Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla"

Transkriptio

1 Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42

2 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? 1 Mikä on epäasiallista kohtelua? 1 Häirintä 2 Työsyrjintä 2 Yhdenvertaisuuslain mukaan työsyrjinnällä tarkoitetaan 3 MENETTELYTAVAT EPÄASIALLISEN KOHTELUN LOPETTAMISEKSI 3 Puutu nopeasti vakaviin häiriöihin 4 Toimintaohje epäasiallisesti kohdellulle 4 Toimintaohje esimiehille 4 LIITE: Epäasiallinen kohtelu/ keskustelu

3 Yleistä Kajaanin kaupungin visiona on olla hyvä ja arvostettu työnantaja, jonka jokainen työntekijä tuntee olevansa arvokas. Kajaanin kaupunki työnantajana ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua työpaikoilla. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Ellei työnantajan edustaja puutu työpaikalla sellaiseen epäasialliseen kohteluun, joka aiheuttaa vaaraa työtekijän terveydelle, hän voi syyllistyä rangaistavaan tekoon. Työpaikalle eivät kuulu huutaminen, raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely eikä myöskään kiroilu. Pahimmillaan epäasiallinen kohtelu aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle. EPÄASIALLINEN KOHTELU Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? Epäasiallista kohtelua ei ole esimerkiksi jos työhön liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyy ristiriitoja tehtävään tai työhön liittyviä pulmia käsitellään työyhteisön jäsenten kesken ryhdytään perusteltuun kurinpidolliseen toimenpiteeseen työnantaja ohjaa henkilön työkykyä koskevaan tutkimukseen keskusteltuaan ensin asianomaisen kanssa työnteossa ilmenevistä vaikeuksista tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanominen lomautukset. Työnantajan ja työnantajan edustajan toimivaltaan kuuluvat päätökset ja toimet eivät ole epäasiallista kohtelua. Työnantajan ja hänen edustajansa toimivaltaa työpaikalla säätelevät lait, normit, sopimukset ja hyvät tavat. Työnjohto-oikeuteen kuuluu suunnitella, jakaa voimavarat sekä johtaa ja valvoa työntekoa. Työnantajan ja hänen edustajansa oikeus on myös määrätä tehtävien laadusta, laajuudesta ja työtavoista sekä menettelytavoista työpaikalla. Mikä on epäasiallista kohtelua? Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan, työvelvollisuuksien tai lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan työssä. Se on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa, joka ilmenee tekona tai laiminlyöntinä. Myös yksittäiset lievemmätkin teot voivat olla epäasiallista kohtelua.

4 Epäasiallista kohtelua voi olla mm. henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaus, panettelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen työyhteisön ulkopuolelle jättäminen toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon tai työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen uhkailu fyysinen väkivalta epäasiallinen työnjohtovallan käyttö sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein nöyryyttävien käskyjen antaminen Häirintä Kun epäasiallinen kohtelu aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa ja työnantaja ei siihen puutu, puhutaan rikoslaissa rangaistavaksi määrätystä häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta. Esimerkiksi lievät terveydelle vaarattomat yksittäiset teot eivät ole häirintää. Kuitenkin yksittäinen vakava teko, kuten seksuaalinen häirintä, joka jatkuessaan voisi aiheuttaa terveydellistä haittaa, voi muodostua rangaistavaksi häirinnäksi. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Työnantajalle voidaan tuomita rangaistus, jos hän on sallinut tilanteen jatkumisen. Työnantaja eikä hänen edustajansa saa kohdella alaisiaan epäasiallisesti ja hänen tulee lopettaa epäasiallinen kohtelu heti sitä havaittuaan. Mikäli hän sallii häirinnän jatkumisen, hän syyllistyy rikoslaissa rangaistavaksi määrättyyn työturvallisuusrikokseen. Kajaanin kaupungin työnantajan edustajien velvollisuus on puuttua asiaan silloin, kun hän saa sen tietoonsa. Työsyrjintä Työsyrjintä on rikoslain mukaan rangaistavaa, jos työnantaja asettaa työntekijän muihin nähden epäedulliseen asemaan, hänen henkilöönsä, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien syiden vuoksi. Näitä ovat rotu, kansallinen tai etninen alkuperä, kansalaisuus, ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, perhesuhteet, sukupuolinen suuntautuminen, terveyden tila, uskonto, yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai ammatillinen toiminta taikka jokin muu näihin verrattava seikka. Ellei teko tapahdu edellä mainitun syyn perusteella, ei kyse ole työsyrjinnästä, vaikka itse teko voi olla epäasiallinen.

5 Työsyrjinnän tunnusmerkistö voi täyttyä yhdestä ainoasta teosta. Tällöin on osoitettava syrjivä seikka ja että se on työnantajan tiedossa. Työsyrjinnän edellytykset voivat täyttyä, vaikka työntekijän terveys ei vaarantuisi. Myös yhdenvertaisuuslaissa, työsopimuslaissa ja tasa-arvolaissa on syrjinnän kieltäviä määräyksiä, joiden rikkomisesta voi seurata vahingonkorvaus tai hyvitys. Yhdenvertaisuuslain mukaan työsyrjinnällä tarkoitetaan 1) Jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista syrjivän syyn perusteella (välitön syrjintä). Esim. epilepsiaa sairastava työnhakija ei saa työpaikkaa, vaikka hän olisi siihen pätevin hakija ja sairaudesta ei aiheutuisi työssä haittaa. 2) Näennäisesti puolueeton säännös tai käytäntö saattaa jonkin epäedullisempaan asemaan muihin nähden (välillinen syrjintä). Esim. siivousyrityksessä työtehtävän hoitamisen kannalta epäoleelliset kielitaitovaatimukset estävät välillisesti maahanmuuttajien työllistymisen. 3) Henkilön tai ihmisryhmän loukkaamista luomalla syrjintäperusteeseen liittyvä uhkaava, vihamielinen, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä). Koskee suhteellisen vakavaa menettelyä. Työnantaja tai työntekijä ei saa toimia siten, että johonkin syrjintäperusteeseen liittyvä käytös häiritsee toista työpaikalla. Työnantajan on esim. poistettava jotakin ihmisryhmää törkeästi loukkaavat julisteet työpaikalta. 4) Ohjetta tai käskyä syrjiä jotakuta. Esim. esimiehen henkilöstön kuullen esitetty käsky syrjiä tiettyä etnistä alkuperää olevaa työtoveria. Kiellettyä on myös epäedullisen kohtelun tai seurausten kohdistaminen henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tämä ns. vastatoimien kielto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja ei saa tiukentaa huomattavasti työntekijän työsuorituksen valvontaa työntekijän otettua yhteyttä työsuojelupiiriin syrjintäepäilyn takia. MENETTELYTAVAT EPÄASIALLISEN KOHTELUN LOPETTAMISEKSI Kajaanin kaupungin työorganisaatiossa työnantajan edustajina ja esimiehinä toimivilla henkilöillä on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun, kun asia on tullut heidän tietoonsa. Epäasialliseen kohteluun tulee puuttua suoraan, ripeästi ja tehokkaasti. Lisäksi on seurattava, ettei se pääse jatkumaan. Ensimmäisenä tulee selvittää, mitä on tapahtunut. Osapuolten näkemykset tilanteen kulusta ja syistä ovat usein erilaiset, joten selvittämiseen kannattaa valmistautua huolella. Asiasta tulee laatia muistio.

6 Puutu nopeasti vakaviin häiriöihin Ongelmaa tulee kuvata aina tekona, käyttäytymisenä tai laiminlyöntinä, jotta sitä voidaan verrata laissa säädettyihin ja sovittuihin toimintavelvollisuuksiin. Dokumentit auttavat ongelman määrittämisessä tai kuvauksessa. Epäasiallista kohtelua ei pidä määritellä esimerkiksi asenteina, henkilökemiana, luonteenpiirteenä tai muilla käsitteillä, jotka eivät kuvaa työhön kuuluvien velvollisuuksien rikkomista. Mukaan asian käsittelyyn esimiehen ja asianomaisten harkinnan mukaan voidaan pyytää työterveyshuollon edustaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamies tai luottamusmies. Jos tilannetta ei saada omin avuin selvitetyksi, tulee harkita ulkopuolista tahoa asian ratkaisijana. Esimiesasema, työnantajan edustajuus/työnjohto-oikeus antaa mah-dollisuuden kieltää epäasiallisen kohtelun työpaikalla. Jos ohjeet ja määräykset eivät auta, asiasta tulee antaa varoitus. Ennen varoituksen antamista ja jo varoituksen harkitsemisvaiheessa tulee sille henkilölle, jolle varoituksen antamista harkitaan, antaa mahdollisuus tulla kirjallisesti kuulluksi varoituksen perusteista. Toimintaohje epäasiallisesti kohdellulle 1) Ilmoita epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy toimintaa ja ilmaise tahtosi sen loppumiseen 2) Epäasiallisen kohtelun jatkuessa, Ota yhteys esimieheesi tai esimiehen syyllistyessä epäasialliseen kohteluun hänen esimieheensä Kirjaa tapaukset ylös (lisäksi sähköpostit tai muiden kuulemat ja näkemät tilanteet) Tarvittaessa voit kääntyä myös työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen. Toimintaohje esimiehille 1) Tapahtumien kulun selvittäminen ja muistion laatiminen ilmoituksesta 2) Keskustelu osapuolten kanssa (tarvittaessa mukana työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies) 3) Esitys sovintoratkaisusta (tarvittaessa toteutuksessa ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö) 4) Jos sovintoratkaisuun ei päästä, esimies määrää miten jatkossa toimitaan, jotta työ saadaan sujumaan 5) Tarvittaessa epäasiallista kohtelua käsitellään koko työyhteisön kanssa 6) Seurantapalaverin järjestäminen viimeistään 2 kuukauden kuluessa keskustelusta.

7 7) Tarvittaessa seurantaa voidaan jatkaa vielä 2 kk, jonka jälkeen tilanne todetaan loppuun käsitellyksi tai esimiehen on ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin (työ- tai työaikajärjestelyt, siirrot jne.) 8) Ellei tilanne korjaannu toimenpiteistä huolimatta, voi esimies antaa huomautuksen, varoituksen tai jopa päättää palvelussuhteen. LÄHTEET: Rikoslaki /39 Työsopimuslaki /55 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu. Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla. Työsuojeluoppaita ja ohjeista 42. Tampere. Työturvallisuuslaki /738 Yhdenvertaisuuslaki /21

8 LIITE: Epäasiallinen kohtelu/ keskustelu Työpaikka: Kuvaus tilanteesta: Mitä sovittiin: Seuranta: Milloin Missä Asian kirjasi: / 200_ Keskustelussa mukana olleet:

9

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin

Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin TAMPEREEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRYHMÄ Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoilla Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus

T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri

Huono kohtelu työssä. Valvonnan suuntaaminen. Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen. Työsuojelujulkaisuja 68. Uudenmaan työsuojelupiiri Työsuojelujulkaisuja 68 Juha Keinänen & Kirsi Häkkinen Huono kohtelu työssä Valvonnan suuntaaminen Uudenmaan työsuojelupiiri SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 3 ISBN 952-00-1274-5

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613 J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612 J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä. Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI - muutokset työelämässä Hallitusneuvos Susanna Siitonen Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna Siitonen 6.2.2015 1 Valmisteluaineisto HE 19/2014 HE 111/2014 PeVL 31/2014 vp TyVM 11/2014

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää

SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää !!"""#! $!% &' # ( )&*+ & ' &, '-& 2 $ 1. Yhdenvertaisuuslaki ketä se koskee? 4 2. Lain tausta 4 3. Mitä syrjintä on? 5 4. Mihin lakia sovelletaan? 7 5. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 11.6.2012 Mitä on seksuaalinen häirintä? Seksuaalinen häirintä on aina ei-toivottua ja

Lisätiedot