AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1973 HELSINKI 1975

2 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen TIEDONANTOJA N:o 31 The Agricultural Economics' Research Institute, Finland RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 1973 Helsinki 1975 ISBN

3 Sisällysluettelo Sivu Johdanto 3 Tulokset vuonna Etelä-Suomen tutkimusalue Alle 10 ha:n Yli Sisä-Suomen tutkimusalue Alle 20 ha:n 19 Yli 20?I 21 Etelä-Pohjanmaan tutkimusalue Alle 20 ha:n 23 Yli Pohjois-Suomen tutkimusalue 27 Tuloksia siipikarjataloutta harjoittavilta tiloilta vuonna

4 Johdanto Tässä monisteessa esitetään eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia vuodelta Tässä yhteydessä viitataan tuotantosuunnittaisia tuloksia käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen, joka on julkaistu maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantojasarjan monisteena N:o 19 sekä vuoden 1972 tuloksia koskevaan monisteeseen N:o 24. Oloissamme täysin erikoistuneita eli vain yhtä ainoata tuotetta tuottavia tiloja on hyvin harvoja. Tästä syystä tuotantosuuntien välisten erojen tarkastelu on suoritettava sellaisten tilojen kesken, jotka ovat verraten pitkälle erikoistuneita, ja jotka tuottavat yhden päätuotteen ohella jossain määrin myös muita tuotteita. Maataloustuotanto erikoistuessaankin usein edellyttää verraten monipuolista tuotantotoimintaa. Mikäli erikoistutaan esimerkiksi maidon tai joidenkin muiden kotieläintuotteiden tuottamiseen, edellyttää se normaalitapauksessa intensiivistä rehuntuotantoa ja täten hyvinkin monipuolista tuotantoa. Usein kotieläintaloutta harjoittavien tilojen arvostelu rajoitetaan vain eläintuotantoa koskevaksi, vaikka rehun tuotanto liittyy erottamattomasti eläintuotantoon, ja täten mm. eri kasvien viljelyn onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu eläintuotannosta saataviin tuloksiin. Tämä riippuvuussuhde tekee eri tuotteita tuottavien tilojen tarkastelun verraten monitahoiseksi ja aiheuttaa Myös sen, että tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Tuotantosuuntien muodostaminen on tässä suoritettu maatalouden kokonaistuoton koostumuksen perusteella. Tuotantosuunnat on määritetty sen perusteella, mikä osuus jollakin tuotteella tai tuoteryhmällä on maatalouden kokonaistuoton muodostumisessa. Arvosteltaessa eri tiloilla harjoitettua tuotantoa

5 maatalouden kokonaistuoton mukaan eri tuotteiden osuus tulee esille tuotteen arvon mukaan. Kokonaistuoton laskemistavasta johtuu, että tuotto muodostuu pääasiassa ns, lopputuotteiden arvosta ja täten mm. tilalla tuotetut rehut ilmenevät tuottona sen eläinlajin kohdalla, minkä ruokintaan ko. rehut on käytetty. Tilojen ryhmittely eri tuotantosuuntiin on tässä suoritettu siten, että ensin ne on jaettu kahteen pääryhmään, kotieläintiloihin ja kasvinviljelytiloihin sen mukaan onko kotieläintuoton vai kasvinviljelytuoton osuus kokonaistuotossa ollut suurempi. Kotieläin on jaettu alaryhmiin seuraavasti: Nautakar_ja I - ryhmään on luettu sellaiset, joilla nautakarjatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 80 %. - ryhmään kuuluvat, joilla nautakarjatuoton osuus on %. Nautakarjatuotto muodostuu pääasiassa maitotaloustuotosta. Sen ohella siihen sisältyy myös naudanlihasta saatu tuotto samoin kuin muu nautakarjataloudesta saatu tuotto. Sikatiloihin on luettu ne, joilla sikataloudesta saatu tuotto on vähintään 35 % maatalouden kokonaistuotosta. Niihin sisältyvät sianlihan tuotantoa harjoittavien ohella myös porsaita ja siitoseläimiä tuottavat. kotieläin, jotka jäävät edellä mainittujen alaryhmien ulkopuolelle, koostuvat pääasiassa monipuolista kotieläintuotantoa harjoittavista tiloista. Kasvinviljely on jaettu kahteen alaryhmään seuraavasti: Leipäviljatiloihin on luettu sellaiset, joilla leipäviljan (vehnän ja rukiin) tuotto on vähintään 35 % kokonaistuotosta. kasvinviljely

6 Kasvinviljelytilojen jaottelu mainittuihin alaryhmiin on mahdollista pääasiassa vain maan eteläosissa, koska leipäviljan osuus on muualla merkittävästi vähäisempää. Jos jokin tila olisi mainittujen rajojen puitteissa sopinut kahteen ryhmään, niin se on viety siihen, minkä tuoton osuus kokonaistuotosta on ollut suurempi ottaen ensisijaisesti huomioon jaottelun kahteen pääryhmään. Tuotantosuunnittaiset tulokset on esitetty tilasuuruusluokittain kullakin tutkimusalueella. Suuruusluokkien lukumärää on tavanomaisesta kuitenkin jouduttu rajoittamaan, jotta olisi saatu kuhunkin ryhmään tyydyttävä määrä tiloja. Tästä huolimatta on eräiden ryhmien tilaluku jäänyt vähäiseksi. Pohjois- Suomen tutkimusaluetta lukuun ottamatta ei alueittaisia keskiarvoja ole esitetty, koska eri tuotantosuuntia edustavien tilaryhmien keskimääräinen tilakoko samallakin alueella vaihtelee huomattavasti. Tuloksia tarkasteltaessa on edellä esitetyn ohella muistettava, ettei hyvän tai huonon tuloksen tarvitse johtua pelkästään - harjoitetusta tuotantosuunnasta. Siihen ovat vaikuttamassa myös tilalla vallitsevat tuotantoedellytykset sekä harjoitetun tuotannon tehokkuus. Mm, tuotantotoiminnan rationalisointiaste vaihtelee eri tuotantosuuntien ja tilaryhmien välillä huomattavasti. Todettakoon lisäksi, että tässä esitetyt tulokset koskevat vain yhtä vuotta, minkä jälkeen sekä tuotteiden että tarvikkeiden hintatasossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämä on pidettävä mielessä tuloksia tutkittaessa. Harjoitetun tuotannon kannattavuutta voidaan arvostella usealla eri tavalla. Esitetyistä liiketulokåista todettakoon, että maatalousylijäämä on se osa kokonaistuotosta, mikä jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi ja korvaukseksi viljelijäperheen tekemästä maataloustyöstä. Kannattavuuskerroin osoittaa maatalousylijäämän ja toisaalta pääomille lasketun korkovaatimuksen (tässä 5 %:n mukaan) ja Viljelijäperheen arvioidun palkan summan välisen suhteen. Se saadaan jakamalla maatalousylijäämä mainitulla summalla. Liikeylijäämä on se osa

7 6 kokonaistuotosta, mikä jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi. Mainittakoon vielä, että edellä esitettyjä tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. Niistä ei ole vähennetty myöskään velkojen korkoja. Tuoton ja kustannusten laskentaperusteet on esitetty jokaisessa painetussa kannattavuustutkimuksessa. Tulokset vuonna 1973 Liiketulosten kehitys edellisestä vuodesta vaihtelee eri tuo tantosuuntaa harjoittavissa tilaryhmissä. Siihen on ollut ensi sijassa vaikuttamassa satovaihtelut sekä muutokset tuotteiden ja tarvikkeiden hinnoissa. Kehitys voi olla erilainen samaakin tuotantosuuntaa harjoittavilla tiloilla eri tilasuuruusluokissa ja tutkimusalueilla. Jollakin alueella tietyn tuotantosuunnan taloustulokset ovat parantuneet ja toisella taas heikentyneet. Sama koskee myös eri tilasuuruusluokkia. Seuraavassa asetelmassa on esitetty eräitten tilaryhmien keskimääräiset maatalousylijäämät hehtaaria kohden vuosina 1972 ja Niitä tarkasteltaessa on erityisesti huomattava, että tilojen lukumäärä, mikä ilmenee jäljempänä olevista varsinaisista tulostaulukoista, on monissa tilaryhmissä varsin vähäinen. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa tuloksen huomattavaan muuttumiseen edellisestä vuodesta, samoin kuin tilojen vaihtuminenkin. Niiden ryhmien tulokset, joissa on vähemmän kuin 5 tilaa, on merkitty sulkeiåiin.

8 -7 Maatalousylijäämä mk/ha vuosina Etelä-Suomi ha yli 30 ha I 'ia-g '--; 1" gö kotieläin, ,9-g Leipävilja `I, ö kasvinviljely ,64)-1 Jgg Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha I kotieläin " Kasvinviljely 121 (- 19) Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 1 947, u kotieläin Kasvinviljely Pohjois-Suomi keskimäärin I (373) (1261) kotieläin Kasvinviljely (529) 570

9 -8 Etelä-Suomen alueella kotieläintalouden eri tuotantosuuntia harjoittavilla tiloilla on maatalousylijäämä yleensä noussut edellisestä vuodesta. Kasvinviljelytiloilla se on pikimminkin alentunut edellisestä vuodesta. Myös muilla alueilla kehitys on ollut samansuuntainen, joskin poikkeuksiakin ilmenee. Kasvinviljelytiloja on näillä muilla alueilla varsin vähän. Esitettyjä maatalousylijäämän arvoja tarkasteltaessa on huomattava, että niitä laskettaessa kustannuksiin ei ole luettu veroja eikä velkojen korkoja. Tämä on muistettava kun vertaillaan eri tuotantosuuntien tuloksia. Korkojen huomioon ottaminen tasoittaa usein tuloksia viljelijän kannalta katsottuna, sillä velkaantumisaste voi eri tuotantosuunnissa vaihdella huomattavasti, esimerkiksi vuonna 1972 Etelä-Suomen ha:n luokassa sikatiloilla se oli selvästi muita korkeampi (velat varoista 23,5 %). Seuraavassa asetelmassa esitetään kannattavuuskertoimen arvot samoista tilaryhmistä kuin edellä mainitut maatalousylijäämän arvot. Kun verrataan vuoden 1973 kannattavuuskertoimia edellisen vuoden vastaaviin,pienemmillä tiloilla Eteläja Sisä-Suomen alueilla ovat ne yleensä alhaisempia ja maan pohjoisemmissa osissa sen sijaan suunnilleen samaa suuruusluokkaa. Suurempien tilojen ryhmässä Etelä-Suomessa kertoimet ovat selvästi edellisestä vuodesta alentuneet, varsinkin kasvinviljelytiloilla. Kun kannattavuuskertoimen kehitys on edellisestä vuodesta ollut yleensä heikompi kuin maatalousylijäämän, se osoittaa, että maatalousylijäämän markkamääräinen nousu (joissakin tilaryhmissä vähennys), ei ole korvannut palkkatason kohoamisen johdosta tapahtunutta viljelijäperheen palkkavaatimuksen nousua. Myös korkovaatimus on investointien takia lisääntynyt. Kuviosta 1 ilmenee kannattavuuskertoimen kehitys Etelä-Suomen tutkimusalueella. Vuoden 1973 yksityiskohtaisemmat tuotantosuunnittaiset tulokset ilmenevät taulukoista 1-9.

10 -9 Kannattavuuskerroin vuosina 1972 ja 1973 Etelä-Suomi ha yli 30 ha ,57 0,53 0,68 0,67 0,58 0, ,20 1,06 1,15 1,55 1-T g kotieläin 1,06 0,64 1,18 0,-84 1,,c) Leipävilja 0,74 0,74 1,35 kasvinviljely 0,81 0,50 1,38 0T8& OI Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha I 0,48 0,47 0,76 0,72 u 0,57 0,38 0,60 0,76 0,78 0,54 1,25 1,42 kotieläin 0,26 0,34 1,05 1,11 Kasvinviljely 0,20 (- 0,03) 1,58 1,18 Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha I 0,62 0,60 0,82 0,74 0,61 0,58 0,79 0,98 0,81 0,88 1,49 1,47 kotieläin 0,66 0,45 0,65 1,02 Kasvinviljely 0,82 1,21 Pohjois-Suomi keskimäärin I 0,57 0,56 0,72 0,66 (0,33) (0,74) kotieläin 0,72 0,68 Kasvinviljely (0,66) 0,68

11 Kuvio 1 Kann. kerroin Kannattavuuskertoimen kehitys Etelä-Suomen alueella ha:n ' t,1 ( Leipävilja Kann. kerroin ha:n , Leibävilja k Kann. kerroin Yli 30 ha:n \ Leipävilja ,- 0.70, V

12 Taul. 1 Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-) tv I koti- eläin Leipävilja kasvinvilj.- Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata muunn. ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna okerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Lehmiä vuoden alussa kpl/tila Sikoja yht. t! u Kotieläimiä yht." ny/tila Maitotuotos

13 Taul. 1a Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-) tv I koti- eläin kasvinvilj. Keski. määrin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist Maatal. kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja!I Siat Siipikarja eläimet!! Kotieläintuotto yht. " Ruis!! Vehnä tt Ohra!I Kaura ja sekavilja " Peruna IT Juurikasvit!, Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht. " Muu tuotto!! Kokonaistuotto yht Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä vilj.perh.miehet it/ha !! naiset!! !! lapset " Waat,juoks.tr. työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin )

14 Taul. 2 Etelä-Suomi, ha (I) tv I kotieläin- - Leipä.- vilja kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl : Kaatal.maata m.ha/tila : ', Pellon.käytt'd %. Ruis Vehnä E Ohra , ; Kaura ja sekavilja ( Peruna E Sokerijuurikas ' juurikasvit ' ,2 - Nurmi ,0 50., E Kesanto , E Muu peltoala : ( Sadot kg/ha. Ru.is ,9 Syysvehnä Kevätvehnä ?. Ohra Kaura i Peruna Sokerijuurikas Heinä E Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht C Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

15 Taul. 2a Etelä-Suomi, ha (I) tv I kctieläin Leipävilja kasvinvilj.- Keskimäärin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist. ll Maatal.kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja u Siat!, Siipikarja Ii eläimet Kotieläintuotto yht. " Ruis I, Vehnä Ohra ti Kaura ja sekavilja " Peruna Juurikasvit Ii Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht." Muu tuotto!! Kokonaistuotto yht. " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet ( Muu tarvikekustannus , Tarvikekustannus yht ! Kone- ja kalustokust : Rakennuskustannus F Yluu liikekustannus F Liikekustannus yhteensä i Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt 6 " juoks.työt yht." 44 15'.' ilaatal.juoks.työt yht." 2E niistä: E vilj.perh. miehet it/ha I! naiset lapset 85 " Taat.juoks.tr.työt 1 t/ha dikeylijäämä mk/ha / 23 laatalousylijäämä r! :annattavuuskerroin ) sisältää myös johtotyön arvon

16 Tgul. 3 telä-suemi, ha (IV) tv I koti- eläin Leipävilja Keski- kasvinvilj.mää- Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit ( Nurmi Kesanto Muu peltoala » Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä ( Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas ! Heinä Sato keskim. ry/ha ( Maata'. omaisuus mk/ha Varastot ' Kotieläimet Koneet ja kalusto ; Talousrakennukset , Salaojitukset yms Maa ' Yhteensä Varat mk/tila Velat u Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht ( Kotieläimiä yht.ny/tila Waitotuotos kg/lehmä/v , rin

17 Taul. 3a Etelä-Suomi, ha (IV) tv I Leipäkoti- vilja- kasvin- eläin- vilj. Keskimäärin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist.,, Maatal.kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat u Siipikarja n eläimet Kotieläintuotto yht. " Ruis?? Vehnä u Ohra n Kaura ja sekavilja " Peruna li Juurikasvit u Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht U Muu tuotto l! Kokonaistuotto yht Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka Työkustannus yhteensä , Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht , Kone- ja kalustokust Rakennuskustannus Muu liikekustannus , Liikekustannus yhteensä ' Kasvinviljelytyöt it/ha : 5 Kotieläintal.työt " ( 5 juoks.työt yht." ) Maatal.juoks.työt yht." z niistä: vilj.perh.miehetit/ha , ' naiset " 78 it lapset " ' Maat.juok-S--;t-r,työt t/ha , Liikeylijäämä mk/ha ( Maatalousylijäämä " ( Kannattavuuskerroin L sisältää myös johtotyön =on

18 Taul. 4 Etelä-Suomi, yli 30 ha.(v-vi) tv I koti- eläin Leipävilja kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä ' Ohra Kaura ja sekavilja , Peruna ' 7 Sokerijuurikas ' 5 juurikasvit Nurmi ( Kesanto ' Muu peltoala , Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura ( Peruna ( Sokerijuurikas ( Heinä Sato keskim. ry/ha ( Maatal.omaisuus mk/ha Varastot : 5 Kotieläimet Koneet ja kalusto : 5 Talousrakennukset Salaojitukset yms '. Maa Yhteensä ', varat mk/tila ( Telat " E Telat % varoista E Tuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht.?? C Kotieläimiä yht.ny/tila äaitotuotos kg/lehmä/v

19 Taul. 4a Etelä-Suomi, yli 30 ha (V-VI) tv. 19(3 I kotieläin Leipävilja kasvinvilj,7- Keskimäärin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist.? Maatal.kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat t, Siipikarja H eläimet ti Kotieläintuotto yht. " Ruis Vehnä n Ohra u Kaura ja sekavilja " Peruna n Juurikasvit n Muu kasvinviljely " Kas7invilj.tuotto yht." Muu tuotto it Kokonaistuotto yht. it Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokust Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juokstyöt yht. " Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha n naiset " n lapset " Maat.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä " Kannattavuuskerroin ,97 1) sisältää myös johtotyön arvon

20 Taul. 5 Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-I) tv I kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas Puut juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas _ Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

21 Taul. 5a Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-I) tv I kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot f! niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja fl Siat If Siipikarja u eläimet u Kotieläintuotto yht. tt Ruis!, Vehnä I, Ohra!! Kaura ja sekavilja!! Peruna fl Juurikasvit 7, Muu kasvinviljely 1f Kasvinviljelytuotto yht. il Muu tuotto,i Kokonaistuotto yhteensä li Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj. perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt /1 191 ; juoks. työt yht. il Vlaatal, 34 juoks. työt yht. n qiistä vilj. perh. miehet it naiset n 61 lapset ri _ 3 Waatal. juoks. tr. työtä t/ha "Jiikeylijäämä mk/ha aatalousylijäämä Cannattavuuskerroin ,.... aa myos joncotyon arvon

22 Taul. 6 Sisä-Suomi, yli 20 ha (IV-VI) tv koti- eläin Kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas.L., juurikasvit Nurmi ,1 31,3 Kesanto Muu peltoala 0.2 0, Sadot kg/ha Ruis 2649' Syysvehnä,u Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja Ii Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

23 Taul. 6a Sisä-Suomi, yli 20 ha (IV-VI) tv I koti- eläin Kasvinvilj. Me klmäi rin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot il Niistä uudistuksiin!! ! (-3 Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha , 9 Nautakarja Siat 1! Siipikarja!! ( 0 eläimet!! Kotieläintuotto yht.!! ' 0 Ruis Vehnä!! Ohra!! Kaura ja sekavilja!! , Peruna li '1 Juurikasvit,, IE Muu kasvinviljely!! Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto I, "L Kokonaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat E Vilj.perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä L Ostorehut ( 8 Ostolannoitteet :, 8 Muu tarvikekustannus , 8 Tarvikekustannus yhteensä E 4 Kone- ja kalustokustannus RakennuskustannuS Muu liikekustannus , 4 Liikekustannus yhteensä C 4 Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt!! juoks. työt yht. " Maatal. juoks. työt yht. " niistä vilj.perh. miehet " !! -/ 3 naiset " n lapset " Maatal.juoks. tr. työtä t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä!! Kannattavuuskerroin sisa±iaa myos jotrcctyon arvon

24 Taul. 7 Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (I-I) tv I kotieläin kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kglha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Vuoden alussa: 11.5 Lehmiä, kpl/tila Sikoja 6.00 yht. il Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

25 'FARlä-Pnbignmaa. I - tv. 1 kotieläin Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot ff niistä uudistuksiin n Maatalouden kokonaistuotto MalTbotalous --- mk/ha Nautakarja n Siat n Siipikarja n eläimet n Kotieläintuotto yht. if Ruis n Vehnä n Ohra il Kaura ja sekavilja n Peruna n Juurikasvit n 4 ' Muu kasvinviljely n Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto n Kokonaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj. perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt n juoks.työt yht. n Maatal. juoks. työt yht. n niistä vilj.perh. miehet n naiset n n lapset n Maatal.juoks, tr. työtä t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä n Kannattavuuskerroin ) sisältää myös johtotyön arvon

26 Taul. 8 Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv I kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Viljelmien luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadat kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat I, Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht _ Kotieläimiä yht. ny til Maitotuotos kg/lehmä v

27 Taul. 8a Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv I kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot n niistä uudistuksiin n Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat n Siipikarja n _ eläimet n Kotieläintuotto yht. n Ruis n Vehnä n Ohra n Kaura ja sekavilja n Peruna 1? Juurikasvit n Muu kasvinviljely n Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto n Kokonaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoks.työt yht. n Maatal.juoks.työt yht. n niistä vilj.perh.miehet n naiset n lapset n Maatal.juoks. 1 tr. työtä t/ha Liikeylijäämä mk/ha Ylaatalousylijäämä ,:annattavuuskerroin ) sisältää myös johtotyön arvon

28 Taul. 9 Pohjois-Suomi, keskimäärin tv I kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis _ 0.7 Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä - - Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatal.omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

29 28 - Taul. 9a Pohjois-Suomi, keskimäärin tv, kotieläin Kasvinvilj. ' Keskimäärin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatal. kokonaistuotto _ Maitotalous mk/ha Nautakarja n Siat Ii Siipikarja ll eläimet Kotieläintuotto yht. " Ruis Vehnä Ii Ohra Ii Kaura ja sekavilja " Peruna!! Juurikasvit /I Muu kasvinviljely " Kasvinvilj,tuotto yht.." Muu tuotto t! Kokonaistuotto yht. " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal,työt " juoks.työt yht," Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perhmiehet it/ha naiset " ?? 99 lapset " Aaat.juoks.tr.työtä t/ha Liikeylijäämä Vlaatalousylijäämä mk/ha n n c_c n na n rn n rn n rn 1) sisältää myös johtotyön arvon

30 Tuloksia siipikarjataloutta harjoittavilta tiloilta vuonna 1973 Aikaisemmin tehtyihin eri tuotantosuuntaa harjoittavien tilojen tulosselvityksiin ei ole sisältynyt siipikarjatalouteen keskittyneiden tilojen tuloksia erikseen. Viimeksi mainittuja on kirjanpitotilojen joukossa suhteellisen vähän. Kun niitä koskevat selvitykset ovat varsin tarpeellisia, on nyt pyritty näiltä tekemään samanlaiset laskelmat kuin muistakin tuotantosuunnista. Kun aineistossa oli suhteellisen vähän siipikarjatiloja, ei näitä laskelmia voitu laatia eri alueilta ja suuruusluokista erikseen. Sentähden otettiin tässä samaan ryhmään kaikki sellaiset, joilla siipikarjatalouden tuotto oli maatalouden kokonaistuotosta vähintään 50 %. Tilat jakaantuivat eri alueiden ja suuruusluokkien kesken seuraavasti: Tilojen luku 1-11 I IV V VI Etelä-Suomi Sisä-Suomi 2 5 Etelä-Pohjanmaa 1 1 Pohjois-Suomi 1 Yhteensä Maatalousmaan keskimääräinen ala oli 20,77 ha tilaa kohden. Kanojen luku vuoden alussa oli keskimäärin n tilaa kohden vaihtelun ollessa verraten suuren. Nämä olivat keskittyneet siipikarjatalouteen varsin voimakkaasti, sillä siipikarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta oli keskimäärin 84 %. Siipikarjatiloja koskevat tulokset esitetään taulukoissa 10 ja 10a. Kun tilojen keskikoko oli n.20 ha, ja kun ne ovat

31 pääasiassa Etelä- ja Sisä-Suomen alueilta on ko. taulukkoihin otettu vertailuryhmiksi vastaavien alueiden ha:n ja ha:n tilojen- keskimääräiset tulokset.. Pellon käyttöä osoittavista luvuista on nähtävissä, että siipikarjatiloilla viljellään rehuviljaa selvästi enemmän kuin vertailuryhmissä, mikä onkin luonnollista. Myös näiden kasvien keskisadot ovat keskimääräistä. paremmat. Velkojen osuus varoista on siipikarjatiloilla suhteellisen korkea, n. 20 %. Varsinaisen maatalouden rahaliikettä tarkasteltaessa voidaan todeta sekä tulojen että menojen olleen selvästi korkeampia kuin vertailuryhmissä: Myös kokonaistuotto on ollut hehtaaria kohden suurempi, 5225 mk, kun se vertailuryhmissä vaihtelee n mk:sta 3700 mk:aan. Kustannuksissa kiinnittää huomiota ostorehukustannus, mikä on huomattavan korkea. Siten siipikarjatiloilla on tilalla tuotettujen rehujen lisäksi käytetty ostorehuja merkittävässä määrässä. Työnmenekistä todettakoon, että se on sama kuin kirjanpitotiloilla keskimäärin koko maassa eli 179 it/ha. Taloudelliset tulokset ovat siipikarjatiloilla muodostuneet jonkin verran paremmiksi kuin vertailuryhmissä. Kun niitä laskettaessa ei velkojen korkoja ole otettu kustannuksiin, ja kun velkaantumisaste on siipikarjatiloilla hieman korkeampi, niin tulokset jossain määrin tasoittw'rat, jos korot otetaan huomioon.

32 Taul. 10 Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia sekä Etel- ja Sisä-Suomen ja ha:n kaikkien kirjanpitotilojen tulokset Siipikarja Kirjanpito keskimäärin Etelä-Suomi Sisä-Suomi ha! 20-30haH ha ha Tilojen luku kpl Maatal.maata muunn. ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalous omaisuus. mk/ha _ Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista Lehmiä vuoden alussa kpl/tila Sikoja yht. Kanojen luku Kotieläimiä yht." ny/tila I Maitotuotos kg/lehmä/v

33 Taul. 10 a Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia sekä Etelä- ja Sisä-Suomen ja ha:n kaikkien kirjanpitotilojen tulokset Siipikarja Kirjanpito Etelä-Suomi keskimäärin Sisä-Suomi Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist. Maatal. kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja PP Siat Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yht. Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinvilj.tuotto yht. Muu tuotto Kokonaistuotto yht. Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha ft naiset lapset Maat.juoks.tr. työt t,/ha Liikeylijäämä mk/ha Yaatalousylijäämä Kannattavuuskerroin hai20-30 ha hq, ha ) sisältää myös johtotyön atvon

34 ISBN

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 14 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 14 ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus Luomumallasohraa 2017 Lohkon sato 2330 kg/ha 2 Luomukasvintuotannon

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Tuorla 28.11.2016 Satu Näykki, ProAgria Länsi-Suomi Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

Kirjanpitotilojen tuloksia

Kirjanpitotilojen tuloksia MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 220.1997 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Kirjanpitotilojen

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Antti Hannukkala MTT Rovaniemi antti.hannukkala@mtt.fi Porotalouspäivä 20.2.2013 Ruokinta on tullut porotalouteen jäädäkseen! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991 IMiiiiil TIEDONANTOJA 163 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND RESEARCH REPORTS 163 1991 ILTI lui d 1 TIEDONANTOJA

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 117 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 117 MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET TULOKEHITYS

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT.

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT. Luomu50 - mitä tarkoittaisi, jos 50 % viljelyalasta siirtyisi luomuun Toimittajatilaisuus, Säätytalo 30.01.2012 Kauko Koikkalainen, MTT kauko.koikkalainen@mtt.fi 27.1.2012 Taustaa selvitykselle MMM:n tilaama

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä

Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä Pentti Seuri, MTT Luomupäivät 12.11.201, Mikkeli 15.11.201 1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15.11.201 2 Erikoistumisella tavoitellaan

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 45 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REP ORTS, No. 41 MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Maitotilojen talous vuonna 2014 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2006-2014 60 Lehmämäärä, lehmiä/tila 50 40 30 Lehmämäärä, lehmiä/tila 20

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 Kannattavuus on avainasia Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 ProAgria Etelä-Suomen toiminta-alue 14 000 maatilaa 9000 asiakasta 700 000 ha peltoa 160 toimihenkilöä

Lisätiedot

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA TIEDONANTOJA 146 1989 KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA MAIJA PUURUNEN MATIAS TOR VELA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICOL RJRAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Heikki Ojala, talousagronomi Talousjohtamisen eritysasiantuntija ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 129 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 129 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA VILJELIJÖIDEN TULOSTASOSTA

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina viljelykierrossa

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Tyynelän tila, Joutseno Kevät 2013 www.tyynelantila.fi 2. PÄIVÄ I Investointien järkevyys II Heikon lenkin korjaaminen eloperäisen aineksen lisäämisen

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista tukipolitiikasta

Ajankohtaista tukipolitiikasta Ajankohtaista tukipolitiikasta Vilja-alan yhteistyöryhmän kokous 28.1.2008 Martti Patjas MMM Maatalousosasto Tukipolitiikkayksikkö Maatalouspolitiikan ajankohtaisia teemoja CAP-väliarviointi ( health check

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA hya TIEDONANTOJA 180 1992 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 180 1992

Lisätiedot

Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta. Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3.

Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta. Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3. Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3.2013 www.helsinki.fi/yliopisto 20.3.2013 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Maitotilojen talous vuonna 2013 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2004-2013 50 Lehmämäärä, lehmiä/tila 45 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö

Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö Kuminanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö Timo Karhula MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki timo.karhula@mtt.fi TIIVISTELMÄ Suomessa kiinnostus kuminanviljelyyn on lisääntynyt

Lisätiedot

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Luomulla lisäarvoa ja euroja Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Suomi: Luomun nykytila Pellon osuus (luomu+sv) 7,5 % (3,7-22,2%) Tiloista 6,2 %, keskikoko 43,1 ha 520 tilaa luomueläinvalvonnassa

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto Maitotilojen talous vuonna 2016 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 29.3.2017 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2007-2016 70 Lehmämäärä, lehmiä/tila 60 50 40 30 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys

Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys BioRefine innovaatioita ja liiketoimintaa 27.11.2012 Ilmo Aronen, T&K-johtaja, Raisioagro Oy Taustaa Uusiutuvien energialähteiden käytön

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva

Joensuu 18.11.2013. Raisioagro Oy Jari Eeva Joensuu 18.11.2013 Raisioagro Oy Jari Eeva 1 Raisioagro juuret Suomessa 75 vuotta 2014 Rehut, viljakauppa, rehuvalkuainen, kasviöljyt, tuotantopanokset (lannoitteet, polttoöljyt, siemenet, kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

ENPOS Maaseudun Energiaakatemia

ENPOS Maaseudun Energiaakatemia ENPOS Maaseudun Energiaakatemia Jukka Ahokas Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Hannu Mikkola Energian käyttö ja säästö maataloudessa 1.3.2011 1 Maaseudun

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén Kannattavuus on avainasia Krister Hildén - 1 2 3 4 Kaikki Pinta-ala, ha yhteensä 713,7 965,7 1042 1082,1 3803,5 Lohkoja, kpl 198 196 196 196 786 Sadon määrä kg/ha tai ry/ha 4725,4 4552 4352 4211,9 4433

Lisätiedot

Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Tausta Esiteltävät tulokset perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Timo Lötjönen, MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi Pellervo Kässi MTT Jokioinen Esityksen sisältö: - korjuu-, kuljetus- ja varastointiketjut - ketjujen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot