. Q * Q>~/X - 4514 02 0 K MALMNETSNTA X-MET -ANALYSAATSORN TESTAUS NOLYBDEENN ANALYSOMSESSSA ATTOJARVEN KARAUSNAYTTESTA - Työn tarkoituksena on ollut tutkia X-Metin soveltuvuutta geologisten näytteiden analysointiin

Lisätiedot