Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit"

Transkriptio

1 DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman (toim.) Research Reports 1 ISSN painos ISBN

2 !"!# $ %#&'%#!()(*!!##(#!#(#'+,!-(#"##("!"""'-!#-(( ')(# #&(. (#'+,!-(#"##("!"')(# #&" ""##( '/!!'! ))/ ("#!#',! -!! -!!+-0('# '#!"#'0"(("')(# (" -"((" 1 (%'!')(##!,("%#(&(("#&("#("#(#'+,!-(#"##("!"!-! 1!/!(,!-(*'+'))/ (("+'))/ "("!22'*0!"-(*'#'! 33 %#(&#'))/ #!(0#-#,!-!( ##!-!##(,#-(*' *! $. "#')!! #(#("''4!"##&'(,!)(* ' "'))/ / )*#&.! " '#!"#')*'("%!!#((#,!%!# "'##'+)(("(%##/ "("')(,!#&".1 #$ (#''"(-##(("%#(&("'))/ ("# (/ "(")( ""##(! 5$ % *'6'44!,!'/ / "!#-"("#!+'*'"#!!("-(#""" (%##/ "("'"2(*("#!"#((!! "(/!"!')(# ("!"!"-+#&-"(("-*#!!"("6("8%/!*"4 -##""&#,!-(*'#'%!"(!'))/ "(" #" (*'#(%#-")'%,! # -!!*-'"#/!#(/!#!"')(# (! 91 & '($&) &)*+ * #,!/ #("#(#'+,!-(#"##("''4!!#(#"'!: ;!(+# #/!!',("#""&# + # ) )# #!"-!%-!#(-#-#: '6')( +,!&"# '#!"#'#""&# '))/ / )*#&+('#((/ "# '!!,"! # *# $

3 3 -'"#("'%,(/ #',("(0(#(*' #!#(! (%#'*(0(""(/,&# ###'0( ##/!%0' 0(#')(# (!: '%0"#',!')(# (("/ #'(""& /!#! %#(&##((/ ## (-!##!#'(/ #(",!!/ (! ** #("' #%!"-!##(#'#("!!: # ) ) #,& <; *#!(!*""4("-*'"/ ("#0(4"=# 0'2(*-8(0(4"!"0 (*-8(+0'/ "!"#'482*!/ (> '* (4""4!6("0(0(!*""4/ '0(2'*)*/!*8%''!"4!4((!*""4 '> 8!"/ '6()*'0 8#'")*'/ '#() )")'*#2''+> '*"!"4!4( (!*""4: + 1 $ 3 39 $$ $.. -! ("/ )(/ ("#"4;""#* 8#'" 5$ # %(/ )!8#'22!8#!#'"'"#%(A!#'28'/ / "8!#'""-*#! 8'!6'*!#-(#(!/ > '* 7$! ) * # 13

4 $!"!# "#(*!#-"("#("!' # (!BC+'"2(*("'"- '##!"(" *#!)!%# /!?,'"+!#!*"!!','- '""!99D!#,!'#"- '""!/ (("5?,'#!(0 #!-!#!!,!#' # (#'*!')(##!,#!# #,'%",!*#/!!/!"(0 #!,"D #,!#!)!!+ / #!'")0(##'!"!'"2(*("!- '0(#!D+# #,!#!)!!/ ("(("("#!+ -'#('"!"#!!#!!" '*(!%,!!(# #,'(# '0!("'/!# #/ %!"(#!!",! "0("# '!D&# #,!#!)!!/ (!'* "!'!"'##'?%(104#!!("/!!/!",!' # ("# #/ ("!!"# "#,!!D #,!#!)!!/ (!(#(##-#)!)(*#!*-'0!!" E"0 (-(>/ ("(#(/ "!-!D%",! "'"''## # #,!#!)!!/ (!(#(##,!*#((#!D '0("# #,!#!)!!/ (!')'"(' /!!/!"# #/ %!"((#D!+ #! ""!"!!,"',("04#("''4!"##&'(-!# #/ %!"('-!%-!# (D!-'##(("!'""( *!#!"!!!"!!""'!/ &,!#'!?,'##!!/ / (,*,(#(/ (/ / " -!"' "!*,(#!,!04#("''4!"# '/ #!%!!#(#!,!/!%0'+ #!D '/!!("'!#'("'""# / ""(##? / ##!"###?(##04#("''4!")(0!4'4"("%!# "'##'!"4(*#(((-('!+ #'("!*,(!,!##%"(!*!#!,!!!"%'#!/ (!-!#!!")(#D '!!"("/ (0!'!%(("! (!!!*#(!D "("/ / "("% /!("/ )*#!!!%!!(#!""'"/ ((""#'#!"%0/ #/ '#',!,!/!!# '!'!!"(" / (0!!!' # /!!/!!D""'# %#(&(("# '##!/ (("?,!!/ ((",!!*-+ '"#"'"-!%-!D'!!("/ (0!"0"?%#(#("/ (*##(" '/ "("?# "# )!!-!#! / &)(0!4'4(!/ ((D #,!#!)!!/ ("!!"!0( #(!"' ((?(## *"(*!*-'#!-! #(, '/ ("'!'-!#-!/ 0(#?/ #' #!*,'!!'))!(("04#("''4!"+ #&D%"!-!##"(0((("# #/ #(#'!,!!/ '"/ &*!#! (%0'#!D "%-" #(0/ / (#/ ")-"!#("# (-!##'/ "#!/ )*#&#!!"!!"""#& "-!)!!+!!"!'"#!*)((#("04#!#',("B##,!# '##!!#&,?%! '##!!04/ )*+ #&#,*(-"##&&"'!"!'/!!#'/ "#!/ )*#&?/ (0! #!#',!"2'*/!!#' + #!#',"(DC-##/ #&"(0(#!#-(("!"!! #((",!/ ("(#((("#'/ "#!!" %#( ""!!D #,'0("#*(#(%#-'"# '##!! '#(##!-!!#(#'!"")##,( "!*,(!#&##((-(#'/ "#',("!# (D!/ )(*(.D5D!*/ '#(!/ )(*(("')#' "2'*/!!#'# #/ (",!"#(*!#-("/ (0!"!#'

5 . %#&'%#!()(*!!##(#! #(#'+,!-(#"##("!" ""'-!#-((')(# #&( 4'*!;("#(* -"')#' (#'+,!-(#"##("!"##&/!%0' 0(#'!'-!#(*) '!/!!/!!)!*!"+ # "((#-/ (("/ / ("("- '0("!!"!D#(##-'(-!#("''4!('( #("!!" / ##!" # ')(# / ("(#(/ *##-# #! (0(!!" #!!!"!!,!+!!#! #("''4!" ##&&"'##'!I!"!!"*!"#!F %!!J!>?(4* / F'/ )1KD' #'%#!!-!#" %(0(((" *!%!!#(#!)(0!4'4(#""'-!#-#(",!!!0!0("#"#(0("(+ %##/ (#(#'#("!"%&0"#/ (')(# (!,!'))/ (!I/ / D!"!!"*!"#! F %!!?1KD )(##!,(")(0!4'4(!'!!/ (!,!!("#(!'"%!-!## '(-!"/ &"#("("-! # # (-! 0(" #!#',(" (%##/ (( I;; (!*""4 1KD # % '/!##! #(#'+,! -(#"##("!"#!*,'!/!)(0!4'4!/!%0'!(-(!!'!'(#!#*+ (I(0(*("(#!D5J'/ F!"!!"*!"#!9KD&',("#(#'#*!#(4'0("!!0""'!,! ')(##!,(" #0(""' # (! '" -( )!,'" %!!#(#! I!!)!*!"#! 1KD (("("%!!#(#("''4!"' #&('"(?(##04#!'# -!/!!/!""##,!# -!#!""'-!!#'#!?,'0("((!)(#,!" '*(#(-#,!,'0("#&"%( '/! -!#"')(!#D)!"'"("'!# / "("!*,("#'/ "#'%"(0(##!"!!#! / '"#!%'!#(#'%#( "#!#!#',!#! 0("!,!"!"!!#!#',!I%%))KD+!("'!!/ ("(0#/ "("!(##!! '/!!(()(* ' (!-!-!"%!!#(("D %#(0(#(#'%#( "#!'!!/ ("/ *#("#-"?%(!*"I(#!D9K/!+ (#=#(0'"*!("#( "?%#(#'/ ""!"?#(#'+,!-(#"##("''4!"%&0"#/ ("'))+ / ("(')(# ("(0#/ (?'"4(/!"*!#! ",!#(#("D #'(#' # (!#!)!%# -!#%#!!/ )!!"#!%#" "#("''4#("/!%0' + (",!""'-!!#'0("(%##/ "("D/ "#!!#("''4#("#&-"(0("!!,!/ ##!"(" ##/ "(",!-!"" ##!/ "("' ",'!)-(("!*(("(#-#)#",')!!+ ("""'-!#-/ /!'!BD(0(*("(#!D5J'/ F!"!!"*!"#!?9CD!*#(! #!*!#(!!" %#&'%#!,! )(*!!##(#! #(#'+,! -(#"##("!" ')(# #&(D(("("/ '"?/ #!"!(#,!' #!'"#(,#(0#-#""'+ -!#-!')(# #"#(#D #/ ("#'#( #!*#(!#!*!#(!!"("# '! 0(! '/!!(!)(* '! - '"+ "!9+#'#( #(# #!#!)! # #/ (#!(')(# %!""'"%!!#!##( #!D #+ /!"(#'##!"!"-(("L""'-!#-(#(!8%"4!"0(!*""4L# #/ (("B+ # #/ C (!"!((" )(# #("''4! ' "!*,(! %!"((((" BCD + # #/ '"#%(#("(,/!!!#'#( #(##!-!/ '"- '#"("# #/ %!"(?,'"!!"!"-(#''*0"'""#!-!#!!#!"2'*0 ((!*8%"## #(,!8*''2#D #+ F = G +H

6 5 / (!#!*!#(!!"' '%#!#("""'-!!#'0("/ (*##,!(%##/ #(')(+ # %!""'"(##',(""& /!#!D+%!"(("# #/ )!(#!L(0!4'4(# /!#,!#("''4(#""'-!!#'#L'"#!*'# ("!(%##,!# (!#(#'+,!-(#"##(+ "!")(0!4'4(#""'-!#-#!##&(*!("#!!#*!#(4!)(* )(*!!##(#!#(#'+ #("!"')(# #&",!# -!((%##/ ((D'(/ /!# #/ %!"(!'-!#"+ "'# ("'%#(("!#(#'+,!-(#"##("!"""'-!#-("')(# #&"(0#/ "(",! %("##-##(,#D!*'# ("!'"&#("',!' '%#!#("""'-!!#'0("(-#+ #/ ((",!-("#/ (("D #/ %!"(!#'#( #(#!!"#!)! # #/!(#(""(!! '/!!'!?,'#!'!# -!#(*!"!"!"(%##/ %!"("B #("' "!*,(!+?)+ )/ / )*#&#+,!!*#"(*"(!*""4%!"("CD"(#'!(*#"#!)! # #/ ' +!(?%!!#!##((/!!*(%#'*(#!,!')(##!,!?%!-!""'/!!')(# #!('+ '!/!!'))/ #(%#-,!/ #!')(# (("##-!"(#'!BD -'?#! 'CD +# #/ (!%!!#!#(#"9')(# %!""'"(0 #!,!D #/!"(#'"''!/ "("D!)! # #/ '!(*##!"(#'D ' "-',!#!-'##((#? ' ",'%#!/ "("?')(#+ #!/ "(",!'))/ "("?#,!%!!#((# )(##!/ "(",!'))/ + "("?#,!%!!#((#? 0# / (",!%!"(+ 0("# '(# (%#'*#!!#!##( 5 )(##!,!#!!#!##( 3.!"!"("?! (("("?'? '!!"!"("?! (("("?'? '! '!/ )*#&?')(##!+ )(##!,!#M'))!!#M,!",!'))!0("#'/ "#!? '!/ )*#& #("''4!"##&!-!""'"# $'))+ # "#! '! ""'-!#-(#')(# #"#((# 0(!#!)! '! #/ (! )*#" /!%0'/ /!"!!,!+!!(# / / *#/ ",! / *##/ " ' "!*(("""'-!#-"')(# #"#("-! ##!-!#(,&#!"!(!,!' + F = G + H

7 7 '%#!(!#!'!BD -'CD( *!!-!!(#("("# '! - '""!9+ #'#( #(# #! ')(# %!""'" (0 #!,(" %!!#!##( #!,! 0(" #!)! # #/ ' " # #/!"(#'#!D #/ ("-#((%D )(# %!""'""(/ (# )(# %!""'"%!!#!##(!)*##"#!*("#!/!!""(/ # (-! 0("'!!/ ("! (#!?' # (#!#!-'##(#!(""'-!#-#("')(# #"#(0("/ *##(+ #D)(# %!""'""& /!#!' # (!'"!%#!!!#!-'##(#!=!-!# (! (# (-! 0("'!!/ (("##-D""'-!#-(#')(# #"#((#,!"%"%((# ##-#(#'#("!"%&0"#/ "(""%0"#*("#&-"("/ '(/ )""%"#!-'+ #(''"! ")(/ (D!!#!##(,("/!!"',("""("#,*,(#(/ -!!#(%##(?%!"(*!%'# "'#!!' #!'#!("!"'!#!!"!0('#!,!"+ "'-!!#'#!D(",!!"'"4(/!"!'"#!#("')(##!,!+,!' '%#!#("""'-!!#'0(",!')(# #"#(0("(-##/ "("!!,(/ / "' %"'!!"!#!#'/ "#! ## *! ("0(")-0("#!!!/ "("(!!"#!"#(!?,'!"D""'-!!##'*')(##!,!# *#-#' #!/!(D%"#!*'# (("('(-(&0(##*##-"#'/ -!/ ("(+ #(/ D)(# ""#(/!"%0"/ (*##-"("'"!(%##)(* ',("')(# #! # (-! 0("#!#',!-!#!!-!D ' "#(%#-"'"#!*,'#!#!0'!-!/!?,'#!!"#!-!#" '*#!,!#'+')""'!,!(/ D (#"(%##/ %!"(0("! ##!(-'0!-(0!!,!!!!! # / #!(#((")"D (#'+,!-(#"##("!!"#!!)!,'"!/!%0'!#'#( ##!!# (-! 0(!-!!0##!-!#!#',!D )(# %!""'"(0 #!,("/ ((#(#(""( *!!-!##(,#'-!#((/ *#(##+ (""'-!#-#!')(# #""(## '/!!'!= /!%0'#!!#!!)!"'("!- ",!(%#("'))!0("'/ ("""'# #(",!,("/!(#!"#!!'))!(-!""!"/!%0' 0("#("(%##/ ("#!-'! )*/ / *#/ ",!# #(/!!"# (-! ##! "*!("#!!#(#'#("!"#&-"((' # #!-'##(0("!!- ##!/ ((,! ' # ("(%##/ (( )!"'##!!#(#'%#( "#!#!#',!')(# (",!'))/ ("'(""!("!'!"!D F = G + H

8 1 ' +,!')(##!,!#!' "/ / (#%!-!""'##!)! # #/ ' #!''##!-!# *!%!!#(#!"?/ #("""'+ -!#-(#"(/ (## (-! 0("'!!/ (#!(#(#'+,!-(#"##("!"')(# + #&#!!#!"#'#( # /!!"',("!*,(!D #/ (!' "#'/,!#,!(##"' +? ')(##!,!+? '!% '"(+('))!#!'%"D!)! ',("*(%#'*#'-!#(((!(/!!""'-!#-#("')(# #"#(0("(+ -/ (,!-!"" ##!/ (!' "!*(("D (%#'*#)!"'##-!#' '%#!("#!-'#(+ #!'"/ *##((/ #%#(#&')(##!,("!"!(' "%("&#&"%#(#)'"+ "#(!#!-'##(")(/ (D""'-!#-(#')(# #"#((#"%0"#*("#!-'#+ #(("!?,'"')(##!,("'!!/ "("'(#!!""#!-'##("*##/ ##&/ "D""'-!#-+ #("')(# #"#(0("/ *##(*(%#'*(""(/ (#'-!#%((#%#(0(')(+ # %!""'"(0 #!,(""(/ "D(""!('(#!!"(?(##)##"'##!/!!"% '+ / ''"'))!0("' " ') '(##'/ "#!#!-!# #("' " ') '(!%!"## #(+ #'#(""("'!!/ "("' "!*,(" ""##(!D *#/ / ('##!!#("''4!!##&&",!-!#!#!%!!#(((("?,'"!'))!!#'-!#/ ((%(##"((#D )(##!,(",!*(%#'*"-'"'#!-!- '*'-! # #!N!##(0("/ *('('"4(/!D"4(/!'""0("!!0!##&D )(##!,!#"(-#')(# ""#(/!""' 0!##!/ ("(((#!-'##(((("D(#'+ -!#((?(##')(##!,("((#(#("("!(""'# / "("/ #'((",! ("/ ("(+ #(/ (",!#&-"(0("##&&"'##''"'"/ (*##-"')(# #"#(0("%#!!((" (%##/ (("D!)! # #/ '! ')(##!,!# -! ##-!#,-" )(0!4'4(# "? -!!"%(/ (-##*(/ / # ((("#'(#')(##!,!#D 0((("#)/ / "',("""'-!#-(#')(##!,!#'-!####'/,'#!' " D((-#'(!!-!"!#!*)((# (!' "/ #!%#(&#(-#%(0"0('+ /!"!""'-!!#'#%()'#**'(4'0("')(# (("D (?,'#!'-!#'((#')(##!,"!)#"?(-#'(#!*-(##!/ ##!!#'/ "#!!"!DB')(##!,!C &("#((/ / (""#("(#?(##'"/!%0'#'"#!#(#?/ #/! '!#!)!%# DB')(##!,!C ('"%-)'*!#D"!-'!)!DB')(##!,!C "# '#(")(* #((!#!)! # #/ ',(" '!% '"(0("!*,(!'"-!#(-!"! )(*"#((#')(# / ("(#(/ #D/ / ("((')(##!,!,'%#'("!'%,(0("(##/ ("( '))!0("&("#&("#("D '!% '"(#&("#(' #("",'""-(**!" -##(# '"4(/!"*!#! #!? #(0'"*!("#( #! ( %#(#'/ ""!#!D ("''4!! ' '!%-"!!#!-!?/ ##!##&'/!%0' ""%0(" %#((("%!*-"!#!D ))!!#'))-!#?,'/ ("#/ / (%(( ""!"DLB')(##!,!C ("%*-("')(##!,!,'%#'"("')(##!,!D!-!(#/ "(#",!')(#!"DLB')(##!,!C '%0"#!! )(# ("(%##/ ## (-! 0("#!#',!-!#!!-!/ *##-#,!#((-#' "!*,(!/ '"#!%'(##(,#D)(##!,(""& /!#!')(# (" ""##(!,!#'#( ##!+ / #!/ *##-!%-!#!"!"("')(# ""#(/!D(')(# ""#(/!")(+ F = G + H

9 9 * #(!('(((#/ *#(## (-! 0("'!!/! (#!(""'-!#-!')(# + #"#(#D/ (%' #!#!)!'#!')(##!,!)!"( # /!!""%"!'%"D '#(")(* #((!#!""('"((#/ ## /!!%#("')(# %!""'",!',(" *(%#'*("#!%'#!D)(# %!""'"(0 #!,!##'-!## (-! 0("'!!/! ((#,!#("''+ 4!" # (/ (" ""'-!#-#(" ')(# #"#(0(" / (*#(" -!%-!# ((D!#!!-!#!!#!)! # #/ '!*(%#'*(""(/ (#' "(%##/ (" "#!--'#! '-!#%#("(-')(# %!""'"(0 #!,("!"!D*(%#'*#"-##*(- '*'+ -! # ((",! %#("(" #'/ "#! ## *" *!("#!/ (" '' ' " %("&#&(D %(#(*(%#'*##!-!!!"#'/ -!#')(##!,("#&("#( ## *"-!%-',(")(*"#(+ 0(",!')(# %!""'"'0'# #("-/!!#'!D (%#'*#(-#/ &")0')(##!,(" '!!/ #!*##-"/ #'("#'#( ##!/ (D"#'"'#(##!-!% '/ ''"?(###/ "#!+ )! # #/ ("' #!!-!#%!"(*!%'# #!' "!(%##/ (("?,'#("*(%#'*(0(" -'0!!"'(##!!'(-!"(/ *#/ &"#(/ ) 0# (D!(/ )("# #/ #(" /!!"I/ / D!"!!"*!"#!F %!!1K, **(%#'*(0("!("#((#'-!#'((#(#((" #("''4!"-!"# / ((' %"D!%-!"!"!("')(# ""#(/!"/ #'(("#' # / ("#'0(#!!"-!!#-!" ""!(",! ' #!'",'%0'" #' # / #! ( ')(##!,(" / &"#(# %#! # / #!D #/ ("'!'""#"#* '%'", *#!'"""'-!!#'#!,!')(# -!#!!/ '"#! '"# (-! 0("%!!#("D"4(/!"!'"%-("#"#(0("(#(##-,!**(##+ -D""'-!#-(##"#((#'-!#(0((("-!%-!#&+,!' ## *0'""!!D #/ (("'!# -!'!)(*"#((#')(# / ("(#(/ #,!# (-! #((" "+ #! # "((/ /!#""'-!#-(##"#((##'/ -!#*""!!"!? (",')!#'!!"#0("#+ -"*!#! "!D '(#''##!-!#/ &?(##'!(-('(*##-#'!!/ #!,! /!%0'!%0#%-%!-!## )(0!4'4!# (-! 0("#&! %"D -'3 -!!""'-!#-#("')(# #"#(0(""#/ #,!-!"# / #!#!)! # #+ / ' %"D!-'##((#/ *#-#!"!(#!#!'#!,!"0("*#/ "("' "#'+ / "#! ## *"(0(##%("&#&"/ &"#(#!(""(##!(*##-#(#'+,!-(#"+ ##("!"##&/!%0'!D 0# ("'""# / ("!""!#!'"*!#!(-!!? "! #("''4!&#("#!!'(/!!'(-!#!#'/ "#! ## *#!IO%!'F*!"3KD ' "!!(/ /!#)(*"#((#/ *##-##'/ "#! ## *")(* #!"?,'#(" 0# ("'" ')( 0 ##!-!/ &%("D)(# ""'-!!#'#!-(-# (/ / #("(#((")"##(##'/ +,!##!#'/,!*%/ #?,'#!""##-#""'-!#-!')(# #"#(#' "(D' + "(%##/ ("!""!#!'"*!#!(-!!? "! 0(#')(# #"#((#*#-###+ ##'/,'#!' "#'/ "#! ## *")*"D%"-! ##!! *(#)(0!4'4"("#?,'#!')(##!,(!""(#!!"D ("#"#(0("-!"# / "("' ## *"(0(##,+ (("%("&#&"/ &"#(#!(""(##!D ""'-!#-(#')(# #"#((##!)! '!D F = G + H

10 ;; (!*""41D(#'+,!-(#"##("''4!"%&0"#/"("')(# (!,!')(!D ;; (!*""4D("4"')#'D!!)!*!"#!D1D(#''"((#)(* ')(# ("')(##!,!"!*)-=)(##!,("#&%-"+ -'"""?#& ) / (",!' "#(#'#*!#(4'0("-! # (##("''4!+!("#(((("D+ #&*,!?!/)(*(("#(""("')#'D '/?DF!"!!"*!"#!?D9D%(;8'/)(#("8('2#%(' "4D'2 ((!*8%'"(>(+ 0!#(*!8!##%(+(-(D(*%(? =< < '6!?+1D!"!!"*!"#!?DF %!!?D1D'%#""'-!#-#!#(#'#("!"')(# ##&D!"!"+ -("5+# #/ ("# '!D-"')#'D' # ("# #/!#'D+ -"')#')!"'D!>?D?(4* /?P DDF'/)?D1D(0!4'4!"0; ("8%''!*' "0#%(>'*0D "0"42*'/#%(5# 0D%("-(*#'2'"4'"4=;'/)!*!#-(0 8!#'" ((!*8%;("#*(D (0(*("?D?!/6(*4?D?;%*#("("?D?(0(*("?D))(*?D?<*!(/?;DF'**4Q*0?D B#'/DC5D+(!*""4'*085D/)!8#'2;'"(0 8!#'"D;')("%!4("=!/6'!"+!4(/("#D %(!*?D?(!"?ED?<!!4%(*?D?' (?DF!"4>'*#%? D9D ((!*8%(4"D B-#!## D.DC=%##)=MM>>>D#*((!*8%D8'/M/!4(M#'*(M*()'*#MR ((!*8%R0(4" R9R()#R9D)02D %%))?DB#'/DCD' 3DD)(# %!# D!//!!"*,!)!"'D O%!'?DF *!"?D3D!8#'*22(8#"4 (8%"''4 ("8%''="8''48!(*)(8+ #-(D/(*8!"0 8!#'"! ((!*8%'8!#'"D F = G + H

11 (#'+,!-(#"##("!" ')(# #&" ""##( '/!!'! 4'*!;("#(* -"')#' / (!!!!"!"-,!!"!!-(*#!!'"#'0(##?(##/ (*##- '!! '/!!',!(%&0""(##(%'!!##(#'+,!-(#"##("!!')(# (!D!"!"-"(" 5 # #/ B!"!!"*!"#! F %!!? 1J!>? (4* /? F '/ )?1C''##?(##' "##-#(,&'"(("("/ (*##(#'#("!" ')(# #&"(#/ ((D' #!'"#(,&#')(##!,("#(#'#("!"##&&"?(#("+ "#(#'#("!"##&&"'))!0("+ - "#!#',("# (/ (?-! ##-!#/ (*##+ -/ / "*(%#'*""(/ (##(#'#("!"#&"/ (*#(#'))!0("'))/ ("!"+ "!#!?,'%#!, 0(" (%##/ ((" ##-#!!#( ')(##!,(" # (/ "(" #(#'#("!" #&D (#'#("!"#&"!!, ( #("!!"*)!"'!#!!"' #!'"#(,&#-!!" / &!"!#!')(# ""#(/ #!,!' # )'##(#!)#&("#('#!D(#'+,! -(#"##("!"')(# #&"/ (*##'")*##)!"'##!/!!" (!!"!!#(+ #'#*!#(4'!B(/ D!#'"( -'#'"!"!5CD/ "- '# %!""("!! '/!!+ ' #/ &-(-'#(##" ""##((/!!"#(#'+,!-(#"##("!"')(# ##&' + '%#!("#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&"#*!#(4!"!!0""!!D '0("')+ ) "/ (""(' #!!#-!#"#(#'#*!#(4'#!?/ ##!"0("&,!(#(""#'#( #+ #!/ (! ' *#! -!%#(!D '"! '! % '((#"!!0##,(" #*!#(4'0(" %&0"#/ "("#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&"/ (')(# (!,#'#( + # /!##!B(/ D!!)!*!"#!?1CD' #'-!#,-"#'#( # -!%((!"(#*!+ #(4'#!,! ""#(/!'!## '##!!'"*((##(#!- ')(# #&D!*#(! #!*!#(!!" #(#'+,! -(#"##("!" ')(# #&" ""##(! '/!!'!*(%#'*(""& /!#!D""'# ("'%#(("!'"(?/ #!""(' +!'"#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&" ""#(/! 0("!""!#!D(-+ #-"')(# ("*(%#'*(#!)0(##"(-(*#(# #/ (!!*-'+ /!!" (#("" #(#'+,! -(#"##("!" ')(# #&" ""#(/!" / (*##? ' " '/!" ""#(/!"#!""(##!,!#&( ""#(/ ("'"*(#'# / #!' "!*,(+!D (-#'#( #(## ( '/!!',("*(%#'*(!##!"!(("L)(# + #("''4!' "!*,(!L+# #/ %!"(((("?(#("")(0!4'4!/!(,!,!#("''4+!""'-!!#'#!#!*!#((-!!"# #/ )!(##"D/ "# #/ )!(#"%#("'!"!*!+ (""(#!!"-#((%#,!#*!#(4!0")(*!!##(#!#(#'#("!"')(# #&",!# -!( (%##/ (((*!! '/!!'!D #/ (")(* #!"!'"!(/ )("!"!#(",!!"!"-#("# #/ %!"(0("# '##!/!#(#/ #(#'#("!"')(# ##&&"-!+ ##!-#!#(,&#D!*'# ("!'"#'!!#!# '##!!-(*#! #(#'!(%# "#("/ + *##/ (,!#'!!#!-("#/ / **##(#'#("!"')(# #&"(0#/ (#D F = + G

12 #/ ("#'#( # (-#'#( #(##"!!,!+!!"("(# #/ (-#-"' # (" '/ ("+ (#("'))!#'#("B)(*!#(("!!+,!',("( '0("C*(%#'*((D/ *(%+ #'*(#'#( #(##"%#(#&!/ )(*(("#("("')#'"(0'"%!""!",!'4+ #!"!#'("!"!B+%!"((" # #/ )!(##L-'/ (##!"0!*0#,!!-'/ (" %0(''0"'%,(/ #'#' "!*,(!LCD (%#'*((-#(##"#(#'#("!"## /!%0'!,!#"#(#'!D(((##((/!###-##(#'+,!-(#"##("+!"')(# #&"' '%#!((" ""##( "?#(##-'(-",!#!*-##!-"#(#'+,! -(#"##("!" '-( " (#(#'#("!"/ '") '("%&0"#/ ("(0(#" #(" )#''"? # ((",! ' # (("? #(#'+,! -(#"##("!" #!"" " (!-'/ ("%0(''0"'%,(/ #'%"D (%(#(##"!((-#-"' # ("'))!#'#("*(%#'*(((%#((" 3.*(%#'*(#!' ",'%#!,!(%(/!D"(#'''##"-(*'(D!!+ #(*,(,!"("%(#(##"*(%#'*((%&)'##(D("-!#!%#(("97 *(%#'*!D! '!(#("("-!#!""(0("*(%#'*(0("/ *#'!#(##!"D!#!!+,!(* '!+!#(#!'( *!!-!#= (%#'*("M' ",'%#!,(" / *#!#(##!"D!*#(!(#("("# '!#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&" ""#+ #( "##-#!'#!D((/!!"#-/ '"-!"#!/ #,!"(,!-'"#!+ / #D/ (#'"(#(##!*(/ / "#! '!,!ED ""##( "##-#/ '"-!"#!/ (#,!-!#!!,("/ *#/ ##"D (#'#("!"')(# +,!'))/ #&" ""#(/!"/ (*#(*(%#'*("!*-'/!"!D F = + G

13 ""#(/!"!!#/ ("/ (*#(0("'(/ "("'!!"#!!%-")(* + #!"#(#'+,!-(#"##("!"##&&"'#'(')(# (",!'))/ ("(0#/ (D!#!+ '!!',!#(#'#("!"')(# #&('/ & ""#(/!'(/!!D (%#'*(#! 1S/ '##'/!!'!#! ""!!'(-!"#!"(" ""#(/!D'!!#!,')!1S *(%#'*(#!((0(#(""#'''! ""#(/!!!0## "!D (%#'*#"-# ""#(/!!'(-!"/ (*##(#(""( *!!-("!'0("!""!#!= ''"! -!"/ '0'#!/ "("?''"! 0("(%##/ ""#(/! ""#(/! =(""!'"#?,'%0'"/!?,!# -!-'##((#B)(* #!0'#?')(#,!'))/ "("?#!-'##(( C %#((#""&#!##((#=)#&("#('?%!"""!#?"#!""(?# (-!!#',(",!'!!/ ("/ *##(=')(##!,!#?'))!!#?')(##!,("' # ="#&"B')(#?%!"#'C'%,! %#(#*!#(4"'0'# "?-'# #' ##!/ "(" ""#(/!#(#'#("!"')(# ((#!#&#D 3 (#'#("!" ')(# #&" ""#(/!# '-!# %#((("!,!"#!!! */ /!! '!!("'!# "(#!',!D ""#(/ (")-##/ "("'"""&#%($S ' #! ""#)-#(#",''! ##!"#! - '##!"D'".S ' + #! ""#(/!!'")-#(##(0(("(**!"+$- '##!##("D')!3S' #! ""#(/!#!!-!#,''!,'((""-!"%("# "(#! ")-#(#'",'"(,- '#+ #!D (#'+,!-(#"##("!" ""#(/ (")-##/ "("'!D F = + G

14 $ ',("#(#'#("!" ""#(/!#'")"#&(##'#( #(##!%0(!#!-!!?,''(*("#*!#(4!"!B$S' #!C#!' "')(# ""#(/!"'!"!B35S' + #!CD0("#(#'#("!"')(# #&" ""#(/!'"'!"! ""!"')(# "+ "#(/!!9S' #!D (%#'*(#!#(0 #(#"!-'/ (!/ (/ &#(#'+,!-(#"##("!"')(# + #&" ""#(/ ("!!#/ (",!)-##/ ("-!# #!%',!D!# #!%'#)-##/ (" %#(("'"(#(###! '!.D!# #!%'##!%("&# ""#(/ ("!!#/ (!,!)-##/ (*(%#'*("/ +!!"D!#! #!"%0"?(##*(%#'*(0("/!!"%(#('-!#-!%-!#/!"!#(#'+,! -(#"##("!" ""#(/ ("!!#/ (!,!)-##/ (?(*#(#%#(#&/ + 0("#'/,'0("!"!B/ / D*%/ #?')(##!,!#CD*!(#' "(#*%/ #B(/ D#(+ #'#/ #?(%##/ *%/ #C# (-!#/ &(((!#+')(##!,!##!+-!# %("&#? " ) % #!!" ""#(/ ("!!#/ (#!,!)-##/ (#D (#'#("!" ""#(/ ("(#/ '#'D (%#'*(#!)0(##"''##!/!!"?/ #(*!!#(#',!%(0"' "!#(#'#("!" ""#(/!##-#D/ #(0'#-'0!!",!!!#(#'#("#'!!/ #!'(-"/ *+ #(/ "? -! ""#!"#((#!,!#!*(""(## %" ""#(/ "#(#'+,!-(#"##("+!"')(# #&#D*#(#',("'!#!'"% '/!##!-!!-!%#(!"?/ #("#)(# "(#-#',(" ""#(/ "D%(1S*(%#'*(#!(*#' ""#(/!"#+ -"/ *#(/ "'))!#!-!!0##!-#!#(#'+,!-(#"##("##(0'#!,!#!0'#!D '!!#!-!"$S' #!'/ *#(##(#''"("##-#(%#-,!-!# %("+ F = + G

15 . &#D',(""#!"#((" -!!/ "("'!("!!!"#)"#&! ( ""+ #(/!D */ /!!'!!',! ""#(/!!'" -!## #(##-'(-!##(#'+ #("(#!##(#'#,!'%,(/ #'#B"'"7S=!' #!C('))!0("B"'"5S=!C,! ')(##!,("'!!/ "("B"'"..S=!CD"'!#!!" ""#(/!%("& ""!"#(#'#("(" ' # ("#'#( ##!/ (') '(!' #!/!"## "!("(/ / "# (-! #((" "#! # -!"!#&"D ##(0'##-# ""#(/ "!() '(!' #!D(#'#("!"')(# ##& '(-#!#!*("#!-! ""#(/!'$S' #! -!##,! ""#(# #(#'+ #("!"##&')(# (!# (-"! - '"!(#!*-##!-!!#(+,!'%,(/ #'%!"+ "#',!#!)-#D(",!!"-!",'!'/!""(!'!B3SC' #!'#!*("+ "(##! -! #!#(#'#("!"#&# -!"! - '""!D ""#(/ "(/ &", + *!!"'(#(## ""#(/!B1S ' #!C#! -!!B1S C/ *'+,!)(0!4'4+ ("# (",*,(#/ (##!/ (#D (#'+,!-(#"##("!"')(# #&" ""#(/ ("B#*!#(4'0("C#&D (#(0 #(#"/ &/ #("*(%#'*#"(-##(#'+,!-(#"##("!"')(# + #&"#*!#(4!"#!/ "#(#'+,!-(#"##("!!'%,!!-!" ""#(/!"'"*(#'# / + ("' #&D"#!*!#(!-!#!!'",!'#(# ( *!!-!#B#! '7C=!'##(!*(%#'*("-!#! #! ""#(/ ("'"*(#'# / (("##("D ',("*(%#'*(0("/!!"#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&"#*!#(4!##! ""#(/!#'"*(#'# -!#' #&(#(""')(# ("(0#/ ("!""!#!D!#! + #!33##')(# (("?')(##!,",!'))!"+"' 0!#(#!!" ""#(/!!#!#*!#(4!!? ""&(# '))# "" #!#+ '!!? )(* #!#' *# '))!(? ""##(,! #'#( #!"("!('))!0(",!%("& ""!"#!#',("""&"("!*-'/ "("D F = + G

16 '"*(#'# /"(""%#"/&!*,(!?/!"!' #&B3-!#! #!CD (%#'*(" /((# ""#(/#!'"!)!/&# ("!%!"""'(B-!#! #!CD (%#'*#'-!#+ '//("#'"((#'"*(#'# /#!% -!!B"D!0,(#- -! C.-!#! + (!D (%#'*(#!)0(##"/&(*#'/!!"#*!#(4!#&"'%,! #!*)((#!,!("(##)# '!!!#!-!(/##!%'##!!0!/!!"#*!#(4!#&%&"D!#!!')+ "#&(#(**'## #?("(#'%,! #!)#!!0!D! '!1(#("*(%#'*(" ((# '/!#'%,! #!%'#D (%#'*("((# '/!#'%,! #!%'##*!#(4!#&"#((/(("D 5 %,! #!%'#!#*(/)"*(%#'*#"-# "#!#!'"D ""!"'%,! #!#'-'##",'!"/ '0'!//D' #!?(*(#*%/#,!!#+')(##!,!#!#!+-!#!!-!#!D!+ """!#"#,-# #(""/ #!/"-!#! "D '%#')#&(# (%#'*("-!#! #(")(* #((!'!'"+ ""#(/!'(/!!%-"?,! ""#(/("'(/!!''"%0"'(-!"/(*##D ',(" ""#(/!#'-!#)!!!,''%0#(##' "')(# ""#(/!!"#! "('-!#'/!0' /("##(,!!"D+ ""#(/!/&)-#(#"#!!(#D (//!!%(((("##-# #/!?//D)*'4*!0 +#&B!*!"("?3C '"#(%#%#(("-(#'!(+ '/("! (("',("+#*!#(4'#!D ''"#!*!#(+ #!#*!#(4'#!&#0('#!,!-'#!' "#'/""!"# (-! #(("##("?/ ##! (("("!,!# #*!#(4!"/(*#(#) ## D##'#( #(#!(',(" *(%#'*#"-#+#*!#(4!"/(*#("(#(""''"! -!"/ '0'#!/(!,!'+ '"! 0("(%##/ ""#(/!!D"' (" ""#(/!,!!"("!,'%0'"/! (,!# - D&%#((#""&#B' ''"! #("!C,!#!-'##((# # -!#(( (!-!#!!D (%#'*(#!/&("(//#&B9S/(("-!#!"+ "(#!C"((+#*!#(4!"/(*#("/('#!(*##"#*("!!#/(#(#'#("+!"#&""#(4*'/(')(# ((",!'))/(("D ',("#*!#(4!## %0#,!# '0!%(//')(##!,!?'!')(# ""#(+ /!D #(""(,-#')(##!,#!# *%!"!!("#%&0""(#!*,("')(# #&D B!!)!*!"#!?1J!*!"("?3CD!!)!*!""!"/!!"B1C "#!'%#!"("#*!#(4! '"% '/!##!-!#! (/)!"!')(##!,!"!*)-# "' '%#!"("D',("*(%#'+ *(0("-!#! #("/!!"#!""("##"#'(-!")!*(/)#*!#(4!#&#-#' + #!)"#&(#%0#(##"' "'/!!"')(# ""#(/!!"#!(*"0' + /("##("!!"D!!)!*!""!"!"!'/!#*!#(4'!+-!#!'!!(' #!"!!" -! #!#?/+ #("#("''4!!"-'0!!"###(#'))!"((!D(!""(#!')(##!,!(, + *!!"-"(##("''4!"#'0((("##&&"')(# (!D F = + G

17 )(##!,!" #&",! ')(# (" (%##/ ("!""!#! '(""!! #&,? #(" -! #-#="#&# -!"! - '""!? ""#(/!#%!"""'#!?#(#''"("##-(" #(%#-(",!-!# %("&0("/ *##(? -! / *'+,!)(0!4'4(## (#!((#("+ " ""#(/!#(/ D# ("/ (#!,*,(#/ (?' ""#(/!(#(##+ ',("*(%#'*("/!!"/ *(#-%#("D%,! #! ""#(/ ("!!0"#!!" ""+ #(#!(!/ / D"%"'%-""##% '/ '#!D (%#'*("/!!"'%,! #!#'-'#+ #"(#("" "#!#!'#!D 7!!)!*!"#!?(D1D(#''"((#)(* ')(# ("')(##!,!"!*)-=)(##!,("#&%+ -"-'"""? #& ) / (",! ' " #(#'#*!#(4'0(" -! # (# #("''4!!("#(((("D #&*,!D!/ )(*(("#(""("')#'D'*"&D!"!!"*!"#!?!*,!F %!!?,!D'%#""'-!#-#!#(#'#("!"')(# ##&D!"!"+ -("5+# #/ ("# '!D-"')#'D' # ("# #/!#'D+ -"')#')!"'D-D1D!>?D?(4* /?P DDF'/ )?D1D(0!4'4!"0; ("8%''!*' "0#%(>'*0D "0"42*'/ #%(5# 0D%("-(*#'2'"4'"4=;'/ )!*!#-(0 8!#'" ((!*8%;("#*(D!*!"("?!!"!D3D(#'+,!-(#"##("!"')(# ##&)(* ')(# ("7D+9D '!D *'4*!0 +# #(/!D(#'#("!"!#'D-"')#'D!#'"( -'#'"!"!D5D!"!"("#(#'%#( "#!#*!#(4!7+.D 0# -!?%/ %("(",!)! "(" '/ D0#!*/!D("D5D!!#!-!= I%##)=MM> > > D##D2M(M939(285!55!$ (96$2693M(#'%#( "#!#*!#(4!T 7+.D)02K F = + G

18 1 ))/ ("#!#',! -!! -!! 0('# '#!"#'0"(("')(# ("-"(("!"# $ %!-!# #(#(0("#(0( "#! "')#' (0!/!!/!'"/ ## " #=!#(",!" '*#("/ (0!#(##'-!#-!%-!#-!'# "((#?,!,!#!'"# ##(,B )!"("F"#'"("9?CD '*(###-#!*,(!!" '"#(-!#,!/ '") '(#(*/ (0'#!D!/!!"!!!"-!*"")'("""'# 0"+ ((")(*"#((("')( "'"-%("#"#B!(#!D1CD/!!##!!/ '0'#! &"'))/ ("!""!#!'%#!'!!?0"(("%*&##&/ ",!#0(("'/!+ / ("-'0!!"!#'!# (-!"&"#!!)!"'#!#(0'#!,!(/ '#'"!!#!(%## B!"#!3CD'!'(#!!" )'-("-"("/ (0! -!*"%!!#((("!D'*+ /!!(,!,!"2'*/!!(,!'))/ / )*#&,('(/ ((#)#(*"?((",! #(##!#',("'))/ #!#!)!%#,!# -!#/ '(/ /!J)!*%!/ /!!"2'*/!!#,!"2'*+ /!!#/ )*#&## (-!##'!!"DB!(#!D1?.+7DC *,'##!/ #!)0(#"#*(/ )"!,!##((/ ("-"(("B!!*!"("(#!D999CD ##!-'0!!"##/ &-!!#!"?-0('!/ (*!!D'- '""!9$1#* 8(##!,!# ("!/ (*!"#B#* 899.CD"-0('!/ (*!! -!!/ #!*""!#(#!!",'+ )!)(*"#((("*,'# #!#''"B(-!!7?3+$CD""!(/ (#!-"(("#'/ -0('+!/ (*!J! 0'-!!"("(')),!!!'(#'*-!!-!#)(*"#(("(')",!!!'(#D -!! -!!-'0!!"(*#'!#(#,!/!!/!#!(-! ##!!%#( ""!(#D!/ -!(("/! ",!# '##!/ (("(%##"')(!#?")-" *"'!!#(" -!#!!"'##!/ #! / (0!#(#(# '" -!!! B!"("? "' F (#(*"(" 9J #*!6 *4(*?P '"F'*0!"9CD 0('0("##&')),'#!'!#!-!"!?-'/!("!'))/ / ("(#(/ "'"-/ (- '+ "!%(*##"# *#!""'# #!D%"(%#(("'-!#-! ##!"((#!-! # "(0(")(0!+ 4'4#("/!%0' ("'%(!/ &!##(#',(",!'%,(/ #',("(%##"###&/!+ - ( ##!,!! '-!%"#!(%#D4#!!("-0('"B& &)C##&')(+ # (!'"# ### -%"B'"!("(#!D3J(!*"(F8% 8$?.C?-!*"" '!#!-"!# '#!"#')*'(("!B!!*!"("7?1CD*#(#')(##!,!"*''!)*'(+!?!!- #(##,!'))/ # '!,!')(,'0(""(/ ('('#(## #!*)((% '+ / ''"#(%0# #/!D *#))#("-0('# '#!"#')*',(#("'" #(""%!-!## ""'#!-!",!/ '#-'-!"/ '+ ""#!-'"""#"#&'*("#'# "(#!? '/ ((" "#! # "(#! "#("''4!!" ))' + # "(#!')),'#!"",! ) '(("!#'/!##!BE *"J!!*!"("7J(!*"( F 8% 83?5J8% 8F (!*"($?.CD0(/!"##,("# #/ #("/!!" +#("''4!"!-!#'#( #(## &"# '#!"#'')(# ("# ("!/!%0'#!!/ ((" '))/ ("B 6(?'-!F!"(!"971C,!(0#4("((*'))/!!"'))/ ("#!#'+,!?#/ #&("#(+,!- '*'-! # #!#',!(/ '#-!!#'#!?#' # / #!,!#('%,! + # - ##!D##!#',!)0(#"#*("""# (-! 0("#&(/ " 0("!,!"%+ #( ""!!"B' # ("!*-'"#"( -'#'9J!""("9J; 3J '%'#( CD!!*!("B7C/!!"#'/ "#!?,'!/ (('))/ "(")((#'#( # /!!"? (%##'))/ ("*#'-! # #!?'"4(/!"*!#! #!#',!,!"2'*/!!#' #!#'!? %#(&("#&("#(",!)*',(#"%!""!"#!#',!(/ "##J0"(("'))+ &#,!+#!-'##((#')#!!" "- # '##(("!D < + F = H

19 (0!4'4(#/ ((##'/ "#!/!## (-!#/ &')),'0("#(/ */ / '#-!!+ #'#!D(8,!!"B91.?99.?C)#-#/ '#-!!#'#!,!# / '"!,!#!*!#((-!#(*!+!/ '#-!!#'"/ '#',!#(/ */ ("!#((" %#(("D(#/ '#-'# " #')),!%!+!!#'/!?'!'((#'/ ""!"%!!,!"! #""'(('!# / ("!#" -!)!!(%#'(D #,!)!*"/!!"&"/ '#-!!#''"-! ##!-!#'/ ()''4#! )(* #!*-(##!='(## )#(-?'(##! #'"'/!,!'!!"("%#((" -?,'#!%( )#-#/ &("/ '#-!!#'")(* #!"!D '#-!!#'( #("!!"'(#!!##"("#!-!!")*'(?,'"!#('"/ &'+!!"(" 0/ ("' B ("6' *4(#!D 9? CD %/ #&(""(("*%/ ",("(# #((-#)!#'/!!/ '#-!!#'#!!",!'))/ #!!"?/ &)*-## (/!!",!#((+ / "#'#("!/ '#-!!#'#!,!#'/ "#!!?,'##!!!- ##!-!#%0(!(#(# "#!-'##(("D!-'#(##!"-'0!!",' #!!!!,'"#!*#!/!!"D'!!"("#!""('"'/!!"# (+ /!!"/ '#-!!#'#!B '8%((F(!(99.C?/ ##!#'!!#!')),!#-'-!#'(!*%/ + #&("#("-!(!? ",' # -!#')/!!"#/ "#!-'##((#!,!#'/ ""!#!%0( / 0(",("#("!"!?,!'(/!!"'(#-(#-!#!#!-'##(("!!- ##!/ (#!D 9 #/ ("#!-'##((#,!# #/ / (# / "+*!%'##(("B)(# #("''4!' "!*,(!C+%!"(("'!# #/ + ("#!-'##(("!'"(%##+#("''4!",!-(*'+="')(# ##&(*#(#0"(+ ("'))#&,("')(# (!D!*!#(#!-!"!'"+&"# '#!"#')*'("%#( *%/ #!)!%# -!!"- '*'-! # (("?'))/ ((",!/ '#-!!#''"('))!0("-" '!!" %#("D!*#(! *!,! 0 #!!" #!*!#((/!!" # #/ )!(#" ( *!!-! # #/ + / = D #!-'"04#!!!-0('#!# '##!-!#'))!!#,!')(##!,!#'(-!#%#(&(",! %#(#'/ ""!("'))/ (": D #("%#(&"(",!%#(#'/ ""!"("+&"# '#!"#'-! ##!!'))!0("/ '+ #-!!#''",!#' # / ((": 3D!!#!#',!+&"# '#!"#')*',(#(!'-((# #%#(&(#,!%#(#'/ "+ "!(#)(0!4'4(#/!## '##!-!#: 0(( -! -!##,(" # #/ #(" BE *" J!!*!"(" 7J (!*"( F 8% 83?5J8% 8F(!*"($?.C/!!"+&"# '#!"#')*',(### (+ -!# ')),'0(" / '#-!!#'#!,! #' # / #!D #/ / %(##" #(/ *+ / / '#-!!#'#('*!"B(8F!"91.C(/ (("'))/ ("#('*!"B 6((#!D 971C)'%,!#!D (#'0''4!#!,!# #/ ("#'#( # (#! # #/ (!"' 0!#(# "0(4"+# #/ (")(*!!#(/!%0'## #/ (" "+ "##( ",!(/ )*("-!%((",' #!-!"?#'"!(#' # -!"#'#( # ("D%(#/ #!)! (*!,'#!# #/!"(#'"(*/ ((!"!!#(##,/ ("(#(/ B(4"+ E!(0 ((!*8%;'(8#-(?3CD%#&'%#"!)0(##"(",!(#')(##!,(",''(/!! '(-!!'!!/ #!(' "(%##/ #!*)(#!J""%! ##"-!*/ #!!(%#(##,("+ #"#(0(",/ "("'!' "!*(!D("### #/ #'#( #(##" - '0("9+!!"!'!(",'("' "!%0(! '!!?$+,!.+ '!!#(")!*!B" U9?" U1CD#"'!#,!#'-!#++- '#!#!D / /!!" '!!#'#( #(#!!"!+ /!"!!')(##!, ##!?,!'))!!'"#&"%("&'%#!"("!""(##!-!#(#''"(?.+ '!!!,''/!##!- '##!D!"# #' # ""'-!!#'#'-!#'((##&$D '!+ < + F = H

20 !-/ (#%#("D #/ '!#'#( #(##" - '0("!!"!'/ ()(*+ #?((""(*#))#-0('# '#!"#')*',(#!?,'0("#&'"(#(###! '!D -! # #/ (!#'#( #(# #!+&"# '#!"#')*',(#(#!D & ' () &' " &' * /!**!+,' 9 #!/ / %(/ +,.D $D.D - +,. / , %%,, '!" %#("(" "#(/ ' ", %!!"J"#(/ # #(%0"/ &-0('-(*' #(#" *,! #((+ /!!" ##- 2#-"(" (' -!?,'! ')(!!",!%!*,'#(!!"+# '#!"+ #''",!/ (0!!-!# ((" ##-(',!,,,. / $ 1 5 +, 0('"# # /!,*,(#(" /!(# )("*%/ # ""##( %""!%(""'# (" /!!"?-!)!!#/ '0'# + -!#*%/ # '#( # '' '! ')(##!,!",'%+ 0'!? ')(##!,! -!,! (0#' 2 2 %,+,, # 3 ' ",', %! ')(##!,!"(""!#! ""#+ #((/!#*%/ #B$+.'))+!#!? ( ###&, (## )'!C #!#! (" #'/ ##!/ + "("J#!-'##(("!'')(! 6#!"! ( L# #-!!,' *"!/!L # /!,*,(#(" /!(# )("*%/ #!/!#*%/ # " %""!%(""'# (" /!!"?-!)!!#/ '0'# + -!#!/!# *%/ # "? -(*#!'))/ "(" (0#'"+ #-!%((!?,'!"(" #( '/!" -(*'"!?,'#! *%/ -!#)!*%!!"L+ 8!*+4!!!!"L L8!*+4!!!L? "(# )!*%!#! '*# #! )"#&(# ')),'0(" #'-'/ #("/!!"-!)!!# / '0'# "((# )("*%/ #? (0#'"# %""*%/ " %+ 0(",("("#'/ (#!%0(+ ( #((" B%#(#'+ / ""!"("C %#("("!#( # '' +!/ (*!#?""!8( +!/ (*!#?'-(!(* +!/ (*!#? ""!8(? '-+ (/!(*?> %#(#'/ ""!"(" %#(&"(" 9)("*%/?,'!#'/ #+ #" %#(&(+ #M%#(#'/ ""!(# / #!/!"/ " #" #+ )(##(%#''#(!%% '!"%#("("(' -! 3+. / " #" / ##!(# &(## '#'(# #(##!"(#'"(* +,!!"!/ ("(#(/ # / "# #/ ("!"(#'(*##"(!!0 "(##/ *"/ ("(#(/ "D #/ +!"(#'''# %!-!""'"#+,!%!!#!##( #!("#(#!(/ *(#?!!0 (#!,! ''/ (#*(#(0!#!#!D #/ (!#'#( # (!"(#'+(##/ ("(#(/ #+ *!"4!!#'D!*#(!#("%""#(#''"(!- #((#!"!'#!%!!#!#+ #( +,!(!"(#'!D ""("("### #/ #!%!!#!#(#""(,.D '!"')(,!!) '#* # *'# "!+ &%!!#!##( "!?,! ("### #/ (" )##( %!!#!#(#"!%#! +# '#!"#'*%/ " #'/ " ##!*%/ $D '!#!D##'(!'"(,?#'(!-,("#D )(##!,! %!!#!#(#"(""("# #/ ("!!?,!)*',(#"(0(#()0(##" (#!%#( "+ "##( )!!-(*(,!D0('# '#!"#')*',(#("') %(0"!"!!")0(##"*(2(#')!!+ -(*?,'!#!(""(##"-0('(D!'))!!#-!#!-!## '#!"#')*',(#("(*-!%(! *-(+(%"D(%!+ ##"-(**!#!"'-("B$D '!C,!,''/!##! - '##!#(#''"(0("!-!')((-+ (".+ '!!#("!("#(#!,!'(/!/ (("'))/ ("#'#( # / (#!,!*%/ + #&("#(#D %/ #&("#("# '##!/!(/ ''#'#!/ #!##" / /!"" '!"# '+ #!"#')*',(#"!!"!!%0(#? ""##( -!%((")##(( -! +,!(0#'"#-!+ < + F = H

21 %(("') D("!!#/ (!'-((##"'!!*-("',!",!*-("B9C B*& $+ $ C+"#* / ("##!?,'!'"(%#(##')),'0(" (/ ''#'0(",! "0(" #(" # #/ (("D # ( # #!!",!#'! (/ ''+ #'(D ))/ ("/ ((##B 6((#!D971C,!#(/ */ / '#-!!#'#!B(8F!" 91.C/ ##!!-!"("#!*'# '(-##')),!"'/!!##/ (("'))/ (" #'#( # / (#!# #/ '%#(("!'(-!"#'/ ""!"!!"!D(("'))/ ("#'#( # + / #!/ ##!!-!#-##/ #!!0##"!!*!("B7C# #/ "##-"(")'%+,!#!D##/ #)(* # -!#/ (("'))/ (")*#(",!-! # "?,'#!'-!#/ + *##"((# 6((#!DB971C?'"!("B99.C?(-4,!**BJ3C(!!*!"(" B7CD*#(#'-!#/ "/!!!#-?#('%,! # -?'"#* #-?%#(&+,!#!-'##(( D('/ #!/!#/ '#-!!#'#!/ ##!!-!-#( B(8F!"91.C(!-'/!/ D))!!#-!#!-!#("# '#!"#')*',(#"+!)##(D!("(0("!!#/ (!'#(##"% '/ ''"')),'0("((%##!'D+ *(#(##".+)'*#!#!(*#+!#('!?,'"!!#(''")'#-"(" )'#-"("B(!"!!"!/!!/ (#-!"%(/!"!/!!/ (#,'""-(**!"!/!! / (#/ (')!,'"!/!!/ (##"!/!!/ (#CD(#/ *'"("B3?7C)# #!("!#('"-!%#'(%#',("-/!#!!#!!-("? "#!!"(4!#-"(")'#-"(" +!!!" -/!#!# (* -!%#'(%#',(" - '-!# ()#!!!D!%#'(%#',(" )!*##'/!! / *%! ##"%()'##!!("-!#!!/ #!D *"("(!"(#'!"!'#"##("#!#'!)(*!"!/ ("(#(/? + #("2*(-("#?)*'("##,!! /!#?(!*-'#,!%!,'"#!D/ ''#'(0("*(!6#((##! '"#("" '!#! /!(-!# ;*'"6!8%"!2!+!*-'# -!%#(-!# -?79H?1$D / + /!(" '!(!%0(#!/!" -0('# '#!"#')*',(#"!!"! #'#( #(##,(" (/ ''#'+ (0("!-!#!*!#(#",!-(**!##"*%/ #&("#("(*-!%(0("# '/!%!!#(+ #!D'##!!("#(0("/ #'!-'#"-(*#!!&#!'!?!"(#'#!)'#(##"(!(# %!-!"#'&#?,'#!'-!#)'!,'/ /!#! / /!#!((**!#!D")$D '!! (/ ''#'("'!#!%!-!"#'&0("/ *#!*("# 5,!.D '!!-!#!!-!#$D ))/ %#(&"'(/! / "# #/ ("#!-'##(("!'"(-##?/ #!-!!04#!!!-0('#!# '##!-!#')+ )!!#,!')(##!,!#'(-!#%#(&(",!%#(#'/ ""!("'))/ (",!/!!-! + #!"0("')(# #&'"D!*#(!(#/ / (! #!-!# '!D #!-!"!"!")(* #((!!!#"-##(##?(## -!" -!"%#(&"(" # '##!/ "(")!-((()(0!4'4#!#'/ "#!!-!*" )!!-!#D))!!#'-!#""'# "((# *%/ #'/ / (#!,!%#((##((/ (#( ("("#/ (("?/! ",!#(+ "''4!!"##-("#!#',("%!"/ (#!D!%(#(-##"#"""-0('#("''4+!#!? -!!" '""'# " # *(-#!" -!/ #!/ (#!? ("#/ (#,! -!!)! L0"!)+ )!!,!"L*''""##((/ (#D'!((&#,'"/ ((""#'"(",!/ ((#&-!%(+ #!#(%#-+&"# '#!"#')*',(#"!!"!J!!"(-'" #,0#")!-(D (*#!!/!! ""-0('# '#!"#')*',(#"')!#(%#,("/ (("'))/ ("(+,(",!!%0(#)*',(#"!!"!#'#( #(# "(/ ''#'("-!#!!-'#"%!-!#!(- (*',!""/ #!##!-("0/ ("'0(" "*%/ (",!-0('# '#!"#')*',(#(" '"#((""-+ D ((" '))/ (" (" %#(#&", / #!,! '!!#! %#((" - ##! / ##!!-("-##/ ("-!#!!'"(#(##!!'(-!!#! '!D < + F = H

22 ))!0("#%#(#&#(*+&"# '#!"#')*',(#(!D 1-vaihe 5. lk n = 28 2-vaihe 4. lk n = 29 3-vaihe 5. lk n = 28 Ka. PEILIN HEIJASTUS Täysin/ melko paljon samaa Ka. UUTISMAKASIINI Täysin/ melko paljon samaa Yhteistyö luokan/ ryhmän jäsenten kanssa onnistui hyvin. 4,32 0,819 85,7 3,28 1,360 48,3 4,71 0,535 96,4 Yhteistyö opettajien kanssa sujui hyvin. 4,32 0,863 89,3 4,00 1,035 69,0 4,21 0,995 75,0 Tunsin luokan muut oppilaat tosi läheisiksi. 4,54 0,793 89,3 3,86 1,093 72,4 4,57 0,879 89,3!'(-!#!#! '#!3'""%#-?(##/&(/''#'(,("/!!"%(!.D '!"'))!!#'-!###-#&("#("*%/"M '!"!!"! #/!!+ "!#(%0("D(!*-'#'-!#'*(#!,!)"#&(#)!*!"-!##'/""!"(0(#(J (%!,'"#!'-!*")("D%#(("#!-'##(("!(##!/"("(",!!"'%!!#(((/+ )!!=/&.D '!"'))!0("-!#!!"/-##/## '##-!#!%!//!#(!*+ -'#?/ ##! ')) -!%((" (")(* #((!##-%#(("#!-'##(("&#/((" #("")!*!"D %/#&("#("'(##"(0#-"/&'/!"#!-'##(("#'#( #+ #!/#!?'''""(##$D '!!(+(' -!)*',(#"(0(#(##-*%/")'+ #-(("-! # (("-%(",'""-(**!"D D))!0("#("/ #'##("+&"# '#!"#')*',(#("*%/#&("#("D 4. lk 1-kysely n = lk 2-kysely n = 26 5 lk. 1-kysely n = 24 5 lk. 2-kysely n = 24 Olen tyytyväinen ryhmän työskentelyyn. Ryhmässä työskentely edisti oman tavoitteeni toteuttamista. Ryhmän jäsenillä oli samanlaiset tavoitteet. Ka. Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Ka. Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Ka. Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Ka. TULEVAISUUDEN KOULU Täysin/ Keskihajonta paljon Ka. melko samaa Keskihajonta Keskihajonta Keskihajonta Keskihajonta Keskihajonta Keskihajonta Täysin/ melko paljon samaa mieltä % 3,69 1,258 61,5 3,58 1,206 61,6 4,75 0, ,54 0,721 95,8 3,69 1,123 61,5 3,31 1,379 46,2 4,25 0,676 87,5 4,54 0,588 95,8 2,27 1,116 11,5 2,19 1,132 11,5 3,38 0,970 41,7 3,88 1,116 70,8 '#("/!!"$D '!!#/#&("#(')(##!,!"!(##!/!*%/?,'!' (###&,(##)'!?'(##"/'"(!!!%!!#(((/)!"! ".D '!!?,'! #&(""(#" )"#&(##(-!##,("!-(*(0("!"!D(!*%/#&("#( *-'##( *!!-!"!!'//("##(,!%!!#!#(#,("$+ '!!#!= ' %()'/),''!!" #'!""!-(*(##("!"!H (H -!!/ ##!,'!"'%0!'-%"(*/(D /!"###&,(''""# " N!*(//"H '(%##&#(''""!/!! "/ "H/ #"('"(0((("! %(#!N < + F = H

23 *#(#)',!#/!-!#'("(("!#&("#("-!#!!#! ) '#!'(-(" '+!!-(*(0("!"!%!!#((("!D!!#/ "# #/ ("!!"!# ((###&,(",! )'("!,!# /!!/!"(*!?,'!""##-!#!( #(!,!#''")#(##-# 0('#!?)*',(#"')!0('0("%#((##&#/ (#, #("")'#-"("+ #=!##(# -(/ / '!# "#(#!?(##,(?/ ((##"N $D '!"'))!(?,'#!'-!#+#("!"!"!-("'-(,!? 0(##("''4!#!+ %( ##-!#'"4(/!#!"#(#!D"))*(0("-!!#/!##'/!''##! # "(("#(%'",!+ #(0'#',(" *("''"- '-0('0("(0#'"#','0(""'))!0("/ ((#-!(!!? / ##!'"4(/!*!#'##"%0(= (I(0#'"#K'' )!*(/ ),'('#(%#-!!%0(D((' %!!!H ('!!!-!((#!H ##!/ (! #(##"#'!/ / (H )(##!,("*(2(#')!!-(*!/!(/ ("##("/!!"-0('0("("'"#'#( #(+ #! &"# '#!"#')*',(#(!!!- #(##"!*-'!#! '(/!?,'#! ( ' # (0( '!##!(##!!#!-'##(D%#(&"("0('"#-!%(?*%/ ("0"!!/ "("/ '0'# / "(",!%#(#&"(%##/ "("# '##-!#)'#-!(/ (#("".D '!!D'/ "#!!#+ / "!#!! '-!,!*%/ #&("#(")(* # -!'))/ #!"#(!'"-!(! (""!'0!?,! #!*'# '!"#!! '))/ %#(&" '%,! #! /!%0'/ /!" #("(#D )(##!,!#)*-##'/ /!!"! # (",!#(%#-"!""'",(("%""/ "/!!("'%+,! ("!"#!,!"!'"4(/!#!"#(!D 3 '#-!!#',!#' # / "("+&"# '#!""'! #/ ("-!"##!#-(#!!"(#'#!&#-##(##('%,! # - #((",!! #'"'/!!"D #(/ */ / '#-!!#'#('*!"B(8F!"91.C/!!"/ '#-!!#'"(%##/ (("-!+ ##!!/ &(?/ #("'!#,!#-'-!#-! ##!!#(%#-"#&&"D!'(-!!#! '+!$'"(#(### '!'("#' # / #!?-!# "'##'!,!#/ '#-!!#'#!D($D (##.D '!"'))!!#'!# -!#+# '#!"#')*',(#"/ (("D.+ '!!#("/ ((+ #2#-(" (-! 0("' +(' -!"#((/ (("'!# / "("'-(/ (!/ )!! " #/!!""#'/ ##!/ "("D!*%!#("'))!!## "-!#-'"(("!-! ##!!-0('+ #(%#-"#&&",!# '#!"#''" #/!!"+)*',(#!? "2#--0(')*',(#(+!B (-! 0("',!("%(,!# C##-,%(/!"!%!(/ /!D '#-!!#'#!?-!# "'##'!,!#' # / #! -!!-!# '!D 1-vaihe 5. lk n = 28 TULEVAISUUDEN KOULU Ka. Keskihajonta Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Ka. 2-vaihe 4. lk n = 29 PEILIN HEIJASTUS Keskihajonta Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Ka. 3-vaihe 5. lk n = 28 UUTISMAKASIINI Keskihajonta Täysin/ melko paljon samaa mieltä % Tein videota mielelläni, koska halusin tehdä sitä. Sitouduin videotuotantoprojektin yhteistyöhön. Ryhmäni muut jäsenet olivat sitoutuneet yhteistyöhön / yhteisölliseen työskentelyyn. Ryhmäni jäsenet olivat tasapuolisesti vastuussa videotuotantoprojektista. Pystyin vaikuttamaan videotehtävämme sisältöön ja tuotantoon. 4,57 0,742 92,9 4,21 0,977 86,1 4,46 0,693 89,2 4,19 0,983 82,1 3,70 1,219 55,2 4,57 0,573 96,4 4,04 0,962 78,5 3,55 1,242 51,7 4,21 0,917 89,3 3,93 1,152 75,0 3,24 1,300 37,9 4,25 1,175 78,6 3,36 1,026 46,4 3,34 1,542 51,7 4,37 0,792 89,3 < + F = H

24 $.D '!"'))!!#/!-!##' # "(("!'!#!-!!"?%#(&(("#&("#("-!*+ "" #/!!"+)*',(#!D $+ '!! / (" (-##/ ##&/ ##*%/ ",("+ #("#!!) '(("-!# "'##''"%#((#)*',(##!D +&"# '#!""'!')##,!#!#',! ("(*#*(2 "#''"!!0!')),!##(#'"#!'#!?,'#!("!-!'"#!*+ '# # #!D(#!'4"#-!!)(#(,!#-" 0("!,!"!"!!#!#'%"-'0!!"!(!(!#!'!!/ #!?,'!##'/!"#'/ ""!"?'))/ (",!'!!/ ("!*-'/ (("? %#(#&%&",!*%/ #("?#' # / (("?#!-'##(("!(##!/ ((",!#("D#(" / &(0((!! -!#(#/ '#-!!#',!("#(-'0!!" (! -!"+ %"4("((*"#!#'%"?!/ '"#(0'"!#-"("# '##!/ "("? '-!,!*##"("!,!##(,! '))/ ("*#'-! # D 0('#("''4!#!0'#!!""'-#$+ '!!(#'-!# 0(#!!#(-#!*-'#!-"! #!#'"!=-##/ & & # '##-!*"!/!"/ (("?%(+ 0"'!#!!"(,("'*(/ /!"(!*-'"?,'!''*(!/ ) ".+ '!!#("+ ##("(!*-'D! '#!.-'0!!""%0?/!"("#'))!!'#(!*-'"##!+ 0'#!!"-0('# '#!"#')*',(#(",(("D #(!*-'"##!#'%"##-# '!D Videotuotantoprojekti edisti oppimistani. 1-vaihe 5. lk n = 28 TULEVAISUUDEN KOULU Ka. Keskihajonta Täysin/ melko paljon 2-vaihe 4. lk n = 29 PEILIN HEIJASTUS Ka. Keskihajonta Täysin/ melko paljon 3-vaihe 5. lk n = 28 UUTISMAKASIINI Ka. Keskihajonta Täysin/ melko paljon 3,82 0,983 64,3 4,07 0,923 75,8 3,82 0,945 64,3 Pystyin arvioimaan oppimistani videotuotanto-projektin aikana. 3,21 1,166 46,4 3,10 1,235 34,4 3,21 1,101 46,4 Saavutin henkilökohtaisen tavoitteeni videotuotantoprojektin aikana. Tehtyäni videotuotantoprojektia jonkin aikaa tunsin itseni varsin taitavaksi. 3,32 1,124 42,9 3,31 1,391 44,8 4,25 0,967 82,1 3,04 1,105 35,7 3,45 1,352 51,7 3,56 0,956 53,6 Olin varsin taitava videon tekemisessä verrattuna toisiin oppilaisiin. 1,61 0,737 14,3 2,52 1,271 20,7 2,07 1,152 10,7 #/!!"+)*',(#""'##.+ '!!(#!#-(("#(0'"%! ",!+# '##!/ ((" 2#-#("&"# '#!"#')*',(#("# '##!(!!%!(/ )!(!*-',!D*##"(",! '-!!,!##( (0#-#'))!0("/ ((#+&"# '#!"#')*',(#(!D&'))/ ("*+ #'-! # (("##-#-##/ ## '##-!#-!*"/!-!# '!=/ / **!(/ / "')+ # #!-("?,!!(/ )!#!#',!,!#(#/ #-'#"/ &%&0"#-0('# '#!"#')*',(+ #(!D )(##!,!# #'-!# %!!#!##(! (( '))!0(" #(# "#'! '(-! (',!D (0" / ((#"-0('# '#!"#')*',(##!*,'/ &,'(,!%,!(("#&")!!",!#! + 0(")#((D#&#?,'#!(#!-!(##!%0'!!0!!"!! #!?""'# -!#"##((+ / (#2#-(' -!D!)#'"(" ##(%#-) '(#!!"(0#')),'0("#'+ / ""!" ""##(!,!,*,(#(/ ##(0'"%!!?,!'""# " #')) # '-!%-##(+ # "#'!D("##!0'#!!"(0#"((/ / #')!#-!#04-0('"'-(,! -! +,!(0#'"+ < + F = H

25 . #-!%((!J'))/ %#(&",("(#'))-!#""#'"("#'#!!"D#(#'"(")*',(# ''/!!"!-!##!/!!"'))!0("*-##?# '(-!/ # " #%(#(D %"4("((*"#!#'%"##-# '!D Minun tehtäväni oli hankkia, arvioida ja tuottaa tietoa. Ka. 1-vaihe 5. lk n = 28 TULEVAISUUDEN KOULU Täysin/ melko paljon samaa Ka. 2-vaihe 4. lk n = 29 PEILIN HEIJASTUS Täysin/ melko paljon samaa Ka. 3-vaihe 5. lk n = 28 UUTISMAKASIINI Keskihajonta Keskihajonta Keskihajonta Täysin/ melko paljon samaa 2,39 1,257 21,5 3,14 1,274 34,5 3,57 1,168 50,0 Videotuotantoprojektin aikana oli mahdollista ajatella luovasti. Videotuotantoprojekti kehitti kriittistä ajatteluani. Videotuotantoprojektina toteutettu opiskelu syvensi ymmärrystäni aiemmin opitusta. Pystyin käyttämään aiempaa osaamistani ja tietämystäni videotuotantoprojektissa. 3,89 1,066 71,4 3,72 1,279 65,5 4,14 0,651 85,7 3,14 0,932 42,9 3,34 1,421 48,3 3,32 1,124 46,4 3,27 0,925 39,2 2,96 1,295 31,0 3,56 1,030 53,6 3,19 0,862 32,1 3,21 1,236 48,2 4,08 0,662 82,1 "#((! #!-#!# '#! '#!"' (((*#(#((.D '!"-!#! #("("("!/!"/ (('))!+ 0("--! ##!-!'!!"("'%(('D.+ '!!(#!*-'-!#%#(&("#&("#(" '(/!!"'*(!/ /!( "$ '!!J%(0"/ ((#"%#(#& '!",!*%/ " ((", '!" / /!!"+# '#!"#')*',(#!D$D '!"# '(#-##!!-!#.+ '!!!((# *(/ )!!"%!,'"#!!"D*%/!(#(/!'(#!!"%!!#(((? #("$D '!"'!#!#/ "# #/ ("-!'!# ((?#' # / "(",!/ '#-!!#'-'+ -!#,0) ##((D("&(/ '0("(*! #!%0 ##!!'"'*!#!-!#%#(#&+ %! #?(%#((("#((/ (("%! #!'!#!D(!(#,("(#?,'#!(-#'!!#!%!+!'!#!*%/ "#'/ "#!!"?!%( ##-!# #(""/!"*/ &#/ "# #/ + ("-!'!D! # #!("((' #?(##.+ '!!(#'-!#')(((#!/!"!!')(# (! %("&'%#!#("))*(0("!-!#7%#("? "#!!$+ '!!(#-!") ' - '##!D/ &!!##'/ &,'%#!*%/ ('/ "!(#!0(2("#=,'# #(-#(%%!+ ""((#/ &"#%0(#'/ / ("'(-!"%!!!,!%&0#?-!*"!!"#'#! + ) '#!'(-(" '!!-(*(0("!"!D(#''"(0("##&(("#(""'#!" #!! '))/ ("-"(("D #/ ("# '!% '/ '""##'))!0("#(("'(+ /!#!!")#(-0(#=-!!'))!!#/!-!#'(-!"!#!#!-!-0('"#((/ (?#'+ "-(**!## "!#()0(##" #(""-!*"% '"'"!D%)#/,'%# # #/ #+ ##/ (#=%! ##"-!")#(-!!#/!##'/ "!D!!*!("B7C-#&# #/ ("/!!"+&"# '#!""'!#'#( # -!#(!(# / (("'))/ ("0/ ("'# #("%#(&,!%#(#'/ ""!?/ ##!/ &+ &(! #("###("#(%#-("!"'#!'(## '"#(#!! D#("#/ "# #+ / ("# '(#'-!#",!!!!*!("# #/ ("!"!D < + F = H

26 ') 5 *,'#(/!!'"#!*!#(#?/ #!-!!04#!!!-0('#!# '##!-!#'))!!#,! ')(##!,!#'(-!#%#(#'/ ""!("'))/ (",!/!!-! #!"0("')(# #&+ '"D+&"# '#!"#'"###/ "# #/ (")(* #((!""'#!"(("""'))!#! "')(##!,!"D!*""%#(&"("0('"#!"#')'#-!(/ D%#("("#((+ / "("? -(*#!'))/ "(",! / '") '(# #(%#-# # -!#!("!#(" ')),'0(" / '#+ -!!#'#!B-*#DE *"CD %/ #&("#("!#'##"(0#-"/ &%("&'%#!(" #!-'##(("#'#( # / #!D(!"(#'''##!!.D '!!%##(*##'!!#!'+ %(('#!,!#' # / #!%#((("#'/ "#!!"?/ ##!#'!!#!/ &#('%,! # / #!,!+ / */ #D''/!##!- '##!%#(&?#("''4!# (##,!#'/ "#!/!(,!##"((#.+ '!!(# '-!#"!-!"((#!-'/ (("? ( #((-!!",! %#(&((" '))/ + ## *"!/!"!!')(# (!D' "*(%#'*"## #/ '#!-(**!## "!)(+ *"#(#')(# #!!!-" '"'"(*#(")'#-"("=" '!')),!#(-#"(( ) *(((/!##!%((!/ / (""(##!#(#'!?-!!"%!!-!#( #(!!'#!,!-! ##!! / &#(0'"%!""#!+,!!*-'"#)*'((%"D '#!"%0"/ &%!!#(#!=-!*""$D '!"*%/?,'%"')(##!,!',!!+ " ##!!(#(###&,(##)'!?'-!(!')!%#((##!-'##((#!,!("'#! ("!!- ##!/ (? ") '(#!!"-!)!!#/ '0'# "((#*%/ #.D '!!'-!###+ - *%/ #&("#("D %#((" #!-'##(("!(##!/ "(" '" %#(&(" #&("#(" (0(#?,!#!-'##(("#(0'#!/ "("-! ##!! *(#*%/ "#' # / (("B("+ 6' *4 999? 7CD " #("" (-? (## / / ("- '#!0("!#("!,!# /!!/!! '" (*'!-!D #(""#*( ""(!!("/ ()#(#D %/ #&("#(# (( ""#%!*,'#(!?/ &/ 0(" "!-(*(0("!"!D&(/ "(0(#(#" %#(#&#!#',!(*!#("%/ #("!"!D'"%-')(#(!!*4 / ("#'/!!",!( + #((/!!"( "#((/!!"/ &(*!!/ ()#(#?-!!#!%( #!,'##!"%+ (!"!"-!%#'!,!"(4!#-!# "#(/!D 0('# '#!"#'#(%#-"!%(#!,!#&'"/ &%-)'%#!D# #/ (!#'+ #( #(##"!2#-#(' -!)*',(#!D '#(")(* #((!2#-("!%(("#'#( ##!+ / "("'(##"%!!#(((=, '"(" %#(("-'#!(*/ (?,''"#!-'##(("!!- ##!/ "("-!( # D))!!#'-!###-/ ) ##("#((/ (("D #/!"(#'" ##(,!#!!0 (! #(#''"(!- #((!!"!'""!D " / ((""#'#!(-##-(/ / "!"!",!#!*!#( "!-!?-!%-#!-!#'(*!+ "(#'#!!!#!-!## '(##'!!"?-!# ''#*!"4!!#'*#*#!!# '!D"!!,!#!/!! #'-'##!-!# -'0!!" &# #(,#?,'#! -! ##!-!# ')),'0(" + &"# '#!"#')*',(#(! '(/!!" / ((#(("D ' #(,# (-##/ -0('+ # '#!""'#!'"/!%0'#!(%##-! ##!-!?!("!(')),'('-(# -!'))/ (" -"(D #/ ("# '(#, #(#!!"?,!#(#'!%-%!-!# #!#'/ "+ #!/!(#!,!)(0!4'4(#/ ((#?')),!!'!#!-#!#"#(#(-#(#"D / "# #/ ("/!!"+&"# '#!"#'-'%&0##)!#0"(("')(# #! ("!!,!!/ (*#(?/ &/ 0("'))!"(0("')(# #!D'-((#!#("''4'!,!#'/ "#!/!(!'"/!%0'#!/ '#-'0!!)!,!" '*!-(#"""')( ",!%!*+ *!#!/ (("D!#(",!" '*#("##/!/ (0!#(#(,!""!##!!%&0"#?,!" 04#!!#("-0('0("#((/ "("'"'-!"("?/ '"#!'"("#&-"(D(#''"(0(",! -(*'!L"'# / ("L%!##',!)(-')(##!,!-'0!!"*'%!#!##/ "04#!!#! -0('# '#!"#'! ')(# (!!"? +&"# '#!"#' "### # #,'(!#-'-!"!? '!#!-!"!,!%#(&("#'/ "#!!D #("!(#!DB1C#'#(!-!#?/ '" '))/ ##(",!!,!##( #!)',("!!,("#!/ (#!?(-!"-!)!!+!,!"#(#(",!#"+ #(0("# '/ (#! '!!"D < + F = H

27 7!"("?D?"'?DF (#(*"("? DB#'/ DCD9=(0!!-!# (+,!! ')(# (!D B-#!##.D$DC= %##)=MM>>>D(*%'( D2M(!0!#!M8 #'/ (*M(*%'( M2(M / (0!!-!# M/ (0!!-!# R"(##D)02 #* 8?D99.= 0("!-!"#4!*0(""#/ =8!/ V*!+#'D('(!!*!(' -!*,!D'/ D (#(*-'"E!4%D'*-''=P D7$71D 6(? DD?'-!?D D+!"(!"? D971=0 8!#'"!)8%''4=!8'4"#-(-(> DD(0D (>'*='#? "(%!*#!"0P "#'"D (8?DD+!"? DD91.="#*"8/ '#-!#'"!"0(2+0(#(*/ "!#'""% /!"6(%!-' *D (>'*=(" / *(D ("6' *4 D 999= P %!# 0' ' / (!" 6 8'!6'*!#-( (!*""4:D ('(! D ("6' *4 B#'/ DC;'!6'*!#-(+(!*""4=;'4"#-(!"0;'/ ) #!#'"!))*'!8%(B))D+9CDW2'*0=+ (-(*D ("6' *4?D?*-(?D+8%(*?D9=%((-' #'"'2*((!*8%'"8'/ ) #(*+ ))'*#(0 8'!6'*!#-((!*""4=2*'/ 0(4"#''*8%(#*!#'"D('(!DE!!8%(22 (#!D B#'/ DC (8%"''4+"%!"8(0 (!*""4= *"8)(!"0 *'0 8#D )*"4(* 8("8(TE "( (0!D 3+ D!!*!"("?D?))'"("?DD?'/?D?*-(?D?!!!?D? '"("?D?!%!"("? D(%#"("?D999=(#'+,!-(#"##("!# #-!"'))/ ("-"(("D(#'#("+!)*',(#"# #/ *%/ 999D("=("4"! ) "4"')(# -*!#'D!!*!"("?D7=*'/ '#"4/ (!""42 (!*""4#%*' 4%#%("#(4*!#(0 ('204#!-0('D #&*,!D '-!"(/ =!)"')#'D '"!("?DD?'>!"0?D?''*(?D!**!?D3=(!*""4#''-()*'6(/ >#%#(8%"'+ '4D8'"#* 8#-()(*)(8#-(B "0 (0DCD))(*!00( -(*?=(***("#8(!D (!*"(?D8% 8?D3='8 '")(0!4'4=%( ('204#!-0('!"0'-("+ 8%''D + B-#!## DDC= %##)=MM>>>D(0+0(-D #D(0 D! M)(*'"!M/ (!*"(M %'/ ()!4(M!8*'6!#M;)!)(*D)02D (!*"(?D+8% 8?D5=)'#4%#'"! #%("#8(!*""4=# 0("#0(-(')(004#!-0(' )*',(8#D #*!!!" ' *"! '2 0 8!#'"! (8%"''4? BC? 19+1D + B-#!## DDC=%##)=MM>>>D!8#(D'*4D! M!,(#M!,(#M(!*"(D%#/ D )!"("? D"#'"("?D9=(0! #!0'#?'!?/ (0!!-!# D("=<! 0(!+ /?!/ ("!+!*,!D!?D D?&%&"("?D? %#!?D?!!!?D?!*"!"("?D+(*"("?D1=!!/! / ## / ##(((' :-=-"')#'?'-(#!-!"(("# #/ ("(+ D!"#!? D3=0"(?!"!(,!"4!2*!"8!D('(!'#/!!"! '/ ("(D+ & /! '/ ("(("(%##/ ((",!/ ((" '/!!D("=0"(("')(##!+,!"##'D (-!!?D7=,!#!/ (*!"# -! -!')(# -"(("D'0!"?!/ (*!"+ )*',(#D '8%((?D(!(?D99.=%(8'"#* 8#'"'2%!*(0"'>(04("8'!6'*!#-()*'6(/ '-"4D('(!;DX!(B#'/ DC;'/ ) #(*+ ))'*#(08'!6'*!#-((!*""4D(> '*= )*"4(*+(*!4D59+97D 8% 8?D(!*"(?D$=# 8%''8 **8 / >#%# 0("#+4("(*!#(0-0('D!8 #'20 8!#'"?"-(*#'2(8%"'+ '4?0"(D B-#!##.DDC=%##)=MM>>>D(0+0(-D #D(0 D! M#(!8%(*(0M*((!*8%M 0-)*',(8#M)02M(0/ (0!.D)02D 8% 8?D(!*"(?D.=(!8%(*!)*'0 8(*?# 0("#!0*(8#'*=>%#(!8%(* (# + 0("#+4("(*!#(0 04#! -0(' " #%(* 8!(D B-#!## DDC= %##)=MM>>>D(0+ 0(-D #D(0 D! M#(!8%(*(0M*((!*8%M0-)*',(8#M)02M! 8.D)02D #*!6 *4(*?D;D?P '"?EDD'*0!"?DED9=;%0*("?0'(8("#?!"0#%((0!D "0 (0D %'!"0!B;!2DC=!4(D < + F = H

28 1 (%'!')(##!,("%#(&((" #&("#("#(#'+,! -(#"##("!"!-! 0%4 "5+4 ))/ (",!' # #("''4!"# #/ & "')#' *!(#%#(&#'-!## ((#'!#&(/ "#'/ "#!/ )*#&,D%#(&,*!("# ""!-'!!- '*'-! # #!"#(! "-(*'/ )*#&D '/!##!#?(##%#(+ &"("#&("#('"#&(/ (#"#?'-!#%#(&(##&("#(#!-!#,!!!"+ # "#, 0(",!!/ ("#'/ "#!/!#-(-!"# /!##'/!D##'""#*(# #+!#!*(/ / "%#(&0("/ (*##,!%("##-("#'/ "#!/!("/ '0'# / #! #&(/?(*#(#')(##!,("#&D)(##!,!#'-!# *("%!!#(0("(0(? %(0"'0'#(#!!"!-!##!-!"# (-! 0("#(#'%#( ""!"'!!,!?/ (0(##')(#+ #!,#!!-!" 0("!!#!#',!,!!,!##( #!)',!D)(##!,#!'0'#(#!!")(0!4'4!""'+ -!!#'#!? #("#(#'+,!-(#"##("!")(0!4'4("%&0"#/ ("/!(,!J%(0"'0'+ #(#!!",')!/ ##!-!"'!DB!%6(*4FE'8(?DC)(##!,("%#(&"("#'/ "#!'" (("("(0(#(?(##"%"%!!#(")##"-!#!!/!!"B! + ##'"("/ D? $CD')(##!,(" #("/ 0("!/ /!## "#("#&%&"##%-!%-(/ / "%#(+ #&(*!',("!!"# "#,'0("!"!D %#(&#(("##')(##!,("!/ /!#"("(%##/ "("?#D')(##!,!"!!"# "#+,?,'!%0#-#'/ ((*!#!#(0'"/ '#'!=2'*/!!?#""&"(",!#(#(+ #(#'BE(*(#(*F8!*0!/!!?993J#()(#'F4%#?999CD""')(##!,!"!+!"# "#, #(("!#'#!!" -!"%-!%-(/ / "-!/ 0(#,!#!0'#%#(&(("#&+ ("#("DB(/ DE!*!6?"4F<*!3J",?$DC%#(#&"#((/ (,!(" -! #!)(0!4'4"#"#&%"'"#*(/ (*#')(##!,!"'!!/ ("(%##/ (+ (BE!*!6?E!*"(#FA *(?JE!*!6?!"#(*F8%(8(*?3J<'00!*0?'FP ''+ 2''?$ ("?!>FP '"4?3CD)(##!,!#?,'#!'-!#!#-!#'/,'#!' %+ #(&?##-#!#-(#%#(&#&("#(#!)',!/ &')(# (!!"B8%!4(*F 8'?$CD ')(##!,("%#(#&#(0#"##(,'"' ##(#'+,!-(#"##("!"B#-#C')(+ # ##&?,'"! (%##/ ((" '" ##"# (*!! %#(#&%!"(#!D!! %#(#& ')(##!,(",!',("-'""#"#?# #/ (#%#(#&%!"(#!''##!-!#?(## %#(&(# #'/ "#!/!# ')(##!,!" #& '-!# -( -!"# /!##'/! B(/ D '/? 1J'/!!!?5CD)(##!,("%#(&##&("#( ## *!# (((%##D!*-#!!""# #/ #!%#(&("#&("#(+,!#'/ "#! ## *"/ / *#/ (,! (%##/ (')(##!,!%#(&D #&*,!# #/ (!"'"#!-'##(("!/ / *#')(##!,!%#(&,("/ '0'# / #!,! #'/ "#!!("0("/ (*##')(##!,!"#&(,!'!!/ ("(%##/ ((D!*#(+! -!!"-#&*,!"("/ / ("'!# #/ ("?,'!'"' # '"#((#!!"')(##!,(" %#(&##&("#(!*#'##!-!# #/ D"# ###"')(##!,("%#(&##&+ ("#(#(#'+,!-(#"##("!"')(# #&"%#(0(D!# #/ (")'%,!#!'" ""#(# -#&*,!# #/ (" )!"(#'" (*/ "("?,'! '"!'#(## (- 9D G F G = G G H

29 #/ / (# 9 / "# #/ ("#!-'##(("!'# #!')(##!,("%#(&#&("#(#!)',!#(#'+,! -(#"##("!"B#-#="C')(# #&"%#(0(D #/ / (#'-!#= D #("%#(&"("#&("#(/!%0'# : D '"#("''4!"/ (*#%#(&(#&("#(: 3D %#(&"("#&("#('(#!!"#*(: "(#',!!"!'"# #/!"(#' ''# (* )'%,'(" '/ ("!!+,! ' " ')(##!,(" B"U33C %!!#!##( #!D!!#!##( %"'!# '!"')(##!,!?!"(("')(##!,!,!# "#')(##!,!D!#!!,#!.'/ (%,!1"!!D!!#!##( ##'#( #(##"- '("57!!"!D+ "(#''"'!!!,(/ )!!')(# / "#(*&"*!%'##!/!!# #/ %!"(##!?,'!# ###"#+ (#'+,!-(#"##("!")(0!4'4#!-! ##!- ##!)'%,'(! '/ (!DB!#'?/ + "("?F*-(?7CD #/ #'#( #(##") '#* # *'0!%!!#!##(!?,'!''/ ()#((/!!=C #-#="##&')(# (!?C#-#,!-(*'#'# / "("M%#(#&,!C#-#'!"!' "#"+ #&,D"(#'%#&("&"!"!"B;%?997J#*! F;'*6"99C# '("!!!#" -!#(4'*!!=C%#(&("#&("#("#!"#((#?C%#(&("#&("#("-"((#? 3C%#(&("#&("#("&#?$C%#(&##&("#((0#-#,!%0!#!-!##(+,#,!.C%#(&("#&("#("#D '(# !%0'!%#(#&"#((/ ((",!'(/ #(",!!/ (("')(##!,!"#&#!*,' # ""2'*/!!(! ""2'*/!!(!#!"#(!D*!(#' # (#,!(/ "!!*#'-!##*+ (#%#(&'%#!!/ )!',!D%(%##*(#'-!#/ &)'"#!!"#0#(+ #( #B(/ D#&/!#'!?!%-#! '!,!' #!C'(4'0("!"!D&"+ "&')(##!,!''!)0(#"#*("'%#!!/ )!!"!D 7 Y%!"# '!!%-)&0D!%-)&0H%"('"("/ / (("#?(### '!# #!!"# '!')(#+ #!,!")&0,!/ (##"#!#&/!#'!? ")'*!!? "/ ))!0(,(#!!"D"/ / (("+!"DL 7 Y('"(!!#&*%/ (*!("'))!"(0(") ##(!?/ %"/ (0#!"!,' "/ (#"?,!(+ #("( #(!# #,', ## D!/ '"+)--!)!!/ '#'!( #(!'(4'##("!"!DL!(%#(#&"#((/ "("('( #("!!"#(#"(-? #("( *!!-!(/ (*+ ''##!!D 7 Y#("/ / ("(**!" "!!#!I%#(#&)*',(##KD"''(0(!,!#( #?(### '/ / '!#(%0"D'' '(!#!!"/ """&##(#'!?(##/ #("# '/ / '(#)*',(###""&H#!/ "!!!'! /!%0'(##'#( #(#!!"D''/ """&##(#/ #!!#!DL %#(#&"#((/ #)0(#"-!!#-!"!?/ "- '!("!"("# '(#!!"#*(+ D #/ ("# '(#''##!-!#?(##/ (*##-%#(&##&("#((0#-#(, '"')(##!,!"'/!""'# "( #(%0%#(#&#D/!"""'# "( 0("#!*-+ GF G=GGH

30 #!!"#&%#(&"# (!?'%,! #!,!/!%0'!%#(#&"#((/ (("D*#(#,'%0'" # '(##" #*( %#(#&" #((/ ("!""!#!? / # (/ (*" ( *!!-!#! ')(##!,!" -! #!D 7 Y'/ '",'%#!,!,'!"#&%#(&""/ %!!"?(##('((#-'#,!)/ *#/ %" "()*,!##(""(%0()'%#?(##/ #("%(")#"D#! ##!( #!"# (%#(#&,!#+ / #'/ "#!DL 7 Y "('''(/!!'(#!*!#!,!%-"'%"/ "?"""#(/ &"%-"/ ((",!(#!D (() ("(##!"#!!-*"-!#! ("D (0((("%!!"?(##(# -%""" "%#,'+!"#!-!!,'%#'(##!""#!'!(!"(",!!/ (")!'H ##!')(##!,!#%!"'"%-")(*"#(+ (#/ #!!!,')!'/ #!'(#!!"HDDL, # ++4,+4 +,6 ("''4!'"-! ##!" #%#(&(("#&("#("!%0(!#!)!!D""""('"'! #&("#("#&D*#(##-#="')(# ##&&"##-##("(#/ (#,!+ #""&",*,(#(#'-!#""((#%#(#&#D-#="')(# ##&'"""#/ &'(/ + #(",!0('0(",!!/ #!')(##!,("(("D(",!!"#-#="')(# ##&&"##-')(# + %#(#&-! ##!!'(-!"%!*-"!(/ )!!D 7 L('""")("%#(&?(##/ ('"!/!"!##(#'#("!"#&D('"/ "/ (+ (# '" #/ (+%("(? "/ ('"#(%#"#)*',(#(,!DH(/ (0"'/!!/ (+%("('"!-!## " #? (##/ (('"# #/ (0"'/!)'*!#""(' "D"!"!,'#!", #(#!-!!!%-# ""!? "/ (##" "'#!)*',(#(,!%0(DL 7 LH'!"'!? "!')(##!,!!'%#!!,!,''"#(#'#("!!#(##?""!"!#,'!,!# -!%0(+ #!!"DL '(#("''4!'"#!*,'"" #-"(#%#(#&"#((/ (("D%&)'#,!(*!(# -(*'+'))/ / )*#&#'-!#(/ / "#(##,- '*'-! # ("!"!-!D(*+!(#%&(##(#',*,(#(/ #'-!#-(#,'%#!"((#%#(&0(""#/ (("? / #( *!!-!!"! '"%-(/ (*= 7 YH!!(I*( -%'K'" ""#(# %""!! '!('"' #!-!" '/!#'"%-?'?!((#)" '0",!' "-(-(#""##(",!-(("(/ / "#&)!!"?#&!-(*(0("-(-(+ #""?H##("#/!/!'-( '"!-!##!" #"2'*/!!#'"!/ &!#(",!')(##!,("-H ()!*!"#!!%#(0(")#'#"#(#D!(!(!#!"2'*/!!#'!?'(0("!*-'#( "!"#!/!?' + " / (*'0("!"#!/!,!*( -%'"! ##!#'"&#"#/ " "/ ((#"(!"("%!"'/!%#(&"? / (0"' "%#(&D#! ##!!!/ '"#!(*#!!)--!*/!#"2'")(*(D*#(#-!"%(/ /!#'" #""((##DL ,,6 %#(#&"#((/ "("'(#!!"/ (*#(('/!"#&"(%##/ ("!""!#!D 7 ) Y('"(%0'#'"(%#(#&D#'(""?#!/ ''"!"!"(/ / '"("?(##('"%0()!,'" /!-!/ )(%##D((!!D(%#(#&'"(?/!!##((%#(##D!' # (!DL /!"#&"(%##/ ("%#(#&"#((/ #)0(#"#*("'))!0("!""!+ #!D 7( L"'('/!#!!""!#!!,!#( #D(##'"/!-!#!-!#!'(4',!/!/!!?/ ##!/! #(""'" ### ##!-!!(#/ )* *''))!!D"''#!-!!!,!#( #(/ D(##/ "#%&#"D''" 3 GF G=GGH

31 3!"!!,!#( ##!-!!'))!!"!""!#!?(## ""/ "! -!##/ / &(/!!!)!!!)("(!!"!!(#!D-#-##/ ##'-")!,'"H%(('( '/!!'"#!#(,!?,'#("((/ ")*'"!! ))(!""#(!!,("# D!#/!"!"-!-!# #"###("'"!!#!!'"*((##+ (#"#"D#(/ / '(#((#)(*!!##((#'"?(## "')#!!"# "#(/!!" '/!!!!?(## (##("""* / /!## '!H L *!(#%#(#&%!"((##!*,'!-!#/!%0'!#!-!#!!/ '#!!'#!""'# + "(#!'(4'#!D*('!%#(#&#'"'(/ #(",!0('0(",!!/ "("D 7 L(#B%!"((#!C!!#'%--!/ #!0('#!?(###!-!!!""" "('/!#&%()'## "D!! '+ *!!"-!/ #!/!(,!?/ #-'##D!#'!!#!!! '*!!"#(#'!/ &"#?,',' (#'/ D##(!""!#!'(!##?(###/ ('""# " #D!-'0!!"%0(/ (####("?(##/ #("("'-'" #(%? (##(''""# " #D('"(/ / '"(",!!/ ("''""?(##!!#((?/ ##!-'/ &,!!!"#? / #'"#('(" #%-?#!/ %"'!-!"" #"( -',!DL *#(# ')(##!,!#?,'! '"!!(/ )! )'#-! '(/! %#(#&%!"(#!? '-!#""'# "(#!,!!#-!,!#!/!!"%#(#&#,''!/ '!#!(*-(*'#'!D!+ #!!-!#')(##!,!#?,'!'""#"#"(4!#-!'(/!%#(#&##!%#(#&#( '(' #, *'("!!"?(-#%!( 0!#-(#%#(#&%!"("D '%#')#&(# # #/ (!#!*!#(#"')(##!,("%#(&##&("#(%(0"#("(*#'+ /!"!D #/ ("# '#(")(* #((!-'0!!" -!#!')(##!,("%#(#&"#((/ ("+ #"#&,,!)*#(#D #/ ("!-!-'0!!"(*#(# -!#!#?/!("!')(##!,!# '(-!#,! -!!-!#%#(#&"#((/ ("D '(#''##!-!#?(##')(##!,("%#(#& '"/ (*#(#')(##!,("'/!""'# "( %#(#&"#((/ (("?!!(/ /!#'+ (/ (#%#(#&"#((/ (#(,'%0'"# D%#(#&#)0(#"/ (*#((" '/!"#&"(%##/ (",!#&-%#/ (""& / #!D -#="')(# ##&"##-"%#(#&"#((/ #D("''4!!'"-##-*'' %#(&(#&("#(D("''4!'"#!*,'"" #/!%0'!,!#!*)(#!'(/ + #(",!!/ (("D('"/!%0'#!" #- '*'-! # ("(*!#("-"(0("/ &#D )(##!,!#?,'#!'-!#'!# "((#(*!"#-#="')(# #&"(%##/ )*',(#(%"?#((+ -#%#(#&#/ &/!&,!-(*'#'!D '(#''##!-!#?(##%#(&#&("#(#!)',!/ ("((')(##!,!"#&D%#(+ #&"#((/ ("#""&#(-#'( #("!!"-(-!"# "(#!D #/ ''##!!?(## %#(#&"#((/ (##!*-#!!"'(/ #!D%("#!*-#!!"/ &# (!,!!#'/ "#!+ /!(,!D(*#(#"##'(-!"(?(##/ #("%#(#&"#((/ ("%-##"+ #((#!!0!!"(-/ "' %#(&#("?(##)!-(#"#'/,!#!!0!!"/!!"D #/ ''##!!?(##%#(#&"#'))/ %#(&,?,'!,!(#!!"#(#'!,!'+ (/!D'(/ #("-!%#'!)0(#"/ (*#(("'/!"!/ /!#("(%##/ ("!""!#!D%#(#&"#((/ "("')(##!,!"#&)#""%0#(#'(/ / "'!!/ (" (%##/ (""& /!#!D!*-#!!"#(#'!#?/ #("')(##!,!%#(&,("/ '0'# + / #!-'0!!"# (!(/ #("%#(&#&("#(#!#',!-'0!!"(%##D!*-#!!" )#"!!-"# #/ #!')(##!,!"%#(&("!!"# "#, 0("(%##/ (#D( *!!-! # #/ ("'%0# /!#(*'%,(/!!')((-"! ')(,'%"?,'#!#&("#(+ (-#' # +,!')(#!!!')(# +,! ""##( #(%#-D"(#'!#!!"(*/ " ')"#',("(*-!%(!+3!,!"D #/ ("#!-'##(("!'"/ / *#)!*(/ / "')(##!,!" %#(&("!!"# "#, 0("(%##/ #D GF G=GGH

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o)

Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o) Konflik't)työelämässä) Risto)Puu'o) Mistä)ne)tulevat?) Miten)ne)näkyvät?) Miten)niitä)voi)ratkoa?) Lähtökohtaises') ))))Työyhteisössä)on)aina)jänni=eitä)ja)ris'riitoja) ))))))sillä)yhteisöt)ovat)aina)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2008

Tieliikenneonnettomuudet 2008 Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2008 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla:

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: KERTAUSTEHTÄVIÄ Tietue Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: struct henkilotiedot char nimi [20]; int ika; char puh [10]; ; Edellä esitetty kuvaus määrittelee

Lisätiedot

!!!!!! "#$%&''#!(%%)*"+,-! (,."&)!!! "/010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002!

!!!!!! #$%&''#!(%%)*+,-! (,.&)!!! /010/20334!56300/72834!0/9:/803;1/!:922002834! 63</=5=22:/4!4>:?:1;7/80/!!!!!!!!!!!!!!!!!! #242!@>>002! "#$%&''#(%%)*"+,- (,."&) "/010/2033456300/728340/9:/803;1/:922002834 63:?:1;7/80/ #242@>>002 *AB//B/C+52;3-22428:5962 *665434020CD3;2'/66/;/2434B/@22E2.240/434 FGHIHJGKJ )/20334:/4

Lisätiedot

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta

Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Nuorisovaalit: Tällainen on nuorten eduskunta Yhdeksännen kerran järjestetyt Nuorisovaalit keräsivät uurnille yhteensä 59 403 nuorta. Alle 18-vuotiaat nuoret äänestivät 630 oppilaitoksessa ympäri Suomen.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 14 Heikki A. Loikkanen & Ilkka Susiluoto Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus seutukuntien taloudelliseen suorituskykyyn 1997 1999 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Mobiililaitteet ja sisällöntuotanto osana koulujen opetusteknologista ekosysteemiä Rovaniemellä 26.11.2010 Heikki Sairanen

Mobiililaitteet ja sisällöntuotanto osana koulujen opetusteknologista ekosysteemiä Rovaniemellä 26.11.2010 Heikki Sairanen Mobiililaitteet ja sisällöntuotanto osana koulujen opetusteknologista ekosysteemiä Rovaniemellä 26.11.2010 Heikki Sairanen Sisältö Tampereella toteutetun hankkeen peruskuvaus Ekologinen metafora Hanke

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006

Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2006 Katsauksia 2008/2 Ympäristö ja luonnonvarat Miljö och naturresurser

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

!"#$%&&%$!'"(((()%"*%&(

!#$%&&%$!'(((()%*%&( #$%&&%$!'"(((()%"*%&( ASENNUSOHJE DC INVERTER FREE #$%&'()'(#*(''# Digital Scroll ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisäyksiköille. Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. Lue tämä ohje huolellisesti

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

PHP tehtävä 3 Atte Pekarinen TIKT13A 4.12.2014

PHP tehtävä 3 Atte Pekarinen TIKT13A 4.12.2014 PHP-kielen perusteet 3.1 Mitä tarkoittaan heredoc? Milloin sitä kannattaa käyttää? Kirjoita esimerkki sen käyttämisestä. Heredoc on ominaisuus PHP-koodaamisessa, jolla voidaan kirjoittaa pitkiä tekstejä

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

ROVANIEMEN PETROFYSIKAALISEN LABORATORION MITTAUSTULOSTEN APPLE-MITTAUSMIKROSTA TY~ASEMATIETOKONEISIIN

ROVANIEMEN PETROFYSIKAALISEN LABORATORION MITTAUSTULOSTEN APPLE-MITTAUSMIKROSTA TY~ASEMATIETOKONEISIIN Q17.9/27/92/1 R. Puranen 24.01.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan osasto Ohjelmaseloste ROVANIEMEN PETROFYSIKAALISEN LABORATORION MITTAUSTULOSTEN SIIRTAMINEN APPLE-MITTAUSMIKROSTA TY~ASEMATIETOKONEISIIN

Lisätiedot

C. Montako prosenttia pinta-ala kasvaa, jos mittakaava suurenee 5%? a) 5 % b) 7 % c) 9 % d) 10 % e) 15 %

C. Montako prosenttia pinta-ala kasvaa, jos mittakaava suurenee 5%? a) 5 % b) 7 % c) 9 % d) 10 % e) 15 % 1. Monivalinta. Ympyrän halkaisija on 6. Ympyrän kehän pituus on a) 6π b) 3π c) 9π B. Pienoismallin pinta-ala on neljäsosa todellisesta pinta-alasta. Mittakaava on a) 1 : 2 b) 1:4 c) 1:8 C. Kolmioiden

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

C. Montako prosenttia pinta-ala kasvaa, jos mittakaava suurenee 5%? a) 5 % b) 7 % c) 9 % d) 10 % e) 15 %

C. Montako prosenttia pinta-ala kasvaa, jos mittakaava suurenee 5%? a) 5 % b) 7 % c) 9 % d) 10 % e) 15 % 1. 4Monivalinta. Ympyrän halkaisija on 6. Ympyrän kehän pituus on a) 6π b) 3π c) 9π B. Pienoismallin pinta-ala on neljäsosa todellisesta pinta-alasta. Mittakaava on a) 1 : 2 b) 1:4 c) 1:8 C. Kolmioiden

Lisätiedot

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) Työpajan tuomia ajatuksia: OSALLISUUS - oppilaiden päätöksenteon oheneminen marginaaliasioihin

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Teknologia strategisen oppimisen apuvälineenä. Jonna Malmberg 17.12.2009 Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Teknologia strategisen oppimisen apuvälineenä. Jonna Malmberg 17.12.2009 Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Teknologia strategisen oppimisen apuvälineenä Jonna Malmberg 17.12.2009 Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö 1. Tieto-ja viestintätekniikkaan liittyvät odotukset: OPPIMINEN LAADUKASTA - Internet

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

!" # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102

! # $%%&' ##&'(%' )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 0 102 !" $%%& &(% )*+&$,+&%+,(%,- )./+&,-++/ 12 34 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Lukijalle... 4 YLEISTÄ... 5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 5 HENKILÖSTÖ... 5 SUORITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 5 TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Jukka Mäkinen JOHN RAWLSIN OIKEUDENMUKAISUUSKÄSITYKSEN MERKITYS NORMATIIVISELLE TALOUSTIETEELLE

Jukka Mäkinen JOHN RAWLSIN OIKEUDENMUKAISUUSKÄSITYKSEN MERKITYS NORMATIIVISELLE TALOUSTIETEELLE Jukka Mäkinen JOHN RAWLSIN OIKEUDENMUKAISUUSKÄSITYKSEN MERKITYS NORMATIIVISELLE TALOUSTIETEELLE HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS ACTA UNIVERSITATIS OECONOMICAE HELSINGIENSIS A-244 Jukka Mäkinen JOHN RAWLSIN

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

3.2. SISÄLLYSLUETTELO. sivu JOHDANTO

3.2. SISÄLLYSLUETTELO. sivu JOHDANTO SSÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. 2.1. 2.2. 2.3. SPLNE-FUNKTODEN MÄÄRTTELY JA ESTMOMNEN Lineaarinen sp1ine Kuutiospline Vaihtoehtoinen sp1ine-funktioidenesittärnistapa 3 4 7 13 3. 3.1. 3.2. 3.3. SPLNE-FUNKTODEN

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55.

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55. RATKAISUT, Insinöörimatematiikan koe 1.5.201 1. Kahdessa astiassa on bensiinin ja etanolin seosta. Ensimmäisessä astiassa on 10 litraa seosta, jonka tilavuudesta 5 % on etanolia. Toisessa astiassa on 20

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Avoin alku Haarajoen koulussa LV 2012-2013 Vanhempien kysely - Tulokset. Haarajoen koulu, Jan Mikkonen

Avoin alku Haarajoen koulussa LV 2012-2013 Vanhempien kysely - Tulokset. Haarajoen koulu, Jan Mikkonen Avoin alku Haarajoen koulussa LV 2012-2013 Vanhempien kysely - Tulokset Järvenpään kaupunki Haarajoen koulu, Jan Mikkonen 1 1.Sain riittävästi tietoa Haarajoen koulun avoimesta alusta (info-tilaisuudet).

Lisätiedot

Kirkkonummi Alisgård

Kirkkonummi Alisgård Kenttätyöraportti Kirkkonummi Alisgård Hylätyn sotilasvirkatalon tarkkuusinventointi 27.11.2012 Ulrika Rosendahl ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Kohde: Kirkkonummi, Alisgård Muinaisjäännösrekisterinro: 1000020676

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa

Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa Digitaalinen portfolio Marja Riitta Kotilainen, Saaren koulu, Rovaniemi 1 Mitä on portfoliotyöskentely? Portare ~ kantaa, folium ~ lehti, paperi Salkku, oppimissalkku,

Lisätiedot

Työelämän ICT-taidot kaupan alalla

Työelämän ICT-taidot kaupan alalla Työelämän ICT-taidot kaupan alalla 1.6.2015-31.8.2017 Loretta Saikkonen, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE Tavoitteet Luodaan malli kaupan alalla työskentelevien ICT-taitojen kehittämiseksi Parannetaan

Lisätiedot

RAVINTOSISÄLTÖ PERUSKOULUN 1.- 6. LUOKKALAISTEN OPPILAIDEN KOULURUOASSA 2002. ',. Oulun kaupunki

RAVINTOSISÄLTÖ PERUSKOULUN 1.- 6. LUOKKALAISTEN OPPILAIDEN KOULURUOASSA 2002. ',. Oulun kaupunki RAVINTOSISÄLTÖ PERUSKOULUN 1.- 6. LUOKKALAISTEN OPPILAIDEN KOULURUOASSA 2002 ',. Oulun kaupunki Ympäristövirasto - Raportti 2/2003 (1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. KOULURUOKAILU 1 2.1 Kouluruokailu

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutintolautaunta S tudenteamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 0..0 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutintolautaunnan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

ARVIOI KOULUUN LIITTYVIÄ ASIOITA. OPPILAAT 1/13

ARVIOI KOULUUN LIITTYVIÄ ASIOITA. OPPILAAT 1/13 ARVIOI KOULUUN LIITTYVIÄ ASIOITA. OPPILAAT 1/13 1. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten opiskellaan. N=4 ka=3,8 1 9 8 7 5 3 1 6 9 54 94 41 2. Opettaja päättää opiskelutavat. 9 8 7 5 3 1 9

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Nimi: Ratkaise tehtävät sivun alalaitaan. (paperi nro 1) 1. Valitse oikea toisen asteen yhtälön ratkaisukaava: (a) b ± b 4ac 2a. (b) b ± b 2 4ac 2a

Nimi: Ratkaise tehtävät sivun alalaitaan. (paperi nro 1) 1. Valitse oikea toisen asteen yhtälön ratkaisukaava: (a) b ± b 4ac 2a. (b) b ± b 2 4ac 2a paperi nro 0 a b ± b 2 4ac b b ± b 2 + 4ac c b ± b 4ac d b ± b 2 4ac 2. Ratkaise toisen asteen yhtälö x 2 + 7x 12 = 0. 3. Ratkaise epäyhtälö 3x 2 30x > 0 4. Ratkaise epäyhtälö 5x 2 + 5 < 0 paperi nro 1

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

4.10.2008. MOT-projekti. MOT-projektin tarkoitus. Oppikirjat ja opettajan oppaat

4.10.2008. MOT-projekti. MOT-projektin tarkoitus. Oppikirjat ja opettajan oppaat Jorma Joutsenlahti Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos 2 Mitä tarkoittaa "=" merkki? Peruskoulun 2. lk 3 1 MOT-projekti Matematiikan Oppimateriaalin Tutkimuksen projekti 2005-2007 Hämeenlinnan

Lisätiedot

203 Asetetaan neliöt tasoon niin, että niiden keskipisteet yhtyvät ja eräiden sivujen välille muodostuu 45 kulma.

203 Asetetaan neliöt tasoon niin, että niiden keskipisteet yhtyvät ja eräiden sivujen välille muodostuu 45 kulma. Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 201 202 Saadaan tapaukset 1) Tason suorat l ja m voivat olla yhdensuuntaiset, mutta eri suorat, jolloin niillä ei ole yhteisiä pisteitä. l a) A B C A B C

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2016 Sivu 1 Internetkäyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 1. Kokouksen avaus //at,** A avasi kokouksen ^ I. J?. % O (6 kello 1^" : IO

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö 6.6.2011 LVM464/08/2011 (asiakirjojen salaaminen)

Liikenne- ja viestintäministeriö 6.6.2011 LVM464/08/2011 (asiakirjojen salaaminen) l KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Vastaselitys (pyyntö 25.1.211 Diaarin:o 2236/1/11 VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS Liikenne- ja viestintäministeriö 6.6.211 LVM464/8/211 (asiakirjojen salaaminen V ALITT

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen laadunarviointi

Kajaanin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen laadunarviointi Kajaanin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen laadunarviointi Katri Takala, Kajaanin AMK & Jarmo Liukkonen, Jyväskylän yliopisto 23.09.2014 LLP, Comenius Multilateral Project 5 17999-LLP-2011-GR-COMENIUS-CMP

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä

Lisätiedot

Kokemuksia lyhytkurssiopistoista. Oppimisvaikeus aikuisen elämänkaaressa

Kokemuksia lyhytkurssiopistoista. Oppimisvaikeus aikuisen elämänkaaressa Kokemuksia lyhytkurssiopistoista Oppimisvaikeus aikuisen elämänkaaressa Nurmi / Murikka 2007 Murikan opiskelijat Teknologiateollisuuden työntekij ntekijöitä 25 65-vuotiaita 70 % miehiä lyhyt koulutushistoria

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 1998. kairanreiät KR5 ja KR6

Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 1998. kairanreiät KR5 ja KR6 Työraportti 9865 Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 998. kairanreiät KR5 ja KR6 Arto Julkunen Leena Kallio Pertti Hassinen Syyskuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN HELSINKI, FINLAND

Lisätiedot

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA Hanna Vilkka Teoreettinen viitekehys ja käsitteet tutkimuksen työvälineenä: - kontekstualisoivat teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimusta - rajaavat tutkimusongelmaa,

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

Sisällysluettelo. sivu

Sisällysluettelo. sivu SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25

Lisätiedot

Tiina Partanen. Koodaamassa Matikantunnilla

Tiina Partanen. Koodaamassa Matikantunnilla Koodaamassa Matikantunnilla Racket-iskuryhmä? Ryhmä Tamperelaisia ja Ylöjärveläisiä opettajia, jotka testaavat ja kehittävät Racket-ohjelmointimateriaalia yläkoulun matematiikan (tietotekniikan ja fysiikan)

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo ja ohjeet tilastojen tulkintaan (osa 1) 1.1 Esittelee kyselyn tulokset kokonaisuudessa

Sisällysluettelo ja ohjeet tilastojen tulkintaan (osa 1) 1.1 Esittelee kyselyn tulokset kokonaisuudessa Sisällysluettelo ja ohjeet tilastojen tulkintaan (osa 1) 1.1 Esittelee kyselyn tulokset kokonaisuudessa - Kurin määritelmät ovat x-koordinaatistolla - Vastaukset on esitetty graafi sesti värikoodeja käyttäen.

Lisätiedot

Kesan 1975 kenttatyot keskitettiin Nurrnes-Lieksan valille, rnissa sijaitsee rnyos sotavuosina louhittu Matasvaaran kaivos.

Kesan 1975 kenttatyot keskitettiin Nurrnes-Lieksan valille, rnissa sijaitsee rnyos sotavuosina louhittu Matasvaaran kaivos. OUT 0 K U M P U Oy Ma1rninetsinta V-J Pentti1a/PAL 16.02.1976 1 (4) NURMEKSEN-MATASVAARAN-LIEKSAN -ALUEEN MOH-TUTKIMUKSISTA Varpaisjarvi, Kylrnarnaki (3243 01) Nurrnes, Kynsinierni (4321 10) Lieksan, Nurrneksen,

Lisätiedot