Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume XV Maanviljelijät Lantbrukare Farmers Tilasto kesku s S tatistikcen tralen C entral S tatistical O ffice o f Finland H E LS IN K I 1983

2 ISSN ISBN Valtion painatuskeskus 1983

3 3 ALKUSANAT T i l a s t o k e s k u s p a n i to im e e n l a k i s ä ä t e i s e n v ä e s t ö - ja a s u n t o la s k e n n a n. L a s k e n n a n t i l a s t o t j u l k a i s t a a n s a r j a s s a V I C :1 0 6 k a i k k i a a n 23 o s a n a. Tämä X V -o s a s i s ä l t ä ä t i e t o j a m a a n v i l j e l i j ä v ä e s t ö n p ä ä a s i a l l i s e s t a t o i m i n n a s t a, e l i n k e i n o s t a, k o u l u t u k s e s t a, t u l o i s t a se k ä a s u m i s o l o i s t a. T i e d o t o v a t m a in i t u l t a la s k e n t a - a j a n k o h d a l t a ja h a l l i n n o l l i n e n a lu e j a k o on m u k a in e n. J u l k a i s u n l a a t i m i s t a on j o h t a n u t y l i a k t u a a r i M a r j a r i i t t a E r ä p o h j a. H e l s i n g i s s ä, T i la s t o k e s k u k s e s s a lo k a k u u s s a 1983 OLAVI E. NIITAMO G ö ra n S t r e n g e l l FÖRORD S t a t i s t i k c e n t r a l e n f ö r ä t t a d e la g s t a d g a d f o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g De s t a t i s t i s k a r e s u l t a t e n p u b l i c e r a s i s e r i e n FOS VI C :1 0 6 i t o t a l t 23 d e l a r. I f ö r e l ig g a n d e d e l XV in g á r u p p g i f t e r om la n t b r u k s b e f o lk n i n g e n s h u v u d s a k lig a v e rk s a m h e t, n ä r in g s g r e n, u t b i l d n i n g, in k o m s te r och b o s t a d s f ö r h ä l l a n d e n. U p p g i f - t e r n a g ä l l e r nämnda r ä k n i n g s t id p u n k t o ch den a d m i n i s t r a t i v a o m r á d e s in d e ln in g e n a v s e r f ö r h a l la n d e n a P u b l i k a t i o n e n h a r r e d i g e r a t s av ö v e r a k t u a r ie M a r j a r i i t t a E r ä p o h j a. H e l s i n g f o r s, S t a t i s t i k c e n t r a l e n i O k to b e r 1983 OLAVI E. NIITAMO G ö ra n S t r e n g e l l ID 12

4 4 SISÄLTÖ S iv u A lk u s a n a t V u oden 1980 v ä e s t ö - j a a s u n t o la s k e n t a K ä s i t t e e t ja l u o k i t u k s e t H u o m a u tu k sia t a u l u i h i n Summary F i n n i s h - E n g l i s h v o c a b u la r y T i i v i s t e l m ä V e r t a i l u t a u l u t A. M a a n v i l j e l i j ä t ja m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t i ä n mukaan B. M a a n v i l j e l i j ä t i ä n, m aa- j a k a l a t a l o u s t ö i h i n k ä y t e t y n a j a n se k ä m a a t ila n p e l t o a l a n mukaan C. M a a n v i l j e l i j ä t m a a t i la n p e l t o a l a n mukaan l ä ä n e i t t ä i n D. M a a n v i l j e l i j ä t v u o d e n 1980 v a l t i o n v e r o n a l a i s t e n t u l o j e n mukaan. 47 E. M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n n a t a s u n to k u n n a n h e n k i l ö - j a l a p s i l u v u n mukaan K u v io t 1. M a a n v i l j e l i j ä t ja a m m a tis sa t o im iv a v ä e s t ö i ä n mukaan M a a n v i l j e l i j ä t m a a t ila n p e l t o a l a n mukaan l ä ä n e i t t ä i n M a a n v i l j e l i j ä t iä n j a m a a t i la n p e l t o a l a n mukaan T a u lu t 1. M a a n v i l j e l i j ä t ja m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t p ä ä a s i a l l i s e n t o im in n a n, s u k u p u o le n ja iä n mukaan ; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, m a a t ila n p e l t o a l a n ja s u k u p u o le n mukaan ; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, s u k u p u o le n ja i ä n mukaan ; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä t ja m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t i ä n, m a a t ila n p e l t o a l a n sekä m aa- j a k a l a t a l o u s t ö i h i n k ä y t e t y n a ja n m ukaan; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, t u l o t y y p i n ja vu oden 1980 v a l t i o n v e r o n a l a i s t e n t u l o j e n m ukaan; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä t ja m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n jä s e n e t k o u lu t u k s e n, m a a t ila n p e l t o a l a n ja s u k u p u o le n mukaan ; k o k o maa, l ä ä n i t M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n n a t v i l j e l i j ä n s u k u p u o le n, s i v i i l i s ä ä d y n j a iä n se k ä m a a n v i lj e lijä a s u n t o k u n n a n h e n k i l ö - j a l a p s i l u v u n mukaan ; k o k o maa M a a n v i l j e l i j ä v ä e s t ö n a s u in h u o n e is t o t h u o n e lu v u n ja v a r u s t e y h - d i s t e l m i e n mukaan se k ä a s u m is t ih e y s h u o n e lu v u n mukaan ; k o k o maa, l ä ä n i t

5 5 L i i t t e e t S iv u 1. T o i m i a l a l u o k i t u s K o u l u t u s l u o k i t u s V ä e s t ö - ja a s u n t o la s k e n n a n h e n k ilö lo m a k e V ä e s t ö - ja a s u n t o la s k e n n a n a s u n to lo m a k e

6 6 INNEHÄLL S id ä F ö r o r d F o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n B e g re p p och k l a s s i f i c e r i n g a r A n m ä rk n in g a r t i l i t a b e l l e r n a Summary F i n n i s h - E n g l i s h v o c a b u la r y S a m m a n fa ttn in g J ä m f ö r e l s e t a b e l l e r A. L a n t b r u k a r e o ch d e r a s fa m ilje m e d le m m a r e f t e r ä l d e r B. L a n t b r u k a r e e f t e r ä l d e r, t i d använd inom l a n t b r u k o ch f i s k e sam t l a n t b r u k e t s ä k e r a r e a l C. L a n t b r u k a r e e f t e r la n t b r u k e t s ä k e r a r e a l l ä n s v i s D. L a n t b r u k a r e e f t e r 1980 ä r s s t a t s s k a t t e p l i k t i g a in k o m s t e r E. L a n t b r u k s b o s t a d s h u s h ä ll e f t e r b o s t a d s h u s h ä l le t s p e r s o n - o c h b a r n a n t a l F i g u r e r 1. L a n t b r u k a r e och y r k e s v e r k s a m b e f o l k n i n g e f t e r ä l d e r L a n t b r u k a r e e f t e r la n t b r u k e t s ä k e r a r e a l l ä n s v i s L a n t b r u k a r e e f t e r ä l d e r o c h l a n t b r u k e t s ä k e r a r e a l T a b e l l e r 1. L a n t b r u k a r e och d e r a s fa m ilje m e d le m m a r e f t e r h u v u d s a k lig v e rk s a m h e t, k ö n o c h ä l d e r ; h e l a la n d e t o c h Iä n L a n t b r u k a r e e f t e r n ä r in g s g r e n, ä k e r a r e a l o ch k ö n ; h e la la n d e t o ch Iän L a n t b r u k a r e e f t e r n ä r in g s g r e n, k ö n o c h ä l d e r ; h e la la n d e t o ch Iän L a n t b r u k a r e o ch d e r a s fa m ilje m e d le m m a r e f t e r ä l d e r, l a n t b r u k e t s ä k e r a r e a l sam t e f t e r t i d använd inom la n t b r u k o c h f i s k e ; h e la la n d e t o ch Iän L a n t b r u k a r e e f t e r n ä r in g s g r e n, in k o m s t t y p och 1980 ä r s s t a t s s k a t t e p l i k t i g a in k o m s t e r ; h e l a la n d e t o c h Iän L a n t b r u k a r e o ch d e r a s fa m ilje m e d le m m a r e f t e r u t b i l d n i n g, l a n t b r u k e t s ä k e r a r e a l o c h k ö n ; h e la la n d e t o c h Iän L a n t b r u k s b o s t a d s h u s h ä ll e f t e r la n t b r u k a r e n s k ö n, c i v i l s t ä n d o ch ä l d e r sam t e f t e r b o s t a d s h u s h ä l l e t s p e r s o n - o c h b a r n a n t a l ; h e la la n d e t L a n t b r u k s b e f o lk n in g e n s b o s t ä d e r e f t e r r u m s a n t a l o c h u t r u s t - n in g s k o m b in a t io n e r sam t b o e n d e t ä t h e t e f t e r r u m s a n t a l ; h e la la n d e t o ch Iä n

7 7 B i l a g o r S id a 1. N ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g e n F o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n s p e r s o n b la n k e t t F o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n s b o s t a d s b l a n k e t t

8 8 CONTENTS Page Forew ord*' ^ 3 1. P o p u la t io n and H o u s in g C e n su s 1980*^ C o n c e p ts and c l a s s i f i c a t i o n s * ^ Comments on th e ta b le s * ^ Summary F i n n i s h - E n g l i s h v o c a b u la r y Résumé*^ C o m p a rin g t a b l e s A. F a rm e rs and members o f fa rm f a m i l y b y age N o v B. F arm e rs by a g e, tim e u sed f o r a g r i c u l t u r e and f i s h i n g and b y f a r m 's f i e l d a r e a N o v C. F a rm e rs b y f a r m 's f i e l d a r e a b y p r o v i n c e N o v D. F a rm e rs b y 1980 in co m e s u b j e c t t o n a t i o n a l t a x E. Farm h o u s e h o ld - d w e llin g u n i t s by number o f p e r s o n s and c h i l d r e n i n h o u s e h o ld - d w e llin g u n i t N o v F ig u r e s 1. F a rm e rs and e c o n o m ic a lly a c t i v e p o p u la t i o n b y age N o v F a rm e rs b y f a r m 's f i e l d a r e a b y p r o v i n c e N o v F arm e rs by age and f a r m 's f i e l d a r e a N o v T a b le s 1. F arm e rs and members o f fa rm f a m i l y b y m ain t y p e o f a c t i v i t y, sex and age N ov ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s F a rm e rs by i n d u s t r y, f i e l d a r e a and sex N o v ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s F a rm e rs b y i n d u s t r y, se x and age N o v ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s F a rm e rs and members o f fa rm f a m i l y b y a g e, f a r m s f i e l d a r e a and b y tim e u s e d f o r a g r i c u l t u r e and f i s h i n g b e tw e e n N o v and O c t ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s F arm e rs by i n d u s t r y, ty p e o f in com e and 1980 in co m e s u b j e c t t o n a t i o n a l t a x ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s F a rm e rs and members o f fa rm f a m i l y by e d u c a t io n, f a r m 's f i e l d a r e a and sex N o v ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s Farm h o u s e h o ld - d w e l lin g u n i t s by s e x, m a r i t a l s t a t u s and age o f fa rm e r as w e l l as b y num ber o f p e r s o n s and c h i l d r e n i n h o u s e h o ld - d w e llin g u n i t N o v ; w h o le c o u n t r y F a r m e r s ' d w e llin g s b y number o f room s and c o m b in a t io n s o f e q u ip m e n ts a s w e l l as o c c u p a n c y r a t e b y num ber o f room s N o v ; w h o le c o u n t r y and p r o v i n c e s ) In F i n n i s h and S w e d is h o n ly

9 9 A p p e n d ic e s Page 1. I n d u s t r i a l c l a s s i f i c a t i o n E d u c a t io n a l c l a s s i f i c a t i o n 1 ^ P e r s o n a l q u e s t i o n n a ir e fo rm o f P o p u la t io n and H o u s in g C e n s u s 1 ^ H o u s in g q u e s t i o n n a ir e fo rm o f P o p u la t io n and H o u s in g C e n s u s 1 ^ ) In F i n n i s h and S w e d ish o n ly

10 10 1. VUODEN 1980 VÄESTÖ - J A ASUNTOLASKENTA Vuoden 1980 v ä e s t ö l a s k e n t a k i n (154/38) mukaan Suom essa t u l e e te h d ä v ä e s t ö l a s k e n t a ja s i i h e n l i i t t y v ä a s u n t o - j a k i i n t e i s t ö l a s k e n t a jo k a kymmenes v u o s i. Tämän l a i n m u k a is ia v ä e s t ö l a s k e n t o j a on t e h t y v u o s in a 1950, 1960, 1970 j a L i s ä k s i T i l a s t o k e s k u s t e k i a s u n t o ja e l in k e i n o t u t k im u k s e n, jo k a p e r u s t u i vuonna 1975 a n n e ttu u n l a k i i n (9 2 4 / 7 5 ). V u oden 1980 v ä e s t ö - j a a s u n t o la s k e n t a p e r u s t u u p a i t s i v ä e s t ö l a s k e n t a - l a k i i n, myös v ä e s t ö k i r j a l a k i i n (141/69, m uutos / 7 8 ), jo n k a p e r u s t e e l l a k e r ä t t i i n r a k e n n u s - j a h u o n e i s t o t i e d o t. A s e t u s vu oden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a s t a a n n e t t i i n jo u lu k u u s s a 1979 (9 5 3 / 7 9 ). Vuoden 1980 v ä e s t ö - ja a s u n t o la s k e n n a n la s k e n t a - a j a n k o h t a o l i A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t on p a n tu to im e e n v u o d e n v a ih t e e s s a. Vuoden 1980 la s k e n n a n h a l l i n n o l l i n e n a lu e j a k o on m u k a in e n. Vuoden 1980 v ä e s t ö - ja a s u n t o la s k e n n a s s a o l i v a t s e l v i t y s t e n k o h t e in a s e u r a a v a t p e r u s j o u k o t : h e n k i l ö t, p e r h e e t, a s u n to k u n n a t, a s u n n o t ja t o i m i t i l a t se k ä r a k e n n u k s e t mukaan lu k i e n k e s ä m ö k it ja muut v a p a a - a ja n a s u in r a k e n n u k s e t. Osa p e r u s j o u k k o j a k o s k e v is t a t i e d o i s t a on k e r ä t t y l o m a k k e i l l a, o s a on s a a t u r e k i s t e r e i s t ä j a t i e d o s t o i s t a. T i e t o j a k e r ä t t i i n s e u r a a v i l l a l o m a k k e i l l a : h e n k ilö lo m a k e, a s u n to lo m a k e, t o i m i t i l a l o m a k e, r a k e n n u s - lo m a k e, k e s ä m ö k k ilo m a k e, t u t k in t o lo m a k e ja t y ö v o im a t ie d u s t e lu lo m a k e. L o m a k k e id e n v a s t a a n o t o n ja k a r h u n n a n, t i e t o j e n t ä y d e n tä m is e n ja t a r k i s ta m is e n se k ä k o o d it u k s e n h o i t i v a t k u n n is s a t o i m i n e e t v ä e s t ö l a s k e n t a - t o i m i s t o t. T a rk e m p i s e l v i t y s vu oden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a s t a s i s ä l t y y j u lk a i s u u n SVT V I C :1 0 6 o sa X V I I I, H a k e m is to. Se s i s ä l t ä ä myös v ä e s t ö la s k e n n a n t a u l u l u e t t e l o n, t a u l u m a l l i t se k ä k e s k e i s e t k ä s i t t e e t, m ä ä r it e lm ä t ja l u o k i t u k s e t se k ä v ä e s t ö l a s k e n t a - a s e t u k s e n. V u oden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a n l o p u l l i s e t t i l a s t o t j u l k a i s t a a n s a r j a s s a Suomen v i r a l l i n e n t i l a s t o VI C :1 0 6 y h t e e n s ä 23 o s a n a. J u lk a is e m a t t o m ia t i l a s t o j a j a e r i t y i s s e l v i t y k s i ä v ä e s t ö la s k e n n a n a i n e i s t o i s t a sa a T i l a s t o k e s k u k s e s t a. T ila s t o k e s k u k s e n T u t k im u k s ia - s a r j a s s a j u l k a i s t a a n l i s ä k s i s e l v i t y k s e t k e s k e i s t e n l a s k e n t a t i e t o j e n lu o t e t t a v u u d e s t a ja p e i t t ä v y y d e s t ä.

11 11 2. K Ä S IT T E ET J A LUOKITUKSET M a a n v i l j e l i j ä t M a a n v i l j e l i j ä l l ä t a r k o i t e t a a n t ä s s ä j u l k a i s u s s a h e n k i l ö ä, jo k a m a a t i l a h a l l i tu k s e n y llä p i t ä m ä n m a a t i l a r e k i s t e r i n mukaan o m is t a a v ä h in t ä ä n 1 p e l t o h e h t a a r i n s u u r u is e n m a a t ila n t a i jo n k a h a l l i n n a s s a t ä l l a i n e n m a a t i la on jo k o y k s i n t a i y htym än t a i k u o lin p e s ä n o s a k k a a n a. v ä e s t ö la s k e n n a n t i e t o i h i n. R e k i s t e r i n m a a n v i l j e l i j ä t i e d o t on y h d i s t e t t y A m m atissa t o i m i v a v ä e s t ö K s. P ä ä a s i a l l i n e n t o i m i n t a. A s u in h u o n e is t o A s u in h u o n e is t o on y k s it y is r u o k a k u n n a n y m p ä r iv u o t is e e n a s u m is e e n k ä y t e t t ä v ä h uone t a i h u on eryhm ä, jo h o n on oma s i s ä ä n k ä y n t i s u o r a a n u lk o a, p o r r a s k ä y t ä v ä s t ä, u l k o e t e i s e s t ä t a i m uusta v a s t a a v a s t a. J o s a s u in h u o n e is t o o n mennään t o i s e n a s u in h u o n e is t o n k a u t t a, nämä k a t s o t a a n y h d e k s i a s u i n h u o n e i s t o k s i. V a k i n a i s e s t i a s u t t u a s u i n h u o n e i s t o. A s u in h u o n e is t o k a t s o t a a n v a k i n a i s e s t i a s u t u k s i, j o s y h d e l l ä k i n s i i n ä a s u v a l l a on la in m u k a in e n k o t i p a i k k a la s k e n t a - h e t k e l l ä t ä s s ä h u o n e i s t o s s a. M a a n v i l j e l i j ä v ä e s t ö n a s u i n h u o n e i s t o t. M a a n v i l j e l i j ä v ä e s t ö n a s u in h u o n e is t o i l l a t a r k o i t e t a a n k a i k k i a n i i t ä v a k i t u i s e s t i a s u t t u j a a s u in h u o n e is t o j a, j o i s s a asu u v ä h in t ä ä n y k s i m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n m e r k it t y m a a n v i l j e l i j ä ja l i s ä k s i k o. m a a t i la n s i j a i n t i k u n t a m a a t i l a r e k i s t e r i n mukaan on sama k u in m a a n v i l j e l i j ä n a s u in k u n t a la s k e n t a - a j a n k o h t a n a A s u m is t ih e y s A s u m is t ih e y s on h u o n e is t o n k o o n ja s i i n ä a s u v ie n h e n k i l ö i d e n lu k u m ä ä rä n v ä l i n e n s u h d e lu k u. H u o n e is t o n k o k o i l m a i s t a a n jo k o h u o n e lu k u n a t a i h u o n e is t o n p i n t a - a l a n a. A s u n t o k u n ta A s u n to k u n n a n m u o d o s ta v a t sam assa a s u in h u o n e is t o s s a v a k i n a i s e s t i a s u v a t h e n k i l ö t. Vuoden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a n k ä s i t e " a s u n to k u n t a " p o ik k e a a a ik a is e m m is s a l a s k e n n o is s a e s i i n t y n e e s t ä k ä s i t t e e s t ä " r u o k a k u n t a ". R uokakunnan k a t s o t t i i n m u o d o stu van y h d e s s ä a s u v i s t a p e r h e e n j ä s e n is t ä j a m u is t a h e n k i l ö i s t ä, j o i l l a o l i y h t e in e n r u o k a t a lo u s. A l i v u o k r a l a i n e n, j o l l a o l i oma r u o k a t a lo u s, muod o s t i oman r u o k a k u n ta n s a. V u oden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a s s a a l i v u o k r a l a i n e n k u u lu u samaan a s u n to k u n ta a n m u ide n a s u n n o s s a a s u v ie n k a n s s a.

12 12 L a p s ia s u n t o k u n t a. L a p s ia s u n t o k u n t i a o v a t k a i k k i ne a s u n t o k u n n a t, j o id e n j ä s e n i s t ä v ä h in t ä ä n y k s i on v u o t i a s. M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n t a. M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n t i a o v a t k a i k k i ne a s u n t o k u n n a t, j o i h i n k u u lu u m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n m e r k i t t y maanv i l j e l i j ä. A s u n to k u n n a n p ä ä m ie s (v i i t e h e n k i l ö ) V u oden 1980 v ä e s t ö la s k e n n a s s a a s u n to k u n n a n p ä ä m ie s ( v i i t e h e n k i l ö ) on se a s u n to k u n n a n h e n k i l ö i s t ä, jo k a l ä h in n ä v a s t a a a s u n to k u n n a n t o i m e e n t u lo s t a. P ä ä t t e l y s s ä k ä y t e t ä ä n s e u r a a v ia t i e t o j a : a s u n t o k u n t a t y y p p i, h e n k i l ö i d e n p e r h easem a, t u l o t, a m m a tis s a to im iv u u s ja i k ä. VAL 8 0 :n k ä s i t e " a s u n to k u n n a n p ä ä m ie s " ( v i i t e h e n k i l ö ) p o ik k e a a a ik a is e m p ie n la s k e n t o j e n k ä s i t t e e s t ä " ru o k a k u n n a n p ä ä m ie s ". R uokakunnan p ä ä m ie h e k s i k a t s o t t i i n s e, jo k a la s k e n n a n lo m a k k e e lla i l m o i t e t t i i n p ä ä m ie h e k s i. E l i n k e i n o ( T o im ia la ) H e n k ilö n e l i n k e i n o m ä ä r ä y ty y h ä n e n t y ö p a ik k a n s a m ukaan. T y ö p a ik k a on y le e n s ä y r i t y s ( f y y s in e n t a i j u r i d i n e n h e n k i l ö ). Y r i t y s v o i k ä s i t t ä ä y h d e n t a i useam p i a t o i m i p a i k k o j a. T o im ia l a m ä ä r it e t ä ä n k u l l e k i n t o i m i p a i k a l l e T i l a s t o k e s k u k s e n t o i m i a l a l u o k i t u k s e n ^ m u k a i s e s t i. K a i k k i sam assa t o i m i p a ik a s s a t y ö s k e n t e l e v ä t s a a v a t saman e l i n k e i n o n ( t o i m i a l a n ) a m m a tis ta r i i p p u m a t t a. T o i m i a l a l u o k i t u k s e n (TOL) p ä ä ry h m ä t o v a t : 1. M a a -, m e ts ä - j a k a l a t a l o u s, m e ts ä s ty s 2. K a iv o s - j a muu k a i v a n n a i s t o i m i n t a 3. T e o l l i s u u s 4. S ä h k ö -, k a a s u - j a v e s i h u o l t o 5. R a k e n n u s to im in ta 6. T u k k u - j a v ä h i t t ä i s k a u p p a, r a v i t s e m i s - ja m a j o it u s t o im in t a 7. K u l j e t u s, v a r a s t o i n t i ja t i e t o l i i k e n n e 8. R a h o i t u s -, v a k u u t u s -, k i i n t e i s t ö - j a l i i k e - e läm ää p a l v e l e v a t o i m i n t a 9. Y h t e i s k u n n a l l i s e t ja h e n k i l ö k o h t a i s e t p a l v e l u k s e t M a a ta lo u d e s s a t y ö s k e n t e le v ä n t o i m i a l a m ä ä r ä y ty y lä h in n ä t i l a n t u o ta n to s u u n n a n p e r u s t e e l l a. M e t s ä t a lo u d e s s a t y ö s k e n t e le v ä n t o i m i a l a m ä ä r ä y ty y lä h in n ä t y ö p a ik a n ja am m atin p e r u s t e e l l a, l i s ä t i e t o n a k ä y t e t ä ä n myös m e ts ä - ja u i t t o t ö i h i n k ä y t e t t y ä a ik a a ( y l i 6 k k ). A ik a is e m m is s a la s k e n n o i s s a m aa- j a m e ts ä t a lo u d e s s a t y ö s k e n t e l e v i e n t o i m i a l a m ä ä r ä y t y i t i l a n v i l j e l l y n p e l t o p i n t a - a l a n se k ä m e ts ä - j a u i t t o t ö i h i n k ä y t e t y n a j a n m ukaan. J o s e s im. t i l a n p e l t o p i n t a - a l a o l i p ie n e m p i k u in 5 h a j a h e n k i l ö o l i t e h n y t m e ts ä - j a u i t t o t ö i t ä vu oden a ik a n a y h te e n s ä v ä h in t ä ä n 4 k k, h än e n e l in k e i n o k s e e n k a t s o t t i i n m e t s ä t a lo u s. 1) T o i m i a l a l u o k i t u s (T O L ), T i l a s t o k e s k u s, K ä s i k i r j o j a n : o 4, u u s i t t u l a i t o s. H e l s i n k i 1979

13 13 T o i m i a l a l u o k i t u s on l i i t t e e n ä 1. Huone ja h u o n e lu k u Huone on i k k u n a l l i n e n t i l a, jo n k a l a t t i a p i n t a - a l a on v ä h in t ä ä n 7 n e l i ö m e t r i ä ja k e s k ik o r k e u s v ä h in t ä ä n 2 m e t r i ä. E t e i s t ä, v i l p o l a a, m a k u u a lk o v ia t a i muuta v a s t a a v a a e i k a t s o t a h u o n e e k s i. H u o n e lu k u u n s i s ä l t y y myös k e i t t i ö. H u o n e is t o n p i n t a - a l a H u o n e is to n p i n t a - a l a on h u o n e is t o a r a j o i t t a v i e n s e i n i e n s i s ä p i n t o j e n ra ja a m a a l a. H u o n e is t o n v a r u s t e e t H u o n e is t o n v a r u s t e i t a o v a t v ie m ä r i - v e s i j o h t o - WC lä m m in v e s i s u ih k u - t a i k y lp y h u o n e h u o n e is t o k o h t a in e n sa u n a - k e s k u s - t a i s ä h k ö lä m m ity s p u h e l i n. K o u lu t u s V ä h in t ä ä n alemman k e s k ia s t e e n k o u lu t u s V ä h in t ä ä n alemman k e s k ia s t e e n k o u l u t u k s e k s i k a t s o t a a n k a i k k i s e l l a i n e n p e r u s a s t e e n j ä l k e i n e n o p p i l a i t o k s e s s a lo p p u u n s u o r i t e t t u k o u l u t u s, jo n k a k e s t o on v ä h in t ä ä n 4 k u u k a u t t a (n. 400 t u n t i a ). K i r j e -, k o n t t o r i -, k a n s a l a i s -, t y ö v ä e n - t a i k a n s a n o p i s t o i s s a s u o r i t e t t u a k o u l u t u s t a e i k u it e n k a a n k a t s o t a t ä s s ä t a r k o i t e t u k s i k o u l u t u k s e k s i. K u l t a k i n h e n k i l ö l t ä on o t e t t u h u o m io o n v a i n y k s i k o u l u t u s ; k o r k e in s u o r i t e t t u t u t k i n t o t a i s a m a n a s t e i s is t a t u t k i n n o i s t a v i i m e k s i s u o r i t e t t u t u t k i n t o. P o ik k e u k s e n a o v a t ne t a p a u k s e t, j o l l o i n h e n k i l ö on s u o r i t t a n u t y l i o p p i l a s t u t k i n n o n ( y le m p i k e s k ia s t e ) t a i j o n k i n alemman k e s k ia s t e e n a m m a t illis e n t u t k i n n o n. T ä l l ö i n h e n k ilö n k o r k e im m a k s i t u t k i n n o k s i on v a l i t t u alemman k e s k ia s t e e n ammat i l l i n e n t u t k i n t o. K o u l u t u s t i e d o t p e r u s t u v a t T ila s t o k e s k u k s e n t i l a n t e e n m u k a ise n t u t k i n t o r e k i s t e r i n t i e t o i h i n. Muu t a i tu n te m a to n k o u lu t u s Ryhmään "Muu t a i tu n te m a to n k o u lu t u s " lu e t a a n h e n k i l ö t, j o t k a o v a t s u o r i t t a n e e t v a i n k a n s a k o u lu n, k e s k i - t a i p e r u s k o u lu n t a i v a s t a a v a n o p p im ä ä rä n, m u tta jo t k a e i v ä t o l e n ä id e n l i s ä k s i s a a n e e t m uuta kork e am p a a k o u l u t u s t a. L i s ä k s i ryhm ään lu e t a a n h e n k i l ö t, j o id e n k o u l u t u k s e s t a e i o l e o l l u t k ä y t e t t ä v i s s ä t i e t o j a.

14 14 K o u lu t u s on l u o k i t e l t u T ila s t o k e s k u k s e n k o u l u t u s l u o k i t u k s e n 1 ^ m u k a i s e s t i. L u o k it u s on l i i t t e e n ä 2. M a a n v i l j e l i j ä a s u i n h u o n e i s t o K s. A s u in h u o n e is t o. M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n t a K s. A s u n t o k u n ta. M a a n v i l j e l i j ä p e r h e K s. P e r h e. M a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n jä s e n M a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n i k s i lu e t a a n k a i k k i ne h e n k i l ö t, j o t k a k u u lu v a t s a maan p e r h e e s e e n m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n m e r k it y n m a a n v i l j e l i j ä n k a n s s a. P e rh e 2 ) P e rh e e n m u o d o s ta v a t Y K :n v u o d e n 1980 v ä e s t ö l a s k e n t a s u o s it u s t e n m u k a is e s t i a v i o - t a i a v o l i i t o s s a o l e v a t vanhemmat j a h e id ä n n a i m aton t a i n a im a tto m a t la p s e n s a t a i jo m p ik u m p i v anhem m ista n a im a tto m in e la p s i n e e n la p s e t t o m a t a v i o p u o l i s o t. P e rh e k o o s tu u v a i n y h d e s s ä a s u v i s t a h e n k i l ö i s t ä. L a p s e t, j o t k a e i v ä t a su v a k i t u i s e s t i v a n h e m p ie n sa k a n s s a, e i v ä t k u u lu v a n h e m p ie n sa p e r h e e s e e n. Y k s in ä in e n h e n k i l ö on p e r h e e s e e n k u u lu m a to n. V ä e s t ö la s k e n n a s s a k ä y t e t y n y d i n p e r h e k ä s i t - t e e n mukaan p e r h e e s s ä v o i o l l a k o r k e in t a a n k a k s i p e r ä k k ä i s t ä s u k u p o lv e a. J o s a s u n to k u n n a s s a on u se a m p ia s u k u p o lv ia, p e r h e m u o d o s te ta a n n u o rim m a s ta s u k u p o l v e s t a l ä h t i e n. M a a n v i l j e l i j ä p e r h e. M a a n v i l j e l i j ä p e r h e i k s i on k a t s o t t u k a i k k i ne p e r h e e t, j o id e n jä s e n e n ä on m a a t i l a r e k i s t e r i i n m a a n v i l j e l i j ä k s i m e r k it t y h e n k i l ö. P ä ä a s i a l l i n e n t o i m i n t a P ä ä a s i a l l i n e n t o i m i n t a k u v a a v ä e s t ö n t a l o u d e l l i s e n t o im in n a n la a t u a a j a n j a k so n a V ä e s t ö n p ä ä a s i a l l i s t a t o i m i n t a a m ä ä r it e lt ä e s s ä on vu o d e n 1980 v ä e s t ö la s k e n n a s s a k ä y t e t t y v i i t e a j a n j a k s o n a 12 k u u k a u t t a. 1) K o u l u t u s l u o k i t u s, K ä s i k i r j o j a n : o 1, T i l a s t o k e s k u s, H e l s i n k i ) R ecom m en d ation s f o r t h e 1980 C e n s u s e s o f P o p u la t io n and H o u s in g i n t h e ECE R e g io n, S T/CES / 1 3, U n it e d N a t i o n s, New Y o r k 1978

15 15 A ik a is e m m is s a la s k e n n o is s a l u o k i t t e l u on t e h t y lä h in n ä la s k e n t a - a ja n k o h d a n t i l a n t e e n m ukaan. V ä e s t ö j a e t a a n p ä ä a s i a l l i s e n t o im in n a n mukaan s e u r a a v i i n... 1) r y h m i i n : A m m atissa t o i m i v a t. A m m a tissa t o im iv a a n v ä e s tö ö n lu e t a a n k a i k k i ne m ennessä 15 v u o t t a t ä y t t ä n e e t h e n k i l ö t, j o t k a o l i v a t a j a n ja k s o n a t y ö l l i s i ä j a / t a i t y ö t t ö m i ä v ä h in t ä ä n 6 k u u k a u t t a. A m m atissa t o im im a t t o m a t. k u in a m m a tissa t o i m i v a t. N ä it ä o v a t : A m m atissa to im im a tto m a a n v ä e s t ö ö n k u u lu v a t muut O - l ^ v u o t i a a t. O p i s l c e l i j a _ k o u l u l a ± s e t. O p i s k e l i j o i t a ja k o u l u l a i s i a o v a t ne 15 v u o t t a t ä y t t ä n e e t a m m a tissa t o im im a t to m a t, j o t k a p ä ä t o i m i s e s t i ( y l i 6 k k ) o p i s k e l e v a t t a i k ä y v ä t k o u lu a. O p i s k e l u k s i e i k u it e n k a a n k a t s o t a t y ö p a ik k a k o u lu t u k s e s s a o l o a e i k ä o p i s k e l u a k i r j e -, k a n s a l a i s - j a t y ö v ä e n o p i s t o i s s a t a i v a s t a a v i s s a. K o t i t a l o u s t y ö t ä _ t e k e v ä t. K o t i t a l o u s t y ö t ä t e k e v i k s i k a t s o t a a n ne ammat i s s a to im im a t to m a t, j o t k a t e k e v ä t p ä ä a s ia s s a k o t i t a l o u s t ö i t ä om assa k o t i t a l o u d e s s a a n. K o t i t a l o u s t y ö l l ä t a r k o i t e t a a n om assa k o d i s s a ilm a n p a lk k a a t e h t ä v i ä t ö i t ä k u t e n l a s t e n h o i t o, r u o a n l a i t t o, s i i v o u s y m s. E l ä k e l ä i s e t _ j a _ t y ö k y v Y t t ö m ä t. E l ä k e l ä i s i k s i lu e t a a n k a i k k i am m a tissa to im im a t to m a t v a n h u u s e lä k k e e n s a a j a t ( e l ä k k e e l l ä y l i 6 kk). V a n h u u s e lä k k e e s e e n r i n n a s t e t a a n myös t y ö t t ö m y y s e lä k e, lu o p u m is e lä k e, s u k u p o lv e n v a ih d o s e lä k e, s y y t i n k i, v a n h u u d e n tu k i se k ä r i n t a m a s o t i l a s e l ä k e. M u u t_ a m m a tis s a _ to im im a tto m a t. Ryhmään lu e t a a n a s e v e l v o l l i s u u t t a ja s i v i i l i p a l v e l u s t a s u o r i t t a v a t ( y l i 6 k k ) s e k ä ne a m m a tis sa t o im im a t to m a t, j o i t a e i v o id a s i j o i t t a a m u ih in r y h m iin. N ä it ä o v a t p e r h e - e lä k k e e n s a a j a t, o m a i s u u s t u l o i l l a t a i s ä ä s t ö i l l ä e l ä v ä t, l a i t o s v a n g i t, v a r u s m ie s p a lv e lu n t a i o p i s k e l u n a lk a m is t a o d o t t a v a t tm s. a m m atissa t o im im a t t o m a t. T u l o t V ä e s t ö la s k e n n a n t i e t o i h i n on y h d i s t e t t y v e r o h a l l i t u k s e n v e r o t u s r e k i s t e r i n t i e t o j a. Tämän j u l k a i s u n t a u l u i s s a e s i t e t y t t u l o t o v a t v a l t i o n v e r o n a l a i s i a t u l o j a v u onna V a l t i o n v e r o n a l a i s i a t u l o j a o v a t 10 m arkan t a i s i t ä suurem m at t u l o t. T u l o t y y p p i V a l t i o n v e r o n a l a i s e t t u l o t j a e t a a n t u l o l ä h t e e n mukaan s e u r a a v i i n r y h m iin : - a n s i o t u l o t, j o i t a o v a t p a l k k a t u l o t ( r a h a p a lk k a, m uut p a l k k a t u l o t, l u o n t a i s e d u t, p a l v e l u s r a h a t, l u n a s t u k s e t y m s., h a n k in t a t y ö n a r v o ) 1) P ä ä a s i a l l i s e n t o im in n a n ja t o i m e e n t u lo l ä h t e e n l u o k i t u k s e t, T i l a s t o k e s k u s, K ä s i k i r j o j a n : o 11, H e l s i n k i 1980

16 16 - y r i t t ä j ä t u l o t ( l i i k e - j a a m m a t t i t u l o t, m a a t i la t a l o u d e n t u l o t ja m e ts ä ta lo u d e n p u h d a s t u o t t o, m uut e l i n k e i n o t u l o t, t u l o t y h ty m ä s tä ) m uut v a l t i o n v e r o n a l a i s e t t u l o t ( e l ä k e t u l o t, o m a is u u s t u lo t, m uut t u l o t ). V a l t i o n v e r o n a l a i s i a t u l o j a e i v ä t o l e mm. o p i n t o j a t a i t u t k im u s t a v a r t e n s a a d u t s t i p e n d i t ja a p u r a h a t, Y K :n t a i s e n e r i t y i s j ä r j e s t ö j e n m u u a lla k u in Suom essa s u o r i t e t u s t a t e h t ä v ä s t ä m aksam at p a l k a t ja p a l k k i o t, y le e n s ä j u l k i s e l t a s e k t o r i l t a s a a d u t s o s i a a l i t u r v a e t u u d e t ja s o s i a a l i a v u s t u k s e t ja v e r o v a p a a t k o r k o j a o s i n k o t u l o t.

17 17 3. HUOMAUTUKSIA TAULUIHIN TAULU 1 : M a a n v i l j e l i j ä t ja m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t p ä ä a s i a l l i s e n t o im in n a n, s u k u p u o le n ja i ä n mukaan A r k is t o n u m e r o : 101M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m i k r o f il m e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : V a s ta a v a a t a u lu a e i o l e l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö l a s k e n n o is s a. TAULU 2 : M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, m a a t i la n p e l t o a l a n ja s u k u p u o le n mukaan A r k is t o n u m e r o : 102M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : K oko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m ik r o f ilm e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a sa n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. H u o m a u tu k s ia : Ryhmä " E i e l i n k e i n o a " s i s ä l t ä ä m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n maanv i l j e l i j ö i k s i m e r k it y t h e n k i l ö t, j o t k a v ä e s t ö la s k e n n a n t i e t o j e n mukaan o l i v a t v ä l i s e n ä a ik a n a p ä ä a s i a l l i s e l t a t o i m i n n a lt a a n am m a tissa t o im im a t t o m ia se k ä ne m a a n v i l j e l i j ä t, la s k e n n a n h e n k i l ö l o m a k k e e l l a. j o id e n e l i n k e i n o s t a e i s a a t u t i e t o a A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : Vastaavaa taulua e i ole la a d ittu aikaisemmissa väestölaskennoissa D 12

18 18 TAULU 3 ; M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, s u k u p u o le n j a i ä n mukaan A r k is t o n u m e r o : 112M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : K oko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m i k r o f il m e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. H u o m a u tu k s ia : Ryhmä " E i e l i n k e i n o a " s i s ä l t ä ä m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n maanv i l j e l i j ö i k s i m e r k it y t h e n k i l ö t, j o t k a v ä e s t ö la s k e n n a n t i e t o j e n mukaan o l i v a t v ä l i s e n ä a ik a n a p ä ä a s i a l l i s e l t a t o i m i n n a lt a a n a m m a tissa t o im im a t t o m ia se k ä ne m a a n v i l j e l i j ä t, j o id e n e l i n k e i n o s t a e i s a a t u t i e t o a l a s k e n n a n h e n k i l ö l o m a k k e e l l a. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : V a s t a a v a a t a u lu a e i o l e l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö l a s k e n n o is s a. TAULU 4 : M a a n v i l j e l i j ä t j a m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t i ä n, m a a t i la n p e l t o a l a n se k ä m aa- ja k a l a t a l o u s t ö i h i n k ä y t e t y n a j a n mukaan A r k is t o n u m e r o : 221M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa j a l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m ik r o f ilm e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. H u o m a u tu k s ia : M a a t i la n p e l t o a l a p e r u s t u u m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i n t i e t o i h i n. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : Vastaavaa taulua e i ole la a d ittu aikaisemmissa väestölaskennoissa.

19 19 TAULU 5 : M a a n v i l j e l i j ä t e l i n k e i n o n, t u l o t y y p i n j a vu oden 1980 v a l t i o n v e r o n a l a i s t e n t u l o j e n mukaan A r k is t o n u m e r o : 301M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o in a ja m ik r o f iim e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. H u o m a u tu k s ia : Ryhmä " E i e l i n k e i n o a " s i s ä l t ä ä m a a t i l a h a l l i t u k s e n m a a t i l a r e k i s t e r i i n maanv i l j e l i j ö i k s i m e r k i t y t h e n k i l ö t, j o t k a v ä e s t ö la s k e n n a n t i e t o j e n mukaan o l i v a t v ä l i s e n ä a ik a n a p ä ä a s i a l l i s e l t a t o i m i n n a lt a a n a m m a tissa t o im im a t t o m ia se k ä ne m a a n v i l j e l i j ä t, j o id e n e l i n k e i n o s t a e i s a a t u t i e t o a l a s k e n n a n h e n k il ö lo m a k k e e ll a. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : V a s t a a v a a t a u lu a e i o l e l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö l a s k e n n o is s a. TAULU 6 : M a a n v i l j e l i j ä t j a m a a n v i l j e l i j ä p e r h e e n j ä s e n e t k o u lu t u k s e n, m a a t i la n p e l t o a l a n j a s u k u p u o le n mukaan A r k is t o n u m e r o : 51IM A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o in a ja m i k r o f il m e in ä s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i- P o h j a n - maa se k ä k u n n a t. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : Vastaavaa taulua e i ole la a d ittu aikaisemmissa väestölaskennoissa.

20 20 TAULU 7 : M a a n v i l j e l i j ä a s u n t o k u n n a t m a a n v i l j e l i j ä n s u k u p u o le n, s i v i i l i s ä ä d y n ja iä n mukaan se k ä m a a n v i lj e lijä a s u n t o k u n n a n h e n k i l ö - j a l a p s i l u v u n mukaan A r k is t o n u m e r o : 6 1 3M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m i k r o f il m e in ä l ä ä n i t, s e u t u k a a v a - a lu e e t, E t e lä - P o h j a n m a a, V a a s a n r a n n ik k o s e u t u, K e s k i poh janm aa ku ntam u odon mukaan s e k ä k u n n a t. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : V a s t a a v a a t a u lu a e i o l e l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö l a s k e n n o is s a. TAULU 8 : M a a n v i l j e l i j ä v ä e s t ö n a s u in h u o n e is t o t h u o n e lu v u n ja v a r u s t e y h d i s t e l m i e n mukaan se k ä a s u m is t ih e y s h u o n e lu v u n mukaan A r k is t o n u m e r o : 728M A lu e j a k o j u l k a i s u s s a : Koko maa ja l ä ä n i t S a a t a v is s a l i s ä k s i : T i l a s t o k e s k u k s e s t a on l i s ä k s i s a a t a v i s s a m a k s u l l i s i n a v a l o k o p i o i n a ja m i k r o f il m e in ä k u n n a t. A ik a is e m m a t v ä e s t ö la s k e n n a t : V a s ta a v a a t a u lu a e i o l e l a a d i t t u a ik a is e m m is s a v ä e s t ö l a s k e n n o is s a.

21 21 1. FO LK - OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980 I e n l i g h e t med f o l k r ä k n i n g s l a g e n av ä r 1938 (154/38) s k a l l f o l k r ä k n i n g o ch d ä r t i l l a n s lu t e n b o s t a d s - o c h f a s t i g h e t s r ä k n i n g g e n o m fö ra s v a r t t i o n d e ä r i F i n l a n d. I e n l i g h e t med nämnda la g h a r f o l k r ä k n i n g a r f ö r - r ä t t a t s ä r e n 1950, 1960, 1970 o c h D ä r t i l l u t f ö r d e S t a t i s t i k c e n t r a l e n en b o s t a d s - o c h n ä r i n g s u t r e d n i n g, en la g g iv e n ä r 1975 (9 2 4 / 7 5 ). som b a s e r a d e s i g pä F o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n 1980 g r u n d a r s i g fö r u to m p ä f o l k r ä k n i n g s la g e n, ä v e n p ä la g e n om b e f o l k n in g s b ö c k e r (141/69, ä n d r in g / 7 8 ), som u t g j o r d e g r u n d v a le n f ö r in s a m la n d e t av u p p g i f t e r om b y g g n a d e r o ch lä g e n h e t e r. En f ö r o r d n i n g om f o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n 1980 g a v s i decem ber 1979 (953/ 79). T id p u n k t e n f ö r f o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n 1980 v a r T i d i g a r e f o l k r ä k n i n g a r h a r v e r k s t ä l l t s v i d ä r s s k i f t e t. I 1980 ä r s r ä k n in g f ö l j e r den a d m i n i s t r a t i v a o m r ä d e s in d e ln in g e n f ö r h ä l la n d e n a F o l k - o c h b o s t a d s r ä k n in g e n 1980 o m fa tta d e f ö l j a n d e p o p u l a t i o n e r : p e r s o n e r, f a m i l j e r, b o s t a d s h u s h ä l l, b o s t ä d e r o ch v e r k s a m h e t s lo k a le r sam t b y g g n a d e r i n k l u s i v e f r i t i d s h u s. En d e l av u p p g i f t e r n a om p o p u la t i o n e r n a in s a m la d e s m e d e ls t b l a n k e t t e r, en d e l in h ä m ta d e s u r r e g i s t e r o c h d a t a f i l e r. B la n k e t t e r n a v a r f ö l j a n d e : p e r s o n b la n k e t t, b o s t a d s b l a n k e t t, b l a n k e t t f ö r v e r k s a m h e t s lo k a le r, b y g g - n a d s b l a n k e t t, f r i t i d s h u s b l a n k e t t, e x a m e n s b la n k e tt o c h b la n k e t t e n f ö r a r b e t s k r a f t s e n k ä t e n. F o lk r ä k n in g s b y r ä e r n a i kommunerna t o g em ot o ch k r ä v d e i n b l a n k e t t e r n a sam t k o m p le t t e r a d e, g r a n s k a d e o c h k o d a d e u p p g i f t e r n a. En u t f ö r l i g a r e b e s k r i v n in g av f o l k r ä k n i n g e n 1980 in g ä r i P u b l i k a t i o n e n FOS V I C :1 0 6 d e l X V I I I, R e g i s t e r. R e g is t e r v o ly m e n i n n e h ä l l e r d e ssu to m en f ö r t e c k n i n g ö v e r f o l k r ä k n i n g e n s t a b e l l e r, m o d e lle r av t a b e l l e r n a o ch c e n t r a l a b e g r e p p, d e f i n i t i o n e r o ch k l a s s i f i c e r i n g a r sam t f o l k - r ä k n i n g s f ö r o r d n in g e n. Den s l u t l i g a S t a t i s t i k e n f r ä n f o l k r ä k n i n g e n 1980 p u b l i c e r a s i S e r ie n F in la n d s o f f i c i e l l a S t a t i s t i k V I C :1 0 6 i sam m anlagt 23 d e l a r. O p u b l i - c e r a d S t a t i s t i k o ch s p e c i a l u t r e d n i n g a r k a n e r h ä l l a s p ä S t a t i s t i k c e n t r a l e n. I S t a t i s t i k c e n t r a l e n s s e r i e U n d e r s ö k n in g a r p u b l i c e r a s d ä r t i l l u t r e d n i n g a r om de m est c e n t r a l a f o l k r ä k n i n g s u p p g i f t e r n a s t i l l f ö r l i t l i g h e t o c h t ä c k n i n g.

22 22 2. BEGREPP OCH K LA SSIFICER IN G AR L a n t b r u k a r e Med la n t b r u k a r e a v s e s i denna p u b l i k a t i o n p e r s o n e r, som e n l i g t j o r d b r u k s s t y - r e l s e n s r e g i s t e r ö v e r l a n t b r u k, ägde o c h / e l l e r b e s a t t e t t l a n t b r u k p ä m in s t en h e k t a r ä k e r ensara e l l e r som d e lä g a r e i s a m m a n s lu tn in g e l l e r s t ä r b h u s. R e - g i s t r e t s u p p g i f t e r om la n t b r u k a r n a h a r s a m m a n s t ä llt s med f o l k r ä k n i n g e n s u p p - g i f t e r. B o e n d e t ä t h e t B o e n d e t ä t h e t e n u t t r y c k s genom f ö r h ä l l a n d e t m e lla n b o s t a d e n s s t o r l e k och a n t a l e t p e r s o n e r som b o r i b o s t a d e n. B o s ta d e n s s t o r l e k u p pges i a n t a l rum e l l e r g o l v y t a. B o s t a d ( b o s t a d s lä g e n h e t ) En b o s t a d ä r e t t rum e l l e r en g ru p p av rum med egen in g ä n g d i r e k t u t i f r ä n, tra p p u p p g ä n g e l l e r lik n a n d e som ä r a v s e d d a t t b e b o s av p r i v a t h u s h ä l l ä r e t r u n t. f r ä n Om man m äste ga genom en ann an b o s t a d f ö r a t t komma i n i b o s t a d e n, b e t r a k t a s d e s s a som samma, d v s en lä g e n h e t. S t a d ig v a r a n d e b eb o d d b o s t a d. En b o s t a d a n s e s v a r a s t a d ig v a r a n d e b e b o d d om ä t m in s t o n e en av in v ä n a r n a h a f t s i n l a g e n l i g a h e m o rt d a r v i d t id p u n k t e n f ö r r ä k n in g e n. L a n t b r u k s b e f o lk n in g e n s b o s t ä d e r. H ä r a v s e s s t a d ig v a r a n d e b e b o d d a b o s t ä d e r, d ä r m in s t en a v in v ä n a r n a u p p t a g i t s i j o r d b r u k s s t y r e ls e n s l a n t b r u k s r e g i s t e r o c h la n t b r u k s lä g e n h e t e n e n l i g t r e g i s t r e t l i g g e r i la n t b r u k a r e n s bostadskom m un v i d r ä k n in g s t id p u n k t e n B o s t a d e n s g o l v y t a B o s ta d e n s g o l v y t a b e r ä k n a s f r ä n i n s i d o r n a av de v ä g g a r som b e g r ä n s a r d e n. B o s ta d e n s u t r u s t n i n g Med b o s ta d e n s u t r u s t n i n g a v s e s a v lo p p - v a t t e n le d n in g - WC v a r m v a tte n d u s c h - e l l e r badrum - b a s t u i b o s ta d e n - c e n t r a l - e l l e r e lv ä r m e t e l e f o n.

23 23 B o s t a d s h u s h ä l l E t t b o s t a d s h u s h ä l l u t g ö r s a v a l l a sora s t a d ig v a r a n d e b o r i samma b o s t a d s l ä g e n h e t. B e g r e p p e t " b o s t a d s h u s h a ll" i f o l k r ä k n i n g e n 1980 a v v ik e r f r ä n t i d i g a r e r ä k n in g a r s " h u s h ä l l ". Med h u s h ä l l a v s ä g s fa m ilje m e d le m m a r o c h a n d r a p e r s o n e r sora b o d d e t ills a m m a n s o ch h ad e gem ensamt k o s t h ä l l. En u n d e r h y r e s g ä s t med e g e t k o s t h ä l l u t g j o r d e s a le d e s e t t s ä r s k i l t h u s h ä l l. t i l i samma b o s t a d s h u s h ä l l som de ö v r i g a som b o r i b o s t a d e n. I 1980 a r s r ä k n in g h ö r en u n d e r h y r e s g ä s t B o s t a d s h u s h a l l med b a r n. B o s t a d s h u s h ä l l med b a r n a v s e r a l l a de h u s h ä l l d ä r m in s t en a v m edlemmarna ä r i ä ld e r n ä r. L a n t b r u k s b o s t a d s h u s h ä l l. A l l a de b o s t a d s h u s h ä l l, i v i l k a d e t f i n n s l a n t - b r u k a r e som in g ä r i j o r d b r u k s s t y r e l s e n s l a n t b r u k s r e g i s t e r, ä r l a n t b r u k s b o s t a d s h u s h ä l l. B o s t a d s h u s h ä l le t s huvudm an (r e f e r e n s p e r s o n ) I f o l k r ä k n i n g e n 1980 ä r b o s t a d s h u s h ä l l e t s huvudm an ( r e f e r e n s p e r s o n ) den p e r s o n i b o s t a d s h u s h ä l l e t som n ä rm a s t s v a r a r f ö r b o s t a d s h u s h ä l l e t s u tk o m s t. V i d h ä r - le d n in g e n används f ö l j a n d e u p p g i f t e r : b o s t a d s h u s h ä l l s t y p, p e r s o n e r n a s s t ä l l n i n g i f a m i l j e n, in k o m s t e r, y r k e s v e r k s a m h e t o ch ä l d e r. B e g r e p p e t " b o s t a d s h u s h ä lle t s huvudm an ( r e f e r e n s p e r s o n ) " i FoB 80 a v v ik e r f r ä n t i d i g a r e r ä k n in g a r s " h u s h ä l l e t s h uvudm an". Med h u s h ä l l e t s huvudm an a v s ä g s den p e r s o n som p ä b la n k e t t e n u p p g e t t s som huvudm an. F a m i l j E n l i g t F N :s rekom m endationer'*'^ f ö r 1980 ä r s f o l k r ä k n i n g a r u t g ö r s en f a m i l j av - g i f t a e l l e r o g i f t a sammanboende f ö r ä l d r a r o c h d e r a s o g i f t a b a r n e l l e r n ä g o n d e ra f ö r ä l d e r n med s i n ä o g i f t a b a r n ä k t a m akar u ta n b a r n. E n d a s t p e r s o n e r som b o r t ills a m m a n s u t g ö r en f a m i l j. B a r n, som i n t e s t a d i g v a r a n d e b o r med s i n ä f ö r ä l d r a r, h ö r i n t e t i l i f ö r ä l d r a r n a s f a m i l j. En ensam - s tä e n d e p e r s o n t i l l h ö r i n t e n ägon f a m i l j. E n l i g t d e t k ä r n f a m ilj s b e g r e p p som a n v ä n d s i f o l k r ä k n i n g e n k a n en f a m i l j b e s t ä av h ö g s t t v ä p ä v a r a n d r a f ö l j a n d e g e n e r a t i o n e r. I f a l l b o s t a d s h u s h ä l l e t o m f a t t a r f l e r a g e n e r a t io n e r, b i l d a s f a m i l j e n u tg ä e n d e f r ä n den y n g s t a g e n e r a t io n e n. L a n t b r u k a r f a m i l j. A l l a de f a m i l j e r, i v i l k a en a v m edlem m arna in g ä r i j o r d b r u k s s t y r e l s e n s l a n t b r u k s r e g i s t e r, r ä k n a s som l a n t b r u k a r f a m i l j e r. 1) R ecom m en dation s f o r t h e 1980 C e n s u s e s o f P o p u la t io n and H o u s in g i n t h e ECE R e g io n, S T/CES / 1 3, U n it e d N a t io n s, New Y o r k 1978

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus

Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus Varhainen reagointi ja kuntoutuspalveluohjaus - Ratkaisuja työpaikkojen hyvinvoinnin parantamiseksi? Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Mitä reagointimalleilla taas tarkoitettiinkaan?

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU

VOIMAKAS KEHITYS JATKUU UUSI ILMAVA CENTRUM TURUN KESKUSTASSA TULE MUKAAN SYYSMUOTIIN T avaratalostam m e on nyt helppo valita m uodikas asukokonaisuus. Pukineet, jalkineet, asusteet - kaikki sam an katon alta. O lem m e ryhm

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 92 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 92 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 Nro 92 Nro 92 Kiertokirje uudesta tapaturma/ammattitauti-ilmoituslomakkeesta ja sen täyttämisohjeista TAPATURMA/AMMATTITAUTI-ILMOI- TUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISOHJEET

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen ohjelmointiin Jukka Talvitie Valvoja: Professori Jorma Jormakka Paikka: TietoEnator oyj Ongelma Ideologia Lifebelt

Lisätiedot

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B

1970 Osa XVII B Del XVII B Volume XVII B Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C :104 Väestölaskenta Folkräkningen Population

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 11.11.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 59,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94, -julkinen

Lisätiedot

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it

RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ e tu jä r je s tö illä vahva asem a. S u o m e n ta lo u s p o litiik a n p it RAIVAAJA (T H E P I O N E E R ^ ^ K e sk iv iik k o n a, h e lm ik. 1 7 - W ed. F eb. 1 7, 1 9 9 3 FIN N ISH A M E R IC A N W E E K L Y ^ 8 9 v u o s ik e r t a V o i. LXXXIX N o. 7 50 ce n ts T utkijat

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik O fficial statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XVII C Del XVII C Volume XVII C HELSINKI 1974 Saamelaiset

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö

Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT. S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanom a O sak eyhtiö n to im in tak erto m u s v u o d elta 1969 HELSINGIN SANOMAT S U O M E N E N l M M t N L E V I N N Y T U H t l ts>ö Sanoma Osakeyhtiö Toimintakertomus vuodelta 1969 N o u su su

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI

4. S I S Ä LT Ö 5. SUUNNITTELUN KULKU 10. ESIMERKKI B R Ä N D ÄY K S E N J A LO G O S U U N N I T T E L U N K U L K U - M E D I A - A S S A R I S I S Ä L LY S M I N I & F U L L B R A N D I N G P A K E T I T S I S Ä L LY S 3. E S I T T E LY 4. S I S Ä LT

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK III 38:3 YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK MAATALOUS III 8: YLEINEN MAATALOUSLASKENTA V. 9 Osa III MAANOMISTUS JA MAAN KÄYTTÖ III LANTHUSHÂLLNING 8: ALLMÄNNA LANTBRUKSRÄKNINGEN ÂR 9 Del III

Lisätiedot

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä?

Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Miksi osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ammatillisen koulutuksen kentässä? Millä tavalla nämä kysymykset liittyvät koulutuksen ja työelämän yhteistyön

Lisätiedot

7 iedoitus* ja ohjekirje

7 iedoitus* ja ohjekirje '%? )/ " 3?-'t10 (HSo) S t? IL. 7 iedoitus* ja ohjekirje Joulukuu N:o A/12 1951 S u o m e n K o m m u n i s t i s e n P u o l u e e n j ä r j e s t ö i l l e Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden aikaansaaminen

Lisätiedot

Poliisin voimankäyttö

Poliisin voimankäyttö I Markus Terenius Poliisin voimankäyttö Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostum uksella

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

&!!! '( ) *! " " )! (!! *

&!!! '( ) *!   )! (!! * ! " # $ $ # " " %! &!!! '( ) *! " " )! (!! * Tuotantomahdollisuuksien raja Tuote 2 Mahdoton Tehokas Tehoton Tuote 1 Hyötyteoria Päätöksentekijällä on useita toimintavaihtoehtoja Mahdollisista päätösvaihtoehdoista

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

olavin krouvi Lomakauden alkaessa: M AANTIE- JA KAUPUNKI KARTTOJA KÄTEVIÄ MATKAOPPAITA KIELITULKKEJA SANAKIRJOJA M ERIKO RTTEJA

olavin krouvi Lomakauden alkaessa: M AANTIE- JA KAUPUNKI KARTTOJA KÄTEVIÄ MATKAOPPAITA KIELITULKKEJA SANAKIRJOJA M ERIKO RTTEJA LINNANKATU 16 PO H JO LA N LIIKENNE Oy Turun konttori. Puh. 23 844-390 596 Turun Systeman Konekirjoituskoulu ALKEISKURSSEJA JATKOKURSSEJA NOPEUSKO KEITA M ONISTUKSIA Koulu avoinna arkisin klo 8 20, lauantaisin

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Toim ialaluokitus Standard industrial classification

Toim ialaluokitus Standard industrial classification T ilastokeskus J L K äsikirjoja 4 S tatistikcentralen C entral Statistical O ffic e o f Finland H andböcker H andbooks Toim ialaluokitus Standard industrial classification 1988 Luokitus määritelmineen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA UUROMYÄIN LEHTI UONEN UUROMYÄINLIITON ÄÄNENANNATTAJA N: 12 J TO IMITTAJ AT: JOHN UNDBERG HUUGO NYBERG V T 22: 1917 T H 2 M L (J ) IV L W' 1521 R H N - L - L V N J 300 H M L Wbg g 'V 1520 N H 38 H Wbg M

Lisätiedot

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l

De kommunala valen åren Kunnallisvaalit vuosina K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l Kunnallisvaalit vuosina 1918-1922. De kommunala valen åren 1918 1922. K a u a n riid a n a la is e n a o llu t, m u tta ta rp e e l lis e k s i h a v a it tu u u d istu s k u n n a llis h a llin n o s

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

)x -)! ^i, + lu" x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi

)x -)! ^i, + lu x---',!^,y+je+ov. z'?+t' -t e +v A,ft1 = ffi*- my. Am= ft1x- fhy. A R-*t+AJa^HtNeN. lla.f J^ YA r e. LAtTE^l,NeN YDtMFffi Yl ast.qvaj lv zrn Ja Re/4Frto M pg,4f{_g LAtTE^l,NeN YDtMFffi lla.f J^ YA r e Ä^W: frtxhrä- Yrr;rer rn Tulo 6- Y7' r, T' t? Atcrr o,vg R CIA a elt H^J o*>1r M n AÅ = R

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN III SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C : 0 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 90 III A M M A T I S S A T O I

Lisätiedot

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2009 Jari Ylätupa A LK U S A N A T T ä m ä t yö o n t e h t

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

1975 Osa VII Del VII Volume VII

1975 Osa VII Del VII Volume VII Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:105 Asunto- ja elinkeinotutkim us Bostads- och näringsutredningen Population and Housing Census 1975 Osa VII

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve Pitkät portaat, korkeat kynnykset Linkki-seminaari 16.5.2006 Lahden työllisyyttä selvittävät työryhmät Tuleva työllistämispalvelujen tarve Leila Kankainen Miten lait velvoittavat hoitamaan työllisyyttä

Lisätiedot

Tallink Silja Oy Viestintäjohtaja Marika CASE NOROVIRUS/ Silja Symphony

Tallink Silja Oy Viestintäjohtaja Marika CASE NOROVIRUS/ Silja Symphony Tallink Silja Oy Viestintäjohtaja Marika Nöjd @MarikaNojd CASE NOROVIRUS/ Silja Symphony AS Tallink Grupp yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. liikennöi Tallink -brändin

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Mallilukujärjestyksessä on vain muutama esimerkki harjoitusryhmistä. Joillakin kursseilla on useampia vaihtoehtoja. Katso lisää aikoja Weboodista.

Mallilukujärjestyksessä on vain muutama esimerkki harjoitusryhmistä. Joillakin kursseilla on useampia vaihtoehtoja. Katso lisää aikoja Weboodista. 1 of 1 29.6.2017 14:44 Teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuosikurssi Mallilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 11.9.-20.10.2017 MUISTA, ETTÄ PERUSOPINTOJEN PAKOLLINEN, AALTO-OPINTOJEN VALINNAINEN 3-4

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä.

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä. RT` RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA elokuu 2001 1, Q 3. koluaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumerot: 9337022 & 9337023 Rakennuskohde L Ä N T I S E N K A N A V A T I E N R A

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999

Eduskuntavaalit 1999 Vaalit 1999:1 Val Elections SVT Eduskuntavaalit 1999 Riksdagsvalet Parliamentary elections Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland .n, Tilastokeskus SVT Vaallt 1999:1! S tatistikcen tralen

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot