AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 24 T HE AGRICULTURALECONOMIC,S RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 24 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1972 HELSINKI 1974

2 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen TIEDONANTOJA N:o 24 The Agricultural Economics Research Institute9 Finland RESEARCH REPORTS 9 No. 24 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 1972 Helsinki 1974 ISBN

3 Sisällysluett elo Sivu Alkulause Etelä-Suomen tutkimusalue Alle 10 ha:n Yli 30 Sisä-Suomen tutkimusalue Alle 20 ha:n Yli Etelä-Pohjanmaan tutkimusalue Alle 20 ha:n 18 Yli 20 " 20 Pohjois-Suomen tutkimusalue 22

4 Alkulause Tässä monisteessa esitetään eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia vuodelta Tässä yhteydessä viitataan tuotantosuunnittaisia tuloksia käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen, joka on julkaistu maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonanto jasarjan monisteena N:o 19. Oloissamme täysin erikoistuneita eli vain yhtä ainoata tuotetta tuottavia tiloja on hyvin harvoja. Tästä syystä tuotantosuuntien välisten erojen tarkastelu on suoritettava sellaisten tilojen kesken, jotka ovat verraten pitkälle erikoistuneita, ja jotka tuottavat yhden päätuotteen ohella jossain määrin myös muita tuotteita. Maataloustuotanto erikoistuessaankin usein edellyttää verraten monipuolista tuotantotoimintaa. Mikäli erikoistutaan esimerkiksi maidon tai joidenkin muiden kotieläintuotteiden tuottamiseen, edellyttää se normaalitapauksessa intensiivistä rehuntuotantoa ja täten hyvinkin monipuolista tuotantoa. Usein kotieläintaloutta harjoittavien tilojen arvostelu rajoitetaan vain eläintuotantoa koskevaksi, vaikka rehun tuotanto liittyy erottamattomasti eläintuotantoon, ja täten mm. eri kasvien viljelyn onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu elintuotannosta saataviin tuloksiin. Tämä rfippuvuussuhde tekee eri tuotteita tuottavien tilojen tarkastelun verraten monitahoiseksi ja aiheuttaa myös sen, että tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Tuotantosuuntien muodostaminen on tässä suoritettu maatalouden kokonaistuoton koostumuksen perusteella. Tuotantosuunnat on määritetty sen perusteella, mikä osuus jollakin tuotteella tai tuoteryhmällä on maatalouden kokonaistuoton muodostumisessa. Arvosteltaessa eri tiloilla harjoitettua tuotantoa maatalouden kokonaistuoton mukaan eri tuotteiden osuus tulee esille tuotteen arvon mukaan. Kokonaistuoton laskemistavasta johtuu, että tuotto muodostuu pääasiassa ns. lopputuotteiden arvosta ja täten mm. tilalla tuotetut rehut ilmenevät tuottona sen eläinlajin kohdalla, minkä ruokintaan ko. rehut on käytetty.

5 T i lojen ryhmittely eri tuotantosuuntiin on tässä suoritettu siten, että ensin ne on jaettu kahteen pääryhmään, kotieläintiloihin ja kasvinviljelytiloihin sen mukaan onko kotieläintuoton vai kasvinviljelytuoton osuus kokonaistuotossa ollut suurempi. Kotieläin on jaettu alaryhmiin seuraavasti: Nautakarja I - ryhmään on luettu sellaiset, joilla nautakarjatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 80 % Nautakarja - ryhmään kuuluvat, joilla nautakarjatuoton osuus on %. Nautakarjatuotto muodostuu pääasiassa maitotaloustuotosta. Sen ohella siihen sisältyy myös naudanlihasta saatu tuotto samoin kuin muu nautakarjataloudesta saatu tuotto. Sikatiloihin on luettu ne, joilla sikataloudesta saatu tuotto on vähintään 35 % maatalouden kokonaistuotosta. Niihin sisältyvät sianlihan tuotantoa harjoittavien ohella myös porsaita ja siitoseläimiä tuottavat. kotieläin, jotka jäävät edellä mainittujen alaryhmien ulkopuolelle, koostuvat pääasiassa monipuolista kotieläintuotantoa harjoittavista-tiloista. Kasvinviljely on jaettu kahteen alaryhmään seuraavasti: Leipäviljatiloihin on luettu sellaiset, joilla leipäviljan (vehnän ja rukiin) tuotto on vähintään 35 % kokonaistuotosta. kasvinviljely Kasvinviljelytilojen jaottelu mainittuihin alaryhmiin on mahdollista pääasiassa vain maan eteläosissa, koska leipäviljan osuus on muualla merkittävästi vähäisempää. Jos jokin tila olisi mainittujen rajojen puitteissa sopinut kahteen ryhmään, niin se on viety siihen, minkä tuoton osuus kokonaistuotosta on ollut suurempi ottaen ensisijaisesti huomioon jaottelun kahteen pääryhmään. Tuotantosuunnittaiset tulokset on esitetty tilasuuruusluokittain kullakin tutkimusalueella. Suuruusluokkien lukumäärää on tavanomaisesta kuitenkin jouduttu rajoittamaan, jotta olisi

6 saatu kuhunkin ryhmään tyydyttävä määrä tiloja. Tästä huolimatta on eräiden ryhmien tilaluku jäänyt vähäiseksi. Pohjois- Suomen tutkimusaluetta lukuun ottamatta ei alueittaisia keski-- arvoja ole esitetty,koska eri tuotantosuuntia edustavien tilaryhmien keskimääräinen tilakoko samallakin alueella vaihtelee huomattavasti. Tuloksia tarkasteltaessa on edellä esitetyn ohella muistettava, ettei hyvän tai huonon tuloksen tarvitse johtua pelkästään harjoitetusta tuotantosuunnasta. Siihen ovat vaikuttamassa myös tilalla vallitsevat tuotantoedellytykset sekä harjoitetun tuotannon tehokkuus. Mm. tuotantotoiminnan rationalisointiaste vaihtelee eri tuotantosuuntien ja tilaryhmien välillä huomattavasti. Todettakoon lisäksi, että tässä esitetyt tulokset koskevat vain yhtä vuotta, minkä jälkeen sekä tuotteiden että tarvikkeiden hintatasossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia- Tämä on pidettävä mielessä tuloksia tutkittaessa. Harjoitetun tuotannon kannattavuutta voidaan arvostella usealla eri tavalla. Esitetyistä liiketuloksista todettakoon, että maatalousylijäämä on se osa kokonaistuotosta, mikä jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi ja korvaukseksi viljelijäperheen tekemästä maataloustyöstä. Kannattavuuskerroin osoittaa maatalousylijäämän ja toisaalta pääomille lasketun korkovaatimuksen (tässä 5 c'/:n mukaan) ja viljelijäperheen arvioidun palkan summan välisen suhteen. Se saadaan jakamalla maatalousylijäämä mainitulla summalla:. Liikeylijäämä on se osa kokonaistuotosta, mikä jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi. Mainittakoon vielä, että edellä esitettyjä tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. Niistä ei ole vähennetty myöskään velkojen korkoja. Tuoton ja kustannusten laskentaperusteet on esitetty jokaisessa painetussa kannattavuustutkimuksessa. Helsinki 17.6,1974

7 6 - Tau1.1 Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-) tv Nautakr-ja - I Sika-1 -. kotieläin-1 ' Leipä- vilja-kastjj,'31t vinvilj.-1 ' Tilojen luku kpl Maatal.maata muunn. ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Ruis 0,4 1,0-2,1 4,0 1,1 Vehnä 1,2 2,2 3,3 6,4 1,0 2,8 Ohra 10,2 7,8 43,9 3,3 19,5 14,2 Kaura ja sekavilja 26,4 30,0 25,6 50,2 32,5 30,4 Peruna 1,6 2,9 1,5 5,1 2,6 2,5 Sokerijuurikas 0,2 2, ,0 2,5 juurikasvit 0,5 0,6 0,2-1,9 0,6 Nurmi 58,1 51,1 23,4 29,8 15,5 43,2 Kesanto 0,4 0,9 0,9 0,6 4,2 1,1 Muu peltoala 1,0 1,3 1,2 2,3 3,8 1,6 Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/ti1? Velat,i Velat % varoista 8,9 9,9 12,4 6, ,4 Lehmiä vuoden alussa kpl/tila, 5,13 4,23 2,14 1, Sikoja yht. it?i 0,01 0,32 32,14-1,88 4,22 Kotieläimiä yht." ny/tila ,83 5,70 0,91 6,83 Maitotuotos kg/lehmä/v

8 7 Taul.la Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-) tv N-autakr-j-a I ' Sika- -. kotieläin kasvi vilj. Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot it niistä uudist Maatal. kokonaistuotto Maitotalous mk/ha i Nautakarja Siat tt Siipikarja n Yuut eläimet u Kotieläintuotto yht. " Ruis IT Vehnä it Ohra u Kaura ja sekavilja " Peruna /I Juurikasvit Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht. " Muu tuotto!! Kokonaistuotto yht. n Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv:palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha naiset t! lapset n Maat.juoks.tr. työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ') sisältää myös johtotyön arvon

9 8 Tau 2 Etelä-Suomi, ha (I) tv Nautakarja. I Sika- koti- eläin Leipävilja kasvinvilj. Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila, Velat ft Velat % varoista 13,2 14,4 23,5 15,4 15,7 11,5 15,2 Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila 8,69 6,70 3,05 3,33 0,86 0,47 5,38 Sikoja yht. u 0,50 2,64 84,84 3,38-1,18 12,51 Kotieläimiä yht.nyalla 12,82 11,79 27,89 17,42 2,18 30,92 13,56 Maitotuotos kg/lehmä/v

10 9 Tau1.2a Etelä-Suomi, ha (I) tv: 1972 Nautakarja I Sika_, kotieläin Leipävilja kasvinvilj.- Maatal.rahatulot mk/fiia Maatal.rahamenot " niistä uudist. I, Maatal. kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja u eläimet n Kotieläintuotto yht. " Ruis Vehnä Ii Ohra Kaura ja sekavilja " Peruna il Juurikasvit Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht." Muu tuotto il Kokonaistuotto yht. " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokust Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh. miehet it/ha n naiset " !! lapset " ' Maat.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin 0,57 0,67 1,06 1,08 0,74 0,81 0,76 1) sisältää myös johtotyön arvon

11 Taul. 3 Etelä-Suomi, ha (IV) tv Na-ta-karja I Sika, Leipäkoti- - iljaeläin- ilat - i Kes- -Tilojen- Iuku..kpl E Maatal.maata m.ha/-tila 23,70 24,59 24,90 25,42 24,94 25,79 24,75 Pellon käyttö % Ruis 0,9 2,4 3,7 2,7 4,8 2,7 2,6 Vehnä 3,3 9,5 8,0 4,5 52,6 15, Ohra 13,2 14,1 32,0 26,9 7,2 41,9 22,9 Kaura ja sekavilja 21,6 25,9 22,6 26,2 12,5 9,4 20,1 Peruna 0,8 3,8 1,7 0,8 1,6 3,0 2,0 Sokerijuurikas ,1 3,3 2,0 1,3 11,8 3,3 juurikasvit 0,2 0,1 0,1 0, Nurmi 57,0 40,4 24,6 31,7 14,7 12,5 32,8 Kesanto 0,9 0,9 3,5 3,5 4,6 1,5 2,2 Muu peltoala ,8 0,5 1,7 0,7 1,4 1,4 Sadat kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista 15,5 15,9 28,8 14,4 14,8 11,9 17,7 Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila 12,17 9,12 4, ,50 1,13 6,57 Sikoja yht. It 1,29 5,41 160,95 6, ,76 Kotieläimiä yht.ny/td,lgi- 18,72 15,60 55,68 16,32 3,68 4,14 21,24 Maitotuotos kg/lehmä/v kas- Iki- vinvilj.mää- rin

12 Tau1.3a 2telä-Suomi ha (IV) tv l 1972 Nautakarja t 1 I 1 Sika- 1 - kotieläin Leipävilja 'Keskasvin- ki- vilj. mää- rin Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamenot " niistä uudist. t? Maat9.1.kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja?? eläimet t? Kotieläintuotto yht. " Ruis t? Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja " Peruna ti Juurikasvit t? Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht." Muu tuotto Kokonaistuotto yht. " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokust Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha li naiset " lapset " _ Maat.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä tt Kannattavuuskerroin 0,68 0,63 1,28 0, ,91 1) sisältää myös johtotyön arvon

13 Tau1.4 Etelä-Suomi, yli 30 ha (V-VI) tv Nautak=ja :Sika- ; koti- - eläin Leipäviljatl kasvin vilj. Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja 8 15, 12 38,55 50,46 50,65 2,3 5,1 16,4 24,7 4,5 6,2 19,6 25,0 5,1 21,5 38,9 14, ,98 3,6 20,7 20,0 18, ,15 7,6 44,7 25,2 6, ,16 5,3 15,1 36,9 20, ,45 5,3 21,7 28,7 17,3 Peruna Sokerijuurikas juurikasvit 0,6-0,2 0,4 2,4 0,1 0,2 5,2 0,1 0,9 4,2 0,0 0,1 0,7 1, ,4 0,7 3,1 0,0 Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Koti eläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms. Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. Kotieläimiä yht..ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v 49,7 0,3 0, ,0 17,63 3,75 27, ,1 0,9 0, ' ,9 6,2 1, ,6 26,5 20,20 1,17 4,47 226,42 33,97 74, ,2 3,2 1,6 4,6 6,5 3,7 10,5 4,1 2,3 17,0 4,1 2, ,8 19,2 21,8 20,0 15,32 0,50 2,36 7,05 27,26 11,13 4,09 32,48 34,28 6,53 8,28 22,

14 13 Tau1.4a Etelä-Suomi, yli 30 ha (V-VI) tv Nautakarja I Sika- kotieläin Leipä- vilja-kasvin Nriljo Maatal.rahatulot mk/tila Maatal.rahamepot niistä uudist Maatal.kokonaistuotto. Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat!! Siipikarja 1, eläimet u Kotieläintuotto yht. " Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja " Peruna I/ Juurikasvit u Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht.!! Muu tuotto, Kokonaistuotto yht. " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokust Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Yiaatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha tr naiset " lapset " Vlaat.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha atalousylijäämä " Kannattavuuskerroin 0,68 0,81 1,55 1,18 1,35 1, sisältää myös johtotyön arvon

15 -14- Tau1.5 Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-I) tv I Nautakarja Sika koti- eläin Kasvinvilj. Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat ii Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. n Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

16 -15- Taul. 5a Sisä-Suomi, alle 20 ha (1-I) tv Nautakarjal I 1 Sika 1 ; koti- i eläin Kasvin,- vilj. Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot niistä uudistuksiin I, Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat v, _ 234 Siipikarja It eläimet!i Kotieläintuotto yht. / Ruis Vehnä n Ohra Kaura ja sekavilja u Peruna u Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto n Kokonaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Makse ut palkat Vilj. perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt It juoks. työt yht Maatal. juoks. työt yht.u ~ _ 294 _ _ 301. niistä vilj. perh. miehet " naiset u lapset " Maatal. juoks. tr. työtä t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ) sisältää myös johtotyön arvon

17 -15- Taul. 6 Sisä-Suomi, yli 20 ha (IV-VI) tv Nautakarja I. Sika koti- eläin Kasvinvilj. Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä hra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Kone't ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht.ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v

18 -17- Tau1.5,3 Sisä-Suomi, yli 20 ha (IV-VI) tv Nautakarja I Sika koti- 1 eläin Kasvinvilj. Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot I? niistä uudistuksiin u Maatalouden kokonaistuotto. Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat It Siipikarja n eläimet n Kotieläintuotto yht. n Ruis n Vehnä Ohra T Kaura ja sekavilja n Peruna n Juurikasvit ti Muu kasvinviljely ft Kasvinviljelytuotto yht. " _ 509 Muu tuotto Kokbnaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut , Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus: Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoks. työt yht. il Maatal. juoks. työt yht. " _ niistä vilj.perh. miehet " ---S : n naiset " lapset Maatal.juoks. tr. työtä t/ha Liikeylijäämä. mk/ha Måatalousylijäämä n Kannattavuuskerroin , ) sisältää Myös johtotyön arvon

19 - 18, - Taul. 7 Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (1-UI) tv.1972 Nautakarja- 1 sika 1 I koti-1 kasvinvilj. Tilojen luku kpl Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokeri juurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot'kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms. Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. Kotieläimiä yht.ny/tila. Maitotuotos kg/lehmä/v d, 1 12,39 12,83 14,05 12, N 0,8 0,5 2,4 2,4 1, ,2-0,8 0,2 9,7 16,9 30,6 20,3 16,0 19,8 20,6 26,9 17,5 20,5 2,0 3,4 0,9 3, ,2 0,6 2,8 4, ,8 0,5 0,9 0,7 61,8 51,5 35,4 46, ,9 2,1 0,1 3,9 2,5 2,0 3,4 0,4 0, , ,8 13,9 13, ,15 5,75 4,29 4,00 5,84 0,11 2,50 44,57 4,50 6,84 11,90 10,46 20,34 9,85 12,

20 Tau1.7a Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (I-I) tv Nautakarja I Sika Kes- kotieläin määrin Maatalouden rahatulot mk/tila ,'ffaatalcuden rahamenot u PT niistä uudistuksiin Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja n Siat u Siipikarja ft eläimet?i Kotieläintuotto yht.?, Ruis!? Vehnä ft Ohra?I Kaura ja sekavilja p? Peruna l? Juurikasvit I, Muu kasvinviljely f? Kasvinviljelytuotto yht. u Muu tuotto li Kokonaistuotto yhteensä /, Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilja perh. arv. palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt qi Wuut juoks.työt yht.?? ff.,aatal.juoks. työt yht. I? niistä vilj.perh. miehet 1? ? naiset " lapset?? Waatal.juoks.tr. työtä t/ha :iikeylijäämä mk/ha Viaatalousylijäämä 1? Cannattavuuskerroin ,61 0, ,65 sisältää myös johtotyön arvon

21 Tau1.8 Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv Nautakarja-. I Sika kotieläin Kasvinvilja Viljelmien luku kpl Maatal.maata m.ha/tila 25,38 26,77 30,20 30,36 32,18 29,38 Pellon käyttö % Ruis - 2,9 1,3 0,9 1,6 1,4 Vehnä 1,0 0,9 0,5 0,8 0,6 0,7 Ohra 13,7 22,5 55,0 27,4 56,7 40,8 Kaura ja sekavilja 24,9 22,0 26,0 29,8 19,3 24,3 Peruna 1,0 1,3 0,7 3,8 0,2 1,2 Sokerijuurikas - - 2,0 0,5 juurikasvit 0,6 0,2 0,1 Nurmi 54,8 47,1 12,4 30,9 4,8 24,2 Kesanto 2,6 1,2 2,5 4, ,4 Muu peltoala 1,4 1, ,7 4,8 2,4 Sadot kg/ha Ruis 2093, Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskim. ry/ha Maatal. omaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat tl Velat % varoista 19,6 13,7 24,6 19,2 20,3 20,4 Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila 13,60 9,29 2,00 6,83 0,50 5,32 Sikoja yht. I/ - 6,14 156,83 12,83-52,68 Kotieläimiä yht. ny/tila 20,11 17,61 57,06 17,30 3,23 27,32 Maitotuotos kg/lehmä/v

22 Taul. 8a Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv Nautakarla- Sika- Kas- Kes- koti- vin- ki- eläin- vilj. mää- rin Maatalouden rahatulot. mk/tila ' I I C Maatalouden rahamenot n i niistä uudistuksiin Maatalouden kokonaistuotto. Maitotalous mk/ha Nautakarja E Siat Siipikarja n eläimet _ C Kotieläintuotto yht. n Ruis n C Vehnä n Ohra n Kaura ja sekavilja n Peruna n Juurikasvit ft - _ Muu kasvinviljely n Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus '167 Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoks.työt yht. n Maatal.juoks.työt yht. n niistä vilj.perh.miehet " n naiset " lapset " Maatal.juoks. tr. työtä t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ,79 1,49 0,65 0,82 1,02 : 1 sisältää myös johtotyön arvon

23 Taul. 9 Pohjois-Suomi, keskimäärin tv Nautakarja I Sika. kotieläin Kasvinvilj. Tilojen luku kpl ' 3 1E 1 Maatal.maata m.ha/tila Pellon käyttö % Ruis Q.2 ' E Vehnä Q Ohra 10, Kaura ja sekavilja 7, ' Peruna ' Sokerijuurikas - 1, , 3 juurikasvit 0.6 0, ( Nurmi f Kesanto Muu peltoala "1, Sadot kg/ha Ruis _ Syysvehnä _ Kevätvehnä Ohra E 1 Kaura , Peruna ?, 1 Sokerijuurikas Heinä E 4 Sato keskimäärin ry ha C 2 Maatal. omaisuus mk ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms E 2 Maa Yhteensä Varat mk/tila Velat " Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä - kpl/tila _ 7.43 Sikcja yht., _ 2. 1 Kotieläimiä yht.ny/ti Maitotuotos kg/lehmä/v , 6 Kes kimää rin

24 Taul. ga Pohjois-Suomi, keskimäärin tv Nauta-karja - Sika. --t-j-- I Kaskoti- vineläin- vilj Maatal. rahatulot mk/tila Maatal. rahamenot " niistä uudistuksiin " Maata'. kokonaistuotto Maitotalous mkiha YI Nautakarja Siat n Siipikarja n eläimet , Kotieläintuotto yht. " _ Ruis!? Vehnä n Ohra n Kaura ja sekavilja " Peruna n Juurikasvit Muu kasvinviljely " Kasvinvilj.tuotto yht." Muu tuotto n Kokonaistuotto yht. " ' Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka 1) Työkustannus yhteensä Ostorehut Os'Jolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yht Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintal.työt " juoks.työt yht." Maatal.juoks.työt yht." niistä: vilj.perh.miehet it/ha 178, T, naiset " u lapset " Maat,juoks.tr.työtä t/ha Liikeylijäämä (-65) -329 Maatalousylijäämä mk/ha (529) 807 Kannattavuuskerroin 0, (0.66) ) sisältää myös johtotyön arvon

25 ISBN