HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI / Crowne Plaza

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza"

Transkriptio

1 HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI / Crowne Plaza

2 Lisää ja parempaa johtamista, kiitos!

3 J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamista Strategian toteuttamista omassa organisaatiossa Aineellisten ja aineettomien resurssien tehokasta hyödyntämistä Oman vastuualueen ja henkilöstön kehittämistä Yrityksen toiminnan lainmukaisuuden valvontaa Yrityksen edustamista suhteessa sidosryhmiin Avointa vuorovaikutusta ja informaationkulun varmistamista Esimies on organisaation edustaja suhteessa alaisiinsa

4 J-Impact Oy MITÄ HENKILÖSTÖ ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Henkilöstö odottaa että esimiestehtävät hoidetaan hyvin: 1. Selkeät päätökset ja päätösten perustelut 2. Selkeät tavoitteet työlle 3. Resurssien varmistaminen 4. Läsnäolo, seuranta ja riittävä palaute suorituksista 5. Motivointi ja epävarmuuden käsittely 6. Avoimuus ja mahdollisuus keskusteluun 7. Työkuorman oikeudenmukainen jakautuminen 8. Työrauha sekä esimiestyön tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 9. Sovittujen pelisääntöjen noudattamisen seuranta 10. Ongelmatapauksiin puuttuminen ja niiden nopea ratkaiseminen

5 J-Impact Oy MITÄ ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA ODOTTAVAT ESIMIEHELTÄ? Lainmukainen toiminta Eettinen toiminta Yhteiskuntavastuu Ympäristövastuu

6 J-Impact Oy Riittääkö esimiesten aika esimiestyöhön ja esimiehenä kehittymiseen?

7 MIHIN ESIMIESTEN TYÖAIKA KULUU? Työtehtävä Osuus % ajankäytöstä Omat asiantuntijatehtävät Myynti- ja asiakaspalvelutehtävät Osallistuminen oman yksikön/tiimin ulkopuolisiin kehitysprojekteihin Hallinnolliset tehtävät Raportointi Organisaation edustaminen suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin TEE SE ITSE - sihteeripalvelut Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Työntekijöiden valmentaminen (läsnäolo, vuorovaikutus, tavoitteiden esillä pitäminen, perehdytys, seuranta, palaute, tuki, motivointi, ristiriitojen ratkaiseminen, osaamisen johtaminen, ym.) Työyhteisön kehittäminen (Informaatiovirtojen johtaminen, tiimiytymisen kehittäminen, kulttuurin ja työilmapiirin kehittäminen, organisointi, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen, työhyvinvoinnin johtaminen ym. Yhteensä: 100 % J-Impact Oy

8 MITÄ TUTKIMUKSET KERTOVAT? *) Esimiehet on kuormitettu omalla suorittamisella Esimiehillä on aikaa alaisten johtamiseen keskimäärin noin 4 tuntia viikossa Yhdellä esimiehellä saattaa olla jopa 70 alaista (kolmessa vuorossa) Esimiestyötä ei arvosteta omana osaamisalueenaan Esimiestyöhön ei kouluteta systemaattisesti Esimiehen tehtäviä ei määritellä selkeästi Esimiehen lupakirja? *) 1570:n esimiehen haastattelu vuosina (J-Impact Oy) J-Impact Oy

9 ASIANTUNTIJATYÖ ESIMIESTYÖ Asiantuntijatehtävät Esimiestehtävät

10 PANOSTETAANKO ESIMIESTYÖHÖN RIITTÄVÄSTI? Ymmärretäänkö keskijohdon rooli strategiaprosessissa oikein? Käytetäänkö esimiesresursseja tehokkaasti? Johdetaanko esimiesten työtä tehokkaasti? Arvostetaanko esimiestyötä riittävästi? Koulutetaanko esimiehiä tarpeeksi? Saavatko esimiehet tarpeeksi tukea?

11 Esimiehen vastuu työnantajan edustajana

12 Yleistä esimiehen vastuusta TSL 2:1 yleisvelvoite Kaikkien työpaikalla tulee tuntea työsuhteessa noudatettavat lait ja asetukset Esimiehen tehtäviin kuuluu: Vastuu tuntea työhön liittyvät normit: lait, asetukset, sopimukset, määräykset ja ohjeet sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla Johtaa ja ohjata työtä Työyhteisön hyvinvointi Työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen: Seuranta, arviointi, palaute Ongelmiin puuttuminen

13 Työsopimuslain lähtökohta TSL 2:1 yleisvelvoite Kollektiivinen velvollisuus työhyvinvointiin» "Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita." Individuaalinen velvollisuus työhyvinvointiin» "Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. "

14 Työsopimuslaki Poliittinen toiminta Vammaisuus Terveydentila Ammattiyhdistys- Toiminta Mielipide Perhesuhteet Sukupuolinen suuntautuminen Kielletty eri asemaan asettaminen Vakaumus Uskonto Muu näihin verrattava Kieli Ikä Etninen tai kansallinen alkuperä Kansalaisuus

15 Vastuu työturvallisuudesta Työturvallisuuslain tarkoitus? Parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työympäristön ja työkyvyn turvaamiseksi sekä parantamistavoite että työkyvystä huolehtiminen Ehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia työntekijöiden henkisiä ja fyysisiä terveyden haittoja Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta Työturvallisuuden jatkuva parantaminen (1 ; 8.3 ) Työympäristön, työyhteisön ja työtapojen turvallisuuden jatkuva tarkkailu (8.4 ) Työsuojelutoimien huomioiminen organisaation kaikissa osissa Työsuojelun toimintaohjelma (9 ) Vaarojen arviointi (10 )

16 Rikosoikeudellinen vastuu Esimiehen, kuten muidenkin, rikosoikeudellinen vastuu määräytyy rikoslain perusteella Esimerkiksi työturvallisuusrikos Jos työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä. Työturvallisuusrikos on myös kysymyksessä silloin, jos työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessa työssä tai jättää huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Työturvallisuusrikkomus (sakko) Työturvallisuuslaki 63 Teko tai laiminlyönti, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen

17 Rikosoikeudellinen vastuu Muutamia esimerkkejä: Työturvallisuusrikos tai -rikkomus Työaikasuojelurikos Työsyrjintä Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Vastuun kohdentuminen työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on

18 Vastuun kanavointi TJ Johtaja Johtaja Esimies Esimies Työntekijä Työntekijä Vahingoittunut työntekijä Työntekijä Työntekijä

19 Miksi esimiestyöhön kannattaa panostaa?

20 HYVÄN ESIMIESTYÖN SEURAUKSIA Hyvä esimiestyö varmistaa strategioiden toteutumisen Hyvä esimiestyö parantaa tehokkuutta Hyvä esimiestyö turvaa hyvän työvoiman saannin Hyvä esimiestyö parantaa työkykyä ja vähentää poissaoloja Hyvä esimiestyö parantaa asiakaspalvelua Hyvä esimiestyö luo positiivista yrityskuvaa Hyvä esimiestyö ei johda rikosoikeudelliseen vastuuseen

21 +10 % +10 % +10 % +10 % +10 % +10 % +10 % +10 % +10 % J-Impact Oy

22 ESIMIES TYÖNTEKIJÄ TYÖNTEKIJÄ TYÖNTEKIJÄ TYÖNTEKIJÄ TYÖNTEKIJÄ TYÖNTEKIJÄ ESIMIESKESKEISYYS VAI HENKILÖSTÖN KAUTTA MENESTYMINEN? 10% X%??? 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %??? J-Impact Oy

23 Esimiehen oikeuksista ja työntekijän vastuista ajatuksia lyhyesti

24 Työnjohto-oikeus = direktio-oikeus Työntekijällä yleinen velvollisuus tehdä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta Työnantaja voi työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä: 1. Mitä työntekijä tekee (työn sisältö) 2. Miten työntekijä työnsä suorittaa (työn suoritustapa) 3. Milloin työtä tehdään (työvuoro) 4. Missä työtä tehdään (työpaikka)

25 Työntekijän päävelvoite TSL 1:1 : "- - työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. TSL 3:1 : Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

26 Työntekijän lojaliteettivelvollisuus TSL 3:1 : Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa Oikeuskäytännössä tullut usein kyseeseen yhdessä salassapitovelvollisuuden tai kilpailukiellon rikkomisen yhteydessä Lojaliteettivelvoite on riippumaton työntekijän päävelvoitteen täyttämisestä, työn tekemisestä Voidaan siis katsoa, että velvoite ulottuu jonkinlaisena myös työntekijän vapaa-aikaan Käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa?

27 Työntekijöiden työturvallisuusvelvollisuus yleisesti Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Myös epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kielto

28 Miten toimimme työpaikalla?

29 JOUKKUEPELI ON KOVAA HOMMAA 7 hengen organisaatiossa on 21 yhteistyösuhdetta

30 JOUKKUEPELI ON KOVAA HOMMAA Jos yksi tiiminjäsen ei osallistu tiimin toimintaan 29% yhteistyösuhteista kärsii + saastuttava vaikutus

31 CASE-ESIMERKKI: LEIPÄÄNTYNEEN ALAISEN JOHTAMINEN Asiantuntijatehtävässä toimiva työntekijä tekee omat työnsä huolellisesti, mutta ei halua toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Hänelle on vuosien mittaan kertynyt useita tärkeitä tehtäviä, joita hän hoitaa yksin. Asiantuntija on myös luonut laajan kontaktiverkoston, jota hän suojelee mustasukkaisesti tiimin muilta jäseniltä. Henkilö ei osoita aktiivisuutta tiimisi toiminnan kehittämiseen. Hän esiintyy kokouksissa usein kriittisesti, vastustaen muiden tekemiä uudistusehdotuksia ja esittäen sarkastisia kommentteja. Kritiikin yhteydessä hän ei kuitenkaan yleensä esitä omia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja. Henkilö on ajan mittaan hankkinut tiimissä vahvan aseman, eikä hän epäröi käyttää kovaakin kieltä, jos kokee asemansa uhatuksi. Olet muutaman kerran kuullut muilta alaisiltasi valituksia alaisen käytöksestä, mutta kukaan ei kuitenkaan ole suoraan halunnut sinun puutuvan asioihin ( Älä vaan kerro, että minä kerroin ). Millaisiin toimenpiteisiin esimiehen tulee ryhtyä?

32 CASE-ESIMERKKI: LEIPÄÄNTYNEEN ALAISEN JOHTAMINEN Millaisia työtehtäviä työntekijän tulisi suorittaa Työnjohto-oikeuden rajat? Mitä työsopimuksessa on sovittu? Ovatko tietyt tehtävät vakiintuneet henkilön työtehtäviksi? Työtehtävien tekeminen verrattuna muihin ja suhteessa maksettavaan korvaukseen Käyttäytyminen: Missä asemassa henkilö on? Miten toiminta vaikuttaa henkilön työsuoritukseen? Miten muut toimivat? Miten muut kokevat toiminnan? Onko henkilön kanssa keskusteltu asiasta? Huomautettu? Varoitettu? Mitkä nyt olisivat oikeasuhteiset keinot?

33 CASE-ESIMERKKI I: ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ Kirjanpito- ja laskentatöihin otettu työntekijä oli arvostellut asiakasyhtiön edustajille oman työnantajansa johtoa joitakin kertoja. Hän oli muun muassa todennut, ettei johto osaa ja samalla korostanut omaa ammattitaitoaan. Toisella kerralla hän oli käyttänyt hyvin rumaa kieltä arvostellessaan yhtiön johtoa niin, että asiakas oli ollut tyrmistynyt. Ottaen huomioon, ettei työntekijä ollut kohtuullisessa ajassa oppinut työtehtäviään, irtisanomiseen oli lailliset perusteet. (Helsingin HO S 04/3174)

34 CASE-ESIMERKKI II: ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ Koeaikapurku oli tehty sen vuoksi, että esimiehet pitivät työntekijää soveltumattomana työyhteisöön mm. poikkeuksellisen impulsiivisuutensa ja kovaäänisyytensä takia. Työntekijä oli myös usein kerännyt muita työntekijöitä ympärilleen. Sen sijaan osa työyhteisön työntekijöistä oli sitä mieltä, että työntekijä oli työhön hyvin sopiva. Hovioikeus katsoi, että esimiehillä (työnantajalla) on oikeus arvioida työyhteisöä toimivana kokonaisuutena ja eri tavalla miten työntekijät. Soveltumattomuuden ei tarvitse koskea itse työsuoritusta, vaan se voi ilmetä muuna käyttäytymisenä työpaikalla. Työnantajalla oli oikeus purkaa työsuhde koeaikana, vaikka työntekijän työsuoritus sinänsä oli ollut moitteeton. (Helsingin HO S 04/2642)

35 Ajatuksia puuttumisprosessista

36 J-Impact Oy PUUTTUMISPROSESSI Systemaattinen menettelytapa, jolla esimies puuttuu sääntöjenvastaiseen tai ei-toivottuun käyttäytymiseen Varhainen puuttuminen helpottaa usein tilanteen ratkaisemista Auttaa esimiestä johtamaan jämäkästi Koko organisaation yhteinen puuttumisprosessi yhdenmukaistaa johtamista SEURANTA KESKUSTELU / HUOMAUTUS VAROITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

37 RATKAISUKESKEINEN OTE ESIMIESTYÖHÖN Samassa veneessä ja samalla puolen pöytää

38 MITÄ RATKAISUKESKEISYYDELLÄ TARKOITETAAN? Ratkaisukeskeisyys on maailmalle laajasti levinnyt kehittämisen menetelmä, joka painottaa myönteisyyttä, ihmisen omia voimavaroja ja tulevaisuuteen suuntaamista ongelmissa pyöriskelyn sijaan. Ratkaisukeskeisyydessä ajatellaan, että ihmisellä on toiminnassaan aina jokin hyvä alkuperäinen tarkoitus tai tärkeä motiivi. Ei-toivotun käyttäytymisen korjaaminen on usein helpompaa, jos pääsemme aitoon keskusteluun niistä motiiveista ja syistä, jotka ovat tuon käyttäytymisen taustalla. Työyhteisössä ratkaisukeskeisen ongelmanratkaisun perustana on toimiva vuorovaikutus esimiehen ja alaisen kesken. Hyvän vuorovaikutuksen kivijalkana on luottamus esimiehen ja työntekijän välillä.

39 RATKAISUKESKEISYYDEN PERIAATTEITA: Ongelmista tavoitteiksi. Suunnataan huomio siihen, mitä toivotaan ongelmien sijaan. Selvitetään ja lisätään sitä, mikä toimii. Etsitään toimivat tavat ja vahvistetaan niitä. Jos jokin ei toimi, tehdään jotain toisin. Keskitytään vahvuuksiin ja voimavaroihin. Suunnataan huomio aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Nostetaan myös piilossa olevat vahvuudet ja osaaminen keskustelussa esiin. Uskotaan tuleviin onnistumisiin. Pienten askelten voima. Ei tavoitella liian suuria muutoksia kerralla. Pienikin edistysaskel on merkki oikeasta suunnasta, jota vahvistetaan ja kannustetaan. Arvostus ja tasaveroinen yhteistyö. Osoitetaan arvostusta hyvällä kuuntelulla, läsnäololla ja erilaisuuden hyväksymisellä. Myönteisyys, luovuus ja huumori keskustelussa. Rikotaan luutuneita käsityksiä ja suhteudutaan epäonnistumisiin oppimiskokemuksina. Vaihtoehtoiset ratkaisut. Tavoitteisiin voi päästä monia erilaisia polkuja pitkin. Nähdään ratkaisuvaihtoehdot laajasti.

40 J-Impact Oy ESIMIESTYÖ ON PALVELUTEHTÄVÄ

41 J-Impact Oy TYÖNTEKIJÖIDEN ONNISTUMISEN ESTEIDEN RAIVAAMINEN

42 KIITOS! KTT Jari Salminen J-Impact Oy Innopoli 1, Tekniikantie Espoo Puh Asianajaja Maisa Nikkola Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Mannerheimintie Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Esim Uupumus Päihteet Mielenterveyden häiriöt 25.4.2014 Sisältöä Miksi työkyvyn muutosten tunnistaminen on tärkeää? Miten tiedämme, milloin ihminen on

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot