Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1968

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968"

Transkriptio

1 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968

2 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 966. Kannattavuustutkimuksessa on saatettu loppuun pääosiltaan ne muutokset, joita maatalouden kannattavuustutkimustoimikunta on vuonna 963 antamassaan mietinnössä esittänyt. Tutkimusta varten on maa jaettu nyt neljään tutkimusalueeseen: Etelä-, Sisä-, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-. Viimeksi mainittu vastaa suurin piirtein entisiä Pohjois-Pohjanmaan ja Koillis-Suomen tutkimusalueita. Alueiden rajat noudattavat maanviljelysseura-alueiden rajoja. Tilasuuruusluokkia on entisten neljän sijasta kuusi. Maatalousomaisuudesta on siirretty pois asuinrakennukset omaksi erilliseksi maatilaomaisuuden osaksi. Käteisvaroista, saatavista ja talletuksista on muodostettu uusi pääryhmä, rahoitusomaisuus, johon on luettu myöskin osakkeet, osuudet ja obligatiot. Lisäksi on ruokatalousomaisuus yhdistetty yksityistalouden omaisuuteen, Maatalouden kokonaistuottoon ei enää sisälly viljelijäperheen asuntoedun arvo eivätkä liikekustannukseen asuinrakennuksia koskevat kustannukset. Tämä on otettava huomioon verrattaessa kokonaistuoton ja liikekustannuksen arvoja edellisiin tilivuosiin. Kokonaistuoton ryhmittely on pysynyt ennallaan, mutta sensijaan liike- kustannuksen ryhmittely on muuttunut. Maatalouden juoksevat työt on eritelty entistä yksityiskohtaisemmin. Maatalouden johtotyön kohdalla on laskentaperuste aikaisempaan verrattuna muuttunut siten, että koko johtotyötä ei enää erikseen arvioida, vaan se otetaan huomioon työkirjaan merkittyjen johtotyöhön käytettyjen työtuntien mukaan. Muilta osin tulosten laskentaperusteet ovat pysyneet muuttumattomina ja selviävät julkaisusta Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta. Tarvittavia lisätietoja saa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta os. Fabianinkatu 32, Helsinki 7, puh

3 Sisällysluettelo Maatalouden liiketuloskäsitteitä 4 Taul, Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja muunn.maatal.maa ha/tila) Rahatulot ja menot (mk/tila) 4:-6?I Maatalouden uudistusrahamenot (mk/tila) 5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/muunn. ha) 6 Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/muunn. ha) e Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden Pellon käyttö % peltoalasta tärkeimpien kasvien sadot (kg/ha), sato ry/ha Varat ja velat (Mk/tila), velat varoista % 8-0 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), maitotuotos (kg/lehmä), lypsykoneiden ja nautakarjattomien tilojen lukumäärät...-3?i Lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot Eri maankäyttölajien arvoja (mk/ha) varsinaiset rahamenot (mk/muunn. ha) Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (mk/muunn Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka (Mk/tila) t0) Sivut 7-9 GO II II

4 Sivut Taul. 9 Vilj.elijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ (t/tila) 29-3 Metsätyöt ja maatalouden uudistustyöt (t/tila) Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eriteltyinä (t/muunn. ha) ja yhteensä (it/muunn.ha). Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/muunn. ha) Maatalouden juoksevån.työn erittely (t/tila) Viljelijäperheen sivuansio- ja kotitaloustyöt (t/tila) Tietoja hevostyön määristä Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus (mk/t) Tilojen, joilla on oma hevonen, lukumäärä Tietoja traktorityön määristä Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma traktori, lukumäärä Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä tt Ii käytetty vuokrattua ajopuimuria, lukumäärä 3 32.u.34 2 Tutkimustilojen lukumäärä Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden luovutus yksityistalouteen (kg/tila) Puutavaran käyttö maatalouteen, asuinrakennuksiin ja eläkkeisiin (k-m 3/tila) 3 Maatalouden liiketulokset: Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/muunn. ha) Viljelijäperheen maataloustyö (mk/muunn. ha) Maatalousylijäämä (mk/muunn. ha) ja kannattavuuskerroin Maatalouspääomien korkovaatimus 5%:n mukaan (mk/muunn. ha) Maatalouden tuotantokustannus (mk/muunn. ha) ja tuotantokustannusprosentti 4-43

5 4 Maatalouden liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: maataloudessa tilivuoden' aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelusten arvo. Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoi tetun pääoman korkovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto liikekustannus ilman veroja. Maatalousylijäämä: kokonaistuotto liikekustannus ilman viljelijäperheen oman työn arvoa. Maatalousyli jäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo mai nittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuk siin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. Tuotantokustannus: liikekustannus -I- pääoman korkovaatimus, Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 00 kokonaistuotto

6 66 Taul. a 5 Koko 'Etelä- I Sisä- 'Etelä- 'Pohjois Koko 'Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois_ x-7 Peltolaitumet sisältyvät maa I!Pohjan- maa Pohjan- pellon alaan I Imaa I maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Tutkimustilojen lukumäärä Muunnettu ala ha/tila Puutarha ha/tila Pelto x) " Laidun x) " Niitty Raivio Metsämaa n Joutomaa ' Yhteensä ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset 0.6 c' Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha g Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha

7 966 Taul. b 6 x) Peltolaitumet sisältyvät Etelä- Sisä- pellon alaan I-II III, IV v vi _ III iv V-VI -0ha) (0-20ha)(20-30ha)(30-50ha)(yli 50h2)( -0ha) (0-20ha) (20-30ha) (yli 30ha) Tutkimustilojen luku Muunnettu ala hpitila Puutarha ha/tila Pelto x) " p Laidun x) " II Niitty b Raivio " Metsämaa II Joutomaa ll Yhteensä h2./tie , Pellon käyttö % peltoalastag Ruis Ohra Kaura , Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/a? Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha

8 966 Taul. o 7 x) Peltolaitumet sisältyvät pellon alaan Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Tutkimustilojen luku Muunnettu ala haltila Puutarha h-artila Pelto x) II Laidun x) " Niitty Raivio. ***** Metsämaa II Joutomaa,, Yhteensä ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Vehnä _ Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Kevätvehnä (2 27) - - Ruis Oh Kaura Peruna Sokerijuurikas _ Lanttu Heinä Sato ry/ha

9 966 Taul. 2 a 8 Koko ietelä- Sisä-!Etelä-,ohjois- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjoismaa Pohjan- maa Pohjan- maa 'llaa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Varat mk/tila: Maatalous Metsätalous Aeuinrakennukset Sivuansiotalous... 2 o Rahoitusomaisuus ,Yksityistalous Yhteensä Velat Mk/tila Velat varoista % , Maatalousomaisuus Mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus _Kalusto Rakennukset Terusparannukset..., Maa Yhteensä Kalusto Mk/hag no Leikkuupuimurit Tf.ak,orit lisälaitteineen Traktorin työkoneet ja välineet Hevosvetoiset työkoneet ja välineet Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto.., Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk/tila Kotieläinrakennukset Muut rakennukset..., Rakenteelliset laitteet Yhteensä... i i

10 966 Taul. 2 b 9 Etelä- Sisä- Varat mk/tila Maatalous... Metsätalous.... Asuinrakennukset Sivuansiotalous Rahoitusomaisuus Yksityistalous Yhteensä Velat mk/tila...-- Velat varoista... I-II III IV V VI I-II III IV V-VI Maatalousomaisuus mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Kalusto Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Leikkuupuimurit.... Traktorit lisälaitteineen Trakt.työkoneet ja välineet Hevosvet.työkon. ja välineet Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk tilag Kotieläinrakennukset Muut rakennukset Rakenteelliset laitteet... Yhteensä

11 966 Taul. 2 c 0 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Varat mk/tila: Maatalous ] Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Rahoitusomaisuus Yksityistalous Yhteensä Velat mk/tila Velat varoista % G Maatalousomaisuus mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Kalusto Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä... Kalusto mk/ha Leikkuupuimurit Traktorit lisälaitteineen Traktorin työkoneet ja välin Hevosvet.työkoneet ja välin. 29 Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk/tila Kotieläinrakennukset Muut rakennukset Rakenteelliset laitteet,.,,.4 Ylitensä...,

12 966 Taul. 3 a Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Pohjois- Koko Ete a- isä- Iteamaa I I Pohjan- Imaa I 6hJöIs_ Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Kotieläimiä kpl/tilag Hevoset, täysi-ikäiset ' 0.52 nuoret Nautakarja, sonnit lehmät hiehot ja nuoret sonnit teurasmullit vasikat alle v Siat, karjut yli 9 kk emakot " 9 II siat 6-9 kk n n porsaat alle 2 kk Siipikarja, kanat yli 6 kk poik. alle 6 kk muu siipikarja _ Lampaat, - täysikasvuiset..., karitsat alle 6 kk Yhteensä nautayksiköitä kpl/tila..., Maitotuotos kg/lehmä..., Tiloja, joilla on lypsykone..., Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakarjaa kpl Lehmän arvokeskimäärin mk..., Työhevosen arvo n!i Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto Niitty......,,...,o.,

13 966 Taul. 3 b 2 Etelä- Sisä- I-II III IV V VI! I-II III IV V-VI Kotieläimiä tilag kpl/ Hevoset, täysi-ikäiset nuoret ' varsat Nautakarja, sonnit lehmät hiehot ja nuoret sonnit , teurasmullit vasikat alle.]. v Siat, karjut yli 9 kk _ emakot ". 9.-, siat 6-9 kk u 3_6 u Ii 2_3 u porsaat alle 2 kk , 9.9 Siipikarja, kanat yli 6(k poikaset alle 6 kk _ muu siipikarja Lampaat, täysikasvuiset karitsat alle 6 kk Yhteensä nauta kdiköltä kpl/tila "Maitotuotos kg lehmä Tiloja, joilla on lypsykone Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakaråaa kpl _ 5 4 Lehmän arvo keskirriäärin mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto

14 966 Taul Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV v -II III iv v_vi Kotieläimiä kpl/tilag Hevoset9 täysi-ikäiset nuoret... varsat Nautakarja9 sonnit lehmät_ hiehot ja nuoret sonnit teurasmullit vasikat alle v ,6 o.o6 _ Siat9 karjut yli 9 kk emakot " 9 u..._ siat 6-9 kk " 3-6 " porsaat alle 2 kk 2.9» Siipikarja9 kanat yli 6 kk poikaset alle 6 kk _ muu siipikarja _ _ - _ Lampaat9 täysikasvuiset karitsat alle 6 kk Yhteensä nautayksiköitä kpl/tila Maitotuotos kg/lehmä Tiloja, joilla on lypsykone Tiloja9 joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakarjaa kpl _ Lehmän arvo keskimäärin mk, II Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto "

15 966 Taul. 4 a 4 x) Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset. Rahatulot mk/tila: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot %,: Maatalous..... Metsätalous Asuinrakennukset..... Sivuansiotalous...,,,,,,,,,,, Yksityistalous Rahamenot mk/tila: Maatalous... Metsätalous... Asuinrakennukset Sivuansiotalous... Yksityistalous... Verot... Korot9 vuokrat ja eläkkeet Yhteensä... Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila Kaluston lisäys... Uudisrakennukset... Perusparannukset... Uudisviljely... Maan osto... Koko maa Etelä- I Sisä- IEtelä- Pohjois.l.!Pohjan- I maa Painotettu keskiarvo I Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- I Pohjois- Pohjanl maa Kirjanpitotilat keskimäärin lo lo

16 966 Taul. 4 b 5 x) Lukuihin sisältyvät myös inves- tointiluontoiset valtion avustuk- Etelä- I Sisä- I set. I-II i Rahatulot mk/tila III IV v VI I-II III IV V-VI Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset!, Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot 0: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset , Sivuansiotalous Yksityistalous Rahamenot mk/tilag Maatalous Metsätalous..., Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet..., Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila Kaluston lisäys..., Uudisrakennukset Perusparannukset Uudisviljely Maan osto...,

17 966 Taul. 4 c 6 x) Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset. Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV i V I-II III IV V-VI Rahatulot mk/tila Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot %: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Rahamenot mk/tila: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Korot, vuokrat ja eläkkeet Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila: Kaluston lisäys Uudisrakennukset Perusparannukset Uudisviljely 00, _ Maan osto

18 966 Taul. 5 a 7 x) Viljelijöiden saamat välittömät Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois.» Koko Etelä-'I Sisä- Etelä- Pohjois... avustukset (esim. pinta-alalisät)9 maa I I Pohjan- maa I Pohjan- ei investointiluontoiset a I maa maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden kokonaistuotto mk/ha: Nautakarja Maitotalous Siat 87 Siipikarja Muut eläimet... 8 Kotieläintuotto yhteensä u % Vehnä Ruis Ohra Kaura ja sekavilja... Peruna Juurikasvit Kasvinviljelytuotto yhteensä I 9.2 % GdrOO Puutarha Valtionavustukset x) Muut, Muu tuotto yhteensä II ti 2.6 Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

19 966 Taul. 5 b 8 x) Viljelijöiden saamat välittömät Etelä- Sisä- avustukset (esim pinta-alalisät), ei investointiluontoiset avustukset. I-II III IV v vi _ III iv V-VI Maatalouden kokonaistuotto mk/ha2 lautakarja Maitotalous Siipikarja Muut eläimet , Kotieläintuotto yhteensä ti Vehnä , lo Ohra o Kaura ja sekavilja Heinä......, Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytuotto yhteensä Puutarha Valtionavustukset x) o - 4 _ Muu tuotto yhteensä II It Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

20 966 Taul x) Viljelijöiden saamat välittömät Etelä-Pohjanmaa Pohjois- avustukset (esim. pinta-alalisät), ei investointiluontoiset avustukset. I-II III IV -7 -II III iv v-vi Maatalouden kokonaistuotto mk/ha: Nautakarja Maitotalous Siat loo 6 Siipikarja Muut eläimet lo Kotieläintuotto yhteensä o o - Ruis Kaura ja sekavilja Heinä lo Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytuotto yhteensä tt % Puutarha Valtionavustukset x) Muut Muu tuotto yhteensä u II Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

21 966 Taul. 6 a 20, Koko Etelä- Sisä- I Etelä- Pohjois- I Koko Etelä- I Sisä- Etelä- Pohjoisx) Vrt taul. 5 a. maa I Pohjan- maa Pohjan- I I maa maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous Siipikarja , , lo 0 Muut eläimet Kotieläintalous yhteensä n % Vehnä _ _ 8 Ruis Ohra Kaura ja sekavilja Heinä Peruna Juurikasvit Kasvinviljely yhteensä % Puutarha Valtionavustukset x) muut muut tulot yhteensä... il It % Maatalouden varsinaiset rahatulot _yhteensä mk/ha

22 966 Taul. 6 b 2 x) Vrt. taul. 5 b Etelä- Sisä- I-II III IV V VI I-II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous Siat Siipikarja lo Muut eläimet Kotieläintalous yhteensä Kaura ja sekavilja O Peruna Juurikasvit Kasvinviljely yhteensä % Puutarha Valtionavustukset x) o _ 4 - Muut, Muut tulot yhteensä Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha

23 966 Taul x) Vrt. taul. 5 0 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/ha8 Nautakarja oe.ossoop.00dloose go Maitotalous... Siat Siipikarja Muut eläimet.. Kotieläintalous yhteensä... Vehnä G0D Ruis OOOOOOO Ohra Kaura ja sekavilja... Heinä.... Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljely yhteensä Puutarha Valtionavustukset x)... Muut Muut tulot yhteensä tr Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha... -II III IV v -II III iv v-vi lo lo lo _ o _ _ o

24 966 Taul. 7 a 23 x) Viljelijäperheen työ hinnoitettu: miehet mk/t lapset 3 4 mk /t naiset g 72 " johtotyö mk/t Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Painotettu keskiarvo Pohjois- Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Kirjanpitotilat keskimäärin Pohjois_ Maatalouden liikekustannus mk/hag Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä t, Kotieläinkustannus yhteensä Palkat Viljolijäperheen juoksevat työt x) johtotyö x) Työkustannus yhteensä II % "." ,5 Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä If II % Rakennusten poistot II kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä Muut kustannukset yhteensä , Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijä_ perheen työn arvoa mk/ha

25 966 Taul. 7 b 24 x) Viljelijäperheen työ hinnoitettu2. Etelä- Sisä- miehet mk/t lapset 24 mk/t naiset 2 72 " johtotyö mk/t I-II III IV V Vi I-II III IV V-VI Maatalouden liikekustannus mk/h a2 Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemen Kasvinsuojelu Sähkömaksut...,..., Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä , 0 DOO 00 % Kotieläinkustannus yhteensä, II Viljelijäperheen juoksevat työt x) T, johtotyö x) Työkustannus yhteensä I, Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto...,..., Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä It IT % Rakennusten poistot I/ kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä ii % Muut kustannukset yhteensä II II Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijäperheen työn arvoa mk/ha

26 966 Taul. 7 c x) Viljelijäperheen työ hinnoitettus Etelä-Pohjanmaa Pohjois- miehet 227 mk/t lapset s4 mk/t naiset g72 " johtotyö 227 mk/t I-II III IV V I-II III IV V-VI Maatalouden liikekustannus mk/has Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä t, Kotieläinkustannus yhteensä n Palkat Viljelijäperheen juoksevat työt x) II johtotyö x) Työkustannus yhteensä Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset o Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä II It % Rakennusten poistot n kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä ti Muut kustannukset yhteensä II II Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijä perheen työn arvoa mk/ha...

27 966 Taul. 8 a 26 x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen tunti = 0.5 muunn. tuntia Koko maa teläuomi Sisä- Etelä- Pohjanmaa Pohjois- Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois- Pohjan- maa. i Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/ha:, Ostorehut , 2 Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut Eläinlääkintä Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Palkat Traktorin korjaus-,polttoaine-ja vak.m II II Leikkuupuim. " ,, Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito II Perusparann M o 0 0 o o o o o o 0 Puutarha o Kasvinviljelytuotteiden rahdit Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot yhteensä mk/ha Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. x) 22 2g :99 Viljelijäperheen maatjlatyön arvioitu palkka mk/tila

28 966 Taul. 8 b 27 x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen Etelä- Sisä- tunti = 0.5 muunnotuntia. -II III IV V VI -II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/ha: Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemene-t., , Masvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut Eläinlääkintä Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Palkat Traktorin korjaus- 9 polttoaine-ja vak.m Leikkuupuim. " II II I, Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito Perusparann Puutarha Kasvinviljelytuotteiden rahdit Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot yhteensä mk/ha Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. x) :96 2:8 2:3 2:33 2:38 2:4 :9 :9 2:04 Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka mk/tila

29 966 Taul x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen tunti = 0.5 muunn. tuntia Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/hag Ostorehut o e e o De Offe Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut lo Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut lo Eläinlääkintä 4 lo lo 6 Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Traktorin korjaus-9 polttoaine-ja vak.m Leikkuupuim. " it Ii o Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito II Perusparann Puutarha Kasvinviljelytuotteiden rahdit..., 8 4 o 2 Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. 2:2 2,; : 2:07 :90 2:04 :99 Viljeli jäperheen maatilatyön arvioitu palkka mk/tila e

30 966 Taul. 9 a 29 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä si- Koko vuansio- ja yksityistalouden töitä maa xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu iisäämällä miesten ja naisten abs.tun- Etelä- Sisä- Etelä- 'Pohjois- Koko Pohjan- maa maa Etelä- Sisä-!Etelä- 'Pohjanmaa timäärään puolet lasten työtunneista Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Pohjois- --I Viljelijäperheen työ t/tila x): Miehet Naiset Lapset Johtotyö Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tila: Miehet Naiset Metsätyö t/tia2 Miehet Naiset Lapset Maatalouden uudistustyöt t/tila: Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työt: Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " loo Lapset " lo 3 Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha.xx Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

31 966 Taul, 9 30 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä sivuansio- ja yksityistalouden töitä xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu lisäämällä miesten ja naisten abs. tun- timäärään puolet lasten työtunneista Etelä-Suor:_i Sisä - I-II III IV v vi -II III iv v_vi Viljelijäperheen työ t/tila x)s Miehet Naiset Lapset Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tilag Naiset Lapset Metsätyö t/tilas Miehet Naiset Lapset Maatalouden uudistustyöt t/tile4' Miehet Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työts Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha xx) Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

32 966, Taul. 9 c 3 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä sivuansio- ja yksityistalouden töitä xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu lisäämällä miesten ja naisten abs. tuntimäärään puolet lasten työtunneista Viljelijäperheen työ t/tila x)g Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V III III TV V-VI Miehet Naiset Lapset Johtotyö Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tilag Miehet Naiset Lapset Metsätyö t/tila Miehet Naiset Maatalouden uudistustyöt t/tila: Miehet Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työtg Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha xx, Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

33 .966 Taul. 0 a 32 Koko maa letelä- Sisa- Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden juoksevan työn erittely -.mietyö ' Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt.. 0 Muut maatal.juoks.työt Kirjanpitotilat keskimäärin Yhteensä Hevostyö - t/tila Kasvinviljelytyöt "000 Kotieläintaloustyöt C Muut maatal.juoks.työt Yhteensä. 0 0 TrakteAtyö Kasvinviljeytyöt Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä I 24 I , Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tilag Miehet.... Naiset Lapset Viljelijäperheen kotitaloustyöt t/tilag Miehet.,Naiset Lapset

34 . 966 Tau. 0 b 33 Kaatalouden juoksevan työn erittey:, Ihmistyö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä Hevostyö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt Yhteensä Traktorityö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt Yhteensä Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tila: Miehet Naiset... Lapset Viljelijäperheen kotital.työt t/tia2 Miehet... Naiset Lapset Etelä- Siså- I-II III IV V! I-II I III IV V-VI , ' 4, ' 632 ' 47 I 97! 246 i 47 I 26 I 7 i : 25 ' 5 I 36 i 84 9 i I ; I 8 23 I r , 344 I 08, , 5 8! - ; i 5 _ ! 700 i 22, o ', o

35 966 Taul. 0 o 34 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden juoksevan työn erittely: Ihmistyö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä.. Hevostyö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä Traktorityö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt.... Yhteensä o 0 o ' : I-II III IV! V-VI , lo I Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tila: Miehet Naiset Lapset Viljelijäperheen kotital. työt t/tila: Miehet... Naiset Lapset ' 307,

36 966 Taul. a 35 Hevostyös Maatalouden juoks.työt...t/ha " p000ge... t/tila: Metsätyöt " 'Muut työt..... " Hievostyötä yhteensä HTunteja työhevosta kohden vuodessa :Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus mk/ t Tiloja 9 joilla on oma hevonen kpl Traktorityös :Maatalouden juoks.työt.... P 00 0 Uudistustyöt ".Metsätyöt " Sivuansio- ym. työt... 'Traktorityötä yhteensä :Traktorityöstä vuokrattua Tunteja traktoria kohden vuodessa 'Oman traktorin kustannus ilman työko- - :nekustannusta ja ajajan palkkaa Mk/t :Tioja 9 joilla on oma traktori kpl ;Itsekulkevan leikkuupuimurin työ: -:Lp8 n työtä yhteensä... t/tila, : Tästä vuokratun lp:n työtä Tunteja Psa kohden vuodessa Oman lp:n sivuansiotyötä. e 0 th.p Oman lp:n kustannus mk/t ',Tiloja 9 joilla on oma itsekulkeva leikkuupuimuri 9 kpl ' 'Ililoja 9 joilla on käytetty vuokrattua leikkuupuimuria5 kpl Tutkimustilojen lukumäärä Etelä- isisä- Koko letelä-'sisä-letelä- Pohjois-i Koko Imaa I IlPohjan-I!maa flle.,a i Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat i ! i : : ! Pohjois- Pohjan..-! maa keskimäärin :44 :82 : : : : :9 24:

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Talvivalkosipuli (varastovalkosipuli) 0,5 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h, kg, m 3 ] hinta [ /h, /ha, /kg] Yht. [

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Arto Latukka MTT Taloustutkimus Maatalouden tulevaisuus Kaakkois-Suomessa Anjalan maatalousoppilaitos 7.12.2010 Taloudelliset toimintaedellytykset MAKSUVALMIUS

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159 Markku Kajalo 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo VADELMA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen Vaihtoehto 1: Tihkukastelu + muovikate, tuotantokustannus 9,91 /kg, satotaso 2300 kg/ha Kotimainen

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Porkkana Vaihtoehto II. Varhaisporkkanan viljely ilman harsokatetta Kauppakelpoinen sato 35550 kg/ha, tuotantokustannus 0,519

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus N:o 3 1553 Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus Etelä ja KeskiSuomi Savi ja PohjoisSuomi Savi ja Kasvi / saavutettu

Lisätiedot

MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011

MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011 MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011 Aimo Turkki 1. JOHDANTO... 2 2. ELÄINTUOTANNON SUUNNITTELU... 3 3. KASINTUOTANNON SUUNNITTELU... 6 3.1. Viljelysuunnitelma, kierrot ja lohkot... 6 3.2. Lannoitussuunnitelma...

Lisätiedot

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA hya TIEDONANTOJA 180 1992 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 180 1992

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 KÄYTTÖMAKSUT Veden myyntihinta /m³ 1,01 1,25 Veden tukkumyyntihinta /m³ 0,56 0,63 PERUSMAKSUT Omakotitalot /vuosi 45,32 56,20 Rivitalot 3-10 huoneistoa /vuosi

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 45 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REP ORTS, No. 41 MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA

Lisätiedot

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 72 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 72 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Suot maataloudessa Martti Esala ja Merja Myllys, MTT Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Alussa oli suo, kuokka ja Jussi (soiden maatalouskäytön historiaa) Satunnaisia mainintoja soiden raivauksesta pelloiksi

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi

Eläinsuojan ympäristöluvitus. Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi Eläinsuojan ympäristöluvitus Maarit Walta Ympäristönsuojelutarkastaja p. 0400 144 453 maarit.walta@ylasavonsote.fi 11.9.2014 Milloin eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan? Eläinsuoja, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

Kustannusmalleja pellonraivauksesta

Kustannusmalleja pellonraivauksesta Kustannusmalleja pellonraivauksesta Pellervo Kässi 28.11.201 1 Pellonhankinnan keinot Ostaminen Vuokraaminen Raivaaminen muut: Lannanlevityssopimukset Rehuntuotantosopimukset Edellisten yhdistelmät Maa-

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 Kannattavuus on avainasia Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 ProAgria Etelä-Suomen toiminta-alue 14 000 maatilaa 9000 asiakasta 700 000 ha peltoa 160 toimihenkilöä

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Tyynelän tila, Joutseno Kevät 2013 www.tyynelantila.fi 2. PÄIVÄ I Investointien järkevyys II Heikon lenkin korjaaminen eloperäisen aineksen lisäämisen

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Kauko Koikkalainen, tutkija ProLuomu_liha-arvoketju, 17.3.2015, Vantaa Luomutuotannon talousnäkymät maatalouspolitiikan muutoksessa Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Timo Lötjönen, MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi Pellervo Kässi MTT Jokioinen Esityksen sisältö: - korjuu-, kuljetus- ja varastointiketjut - ketjujen

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 98 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 98 MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ

Lisätiedot

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE

2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE Helsingin Yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 17 2 KARJAN MÄÄRÄ JA REHUNTARVE 2.1 KARJAN MÄÄRÄ JA ELÄINTIHEYS (Lomake 2.1.) Luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisen suunnittelu käynnistyy kotieläintilalla

Lisätiedot

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Liite 15.3.2004 61. vuosikerta Numero 1 Sivu 2 MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Oiva Niemeläinen, MTT Egyptissä olisi ruokittava 70 miljoonaa suuta Suomen peltopinta-alalta. Onnistuuko?

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus. ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen

Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus. ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen Luomukanatalouden ja lihasiipikarjan rehukatsaus ProAgria Etelä-Pohjanmaa Luomuerikoisneuvoja Ulla Maija Leskinen Sisältö Tulevaisuuden näkymät luomurehujen käyttö Rehun hygienia-asiat Rehutilanne tänään

Lisätiedot

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Perus- ja standardimenetelmän sekä vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisen vakavaraisuusvaatimuksen laskentaesimerkit

Lisätiedot

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki Raija Suomela Sadolla ja laadulla ON väliä -reseptejä onnistumiseen- Mestariksi Suomen merkittävimmässä tuotantokentässä Timotei! Tuotannon

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Maitotilojen talous vuonna 2013 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2004-2013 50 Lehmämäärä, lehmiä/tila 45 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 2 LEILA-RIITTA ERVIO : RIKKAKASVIEN TORJUNTA SYYSRUKIISTA KEVÄÄLLÄ TIKKURILA 1976 Rikkakasvien torjunta syysrukiista keväällä Kasvinviljelylaitoksella

Lisätiedot

Maatilojen rahavirrat 2009

Maatilojen rahavirrat 2009 Tuloerien sisältö Maatilojen rahavirrat 2009 Myyntitulolaskelmissa lähtökohtana ovat kunkin tuotteen tuotantomäärät sekä maksetut tuottajahinnat. Tuottajatilitysten yhteydessä maksetut tuet eivät sisälly

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991 IMiiiiil TIEDONANTOJA 163 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND RESEARCH REPORTS 163 1991 ILTI lui d 1 TIEDONANTOJA

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat

Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat Ainutlaatuinen Energiaseminaari Hämeenlinna Maaseudun energia-akatemia Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat Strategisia valintoja Operatiivisia toimenpiteitä Energiatehokkuuden parantaminen Lypsykarjatilojen

Lisätiedot