PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos."

Transkriptio

1 Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: :29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan lausuntoon kynällä vuosiluvun oikeaksi, ja pyydän, kun alkuperäinen lausunto tulee postitse, että siihen tehdään vastaanottaja päässä sama korjaus. Ystävällisin terveisin Ritva Hiukka asianajaja, varatuomari A s i a n a j o t o i m i s t o H i u k k a & S a n d s t r ö m O y K o r k a l o n k a t u 6 A 7, R O V A N I E M I P u h , f a k s i PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: WorkCentre 7120 ] Lähetetty: 18. tammikuuta :55 Vastaanottaja: Aihe: Skannattu liitetiedosto Hiukka&Sandstrom Oy Liitteessä skannattu dokumentti. N u m b e r o f I m a g e s : 3 A t t a c h m e n t F i l e T y p e : P D F D e v i c e N a m e : W o r k C e n t r e D e v i c e L o c a t i o n : Tulostanut : Leinonen Raija Sivu :50

2 P A L T A M O N K U N T A Lupa- ja valvontalautakunta Vaarankylän tie PALTAMO ASIA Lausunto yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamista koskevassa asiassa LAUSUMAN ANTAJA Olavi Heikkinen c/o Asianajaja Ritva Hiukka Asianajotoimisto Hiukka & Sandström Oy Korkalonkatu 6 A 7, ROVANIEMI Puh , (aksi sähköpostiosoite: H A K E M U S, J O S T A P Y Y D E T T Y L A U S U N T O E:ON Sähköverkko Oy :n hakemus maakaapelin sijoittamisesta Olavi Heikkisen omistamalle kiinteistölle RN:o Kiehimänsuun kylässä. Kivipuro 13:70, Paltamon kunnan L A U S U N T O E.ON Sähköverkko Oy:n hakemus maakaapelin sijainnista perustuu siihen, että yhtiö ja Heikkinen olisivat sopineet siitä. Asiasta ei ole missään vaiheessa sovittu osapuolten välillä ja tällä hetkellä Heikkisen kiinteistölle vedetty maakaapeli on laitettu menemään ilman Heikkisen lupaa ja paikallaoloa. Maakaapelin vetämisestä on aiheutunut vahinkoa kiinteistölle eikä vahinkojen korvaamisestakaan ole päästy yksimielisyyteen osapuolten välillä.

3 Sähköyhtiö on ilman Heikkisen suostumusta tolpittanut Heikkisen kiinteistölle maakaapelilinjan. Kun Heikkinen on tullut käymään syksyllä kiinteistöllä, on hän huomannut tolpat. Heikkinen poistanut tolpat kiinteistöltä, koska hän ei tiennyt niiden alkuperää. Kun sähköyhtiön pyytämä urakoitsija on mennyt marraskuussa 2011 kiinteistölle kaivaakseen maakaapelin maahan, on urakoitsija huomannut, että maakaapelin sijainnin näyttävät tolpat on poissa. Verkkoyhtiön toimesta on tultu laittamaan tolpat uudelleen ilmoittamatta siitä Heikkiselle mitään ja maakaapeli on kaivettu kiinteistön läpi kulkemaan rakennukselle. Tässä vaiheessa olisi viimeistään sähköyhtiön pitänyt ymmärtää, ettei Heikkinen ole suostunut vapaaehtoisesti maakaapelin vetämiseen hänen kiinteistölle tai siitä, mistä se voisi kulkea aiheuttamatta kiinteistön käyttämiselle tai kiinteistölle haittaa tai vahinkoa. Nyt sähköyhtiö on kaivanut kaapelin ilman Heikkisen suostumusta ja päättänyt maakaapelin sijainnistakin kiinteistöllä. Maakaapelin nykyinen sijainti kiinteistöllä vaikeuttaa ja jopa estää kiinteistön uudisrakentamistoimintaa esim. jätekaivojen ja rakennusten rakentamista sekä maankäytön rakennustoimintaa esim. ojittamista. Heikkinen vaatii ensisijaisesti, että sähköyhtiön hakemus hylätään tässä vaiheessa, koska sähköyhtiö on omavaltaisesti kaivanut ja päättänyt maakaapelin sijainnin Heikkisen kiinteistölle. Asiassa on syytä selvittää, voidaanko maakaapeli sijoittaa muutoin tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin hänen kiinteistölleen kuin miten se nyt on sähköyhtiön toimesta sinne kaivettu. Vaatimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 :ään, joka sisältää edellä mainitun selvittämisvelvoitteen. Heikkisen oikeuksia kiinteistön omistajana on loukattu ja hänen yhdenvertaista asemaan muihin kiinteistönomistajien kanssa on loukattu, kun kaapeli on kaivettu hänen tietämättään kiinteistölle. Mikäli maakaapelista tai sen sijainnista ei päästä osapuolten välillä yhteisymmärrykseen, niin Heikkinen harkitsee koko sähköliittymän irtisanomista, jolloin hänen kiinteistölleen ei tarvitse edes toimittaa sähköä. Mikäli Heikkinen päätyy tähän ratkaisuun, niin sähköyhtiö on velvollinen kaivamaan maakaapeli

4 kokonaan pois kiinteistöltä. Mikäli sähköyhtiölle annetaan nyt lupa maakaapelin sijoittamiselle, silloin kiinteistön omistajan sopimusvapautta sähköyhtiön kanssa yllä mainitussa tapauksessa rajoitetaan huomattavasti. Toissijaisesti Heikkinen vaatii, että mikäli kunnanhallitus hyväksyy hänen vastustuksesta huolimatta sähköyhtiön lupahakemuksen, tulee niin Heikkinen vaatimaan sähköyhtiöltä korvausta euron kertakorvauksen tai euroa/vuosi siltä ajalta kun maakaapeli on kiinteistöllä. Perusteena korvausvaatimukselle on se, että kiinteistölle maakaapelin sijaintia koskeva rasite vaikeuttaa huomattavasti kuten aikaisemmin on todettu kiinteistön maankäyttöä ja uudisrakentamista. Kunnioittaen, Olavi H ikkinen L a a t i Ritva Hiukka asianajaja, Rovaniemi, Olavi Heikkisen asiamiehenä

5 PAL TAM ON KUN TA Lup a- ja v alv on tal au tak un ta Vaar ank ylän ti e , 2013 PALTAMON KUNTA PA LTA MO ASIA Lausunto yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamista koskevassa asiassa LAU SU MA N AN TA JA Ol av i He ik ki ne n c/o A si an aj aj a Ri tv a Hi uk ka As ia na jo to im is to H iu kk a & Sa nd st rö m Oy Ko rk al on ka tu 6 A 7, RO VA NI EM I Puh , fa ks i säh kö po st io so it e: ri tv a. hi u kk hi u kk a- sa nd s tr om.f i HA K EM U S, JO ST A P YY D ET TY LA US U NT O E:O N Sä hk öv er kk o Oy : n h ak em us m aa ka ap el in si jo it ta mi se st a Ol av i He ik ki se n om is ta ma ll e kiin teis töl le R N:o Kivi pur o 13 :70, Palta mon k unnan Kie hi mä ns uu n ky lä ss ä. LA US U NT O E.ON Sähköverkko Oy:n hakemus maakaapelin sijainnista perustuu siihen, että yhtiö ja Heikkinen olisivat sopineet siitä. Asiasta ei ole missään vaiheessa sovittu osapuolten välillä ja tällä hetkellä Heikkisen kiinteistölle vedetty maakaapeli on laitettu menemään ilman Heikkisen lupaa ja paikallaoloa. Maakaapelin vetämisestä on aiheutunut vahinkoa kiinteistölle eikä vahinkojen korvaamisestakaan ole päästy yksimielisyyteen osapuolten välillä.

6 Sähköyhtiö on ilman Heikkisen suostumusta tolpittanut Heikkisen kiinteistölle maakaapelilinjan. Kun Heikkinen on tullut käymään syksyllä kiinteistöllä, on hän huomannut tolpat. Heikkinen poistanut tolpat kiinteistöltä, koska hän ei tiennyt niiden alkuperää. Kun sähköyhtiön pyytämä urakoitsija on mennyt marraskuussa L6r-2 kiinteistölle kaivaakseen maakaapelin maahan, on urakoitsija huomannut, että maakaapelin sijainnin näyttävät tolpat on poissa. Verkkoyhtiön toimesta on tultu laittamaan tolpat uudelleen ilmoittamatta siitä Heikkiselle mitään ja maakaapeli on kaivettu kiinteistön läpi kulkemaan rakennukselle. Tä ss ä va ih ee ss a ol is i vi im ei st ää n sä hk öy ht iö n pi tä ny t ym mä rt ää, et t ei H ei kk in en ol e su os tu nu t va pa ae ht oi se st i ma ak aa pe li n ve tä mi se en h än en ki in te is tö ll e t ai s ii tä, m is tä s e v oi si k ul ke a ai he ut ta ma tt a k ii nt ei st ön k äy t tä mi se ll e ta i ki in te is tö ll e ha it t aa t ai v ah in ko a. Ny t sä hk öy ht iö o n ka iv an ut ka ap el i n il ma n H ei kk is e n su os tu m us ta j a pä ät tä ny t m aa ka ap el in si ja in ni s ta ki n ki in t ei st öl lä. Ma ak aa pe li n ny k yi ne n si ja in ti ki in te is tö ll ä vai ke utt aa j a j op a e st ää ki in te is tö n uu di sr ak en ta mi st oi mi nt a a es im. jä te ka iv oj en j a ra ke nn us te n ra ke nt am i st a se kä m aa nk äy tö n ra ke nn us to im in ta a es im. oj it ta mi st a. He ik ki ne n va at ii e ns is ij ai se st i, e tt ä sä hk öy ht iö n ha ke mu s hy lä tä än t äs sä v ai he es sa, ko sk a sä hk öy ht iö o n om av al ta i se st i k ai va nu t j a pä ät t än yt m aa k aa pe li n si ja in ni n H ei kk is en k i in te is tö l le. As ia ss a o n sy yt ä se lv it tä ä, vo id aa nk o m aa ka ap el i s ij oi tt a a mu ut oi n ty yd yt tä vä st i j a ko ht uu l li si n ku st an n uk si n hä ne n kii nt ei st öl le en ku in m it en s e ny t on s äh kö yh ti ön to im es ta s i nn e ka iv et t u. V aa ti mu s p er us tu u ma an kä yt tö - ja r ak en nu sl ai n 1 61 :ä än, jo ka s is äl tä ä ed el lä m ai ni t un s el vi tt äm i sv el vo it te en. Heikk isen oi ke uk si a ki in te is t ön o mi st aj an a on lo uk at tu j a hä ne n yh de nv er ta is ta a s em aa n mu ih in k ii n te is tö no mi st aj ie n ka ns sa o n lo uk at tu, ku n ka ap el i on k ai ve tt u hä ne n tie tä mät tä än kii nt ei stö ll e. Mi kä li m aa ka a pe li st a ta i s en s ij ai nn is t a ei p ää st ä osa pu ol te n vä li ll ä yh te is ym mä rr yk se en, ni in H ei kk in en har ki ts ee k ok o s äh kö li it ty män i rt is an om ist a, j ol lo in hän en k ii nt eis tö ll ee n ei ta rv it se e des t oi mi tt aa säh kö ä. Mik äl i He ik ki nen p ää ty y tä hän r at ka is uu n, ni in s äh kö yh ti ö on v el vo ll in en k ai va ma an m aa ka ap el i

7 0 kokonaan pois kiinteistöltä. Mikäli sähköyhtiölle annetaan nyt lupa maakaapelin sijoittamiselle, silloin kiinteistön omistajan sopimusvapautta sähköyhtiön kanssa yllä mainitussa tapauksessa rajoitetaan huomattavasti. Toissijaisesti Heikkinen vaatii, että mikäli niin kunnanhallitus hyväksyy hänen vastustuksesta huolimatta sähköyhtiön lupahakemuksen, tulee Heikkinen vaatimaan sähköyhtiöltä korvausta euron kertakorvauksen tai euroa/vuosi siltä ajalta kun maakaapeli on kiinteistöllä. Perusteena korvausvaatimukselle on se, että kiinteistölle maakaapelin sijaintia koskeva rasite vaikeuttaa huomattavasti kuten aikaisemmin on todettu kiinteistön maankäyttöä ja uudisrakentamista. Kunnioittaen, Ola vi H i kk in en Laati Rit va Hi uk ka as ia na ja ja, R ov an ie mi, Ol a vi H ei kk is en as ia mi eh en ä

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus

FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus FCG. Heinäveden kunta HEI NÄVEDEN RE ITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTA MI - NE N, PILPPA Kaav aselostus, E hdotus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 25.6.2013 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy Kuopi o Hei näveden

Lisätiedot

Päätös yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi / Metsäholma 16:230

Päätös yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi / Metsäholma 16:230 Ympäristölautakunta 58 17.12.2014 Päätös yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi / Metsäholma 16:230 343/10.03.00/2014 YmpLtk 17.12.2014 58 (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen)

Lisätiedot

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I - 0 0 1 2 0 H e l s i n k i, F i n l a n d +

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 216 05.11.2014 387/11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 216. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 216 05.11.2014 387/11/01/00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 216. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 216 05.11.2014 Lausunto valitukseen / Ympäristölupa / Kallion louhinta ja murskaus, asfalttiaseman toiminta sekä kierrätysasfaltin hyödyntäminen (Kaustari, Trappbergenin

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Andersson M aritta. VL: Metsäsuunnitelma. Pusulan Urheilijat -58 Jorma Kaira. Puustinen Kirsti Kopio : Vastaanottaja : Hakalahti Markku

Andersson M aritta. VL: Metsäsuunnitelma. Pusulan Urheilijat -58 Jorma Kaira. Puustinen Kirsti Kopio : Vastaanottaja : Hakalahti Markku 53 Andersson M aritta L ä h e t t ä j ä : J u s l e n P i r k k o k ä y t t ä j ä n t e k n i n e n t o i mi p u o l e s t a L ä h e t e t t y : 2 0. t a mmi k u u ta 2 0 1 5 1 5 : 2 2 Vastaanottaja :

Lisätiedot

VIHDIN K UNTA Hannu Nummela PL 13 031 01 NU MME LA

VIHDIN K UNTA Hannu Nummela PL 13 031 01 NU MME LA VIHDIN K UNTA Hannu Nummela PL 13 031 01 NU MME LA Danske Bank Oyj DMF Selvityspalvelut Info 3 2 N 0 T un nu s 5 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 3 VAS TAU SLÄ HET YS Puh, + 3 5 8 [0 ) 1 0 5 4 6 7 6 2 1 Fa k si +3

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 85 16.10.2014 84 19.11.2014 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen 3462/10.03.00/2014

Lisätiedot

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta 9 0 20.11.2 014 N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L

Lisätiedot

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 Lupa- ja valvontalautakunta 19 09.10.2014 Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa

Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa Kaupunginhallitus (S) 1 26.05.2015 Kaupunginhallitus 150 23.06.2015 Omakotitalon (Suksikatu 49) kauppa 463/10.03/2014 KHSAL 1 (valm. Tuija Aarnio) Asianajaja Kai Rissasen (Aaro Röngän asiamies) 24.4.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 84 30.09.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 84 30.09.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 84 30.09.2015 Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo rakennusrasitehakemus Joensuun kaupunginosan 3 korttelin 40 tonttien 10 ja 12 välille 41/10.03.02/2013

Lisätiedot

Tuulivoimapuiston teemayleiskaava 68/10.02.02/2011

Tuulivoimapuiston teemayleiskaava 68/10.02.02/2011 Ympäristölautakunta 87 18.10.2011 Kaupunginhallitus 257 24.10.2011 Kaupunginhallitus 274 31.10.2011 Kaupunginhallitus 178 20.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Ympäristölautakunta 97 11.12.2012 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä

Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä Kasvatus- ja opetuslautakunta 61 11.08.2014 Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä KOLA 61 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot