IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990"

Transkriptio

1 IMMIN TIEDONANTOJA AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS

2 TIEDONANTOJA 76 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 76

3 ISBN ISSN

4 Sisällysluettelo Johdanto 5 Tulokset 7 Etelä-Suomen tutkimusalue alle 0 ha:n tilat " " " " " " 8 yli Sisä-Suomen tutkimusalue alle 20 ha:n tilat 22 yli 20 " " 24 Etelä-Pohjanmaan tutkimusalue alle 20 ha:n tilat 26 yli 20 " " 28 Pohjois-Suomen tutkimusalue keskimäärin 30 nautakarjatilat 32 Kaikki kirjanpitotilat keskimäärin 34 Siipikarjatilat 36 Naudanlihatilat 40 Sammandrag 44 Sununary 48 Sivu

5 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS Luutnantintie 3, 0040 Helsinki Tiedonantoja 76, 5 p., 992 KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 Results of bookkeeping farms according to production line in 990 Abstract. The results of agricultural profitability research according to the production line in 990 in Finland are presented in tables in this report. The profitability research in Finland is organized on voluntary basis, thus, the sample is not a random sample. Despite of tbis the results are considered to represent the effective Finnish farms very well The results are presented according to production line. Results are also grouped according to the field area and the research area. The report is in Finnish with Swedish and English summary. Index words: accounting, profit, costs

6 Johdanto Tässä tiedonannossa esitetään eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia vuodelta 990. Tilojen r yhmit tely s sä eri tuotantosuundin tilat on jaettu ensin kahteen pääryhmään: kotieläintiloihin ja kasvinviljelytiloihin sen mukaan, onko kotieläintuoton vai kasvinviljelytuoton osuus kokonaistuotosta suurempi. Kotieläintilat on jaettu alaryhmiin seuraavasti: Nautakarjatilat I -ryhmään on luettu tilat, joilla nautakarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta on vähintään 80 % ja siihen sisältyvä maitotaloustuotto vähintään 50 % kokonaistuotosta, eli lähinnä maidontuotantoon keskittyneet nautakarjatilat (maitotilat). Nautakarjatuotto koostuu siten maitotaloustuotosta sekä nautakarjatalouden liha- ja muusta tuotosta. Nautakarjatilat -ryhmään kuuluvat ne nauiakarjatilat, joita ei ole luettu edelliseen ryhmään ja joilla nautakarjatuoton osuus on vähintään 60 % kokonaistuotosta. Sikatilojen ryhmään kuuluvat ne tilat, joilla sikataloustuoton osuus on vähintään 50 % maatalouden kokonaistuotosta. Sikataloustuotto koostuu sianlihan tuotosta sekä porsaiden ja siitoseläinten myyntituotosta. kotieläintilat, jotka jäävät edellä mainittujen ryhmien ulkopuolelle, ovat pääasiassa monipuolista kotieläintuotantoa harjoittavia tiloja. Näistä alaryhmistä on määritetty liiketulokset alueittain ja mahdollisuuksien mukaan tilasuuruusluokittain. Näiden ryhmien lisäksi on aineistosta kerätty omiksi ryhmikseen siipikarjatilat ja naudanlihatilat. Koska tällaisia tiloja on vähän, ei tuloksia ole voitu määrittää erikseen eri alueilta ja tilasuuruusluokista. Ka svinvilj elytilat on jaettu kahteen alaryhmään seuraavasti: Viljatilojen ryhmään on luettu ne tilat, joilla viljatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 50 %. Viljatuotto käsittää sekä leipäviljan että rehuviljan. - kasvinviljelytilat -ryhmään on luettiljatilojen ryhmän ulkopuolelle jäävät kasvinviljelytilat. Kasvinviljelytilojen jaottelu näihin ryhmiin on mahdollista vain maan eteläosissa, sillä muualla maassa kannattavuustutkimukseen osallistuvien viljatilojen lukumäärä on pieni.

7 -6 Tila, joka edellä esitetyillä perusteilla sopii kahteen tuotantosuuntaan, on viety siihen ryhmään, jonka tuoton osuus kokonaistuotosta on suurempi, kun huomioon otetaan ensisijaisesti jaottelu kotieläin- ja kasvinviljelytiloihin. Tuotantosuunnittaiset tulokset on esitetty tilasuuruusluoldttain kultakin tutkimusalueelta. Suuruusluokkien lukumäärää on kuitenkin jouduttu rajoittamaan, jotta kuhunkin ryhmään on saatu tyydyttävästi tiloja. Tästä huolimatta on eräiden ryhmien tilaluku jäänyt pieneksi. Pohjois-Suomen tutkimusalueella ainoastaan maidontuotantoon ja muuhun nautakarjatalouteen erikoistuneiden tilojen (Nautakarjatilat I ja ) tarkastelussa on voitu ottaa huomioon tilakoko, muiden tuotantosuuntien osalta on laskettu vain alueen kesidarvot Tilat on ryhmitelty suuruusluolddin tilalla käytössä olleen peltoalan mukaan. Myös tulokset on laskettu käytössä ollutta peltohehtaaria kohden. Liiketulokset on laskettu samoilla perusteilla kuin edellisenäkin vuonna. Kuten aikaisemminkin sisältyy vuokralle otetun pellon arvo velkoihin sekä samansuuruisena maatalousmaan arvoon varoissa. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, ettei hyvän tai huonon tuloksen tarvitse johtua pelkästään harjoitetusta tuotantosuunnasta. Tulokseen vaikuttavat mm. tilan tuotantoedellytyksetja harjoitetun tuotannon tehokkuus. Myös tuotannon rationalisointiaste vaihtelee eri tuotantosuuntien ja tilaryhmien välillä huomattavasti. Tässä esitetyt tulokset ovat vuodelta 990, minkä jälkeen sekä tuotteiden että tarvikkeiden hintataso on muuttunut. Harjoitetun tuotannon kannattavuutta voidaan arvostella usealla eri tavalla. Esitetyistä liiketuloksista maatalousylijäämä on se osa kokonaistuotosta, joka jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi ja viljelijäperheen tekemän maataloustyön korvaukseksi. Karmattavuuskerroin osoittaa maatalousylijäämän ja pääomille lasketun korkovaatimuksen (tässä 5 % mukaan) ja viljelijäperheen arvioidun palkan summan välisen suhteen. Se saadaan siten jakamalla maatalousylijäämä mainitulla summalla. Liikeylijäämä on se osa kokonaistuotosta, joka jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi. Liiketuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. Liiketuloksista ei myöskään ole vähennetty velkojen korkoja. Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta, PL 3, 004 HELSINKI, puh

8 -7 Tulokset vuonna 990 Kirjanpitotilojen rehuyksikkösato oli vuonna 990 keskimäärin 3 66 ry/ha. Edellisenä vuonna se oli 3 35 ry/ha. Satotaso nousi Etelä-Suomen tutkimusalueella 388 ry/ha, Sisä-Suomen tialcimusalueella 5 ry/ha, Etelä-Pohjanmaan alueella 58 ry/ha ja Pohjois-Suomessa 63 ry/ha. Maatalouden kokonaistuotto oli koko maassa keskimäärin mk/ha. Se nousi edellisestä vuodesta 692 mk/ha eli 4.6 %. Liikekustannus nousi 96 mk/ha eli 73 %. Se oli tarkasteluvuonna mk/ha. Vuonna 990 kirjanpitotilojen keskimääräinen liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto oli mk/ha ja edellisenä vuonna mk/ha. Se aleni edellisestä vuodesta noin 220 mk hehtaarilta. Kannattavuuskerroin oli vuonna 990 kaikilla kirjanpitotiloilla keskimäärin. ja edellisenä vuonna.9. Liiketuloksen muutokset eri tuotantosuunnissa saattavat poiketa huomattavasti keskimääräisistä tuloksista. Tähän vaikuttavat monet eri tekijät mm. tuotos- ja satotaso, tuotteiden ja tarvikkeiden määrät ja hinnat, tuotannon tehokkuus, sijoitettu työ- ja pääomapanos jne. Sivulla 8 esitetään maatalousylijäämän arvot vuosilta 989 ja 990 eräistä tilaryhmistä, jotka edustavat eri tutkimusalueiden tuotantosuuntia. Kannattavuuskertoimen arvot esitetään samoista tilaryhmistä sivulla 0. Tiedot niistä tilasylimistä, joissa on vähemmän kuin 5 tilaa, on merkitty sulkeisiin. Vuodet 989 ja 990 olivat hyviä satovuosia. Tämä näkyy myös kirjanpitotuloksissa. Vuonna 990 peltohehtaaria kohden magtalousylijäämä aleni edellisestä vuodesta koko maassa keskimäärin sikatilojen, muiden kotieläintilojen ja muiden kasvinviljelytilojen ryhmissä. Vastaavasti muissa tuotantosuunnissa maatalousylijäämä nousi. Verrattaessa eri tuotantosuuntaa edustavien tilaryhmien keskinäistä paremmuutta kannattavuuskertohnen avulla, voi järjestys olla erilainen kuin maatalousylijäämän mukaan. Tämä johtuu mm. siitä, että viljelijäperheen työn määrä hehtaaria kohti on erilainen eri tuotantosuunnissa. Sivulta 0 voidaan todeta, että kannattavuuskerroin koko maassa keskimäärin aleni vuodesta 989 vuoteen 990 kaikissa tuotantosuunnissa viljatiloja lukuunottamatta, joilla kannattavuuskerroin on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

9 -8 Maatalousylijäämä mk/ha vuosina 989 ja Etelä Suomi 0-20 ha ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasvinviljelytilat Sisä Suomi alle 20 ha yli 20 ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Ö Kasvinviljelytilat Etelä Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat (5 583) (3 86) kotieläintilat Kasvinviljelytilat Pohjois Suomi keskimäärin Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Kasvinviljelytilat Koko maa keskimäärin Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasvinviljelytilat Kaikki tilat

10 -9 Keskimääräinen kannattavuuskerroin vuonna 990 oli nautakarja -tiloilla 0.95, nautakarja -tiloilla 0.94, sikatiloilla.37, muilla kotieläintiloilla 0.99, viljatiloilla.60 ja muilla kasvinviljelytiloilla.34 sekä kaikilla kirjanpitotiloilla keskimäärin.. Tässä tiedonannossa esitettäviä liiketuloksia laskettaessa ei kustannuksiin ole luettu veroja eikä velkojen korkoja. Koska velkaisuusaste saattaa vaihdella merkittävästi eri tuotantosuuntaa edustavissa tilaryhmissä, muuttaa korkojen huomioon ottaminen tulosten välisiä suhteita. Usein tulokset tasoittuvat. Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tulokset esitetään alueittain ja tilasuuruusluokittain taulukoissa - ja kaikkien kirjanpitotilojen keskimääräiset tulokset taulukossa 2. Taulukkoon 3 on koottu kirjanpitotietoja siipikarjatalouteen erikoistuneilta kirjanpitotiloilta sekä taulukkoon 4 naudanlihan tuotantoon erikoistuneilta kirjanpitotiloilta.

11 - 0 - Kannattavuuskerroin vuosina 989 ja Etelä-Suomi 0-20 ha ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasvinviljelytilat Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Kasvinviljelytilat Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat (.30) (0.97) kotieläintilat Kasvinviljelytilat Pohjois-Suomi keskimäärin Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Kasvinviljelytilat Koko maa keskimäärin Nautakarjatilat I Nautakarjatilat Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasvinviljelytilat.5.34 Kaikki tilat.9.

12 `, \ ha:n tilat \ \ / ha:n tilat '\\.2 i ' /.0.8 : / t / /,. /. \ :- - - Ir \\ /! / / I,...jy- N yli 30 ha:n tilat - NAUTAKARJATILAT I SIKATILAT VILJATI LAT Kuvio. Kannattavuuskertoimen kehitys Etelä-Suomen alueella vuosina

13 Taulukko Etelä-Suomi, alle 0 ha Nautakarjatilat kotieläintilat Kasvinviljelytilat tv.990 Keskimäärin Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Viljelyala % peltoalasta: Ruis -. Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit ' Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä - - Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Måatalousomaisuus mk/ha: 4 76 Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto TalousrakennUkset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila - - Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

14 'Taulukko la Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin, mk/tila Etelä-Suomi, alle 0 ha ('-) tv.990 Nautakarjatilat Kasvinviljely- kotieläin tilat tilat Keskimäärin Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha 5 75 Nautakarja Siat - Siipikarja " 37 eläimet u 89 Kötieläintuotto yhteensä " Ruis., - Syys- ja kevätvehnä " 46 Ohra u 365 Kaura ja sökavilja 393 Peruna " 56 Juurikasvit., 5 Muu kasvinviljely " - Kåsvinviljelytuotto yht. " 875 Muu tuotto " 2 Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikökustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikökustannus ' Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha 39 Kotieläintaloustyöt 420 juoksevat työt., 6 Juoksevat työt yhteensä it/ha 475 niistä: vilj.perheen miehet it/ha 289 naiset 68 " lapset., - Måatal.juoks. tr.työt t/ha 40 Liikeylijaamä Mäatalousylijaamä - Kannattavuuskerroin mk/ha

15 Taulukko 2 Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Etelä-Suomi, 0-20 ha Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat tv.990 Keskimäärin Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Måatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista ' VUoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Måitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

16 Taulukko 2a Etelä-Suomi, 0-20 ha (I) tv.990 Nåutåkarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat Keskimäärin kasv.- vilj. - tilat Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat., Siipikarja., eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis Syys- ja kevätvehnä " Ohra Kaura ja sekavilja " Peruna Juurikasvit, Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palk.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikakustannus yhteensä Easvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt., Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset " lapset Mäatal.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousylijaamä Kannattavuuskerroin

17 Taulukko Etelä-Suomi, he (w) tv.990 Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat Keskimäärin Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Viljelyala % peltoalasta: Ruis :9 3.3 Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi , Kesanto Muu peltoala Sadot kg/he: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/he: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila _ Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

18 Taulukko 3a Etelä-Suomi, ha (IV tv.990 Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat Keski- Määrin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat " Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä " Ruis Syys- ja kevätvehnä " Ohra Kåura ja sekavilja Peruna Juurikasvit " Muu kasvinviljely " Kasvinviljelytuotto yht. " ,. Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palk.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikåkustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset " lapset " Maatal.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousylijaama Kånnattavuuskerroin

19 Taulukko Etelä-Suomi, ha (V) tv.990 Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat viljatilat kasv.- vilj. - tilat Keskimäärin Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kausa Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista ' Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v L)tästä vuokrapääoman arvo

20 Taulukko 4a Etelä-Suomi, ha (V) tv. 990 Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat., Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä " Ruis " Syys- ja kevätvehnä Ohra Kåura ja sekavilja " Peruna juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt " Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset lapset Maatal.juoks.tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalougylijaamä Kannatt_avuuskerroin

21 Taulukko Etelä-Suomi, yli 50 ha Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat tv.990 Keskimäärin Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Viljelyala % peltoalasta Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kauxa ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

22 Taulukko 5a Etelä-Suomi, yli 50 ha (VI) Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Viljatilat kasv.- vilj. - tilat tv.990 Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat " Siipikarja., eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis Syys.- ja kevätvehnä " Ohra Kåura ja såkavilja Peruna juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt, Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset , lapset, Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousylijaamä Kannattavuuskerroin

23 Taulukko Sisä-Suomi, alle 20 ha Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Kasv.- vilj.- tilat tv.990 Keskimäärin Tilojen lukumäärä Peitn käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadat kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v l)tästä vuokrapääoman arvo

24 Taulukko 6a Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-I) tv.990 Nåuatakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Käsv.- vilj.- tilat Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautåkarja,, Siat,, Siipikarja " eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis " Syys- ja kevätvehnä " Ohra, Kåura ja såkavilja,, Peruna, JUurikasvit,, Muu kasvinviljely,, Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto,, Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt,, Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset " lapset,, Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousylijaamä Kannattavuuskerruin

25 Taulukko Sisä-Suomi, yli 20 ha ( IV-VI ) tv.990 Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Kasv.- vilj.- tilat Keskimäärin Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä he/tila tästä muilta vuokrattua Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/he: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v L)tästä vuokrapääoman arvo

26 Taulukko 7a Sisä-Suomi, yli 20 ha IV-VI) tv.990 Nåutåkarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Kåsv.- vilj.- tilat Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila , Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat " Siipikarja " eläimet Kotieläintuotto yhteensä " Ruis " Syys- ja kevätvehnä, Ohra Kaura ja sekavilja " Peruna Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikek-ustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt,, Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset , lapset' Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalougylijaamä Kannattavuuskerroin

27 Taulukko Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (I-I) tv.990 Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Easy.- vilj.- tilat Keskimäärin Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kåvätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v L)tästä vuokrapääoman arvo

28 Taulukko 8a Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (I-I) Nautåkarjatilat I _ Sikatilat muut kotieläintilat Kasv.- vilj.- tilat tv.990 Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nauta:karja Siat, Siipikarja eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis Syys- ja kevätvehnä " Ohra " Kaura ja sekavilja Peruna Juurikasvit " Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto " Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikåkustannus mk/ha: Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut ' ' Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset lapset " Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousyli]aamä u Karmattavuuskerroin

29 Taulukko 9 Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv.990 Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Easy.- vilj.- tilat Keskimäärin Viljelyala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousråkennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

30 Taulukko 9a Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv. 990 Näutåkarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Kåsv.- vilj.- tilat Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden råhamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat' Siipikarja eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis " Syys- ja kevätvehnä " Ohra " Kaura ja sekavilja Peruna " JUurikasvit " Muu kasvinviljely., Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kökonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha: Maksetut paikat Vilj.perh.arv.paik.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarylkekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kåsvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt " Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset lapset n Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijaamä mk/ha Maatalousylijaamä KannattavuuskaLwin

31 Taulukko 0 Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Pohjois-Suomi, keskimäärin Nautakarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Kåsv.- vilj.- tilat tv.990 Keskimäärin Viljelvala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokeri juurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Eaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ryiha Maatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Måitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

32 Taulukko 0a Pohjois-Suomi, keskimäärin Nåutåkarjatilat I Sikatilat kotieläintilat Easy.- vilj.- tilat tv.990 Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot mk/tila niistä uudistuksiin mk/tila Maatalouden kokonaistuotto: Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja eläimet " Kotieläintuotto yhteensä " Ruis " Syys- ja kevätvåhnä., Ohra Kaura ja sekavilja Peruna, Juurikasvit Muu kasvinviljely u Kasvinviljelytuotto yht. " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä " "Päätuotto" % tuotosta Liikåkustannus mk/ha: Maksetut paikat Vilj.pPrh.arv.palk.+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarv'ikekust_annus yhteensä Kone- ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikåkustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintaloustyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä it/ha niistä: vilj.perheen miehet it/ha naiset " lapset 3 0 Maatal.juoks. tr.työt t/ha Liikeyli3aamä mk/ha Maatalousylijaamä KannattavuuskaLwin

33 Taulukko Tilojen lukumäärä Peltoa käytössä ha/tila tästä muilta vuokrattua Pohjois-Suomi, nautakarjatilat tv. 990 Nautakarjatilat I alle 20 ha yli 20 ha Nautakarjatilat alle 20 ha yli 20 ha Vilielvala % peltoalasta: Ruis Syys- ja kevätvehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokeri juurikas juurikåsvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot ko/ha: Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kåura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Måatalousomaisuus mk/ha: Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat mk/tila ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja kpl/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Måitotuotos kg/lehmä/v )tästä vuokrapääoman arvo

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Kirjanpitotilojen tuloksia

Kirjanpitotilojen tuloksia MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 220.1997 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Kirjanpitotilojen

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991 IMiiiiil TIEDONANTOJA 163 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND RESEARCH REPORTS 163 1991 ILTI lui d 1 TIEDONANTOJA

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 14 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 14 ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA TIEDONANTOJA 146 1989 KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA MAIJA PUURUNEN MATIAS TOR VELA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICOL RJRAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 117 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 117 MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET TULOKEHITYS

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus Luomumallasohraa 2017 Lohkon sato 2330 kg/ha 2 Luomukasvintuotannon

Lisätiedot

Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot. Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen

Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot. Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen Teemat 1. Kotieläintuotannon rakennemuutos 2. Viljelijäperheen työpanoksen riittävyys

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite

Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maatilojen 1. kevään 2012 tuotanto- ja investointi- sekä sukupolvenvaihdossuunnitelmia 2. laatia kyselyn pohjalta

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla?

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Maatalouden tulevaisuusseminaari Farmi 2020 ja Vene hankkeet Kälviä 4.10.2011 Perttu Pyykkönen Teemat Miten viljelijä voi reagoida ja mihin itse voi vaikuttaa:

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS Petri Pethman 8.11.2016 221100472 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=552 Kokonaisvastaajanäyte 2 135 vastaajaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde:

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 98 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 98 MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät

Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät Nurmesta Tulosta -hanke Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät Nurmex-tietoisku 16 Marita Jääskeläinen ProAgria Etelä-Pohjanmaa Säilörehun tuotantokustannus Merkittävässä osassa maidontuotannon

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS Satoennuste 0 Petri Pethman 0.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=0 Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén Kannattavuus on avainasia Krister Hildén - 1 2 3 4 Kaikki Pinta-ala, ha yhteensä 713,7 965,7 1042 1082,1 3803,5 Lohkoja, kpl 198 196 196 196 786 Sadon määrä kg/ha tai ry/ha 4725,4 4552 4352 4211,9 4433

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

VYR kylvöalaennuste 2016

VYR kylvöalaennuste 2016 Petri Pethman.3.16 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat kylvöpäätöksiinne kasvukauden 16 osalta? Ei lainkaan Erittäin paljon 1 2 3 4 5 Viljelykierto 3,32 Peltolohkojen

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 45 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REP ORTS, No. 41 MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( )

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( ) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT.

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT. Luomu50 - mitä tarkoittaisi, jos 50 % viljelyalasta siirtyisi luomuun Toimittajatilaisuus, Säätytalo 30.01.2012 Kauko Koikkalainen, MTT kauko.koikkalainen@mtt.fi 27.1.2012 Taustaa selvitykselle MMM:n tilaama

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

Säilörehun tuotantokustannus

Säilörehun tuotantokustannus Nurmentuotantokustannus NurmiArtturi-hankkeen tuloksia 12.10.16 Nurmesta tulosta Säilörehun tuotantokustannus Merkittävässä osassa maidontuotannon kustannuksia ja tulosta energiasta 30 70 % säilörehusta

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 72 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 72 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 5 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 5 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1961/62

Lisätiedot

Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos

Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos MAATALOUSMAAN ARVO JA HINTA SUOMESSA 98 99 MAATALOUSMAAN ARVIOINNIN KESKEISET KÄSITTEET Tuotto- ja kauppa-arvokäsitteillä on kummallakin useita eri

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä

Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä Tuotantosuuntien välisestä yhteistyöstä monenlaisia hyötyjä Pentti Seuri, MTT Luomupäivät 12.11.201, Mikkeli 15.11.201 1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15.11.201 2 Erikoistumisella tavoitellaan

Lisätiedot

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Kauko Koikkalainen, tutkija ProLuomu_liha-arvoketju, 17.3.2015, Vantaa Luomutuotannon talousnäkymät maatalouspolitiikan muutoksessa Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT

Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT Mitä on kannattava yritystoiminta? Yritystoiminta on kannattavaa silloin, kun saatavat tuotot peittävät tuotantotoiminnan

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

TYÖPANOS JA SEN KAUSIVAIHTELU KIRJANPITOTILOILLA

TYÖPANOS JA SEN KAUSIVAIHTELU KIRJANPITOTILOILLA , MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 123 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 123 TYÖPANOS JA SEN KAUSIVAIHTELU KIRJANPITOTILOILLA MAIJA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA hya TIEDONANTOJA 180 1992 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 180 1992

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TIEDONANTOJA 194 1994 MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ ANNA-MAIJA HEIKKILÄ ESA HIIVA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

IMiiii! AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE.

IMiiii! AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. IMiiii! TIEDONANTOJA 155 199 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS 155 199 ll'aidel TIEDONANTOJA

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot