1 Pöytäkirja Avaa haku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Pöytäkirja Avaa haku"

Transkriptio

1 D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M uu tok sen hak uoh je Jätelautakunta K I I N T E I S T Ö J E N Y H D Y S K U N T A J Ä T T E E N K U L J E T U S J Ä R J E S T E L M Ä N V A L I N T A J A T E L K 1 5 A l u e e l l i s e n j ä t e l a u t a ku n n a n a l u e e l l a y h d y s ku n t a j ä t t e e n ku l j e t u s o n j ä r j e s t e t t y t ä l l ä he t ke l l ä ki i n te i s tö n h al t i ja n j är j e s t ä m än ä j ät t e e n ku l je t u ks e n a. J ä t e l a ki ( ) e d e l l yt t ä ä, e t t ä n i i s s ä ku n n i s s a, j o i s s a o n v o i m a s s a ki i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n ku l j e t u s, j ä t e l a u t a ku n n a n o n ta r ka s te l ta v a, t ä y t t ä ä kö ku l j e t u s j ä r j e s t e l m ä l a i n a s e t t a m a t e d e l l y t y ks e t. M ikäl i e d e l ly ty ks e t e i v ä t tä yt y, o n j ä t e l a u t a ku n n a n p ä ä t e t t ä v ä ku n n a n j ä r j e s t ä m ä ä n j a ki l p a i l u t t a m a a n ku l j e t u ks e e n s i i r t y m i s e s t ä. J ä t t e e n ku l j e t u s j ä r j e s t e l m ä s t ä p ä ä t t ä m i n e n k u u l u u j ä t e h u o l t o v i r a n o m a i s e l l e, e l i j ä te l au t aku nn a ll e. P ä ä t ö s a s i a s t a o l i s i t u l l u t t e h d ä m e n n e s s ä, m u t t a l a u t a k u n n a n m y ö h ä i s e s t ä per ustamisesta johtuen päätös tehdään vasta ny t. K u n n a n j ä r j e s t ä m ä j a k i l p a i l u t t a m a j ä t t e e n k u l j e t u s o n j ä t e l a i n m u k a i n e n p e r u s m a l l i, j o s s a k u n t a k i l p a i l u t t a a j ä t t e e n k u l j e t u k s e n k e s k i t e t y s t i. J ä t t e e n k u l j e t u s v o i d a a n j ä r j e s t ä ä m y ö s k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e n a, j o s j ä t e l a i n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e l l e a s e t t a m a t e d e l l y t y k s e t t ä y t t y v ä t. N ä i n o l l e n k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä l l e j ä t t e e n k u l j e t u k s e l l e t u l e e u u d e n j ä t e l a i n m u k a a n o l l a e r i t y i s i ä p e r u s t e l u j a. M o l e m m i s s a j ä r j e s t e l m i s s ä j ä t t e e t t u l e e t o i m i t t a a k u n n a n m ä ä r ä ä m ä ä n v a s t a a n o t t o p a i k k a a n. J ä t e l a i n m u k a i s e n a e d e l l y t y k s e n ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä l l e j ä t t e e n k u l j e t u k s e l l e o n, e t t ä t a r j o l l a o n j ä t t e e n k u l j e t u s p a l v e l u j a k a t t a v a s t i j a l u o t e t t a v a s t i s e k ä k o h t u u l l i s i n j a s y r j i m ä t t ö m i n e h d o i n, j ät t ee n k u l j e t u s ed i s t ää j ät eh u ol l on yl ei s t ä t oi m i vu u t t a k u n n as s a, t u k ee j ät eh u ol l on al u eel l i s t a k e h i t t ä m i s t ä e i k ä a i h e u t a v a a r a a t a i h a i t t a a t e r v e y d e l l e t a i y m p ä r i s t ö l l e j a e t t ä p ä ä t ö k s e n v a i k u t u k s e t a r v i o i d a a n k o k o n a i s u u t e n a m y ö n t e i s i k s i o t t a e n e r i t y i s e s t i h u o m i o o n v a i k u t u k s e t k o t i t a l o u k s i e n a s e m a a n s e k ä y r i t y s t e n j a v i r a n o m a i s t e n t o i m i n t a a n. J ä t e l a i n e d e l l y t y s t e n t ä y t t y m i s e s t ä j a k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n t o i m i v u u d e s t a o n l a a d i t t u s e l v i t y s. A s i a s s a s aat u j en t i et oj en p er u s t eel l a on t od et t ava, et t ä k ai k i l t a os i n j ät el ai s s a k i i n t ei s t ön h al t i j an j är j es t äm äl l e j ät t ee n k u l j e t u k s el l e as et e t u t ed el l yt y k s e t e i v ät t äy t y. T ä m än vu ok s i es i t yk s en ä o n k u n n an j ä r j e s t ä m ä ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n s i i r t y m i n e n m ä ä r ä a j a n j ä l k e e n. K u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä s e l v i t y s s e k ä k o u l u t u s a s i a n v i r e i l l ä o l o s t a j a v a i k u t t a m i s m a h d o l l i s u u k s i s t a p i d e t t i i n n ä h t ä v i l l ä S ä k y l ä n k u n n a n i n t e r n e t -s i v u i l l a j a j ä t e l a u t a k u n n a n o s a k a s k u n t i e n i l m o i t u s t a u l u i l l a A s i a n v i r e i l l ä o l o s t a i l m o i t e t t i i n m y ö s k u u l u t u k s e l l a, j o k a j u l k a i s t i i n A l a s a t a k u n n a s s a, L a u t t a k y l ä - l e h d e s s ä j a S a t a k u n n a n K a n s a s s a. J ä t e l a u t a k u n n a n o s a k a s k u n n i l t a, k u n t i e n y m p ä r i s t ö n s u o j e l u v i r a n o m a i s i l t a, V a r s i n a i s - S u o m e n E L Y - k e s k u k s e l t a s e k ä j ä t e h u o l t o y h t i ö S a t a k i e r t o O y : l t ä p y y d e t t i i n l a u s u n t o a a s i a s t a. L i s ä k s i j ä t e l a u t a k u n n a n t o i m i a l u e e l l a t o i m i v i l l e j ä t t e e n k u l j e t u s y r i t t ä j i l l e i l m o i t e t t i i n k i r j e i t s e m a h d o l l i s u u d e s t a m i e l i p i t e e n e s i t t ä m i s e e n. M y ö s k u n t a l a i s i l l e j a m u i l l e a s i a n o s a i s i l l e v a r a t t i i n m a h d o l l i s u u s l a u s u a m i e l i p i t e e n s ä a s i a s t a. M ä ä r ä a i k a a n m e n n e s s ä a s i a s t a j ä t e t t i i n n e l j ä ( 4 ) l a u s u n t o a j a 3 0 m i e l i p i d e t t ä. L a u s u n t o j a a n t o i v a t k u n n a t j a k u n n a n y m p ä r i s t ö n s u o j e l u v i r a n o m a i n e n j a m i e l i p i t e e n s ä t o i v a t i l m i s e k ä k u l j e t u s y r i t y k s e t et t ä er i l ai s et et u jär j es t öt. L i s äk s i yk s i t yi s et k u n t al ai s et ovat es i t t än eet m i el i pi t ei t än s ä as i as t a. S a a p u n e e t l a u s u n n o t j a m i e l i p i t e e t o n e s i t e t t y l i i t t e e n ä. A l l a o n e s i t e t t y s a a p u n e i d e n l a u s u n t o j e n j a m i e l i p i t e i d e n a s i a s i s ä l l ö t t i i v i s t e t t y n ä. A n n e t u t l a u s u n n o t j a m i e l i p i t e e t e i v ä t s i d o j ä t e h u o l t o v i r a n o m a i s t a, m u t t a s e o t t a a n i i d e n l a k i p e r u s t e i s e t a s i a s i s ä l l ö t h u o m i o o n s i l t ä o s i n k u i n n i i s s ä o n e s i t e t t y p e r u s t e l t u j a n ä k e m y k s i ä. M i k ä l i j ä t e l a u t a k u n t a p ä ä t t ä ä j a t k a a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä ä j ä t t e e n k u l j e t u s t a, s e n t u l e e p er u s t el l a p äät ö k s en s ä l ai n ed el l yt t äm äl l ä t aval l a. h t t p:/ / sa kyl a0 1. h o st in g. do cu m en t a.f ilk ok ou s / H T M

2 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 2 / 9 K o lm e s s a la u s u n n o s s a o n e s i t e t t y, e t t ä n y k y in e n jä r j e s t e l mä o n t a r k o it u k s e n mu k a is in. Y h d e s s ä la u s u n n o s s a e i o le o t e t t u k a n t a a k u mm a n k a a n j ä r je s t e lm ä n p u o l e s t a, v a a n o n e s i t e t t y n ä k ö k a n t o j a p u o le s t a j a v a s t a a n. S ilt ä o s in k u in p e r u s t e lu t o n e s it e t t y, o n k ii n t e is t ö n h a l t ija n jä r je s t ä mä ä k u lje t u s t a pu o lle t t u, s il lä a s ia k a s s a a i t s e v a l it a h a lu a ma n s a p a l v e lu y r i t y k s e n t y y t y v ä i s i ä j a jä r je s t e lm ä o n a s i a k k a a n k a n n a lt a j o u s t a v a, a s ia k k a a t o v a t p a l v e l u u n. L is ä k s i l a u s u n n o i s s a o n h u o le h d it t u p ie n t e n y r it y s t e n t o imi n t a e d e ll y t y k s is t ä k u n n a n jä r je s t ä mä s s ä jä t t e e n k u l je t u k s e s s a. S u u r i mm a s s a o s a s s a a n n e t u i s t a mi e l ip it e is t ä k u n n a n jä r j e s t ä mä ä j ä t t e e n k u lj e t u s t a o n v a s t u s t e t t u t a i s ii h e n o n s u h t a u d u t t u v a r a u k s e l la. P e r u s t e e n a n y k y is e n jä r je s t e lmä n ja t k u m is e ll e o n e s it e t t y, e t t ä y r it y k s e t t a r jo a v a t p a lv e l u ja a n k a t t a v a s t i, h o it a v a t t y h je n n y k s e t a mma t t it a id o lla ja a s i a k k a a t o v a t p a lv e lu u n t y y t y v ä is iä. N y k y j ä r je s t e lm ä s s ä a s ia k k a i ll e t a r jo t t a v a p a l v e lu o n j o u s t a v a a, mi n k ä e i o le k a t s o t t u o l e v a n m a h d o ll is t a k u n n a n jä r j e s t ä mä s s ä jä t t e e n k u l je t u k s e s s a. M ie lip it e i s s ä o n t u o t u e s ille, e t t ä p a ik a llis e t y r it y k s e t t u n t e v a t p a r h a it e n k iin t e is t ö je n o lo t ma h d o l lis e n u u d e n u r a k o it s ija n t u lis i o p e t e lla k iin t e is t ö je n o lo s u h t e e t. M ie li p it e i s s ä e s iin t y y p e lk o a, k u n t a a s k ilp a i lu t u k s e n m y ö t ä, e t t ä k u n n a n j ä r je s t ä m ä jä t t e e n k u l je t u s jo h t a is i v a in s u u r t e n y r it y s t e n me n e s t y mis e e n k ilp a il u s s a ja p a ik a l lis t e n y r i t y s t e n lo p e t t a mis e e n. L i s ä k s i o n k a t s o t t u, e t t ä t y ö n t e k i j ö i d e n a s e ma o n p a r e m p i n y k y jä r je s t e l mä s s ä k u i n k u n n a n jä r je s t ä m ä s s ä jä t t e e n k u lje t u k s e s s a. H in n o i s t a o n e s i t e t t y, e t t ä e r i k u lje t u s jä r je s t e lmis s ä e i o le s u u r ia e r o ja h in n o is s a ja p e lk o n a o n h in t o j e n k o h o a mi n e n j ä r j e s t e l m ä ä v a ih d e t t a e s s a. M ie lip it e is s ä o n e s it e t t y, e t t ä mo le mm is s a k u l je t u s jä r j e s t e lm is s ä o n n o u d a t e t t a v a s a mo ja v e lv o i t t e i t a y mp ä r i s t ö ö n ja v a l v o n t a a n liittyen. S a a p u n e e t la u s u n n o t : E u r a E u r a n t e k n in e n la u t a k u n t a E h d o t u s : T e k n in e n la u t a k u n t a t o t e a a la u s u n t o n a a n jä t e l a u t a k u n n a ll e, e t t ä jä t t e e n k u l je t u s j ä r j e s t e lm ä k s i v a lit a a n jä r je s t e lmä jä r je s t ä mi s e s t ä ja k ilp a ilu t t a mis e s t a, jo s s a k u n t a v a s t a a j ä t t e e n k u l je t u k s e n. T e k n i n e n la u t a k u n t a p i t ä ä t ä r k e ä n ä, e t t ä jä t e la u t a k u n t a v a l mi s t e le e p ä ä t ö k s e n jä t t e e n k u l je t u s jä r je s t e lm ä s t ä s i t e n, e t t ä v a r mi s t e t a a n j ä t t e e n k u lj e t u k s e n k o h t u u l lin e n h in t a t a s o ja jä r je s t e lm ä n t o i miv u u s yrit yk sillä on mah dollis uus os allist ua kil pailut ukseen. L is ä k s i o n h u o le h d it t a v a s iit ä, e t t ä k a ik e n k o k o is illa. Erit yisest i pit ää k iinnit t ää huomiot a k il p a i lu t e t t a v ie n a lu e id e n la a ju u t e e n ja h i n n a n lis ä k s i e r i la a t u t e k ij ö i d e n k ä y t t ä m is e e n h a n k i n n a s s a. P ä ä t ö s : S u o r it e t u s s a ä ä n e s t y k s e s s ä e s it t e l ij ä n t e k e m ä e h d o t u s e i s a a n u t y h t ä ä n ä ä n t ä v a s t a e h d o t u s s a i 9 ä ä n t ä. T e k n i n e n la u t a k u n t a p ä ä t t i a n t a a y k s im ie li s e s t i l a u s u n t o n a a n, e t t ä jä t t e e n k u lje t u s jä r je s t e l mä k s i v a lit t a is ii n v a ih t o e h t o k iin t e is t ö n h a lt ija n j ä r je s t ä mä n ä jä t t e e n k u l je t u k s e n a. H u it t in e n H u i t t i s t e n t e k n in e n l a u t a k u n t a (0 ) ja t e h t y E h d o t u s : T e k n i n e n la u t a k u n t a p it ä ä t ä r k e ä n ä, e t t ä j ä t e l a u t a k u n t a v a l mi s t e le e p ä ä t ö k s e n jä t t e e n k u lj e t u s jä r je s t e lm ä s t ä s i t e n, e t t ä v a r m is t e t a a n jä t t e e n k u lje t u k s e n k o h t u u ll in e n h i n t a t a s o ja jä r je s t e lm ä n t o imi v u u s. K ä y t ä n n ö s s ä y k s it t ä is t e n a s u k k a i d e n o n h a n k a l a k i lp a i lu t t a a jä t t e e n k u lje t u s p a lv e lu ja, k o s k a m o n il la a lu e ill a e i o le u s e i t a p a lv e lu n t a r jo a jia. T e k n i s e n l a u t a k u n n a n n ä k e m y k s e n m u k a a n j ä t e h u o l l o n t o i m i v u u d e n k a n n a l t a o n t a r k o i t u k s e n m u k a i s t a s i i r t y ä k u n n a n jä r je s t ä m ä ä n j a k i lp a i lu t t a ma a n j ä t t e e n k u l je t u k s e e n y h t e i s e n jä t e l a u t a k u n n a n a l u e e l la. K il p a il u t u s t ulee suunnit ella sit en, et t ä erilaisilla yrit yksillä on mahdollisuus osallist ua siihen. Erit yisest i pit ää k iin n it t ä ä h u o mio t a k ilp a ilu t e t t a v ie n a lu e id e n la a ju u t e e n ja h in n a n lis ä k s i e r i la a t u t e k ijö id e n k ä y t t ä mi s e e n h a n k in n a s s a s e k ä r i it t ä v ä n p i t k iin s o p imu s k a u s ii n. P ä ä t ö s : K e s k u s t e l u n a i k a n a T e u v o M u s a k k a e s i t t i P e k k a T a t in, K a a r i n a L e p p ä m ä e n j a R a i m o A l i - R a a t i k a i s e n k a n n a t t a m a n a, e t t ä t e k n i n e n l a u t a k u n t a a n t a a l a u s u n t o n a a n, e t t ä j ä t t e e n k ui j e t u s jä r je s t e t ä ä n ja t k o s s a k in k iin t e is t ö n h a lt i ja n jä r j e s t ä mä n ä. P u h e e n jo h t a ja t o t e s i, e t t ä k o s k a e s it t e li jä n e h d o t u k s e s t a p o ik k e a v a a e h d o t u s t a o n k a n n a t e t t u, o n a s ia s t a ä ä n e s t e t t ä v ä. N e, j o t k a k a n n a t t a v a t e s it t e lijä n e h d o t u s t a, ä ä n e s t ä v ä t " J A A " j a n e, j o t k a k a n n a t t a v a t T e u v o M u s a k a n t e k e mä ä e s it y s t ä, I ä ä n e s t ä v ä t " E I ". S u o r i t e t u s s a ä ä n e s t y k s e s s ä e s it t e li jä n t e k e m ä e h d o t u s e i s a a n u t y h t ä ä n ä ä n t ä ( 0 ) j a T e u v o M u s a k a n t e k e m ä e h d o t u s s a i 9 ä ä n t ä jä t t e e n k u l je t u s jä r je s t e t ä ä n ja t k o s s a k in k i in t e is t ö n h a lt ija n jä r j e s t ä m ä n ä. H u i t t i s t e n y m p ä r i s t ö - j a r a k e n n u s l a u t a k u n t a T e k n in e n la u t a k u n t a t o t e a a l a u s u n t o n a a n, e t t ä E h d o t u s : Y m p ä r i s t ö - j a r a k e n n u s l a u t a k u n t a k a t s o o, e t t ä H u i t t i s t e n a l u e e l l a o n t a r j o l l a j ä t t e e n k u l j e t u s p a l v e l u j a k a t t a v a s t i, l u o t e t t a v a s t i j a k o h t u u l l i s i n j a s y r j i m ä t t ö m i n e h d o i n. N y k y i s t e n j ä t t e e n k u l j e t t a j i e n r e i t i s t ö t k a t t a v a t k u n n a n a l u e e n j a k e r ä y s t a p a h t u u a i k a t a u l u j a n o u d a t t a e n. J ä t e a s t i a n t y h j e n n y k s e n k u s t a n n u k s e t e i v ä t r i i p u a s u i n a l u e e s t a. P a l v e l u n p u u t t u m i s e s t a t a i s e n t o i m i m a t t o m u u d e s t a e i o l e t u l l u t i l m o i t u k s i a l a u t a k u n n a n t i e t o o n. L a u t a k u n t a k a t s o o, e t t ä j ä t e l a i n e d e l l y t y k s e t k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. f i / k o k o u s / H T M

3 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 3 / 9 e i v ä t t ä l l ä h e t k e l l ä k a i k i l t a o s i n t ä y t y. K i i nt e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k ul j e t u s H ui t t i s t e n k a u p u n g i n a l u e e l l a o n o l l u t k u i t e n k i n h y v i n t o i m i v a j ä r j e s t e l m ä. J a t k a m i n e n e d e l l y t t ä ä v a l v o n n a l t a, e t t ä k a i k k i l i i t t y m ä ve l v o l l i s e t k i i n t e i s t ö t o va t l i i t t y n e e t j ä r j e s t e t t y y n j ä t t e e n k ul j e t u k s e e n, e t t ä j ä t t e e n k e r ä y s o n a s i a n m u k a i s e s t i j ä r j e s t e t t y j a e t t ä k i i n t e i s t ö i l t ä k e r ä t t y y h d y s k u n t a j ä t e k u l j e t e t a a n k u n n a n o s o i t t a m a a n k ä s i t t e l y p a i k k a a n. J ä t e l a u t a k u n n a n t u l e e t a r k a s t e l l a j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä k u n t a k o h t a i s e s t i j a n y k y i s e t j ä r j e s t e l m ä t j a t o i m i j a t h u o m i o i d e n. P ä ä t ö s : H y v ä k s y t t i i n y k s i m i e l i s e s t i. K ö y l i ö K ö y l i ö n t e k n i n e n l a u t a k u n t a L a u s u n t o s a a p u i m y ö h ä s s ä ( ) E h d o t u s : J ä t e l a u t a k u n n a n t u l i s i p ä ä t ö s t ä t e h t ä e s s ä k o s k i e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n v a l i n t a a h u o m i o i d a j ä t e l a i s s a m a i n i t u t s e i k a t m m. k o s k i e n k i i n t e i s t ö j e n t a s a p u o l i s t a k o h t e l u a s e k ä p ä ä l l e k k ä i k s y y k s i e n p u r k a m i s t a. L i s ä k s i t u l e e v a r m i s t a a t o d e l l i s e n k i l p a i l u t i l a n t e e n s y n t y m i n e n j a n ä i n v a r m i s t a a o i k e a n h i n t a t a s o n m u o d o s t u m i n e n. K i l p a i l u t u k s e s s a t u l e e k u i t e n k i n h u o m i o i d a s o p i v i e n a l u e k o k o n a i s u u k s i e n m u o d o s t u m i n e n, j o t k a m a h d o l l i s t a v a t y r i t y k s i l l e k a n n a t t a v a t t o i m i n t a e d e l l y t y k s e t. E d e l l ä m a i n i t u i n p e r u s t e i n K ö y l i ö n t e k n i n e n l a u t a k u n t a e s i t t ä ä k u n n a n j ä r j e s t ä m ä ä v a i h t o e h t o a j ä t t e e n k u l j e t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e k s i s o p i v a m m a k s i v a i h t o e h d o k s i. P ä ä t ö s : T e k n i n e n l a u t a k u n t a p ä ä t t i p ä ä t ö s e h d o t u k s e s t a p o i k e t e n e s i t t ä ä l a u s u n t o n a a n n y k y i s e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n j a t k a m i s t a. S ä k y l ä S ä k y l ä n k u n n a n h a l l i t u s J ä t e l a u t a k u n n a n t u l i s i h u o m i o i d a m m., e t t ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n v a l i n n a l l a v a r m i s t u v a t k i i n t e i s t ö j e n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n k o h t u u l l i n e n h i n t a t a s o j a j ä r j e s t e l m ä n t o i m i v u u s. L i s ä k s i o n h u o l e h d i t t a v a, e t t ä k a i k e n k o k o i s i l l a y r i t y k s i l l ä o n m a h d o l l i s u u s o s a l l i s t u a k i l p a i l u t u k s e e n. K i l p a i l u t u k s e s s a e i s a a o l l a t a v o i t t e e n a s y r j ä y t t ä ä e i k ä s u o s i a n y k y i s i ä k u l j e t u s y r i t t ä j i ä v a a n j ä r k e i s t ä ä k u l j e t u s r e i t t e j ä j a a i h e u t t a a h i n t a k i l p a i l u n m a h d o l l i s t a m i n e n k o. t o i m i n t a a n. E r i t y i s e s t i p i t ä ä k i i n n i t t ä ä h u o m i o t a k i l p a i l u t e t t a v i e n a l u e i d e n l a a j u u t e e n j a h i n n a n l i s ä k s i m m. k u l j e t u s u r a k o i t s i j o i d e n h e n k i l ö s t ö n, a j o n e u v o j e n j a l a i t t e i s t o j e n l a a t u v a a t i m u k s i i n. J ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n t u l i s i m a h d o l l i s t a a k a i k k i e n k i i n t e i s t ö j e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä n l i i t t y m i s e n v a l v o m i n e n n y k y i s t ä p a r e m m i n. E h d o t u s : S ä k y l ä n k u n n a n h a l l i t u s t o t e a a s e l i t y s o s a a n p e r u s t u e n l a u s u n t o n a a n j ä t e l a u t a k u n n a l l e k u n n a n k i l p a i l u t t a m a n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n o l e v a n a l u e e l l e s o p i v i n v a i h t o e h t o. P ä ä t ö s : K ä y d y n k e s k u s t e l u n a i k a n a k u n n a n h a l l i t u k s e n j ä s e n R i i t t a S a a j o r a n t a - H u i t u e s i t t i T a r m o L u o d o n k a n n a t t a m a n a, e t t ä S ä k y l ä n k u n n a n h a l l i t u s a n t a a l a u s u n t o n a a n j ä t e l a u t a k u n n a l l e, e t t ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä k s i v a l i t t a i s i i n n y k y k ä y t ä n t ö, j o s s a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a j ä r j e s t ä ä i t s e j ä t t e e n k u l j e t u k s e n s a. K u n n a n h a l l i t u s h y v ä k s y i y k s i m i e l i s e s t i t e h d y n e s i t y k s e n. P y h ä j ä r v i s e u d u n y m p ä r i s t ö l a u t a k u n t a E i a n n e t t u l a u s u n t o a. S a t a k i e r t o O y E i a n n e t t u l a u s u n t o a. V a r s i n a i s - S u o m e n E L Y - k e s k u s E i a n n e t t u l a u s u n t o a. S a a p u n e e t m i e l i p i t e e t : J ä t e h u o l t o T. A s k o n e n O y J ä t e h u o l t o T. A s k o n e n e s i t t ä ä, e t t ä a l u e e l l a s ä i l y t e t ä ä n e d e l l e e n k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä. P e r u s t e l u i n a o n e s i t e t t y, e t t ä k a i k k i j ä t e l a i n e d e l l y t t ä m ä t v a a t i m u k s e t t ä y t t y v ä t. J ä t e h u o l t o T. A s k o n e n k a t s o o, e t t ä a l u e e l l i s e n j ä t e l a u t a k u n n a n a l u e e l l a e i o l e e s i t e t t y s e l l a i s i a j ä t e l a i n e d e l l y t t ä m i ä p e r us t e l u j a, j o t k a e s t ä i s i vä t k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n v a l i n t a a. A l u e e l l a o n t a r j o l l a y k s i t y i s i ä j ä t t e e n k u l j e t u s p a l v e l u j a k a t t a v a s t i j a l u o t e t t a v a s t i s e k ä k o h t u u l l i s i n j a s y r j i m ä t t ö m i n e h d o i n. H u i t t i s t e n K u l j e t u s O y N y k y i s t ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä ä j ä t t e e n k u l j e t u s t a t u l e e j a t k a a H u i t t i s t e n k a u p u n g i n a l u e e l l a. J ä t t e e n k u l j e t u s o n h i n n a l t a a n h y v i n k i n k i l p a i l u k y k y i n e n j a j ä t e a s t i a n t y h j e n n y s h i n t a o n s a m a k e s k u s t a s s a j a h a j a - a s u t u s a l u e e l l a. H u i t t i s i s s a o n j o v u o s i k y m m e n i ä o l l u t H u i t t i s t e n K u l j e t u s O y : n h a l l i n n o i m a j a K u l j e t u s V & P K o s k i n e n K y : n s u o r i t t a m a j ä t e k e r ä i l y ( V a m p u l a s s a J ä t e h u o l t o A - P U o t i l a ). K o k o a l u e o n r e i t i t e t t y. H a j a - a s u t u s a l u e e l l a h o i d e t a a n t y h j e n n y k s e t n e l j ä n ( 4 ) v i i k o n v ä l e i n j a t a a j a m a s s a a s i a k k a a n t o i v o m a l l a t y h j e n n y s v ä l i l l ä. Y l e i s i n t y h j e n n y s o n 2-4 v i i k o n v ä l e i n. S e, e t t ä h a j a - a s u t u s a l u e e l l a e i o l e a s u k k a i t a e n e m p ä ä, e i r e i t i t y k s e s t ä t a i k i l p a i l u t u k s e s t a l i s ä ä n n y. R e i t i t y s o n o p t i m o i t u t u r h a n a j o n v ä l t t ä m i s e k s i, k o h t u u l l i s e n h i n n a n v a r m i s t a m i s e k s i a s i a k k a a l l e j a k a n n a t t a v a n l i M

4 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 4 / 9 t o i m i n n a n y r i t t ä j ä l l e s e k ä m i n i m o i t u p ä ä s t ö t j a m u u t h a i t a t. H a l l i n n o i n t i H u i t t i s t e n K u l j e t u s O y : s s ä o n j o u s t a v a j a m u i d e n t e h t ä v i e n o h e l l a s u o r i t e t t u n a e d u l l i n e n v e r r a t t u n a k u n n a n j ä r j e s t ä m ä ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n. L a s s i l a & T i k a n o j a O y j J ä t e l a i n 3 7 : n e d e l l y t y k s e t t ä y t t y v ä t E u r a - H u i t t i n e n - K ö y l i ö - S ä k y l ä - a l u e e l l a. J ä t e h u o l t o p a l v e l u t o i m i i l u o t e t t a v a s t i j a s i i h e n o l l a a n e r i t t ä i n t y y t y v ä i s i ä. M a h d o l l i n e n k u n n a l l i s t a m i n e n m e r k i t s i s i E u r a - H u i t t i n e n - K ö y l i ö - S ä k y l ä - a l u e e n o s a l t a s i t ä, e t t ä k u n n a n / j ä t e l a u t a k u n n a n p i t ä i s i p a i k a t a l i s ä ä h e n k i l ö k u n t a a h o i t a m a a n a j o j ä r j e s t e l y n, a s i a k a s p a l v e l u n j a l a s k u t u k s e n s e k ä i n v e s t o i m a a n j ä t e h u o l l o n t i e t o - j a l a s k u t u s j ä r j e s t e l m i i n. M a h d o l l i s e s s a j ä t t e e n k u l j e t u s t e n k u n n a l l i s t a m i s t i l a n t e e s s a o l i s i k y s e e n a l a i s t a, v o i t a i s i i n k o k u l j e t u s t o i m i n n a n o r g a n i s o i n t i a j a o p e r o i n t i a s i i r t ä ä n s. i n - h o u s e - m e n e t t e l y n ä S a t a k i e r t o O y : l l e k o. y h t i ö s s ä o l e v a s t a y k s i t y i s e s t ä o m i s t u k s e s t a j o h t u e n. K u n n a l l i s t a m i n e n h e i k e n t ä ä y r i t y s t e n t o i m i n t a e d e l l y t y k s i ä j a m a h d o l l i s u u k s i a i n v e s t o i d a j a l u o d a a l u e e l l i s i a t y ö p a i k k o j a. S e n v u o k s i L a s s i l a & T i k a n o j a O y j o n k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n k a n n a l l a. L ä n n e n J ä t e p a l v e l u O y L ä n n e n J ä t e p a l v e l u t a r j o a a p a i n o p e r u s t e i s t a j ä t e h u o l t o a j a a s i a k k a i l l e, j o i l l a s y n t y y v ä h ä n j ä t e t t ä, t ä m ä o n h u o m a t t a v a s t i e d u l l i s e m p a a. M o n e n a s i a k k a a n t o i v o m u s o n, e t t ä h e s a i s i v a t j a t k a a a s i a k k a i n a v a s t a i s u u d e s s a k i n. A s i a k k a i d e n j a y r i t y k s e n p u o l e s t a t o i v e o n, e t t ä j ä t e h u o l t o a v o i d a a n j a t k a a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n ä. S I T A S u o m i O y S a t a k i e r t o O y : n a l u e e l l a o n k ä y t ö s s ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä. N y k y i s t ä k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä e i o l e t a r v e m u u t t a a, k u n l a i n e d e l l y t t ä m ä t v a a t i m u k s e t t ä y t t y v ä t. S a t a k i e r t o O y : n t o i m i a l u e e l l a j ä t t e e n k u l j e t u s p a l v e l u t o v a t k a t t a v i a j a p a l v e l u i t a o n t a r j o l l a t a a j a m a - a l u e i d e n l i s ä k s i h a j a - a s u t u s a l u e i l l a s e k ä k u n t i e n r e u n a - a l u e i l l a. J ä t t e e n k u l j e t u s y r i t y s t e n p a l v e l u o n l u o t e t t a v a a. J ä t e h u o l t o p a l v e l u a o n s a a t a v i s s a k o h t u u l l i s i n j a s y r j i m ä t t ö m i n e h d o i n. K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s e d i s t ä ä j ä t e h u o l l o n y l e i s t ä t o i m i v u u t t a k u n n a s s a j a t u k e e j ä t e h u o l l o n a l u e e l l i s t a k e h i t t ä m i s t ä e i k ä a i h e u t a v a a r a a t a i h a i t t a a t e r v e y d e l l e t a i y m p ä r i s t ö l l e. K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t e h u o l t o a n t a a j ä t e h u o l t o y r i t y k s i l l e m a h d o l l i s u u d e n p i t k ä j ä n t e i s e e n j a s u u n n i t e l m a l l i s e e n t o i m i n t a a n, t o i m i n n a n k e h i t t ä m i s e e n j a u u s i e n i n n o v a a t i o i d e n k ä y t t ö ö n o t t o o n. L a i s s a o n m ä ä r i t e l t y j ä t t e e n k ul j e t t a j i l l e y k s i s e l i t t e i s e s t i j ä t e h uo l l o n v a l v o n t a a n l i i t t y v ä t r a p o r t o i n t i v e l v o i t t e e t, j o i s t a v i r a n o m a i n e n s a a v a l v o n t a a n t a r v i t t a v a t t i e d o t. J ä t e h u o l t o y r i t y s t e n a m m a t t i m a i s u u s j a h e n k i l ö s t ö n s ä ä n n ö l l i n e n k o u l u t u s a u t t a a t u n n i s t a m a a n j a v ä l t t ä m ä ä n j ä t e h u o l l o n m a h d o l l i s i a v a a r o j a j a h a i t t o j a. J ä t t e i t ä e i h y l ä t ä e i k ä n i i t ä k ä s i t e l l ä h a l l i t s e m a t t o m a s t i. V a i k u t u k s e t k o t i t a l o u k s i e n a s e m a a n, y r i t y s t e n j a v i r a n o m a i s t e n t o i m i n t a a n o v a t k o k o n a i s u u t e n a m y ö n t e i s i ä. V a m p u l a n K i i n t e i s t ö - j a j ä t e h u o l t o V a m p u l a s s a p i e n i y k s i t y i n e n j ä t e h u o l t o p y s t y y t o i m i m a a n j o u s t a v a s t i e r i l a i s i s s a t i l a n t e i s s a. M y ö s p ä i v y s t y s - j a p i k a t o i m i t u k s e t h o i t u v a t n o p e a s t i, k o s k a k a l u s t o j a j ä t e a s e m a o v a t l ä h e l l ä a s i a k a s t a. M i t e n k u n n a n k i l p a i l u t t a m a i s o y k s i k k ö p y s t y y t a r j o a m a a n v a s t a a v a a p a l v e l u a? V e i k k o L e h t i ( s a a p u i m y ö h ä s s ä ) K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä o n t o i m i n u t a l u e e l l a h y v i n. M y ö s l a i n v a a t i m a t e d e l l y t y k s e t k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä l l e j ä t t e e n k u l j e t u k s e l l e t ä y t t y v ä t k o k o a l u e e l l a. J ä t e l a u t a k u n n a n a l u e e n a l h a i s e t j ä t e h u o l t o m a k s u t k e r t o v a t, e t t ä a l u e e l l a t o i m i i t e r v e m a r k k i n a t a l o u s. J ä t t e e n k u l j e t u k s e n k u n n a l l i s t a m i n e n e s t ä ä a s u k k a a n v a l i n n a n v a p a u d e n p a l v e l u i d e n h a n k i n n a s s a e i k ä t a k a a e d u l l i s t a p a l v e l u a k i i n t e i s t ö l l e. T o i v e e n a o n, e t t ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä j a t k u u a l u e e l l a. Au t o - j a K u lj e t u s a l a n T y ö n t e k ijä liit t o A K T r y Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä toimii hyvin, edistää investointeja ja lisää työllisyyttä. Järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, pysyvät työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen kilpailuttaminen. Yrittäjille järjestelmä takaa turvalliset investoinnit ja tehokkaan toiminnan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon kehittämiseen. Asiakkaan kannalta järjestelmä on suositeltavin, sillä siinä säilytetään maksavan asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen, keneltä palvelu ostetaan. Asukkaat, eli jätehuollon maksajat voivat vapaasti ja aidosti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusfirman kanssa, jolloin markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille ratkaisuille. Myös hinnat pysyvät tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on monipuolista ja joustavaa, sillä järjestelmä on luotu toimimaan myös muutospaineen alla. Jätteen kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpailun vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman kunnallisille jäteyhtiöille, h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. ' f i i / k o k o u s / T M

5 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u Sivu 5/9 j o t k a h a l l i t s e v a t s a m a n a i k a i s e s t i j ä t t e e n k u l j e t u s t a, k ä s i t t e l y ä s e k ä h y ö d y n t ä m i s t ä. T ä m ä l i s ä ä m y ö s h a l l i n t o k u s t a n n u k s i a. U s e a t t u t k i m u k s e t o s o i t t a v a t, e t t ä k u l j e t u s j ä r j e s t e l m i e n v ä l i l l ä e i o l e m e r k i t t ä v i ä e r o j a k u s t a n n u k s i s s a e i k ä y m p ä r i s t ö v a i k u t u k s i s s a. K i l p a i l u t u k s e n s e u r a u k s e t o v a t t u h o i s i a m y ö s y r i t t ä j i e n y l e i s e e n h a l u k k u u t e e n j a k y k y y n i n v e s t o i d a. M u u t o s l e i k k a i s i m e r k i t t ä v ä s t i t o i m i v i e n j ä t t e e n k u l j e t u s y r i t y s t e n e l i n m a h d o l l i s u u k s i a. Y r i t y s t e n k i i n n o s t u s j a t a l o u d e l l i s e t e d e l l y t y k s e t m y ö s j ä t e h u o l l o n t e k n o l o g i a n k e h i t t ä m i s e e n l o p p u v a t. J ä t e l a u t a k u n n a n a l u e e l l e s u o s i t e l l a a n k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä. Y m p ä r i s t ö y r i t y s t e n l i i t t o Y m p ä r i s t ö y r i t y s t e n l i i t t o ( Y Y L ) e s it t ä ä, e t t ä a lu e e lle s o p is i p a r h a it e n k ii n t e is t ö n h a lt i ja n j ä r je s t ä mä j ä t t e e n k u l j e t u s. J ä r j e s t e l mä o n t o i m i n u t h y v i n j a a s i a k k a a t o v a t o l l e e t p a l v e l u u n t y y t y v ä i s i ä. A l u e e l l a o n t a r jo lla y k s it y is iä jä t t e e n k u lje t u s p a lv e lu ja k a t t a v a s t i ja lu o t e t t a v a s t i s e k ä k o h t u u llis in ja s y r ji mä t t ö m in e h d o i n. S u o r a a s ia k k a a n ja y r i t t ä j ä n v ä l in e n s o p i mu s ma h d o l li s t a a p a r h a it e n p it k ä a ik a is e t a s ia k a s s u h t e e t ja lu o p a r h a a t e d e ll y t y k s e t t e h o k k a a l le jä t e h u o l t o j ä r j e s t e lm ä ll e. L ä n s i - S u o m e n K u l j e t u s y r i t t ä j ä t r y i K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a a s i a k a s i t s e p ä ä t t ä ä, k e n e l t ä o s t a a j ä t t e e n k u l j e t u s p a l v e l u n. K u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä m a l l i s s a k u n t a t a i k u n t i e n m u o d o s t a m a y h t e i s ö p o i s t a a a s u k k a i l t a p ä ä t ö s v a l l a n a n t a e n u s e i n k a n s a l l i s e s t i t a i k a n s a i n v ä l i s e s t i o m i s t e t u l l e j ä t e y h t i ö l l e y k s i n o i k e u d e n a s u m i s e s s a s y n t y v ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n. N ä i n o l l e n p a l v e l u a t a r j o a v i e n y r i t y s t e n m ä ä r ä a l u e e l l a v ä h e n e e j a h i n n a t n o u s e v a t. T ä l l ä h e t k e l l ä a l u e e l l a t o i m i v a p a l v e l u o n o l l u t j ä t e l a i n e d e l l y t t ä m ä l l ä t a v a l l a k a t t a v a a j a l u o t e t t a v a a s e k ä t a r j o l l a k o h t u u l l i s i n j a s y r j i m ä t t ö m i n e h d o i n. V a r s i n a i s t a m u u t o s t a r v e t t a e i n ä i l l ä p e r u s t e i l l a o l e. K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s o n a l u e e n a s u k k a i l l e, e l i n k e i n o e l ä m ä l l e s e k ä v a p a a - a j a n a s u k k a i l l e p a r a s j a t o i m i v i n v a i h t o e h t o. A l a n y r i t y k s e t l u o v a t u u s i a t y ö p a i k k o j a j a k e h i t t ä v ä t t o i m i n t a a n s a a s i a k a s p a l a u t t e e n p e r u s t e e l l a. S u o m e n Y r i t t ä j ä t T ä l l ä h e t k e l l ä a l u e e l l a o n k ä y t ö s s ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä, j o k a t o i m i i p ä ä p i i r t e i t t ä i n h y v i n. N y k y i n e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä t ä y t t ä ä l a i n s i l l e a s e t t a m a t e d e l l y t y k s e t. V a s t a a v a s t i j ä t e l a i n m u k a a n k u n t a l a i s e n v a s t u u l l e j ä ä l i i t t y ä j ä r j e s t e t t y y n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n, e i k ä t ä m ä n v e l v o i t t e e n r i k k o m i s t a v o i d a k ä y t t ä ä p e r u s t e l u n a n y k y i s e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä n m u u t t a m i s e l l e. J ä t e p a l v e l u j a t a r j o a v a t y r i t y k s e t e i v ä t v o i v ä k i s i n p a k o t t a a k e t ä ä n l i i t t y m ä ä n j ä r j e s t e t t y y n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n. T i l a n n e a r v i o s s a o n e s i t e t t y v ä i t e, k u i n k a j ä t t e e n k u l j e t u k s e n v a l v o n t a j a s i i h e n l i i t t y m i n e n o v a t h a a s t e e l l i s i a. N ä m ä v ä i t e t y t o n g e l m a t e i v ä t l i i t y j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä n. A r v i o s s a e i o l e o t e t t u l a i n k a a n k a n t a a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n m y ö n t e i s i i n p u o l i i n, k u t e n s e, e t t ä s e t u k e e k u n n a n o m i e n y r i t y s t e n t o i m i n t a a j a t a r j o a a k u n t a l a i s i l l e v a l i n n a n v a p a u d e n e r i p a l v e l u n t a r j o a j i e n j o u k o s t a. O n e h d o t t o m a n t ä r k e ä ä, e t t ä k u n t a l a i s i a j a j ä t e p a l v e l u j a a l u e e l l a t a r j o a v i a y r i t y k s i ä k u u l l a a n a s i a s s a. E u r a n y r i t t ä j ä t r y, K i u k a i s t e n y r i t t ä j ä t r y, K ö y l i ö n y r i t t ä j ä t r y, S ä k y l ä n y r i t t ä j ä t r y A l u e e l l a t u l i s i j a t k o s s a k i n o l l a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä. S e t u r v a a m o n i p u o l i s e n j a t e h o k k a a n p a l v e l u t a r j o n n a n, v a p a a n k i l p a i l u n j a j o u s t a v a n p a l v e l u n. K i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a k u l j e t u s y r i t t ä j ä t o v a t s u u n n i t e l l e e t t e h o k k a a t k u l j e t u s r e i t i t. K u n n a l l i n e n k i l p a i l u t u s o n v a r s i n t u h o i s a j ä t t e e n k u l j e t u k s e n y r i t y s a l a l l e j a k i l p a i l u t u k s e n s e u r a u k s e n a m o n i k u l j e t u s y r i t y s o n j o u t u n u t l o p e t t a m a a n t o i m i n t a n s a. S e u r a a v a l l a t a r j o u s k i e r r o k s e l l a t a r j o a j i a o n v ä h e m m ä n j a h i n n a t l ä h t e v ä t n o u s u u n. Laihian kyläyhdistys ry , Laukolan-Mäkelän-Rahvolan kyläyhdistys , Lännen Kyläyhdistys ry , Pyhäjoen kyläyhdistys ry , Sydänmaan kyläyhdistys N y k y i n e n k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä o n t o i m i v a j a k a t t a v a j a s e v a s t a a p a r h a i t e n k i i n t e i s t ö j e n t a r p e i t a. A s u k k a i d e n o m a t o i m i s u u s j a - a l o i t t e i s u u s t u l e e s ä i l y t t ä ä. S a a t u j e n t i e t o j e n m u k a a n a l u e e l l a t o i m i v a k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä t ä y t t ä ä k a i k k i j ä t e l a i n v a a t i m a t e d e l l y t y k s e t j a s e n t o i v o t a a n j a t k u v a n. K i l p a i l u t t a m i s e s s a e i p y s t y t ä s u o s i m a a n p a i k a l l i s i a j ä t t e e n k u l j e t t a j i a, v a a n a l a n v a l t a a v a s u ur e t v a l t a k u n n a l l i s e t y r i t y k s e t j a p i e n e t p a i k a l l i s e t y r i t t ä j ä t h ä v i ä v ä t m a r k k i n o i l t a. P i d e m m ä l l ä a i k a v ä l i l l ä k u n n a n k i l p a i l u t t a m a j ä t t e e n k u l j e t u s e i h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. f i / k o k o u s / H T M

6 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 6 / 9 t o d e n n ä k ö i s e s t i t u l e h a l v e m m a k s i. T u s k i n k e s k i t e t t y k u l j e t u s h a k i s i j o k a i s e n k i i n t e i s t ö n j ä t t e i t ä, v a a n a s u k k a a t j o u t u i s i v a t k u l j e t t a m a a n j ä t t e e t k a u a s k e r ä y s p i s t e e s e e n. K u n n a n h o i t a e s s a j ä t e h u o l l o n l a s k u t u k s e n p e l k o n a o l i s i, e t t ä v e r o n k o r o t u s t e n v ä l t t ä m i s e k s i k u n t a n o s t a i s i j ä t e m a k s u a j a l i s ä i s i j ä t e a s t i a n t y h j e n n y s k e r t o j a. A s u k k a i t a e i h a l u t a m a k s u m i e h i k s i a s i a k a s r e k i s t e r i n t u o n n i s s a, j o k a o l i s i t o d e n n ä k ö i s t ä k u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä r j e s t e l m ä s s ä. N y k y i s e n j ä r j e s t e l m ä n v a i k u t u s y m p ä r i s t ö ö n o n m i t ä t ö n. V a l v o n n a n v a i k e u s o n t o t t a j a o s a a l u e e n k i i n t e i s t ö i s t ä o n e d e l l e e n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n u l k o p u o l e l l a. M a a t a l o u s t u o t t a j i e n S ä k y l ä n y h d i s t y s M T K - S ä k y l ä r y Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimiva ja kilpailukykyinen jätehuollon ratkaisu, joka turvaa monipuolisen ja tehokkaan palvelutarjonnan säilymisen alueella, vapaan kilpailun ja joustavan palvelun. Asiakas saa näin valita mieleisensä yrityksen ja haluamansa palvelun hänelle sopivalla hinnalla. Kunnan tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista lisätä jätehuollon järjestämisellä. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen kunnan järjestämänä ei ole vaikuttanut alentavasti asiakkaiden hintaan. Jätteenkuljetus tulisi saada järjestää kiinteistön haltijan toimesta jatkossakin. A l a - S a t a k u n n a n Y m p ä r i s t ö s e u r a r y ( s a a p u i m y ö h ä s s ä ) Jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kahden tai useamman yrityksen jäteautot kiertävät samoilla asuinalueilla. Osa kiinteistöistä ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen, mikä aiheuttaa roskaantumista, muovijätteen polttamista ja hautaamista sekä jäteastioiden luvatonta käyttöä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä yhdistetyillä kuljetuksilla vähennetään jäteautojen käyntien määrää samalla alueella ja loma - ja haja -asutuksen asunnoille olisi mahdollista suunnitella jätteiden yhteiskeräyspisteet, jotka parantaisivat myös jätehuollon palvelutasoa. Näin saataisiin kustannussäästöjä ja kuormitus ympäristöön vähenisi. Kunnan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa on mahdollista ottaa huomioon asukkaiden yksilölliset tarpeet. Jätelautakunnan alueella tulisi siirtyä kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetusjärjestelmään. P y h ä j ä r v i s e u d u n y m p ä r i s t ö t o i m i s t o J ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä ä o n t a r k a s t e l t a v a l a a j a n a a s u k k a i d e n j a y m p ä r i s t ö n s u o j e l u n e t u a s e k ä j ä t e h u o l l o n t o i m i v u u t t a k o s k e v a n a a s i a n a. A s i a a e i p i d ä t a r k a s t e l l a y k s i t t ä i s t e n j ä t e h u o l l o n t o i m i j o i d e n e d u n n ä k ö k u l m a s t a. J ä t e l a i n l a k i s ä ä t e i s e t e d e l l y t y k s e t e i v ä t a l u e e l l a t ä y t y, K ä y t ä n n ö s s ä y k s i t t ä i s e t a s u k k a a t e i v ä t v o i k i l p a i l ut t a a j ä t t e e n k u l j e t u s t a, s i l l ä m o n i l l a a l u e i l l a p a l v e l u n t a r j o a j i a o n v a i n k a k s i. T o d e l l i s t a k i l p a i l u a j a l i s ä ä t a r j o n t a a j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n s a a t a i s i i n v a i n s u u r e n j o u k o n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n k i l p a i l u t t a m i s e l l a k u n n a n t a i j ä t e y h t i ö n t o i m e s t a. S i i r t y m i n e n k u n n a n k i l p a i l u t t a m a a n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n e d i s t ä i s i y m p ä r i s t ö n s u o j e l u a j a j ä t e h u o l l o n l o g i s t i i k k a a h u o m a t t a v a s t i. J ä t e h u o l l o n t o i m i v u u d e n k a n n a l t a s i i r t y m i n e n k u n n a n k i l p a i l u t t a m a a n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n o n e n s i a r v o i s e n t ä r k e ä ä. N y k y i s e s s ä j ä r j e s t e l m ä s s ä e s i m e r k i k s i v a p a a - a ja n ja h a j a - a s u t u k s e n k i i n t e i s t ö j e n j ä t t e i d e n k e r ä y s y h t e i s a s t i o i d e n a v u l l a o n e r i t t ä i n h a n k a l a j ä r j e s t ä ä. K u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t e h u o l l o s s a s o p i v a t y h t e i s k e r ä y s p a i k a t j a n i i s s ä k e r ä t t ä v ä t j ä t e j a k e e t v o i d a a n h e l p o s t i s u u n n i t e l l a. T i e d o s s a e i o l e, e t t ä m i k ä ä n a l u e e n j ä t t e e n k u l j e t u s y r i t y s o l i s i p e r u s t a n u t y h t e i s k e r ä y s a s t i o i t a, v a i k k a j ä t t e i d e n y h t e i s k e r ä y s o l i s i t a r k o i t u k s e n m u k a i s t a. K u n n a n k i l p a i l u t t a m a s s a j ä t t e e n k e r ä y s j ä r j e s t e l m ä s s ä a s u k k a i d e n y k s i l ö l l i s e t t a r p e e t o n m a h d o l l i s t a h u o m i o i d a j o p a p a r e m m i n, s i l l ä e s i m e r k i k s i j ä t e j a k e i d e n y h t e i s k e r ä i l y v o i s i p a r a n t a a j ä t e h u o l l o n p a l v e l u t a s o a. N y k y i s e s s ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a o s a k i i n t e i s t ö i s t ä o n e d e l l e e n k u l j e t u s t e n u l k o p u o l e l l a. T ä m ä a i h e u t t a a r o s k a a n t u m i s t a, j ä t t e i d e n e p ä a s i a n m u k a i s t a k ä s i t t e l y ä j a y h t e i s ö j e n j a n a a p u r i e n j ä t e a s t i o i d e n l u v a t o n t a k ä y t t ö ä. L i i t t y m i s e n v a l v o n t a a v a i k e u t t a a e r i k u l j e t u s y r i t y s t e n j a j ä t e h u o l l o n v a l v o n t a v i r a n o m a i s t e n a s i a k a s r e k i s t e r i e n y h t e e n s o p i m a t t o m u u s. M o n e n r e k i s t e r i n y l l ä p i t o a i h e u t t a a y l i m ä ä r ä i s t ä t y ö t ä j ä t e h u o l l o n v a l v o n n a s s a j a l a s k u t u k s e s s a. V a l v o n t a t y ö s s ä o n t u l l u t k o h d a l l e t i l a n t e i t a, j o i s s a k i i n t e i s t ö o n k e h o t u k s e s t a l i i t t y n y t j ä r j e s t e t t y y n j ä t t e e n k u l j e t u k s e e n, m u t t a e r o n n u t s i i t ä p i a n. E r o a m i n e n h o i t u u i l m o i t u k s e l l a j ä t t e e n k u l j e t t a j a l l e, m u t t a v a l v o v a v i r a n o m a i n e n e i s a a s i i t ä m i t ä ä n t i e t o a. E r o a m i s e n j ä l k e e n o n g e l m a t, k u t e n r o s k a a m i n e n t a i m u i d e n o m i s t a m a n j ä t e a s t i a n l u v a t o n k ä y t t ö, j a t k u v a t. K u n n a n k i l p a i l u t t a m a s s a j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a t ä l l a i n e n m e n e t t e l y e i o l e m a h d o l l i s t a. J ä t e l a u t a k u n n a n o n p ä ä t ö s t ä t e h d e s s ä ä n h u o m i o i t a v a n e j ä t e h u o l l o n v a l v o n n a n v a i k e u d e t, j o i t a k i i n t e i s t ö n j ä r j e s t ä m ä s t ä j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä s t ä v ä i s t ä m ä t t ä a i h e u t u u. L a i n e d e l l y t t ä m ä l l ä t a v a l l a j a k a n s a l a i s t e n t a s a p u o l i s e n k o h t e l u n n ä k ö k u l m a s t a j o k a i n e n a s u t t u k i i n t e i s t ö o n h e l p o m m i n l i i t e t t ä v i s s ä k u n n a n h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. f i / k o k o u s / L T M

7 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 7 / 9 k il p a il u t t a m a a n j ä t t e e n k u l je t u k s e e n. J ä t e la u t a k u n n a n o n la in n o j a l la ja t a r k o i t u k s e n mu k a i s u u s p e r u s t e in p ä ä t e t t ä v ä, e t t ä a lu e e ll a s iir r y t ä ä n k u n n a n k ilp a il u t t a ma a n jä t t e e n k u lje t u s jä r je s t e lmä ä n t ie t y n s i ir t y m ä v a ih e e n jä l k e e n. S ä k y l ä n K e s k u s t a n v a l t u u s t o r y h m ä K iin t e i s t ö n h a lt ij a n ja j ä t t e e n k u lj e t u s y r i t y k s e n v ä li n e n s o p imu s o n ja t k o s s a k in a lu e e lla p a r a s v a ih t o e h t o j ä r je s t ä ä jä t e h u o lt o. K u n n a n e i p i d ä l is ä t ä t e h t ä v i ä ä n, v a a n k e s k it t y ä p a l v e lu id e n jä r j e s t ä mi s e e n. T u t k im u s t e n mu k a a n k u n n a ll is e s s a k i lp a i lu t u k s e s s a j ä t e h u o ll o n h in t a o n mo n e s t i n o u s s u t ja a s ia k k a ille o n t u llu t m y ö s s a k k o m a k s u j a. S ä k y l ä n K o k o o m u s r y, P y h ä j ä r v i s e u d u n K o k o o m u s n a i s e t r y, S a t a k u n n a n K o k o o m u s n u o r e t r y, S ä k y l ä n - K ö y l i ö n K a n s a l l i s e t S e n i o r i t r y, S ä k y l ä n K o k o o m u s r y : n v a l t u u s t o r y h m ä S a a d u n t i e d o n m u k a a n a l u e e n j ä t t e e n k u l j e t u s j ä r j e s t e l m ä t ä y t t ä ä k a i k k i l a i n v a a t i m u k s e t k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n j a t k a m i s e k s i. E s i t e t ä ä n, e t t ä a l u e e l l a o n e d e l l e e n k ä y t ö s s ä k i i n t e i s t ö n h a l t i j a n j ä r j e s t ä m ä j ä t t e e n k u l j e t u s. S e o n t o i m i n u t h y v i n j a a s i a k k a a t o v a t o l l e e t p a l v e l u u n t y y t y v ä i s i ä. V a l v o n n a n v a i k e u s y m m ä r r e t ä ä n, o s a k i i n t e i s t ö i s t ä o n e d e l l e e n j ä r j e s t e t y n j ä t t e e n k u l j e t u k s e n u l k o p u o l e l l a. A s i a k k a i t a e i k u i t e n k a a n p i d ä a s e t t a a m a k s u m i e h i k s i a s i a k a s r e k i s t e r i n l u o n n i s s a, j o k a o l i s i t o d e n n ä k ö i s t ä k u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä r j e s t e l m ä s s ä. Y k s i t y i s i l t ä k u n t a l a i s i l t a s a a p u ne i t a m i e l i p i t e i t ä t i i v i s t e t t y n ä : Nykyistä, kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää pidetään parempana kahdesta valittavasta vaihtoehdosta, nykyiseen järjestelmään ollaan tyytyväisiä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa esiintyisi ylisuurta valvontaa ja se tulisi nostamaan kiinteistön omistajan kustannuksia. Kiinteistön omistajalla pitää olla mahdollisuus neuvotella edullinen sopimus jätteenkuljetuksesta. Jätehuollon valvontaa nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei nähdä vaikeana. Jos järjestelmää vaihdetaan kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen, on kiinteistön haltijalla oltava jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa itse jäteastiansa tyhjennysväleihin ja kilpailutettavien alueiden tulee olla järkevän suuruisia, jotta saadaan aikaan rehellinen kilpailu. Tärkeintä ei ole se, kuka jätehuollon järjestää, vaan se, että jätekimpat ja kohtuulliset tyhjennysvälit onnistuvat. Kunnallinen kilpailutus heikentäisi paikallisten jätteenkuljetusyrittäjien mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa suurille jätealan toimijoille. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa suurin yrittäjä voittaa hinnallaan kilpailun aluksi, mutta hinta nousee myöhemmin, kun kilpailutukseen osallistuu vähemmän palveluntarjoajia. Ei ole kohtuullista, että kunta määrää, mitä jätehuollosta tulee maksaa ja että kuntaa rahoitetaan jätehuoltomaksuilla. Jätehuoltonsa asianmukaisesti hoitaneilla kuntalaisilla maksatetaan välinpitämättömien asukkaiden laiminlyönnit. S a a p u n e i d e n l a u s u n t o j e n j a m i e l i p i t e i d e n a s i a s i s ä l l ö n a r v i o i n t i : Osassa lausuntoja ja mielipiteitä on tuotu ilmi, että kaikki jätelain 37 :ssä mainitut lakisääteiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta alueellisen jätelautakunnan alueella täyttyvät. Asiasta tehty selvitys kuitenkin osoittaa, ettei näin ole. Edellytykset jatkaa nykyistä kuljetusjärjestelmää vaativat, että kaikki jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jätelautakunnalla on selvityksen perusteella tiedossa, että palveluita on pääpiirteittäin kattavasti ja luotettavasti tarjolla koko alueella, mutta joillakin alueilla toimii vain 1-2 yrittäjää. Näin ollen jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen ei ole tehokasta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuolto kattaisi kaikki kiinteistöt, joten kattavuus tai luotettavuus ei kärsisi. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailu ei pääse katoamaan, sillä kuntien jäteyhtiö kilpailuttaa kuljetukset määräajoin siten, että kuntien jäteyhtiö, jolle kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät, kilpailuttaa tyhjennykset keskitetysti alueittain ja jokaisella alueella voi toimia tämän jälkeen sopimusaikana ainoastaan kilpailutuksen perusteella valittu jätteenkuljetusyrittäjä. Kilpailutusalueet eivät välttämättä noudata kuntarajoja ja yhdessä kunnassa voi olla useampia urakka-alueita. Jätelautakunnan alueen asukkaat ovat nykyiseen palveluun pääasiassa tyytyväisiä. Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolella on kuitenkin vielä kiinteistöjä. K u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j a k e s k i t e t y s t i k i l p a i l u t t a m a s s a j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a u r a k k a - a l u e i d e n k o o n m ä ä r i t t e l y l l ä v o i d a a n v a i k u t t a a s i i h e n, e t t ä m y ö s p i e n e m m ä t k u l j e t u s y r i t y k s e t v o i v a t h a l u t e s s a a n o s a l l i s t u a t a r j o u s k i l p a i l u u n. V a i k k a t o i m i n t a k u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä j ä t t e e n k u l j e t u k s e s s a t e h o s t u i s i, h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. f i / k o k o u s / H T M

8 D y n a s t y t i e t o p a l v e l u S i v u 8 / 9 t y h je n n y s m ä ä r ä t k a s v a is iv a t k u it e n k in s e n v e r r a n, e t t ä k o k o n a is u u d e s s a a n t o im in t a lis ä ä n t y is i. T ä l lä s e ik a lla v o i o l la p o s it iiv i n e n v a i k u t u s m y ö s t y ö l lis y y t e e n. T u t k imu s t e n mu k a a n k il p a il u t u s o n synnyt t änyt uusia yri t t äjiä markkinoille. Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kilpailutuksen perusteella päätettävät jäteastian tyhjennyshinnat olisivat samat koko kunnan alueella, mikä takaisi kuntalaisten tasavertaisen kohtelun. Jätteenkuljetuksen kilpailutus on tarpeen tehdä aina 3-5 vuoden välein ja tarpeeksi pitkät sopimukset, esimerkiksi 5 vuotta, takaavat kuljetusyrittäjille mahdollisuuden kehittää toimintaansa järkevästi. Kun kilpailutuksen määräajat on mitoitettu oikein, myös investoinnit kalustoon ovat mahdollisia. Kuntien omistamien jäteyhtiöiden alueilla, joissa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, on kuljetuksia kilpailutettu pääosin pitkään. Jokaisella kilpailutuskerralla tarjouksia on saatu useita jokaiselle alueelle ja tarjoajien määrät eivät ole suuresti muuttuneet. Näin ollen kilpailu on ollut todellista. Jätehuollon yleiseen toimivuuteen liittyy palvelujen saatavuus ja asiakkaiden tyytyväisyys tilattuun palveluun. Pääosin nämä asiat toteutuvat jätelautakunnan toiminta -alueella hyvin. Jätehuollon toimivuutta vähentävät kuitenkin järjestelmään liittymättömät kiinteistöt. J ä t e la u t a k u n t a y ll ä p it ä ä j ä t e la i n m u k a is t a a s i a k a s r e k is t e r iä jä r je s te t t y y n jä t e h u olt o o n liit t y ne is t ä kiin t e ist ö is t ä k ir ja t a a n s a ma t t i e d o t., jo h o n k ir ja t a a n t ie d o t k a ik is t a. M o l e m mis s a k u lj e t u s j ä r j e s t e l mi s s ä r e k i s t e r i in K iin t e is t ö n h a lt ija n jä r je s t ä mä s s ä j ä t t e e n k u lje t u k s e s s a jä t e h u o lt o v ir a n o ma i s e ll a e i o le t o s ia s i a lli s ia ma h d o ll is u u k s i a s e u r a t a t e h o k k a a s t i k iin t e is t ö j e n lii t t y mis t ä jä r j e s t e t t y y n jä t e h u o lt o o n t a i n iid e n jä t e a s t ia t y h j e n n y k s i e n t o t e u t u mi s t a. K u n n a n j ä r j e s t ä m ä s s ä jä t t e e n k u lj e t u k s e s s a k a i k k i k iin t e is t ö t k u u lu v a t a u t o m a a t t is e s t i jä r je s t e t y n jä t e h u o llo n p iir iin ja k ii n t e is t ö n h a lt i ja t v o i v a t h a l u t e s s a a n h a k e a jä t e ma k s u n k o h t u u ll is t a m is t a t a i t e h d ä mu is t u t u k s e n jä t e ma k s u s t a la s k u n s a a m is e n j ä l k e e n. M ik ä l i jä t e h u o lt o v ir a n o ma is e lle t u l e e ilmi jä t e h u o lt o o n k u u lu m a t t o mia k i in t e is t ö jä, se v o i k iin t e is t ö n h a lt ija n jä r je s t ä m ä s s ä jä t t e e n k u lj e t u k s e s s a a in o a s t a a n k e h o t t a a li it t y mä ä n jä r je s t e t t y y n jä t e h u o lt o o n ja t ie d o t t a a jä t e a s t i a n t y h je n n y s t e n s u o r it t a mi s v e l v o lli s u u d e s t a. K ii n t e i s t ö l le e i t ä s s ä j ä r je s t e lm ä s s ä v o i d a me n n ä s u o r i t t a ma a n t y h j e n n y k s i ä il ma n k ii n t e is t ö n h a l t i ja n t e k e mä ä t i la u s t a. K iin t e is t ö n h a lt i ja n j ä r je s t ä mä j ä t t e e n k u lje t u s e i o le jä t e la in 3 7 : n mu k a a n m a h d o l li n e n r a t k a is u, jo s jä r je s t e lmä l is ä ä v a a r a a t a i h a it t a a t e r v e y d e l le t a i y mp ä r i s t ö ll e v e r r a t t u n a k u n n a n jä r je s t ä mä ä n jä t t e e n k u lj e t u k s e e n. J ä t e la u t a k u n n a n t ie t o o n o n t u l lu t, e t t ä n y k y jä r je s t e lmä s s ä jä t t e it ä o n k u lje t e t t u jo n n e k i n m u u a l l e, k u i n k u n n a n mä ä r ä ä m ä ä n v a s t a a n o t t o p a i k k a a n, mi k ä a ih e u t t a a t o d e ll is e n v a a r a n y mp ä r i s t ö - ja t e r v e y s h a it t o je n s y n t y m is e l le. J ä t e la in y h t e n ä e d e lly t y k s e n ä o n, e t t ä k iin t e is t ö n h a lt ija n jä r je s t ä m ä n j ä t t e e n k u lj e t u k s e n v a l in n a lla p i t ä ä o l la k o k o n a i s u u t e n a a r v io id e n m y ö n t e i s iä v a i k u t u k s ia k o t it a lo u k s i e n a s e ma a n s e k ä v ir a n o ma is t e n j a y r it t ä j ie n t o imin t a a n. K o t i t a lo u k s i e n k a n n a lt a n y k y jä r j e s t e lm ä s s ä o n v a h v u u k s ia, k u t e n k u lj e t u s y r it t ä jä n v a li n n a n v a p a u s j a j o u s t a v u u s, mu t t a m y ö s h e ik k o u k s i a, ku t e n e r it y is e s t i k u n t a la i s t e n e r ia r v o is u u s. J ä t e la u t a k u n n a n a l u e e ll a o l e m a s s a o le v i e n y r it t ä ji e n k a n n a lt a n y k y j ä r je s t e lm ä o n k a n n a t t a v in, mu t t a u u s ille y r it t ä jille k u n n a n jä r j e s t ä mä jä t t e e n k u lje t u s v o is i t a r jo t a p a r e mm in m a h d o ll is u u d e n a l o i t t a a l ii k e t o im in t a a a l a l la. V i r a n o ma is t e n s e u r a n t a - ja v a l v o n t a t y ö n k a n n a lt a k u n n a n j ä r je s t ä mä jä t t e e n k u lj e t u s o n s e lv ä s t i t a r k o it u k s e n mu k a i s i a. E s i t y s l i s t a n l i i t t e e t : A n n e t u t l a u s u n n o t j a m i e l i p i t e e t L is ä t ie t o ja a n t a a : Y h d y s k u n t a - a s i a m i e s J e n n a K ä h k ö n e n, p u h Y h d y s k u n t a - a s i a m i e s : J ä t e l a u t a k u n t a m ä ä r ä ä k ii n t e is t ö n h a lt i ja n jä r je s t ä m ä n y h d y s k u n t a j ä t t e id e n k u lj e t u k s e n p ä ä t t y m ä ä n J ä t e la u t a k u n t a p ä ä t t ä ä, e t t ä a l k a e n y h d y s k u n t a jä t t e e n k u l je t u s t o t e u t e t a a n k u n n a n j ä r je s t ä mä n ä j a k i lp a i lu t t a m a n a jä t t e e n k u lj e t u k s e n a j ä t e l a u t a k u n n a n t o i mia lu e e n k u n t i e n, e l i E u r a n, Hu it t is t e n, K ö y l i ö n ja S ä k y lä n k u n t ie n a l u e e l la. K u lj e t u k s e t o n kilpailut et t a va sit en, et t ä erikokois illa kuljet u syrit t äjillä on mahdolli suudet osall ist ua kunnan jä t t e e n k u lje t u s p a lv e l u je n t u o t t a m is e e n ja k il p a il u t u k s e s s a o n h u o l e h d i t t a v a r i it t ä v ie n la a t u k r it e e r ie n a s e t t a mis e s t a k u lje t u k s i lle. K o k o u k s e s s a k ä y d y n k e s k u s t e l u n j ä l k e e n e s i t t e l i j ä m u u t t i e h d o t u s t a a n s e u r a a v a s t i : h t t p : / / s a k y l a 0 1. h o s t i n g. d o c u m e n t a. f i / k o k o u s / H T M

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan

Lisätiedot

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana)

spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN **** HOTELLT ju talon leipiiä (* voiduan valmistaa myös gluteenittomana) **** HOTELLT spomffioimmu ALKURUOKIA JA PIENEEN NALKAAN 1. Muikkulautanen (L)* - marinoituja savuntuikkuja ja punasipuliu, kirkasta perunas al aattia, r u is nap p ej a r uo lt o s ip ul ita h n a I lu

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group

MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI Ferrometal Oy Ferrometal Group MASSARÄÄTÄLIT RY JUHLASEMINAARI 2011 Ferrometal Oy Ferrometal Group pe ru As H ste Yrit ia el tt y kk si a s aa nk a n t: ii n su Su u Tu rt om eo a ot tu e lli lai M v ot a su n e u t e l ik ut D us n

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTISTA 9 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntopyyntö STM022:00/2013 1(3) Jakelussa mainitut 15.08.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 6 -/ 2013 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla HALLIN TO PALVELUT RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.8.211 27.9.211 HALLIN TO PALVELUT TA YHT 211 TOT 211 TOTO/45 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-31.8.211 1.1.-31.12.21 1.1.-31.8.21 625 2 366 83 58,7 % 258

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 22 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Urjalan kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 22 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen ja Maija Setälä - -

Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen ja Maija Setälä - - Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen ja Maija Setälä - - Sisäl lö lliset k an salaisalo it t eet d em o k r aat t i sen a i n st it u u t i on a Su o m al ai sen k an salaisalo it t een t au st

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

V a l i t u k s e n a l a i n e n p ä ä t ö s

V a l i t u k s e n a l a i n e n p ä ä t ö s H ä m e e n l i n n a n h a l l i n t o -o i k e u d e l l e R a a t i h u o n e e n k a t u 1 13 1 0 0 H äm eenl i n n a h a m e e n l i n n a. h a o ( a t ) o i k e u s. f V a l i t u k s e n a l a i

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov.

JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. JUMALANSYNNYTTÄJÄN KIITOSVIRSI Kaikilla kahdeksalla ekhoksella (Jakeet resitoidaan improvisoiden ekhoksen perussävelellä) Säv./sov. Jaakko Olkinuora 1. ekhos Me y lis tämme Si nu a jo ka o let ke ru be

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Kzlnndllinen liiketoiminta

Kzlnndllinen liiketoiminta Kzlnndllinen liiketoiminta VUODELTA 1920 JA SEN JÄLKEISELTÄ AJALTA OLEVIEN ASIAKIRJOJEN VÄ H I M MÄISSÄ I LY TY s AJ AT YLEIS-. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAIAAT ILMENEVÄT TAMÄN

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Toteutuma , , , , , , 08 -L. B3B, 4B ,56-50,046, , ,10 10.

Toteutuma , , , , , , 08 -L. B3B, 4B ,56-50,046, , ,10 10. U Iko inen/ si säinen vertailu 1.1.216-31.8.216 Sivu 1 14.t2.21,6 2L6 216 1-8 Poikkeana sunma Käyttö- % Totetuna 21s 1-8 5 Tekninen lautakunta TULOSLASKETMA TOIMINTÀKUIUT rormrnràrqre/ åä tä 2. -?.875-68.8?5

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot