Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aineet, tarvikkeet ja tavarat"

Transkriptio

1 Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L ].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2] l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut AineeÈ, tarvikkeet ja tavarat MuuU toimintakulut TOIMINTÀKUIJUT To I MINTAKÀTE /.' ijimä ]-1, ,4 4.99, , _3, 98-3]-.39, ,4L ,4L -l-. l_5, , ,2-463, ,31-4L.533, ,23 24,5 24,5 7,8 7,5 7,7 32,5 32,5 t4,4 L4,4 56,6 -l_, 63,4 56, 5 52, VUOSTKATE TÏLÏKAUDEN TULOS TII,IKAUDEN YLI - /elr Aat{Å -7L.5] ]-6-71.s , , ,23 52,4 52,4 52, TeknLnen tsoimi TULOSI,ASKE],MA Tuet ja avustukset TOIMINTÀKUIJUT Henkilösivukulut Palvelujen osto! Ostot tifikauden aikana Aj-neet, tarvj-kkeeè ja tavarat Muut toimi-ntakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKUIJUT To rmr NIÀKÀTE /,räii {Ä '1,'1, l_4.65 -' , , , _3, , ,4L ,41, , 58-1.l-5, ,2-463,29-4.3s9,3L - 4L.533, ,23 24,5 24,5 7,8 7,5 7,7 32,5 32,5 L4,4 ]-4,4 56,6-1, 63,4 56,5 52, V(,OSTKATE TI],TKAUDEN TUI,OS TII,I KAUDEN YLI - /ALT'J,!ÄMÄ -7r.5]-6-7t.51,6-7]-.51, , , ,23 52,4 52,4 52, Maatsilats TULOSLASKEI,MA

2 Sivu 2 5.l_.2]-5 ulkoinen/s i säinen t_.1-.2ls Ls. 2L5 215 t_ L-8. uotot TOIMIMT.A,TUOTOT 1 rmrntarsà,te /.riiiim ii 21. s V(,OSTKATE TII,IKAUDEN TUIJOS TII,T KAUDEN YLT - /ALTJÁÄMÄ 21,. s n 54 Muu kiinteistötoíml TUI,OSLASKEI,MA TOIMINTÀIruLUT Muíden palvelujen ostot Aineet, tarvíkkeet ja tavarat TOIMINTAKUIJUT To rmrntàkàte /,räiiu i, , , , ,24 5, I 5, I 33,7 33, ,.31, L VUOSIKATE Suunnitelman mukaiseè poistot Poistot ja arvonalenèumiset TIIJIKAUDEN TULOS TILI KAUDEN YI,I - /AT,1.1iiJffi 55 KiinteietöhuoLÈo TULOSI,ASKEI,MA MaksutuoEot Yhdyskuntapalveluj en maksut Muut palvelumaksut uotoè Muut toimintat.uotot TOTMINTATUOTOT TOIMII*TAKUI,UT Henkilösivukulut Muíden palvelujen ostot Muut toiminèakulut ,24 33, L1,3.77 1,L3.77 LL s , t l_5-2.l62, gg -2.L62, , , , l_.755, 77.6L, ,1,6,26 -t2.o28,l3-67.].44, ,l ,1,3 -L. 836, ,86 -t.ll1,2l -7,8 34,8 34, ,64 66, ,64-1, -1, 68 '2 67,9 64,8 ol,j 45, 45, 44,3 44,3 72,6 -L, _a s , s 62.77s s r

3 Sivu L5 Ulkoinen/Si säinen t-.1_.2]-5 31_.8.21"s 2L r_4 L-8 MuuÈ toimintakulut, TOTMINTÀ CUI,UT To IMTNTAKÀTE /,Jäiir'fÄ -L l_. l_1_8, 1_ ,39 88,25 73,! 63, g -L2,3 -L VUOSIKATE TII,TKAUDEN TULOS TILTKAUDEN YLI - /ALI\]TJLi I'4Ä _ -6.s Kiint,eisÈötoLmí ja yleiseè, alueet TULOSI,ASKELMA Yhdyskuntapalveluj en maksut 1,1,3. j jo Muut palvel-umaksut 11"3.jj uotot L.5OO L35.27 TOIMINTÀKUIJUT Palkat ja palkkioe -B1.2Os HenkilösivukuLut -l_b Palvelujen osto -73.7L ,6-4.L L.529 Muut toimintakuluè -3. OOO -3J-.529 TOIMTNTAI(uTJUT ToIMINTAKÀTE/.IJIJIM I ,25 88,25 88, 25-12,3-12,3-12, ,64 66, ,64 66,7 l_.755, , 77.6L, ,26 -L2.28,1,3-67.L44, , , ,86 -l-.836,86 -l_. l_1,21-7,8 -l_.l_18,1_ , , 99 8,2 8,2 57,4 67,9 64,8 6'7,3 49,6 49,6 44,3 44,3 72,6 3,5 51, 39, _ r_ s L VUOSIKATE PoistoÈ ja arvonaleneumiset Suunnitelman mukaiseè poistot TÏLIKAUDEN TUI,OS TIL]KAUDEN YLI _ /ALT.]ÄÄMÄ ,99 39, _3-2.1,62, 88-2.'J"62,88-3r.246,87-3t.246,87 66,'Ì 4,5 4,5 -r_ L4-1, RakennuekaavatieÈ TULOSLASKE],MA TOIMTNTÀTUOTOT TOIMINTAKUI,UT HenkiLöstökulut Pa1kat ja palkkiot HenkilösivukuLut Henkilöstökul-ut Palvelujen ost.ot t ,47 -r.57, ,79 7!,5 6l-, 3 69,6 1_. 4 L r

4 Ulkoinen/ Sisäinen 1.1.2L r_5 Sivu 4 5. L.2]-s 2L5 21_5 t_-8 2r_4 r--8 Aíneet, t,arvikkeet ja tavarat ostot tilikauden aikana Aineet, Earvíkkeet ja tavarat. TOIMINTAKUI.UT To rmrntarütre /.t iiiüil L L L6, L6, , , L3, -77.6L3, 54,5 54,5 55, 1 55, L 55,7 55, VUOSIKATE TIL]KAUDEN TULOS TII,T KAUDEN YLT - /AT,I,JÁÄMÄ 522 Ykeltyletiet TULOSLASKELMA Korvaukset kunnilta ja kuntayht Myyntituot,ot TOIMINTÀI$IJUT Palkat. ja palkkiot Henkilösivukulut Henkil-östöku1ut Muíden palvelujen ostot Aj-neet, EarvikkeeÈ ja tavaral Aineet, tarvikkeet ja Èavarat AvustukseE Avustukset yhteisöi11e Avust,ukset Muut toimintakulut Muut toimint,akulut TOIMINTÀIruTJUT TO IMINTÀKATE /,J iji TÄ -1, l_ , l_ L t l3, 55, , , '7, ,4 1,.55L,62 L.55]-, , , 4L -6OL, , , , , , 86 -l-6.463, -l-6.463, , ,36 58, 3 58, 3 5'l,3 57,3 87,9 87,9 87,9 34,5 34,9 34,6 4,5 4,5 28,4 28,4 63,3 63,3 45, 5 42,4 -r L L84.]-2L -r84.i21_ -3.32]- -L s.876-1,.67 I -1, s VUOS]KATE TILIKAUDEN TUT,OS Tr r,r KAUDEN Yrrr - /AL1 äji afi , , ,36 42,4 42,4 42, ' Muut tiet TO I MTNTAI(ÀTE /.#iji {.il Vt'OSIKATE TUIJOSLASKEIJMA , , _1-54.l-1

5 SLvu Ulkoinen/S i säinen l_.1_.2]-5 3l-.8.2rs 2ls 215 l_ L-8 TILTKAUDEN TULOS TTLIKAUDEN YI,I - /AI,T.]ÄÄMÁ , ,72 66,7-54. r_l_ _ 52 Tieaeiat ja liikenneväyläè TULOSI,ASKELMA Korvaukset kunnilta ja kuntayht Muut toimínt.atuotot Muut toimintaeuotot Muut toímintatuotot TOTMINTAKUTJUT Pa1kat ja palkkiot Henki lös ivukulut Avustukset Avustukset yhteisöi11e Avustukset TOIMINTÀKUI,UT To IMINTÀI(ATE /.J ijimii r_2. r_ " '1, L9.9-21, L7.L l-.55l, 62 I.551", , 8g -r.658, , 62 - r_ - r- 87,9 87, ,62 8'1, t86,92 ]-86,92 126,44 L26, , -l_6.463, ,98 -L47.888,36 53, 48,1 52,L 45,6 45,6 61, 5 61, 5 63,3 63,3 5, 49, _ -13. r_38-59.] t L6 VUOSTKATE Poistot ja arvonalentumiseè T]LTKAUDEN TULOS TTLTKAUDEN YLT _ /AI,I,JÄÄMÄ 53 Veeílait,os TULOST,ASKELMA Li iketoiminnan myynt i tuotot Yhdyskuntapalveluj en maksut Muu! toimintatuotol TOIMINTÀKUIJUT L47.888, 36 48, s ,L2 -] ,1_ , , , ,2 1.L77,29 1.L77,29 6,2 6,2 54,2 54,2 57,7 57,7 39,2 39,2-9'7.31,6 -r t r r_s , 5-1, 66,5-1, ,99 57, r_ L.62,72 73, _

6 Ulkoinen/Si säinen L Sivu 6 5.1".2L5 Henkilösivukulut Aineet, tarvi-kkeet ja tavarat Muut loimintakulut TOIMINTAKUIJUT To I MINTAKATE /.'iijimä Rahoitustuotot ja -kuiut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE T]IJÏKAUDEN TULOS TTLT KAUDEN YLT - /AI,T,JÄÄMÁ 531 Viemärilaitos TUT,OSLASKEI,MA TOIMTNTÀTUOTOT Myyntítuotot Li iketoiminnan myynt ituotol Yhdyskuntapalveluj en maksu! TOIMTNTÀKUI,UT HenkilöstökuIut Henkilösivukulut Asiakaspalveluj en ost.ot Aineet, Earvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöi1le Avustukset Muut toimíntakulut Muut toimintakul-ut TOIMINTAKUIJUT To IMINTAKATE /,Jäiir'f i 21, I47.34] , L _s ] l_.738 8r s " '7-1,.529 -] r-5 t , , _9, i9, , ,1,8 -'J,.449, 4L ,74-4.L2,15 -L73.L2,L5 94.4L5,84-41,.595, 4-41".595, , g 52.82, L88, L88, ,91" -5.48,75-3.1,28,66 -l_23. 7, , ,76-16.]-3,76 -'J,6. O1,3,7 6 8L4,74 BL4,74 -I.1,55,2I -163, -1.3l_8,2L , 13 LL.57 5,26 65, 5 7t,7 36,2 36,2 48, 48, 94,8 l-6,9 L2,L 5'-7,8 57,4 94.4L5,84 63,L 6I,3 6L,3 64,6 64,6 68, o 68, L88,39 68, 'l',4 36,8 A.ã A 66,5 ]-53,4 8, 77,4 77,4 49,8 49,8 75,6-1, 86,2 66,L L9L, 'J,.24 -l-. L l_ L _ -l ] r

7 Ulkoinen/S i säinen 1.1".2] L5 Sivu 7 5.l_ t_ l_-8 VUOSIKATE TILTKAUDEN TUTJOS TTLI KAUDEN YI,I - /AI,I.JAÄMÄ ,1.575,26 ]-9].,2 -L44.585, , 4 -l_33.9, ,78 62, 62, 58, 6 58, l_ Vesi- ja vj.emärilaltos TULOSIJASKETJMA TOIMTNTÀTUOTOT l,i iketoiminnan myynt i tuotot Yhdyskuntapalveluj en maksut Muut toimint.atuotot TOIMINTAKUIJUT Henkilöstökul-ut Henki 1ös ivukulut Asiakaspalveluj en ostot Avustukse! Avustukset yhteisöi1 le Avustukset TOIMINTAKUIJUT TO I MI NTAKATE /.ilijiü i ' L.775-1,7.r7L -51, ,.835 -r s r_ s L , , s9 t.l77,29 t.l77,29 66, 5o 56, ,38-1_6.268, r,43-1_35.82, , , 85 -l_98.757,l8-56.l, l_, L4, ,4, , , , , , 1 62,5 62,5 39,2 39,2-1, -1, 62,5 62,4 57,2 61,2 66,5 76,6 7, 53,9 53,9 49,8 49,8 85,2 l_l3, 6 97,7 62,6 62,L s L ]-24.84s -r ,7 5.81" Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOS]KATE T]LÏKAUDEN TU],OS Trlrr KÄUDEN YLT - /elr,:äåvtä , * , I45.27L 1_5. 99L, l- 68,1_ -t , ,8-8.l-88, 98-8.l_88, 98 6L,9 6I,9 qr, 55,2 1,s1,.652 -t_ I 54 Kaatopaikka ja jätehuotèo TU],OSLASKET,MA TOIMINTAKUI.UT Henki 1öst.ökuLut Henki 1ösivukulut -43, -1,

8 Ulkoinen/Sisäinen 1. 1_ l_. 8.2r_5 Sivu Ls I s l_-8 2r-4 r--8 Ostot tilikauden aikana AineeÈ, tarvikkeet ja ÈavaraÈ TOIMINTAKUI,UT TO IMINTAKÀTE /.JiiJiM i, -5. -s s. -43, -L, ,4 -L.799,4 -'J,49,6 -'1,49,6 -L.99L, ,46 36, 36, -l_, -l_, -L.8L2 -l.8r2 -L.8L2 -L.8L2 V('OSIKATE TTT,IKAUDEN TUT,OS TILT KAUDEN YLT - /AI,I,JÄÄMÀ L.991", L,46 -a.99l, r-.81_2 -]-.8L2 54.fätet uolto TULOSI,ASKEI,MA TOIMINTAIWIJUT Henkí1ösivukulut Ostot tílikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja t.avarat TOIMINT.AI(ULUT TOIMINTÀKÀTE/.*iiiMÄ s , -43, -L.799,4 -'J,.7 99, 4 -!49,6 -L4g,6 -L.99L, ,46-1_, -l_, 36, 36, -1_, -L, 3g,g r.81, L.8L2 VUOSTKATE TTLIKAUDEN TULOS TTLTKAUDEN YLt - /elruáä,rá L.99a, 46 -r.99]-, 46 -'1,.99]-, L2-1,.8r2-1, MetgäÈi1ar, TULOSLASKELMA TOIMTNTÀTUOTOT Li iketoiminnan myynti tuotot TOIMINTAKUI,UT Asiakaspalveluj en ostot Muut toimintakul_ut TOIMINTAI(UIJUT TO I MINTAKÀTE /.' IiiMii ,"t , ,77 -l_8.638,51_ -l_8. 638, 5l , ,26 9, 3 9, 3 9,3 31, 6 66,6 62,L 139, VUOSTKATE TI],TKAUDEN TULOS TI],T KAUDEN YLT - /ALT.]ÁÂMÄ 17. t-7. l ,26 786,26 786,26 1_39,9 ]-39,9 '1,39, Metsåtilat TULOSTJASKELMA

9 Ulkoinen/Sisäinen 1_.1_.2]-5 3l_.8.2]-5 Sivu 9 5. L.21_5 2'1,5 ToEeutuma 2 1_5 L - 8 KäyÈtöz 21"4 1-8 Liiketoiminnan myyntituotot TOIMTNTÀTUOTOT TOI!.f INT.à,KUI,UT Asiakaspalvelujen ostot, Palveluj en ost.ot Muut toimíntakulut TOIMINTÀTruI,UT TO IMINTÀI(À,TE /.T ijimä 47.OOO OOO , , ,77 -L8.638,51- -L8.638, , ,26 9, 3 9, 3 9, 3 31, 6 66,6 62,L L39, VUOSIKATE TII,TKAUDEN TUTJOS Trr,rKAuDEN YLI - /Ai,r.lÄÄMÁ 1,7 L7 1" , , ,26 439,9 139,9 'J,39, OOOOOO5O TEKNINEN OSASTO TUT,OSI,ASKELMA MyyntiÈuoEot Li iketoimj-nnan myynt ituotot Korvaukset kunnilta ja kunt,ayht Yhdyskuntapalveluj en maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustuksee uotot.. TOIMINTAKUIJUT Henkilösiwukulut Asiakaspalveluj en ostot Aineet, tarvikkeet ja Uavarat Avustukset Avustukset yhteisöi1le Avustukset Muut toimi-ntakulut TOIMINTAKUI,UT 9r5.775 r_ ]-6.77 Lt " r_r LL -1_68.s -L68.5-1,t2 -]-1, , 36 l_. 55L, , , , , 66,5 2.36L, L,45-1,92.285,7 6-5t.695, L, , , , ,88-9L.228, , , , , , , L3 63,g 87,9 64, ,93 66, 66, 24,5 8,2 -L, 11, 63, 6 64,3 6,4 63,5 59,5 56,8 57,7 54,3 54,3 52,9 52,9 66,4 9,2 23,3 57,3 6L r_ t7.3]-8 -L L s9

10 Ulkoinen/Si säinen 1_.1.2L ]-5 Sivu 1 5.l_.2L5 EI'R 2L5 21_ _-8 TO rmintàkàte /.riiiiu i, Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -ku1ut V(]OSIKATE TILTKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YI,I - /AI,1 IiJffi ,68 32,3-1_s. -l_s , 6g 3, s L8, L8, , ,76 6L,L 61-,L 51, 3 51,

11 Ulkoinen/S i säinen 1.r_ ]-5 Sivu l 'J,5 2r_5 l_ TukJ.palveLulautakuntsa TULOSI,ASKE],MA TOIMTNTATUOTOT MuuC suoritteiden myyntituotot TOI!,fINT.AI(UIJTIT Henki 1östökul-ut Henki 1ösivukulut Asiakaspalveluj en ostot OsLot tilikauden aíkana Muut toimintakul-ut Muut toimíntakulut TOIMINIAKUI,UT TOIMINTAKÀTE /,TJiJiMÄ ] I.926 3s , , , , , , ,4-1.67,5-2.44L, g -4]-5,2-4L5,2-7 9,24-7 9, ,3 LgL,7 6 6L,3 61,3 61, 3 62,5 7,1-66,5-1, 23, 34,9 tt,9 Ll,9 -l-, -L, 6L,4 54' , l l_.481_ -l_ s9 VUOSIKATE TII,TKAUDEN TULOS TT IJT KAUDEN YLT _ /AI,T,JÁAMÁ 591 Kíint,eist,öt TUIJOSIJASKEIJMA Myyntítuotot Li iketoíminnan myynt i t.uotot Muut suoritteiden myyntituoèot Myynt j-tuotot Muut palvelumaksut Muut toimi-ntatuotot uotot TOIMINÎÀKUIJUT PaLkat ja palkkiot Henki 1ös ivukulut. Ostot tilikauden aíkana 35 1,9L,7 6 54, U s r_ L.47L.L49 -t l, ,7 6 u 7.1,45,6 ro.544, 9'J, r7.69, ,41" l-.58,41 931,.255, , , , , ,37 -L22.873, , , " ,9 54,8 54,8 8L, I 4,L 5,4 525,4 525,4 64,9 -l-, 65,2 65,4 62,4 56,6 6L,3 7 U 7 t- 1 -L r r L4.3s r_. t-95 l-.19s t ,21.t36 -'1, , ,7-311_.696

12 Sivu 2 5.l_.21,5 Ulkoinen/Si såinen 1.r_.2]-5 3l-.8.2Ls Aineet, tarvikkeet ja lavarat Muut!oimÍntakulut Muut toímintakulut TOIMINTAKUI,UI To IMINTÀK.ã,TE / J ijimä l , 'J,.27, 4-433, ,.46, L5.466, L ,98 2r ,7-31" ,7-1, 6'7,1 64,2 6g, L VUOS]KATE TILTKAUDEN TU],OS TILIKAUDEN YLT - /ALI.]AÄMÄ 592 Uiurahalli TU],OSLASKELMA Li iketoiminnan myynt i tuotot Täydet valtiolta saadut korvauk Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotol Muut palvel-umaksut MaksutuoEot uotot TOTMIMTÀKULUT Henkilösivukul-ut Henki 1östökul-ut Ost.oE tilikauden aikana Muut toiminèakulut TOIMTNTÀKUIJUT TOIMINTÀKÀTE/.'iJiMÄ VUOSTKATE TTLIKJ\UDEN TU],OS TrLr KAUDEN YLr - /AT,r,lÄÄMÄ '7.222,98 69, ] ,, , L,1,9 6.63L, tg ] , , ,3L , , , , , ,14 -'1,7, , ,2 66,8 66,9-2'J,7,7-2L7, ,66 68, s *12.39s s L22 4L.244 4t , , , 4, 61,4 65,2 -l-, -1, L.L47,59 65,2 61,9 63,6 62,4 67,L 67,! 63, 63, -L7,24 -l_, 1_7,2 65,4 62' ,2 62, ,28-1,6.863, , ,92 56,9 56, s I9]-.673 L72 1, L8 2.l s L ] ] L74-36.L" , l_ i"6.863 t7.732 LL YleiEet alueeè TUIJOSIJASKELMA

13 51VU ,5 Ulkoinen/Si säinen l_.1_.21_5 3L s. 2L5 2r_5 r_-8 Toteut,uma 2r_4 L-8 Li iket,oiminnan myynt ituotot Muut suoritteiden myynt,ituotot Myyntít,uotot uotot Muut toimintatuoeot TOIMINTÀ (UI,UT Henki lös Ívukulut HenkilösÈökuLuÈ Asiakaspalveluj en ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarae Ostot tilíkauden aikana TOIMINT.A,KUIJUT To IMINTÀKÀTE /.' ijimä r l_ t ]-6-74.r I.777, ,3L -31,.492, ,5-36.5L9, , 7r_ 'J",LO ,8L -'J,9.33,92 -'1,9.33,92-5, o -5, , 11 LO.7L7,2 53,8 53,8 9L.777,3L 53, g 74,4 52, '7 '2 *L, 32,9 33,3 68,3 68,3-1, -l_, 52,5 66, _ 946 1,.422 'J, L , ] L5.L27 V('OSTKATE Poistot, ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TUIJOS TTLTKAUDEN YrJr - /elr Ä iujr 1, , t ,.71,'7,2-1.7t7,2 -'J".7L7,2-1,5.L27 66,' r-3 8 1_3 595 Ruokahuolto TULOS],ASKEI,MA MuuÈ suoritteiden myyntituotot MyyntituotoÈ TOIMINTAKULUT Henki l-östöku1ut Henkilösivukulut Henki 1östöku1ut, Muut toimintakuluè Muut toimintakul-ut TOIMINTAKULUT r_ , ] , , , ,]-5, ,83-29I.439, ,8r ,81, , , L3,75-8,4I ,L ,98 6L,4 6L,4 6L,4 6,4 6L,9 6O,7 63,3 63,3 59,6 59,6 74,t -1, 74,I 6L, , s -r_ t " , s85.734

14 Ulkoinen/Sisäinen l-.8.2L5 Sivu 4 5. L.21_5 21,s 2r_5 1-8 Käyttö-? ToteuEuma 21-4 r_-8 To rmrnt.âkàte /.r iiimä VuOSÏKATE TÏLIKAUDEN TULOS TTL] KAUDEN YLT - /ALT.]ÄÄMÄ 596 Sffvous TU],OSLASKELMA Muut suoritteiden myyntituotot TOIMINTAKULUT HenkilöstökuIut Henki Iösivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavaraè Aineet, tarvíkkeet ja tavarat TOTMINTAIWLUT To IMII{TAIc.ITE /.]iijiu i t5-79.grs s , , , , L, Lgr, , , I, _, ,67 62,2 62,2 62,2 64,4 64,7 64,5 53, 6 53,6 55, 3 55, 3 62, t s VuOS]KATE TILIKAUDEN TULOS TILT KAUDEN YLT - /ALT.]ÄÁMÄ U KLiinÈ, uimah, yl. ai., ruokah. TULOSI,ASKELMA MyyntÍtuotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Muu! suorit,teiden myyntituoèot Muut palvelumaksut Muut t,oimintatuotot uotot MuuÈ toimint,atuotot Muut ÈoiminEatuotot. TOIMINTAKUI,UT Henki 1östöku1ut, Palkat ja palkkior Henki 1ös ivukulut HenkilöstökuIut Asì-akaspalveluj en ostot Muiden palvelujen oseot ja eíivous ".65,26 68, O , t_ t_ L r , !, 86 1, ,1_2 L.548,41_ LO.548,41, 93'1,.255, , , , ,54 -'1,82.259, ,46 -l_.173,1_ , ,93 6, I 6L, I 527,4 527,4 64,9-1_, 65,2 63, 3 62,8 62,9 62,8 -l_, 63,4 63,5 t.\32 l_ L l_.255 l_ ,4.tO2 2.L _ , s

15 Ulkoinen/S í säinen l_.1.2l5 3t-.8.2]-5 :itvu 5 5. L.2l.5 2]-5 21_5 1" t_-8 Muut loimintakulut TOIMINTÀKUI,UT TO I MINT.ANÀTE /.#ijimä -r_. 8r_.439 -l_. 81_.439-1, l_ -1, L L4.7 6L _, t-l -65'7.7L,1L ,39-52, ,1, L, ,L4 6, I 6, I 72,2 52,8 72,6 62,7 68' 'J,.1"21, -8r_.65 -L vtiostkate. TIT,]KAUDEN TULOS TILTKAUDEN YLI - /ALI,]ÄÄMA 4'1,4.76A -41_ s8 1,2.93 t ,t4 68, , , 3 l_5. 71-, 11_ l_5. 71_, l_1 66,8 66,8 L2L,8 1_21,I l_ O O O O O O 5 9 TI'KIPÀIJVETIIYKSIKKö TUI,OSLASKE],MA Li iketoiminnan myynt ituotot Täydet valtiolta saadut korvauk Muut suorit.teiden myyntituotot Muut palvelumaksut uotot MuuE toimintatuotot TOIMINTAKUIJIIT Henki 1ös ivukulut HenkilöstökuIut Asiakaspalveluj en ostot Aineet, Larvikkeet ja tavarat OsÈot tilikauden aikana TOIMINTÀKUIJUT To IMI NTAKATE /.] ijiu i ,.65,26 68, , r_ l L L.385. s r_.439 -l_. 81_ L L 1, L,86 1,.4'77.357,L2 l ,4r 548,41, 93t.255, , O, ,7I ,54 -'1,82.259, L4,46 -t.1_73, Lr , , L, 1,1, 7 L, 1,1, ,39-52, ,1, L, ,L4 6, I 6l-,8 527,4 527,4 64,9-1, 65,2 63,3 62,8 62,9 62,8 -l-, 63,4 63,5 6,8 6,8 72,2 52,8 72,6 62,7 68, r , l ,4.]-2 2.L I92.5L a.l2l L V('OSTKATE Poist.ot ja arvonalentumiset Poístot ja arvonalentumiset TITJIKAUDEN TUI'OS TIIJT KAUDEN YT'I - /AI'T,JÁÄMÄ 4L4.76r -41, s L ,1,4 68,5 l_9s , , , 1L l-5.71, t_1 66,8 66,8 1_21,8 ]-2L, I

16 Ulkoinen/Sisäinen L.1.2Ls L5 Sivu 6 5. L.2L5 EI'R 2t5 ToUeuEuma 2Ls 1_-8 21_4 r_-8

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Toteutuma , , , , , , 08 -L. B3B, 4B ,56-50,046, , ,10 10.

Toteutuma , , , , , , 08 -L. B3B, 4B ,56-50,046, , ,10 10. U Iko inen/ si säinen vertailu 1.1.216-31.8.216 Sivu 1 14.t2.21,6 2L6 216 1-8 Poikkeana sunma Käyttö- % Totetuna 21s 1-8 5 Tekninen lautakunta TULOSLASKETMA TOIMINTÀKUIUT rormrnràrqre/ åä tä 2. -?.875-68.8?5

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa % Isonkyrön kunta Sivu 1 00005000 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 2.000 2.000,00 TOIMINTAKULUT -66.529-27.451,96-39.077,04 41,3-18.322 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.529-27.451,96-37.077,04 42,5-18.322 VUOSIKATE

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

-r I

-r I KANGASN]EMEN KUNTA Viranhatti j oiden/lautakunnan esitys Ul koinen/ S i säinen -7-ä7{il rn ã J KkuTA Kú,hd 0.0,208-3r.r2.2078 Slvu 23.0.207 3:7:38 20L6 Ed. budj 20r 2 08 9o etti OOOOOOl TEKNINEN I,AUTÀIONTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO Hallintokeskuksen tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2017 vastuuyksiköittäin Piirijohtajan yhteiset 4 Hallintopalvelut 5 Johtajaylilääkärin

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot