AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978

2 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen TEDOATOJA :o 5 The Agricultural Economics Research nstitute, Finland RESEARC REPORTS, o 5 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMLA Kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 976 elsinki 978 SB

3 Alkusanat Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuk- sessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 976 Laskelmissa on lähinnä osittaiseen atk-järjestelmään siirtymisen takia tehty joitakin vähäisiä muutoksia Muunnetun alan sijasta tilojen ryhmittely suuruusluokkiin on nyt suoritettu tilalla käytössä olleen peltoalan mukaan Tämä saattaa poiketa hieman vuoden alussa olleesta peltoalasta ostojen, myyntien tai raivausten takia Tulokset on myös laskettu käytössä ollutta peltohehtaaria kohden Pinta-alayksikköä kohden laskettuihin tuloksiin tällä muutoksella on vain vähäinen vaikutus, sillä muunnettu ala on yleensä vain hieman suurempi kuin peltoala Myös liikekustannuksen ryhmittelyssä on tehty pieniä muutoksia Traktorin ja ajopuimurin eri kustannukset sisältyvät liikekustannuksessa vastaaviin kustannuksiin ja esitetään eriteltyinä taulukoissa 5 a 5 c Polttopuun määrät ilmoitetaan tiloilta verotuskäytännön mukaisesti kiintom :na aikaisemman pinom 3 :n sijaan Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta, so Roobertinkatu A, 2 elsinki 2, puh

4 2 Sisällysluettelo Taul Sivut Maatalouden liiketuloskäsitteitä 4 Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila) 5-7 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot (kg/ha), sato ry/ha 2 Varat ja velat (mk/tila), velat varoista % 8 - Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha) Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha) Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutilojen lukumäärä, maitotuotos (kg/lehmä) ja nautakarjattomien tilojen luku- määrät - 3 Lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot / Eri maankäyttölajien arvoja (mk/ha) 4 Rahatulot ja -menot (mk/tila) 4-6 Maatalouden uudistusrahamenot (mk/tila) 5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/pelto ha) Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/pelto ha) Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/pelto ha) Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/pelto ha) Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (mk/it) 9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ (t/tila) 29-3 Metsätyö (t/tila) TT Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eri- teltyinä (t/pelto ha) ja yhteensä (it/pelto ha) Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/pelto ha) Maatalouden juoksevan työn erittely (t/tila) Uudisviljelytyöt (it/tila) Salaojitusten yms uudistustyöt (it/tila) Sivuansiotyöt (t/tila) Kotitaloustyöt (t/tila) Asuinrakennusten uudistustyöt (t/tila) Talousrakennusten uudistustyöt (t/tila)

5 3 Taul Sivut 2 Tietoja hevostyön määristä 38-4 Tietoja traktorityön määristä Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma traktori, lukumäärä Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t)- Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä / käytetty vuokrattua ajopuimuria, lukumäärä Tutkimustilojen lukumäärä 3 Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden luovutus yksityistalouteen (kg/tila) 4-43 Puutavaran käyttö (k-m3/tila) 4 Maatalouden liiketulokset: Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/pelto ha) Viljelijäperheen maataloustyö (mk/pelto ha) Maatalousylijäämä (mk/pelto ha) ja kannattavuuskerroin Maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %2 mukaan (mk/pelto ha) Maatalouden tuotantokustannus (mk/pelto ha) ja tuotantokus- tannusprosentti 5 Maatalouden liikekustannuksen eräiden erien erittely: Poltto-, voitelu- ja lämmitysaineet (mk/ha) Kaluston poisto (mk/ha) Kaluston korjaus ja kunnossapito (mk/ha) Vakuutusmaksut (mk/ha)

6 4 Maatalouden liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-, kovaatimustatässä monisteessa esitettyihin liike- kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike- kustannus ilman veroja Maatalousylijäämäs kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen oman työn arvoa Maatalousylijäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maataloustyön palkaksi Kuten jo mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen iitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus Tuotantokustannusprosentti2 tuotantokustannus x kokonaistuotto

7 5 Kirjanp i to ti lat keskim ä ärin co LC d" ao r- -\,--ioo OC\ O C\ ( C-- C\ LC \ Cr\ co r-- r-- - c<- r CU CT (,) \ Li\ r r-- cr CT", \ Lic\ c) LC \ fir\ cr\ co r-- \ r-- r," C3 C \ co -r\ fr\ \ -fr-r c oo -zt r- \ V) c:s LC ir \ r-- r LC\ LC c LC cr) r-- LC LC,z- LC CY V) Cr') C) Ci \c) co r-- r-i LC :" \ C r- r--- ft\ o C r-- D \- --r) co r<- r-i LC LC\ \ t, VD r- c\ c \ \ \ r-- C r-- r-f \ V) 3 cj- LC "-- rr r() cc) "J" :R3 r-- () r-t- Painotettu kes kia rvo d,-- F- n3 : r-w iii -4-D "r-d r-i M :3 C/2 CD /- : E4 d tvg n alussa rd --D,---, d d d d :3 CD P- P- Joutomaata Yh teensä d Pe l lon käy ttö % peltoalastag *** e ****** OOOOOOOOO Cd : n-3 d,m, cp,m W F- Clii Cr3 +D 'r-- -,-3 d + '--D +) () :d d F- Rli MgdF--'fid 4- elel f-i 3 -, F- M C),4 d 33 - U2 4 ezt +) rd (r) w,-- : Ct,SZ CLS +) g- :c-d g F-, 4 n3 ) o P-iCJD 4-

8 Etelä-Suomi Sisä-Suomi i - V V V - V V-V (- ha ) (-2ha ) (2-3ha ) (3_5ha) (yli 5h(- ha) (-2ha) (2-3ha ) (yli 3ha ) 53 2 ' [ 46 r: 25 go i; i , L ri : , [ , i co \, t---- (-- r+- C"3 LC t--- (:::, LC\,, - ("M \ r--,z- sl- \, "-- - \ \ r'l C \J 3, CV (\J (\J CV r-) r-- r-- t"-- \ \ C--- cv,-,-- co cv cv co (^) r-n - \ \ \ -fl,-- c r--,--4 c 4--4 o r-i fl \, rcl k, \ Lr) CQ r-i -- LC r \ r-- cr) \- ':- r-q C\C\,-, \ crl r--- a) \ \Q r \- 't r-- -- c-\: c\4 \ :3 c:: ii" i-i -r" U-~ ir \ oc) cr\ cv - r-- -zt,-- r--- cv (-,-) C\ rrl Cr\ -Cl ri r- re) if \ 'Zi- e"--- t--- r-i c\j \ \cp r-,-) co rel C\ -f ri t--- t--- r,-) \D r-- ifl n'-) \ ri) 'Zi- r-- (---- LC \ /4, cn \ \ "--- rrl Lr\ rel r-- t"--- C\- r-r) r+-),z-,-- \CD C" \ r,) L-- rr") C--- \ Lc- (;) r-i cr3,---4 c\ r---- C--- --,-- r-r) r (\ (+") rcl r'") c\i (- `,,, _Cl r-- \ \ r--, J-,--,--re) c \J c\j /- (-<") rai co (-,-) r,") (" r-i r{) C--- O' r<- C\ L- -- C rrl rel,-- r-- r+-) re '-,-- r<- r-- re) GO rrl C-- r', C- 'o r,") r-),2) CV C LC \ 'Z- / ri, rr rrl -rl C\ C\ \ t LC\ -- LC\, r-i cr) r-i "-- "- 'd" cr\ CV (\ ifl (-4') \- Lr) C\,-- rel -rl rfl d' cf) - -, 6, A-D ed :a3 O +D 4,-4 r r W P-4 P4 O :-: r 4--) c43 r-4 --) rtj :-- rl - (3 4, Cdkr g,:cti k nr3 (f) : - - :n3 () C'd : Ei Joutomaata Yhteensä Pellon käyttö % peltoalasta: Cd i--,-- cn --D cp,,w co cii3 a),m r-- W -- c43-, F- cri - g - ' D - f r C3 r D P : 3 g k 4, P4 g k fi 4,4 4 ki F-4, k g M P- cf) c43 cr) Kevätvehnä cn

9 : 7 ' r r-i C \ C \J t(l CV r-i Lr \ 8 r-i c r-- (:) r-- (< ri ' Ls- \ (2 i e,--i c Le-\ r-- em Lr\ /- 3 CC) rl ri f-',-- C-- - r-,'") OZ) ''z" -r d c-) Lrl 'c - cv Eteläohjanmaa J Pohjois-Suomi _ --, r- r') C-- c \D rrl :j- t--- rl Cr-il c,z- <- L rrl - r-i CV cv C-- d" c r'r) C \ Lel ri co t--- C \ c s re) dl- L VD L-) cv \c) CT 't- \ tfl er) e-'-) C \ r- - \ LC-\ :}- - CV r- \ OC) - f- fl \ LC- d d" L \- o ('3 \D 'zdrel \ \ 3 CT r'l ct Li- \ ' ri,-- \D \ rt'l t--- 4,-) (\ f \ rs- \D ' r<- ) r-- C--- rrl C\ J- C "- Cr\ r--4 C \ \ ifl C \ \ \ c e\ ri C--- r-- Lc-\ r-) cr\ sle 8 c'r) r'l \ l (' \ '- r--- - LC- Lel tf) rl \ Lr\ ]r r- c\ r<- CV CV --- r' - rel r'' (T o c) cr- r-i -\ LC c C: CY\ em cy\ \D Lc r+- ) C\ CT ul, t- Lt d \C) ce\,-- \ r- GO Cv St- ri rl -( t-- ii--\ r--,zr ill r- r'l ' '] (:),---i ('-3 r Le\ rl o 'c l- r- Cy \ -----,z - (,-) fl,zt- -t: d" ri CV r-r) rt-) Le \ \c) -' L\ cr \ r-- nr) rl - L--- co ",-) \ 3 '] r(-) (\ O (T (\ cv CV ',-- 3 ir \ sl- \ \ CT o -\ (V C \ C\ LC C \ Cr\ -C ri re) r,-) v:3 L---- ct ') F-A -\ r,::- r-i c rl \ -\ \ r- \D 4,-) C--- t"-- o-- 3,-- -- Li- (T d" \D rrl rrl if \ C--- \ te-\ r-n co CV (,) r-) CV et \ : \ :Cd : en eri r-i n3 Q) P- Tutkimustilojen luku 3) P4 : : CL3 Cl) r = aj aj ]dl ui d 5zo d s fi rl : ([3 3) }-D Yhteensä Pellon käyttö % peltoalasta: -) aj,-- aj aj ) aj,w W CD m e co r-f ci) d (3 :/3 -,:::, al c 3 -p 3,e -D tr-d o cij r-d a) :d3 F- -t- P4 : en d F-i +' :d rg F k,-- W F-,L ell ecl d o rd PO4C-cf-)M +' ccl Cf)

10 ' o Lt-\ c \D \D,-- Lf-\ "--- V \ --- V V cn r'l -- LC\ V rfl C3\ \ C CT\ V c") C- r-- r--,-,-) r-,-) r-i r' LC\ \ c r-< \ -- rrl V --- LL\ C r'l, c'l -4 \ V nfl V LC\ \ re) \ \D -r r\ V " \ \ 3 rrl V cr) Lf ad C \ r-- -C \ r< r-i rl C\ rl \D -- Lfl Lfl t"-- -s- LC\ ("<\ V --r\ il" '- Lrl ( t-- rl \ V sj-- LC CV C--- Ch C `- Oh V) C \ V) - rrl T-- r--- \- cn - -- r-4 rl LC t c--- t-- \D -- Lr\ \ r--, LC\ c /4 J- -- rl r< C \D rrl C ' "- rel C r"-- ri Lfl - C-- C\ ' Lr\ Lr\ r-- V- - Lrl co r-'-- c4 \ C3\ \ V'3 \ ) Lrl `--- Ch j V) \- CJ r-- C cr) C\ cfl \ - - r-- rl r ) V d 28 9 ' \- \ f-r) ) \D r-i \ c r CP r'l c'') \ V Lr-\ rrl -,-- LC\ «t- i-i Cr\ -st- -zt- CV,--- C) r-- Etelä Pohjan 'maa r Etelä Sisä Suomi Suomi Painotettu keskiarvo 3 3 5\ -- cy\ C Ch Ln oo cr) ir-\ o \ \D - C3\ - L- LC V r r-- LC\ V V GO,z:- '- -] ---- r4-) L- -- Lfl r'''') \ c r- 3 rel C '- CV LC\ r'-) (\ -C CJ r-- r-- LC\ r- - LC (-4 r-i r- rl rl - ri r "- C3\ cr: r- (JO r- ) r---- c\j crl C C--- a \ \ \ l(:),-- t"-- - co r," -- - ill r-i,z:- \- co "-\ o- rc) C \J n st 'S-,- rrl d 2 cv -i rl LC\ r--! Cli,--f ---, ed d --, --' -- rg i - -",,, -', r CD, -F r 4, --' W,4 --) ed u) - M ' ' X g X g :cid V,), p : d - GO - r-i i : () Cl) W 2,--, O,-4 c3 :,M g Cl) g 3,-- : W, Cl),M C) j,-- 4-, W W o w g, 3 Cl) eri g +" 'r-d X F- Cl) r-- M Cd r-- rl -, tn --, +' () 3 u: 3 4-3,M 4,-- k,-d 4 r-i,_ F- 4 W () F- fi c3,-w >-, f-i,«r-i r- rcl g - i Cl) "---, d ', ', 4 4-=' -- - u),m Cl) :c3 g- --! Cd Lq 3 :3 w : ) r-,- g,-3 r c;:3 r-- 3 : g --' C) (3 +' 4 ri 3 r-- 3 -,- 3,, ''' P- i> +" d --D 4 ca,-- d F-- g r-i,-- 3 o :3 o r-i A-D cii3 () Ca,-- ( F- r-) -, :: : -,--' cf2 P,---i,> d El cf) g Ei M 4 cri,- -4

11 9 h, rel t-- \ r-- LC C\ \ --- Cr \ dl- C\,z- --- Lr\ r,-) re) \ \ L- "-- \C) -sl \ r--- \-C) ' / 4 ( r- c re) - 4- cr) \ ri - LC C\ "-,-- LC r- / 4 OC)»»' \ re) "--- Cr\ : En,- LC LC\ f-- \ L-»' c V)»' \ ee) ---- s- ri rcl =-- \,c) ---- co / 4 / 4, \ \ U- C/ 4J /4 r--- / 4 LC Lrl \ \ ( LC\ C--- '»' er) \D 3 C--- (\ \ -- f»" ri,- `LO r-' r--- r-- f--- / 4 \ cr) c r- nn e'l \JJ C \J lrl ( a tr\ Lr\ 'zi- CC) \D cr, "- C-- LC- -- \ Lfl (e),- r--- rel ri cl") (\ L-- - c'l r-- r r-- tr, t- \o \o / 4 ("<") LC (V d r / 4 ri "- rl dt- r-- tr) co - re) cr\ co 'c- re) / 4 C-- r+- d' C- r \C) rrl co Cr\ r r-- r-- C\ / 4 / 4 Lr\ r,--) h- C---- tl (\ r--- \ "-- C\ n L- re) c+ ne) r- LC\ Le \ -- rel d- cn r-- tr' /4 e'l r-- LC trl o-\ cr) co tr\ dr ' - / 4 h-- /4 \ "st- -c\ \- r-- \ re) co tr\ v, U- CS\ r,-) r,") LC- r-- r-- 3 r--- r`-) \D C ,-- Cf) : r o P r--- \ \ L»' 4/ 4 ri L--- C/ 4 / 4 Lr\ re) ( (\J r-- c'r rl rel t---- ' r- LC / ch r-r) rel LC\ szt C-- e-- C-- Ol CC) v:) co co (-,-) r-- ri r-- / 4 \C) r--4 r-- \JD \ - c (-,-) / 4 '- /4 CC) -- d' r- t-- \ / 4 -\ 's-i" LC\ co,zi- r-r r,- OC) Lrl /4 d" \ \ L\ r tr- \ r,-) 4-\»»' LC \ t--- C v3 --- 'ct- LC-\ \ \ d" \ / 4 r-, (:) C/ 4 \ cr r- r-- / 4 /4 ( t"-- "- \»' co ct-, r»") r-- \Cr st \C) \ re) \ \C) -- G»'\ --- / 4 / C--- 't- G\ r, -\ rl \ LC\ t- d' re) ) r- re) C\ r--- r- \ ri,- rel re'l \ r--- Lt-\,--] co '» re) re) dl- ri r») r \ L( e'l re) kr:, \ rel \D Lt-\ -\ r- r- en - h- \ L ) - C--- rel '* \ -- \ r d - -\ r--- r-el CP -- \ p Yhteensä () Velat varoista % Maatalousomaisuus ja kalusto a U --) 4-) Cd C () () Or-i cc3 Cf) U) 4-) rcl r-- 4, *-) F- > : Cr3 4 Pi el) Yhteensä Maatalousrakennukset Yhteensä

12 365 48, (\J r-- C-- \ Lr \ CY\ LC \ -,z}- /4 "/4 C--- dr- C M C--- -( r - C--- \D C \ r-t -(-\ \- % co r-- CC) /4 -- cr -\ -\ \ r-i,-- c -), Lfl LC\ zi- Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi - E rfl C\ 't' \C) oc) st C--- tr\, CC) \ ) LC\ L(, co Cr\ /4 ct dl- ' C \ C--- c'l C\- \ rfl \ cf r\ r-- C-- C---- r-- n'l ' r--,- CC) \ r<-') \ - /4 fl r-,-),c) \- \ \ rc) \r) *--- \ r-r /4 \ rf) \ -- Lc--\ zi- [-- r-- :- Le \ /4 L(' \,zt- ( \- "--- C-- r-- r-r) C---- \,-- e -zj- \ - r+- '"D cl- c--- 3 z)l- LC,--- r<-) r- Y- Lf LC \ c'l \ LC\ co rel r() \ i-i,-- - \- LC r- dt \D \ d' \- \- \- \,--- r-- re) cr- \ C\ \ rrl Lrl LC \C) rel r--- \,--i r-- \- OC) co --, \ co r- sso (\J - C-- C/4, r - Lc-\ d --- \ 'D Lc"\,--i - oc),-,- r") LC \ r--- rl L\ -- cr) C"-- /4 (\J =- \ r<- L\ (" -C C--,- -C c \ c-- \- \ r-i \D r-- r cel r-i LC LC co ',-i /4 cf) C\ -- C--- \ C-- C \ LC LC\ "-- r-c) rl nr) 'U\ co r- C lfl (\J Lr C \ -- L r-- r-r-) \D,-- r-c) C\- r-- i-i G\ (---- c r''') C)\ d" \ LC" \- -- \- \C) r-- r \--,-i 57 (" fl r,- -\ co r--, ifl \ f r-- CC) dl- \ C-- \D C--- LC\ up r-- \ C V \ d' d' \ C r--- OC) ---- C-- \ \ ", CC) - r+- LC \ LC l Cs- LC (-('4 r-- r-- Lrl --- ' C \J szt \ MD r-r) (-) t- '' r-- L(' r'-) rf) -sj- rl c L,z E \,-- cid ca --p :cij U) () W W,-M() a) j,--i (D,-i -i-d --' 4 - CD () -- -,-- ( ca 3Q3 : r --' --D Cil (), a3,--,-,--i (4) \9 -ica k C3 > (4) (3 4 -,,, () i r 4 j r-i CT3 aj 4 o ---- ''--- e,m --B ) w 2 :a3 r- W --D --' «3, CD, -i-d 4 X 4,s;' --) 'r"-) d -4 : r-i - ct --D,-t -, ca,--,-d W C) Q3 F- --' g f-i,-- M E-- cr) --) ri 5 () i --D Q3 M CC3 c--- c--- cc3 c'd :Q3 : w, w CD W W -,--i r-),--,- 4i () --' d k n, -f-d k,---i i fi ct3 :,-i r- Pr E,_ Pi - o -F-' k,-- r-d Q3 ",,, 44 a) --), +3 CD o4 Cf),4 Q) :Q3 j4 (D, k, 4 F- E w : c--i --D +

13 , Pohjois-Suomi,--, C a ' ri re) lf tfl - ' i d' Lf\ -,--- r-- t"-- Lf \ r-- o - (J f-- JO L, C--- cj- cr3 E-i Eteläohjanmaa Etelä-Suomi Sisä-Suomi Kirjanpitotilat keskimäärin - r--- r-- \- \- ass \ C-- cr) cl- C\ L( ' \ D r-- `- C-- LC rr\ szi-,:-ko LC \ C \J rr-) r-i co r--- rf) Cr C,-- r n r-) c<- ir\ ',;- r-- (O \ r') rri C--- i C-- C \ -- re) r,, (;) <-<-,--i,-,-) tr\ r i r-c), co LC S- re) (\J Lf cr) - j- cr) i-r) r'l - r-- -\ oo "-- C \J ('\J r'') rcl tr \ Lel, rl L(\ \o l_r\ cy - \ \ Cr\ ' t-\ Lc-\ r'") t-- ' " \ LC \ Koko maa c\i,-- ln t--- r-r) c\ -j- (-, i co re) (:) (-c) h- - :- c (-,-) (T r-r), Lc-\ C --- rrl, ' c\] r-- Lr \ -- U\ - r-- Kotieläimiä : :::: :::::: : 4) ::::::, ::::: ***** ***** V/ ***** ***** X a X cid k - --c -D X \ ) u,- -- U r--) \ Q\ \ r< : S-- rl, -i-d --' -e CD d r +' W (O+ : X :: cid --, --D rei k () u) k cu (ll,_ cu k to,-- 4 -i-d ++ F- : : r-d, 4-) k F- E ::: :: Pi k --D dl cid U dl r o --D PLi S Ci U k-- Yhteensä nautayksiköitä : : : r-d rl cii Karjantar Maitotuotos cii UPi MP Cli D : cii : ui r7 : U S r-d 4 u :o k cii : X cu - cii () fi O :o joilla ei cii

14 2 ` c \, ) D Lr\ \ co r--- cv \rd,-) vd o i d'' \ r o c o co \o C\,j- nfl (") t--- LC\ tn cn ur3 en i \ [ c --(«' LC\ Cr \ e "--,- lī r\ r Lfl r C' ' C, r<-) -f \ t"-- \ "- rrl Lrl \ ) c C \ \ t--- VO ts- r--- v:) vd \D Le\ (\J (- Lf LC "--- \D a) ) - (-<-,Z- t--- n Le\ ci) \ i "t" r-- \ r-i o t--- ' - LC r') d V) - \ - - L \ C\ d i i \ Lrl r<-) f CV i-i c cv,-- 's:t- \ r-i t-- VO f Cr\ r-- r- C3 \ \ t-- VO r-, i C) CC) \c) V),zi- r--- t--- -zt- co Vt" in 6 \ cv, vd cr, in o-, cc) C-- \ \ \ t- 't- pn --- tr- \ irl -- V) Cf) : ) r-= i "-,-- -- e Lc\ co \ \ tn co cy\,--i - C' 'f 3 (" n cc) U\ ce) \- o V) r---,- en t-- v3 \ isl Cs ("- tn 3 \C) )) t-- t-- - r()cc) -' d" 3 3 \ C \ C\ - -' \ C\ \- r-- r-- '/- C-- i "- :- (<- r-r) c\ r(-) (V in en od r- L) \D C \ -- "-- \ - n3,-- -, P4,4 : : + +3,- 3,- m --) p, CD d Pl - r- e-m F- () 4 4-D,,,C' +:) :3 4 :: :- :- w d Pi,- r 3 \ VD d :o : 5,_y -- --D ei),-- w 4-,, : 4 :: W 5= 4 \ rel CV 4 - d ) U) ed V) U) - Cd --),M -i ( D d F- --, : : ct3 +C w 's -- f-i 2 = :: '"--D : cr3 cn w,--,- - CT3 3 --p P P- CD > d --) M W cn - : F- : ud 5 r--4 CD (3 :3 :cr3 :cii f-),g,m r--,,_ -- n3 --D Cd 3 'r F-,- ' czt c,,m E d ct) P4,-- (3,-M,-) ed ed 9 'r-d F- F- :, :cr3 co (), r-d +,4 [) (3 C3 Cl) :,-M g- --) - p :ct3 --D,M 3 cii "-D () :c+3 () 4 --,9 : D,- F- E- d,-- d r-d 3 +',- PL P-

15 3 Pohjois-Suomi V V-V r-- r-- r-- C--- Lel C LC -- `"" r4 LC (\J LC ':t- \ Ch - \ LC Lr\ (\J \ r-- C-- LC cl- re) Lf e 'C r< Oh :t- r'fl,-- \ C- cr) \ \ ' \ ' \- r-- LC\ cr) C _C \ [-C \ \ \ Ī- r-- (\J C3`, C ' ` -C- LC LC C- LC \, LC rrl r-- C-- ',Z- 'Z- CX) \ LC \ sr (3 '\ \ r'n,t \ - r- t-- dl- C---- \ ct- r-- Sl r--- F-,s ch -,t Lfl (V -- ` LC r- \ CV k \- \- r- r- LC \-, r- C- r n \ cl- rr C \ LC rl \ -- C \ \ \ Eteläohjanmaa >, C--- C- Lr LC r C- Lrl t's- \ r- dl- Cm \ cr) ch \ ' "- rel rel CT \ C\ r--) r- \ --- r_i co r+ r-- -- r-,-) r- Lrh if \ r- \ r- Li-\ 3 S l dr C \c) Lc\ r-r),:i- "Sl- \ -- dl- ' C- '''` \ i Lf LC o '''-,,-,:t o O r+ ` \ ` es t_ch,z- r'l '- dl- \ Cm r-- d- cd r- Kotieläimiä * ***** --D, o i r-i **** r() ****** -e a ****** () F- r \D 9 +, -{-, o, ', g-i o,--,-m :-- :: :--,,-- rdr- (J) r-- r-- )3 ch \ \ \D P- C3 : S a) r-- CD? : t-i :: cf) ra D - ' re) a) icd cp ED P CD CD F-,Z A-D +,_ S ca : o :C3 F- rd k +D, -), M o ra PA k --D CD ca P4 P4 C3, -r 4 U) U) -- Yhteensä nautayksiköitä Karjantarkkailutilojen lukumäärä : Maitotuotos CD r-4 cl) P- 3 r4 cii : : F- :,4 S (3 W rp ew r-d [-D k W : r9 fi : E- Eri maankäyttölajien arvoja Puutarha cr3 o

16 4,- E g cn -c-,--d 4 P- 'D (\J VD, 3 CV C-- r-- VD LC \ n LC rl C\ C--- \-,z- \ ii- \D Le\ Lf r "" OC), " -\ Ln \ \ \ CV \ 'SC \ c \D \ r-- co r-i Ln mp mr) LC ri r- C\ r C-- CV r-- Etelä- Pohjanmaa Sisä-Suomi Kirjanpitotilat keskimäärin, \- C- C-- :J- si- LC \- C- (Y' 'zi- C- Lf i-i CV LC r-- Ln r-- \ c--- \ t"-- C_ U-- "--- irl Ln \ --- \ \D ',Z- ' ',---i \ -- ' \Q c rt") ' r-i C\ r-- -:-\ t--- r-i C\ c r-- f O \ \ j- c;c Q' (\J \ CV C--- L \ \C) --- LC ri \ \ "--- Lf V::) - \ \ Ln co Ln -- \ 'SC r-- \ C \ Ln ('-),-) r--,- C,:j- -- r L- r-- r--- o' L-C \ LC l `- \ (-,- - Ln Ln \ r- mp Ln go -J- C--- C \ tr\ cr \ r-- g \D d" W c \D i ce C\ r-,--i :a3 C- CV r-ri Koko maa VD C--- -sj- C-- \- Ch \ \D -- rel r- ' "i- \ --- CV,-- \ \ r ) C"-- rcl \,- r--- 'il C \ t-- \ \ \ cr) \ C--- al LC C\ OOOOO -- D -p,,g, ----,, n3 C/ : til ell : - g : co W, m : -4-',--W Q) U _ Q) Cd a3 :,-M rg w -p rd 4 () 4 F-i 4,_, -- m - eli (i 3 g; n CD 2 C CD 2 CD,-- CD ::: -p ta C'd rd F i '",-, ---''', F-i C6, ca M ca,-- f-i M ca i- d Cd C/ --', -P np g g a3 - "- CU i4rcq r- a3 U2 m ca rd rd f- 9- U g ' -- g k r-- : (dr : g : Ul W, C/ r--- - g u2 ta -- d > en - a3 rd a) r: d U)r4 Cll U2 -,- Cd c3 P f: a3 d M E- W

17 , 5 3 cp,- C) \ \D -- \ (-\ 3 Li- \ dr r-i LC c f \ (P -- \ \ r--- C3 r-- szr C \J dr :T -') r \ Cr\ -( \ co L- r--,-- G\ \ -Cl rl ri co \ - \ CC) LC \ -) r-- t--- '- O' r (,) -- trl r-,-- C LC ( tc\ -- Lir\ m cr\ 3D m \C "--- ("- r-r) :3 \,-- rel cm a\ Cr\ t"-- \ r- co ccī -- r-- CC) Lel,z- cel ril,--- r-- rl `" G C--- (V LC c -,-- \ ' t-- oc) \c, r,-) Lt- \ r---- (3\ 2 55 szt O\ -- re) r-- L(- -- Lt-\ r-- r-- :- \D ri \ rel -(-) -r C t--- "- ' -- cr\ C/4 cl- cr C \J (-V --; -- szl- (3 \ C- \- t' ii- t-- m C) co m LO Cr ) \D, - r-- L - \ O\' "st CV LC (n CU 't' -- \D LC sz:- r- LC r-- c- s:i- 't- \D Lr /4 'st C \J \ -- \D t-- /4 Lr\ \ CV CV CV ,- 2 U3 CT \ cr\ cr\ l Lr, - \ r-- \ Cr) \- Lr\ dt -( "st c - r-- -- L \ Lr\ \3 k r'l r-, :- C----,:t \C) C--- " t- - r- \ \ 'Zi- -- cl,z- Cm t -zt \ C \J U-(4 \D ri (-<- d' i- - ' r-- "-- VD ' C \ C \J r- \ - -- dr C \ \ rel O' -') \- ' --- \- st" --- Lc-\ ) Lel r'l '" \ CJ- 'Zi" ' t--- rrl LC 3) r \ -z- c - M3 \ Lr\ C M r- \ 3 \ 3D CC) ' Cr 't- 3- /4- ' ' Lr\ cr, ::- O',--i ' re) co m /4 --- i -- LC CV rl \ -- rrl \SD r'l (' Lr\ m "t" - m ! P Y 2 43 o tn (3 ad 3 3 W Q) :-4a -: -) --+ cu cp W 3 :3 +D cl) --D CD Ori A-D 4" X o c, ), -f-' j 43 o co r-- C M 3,- ' :(3 Cl2 +- >- co,-,w o m o --D ----,m g 2 '5, :) Cd -i ' CD - -D, i -, : ċc d rt - ( ) 4 -- P d ,> - 4-D --, - tu co u) -3 to 4-D (+3 f- ) cri 4,c3 g F- /3 ' u) 4 X F4 -- g --' CD rl X Cn () Cl) r-) Cn ' rc3 -- ri,-- CD --D '- ' i : g cr ' W - -i g 4 '> u) 5- F4 4,--4,c3 u),- -i-d g,- --,_ X o

18 6

19 7 x ) Viljelijöiden saamat välittömät Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poh- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poh- avustukset (mm katokorvaukset)9 maa Suomi Suomi Pohjan- jois- maa Suomi Suomi Pohjan- jois_ ei investointiluontois t avustukse maa Suomi maa Suomi Maatalouden kokonaistuotto mk/ha: Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin, Maitotalous autakarja j Siat Siipikarja Muut eläimet Kotieläintuotto yhteensä Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja einä Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytuotto yhteensä , Puutarha Valtionavustukset x ) Asuntoetu xx ) Muut Muu tuotto yhteensä n n % 6, Kokonaistuotto yhteensä mk/ha j !,, -; - -p" -st,gm asuntoedut ; r t

20 8 t CT\ OD U- Lr\ ur\ \ \c, \ r- t_r\,z- \(2) r-- 3,zt-,z- C \ cr Sisä -Suomi - C) C7\ LC (\ C t- ad \ C-- L-C \ cr\ cx) C\,C) OD LC (i O- 3 LC \ \ Lr a) L r t (r) C\ C\, -3 - " r-- \C) rel LC C-- r G\ Lr\ c\j st-, rt) 'Zr Lir C\ C Lrl \ - t tr\ C\ a) d"' C \ C-- \S) \ r-- C- LC LC LC [-4 \D r-+- C- t- c "-- r- LC r,-) C\ LC " LC- lf- 3 - rc) LC C7 sr d7 LC r-i Ø Q crl LC Lr\ c\j r Lf C CT\ - T r-i r-i 3" Etelä-Suomi C \D (\J r-,-) rfl C\ oa co C\ ( rfl C\ \C) CT\ r--) C LC (") ts- C \c) u-\ tr\ c\ U- \ trl \el ` \ «=:t- c\ tn r-i rs C l \ "3 \ LC C C\ c\ Lfl \X) Ln CT\ co -\ cx) \ -C r-r3 re) rf) C\ CY C\ C\ 33 U- c Maatalouden kokonaistuotto -p C/ Cl) «3 a3 -r -),-- F- :ca 5 -p - W Kotieläintuotto yhteensä ***** ****** ed r--) e G 5 a) [) (3 U) --) cr3 :«3 «3 :«3 ri rg ) () 2 M P- Kasvinviljelytuotto yhteensä 6 o 6 : : ;3 Ci) o 6 () 9 a) a) Kokonaistuotto yhteensä

21 9 C\ S \ \D lf\ \D LC t"-- \ \ LC LC \ OC) -\ «<z- \D Lel r, Co /4 \ ri r-n C- C\ r-i L' \ r D " r-- t-- r-- r-i r-) C\ P Lrl G\ V-- \ r-4 (--) ce) rri Cm -\ tcl l_r\ - c \ rel -\ ri C- \- C \ \ C-- \ rl \ \ LCC \ 4 _C\ t-- C- kj:3 r<- \3 cf" C- LC Lir\ d c-- \- \ (' r re) \ C \ C Lfl 4\ \ \D \ C / 4 LC CJ\ rt t-- E cv \x)ir 4- CY\ r-- \3 \D rel LC\ Cr\ LC\ r-i r-- r-- r- r - C\ \ tao C r + \ Et C LC LC \ CY \ \ C\ c r{) r-- in co re) - c c CY\ \ r-) t- a\ \ C\ \- C\ r \- rrt \- L\ \ re) \ r O' \ C L\ L\ (\ r- dl- - :a3 : C42 : ct3 o Cd CD f) C/2 ai rd g :o r-- 4) ) CD,M 3 en ( ) Cd r" Maatalouden kokonaistuotto a en ct3 Ør, --) f- : a3 r-- a3 P r ct3 C43 Cd r U2 U2 Kotieläintuotto yhteensä o o +) 9 "P ct3 -p -f-) a) o CD a e ''J _ e,--i,--,, crt ) +) 4 %d,-) ::, ),-- (,- crl (3 ri] o r--- Cd r 4 a) ed -M : :crl g en ea g f-i g F-i --D O3 +) (t Z F- ri F- M {: Cl) bel MCC3 P: CD P- () /--) di zn a3 Kokonaistuotto yhteensä

22 4U Etelä- Poh- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poh- Pohjan- jois- maa Suomi Suomi Pohjan- jois_ maa Suomi - maa Suomi, Sisä - Suomi :,--i,--- +D ra- u) Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskim äär in rl \C) r-- \ co r- \ Ln Ln \ -i - mc) c rel L(l,z/- t - r--- C- eli co C-- LC - C---- r-- C-- r ,-i Cm r-i r--- op 3,z- cr, co - r-- r- crl o r Cs- \ C\- -C \ \ Le- Lt O r--- rrl Lt c L\ c: co ct C- eli ' el CT \ LC\ \- -- Lel c,-i OC) cv r'") O,---- \o,---i lf \,- d' \ r-- c\ r--- r--- r-) '''r :;-,zt (3 O Lel, Ln Lel --- r-i - - c-3\ -c- \c3 c Ln rrl \- --- \ \ 3 \ Ln L t--- \C),-- r- -C\ -- r--- "z:-' r+ \o r'l r") \,- ' ) LC\ t"-- r-- c\j szt,-- a c::, CC) r< O r- o r-i \o \o r'l r---, - L- \ rr'r cf) r - (\ C\- r-- rcl -- Ln \ Lc-\,z-- r-r) o cn i,z- V) (:) r-- -l \D C-,zt- \ Lel f--,,z- \ -,--,--,-,,- Ln \c, c- Ln oo r< r-- LC\ (--- \D r-- Ol \() r-- ) - \ \ ':-,- C:r -i -,---i - \D d' Lel,--4,- j dl" - ce \- -4 Ln r-- oo Lel -- r'r) Lf 3 rel LC\ \ C- r\ Ol r-r) (X) \ r--- (\ rrl -- Lel -- Dl LC\ \D \D C- mo - Ln Ln \o r<-,---,--i f \ c sfo \D \o c dr t----- ' LC, \ c ct J- Ln 3 j- lr \ Ln - \ Ln rl Ln vo c\ Ol o,m 3 b E \o o oo,-- -, t- - \ d" r'l r- co r'l (' rrl - \o rr t--- '- - -i--,- Cm r'l \ r-- (r,-) r--- r-- [--- r-i \c) \o,-- - rrl \D -- c L \ co Lfl Ln co d 3 L F- d,- > (i +D () r-c3 g +D,-,- Qj --, ai 4 ---,,,c C'd,4-6 4 :3 u) - CD 4 o (2 o r-- - (3 W () g d,--),--) :C,3,--i k k : --,-,4 P-i V?, d r- 4 C, Cd - ri ci = : u) g cll -p cij,-c r-- 'z, i--,, r-d () --D r- 2 - >= cr3 ei) r) Cd r,i,m : : g,-, cr) cr) g k g k -4-, 4 k F-i () C ci,) o P- -, '''-' --' V,' ' / ' :Qj cr),_,g " -p ()? - -- cli e- k : -!-- P- V -,? ci) ei) - (3 - (/) g-e g 'd ce3 i,, 3 rg m : W +3 A- o 3,4 F- '

23 2 ---, \ \ k(3 r-- r-- Lrl r--- \o --- en t st C' c- t--- r-,-4,-i ko co ts- CV sr,- \ C\ c OC) Sisä-Suomi in ts-, r-- - -st r- r-i r-- ' (f) (V \- \ o-\ \c;),--] r-r -,- " -C - cv r-, c\j (3 \ r--- (:) ct - "zt - \ (2, st cv \ - -\ c 'i- C \ \o,-i Lf- Lrl d" \- c\i `Jr-i c CV \- - C -- r--- ic-\ i rt- c \ \ szt r-- -st st r-- \- C \J \ co r< l \- r-i - - Lc\ LC\ r--- c r--,::- -st,szt c co r-i t-- c \- \ - -r- r-i t-- Lrl r--, fl C'-i \, t--- k- d r(") c'') ( \- -' CV \ L\ G' -- c r-,) L LC\ \- -' - - \, Lfl s:- \ c t--- k,t C-- Lel C-- ' rrl L Lfl C<,---t r'rl --- r-- \-,-- rrl C ,-- - cr) -st -- fi o ri) i :n3 G) W - 4- cr) "--- 'c co r,-) co - 'zī --- rl r--- r"), s- \ ),- \,---i LC LC -- co '- - C--- r- r--,, L- Lfl \-,--- "- 3 r-i \r3 - zt \o,- Lr\ - '''Zr -- Lrl \ r-- szt" - \ r- \ \ co Lc\ Cr\ r--- \ ' -- L\ -st _ r-) \ -zi- Cr\ r,-) CS r- r- r--- \ -- (n \ (-,'") ;-, C--- r) f G' (\J -C) r"-- crl C CV C-- co \ d \ (\J r'") LC\ <3\ Maatalouden varsinaiset rahatulot A-) CD a) k k : c3ci3,44 +,++, a Cr) cf) Ko tie läintalous yhteensä ee o e o d r-d a a (:j CD -p w a3 w : :n3 O F- 4 - F- <3 a) M Kasvinv ilj ely yhteensä Muut tulot yhteensä rahatulot

24 22 i is- -C' r'-) ir LC\ =z- r-- C \l C \,- c,:j" C--- c tr t -,i o ī,--,-- r-- - o irl k Cr\ ct- C \i rfl Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi C- r'') r-i crl -- in c re) L- Lr Lr\ --- :- trl,i \D,- LC \ ' \ \ rl C - c LC,-- \ CY C - 'Zl- "Si- '- r-r) zi- in r _ Crl \D \- LC ,- --- (- Lt- '- C-- '- :j ' - 5 _ Lrl c-- C- C" CJ ,

25 t 23 _ Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poli- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poli_ maa Suomi Pohjan- jois- maa Suomi Suomi Pohjan- jois_ maa Suomi maa Suomi +d) ±) g 4 : > - g \ co a) 4 Q) : -) --J r-i,---, ---,, --, Painotettu kes k iarvo Kirjanpitotilat keskim ä ärin, n -----, r-i in :o -J + o ca 4 Cd r-- r) Ei oo, rel u), , Cd " rel ""--- X 5 g X X,-- -r () r C3,---, > : k -- cr3 :o : co U) X g rg g -- --J -J ) CD (f) 4 5- Pi :Cd -7 =,Q co :o X,-) D El ''''''', = : co ) -i- 4 g g U) x : CU M "%-c-t, 7 C/2 P P W o, i , -p Q) g ci3 co :Cd 5 5 g z a) ; clj, r-i --,,C () d3 --- 'r"- (> co,-- L - X X co i d - g : F- X cx3 g Ei : P-i cf) = ,---, :e3 g (), Q) t," ' -p -p,-i 4 pl y-, Cd U) o g g X : ----, g k X M -ṟ ) >z = :Cd Cll X CD CD C3,-D X (T3 r-i F- X Pi 4 r-) * :c) --, () -p k, en co g g d U) -) P Cd Pi X X ) cn u),- g ::-- ( X g g M -: a) () M,-- f: a3 M M P ' = :(:3 w g g (i ro X -:- (3, : g ro g rri -p () X () f- r L co 4 -r \ Q), al o3 a) g g -4-3 g CD X r-) - Ul ' Pf X (3 --D : -- w al :n3 X -' - kk k

26 C) zt ir\ cl- m C r- x) - r - ' \ \ mo r- - c m Cm ClO Cm z:- c r"- lr \ r--- Cm \D c n (\J ( c r'") f\ r---i -C it-\ \ LP \ LC \ -- C3 \ Etelä Suomi Sisä Suomi,-,---,--J,---- > --- r-- o c--- r-) \ r-i \ co r-,-- tr-\ CY\ re) r"-) i- - \ \C) LC `z-i Lf tr\ in u-, r-- r-- - (:) r- -\ c re) \ - t--- C \ r-- -- < L-\ - c cc\,-- m) co m) t-- zi- -zi- \,zt- LC c-- c--- L C \J \ \ C \ V O r-- C; r-- r-- ri-) r---i - - t- \ rcl - rrl \ co Lro,--- \ \D,::- ( - LC r-'- o3 \ \,--i,^,-),,-- - C \,r) u- r_,--) -- Cm Cm [-,;:i- r--- C-c o3 c u -\ c r C--- \ LC - d" (:) r\ LC ru co \,z- "'' \ Cm \ f r-- L\\ \ ' '- C \ c r- - ('") 4) C \J C) C\ n- "-- C \J \ " C \J C--- cx) lx\ \c) u---\ --,--i L-\ Cm \ t-,-- rfl LT \ \ n'-) \ tr\,zi- 't- r---,- c ---,z" r--,-- r-- c r"),-- V-) \ \ c \ L-) C---- d cr\,--4,- tr \ ("<- 3 Cr\ \ \- fl r-- n'l r- 'D r-- r \ irl r-i cv, n-) r-,'") i\ r--- LC t--- \ ( \ t-- - \ mo cm r- o_) ir\,--,--- o Le \ -- C---- Lfl "- r"--- C--- r-- (:) r",) is \ `, ) c \ - C l" \ n en \ 'O \ L -\ c i_fl 3 Cm ("\,-,-) \ c d" L \ k CS\ \Q \ D \ \ ("<-,--i \ C---- " MD \ in ill \- c C--- LC u"-\ L-, C \ \ o3 L-'\ \ cc cc lf-\ c\j r- r-- c\j \, r- -\,-i C- c C--- r-- tn ic r-i 3 -si- r--,-- c C--- r-- C \ c'-r' r- O r- r-- ',Z- \ r-i \ \ \ \ r-- r--- Lfl LC -f rel (- \ \- \ ' (-\ r i-' ----_ --' "--,,- g t_r :o 4 --D : -- P4 3 '3 r-- '--, +5 :) 4= &, F-,-- M a P-i :, co, Q) 23 r-d o +) i;->,w --D :3 O M E 4 *****,----, > -; : '-s----, k --D o : :/t3 ri) cl), : -D ) 4 a) f-i () }:l : -3 :_- ta 9- M a) :o, ^r-) -o r-i E- O P- ',;,-- :_- :Cd co o --p 4 +) '2',,M :: :Cd,- -- t M,,---, k -p () (3 --J -4-n : fi -, :(3,--, J ca ca - PCD A ') ci O - X :- 4- Cll m a) - - X -4 - a) r-i i P r-- -- : F- -( E cn ca () :O C) M P- u) '%-c-2, ** -,' : m ca O'%? ---D 4-,,4 PA ca co ci3,m : co,---- +) O, > --D cp :d -i-d X tf) ul :3 d r-i W r--- M - F-,W o Pi,- ta f--> -4-D co u"),w w 3 r-i i-i a) M,- M M : M -z ::: : "--- M -, F- P4 W r_ a) cn 3 co ::: -, 24 :: e :Cd cn : -g cn ci) ' ci] cl) o 4 --, d --el 3 -W 3:: 3 2 Cd ) P,-; a) - -- rg -- ra E ii-',- P- 3 P W () --' (d,--d,d P- () :i3 A- < :,_ M k M

27 25 c\j, (\j LC \ \C) Vscv en -- mo t- (,zi- D\ (, r - t' c en r-- \D r, r-- Cl <V CV en '-' CY\ \D - (,z- r<'") lfl r C--,- tf\ O r cy \ t-- co zt,- en LC C\ LC l rrl Etelä- Po hjanmaa Pohjois-Suomi \ (33 cv [- -,, e--- \ LC -\ (\J r,,zi-- r_i i j- V--- ir \ ("`),-- Cm CV 'i- ^- \ c r [--- en en 't LC\ - \ CV C:, \D,:t 'zi- r-- \ \- V C\ cr) jenī,--- en r\ cr\ mc) \c) \ c C \ LC\ \- V-- \D r'l c r<-) c) - e') en \D ("i o mo c C\ CV en,:j- \D r-i,--- cc-\ co tr\ C\ -,--- V,-) (-') V t LC\ LC en ī, t-- r-- m) r en CU LC\ LC\ -,- (V U\ G' cr\ ii- CV C\ i-- cc-\ t co C\- \ r CJ c\j 'szi- (V cr) CV \ %,o en \ enlr' ( \ r'") '\ - V en,--- C V en -\,-- r-i x) Viljelijäperheen työ hin noite t tu: miehet : 8 m k /t lapset 5:4 mk/t naiset 8: 9 m k/t jo htotyö :8 m k /t Maatalouden li ike kustannus m k /ha: Pa lka t Vi lje lij äperheen juoksevat ty ö t x) ii jo h totyö x) Työkustannus yhteensä ii Ko tieläin kustannus y h teensä ** *** ei Ostorehut Ostosiemenet yms Ostolanno it teet Kuivaus 9 kasvinsuojelu yms Poltto- 9 voitelu- ja lämmitysaineet xx) Säh k ömaksut Tarv ike kustannus y h teensä e i Kaluston poisto xx) Kaluston korjaus ja kunnossap i to xx) Pi,enkaluston osto Kaluston vuokra k äy ttö Kone- ja kalustokustanhus yhteensä T e i Rakennusten poisto xxx) k orjaus 4, Rakennuskustannus y h teensä e i ii ii o Muu kustannus y h teensä Liike kustannus y h teensä xx) ks tarkempi jaottelu taul 5 c xxx)tästä talousrakennusten poisto mk /he

28 26 Pohjois- Suomi, f---- t--- C--- r--) co mr) U\ = -rl \ \ LS- zzl- j- r--- t-- L \c) : i () W Cn X d Pohjois- Suomi Ete lä- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Sisä- Suomi r-t- Painotettu keskiarvo Kirjanpito ti lat keskim äär in 3 LC LC LC \ \D o,--i c r-- o [-- "- - \- l'---- t-- \c) 3 ('-) - \D r---- -, - \ r-4 r- t--- L----- r,-) re) \ C-- \ "--- tr co (\J c dl- cn dr \ c dr r-i V") c"-) C-- r-c) t"--- V:, r") `'- ril,r Cr,--- CU C\- C--,:j- LC r--- C--- " "-- \ C---- t--- t--\ rl szi- ri \ D c tr r-- C\ Lc- dr o- Ol 3 \ \ [-- LO ("J CC) j-' ",t r-- ':Z- \ CV r-- \ rel --- -j- zt- re) \ C--- r-- V> \ L r,-) C--- r-- -C\ r--- kodrot--- \D (:) crl ( n li- r-- LC t--- rc) LC \ [--- dl- dl- Lc-c c VG -C\ VO ii- C--- C\- " rel LC,- \ r,-) re) -,:t r-- t--- \ a c (\ \ \t3 3 \ r-,-) CV C----- r- r--) 't LC ' [-,C) LC re) C \ \ t" r-- C \ C - -- L \ \ C\- LC LC r"-) r-- 3 ("J r-- L CV cr) \ r-) t--- Lel cr) Lfl \ cr M r'l 'i- \ L--- 'd", r<- f--- r--- LC r--- - re) o t--- \- CC) \fp r-- (---- ' --- \ Maatalouden varsinaiset rahamenot () Q) ci3 Cr3 () Ct3 ta w o () w U2 () - e 4 ca "--) -p -p ca : X (),X fi r) ] cr) :R3 ca (- O P : d Cf) --) n g -p (3 Ci) F- r d + 'ri -i-d g - r--d O cc3 P- g -- > () () --D Q) o W r Cl) C3 ( g-i kcdai +DO 6) gai (f) (3+ : far P- CD () (3 Cl] Cl) r j : r-d i P-i k E- (f) > Maatalouden varsinaiset rahameno t () Eläin ostomenot

29 27 i r"-- Ch fl \ r-i t-- ( t"-- C--- co -,zi- c r-i,-i --- C /4 u-- \ crl \ LC a r-r) Lc-\,-- r -) r- cm Q, t-- "--- c c\ Sisä Suomi r-- t--- r-, \Cr d r--- ', o o,--),z- "Zt" \ a\ f- 'zt tr\ r- d C) \ \ -\ LC \ \D rs- rrl Cs-,- - o r-i fl \ \D 3 C--- 't -- re) tr\ d C /4 \D r- - \ " - \ r'l c Cm re) C " C---- (V co l_c-\ cys, cm r- Cr\ c re) C-- d" \- r') r-i CT\ r-i d, C /4- "-- C r--,:j- ', -, "- \- t--- -zt",-i, - O\ d c t--- )" cv \ 'Z" r'l -- r-,-:- s:j- C--- \ ll ---- s:zt" t--- C /4 r-- r--- ' Cs- /4 /4 /4 tr C /4, (-V t--- C--- Cr \ \D 't" C--- Cf" " )- \ \ Cr \ 't r<- r- tt- n dl ' C \J r- Cm 't :ct3 w P-7- = /4- \- "-- LC r< - \- n `- CV f- szt - c re3 r--- d \- r"-- til rrl `, \- \ ln t- \- crl \- rel /4, Cr) \ rrl CU \ -- r"-) \- -C\ - 'f'' --' c-\ r-- -4 t"-- \D crl \ C /4 rr'l L(l --- (\J LC \- re) Cr /4 crl co /4 C-- /4 CV C-- "-- rel C /4J co \(3 /4,z- cl-,zj- Cr cl- C\ (3\ c\ a , W w eg -f -p w W, M -- 3 'd cel 3 () Cll -i-- O) P ' G),-- P4 P a3 CC -p -i- dl (3 ui CU a) d () () 3,--i -p ( () 4 d --, W,M o D --4 rw -- r-- cri -p - d,-,-- r-d : - o (3,- W -- --) D -) ] - :cid -D w - :3 F- :Cd d fi [ 'r-,m ' r7 'd +D --3 CC3 (' F-,S4 d F- 3 r -,-> r-)o f-t F- W pi k44 --,- a) d r-i P r-d n-3 W Pi,_ P M P P r,-w - +' W Cll CD P a) F-t u) g- E -t-d CU ri - -ri,--i,_ CR a3 (ft rd :C2 4 a) Cn w W - P- a3 5 - fi a3 (V F- u) r-i Cr3 : r_y P P P,W,- P- -- O) cl) W,-i Cd 4 a3(),-,,, C/2 W f- : F- "r-) c3 "f-d P-4E- <4 4 U2 Ei ":MrC)fl d a3 4,-- :-3 CD CU r= r-i C3 Eli w,_44 n3 d Pi---, rg M -- -,-- ---,- w: G) P d + Cn,-- j,-,_ ri -44 : ta) FT] :

30 28 \ nn rsn C- \ r-n od LC CY\ Pohjois-Suomi X) r- Lr C- C- r- `"t", _C\ crl C\ \ (3\ (se) \ \ crt \D ("fl C-- (') O,-7 L\ LC\ url Lir\ C\ zj- \- \D \ (-\ r4 CY Lrl od LC \D \ r--4 C-- CS\ r-- \ r-- vp \c) tc\ r-'irlrllc\ z- -4 C- ) C\ r4 LC \ (r) - L', Lf \ cy\ Jr\ r-- r-- CY\ c r-- r-i r-4 -\ r- C' r LC Drr r-n C- Eteläohjanmaa szl-- CJ\ C- U"C-- -- \D \ \ O a) co \ (X) \ z- LC Lfl LC en re^) \ OO " \ (3\ en \D tf c tr\ C-- cr) o-\ szl- g +D cr) r-i cr) ),r3 +D 3 o -p -- ), e,, e n :P til : -{- CL3 j,-- --J e, ' ' 2D C C3 :3 -p, --) r:3 -p r+ - r-) P4 o r W Q) 3 gi g 4-',_Y /- --) g --i P ' --Y :,-l P W F- Cll P4 g- 3 :o,m -54 P+' 4-) 4-) 4-),- 3 u) ci) F- -> :3 P- M M E-- = co - -p p, P4) W cr) e e ih W o X -3 F- -4-' (T3 r) C : M F-- i +5 e r-d ) CD U : cid a (-) 4-) X F- X co f-t "r D o f-,m 'r)) X -4-' i X W > C --' -- W --D 9-- E +D 3 cn g -i 4 g '-4-' r-y P +' a) X -, X X i i-i 3 n3 ', n Eläinostomenot X X PL g 3 X 3 +3 P- 3\ MM Palkkakustannus +D : :3

31 29 E- Poh- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois- maa Suomi Suomi Pohjan- jois- Suom i maa Suomi K irjanpito ti lat kes k im äär in \ - crl \-f,,r- - 3,--i Lr--\ t---- G-\ r-i fl r-- cr) --- -,:i- -,::-- r-i t- r-i r-i f-r r--) r--- Lr\ r- -- \ \ -,z- ( r-- \- C\ 3 rfl r--- op cm D,--4 kr:, -i Lr\ \ r-- -C- c\ r-- r-- r-- cr) 'r t- r-- r-) ad re),:t CY Lrl --- r-- rr \ C \ OO dr r-- r--- -C u--\ c\j \ \JO s'j- C-- \ r,"") - - r-,-) r-- Lt-\\o r---i Lc-\ C\ C\ C (Y\ LC "St" ''Z" C,---i r, cy, rf) C - Cr\ rrl,zi- \ r') Ol ' d" --- ajaa r-i \ \ t---- C\ r-- \ ---- d' r-- "-- r-r) Ete lä- Pohjanmaa Sisä- Suomi :C3 r-- CD --D Cr) Painotettu keskiarvo sz- ko -\ (2 - r \3 Lr\ t"-- r---- cr") C"\J,Z- rrl c--- \- \ r-- C C -C LC\ \- rrl "- (-- W d --,z-- 3 LC- LC re) ---- n3 Lfl r-- r r-- M -- D "--, d ei (3 -", /-,_,--i o M W +' r g o,, -p 43 d --) r-i, : k -4-D eci el rel -P d 4--, -- :,,,,4 Q i li 4- -p - -p o a,-- g,-i -3 : : () Z C3 Cd > di r--- r -) -p 43 -r B (:3 a -p -p --- +D : a _M a ed,,, d' -i-d +D C) 4- crj n : : () g P, nj,_ P r--- () i- g (4),-- $ 4 d CD,4 ry F- r-j F-,- -r- : :Cri :d FA ( () (4) ri P- P\, :"-- :: A r-- -"-- ::: ::,_9 +=,-- F- p, : 3 :n3,w :d,-- CD :cc3 : :n3,- r-d :n3 rd ",-3 : rd,-- :C3 -,-> rw : --' -- > :C3 > --' -e :ctj : r-i r-i r-i cl) r-i w o co ci) rcu en o,-g : - U) 4-' C3 C-i Cn W,e4 Cl) W M,C U) r--- ca g,s ca cr) w (4) Pi - P C) ri P-r :d 'c-d P--,-- P- 'r-d,- : Sar CC3 r--,- ctj d r--- (3 n3 r--i ri d +' r--- d a) (- ' CD "P - -3 W Z - -4",- -- d Z r- d Z i- Ce3 - Cd k r < Fir d rel -- p-,g --i "--, ien töiden tty kokonaistyöm äär ä

32 3 --, -- r-- - -e- \ LC LC ', - r C--- re) C\ C\ C \ ''r:- ' f r-- C\ --- r-- 'zl-, r-i LC\ r-- r-- \ C \ ` (- Ei Etelä Suomi Sisä Suomi $- k--» \ l'--- "-- rl C--- os ap \o dl r---, C V) V3,,z- ) C--- C "-- C \ -/ LC in ZO' \ ` rel )) -C \ \ C\ r-- r-- \ 3 C \ u- i-i LC \ C \ \ D r*- r-,-,-) L- LC- C\ ( r-- Cl cv Lrl f \,Z- r-{ r---,:r k --,- -zi- i cji- r,-) C-- r-- C\ "- ch C ", LC o,-- r-- cr) ch i /- \- (\J rel,z- -( ii- co t- crl 'SF" \ D `t'' r-- C--- rf) Lel ( --" co C\ ' ''-' r--- C- cr) C-- f--- \ - r-- Li-- \ LC Cl -r\ C) \ r-- 3 r"-( ',:-- -j- C\ - D Ln i '- - -i rfl sl-- \ re) - i,zt- r-) C\- ) Lf \ ---- \ C\ \ rcl c Le\, C\ Cl 8- C--- M3 Lel (' CJ i d r-i ) f ' C-- rsn Lel C \ C--- \JD r---,z" r-4 'S:" C\ 3 LC) ke) Cl ' MO r-i g 3 i -- C2 r-- m g --D re) +3 3 r----, w,w : m ri:3 e U 3,-4 r«- 3,r Cr] \ 3 -p, +D : () () ' g P E,c : : : : Q) Pi : : : :Cli - -" : rg :Cd n r W4 r--,-- > *****,-- ', +) ----, -p :o,, 4) : 9 (3 _M o,4 * ca, * e e : cej - --D --,_ C) a) () [-,-g M M Clj (D R- 4 PA 3 4 i- D 9 «9 r-i ---, o o 4-D 9-43, M M,- P C3 ti ti - : :i3 M -- 9 D 9 9 dr ' 4 P 9 : 9 --B e 9 9 W 9 9 Q),S f-i a), pi -,--i Zli 8 e,-- - : --> > +D t- cll 4 M W - 4 (i) m,-d () P-,-- P-i -,- n3 n3 9- ct3 ' - - ci3 CD r-d W rd -4 d +) Ci3 (3 9 9 /-, 4 M CS3 --,5 ---, a --,, M +3-3 t-,-c -, «-', ) : 3 3 r-d r-) () () --D --) rci m en g-i 4 - eg 'r- -',, :-_ ::: ---, = :-- A p_i D U5,- r C) r-> : rri 9- --) : > :Cii3 j 3) d M () 4 W M,W 4 m M g r-i '- r-i P-,_ Ri ei cid () 9- i-- 4' 5-4-) 3 4 P- 4,r,:l rci r : +3 CU -,- 9 Q : : CD r3"---,,,, 4444 E '--7 Cd,--,-zi i-i d O: C3,,W (43(43 F- :ed - : : P : '- m r-i 3, --D,-, E r-' f-i t- : Ei,---,

33 Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi --, i--> o' st cj- L C\ uj ' " 3 n 'o,- ' \ et) Lrl,--- en en Lrl 3 LC CY\ C-- a c ' C \ C\ E---- LC LC- d'' co co r-i,- r-r) C\ 'OL \ \,:e- ', -- \ r-i ''ZJ'' l-r\ rfl r-- Cr\ sc) 'SC ' til,-- Cr', Cr\ \, Lf \,- 't" ',z- \- \- re) - C =- -" -- CY\ -- l_r \ LC- r--, Lf C \J,- \o "zt (2-3,z- \- r-i rel -Cl c r-- a \ Ol r- LC \ -,-- \- c r) C - '3 r-- C-- Crs, - t- \- C- c C--- r-- r(),-- rl cr\ -- LC\ ; L crl ch irl \ -- C\ J- in Cm c- '- r-- LC\,--4, L- Gr C--- t-- r-- r--- (V c m 3,--i [--- \ \ -C\ rrl - i- \ =z- Lrl - e-- \,---i - \,- C--- C--- LC"\ laskettu r - -p co (2 g r /: :o : : r (o : : : (2 +' Viljelijäperheen työ ed,-- '''' --- :o +3 g Q) : 9 d,w,- c-t3 p, <) Cf) e e :o d,- --' --D,S4 () CD CD rg +" Cll P- g P- 9- ni c k k r C k O 4- k -' =;:;" tij 4, -p ----,,,, +3 ''' ) : t3 i ) r -i-d +3 o 3 P n3 g -4-) :o co,, cll +" 4 n3 Cl) cr3,-g rg 'r _ ::- :: ---:"- g-i 4,- +' : : ::c -p -p,-- (/) cll ei co en P,_ 4 u) co -D ct) gi (),_ (3 P-i,-- ri - --) Z - -- Maatalouden () Maatalouden : :o 4) (3 : 'z E-

34 32 Pohjois-Suomi LC C - \ C,J LC \ \ LC r-- \ rflc\j Eteläohjanmaa fi Ei Etelä-Suomi Kirjanpitotilat keskim äär in C\ C\ Le- Lr r- C\ cx) LC Le-) r-<- C 3 re) C\ 3 c crl r- r-c) Lfl Koko maa Cs- LC\ ts,\ sr:t \ LC\ LC\,;J- LC D -p -p :3 Q) [2 : -e : r--d : +i w rd >z r-i ri - P(3 Maatalouden : :ozi cii () +' Yhteensä Traktori työ -p -p 3 ::3 Q) (2 +D : r-) : W r--- () C3 r ") 3 d : cii fi W Uudisviljelytyöt :c3 : - +) lr Salaojitusten yms Pi r- :3

35 33 c-r) rr\ Lr, cv,-i /4 Lc /4 C\- (--,-) C/4 lfl co i-i \ /4 /4 Lf - co r-i rz3- C rr ) U Cf) : C/ - U2 rrl ri re) kr) \D re) \,z- C\ ' C\ ---,--- LC- /4 C\ r-- 9 /4 k \- d" d" tf /4 \ C\ --,z- fr) ( Lf-/4 C /4J s:- lfl C\ V) ri, trl r-- LC\ /4 LC /4 /4 ret (" _-\ C /4 /4 k ri,- r,") - C \ C\ C\ re) -" Lel C' - t-- C /4 \ LC\ c' G\ t- Lc\ \ \ C /4J a\, \ /4 /4 -- Cr\ LC /4 rc) Cr\ 9 C /4 r-r C /4 re-) /4 /4 r- LC r-i r+) -- U) : ri r-t > 9,zi- /4 `" `" " t-- /4 cr) \ ī-) C /4 \ rrl t--- " (\ rc) <t",z- cj- f /4 d' OC) 'S:- \ Lr /4 C /4 tf \ ri,x) r-r) Lt- \ -- t-r) r*-) r- in re) r-- t-- d' /4 C/4, -\ cjr- C /4 re") r<-, > CD,- 5-i : +3 d > i O li - r _ - -, -p : (2, - Q) ) 4 Q) 4 : '- - :, co rd a3 i, p -: -, -p : co o M ) -p,4 : '"-7 : g --, rcl i-i ---) 3 f > : 4 Cl) >r+ W i cz3 -- : Cl) - -) : -r-i (L3 > : () : a) rd 5- -r-d --D >+ Oli cn ( i rl C3,-- d > fi M M M M ri) F- E- rd a3, e P4 -,-- : 4 r D : > c:3 (),W -r-,-m i-i r-i P- 3 r 9- ^P ----, -p : -p ) -p rd i () ri) i -r-) Ctl Cl) " ' ' " ' 4 ' f-4 () Pi - :3,M -r-) :C3 CL) -n x r-- d P L

36 34 Pohjois-Suomi V- V f V \ Lfl ' LC \ i- 'szl- --- C"-- r- C \ j- co ll --- a -- L r,-) OC) Q' r( (-,r) r-4 \ ' cp ri-) \,- a\,--i (-,-) r LC "-- en LC,zi- Eteläohjanmaa F- \ - r-i c \ C--!-- r--- ifl en \ C \D "- lfl r r-- LC\, \ -- C t-- fl Lfl cr) --,--i DU -pii () :o -eli g 3 W -W - ---, () : rci Cl W -,- Cd,9 a3 :o, : (E3 g () W, 4 3 : -,- : () Q) rd r-i Cl) r J cz g ri rii3 : r-i Cl) > - (f) i-d M M ([3 --\ : >o, F- E- -p :o : U ell cil a) X,-i -D '- : D : >ow o ed >z r-- '"-) g -4-' -,- :cid - ri 3) > -, +) Cl) C M M - -,,,,- : of-,-- Q) " ) 9- >'-)!-- rd,g Cl) gi r-i :, id : > - fli d,- --- : > () u) rt2 3 u) e (), k P-i -,-- : g o cf) i-d : j r-i,-- r- 'r-- X r-4,- 2,- Cri

37 r 35 CJr Lc\ L('\C"--, f \ r-- Lf 4- C r O LC C\ - C c» 4- F= Pii e a a G e e 3),W Q) :ei p, :ci3 +D CD r-w _, U CD,- P- d 8 9 e P Q) o : Pi :a3 +D +D 4 4 +D,-- (3) (ll,m 42),4 Cl) 4-4 Ci) ) - P- r-d d P- S Talousrakennusten uudistustyöt

38 36 CC) `Zt ri [--- S- - LC cr) \- re) LC -W\Lfl re) rrl \ \ Le\ \ rl \c, Lr zo G' O;- C-- rrl Gi-lrl r'r) - i- r- : ( r T- c!r C\ "-- c C\ re) \o \o L C\ \ c co, ri- r- C\ s)- 't cj cj- crl Lc-\ t D r''") C \ t"- r- CJ =4- co zj- C\ (V r- zt- C re) fr Sivuansiotyöt a) rl F- () : P4 : -- --D Cl) Cl) (i) r c Cl) P Cl),-- ia4 F-q o +D Kotitaloustyöt Cl) () 4 Pi Asuinrakennusten uudistustyöt Talousrakennusten uudistustyöt (),e f-i () :(j P- : r ) () Cl),M Cl) 4 ci) r 4 w Cl) P Cl) -D d P-,4

39 37 r-- \ (-') 'o \ rfl zt LCl r " \- r, cm C \J cr) C \J Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi " r-- m) r--- r'l - rc) C \ --- r-i r,_,--- c,z- L- \ i i r+-) r-,-) rc) (-(- L-' (\J \ \ \C) 'O LCl t-- in rrl \ cf) ll " --- i-c" (-,) md i i W\, J- S \ r-- - \D r-i d" C) r'') " --- st- i i r+-) rt) t"-- C \ C\,-- C\ C \ t--- LC l r co l_r- 3 V), t-- r''') t"-- r-- r-- L \ st- t r-i t-- (:) (-,-, Cr\ lf 9 Cr3 " "J +) --) i e) --D U2, (-- i cl) : -- i ' '", () Q) +3 + : ca w,,--i +- i,-- g W W ; ; k rl e V 9, a) : P4 : n --D --D () ) Q) () 4 c/2 ci) 4 CD (),-; p; 3 -r-d -r p-i -i,- ----, e -- () cn,-; (3 r--,- ---_ --D : > ct3 +3 rl --D rg F- () P4 :,-- --D --D --D a) CD a) () -- 4 cn cn 4 U2 U CD r =4 CD,- ; - -D -r 3 a3 ZF- " 9-- X :u3 --D --D CD - +) " +D o : 9 en P U2 +- rd g a) +D U) rg ),_ F- U2 ;L fai :3 r-d +3,- a) a),4 V) - (--) -, : (T3 -p -p cp,--i a) U2 3 PA 3- CD -,--i -,---, k a3, ,, +) : Cn rd 3) 2 g X al i r-- Q3-3 9 () rgi F- P : d r-d +3 -p -p a) cp, i 4 cn u3 CD (),-- F--4 --D - +-, : ṃ -p, a),- 4 ("3 P p cy cn rl

40 38 -,z- c\i \D - \ \ cm rrl \D,- \- d" Cr \- r-- "-- r-- (" \ "-- \- LC i-4 r--- C-- c,z-- LC " CY \ C Le- \ r LC \ o cr) c ' o O Lfl Lf\ Lr\ oc) :a3 U) \D D -- LC\ 4- ri c C\- Lf-\ \D OJr,--) \ r- C) Lf LC r re) VD a (,) OD \ r-r) o3 OD : r fi Lf rrl (- C U-\ re) Cs- L 4 C- r-- L(,z \ \ "t" r \ \ L '- 4- \ \ r \ CD r- Ls-- st J Cr) r-- LC\ r LC\ \D -O rel \4 \4 Lfl \ re) c-r) O :a3 d +4 : CD r-4 U) :e3 fi c a3 Painotettu keskiarvo C \c) Lel F-T Cr2 : cp n3 r-i cr3 T- rg,4,- ----_ -- "----, r :: = ::: " d,--,-,- 4,--,_ :,_M 4,-- Clå P rw 4-' di " > -P : : 2 :: &,4 () g O r-i Q),- -) PJ r5= ) 4-) rct +'O +> : ',m O :- 4-' -r-) (i) nd : 433' W:- rd +' u) d +' : f-i E- CQ evo Traktorityö: Cr) o : - +' Cl) w rd,- or -e : ed CT3 co 4-' () 44 : rd +' Cl) 4 g d O F- a3 :+j) ( ) '- ' 4-3 % (3 --4 w rsi g- g :d O '-7 :a3 --' --) --, Cf),_4 - : : : rd, -f-' -P -}-,_ (3 W : 5- t2 F- g-4 F-,---4 :: C/ -Pw :--p cti r3 4_, +, "(Dz r - 4-',-i O -, g rc- +' d d O O 9- k F-, E- 4 W E- Ei E-i --' = 2 konekustannusta ja ajajan oma traktori 4- P4 Ajopuimurin työ: W :a3 Ca G) : rc3 :a3 P * - ' :' :4 - DO r9 :Cd,-- W P >ci ) F4 () -4-' :C3 r-d -D F- 4 O O : cp d +' :M >z 4 P4 :-:oc d 7 : r c - :: '''' (?) ed :r: C ' Cl) 4-' ri 4 P4 fi O o k +4 P- F_il (-- (T3 -D OpL, Op, c,:)_ o -- d d fi :a3 Cl) --D, r-',):ci3 : --p,_ Cl) w,-i,- -4-, <4 E- El 'E-- "E 4

41 39 J C--- t---- \ \ - c'-) r'') cr) LC\ (V --- \ r-r) --- \ re) r-,-) \ \ - --,z-, _, U g V) : W ir r-,---4 c-m () C\ cl cm c i re) - t- --- V:3 -- co (Y\ ic-\ (T LC\ ct t-,- c- ( r-- -O\ '- \C) r-- \C) LC\ rl e''') co rt-) LC\ 'r ( : ) GO ) 4c\ \ (\J r<r) - G\ ct co ' co Lc- - -\ G\ \D r-- (3 \ U- Ol C3 E F 'l c- co r -) '' f\' rr-) \C) t--- c c \ re) r-i \ st -) CY\ rr \ r-- t- 4-4' "-- LC \ L:\ d'' Lfl CV \ \ (-V \ ' Lel r-- C--- r-- \ rrl \ \ ( \ "-- -') d' \ Lfl - "- tn - -- r'l ' \D rel (V c t--- CC) -- 'D \ "-- ret r) 't- '-- \ t-- rc) i-, Lf c-- \ c co \ O co ' - -- Etelä-Suomi --- r-- \ -,----,- Lf \ \ ' d' r-- -r- \ e"-- \C) - r") \ LC C-- \f2 (--,-) \ co ' ' r-r) \ --, C \ t---- \ r-i \ \D Lr\,,o LC -- ' --- Ī - - nel (V ' ' OC) ` 3 fl \ Le \,---- \D -i,-- ri r-- CV \C) ' \C) r") c,z- o - \c) ' rl (\ t- f- c-- in c -- «J -,--- c\i c) : U 4-, ej i-{ + () rg r >3 ::- P-i, +) 2 " d -p :a3 CD :o en ( -:' >3 g r_,--ki -p 3 +D r-- () 'r-3, p,,4 g el) n,c3 4) : : ( >3 : - --) --3 G) (3 :r(3 (3 ) =- rd --) -,cl? +-i :e3 CU a) E () M Traktori työ (5,-- P-4 4-, : : :o a) +D --' C :3 rd cc3 5 r :o 3 (3 :-- U U) d co : rci U ±' 4 d 5-4 +D,W +D a) :o () +) >-, -p Qz3 o :: - : +D '- 3 -p : -3 ca 2 : r >3 a), g-i g :o :o (i) rd --' --,--,--D - W 3 rci :o >3 CfJ F- F4 g-i = --) o o -(- : o3 +D -W M +' ti) (-)2? C3 d g d ciiwr4 >3 W E- E-- E- konekustannusta ja ajajan pal Ajopuimurin työ: - - t- D d +D cls cci :cn ed rl) () : U cpg >3 () Ci2g U Q) r-- ) -g >'3 Cd r-3 Cr) :a3 : 3 -p4-) g n3 P4 2 2 U F- (5 PA P r9 «7 cc 3 :d () ) 4: r 3 g E- (3,W 2 P-4 +' :3,"-D g-4 n3 : :d 2 2 :n3 ew 4 3 () rrl 3 -r) 3 -Fp P-4 ^ r--3 X -4 cvi E--4 3

42 46 3 [-4- \ [-4- \- cy\ " ll rrl r-- 3, " \D 3 r- r') 3- \ ' r-r) \- t--- cr Cm - Taul 2 o Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi > st i-,-- 4,z- \ rl LC\ tr \ r-- - \, \ 3D t-- :- ts- i_r\ "") LC\ 't" in"\ rel --- C \- re) -,- cj- \ --, 3, \CD LC\ \- fl 't' rel rfl t-) 3) ' '' t--- LC\ 4-c) -- i- \ CV C\- c<- C---- r-r) C \ ' r-r) 3 LC-\ '-' Cr) - Cr \,-- \ \ \D - [- \ C - \, r*- r-- cn k cfl L- '-' fl \- r<,zt- C-- re) r-,-) \ t--,z" r "-- cf) \ r-, cr) 3D C fl rel C--- \D crl \ '4Z" t-- r-- rc) (-,-) \ \ 3(- \c) r- oc) c--) L(\ r- \JD, C,-) fl \ Lr \ \ Lf \ LC-\ co re) co :t L3- (-- ' \- c-) r-- r \- \ O \ 3 LC \ [- \ \ \ rcl " C-- -\ G\ <:f- <::- \ \ LC rl k r r \ r-i \ -- '' ,-- C-- /-e) \ \ Lrl, \- 3D [-- C \ '\,- \-3 : (fj () 3: cc3 Cd,-C=,4 ---, ----, -p : , - 4" - -", d,--i g,-ci, -p :, Cl) -i-d, =,-,O -3 Cl), 3:4 +D, : 4 :o en = o44 -p () :: 4-D ell ',"3 4 ' r-d r4 g :Cr3 '-) 4 rci +' 3 :,-- : W (33r4 = --' +) -) :n3 = rc3 3 (ii >,- : 3 El tf) :,, k : _p r, > w ( ::,--M O r- rd 3 :-- Cd r_ () cn w rci,- 'f-d ci3 c:3 O O -4" ca :c33 4",-c3 W --O n3 o k o c-d,m : () Q) : 4 -e [) j (a U, :(3 g g : ) C/2 4 4" rd : r-4 F- O cl) k ti) O : --D ri) 4" 3 Cd Cl) F- E-- : (/) : k 4", k,--4 (d --) +) O 3 E- : a -p (-- O O O ),_ -,, W ed 4 Q3 Pi -icrl '"-> r- 3 O ) P3 -, 3 k u) +) ri, 3 c33 O 4, P4 F-, F- --- r 3-D ,-4 : O k 3 fi O pl 4-"J <4 (33 r-4 -r ---- :: -4 Cd :n3 ta : rd :3 - g u) k o rci (3) 4: Q) r_ O PA d -D : -" O :o O 4 O r4 + 3 F-,,_W -r--) k o 3 P r-> :c(3 () P{ +) +) cu O -) : O <4 E- Ei ,,_ "----- E - :c3 :,-, to o O O Q3 Cd - >,- O O O + k k 3 Pi,-4 P, P3 ',-D " r-d net 3 r-- P- :_-,- F- F-,_ P -4 :a3 4-, -p F- CD :Q +' : /3 >, :n3 O Q4 r=4 ::5 O a3 r-- (l) --i --D O l 3-- n o -ED P-4 W \ -,--J 4,-) +-D r-i n3 +) i- O O E4 E- 4-D

43 4 Pohjois-Suomi en dl- co r Lc«- ko if\ r-4 Eteläohjanmaa Etelä-Suomi Kirjanpitotilat keskimäärin ncx) C\ C\ en - r-- r-- c r-i C\ r Lfl C-- rfl zj- rel \ VD LC a o e -r J- V "`Zt 'Zi c r--- r'-') fl -- r-- Cr\ cx) r-- k() Lc\ ct\ r-- ell - C-- CS\ C-- cf) rel --( rfl \D (\J C \ 'Z- Cr " r Ch C L\ OJO a3 C\ C--\3 en r--, ) en r--r \ \ r cc) '7- C-- LC\ C-- C\ o tuo d 4 o Va rg rl rti r fi e co 43 o rd D r () w '-' : W, :ffi d m ciio k : M m :d {} 'g 4 2 m g g - g,9 w,,3, :d -4-, d m 5 d M % d d 4-, d cr3 d d d d d k k k 52: P-: d d d a3 a3 43 r-- P- 4P- P-

44 42 C \ Q r-- r- C\ \D r-- C() LC \ fl L- c 'D \D t-- 3 \- C\] \D \D r-- t --- \ r-- o / O C"J r Cr LC\ r- o LC\ CT\ C\- * * Lf -- tr- \ V) ' LC :3 r - cr\ rc) \D Cr\ t C \ \ \ t r C!r c)) i r-- r<- \ Lr\ r r-- LC\' ri (- cc:) t-' C r-- LC ts-,z3 \D c Ls- \ CY\ r- a OcOOCYOc ri-) fl LC \,--- iri \ \ Cr\ Etelä-Suomi L\ CS\ \- LC Lel t-- c,") re) c C) -r\ c,;z- c- c co C'J\ C) \ co r- r- c c\ ri r j OC) CD rrl C (-\ \ \ c \ ur\ Lr\ 'D ur\, -C LC O\ Le \ LC\zt \ Tär keimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden luovutus talouteen audanliha 9 4,-] ( D 'r-d :C(3 t5 g P- fal ca Cd F- Cd F-4 c3 M P- Omasta metsästä puutavaran käyttö a e --',/ qj r r-{ () g _ () -p : r-4 <3) Cd :Cd (D 5- : g --, () -fli ci) 5-4 n :ei r-i OG C5 ei :4 fa d ei g Puutavaraa,teensä

45 43, \ L--- -\ L(-\ -\ c() 9 C \ i nr) \- LC\ Lfl rcl r-i C \ 3,-- \c/ LC t- c \- cr) D\ LC r-- - Eteläohjanmaa Pohjois-Suomi r- 'Z- `,,:t- r-- '3 t--- r-- G' d) LC\ - \ \3 - (< r'l --- '" (:) cn \ i C cn cr) li '!"" '" 'i- C cc),r- C-- Le \ C"-- C-- \- r- ril \) LC\ r-n ' s LC\,-- -C\ -) "- sl- st c c c - c c t-,- -\ e e e o o V3 re) C \J ri Si- (:) ri -- C\ C\ f\ C\ re) C\ rc) LC r \D C \J o- r -C - Lf\ (3\ 't- re) i r') C\ -- Cr\ r- o r-- 4- C"- - in r- Ln cr,,--,- r-i C m v3 (\J Lfl r-- - LC rrl \ C \ \ 4-- tr\ t--- - is-\ 3 t-- t- CS\ -- \- (\ LC Lfl ---- rel 4- -s- C- \C) o d" \- r-- Cs- \ \ Pn L\ \ (-- Lr, (7\ \ cr) C\4 rel \D r--i rcl tuotettujen Tär keimpien maataloustuotteiden luovutus talouteen audan li ha Vas i kanliha rg r-d (43 g rg d g - d X (3 d g d g PiPii3 g 2,C Cd r Cd 3 () 4 CD f2 P- Omasta metsästä puutavaran käyttö Puutavaraa yhteensä

46 44 Koko 'Etelä- Sisä- Etelä- Poh- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Poli- x ) Veroja ei ole luettu kustannuksiin maa Suomi Suomi Pohjan- jois- maa Suomi Suomi Pohjan- jois- maa Suomi maa Suomi Maatalouden liiketuloksetg i Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin, Kokonaistuotto mk/ha , Liikekustannus ! Vero tettava puhdas tuo tto _ 775 _ Viljelijäperheen maataloustyö " Maatalousylijäämä x ) Kannattavuuskerroin x ) Maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimus 5 %g n mukaan mk/ha , Maatalouden tuo tantokustannus x ) " Tuo tantokustannusprosentti x ) Tutkimustilojen lukumäärä Käytössä ollut peltoa ha/tila ,, ;,

47 \ :--,-- \ 's:" \ cjr-- \ '- \ \:) LC\ L \ \ Cf \ C\ Etelä Suomi Sisä Suomi \ \ \-,- \ Lc-- Li-'O rel G\ - \ cx), -4 ' --- LC\ LC r"l LC- LC lfl oo t---- Lf \ \ co i:j L's- 'zzi- \ \D C-- t--- k cv '- " -\ r<- \,-- \- o ( re) C \J - cv r n r -) c Lf \ LC\ ' \ Cm \ LC\ O\ LC\ o ir\ r-i `" \ r-- C"-- r'n /4 (- C-- C Lf '- c LC\ 6\ r-- i i \ C-- C"-- t--- co \ ' LC \ \ O "-- in fl \ LC\ LC\ LC rc) i- Lr \ \ r,-) \ *S- C\ Lf \ i-i d' C--- \ Es- u-\,- \D' ',::" \ ` \D co - \ \ \ z- C \ t ('-J c\j :3 Cm L(,;:- t-- -4 O\ \ re) in ch,,- \ j-- Cr\ \ Lt"\ ---,,--,-W Ei -- ' W -4-D () -i-,- (),- J-- ri CD rel 9-) k --- "P 4 e () U2 4 a) Q4,M -,- 4-i W rd rei 3 g:4 > Cd () -- k Cl) :o r--! -f- 4 () - k () P4 : -) 'r-d,-,----, : :d :Cli "-D k C/2 -- P g4 k C/2 C3 +D,_ k CL aio >,- :C3 : Pli Cd 3,_ +' a) 4') : g - "-, in C/2 P +' P > cr3 ' u-- t--- W -- -e o 4- P rcl A -zi-, rf) c- Lī \ 4 --, --- c ca Pi, r g- Cd :cr3 4 :c r4 Pi () [--- O : en w ""

48 , 46 c-) 3 r-i r--- (\J -fl st di-,-- LC\ -\ s- Pohjois-Suomi i--i \,-- r-r) i- ' -C\ r-i r--- r_r\ r cy- C---- r-- rrl \ r--- r-- [c\ r- - LC\ \o 'i- - L o r--- li- \ \ _-\ t--- C \ - "- C \ rfl C \ r- LC\ sj- Taul 4 c [, \ re Lfl t-- Lc \ co co -\ t--- r-- rc) _ \ cv - MO \ co, --- rl ':j- CS\ (V r-- :t- Lr\ \ sl- C\ LC ir-\ co ` st co,--4 C\ LC \ CS\ \ st c"'") r-- 3 r-i - 4 i-d 4 o (4 : () ril co cr\ co Lc,, tc\ co t--- -C ' " tc--\ 'tco r'l cr,--,-- \D c Lr\ t--- c r-- cr\ t-,-) Lc-\ \cp LC\ co \ r\ vp in Lr\ " C\ r,-) st r-- ir\ t--- szt l st \ Lr- co,z- \ \3 - Lt-\ cr) cf) --- r- ( d" cr\ LC\,--- \() CY\ St r-- Veroja ei ole luettu kustannuksiin Maatalouden liiketulokset: u) () Vero tettava puhdas tuo tto Vilje l ijäperheen maataloustyö Maatalousylij ääm ä 4 : : cl P- fi +Dcl g-, ) CD cl Q) cl ccl LC\ korkovaatimus Maatalouden tuotantokustannus x) Tuotantokustannusprosentti --- : k r 42 : rd o CD P4 cl r-) r - co : u) : +' : E-

49 47 Koko Etelä- Sisä- l Etelä- Poh- 'i Koko Etelä- Sisä- Etelä- ' Po hj ---- ' maa Suomi Suomi Pohjan- jois- maa Suomi Suomi Po hja n- joismaa Suom i maa Suomi Painotettu keskiarvo Kirjanpito ti lat kes kimäär in, l-- "-- \ \o r-r t" OC) "- /4 \ LC\ LC LC c)- co Lf /4 r-) /4 r< OC) d" (/4 LC nr") \o,- /4 /4 't- LC LC " -C C\ LC /4 /4,i,-- /4 t"-- r-- LC \ Lel /4 LC \ /4 ( C-- rrl O\ O\ (-( C"--,-- /4, r--- r', \ r' C--- " /4 /4 C--- r-{ /4 LC \ /4 /4 /4 r, LC /4 '- C 'zi- \ \ re) c Maatalouden liike kustannuksen eräiden erien jaottelu Poltto-, voitelu- ja lämmitysaineet m k /ha: traktorin po ltto- ja voiteluaineet ajopuimurin poltto- ja vo i teluaineet muut poltto-, voitelu- ja lämmi t Ysaineet Yh teensä x) Kaluston poisto m k /ha: traktorin poisto ajopuimurin poisto muun kaluston poisto Yhteensä x) Kaluston korjaus-ja kunnossapito m k /ha: traktorin korjaus ja kunnossapito ajopuimurin korjaus ja kunnossap i to muun kaluston korjaus Yhteensä x) Vakuutusmaksut mk/ha: xx) traktorin vakuutukset ajopuimurin vakuutukset muut maatalouden vakuutukset Yhteensä Traktorikustannus yhteensä m k/ha Ajopuimurikustannus yhteensä m k/ha x) vr taul 7 a :x) sis älty vät liikekustannuksen "Muu kustan]

50 ,, Cs-,zi-,--i \c),--i LC it\ cr,, t \ t--- LC \ r\,-- r- \Q co Cr\ Lc-\, C \ o L LC \ LC fl r-i (\ O \ \D O LC \ LC d"" G ', C---- LC \ co C--- 3 r co : w,-i W LC cn "- O \ rel,zt, j-,---,-- \ r-- LC \ Lr \ \ O,,t C \ L \ Q\ -,- \ _ iv v vi ' o r 8, no o o _ C \ C \

51 49

52 87846M-85 SB

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUD TALOUDLLIS TUTKIUSLAITOKS TIDOATOJA :o 8 TH AGRIULTURAL OIS RSARH ISTITUT, FILAD RSARH RPORTS, o 8 AJAKOHTAISTA AATALOUSKOOIAA KIRJAPITOTILOJ TULOKSIA TILIVUOSI 98 HLSIKI 982 aatalouden taloudellsen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966 Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 4 / 6 5 Helsinki 966 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Kirjanpitotilojen tuloksia

Kirjanpitotilojen tuloksia MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 220.1997 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Kirjanpitotilojen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1184 RYHMÄ 191 VUOSI 1986

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 5 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 5 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1961/62

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot