Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa Työturvallisuuskeskus 1

2 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Kunnissa työtapaturmaa Toimialoittain tarkasteltuna kunta-alalla sattuu tällä hetkellä toiseksi eniten työtapaturmia Suomessa. Vuonna 2011 korvattiin yhteensä kunnissa ja kuntayhtymissä sattunutta työtapaturmaa. Tapaturmista sattui työpaikalla ja työmatkalla. Kunta-alan tapaturmataajuus on oli vuonna 2011 noin 23 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Yleisimmät syyt kunta-alan työpaikkatapaturmiin ovat työntekijän putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormitus. Kunta-alalla rekisteröitiin vuonna 2011 yhteensä uutta ammattitautia ja ammattitautiepäilyä. Niistä todettuja ammattitauteja oli 324. Yleisimmät syyt kunta-alan ammattitauteihin ovat kemialliset aineet, melu sekä mineraalipölyt. Yleisimpiä ammattitautiepäilyn altistustekijöitä puolestaan ovat bakteerien ja homeen vapauttamat itiöt. Kunnat turvallisiksi 1/2013 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2013, Joensuu Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös luoda työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja sekä lisätä kuntatyön tuottavuutta. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke on asettanut tavoitteeksi, että kunta-alalla sattuvien työtapaturmien sekä määrä että taajuus saadaan jatkuvaan laskuun. Välitavoite on 25 % vähennys vuoteen 2015 mennessä. Työturvallisuustoiminnan lähtökohdaksi on otettu kunnianhimoisesti nolla tapaturmaa. Se osoittaa suunnan, mihin halutaan kulkea. Turvallisuus- ja terveysasioita on johdettava kunnissa ja kuntayhtymissä aivan samaan tapaan kuin muutakin toimintaa. Meidän onluotava nyt yhdessä sellainen tahtotila, että kaikki tapaturmat pyritään ja pystytään torjumaan. Nolla tapaturma-tavoite ei vaadi yleensä kovin monimutkaisia temppuja toteutuakseen. Keinot ovat olemassa. Tarvitaan vain halua panna työturvallisuusasiat tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti kuntoon. Pelkät sanat eivät enää riitä. Nyt tarvitaan tekoja. Riskien arviointiin ja hallintaan on panostettava ihan oikeasti. Työturvallisuus on kiinni ennen muuta asenteista avainasemassa ovat kuntien päätöksentekijät, johtajat ja linjan esimiehet. Ammattitaitoinen kuntatyöntekijä puolestaan tuntee velvollisuutansa ja pyrkii kehittämään omaa taitotietoaan sekä käyttää työssään turvallisia työtapoja. Kannattaa muistaa, että turvalliset ja terveelliset työolot lisäävät myös kunta-alan vetovoimaa työpaikkana, kun joudumme tulevina vuosina kilpailemaan yhä tiukemmin osaavasta työvoimasta. Hyvällä työpaikalla ei satu tapaturmia. Jokainen tapaturma tai terveyttä vaarantava tekijä on ennalta torjuttavissa! Nollatavoite on täysin realistinen lähtökohta! Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Lähiesimiesten tehtävänä on huolehtia, että työturvallisuus ja työhyvinvointi pystytään jalkauttamaan osaksi päivittäistä työntekoa. Henkilöstöllä on Forman mukaan vastuu siitä, että kukin toimia annettujen ohjeiden mukaan ja pitää huolta itsestään. Jos ongelmia havaitaan, niihin on uskallettava puutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lehdokin päiväkodissa on kiinnitetty huomiota työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen, kertoo lastenhoitaja Nora Loman. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma: Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Kuntien on sitouduttava työolojen parantamiseen ja kehittämiseen myös käytännössä. Pelkät juhlapuheet eivät enää riitä, vaatii Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma. Valtiotieteiden tohtori Pauli Forma on Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja. Forman mielestä työolojen kehittäminen on nähtävä strategisena toimintana osana kuntien sosiaalista vastuuta ei minään erillisenä hiekkalaatikkona. Vastuu tästä on tietysti kunnan ylimmällä johdolla. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita on käsiteltävä kunnanhallituksissa ja kuntien johtoryhmissä. Näitäkin asioita on johdettava ja luotava oikea tahtotila, Pauli Forma korostaa. Keskijohdolla on myös oma roolinsa ja oma vastuunsa, jotta päätökset saadaan myös toteutettua. Työolojen seuranta on usein keskijohdon tehtävänä. Kuntien välillä suuret erot Työturvallisuuden ja työterveyden taso vaihtelee kunnissa Forman mielestä tällä hetkellä yllättävän paljon. Parhaissa kunnissa on jo varsin hyvin toimivat työturvallisuus- ja työhyvinvointijärjestelmät. Mutta monissa kunnissa on vielä paljon parantamisen varaa. Myös eri kunta-alan ammattien välillä on Forman mielestä edelleen suuria eroja, jos mittarina käytetään terveys- ja turvallisuusasioita. Riskiammatteihin ja vaarallisiin töihin pitäisi puuttua nyt ensimmäiseksi. Onneksi tilanne kunnissa on kuitenkin keskimäärin parempi kuin yleisesti ajatellaan. Kokonaisvaltainen ote Forma kaipaa kuntien ja kuntayhtymien työolojen ja työsuojelun kehittämiseen kokonaisvaltaista ja tavoitteellista otetta. Kuntien työntekijöiden terveysja työturvallisuusriskit tunnetaan jo tällä hetkellä aika hyvin. Samoin toimintamallit. Nyt olisi juuri oikea aika panna toimeksi. Forma ehdottaa, että kunnissa pa lattaisiin osittain jopa työkykytoiminnan alkulähteille pääpainon pitäisi olla terveyttä ja turvallisuutta uhkaavien riskien ennalta ehkäisyssä. Työkykyyn ja työurien pituuteen voidaan vaikuttaa johtamista ja työoloja kehittämällä. Eteenpäin päästään tavoitteellisella ja sitkeällä työllä ja vaikka pienin askelin. Sairauspoissaolo-, työtapaturma- ja työeläkekustannusten laskeminen avaa usein silmiä. Työturvallisuuskeskus 3

4 Näin Vantaalla: Riskien arviointi pohjaksi Lastenhoitaja Kate Åstedtin mielestä hyvä työergonomia on päiväkotityössä erittäin tärkeä työturvallisuustekijä. Vantaalla riskien arvioinnista käytetään nimitystä työolojen kehittäminen. Olemme halunneet suunnata painopistettä arvioinnista kehittämiseen, kertoo Vantaan kaupungin työtyöympäristöpäällikkö Terttu Kokko. Vantaalla johtamiseen ja esimiestyöhön sisältyy nykyisin kiinteästi myös työhyvinvointijohtaminen. Tukevan pohjan työturvallisuusasioiden kehittämiselle antaa työolojen arviointi. Ilman työolojen hyvää tuntemusta ei työsuojelua ei voi johtaa ja kehittää eikä myöskään riskejä hallita, Kokko korostaa. Vantaalla riskien arvioinneista vastaavat työpaikkojen esimiehet. Heitä on koulutettu ja kannustettu arviointityön tekoon. Esimiehet saavat tarvittaessa tukea ja ohjausta työsuojelun ammattilaisilta, Kokko kertoo. Työyhteisöissä laaditaan esimiesten johdolla Riskien arvioinnissa havaituista asioista kehittämissuunnitelma. Arvioinneista tehdään myös nostoja tuloskortteihin. Paraikaa Vantaalla linkitetään työolojen arviointi ja Kunta 10 -tutkimuksen teko. Linjajohdon vastuulla Laajempia työhyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään Vantaalla kaupungin yhteistoimintaryhmässä, joka toimii samalla myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana on kaupunginjohtaja ja sihteerinä työympäristöpäällikkö. Jäseniä ovat apulaiskaupunginjohtajat, henkilöstöpäällikkö. pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Työsuojeluasioita käsitellään myös toimialojen yhteistoimintaryhmissä, Kokko toteaa. Kaupungissa toimii lisäksi työsuojeluryhmä, jota työympäristöpäällikkö vetää. Siihen kuuluvat kaikki työsuojelu- ja työturvallisuusvastaavat ja työsuojeluvaltuutetut. Olemme eräänlainen työrukkanen. Seuraamme työoloja ja raportoimme tapaturmat. Teemme myös erilaisia kehittämisehdotuksia yhteistoimintaryhmiin. Päävastuu käytännön työhyvinvointijohtamisesta, työterveydestä ja työturvallisuudesta on kuitenkin linjaorgansaatiolla. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Vantaalla pyritään siihen, että työsuojeluun liittyvät asiat ovat mahdollisimman kiinteä osa johtamista ja päivittäistä työntekoa. Työsuojelu ei saa olla mikään erillinen oma hiekkalatikko, työympäristöpäällikkö Kokko muistuttaa. Kuvat Kari Rissa Vantaan kaupungin työympäristöpäällikkö Terttu Kokko ja sosiaalija terveystoimialan työsuojeluvaltuutettu Jussi Toivola korostavat hyvän yhteistyön merkitystä työturvallisuusasioissa. Yhteistyössä on voimaa Työsuojeluvastuu on esimiehellä työnantajan edustajana, kuitenkin työturvallisuus- ja hyvinvointi työpaikoilla on ensisijaisesti yhteistoimintaa ja yhteistyötä. Myös työntekijöillä on oma vastuunsa työsuojelusta. Yhteinen etu on, että työpaikoilla voidaan hyvin, eikä siellä satu työtapaturmia, korostaa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen työsuojeluvaltuutettu Jussi Toivola. Toivola pitää hyvänä, että kaupungin työsuojelutoimintaa suunnitellaan työsuojelutiimissä ja työsuojeluryhmässä. Siellä voidaan ratkoa yhdessä monia käytännön ongelmia sekä suunnitella ja kehittää työsuojelun vaativaa kokonaisuutta. Päivittäisestä turvallisuusjohtamisesta työpaikoilla vastaavat esimiehet, mutta sekään ei onnistu ilman hyvää yhteistyötä koko henkilöstön kanssa. Toivola korostaa erityisesti opastuksen, perehdyttämisen ja työolojen arvioinnin merkitystä. Kunkin tulosalueen ja työpaikan esimiesten on huolehdittava siitä, että työn ja työympäristön riskit tunnetaan hyvin ja työtä tehdään turvallisuusohjeiden mukaisesti. Toivolan mielestä työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden painoarvo on viime vuosina Vantaalla koko ajan ilahduttavasti noussut. Juhlapuheista on jo hyvin päästy käytännön tekoihin työpaikoilla, Toivola toteaa tyytyväisenä. Suurimpina Vantaan tämän hetken työturvallisuus- ja työhyvinvointihaasteina Toivola pitää työssä jaksamista, uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämistä sekä työtapaturmien torjumista. Ja myös työergonomiaan tulee jatkossa panostaa entistä enemmän muun muassa tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Mika Liuhamo ja Jarmo Vorne, Työterveyslaitos: Työturvallisuus pois sivuraiteelta yöturvallisuus pitää saada kun- osaksi päätöksentekoa, -Tnissa johtamista, suunnittelua ja kaikkea päivittäistä työntekoa, korostavat Työterveyslaitoksen asiantuntijat Mika Liuhamo ja Jarmo Vorne. Tällä hetkellä kuntien työturvallisuustoiminnan suurin ongelma on, että se on ajettu sivuraiteelle. Työsuojeluorganisaatiovetoinen toiminta on hidasta eikä tuota tuloksia. Työturvallisuus pitää saada pääraiteelle. Työturvallisuutta on kunnissa johdettava jämäkästi aivan samaan tapaan kuin muutakin toimintaa. Sen pitää olla kiinteä osa linjajohdon työtä ja vastuita. Työsuojeluhenkilöiden rooli on toimia asiantuntijoina, asiantuntijat linjaavat. Johdon siis kunnanvaltuustojen, kunnanhallitusten ja kunnanjohtajien on luotava poliittinen tahtotila myös työturvallisuusasioiden hoitoon. Työturvallisuustoiminnan tavoitteeksi kehittämispäällikkö Liuhamo Eristysasiantuntija Jarmo Vorne ja kehittämispäällikkö Mika Liuhamo pitävät työturvallisuustoiminnan nolla tapaturmaa -tavoitetta ainoana oikeana. ja erityisasiantuntija Vorne asettavat yksikantaan nolla tapaturmaa. Työpaikoille on luotava turvallisuuskulttuuri, joka ei hyväksy tapaturmia ja ammattitauteja. Johdon ja henkilöstön on sitouduttava työolojen jatkuvaan seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen. On turha odottaa, että ilman tätä hienot sanat tai nolla tapaturmaohjelmat alkavat muuttua teoiksi. Pohjan kuntien ja kuntayhtymien työturvallisuustoiminnalle antaa hyvä riskien arviointi. Riskien arvioinnin pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat, miten havaittuja epäkohtia ja ongelma-alueita lähdetään korjaamaan. Kaikkea ei voida yleensä saada kerralla kuntoon vaan asioita on yhdessä pantava tärkeysjärjestykseen, Liuhamo muistuttaa. Nykytila on kuitenkin ensin tunnettava, jotta kehityshankkeisiin kannattaa ryhtyä. Virheistä pitää myös oppia. Hyvä riskien arviointi ei vain tuota paperilla olevia suunnitelmia, vaan myös vaikuttaa johtajien, esimiesten ja koko henkilöstön korvien väliin, Vorne korostaa. Henkilöstöllä pitää olla riskien arvioinnissa kuten työturvallisuustoiminnassa yleensäkin aktiivinen ja osallistuva rooli. Työturvallisuuskeskus 5

6 Näin Riihimäellä: Työturvallisuutta johdetaan Riihimäellä työsuojelutoiminta on nykyisin kiinteä ja tärkeä osa kaupungin koko henkilöstön jokapäiväistä työtä. Työturvallisuus on viety linjajohdon vastuulle kaikkiin 80 työyksikköömme. Työsuojeluorganisaatio auttaa ja tukee työpaikkoja, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen, joka toimii samalla kaupungin työsuojelupäällikkönä. Riihimäen kaupungin työturvallisuustoiminnan suurista linjoista päätetään kaupunginhallituksessa. Se käsittelee ja hyväksyy muun muassa työsuojelun toimintasuunnitelman sekä tärkeimmät henkilöstötyötä koskevat ohjeistukset. Riihimäen kaupungin palveluksessa oleva hoitaja Katja Mallenius avustaa Bjarne Hellmania hänen kodissaan. Työturvallisuus on meillä johdon ja esimiesten vastuulla. Tämän lisäksi tarvitaan myös hyvää yhteistyötä, jotta tuloksia saavutetaan, korostavat Riihimäen kaupungin työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin. Esimiesten vastuulla on myös muun muassa työpaikkatason riskien arviointi ja havaittujen vikojen ja puutteiden poistaminen. Kehittämistoimikunta valmistelee Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä työturvallisuusasioita valmistelevat kaupungin johtoryhmä ja kehittämistoimikunta. Johtoryhmässä ovat mukana kaupungin johto ja toimialajohtajat. Se kokoontuu parin viikon välein. Kehittämistoimikunnassa ovat mukana työnantajan edustajina kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksenedustaja, henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden edustajina ovat työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Kehittämistoimikunta kokoontuu viidestä kuuteen kertaa vuodessa. Kehittämistoimikunta toimii samalla myös työsuojelutoimikuntana. Pidän tätä hyvänä, koska tämä on selvästi nostanut työsuojeluasioiden painoarvoa, kun ne käsitellään yhdessä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Nykyisin työsuojelu liittyy kaikkeen, eikä sitä voi erotella, työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin. Monista työturvallisuuteen liittyvistä käytännön asioista päätetään yleensä johtoryhmässä ja kehittämistoimikunnassa. Kaupungin työsuojeluorganisaatiossa toimivien asiantuntijoiden tehtävänä on seurata työolojen kehitystä, tapaturma- ja sairaustilastoja sekä riskien arviointien tuloksia. Niiden pohjalta he tekevät erilaisia työolojen parannusehdotuksia. Meidän tehtävänä on myös huolehtia siitä, että työsuojeluasioiden käsittelyyn saadaan varattua riittävästi aikaa. Riihimäen kaupungin työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin korostavat riskien arvioinnin merkitystä työturvallisuustoiminnassa. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Koulutusta ja perehdyttämistä Riihimäen kaupungin päälliköt ja esimiehet ovat saaneet viime vuosina runsaasti työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Ilman hyvää koulutusta työturvallisuutta ei voi johtaa kunnolla. Esimiehillä on oltava tietotaitoa, mutta myös ymmärrystä. Työturvallisuuden pitää myös näkyä päivittäisessä työnteossa, esimerkiksi suojainten käyttöä on valvottava, Ojanen korostaa. Ojasen mukaan haasteena on, että työpaikoilla on vielä nykyisinkin havaittavissa aina silloin tällöin tietoista riskinottoa, vaikka hyvin tiedetään miten pitäisi toimia turvallisesti. Riihimäen kaupungin varikko on parin viime vuoden aikana panostanut erityisesti henkilöstön perehdytykseen ja turvallisiin työtapoihin. Pyrimme luomaan yhteisen asenteen, että työssä toimitaan aina ohjeiden ja määräysten mukaan eikä oteta riskejä. Olemme muun muassa laatineet oman nelisivuisen perehdyttämisohjeen, johon on koottu varikon työntekijöitä koskevia keskeisiä työturvallisuusohjeita, Masalin kertoo. Varikon henkilökunta on käynyt saamassa lisäoppia Ruduksen turvapuistossa Espoossa. Tärkeää on, että myös esimiehet on saatu nyt innostumaan työturvallisuudesta ja työntekijöiden perehdyttämisestä. He olivat muun muassa mukana koulutusmatkoilla turvapuistoon. Tapaturmariskit hallintaan Teknisen työn opettaja Mauno Ovaskainen opastaa esimerkkiä näyttäen oppilaitaan työturvallisuuteen. Riihimäen kaupunki tekee työoloistaan kolmen vuoden välein laajan riskien arvioinnin. oki työn riskejä ja vaaratilan- seurataan työyksiköissä -Tteita päivittäin ja havaittuihin ongelmiin puututaan heti. Laajempi riskien arviointi tehdään kolmen vuoden välein silloin, kun koko kaupungin työsuojelun toimintaohjelma päivitetään. kertoo työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen. Riskien arvioinnin tekevät työyksiköissä esimiehet kukin omalta vastuualueeltaan. Yleensä mukana arviointikierroksella on myös henkilökunnan edustaja. Riskit arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön laatimien tarkistuslistojen avulla. Arvioinnin tulokset käydään työyksiköissä läpi yhteisissä palavereissa. Näin saadaan koko henkilöstön näkemykset mukaan, kertoo työsuojeluvaltuutettu Kari Masalin. Hallintokunnat kokoavat työyksikköjen tekemät riskien arvioinnit yhteen omissa kehittämisryhmissään. Näin löydetään seuraavien vuosien kehittämiskohteet. Käytämme riskien arvioinnin tuloksia hyödyksi, kun laadimme seuraavaa työsuojelun toimintaohjelmaa. Myös työterveyshuolto hyödyntää tuloksia. Akuutit ongelmat pyritään hoitamaan heti alta pois, Ojanen ja Masalin toteavat yksissä suin. Työsuojeluorganisaation edustajat auttavat tarvittaessa esimiehiä riskien arvioinnin toteuttamisessa. Näin johdat kohti nolla tapaturmaa 1. Liitä työturvallisuus osaksi johtamista ja kaikkea päivittäistä toimintaa. Aseta toiminnalle tavoitteita. Sitoudu tavoitteiden saavuttamiseen. 2. Yhdistä turvallisuuden hallinta ja tapaturmien torjunta osaksi suunnittelua ja hankintoja. 3. Käsittele työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita säännöllisesti kunnan ja kuntayhtymän hallituksessa, johtoryhmissä, toimialakokouksissa, osasto- ja tiimipalave- reissa sekä henkilöstökokouksissa. 4. Seuraa työoloja, selvitä työn vaarat ja kartoita riskit säännöllisesti. Huolehdi, että riskikartoituksissa löytyneet vaaranpaikat ja puutteet poistetaan. Määrää vastuuhenkilöt ja aikataulut. 5. Kannusta läheltä piti -ilmoitusten tekoon. Älä syyllistä vaan kannusta. 6. Valvo, että työpaikalla toimitaan aina annettujen ohjeiden ja määräysten mukaan. Pidä ohjeet ajan tasalla. 7. Tutki sattuneet työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet järjestelmällisesti. 8. Anna sekä esimiehille että henkilöstölle riittävä työturvallisuuskoulutus ja työnopastus. 9. Anna palautetta ja palkitse hyvästä työturvallisuustoiminnasta ja tapaturmakehityk sestä. 10. Rakenna hyvä ja luottamuksellinen työsuojelun yhteistoiminta. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa - ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan väh intään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kuntaalan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy ja häiriötön toiminta. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Jo olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat sen tärkeimpiä kohderyhmiä. Työturvallisuutta parantamalla voidaan parantaa myös toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankeen toteuttajana toimii Työturvallisuus keskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppanien kanssa. Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joilla sattuu paljon työtapaturmia sekä joilla tapaturmataajuus on korkea. Työturvallisuuskeskus, Kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi 8 Työturvallisuuskeskus Hankkeessa mukana Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa TTK Kuormitus hallintaan -seminaari 5. - 6.6.2017 Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö Ilkka Konola, työsuojeluvaltuutettu Helsingin

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2013 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

teema-seminaari

teema-seminaari Kohti nollaa työtapaturmaa kuntaalalla teema-seminaari 6.3.2008 Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Edunvalvontaosasto t Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1.9.2009 Edu/UHy 1 Tärkeä hanke meille Ollut

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen työturvallisuus Ovatko työssäoppimisen alkuperäiset

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Ville Peijariniemi 3.12.2015 Strategia 2 Liiketoiminta ja ihmiset Johdamme liiketoimintaamme johtamisperiaatteidemme mukaisesti. Empowerin henkilöstön odotetaan

Lisätiedot

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus 1 Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Kaupunginhallitus 13.11.2017 2 LOIMAAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimintaohjelman tavoitteet Taustaa Loimaa kaupungin työsuojelutoiminta tukee

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala Ajankohtaista työsuojelusta Kunta-ala Fakta Työolotutkimusten mukaan Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö kaikista kuormittuneimpia Arvion mukaan työpaikkatapaturmien määrä on lievässä nousussa vuodesta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013. Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013. Henkilöstöjaosto 51

Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013. Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013. Henkilöstöjaosto 51 Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013 Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013 Henkilöstöjaosto 51 Selvityksen on tehnyt henkilöstön kehittämispäällikkö Anu Karkinen. Vuoden 2013 talousarvioon

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla?

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? 9.12.2016 Osallistu keskusteluun Twitterissä: #kevaseminaari Raportti ladattavissa: keva.fi > julkaisut > tutkimusjulkaisut Tervetuloa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot