Kunnat turvallisiksi 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 2"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää hyvinvointia Työturvallisuuskeskus 1

2 Henkilöstö ja työturvallisuus Kunnissa noin työtapaturmaa vuodessa Vuonna 2013 vakuutusyhtiöt korvasivat ennakkoarvion mukaan yhteensä kunnissa ja kunta - yhtymissä sattunutta työtapaturmaa. Tapaturmista noin sattui työpaikalla ja noin työmatkalla. Kuntien työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat nousseet seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Toimialoittain tarkasteltuna kuntaalalla sattuu tällä hetkellä eniten työtapaturmia Suomessa -- jopa enemmän kuin valmistamistavassa teollisuudessa. Suomen työtapaturmista joka viides sattui viime vuonna kunnissa. Tapaturmataajuus oli kunnissa vuonna 2013 keskimäärin noin 24 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kunnissa sattuneiden työpaikkatapaturmien taajuus kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2013 noin 17 prosenttia. Yleisimmät syyt kunta-alan työpaikkatapaturmiin ovat työn - tekijän putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormitus. Kunnat turvallisiksi 2/2014 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2014 Oikeat turvallisuusasenteeet opitaan jo koulussa esimerkiksi teknisen työn oppitunneilla opettajan esimerkin mukaan. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. Työssä jaksaa ja työt sujuvat. Jokaisen työpäivän jälkeen pääsee terveenä kotiin. Hyvä työturvallisuus lisää henkilöstön hyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää myös työuria myönteisellä tavalla. Työturvallisuus kuuluu kuntatyöpaikoilla meille kaikille -- jokaisella on siinä oma tärkeä vastuunsa ja roolinsa. Henkilöstö on monella tavalla avainasemassa. Turvallisuusasiat tulisi ottaa kuntatyöpaikoilla huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Työturvallisuus on tärkeä osa itse kunkin ammattitaitoa. Hyvä työturvallisuus edellyttää ennen muuta vastuullista käyttäytymistä ja sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä ei saa ottaa. Jokaisen kuntatyöntekijän on otettava vastuu paitsi itsestään myös työkavereistaan. Ongelmiin pitää puuttua nopeasti. Läheltä piti -tilanteet tulee ilmoittaa esimiehille. Perustan työpaikkojen hyvälle työturvallisuustoiminnalle luo säännöllisesti tehty vaarojen arviointi ja sen pohjalta tapahtuva riskien hallinta. On tärkeää, että esimiehet ja henkilöstö tekevät vaarojen arvioinnin ja sen pohjalta miettivät kehittämishankkeet yhdessä. Kunta-alalla sattuu tavanomaista enemmän liikkumisesta johtuvia työtapaturmia niin työpaikalla kuin työmatkoilla. Tapaturmat sattuvat useimmiten portaissa, käytävillä ja pihoilla. Kunnissa kannattaa kiinnittää huomiota juuri liikkumistapaturmien torjuntaan. Työt pitää järjestää niin, että tarpeeton kiire saadaan pois ja työt voidaan tehdä aina turvallisesti. Työntekijöiden tulisi oma-aloiteisesti käyttää etenkin talviaikaan kelin mukaisia pitäviä kenkiä ja muita varusteita. Henkilöstön tukena työturvallisuusasioissa työpaikoilla toimivat työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työsuojelu on kaikkien asia. Työturvallisuuden pitää olla mukana kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Ohjeita ja määräyksiä pitää jokaisen noudattaa. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että ongelmiin puututaan ja läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan, Karlin korostaa. Karlinin ja Kinnusen mielestä työturvallisuus on myös tärkeä ja kiinteä osa ammattitaitoa ja osaamista. Ja koko ajan tarvitaan myös jatkokoulutusta, että valmiudet turvalliseen ja terveellisen työntekoon säilyvät ja jopa voivat parantua. Työsuojeluvaltuutettu Hannele Karlin esittelee Vantaan kaupungin intranetistä löytyviä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden Teema-kortteja. Työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen: Työsuojelu jokaisen asia Kuntatyöpaikoilla työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat jokaisen asia, korostavat Vantaan kaupungin kokeneet työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen. Suurimpina työsuojeluongelmina Karlin ja Kinnunen pitävät epävarmuuden aiheuttamaa turvattomuutta, työssä jaksamista ja työpaikkatapaturmia. Kyllä työssä jaksaminen nousee ongelmista tällä hetkellä selvästi kärkeen, valtuutetut toteavat yksissä tuumin. Mutta myös perinteistä työtapaturmien ja ammattitautien torjuntaa tarvitaan edelleen. Karlin ja Kinnunen painottavat tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisyä. Torjunta on aina tehokkaampaa ja parempaa kuin jälkijättöinen korjaavaa toiminta. Toki kaikkien on puututtava ongelmiin, kun niitä havaitsee. Karlin ja Kinnunen korostavat vastuullista työkäyttäytymistä sitä vaaditaan niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä. Turvaton ympäristö ja huono työilmapiiri kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät työn laatua, Kinnunen muistuttaa. Kari Kinnunen toimii perusopetuksen ja sivistystoimen työsuojeluvaltuutettuna Vantaalla. Teema-kortit apuna Vantaalla esimiesten ja henkilöstön apuna työhyvinvointiasioiden hoidossa ovat erityiset Teema-kortit. Työsuojeluryhmä on kerännyt intranetissä oleviin Teema-kortteihin tärkeimpiä asioita, joita työpaikoilla tulee käydä läpi. Korttien tavoitteena on syventää työolojen kehittämistyötä. Kortit toimivat myös esimiesten tukena ja apuna, Karlin ja Kinnunen kertovat. Vantaalla on linjattu, että työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Teema-korteista saa helposti kokouksiin tärkeitä keskustelunaiheita ja toimintamalleja. Työsuojeluvaltuutetut tukena Vantaalla on tällä hetkellä työntekijöiden tukena ja apuna "kahdeksan ja puoli" työsuojeluvaltuutettua. Heillä on omat toimialakohtaiset vastuualueensa. Pyrimme auttamaan ongelmissa, mutta mieluusti olemme mukana myös erilaisissa työoloihin liittyvissä kehityshankkeissa. Karlin ja Kinnunen kertovat edustavansa koko henkilöstöä, niin työntekijöitä, toimihenkilöitä kuin esimiehiäkin. Tavoitteena meillä on koko henkilöstön mahdollisimman hyvä terveys ja turvallisuus. Yhdessä viemme työsuojelua eteenpäin. Onneksi esimiehillä ja työntekijöillä on Vantaalla aika samanlainen näkemys näistä asioista. Karlin ja Kinnunen korostavat, että työsuojeluvaltuutetut toimivat asiantuntijoina vastuu työoloista on aina johdolla ja esimiehillä. Työturvallisuuskeskus 3

4 TTK:n asiantuntijat: Henkilöstö avainroolissa kuntien työturvallisuudessa Maatalouslomittajat tekevät toiseksi vaarallisinta työtä kunnissa. Hyvä ammattitaito, riittävä tilakohtainen opastus ja perehdytys sekä huolellinen työssä olevien vaarojen hallinta estävät työtapaturmat. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tulisi olla osa kaikkea työntekoa ja näkyä kuntien palvelujen arjessa. Työturvallisuuden pitäisi olla oleellinen osa kuntatyöntekijöiden päivittäistä työntekoa, korostavat yksissä suin Työturvallisuuskeskuksen kuntatyöhön perehtyneet asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mielestä jokaisella kuntatyöntekijällä on oltava mahdollisuus tehdä työtä turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. On selvää, että jo työturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuu työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on aina työnantajalla, Timo Suurnäkki muistuttaa. Mutta myös henkilöstöllä on oma vastuunsa. Työpaikan turvallisuusohjeita on aina noudatettava. Työssä ei saa ottaa riskejä. Ongelmiin pitää puuttua. Lähtökohtana pitäisi aina olla, että jokainen kuntatyöntekijä ottaa vastuun niin itsestään kuin työkavereistaan, Asta Koivikko korostaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu kuntatyössä, kun siitä tulee luonnollinen osa kaikkea työntekoa. Se vaatii riittävästi turvallisuustietoa sekä sen jalkautusta työpaikoille eli tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita myös noudatetaan, Hannu Tamminen tähdentää. Kohti toimivaa turvallisuuskulttuuria Työturvallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää muutoksia kuntien koko turvallisuuskulttuuriin. Pelkät strategiat ja toimintasuunnitelmat eivät riitä, jos niitä ei panna toimeksi arjen päivittäisessä työssä. Pohjan turvalliselle työnteolle antaa hyvin ja kattavasti tehty vaarojen tunnistus ja sen pohjalta tapahtuva riskien arviointi. Henkilöstön pitää olla aktiivisesti mukana arvioimassa oman työnsä riskejä sekä tekemässä myös korjausehdotuksia havaittuihin vikoihin ja puutteisiin, Suurnäkki korostaa. Kaikki siis mukaan, niin syntyy hyviä tuloksia. Työnsä hallitseva työntekijä ottaa vastuun ja puuttuu asioihin. Kun turvallisuuskulttuuria lähdetään kohentamaan, kunnan ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkki ja tuki on Suurnäkin mielestä ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuutta parantamalla luodaan edellytykset sujuvalle ja tuloksekkaalle työnteolle. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, korostavat Työturvallisuuskeskuksen kunta-alaan erikoistuneet asiantuntijat Timo Suurnäkki (kuvassa vasemmalla), Asta Koivikko ja Hannu Tamminen. Lisää koulutusta Tällä hetkellä monilta kuntatyöntekijöillä etenkin uusilta on useimmiten valitettavan heikot perustiedot työturvallisuudesta. Kouluissa ja oppilaitoksissa työturvallisuuteen ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tästä syystä työntekijöiden perehdyttäminen turvallisuusasioihin on erityisen tärkeää, Hannu Tamminen toteaa. Tammisen mielestä hyvät pohjatiedot turvalliselle työnteolle antaa esimerkiksi Työturvallisuuskortin suorittaminen. Myös esimiehet kaipaavat Tammisen mielestä monipuolista työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Esimiesten tiedonvaje on useimmilla kuntatyöpaikoilla jopa pelottavan suuri. Usein käytännönläheinen ja päivittäisiin työtehtäviin liittyvä koulutus on parasta ja vaikuttavinta. Tamminen ehdottaa, että esimiehet ja henkilöstön edustajat alkaisivat myös kunnissa tehdä säännöllisiä turvallisuuskierroksia omalla työpaikallaan. Kierroksilla voitaisiin käydä läpi esimerkiksi vaaranpaikkoja ja myös etsiä vaikka kehityskohteita. Työturvallisuushenkilöstö asiantuntijatukena Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat korostavat kunnissa olevien työsuojeluasiantuntijoiden roolia ja merkitystä. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kunnissa yleensä varsin hyvin koulutettuja. Heidän osaamistaan kannattaa käyttää sekä ongelmien ratkomisessa että myös erilaisissa kehityshankkeissa. Työpaikoilla tulisi pyrkiä työolojen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Parhaisiin tuloksiin yleensä päästään, kun henkilöstö saadaan innostettua mukaan tähän toimintaan. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö esimiesten ja henkilöstön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Ilman sitä ei päästä hyviin tuloksiin turvallisuuden johtamisessa, asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen muistuttavat. Työsuojeluhenkilöstö toimii myös työturvallisuusasioissa viestin virittäjänä, sanansaattajana ja unilukkarina. Heidän tehtävänään on seurata työolojen ja henkilöstön tilaa sekä kehitystä ja viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin kuntatyöpaikoilla. Vaarallisinta ja turvallisinta kuntatyötä Vaarallisinta työtä Suomen kunnis sa tekevät työtapaturmilla mitattuna hienomekaanikot ja maatalouslomittajat. Korkein tapaturmasuhde kunta-alalla on hienomekaanista työtä tekevillä. Vuonna 2009 heille sattui 193 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Maatalouslomittajien tapaturmasuhde oli 117 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Turvallisinta on kunnissa psykologinen työ (tapaturmasuhde 2,2), ATK-työ (2,9) sekä hallintoja toimistotyö (3,5). Toimi näin työturvallisuusasioissa 1. Toimi työpaikalla yhdessä sovittujen turvallisten pelisääntöjen mukaan. 2. Arvioi ja ennakoi tulevat tilanteet. 3. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty - myös turvallisesti. 4. Ajattele mitä teet. 5. Kysy esimieheltä tai työkaverilta, jos asia vähänkin arveluttaa. 6. Puutu häiriöihin ja vaaratilanteisiin heti. 7. Arvioi ja kehitä omaa ja työyhteisösi toimintaa - yhteistyössä. 8. Muista ergonomia pidä taukoja, säästä itseäsi. 9. Keskustele aktiivisesti ja roh keasti työturvallisuusasioista työssäsi aina, kun siihen on tarvetta ja mahdollisuus. 10.Huolehdi omasta ja myös työkavereiden turvallisuudesta! Lähde: TTK Työturvallisuuskeskus 5

6 Valtuutettu Heleena Havulehto ja päällikkö Tero Keitaanniemi: Nurmijärvellä panostetaan henkilöstön työturvallisuuteen Teknisen työn luokissa käytettävien koneiden ja laitteiden kunnossapito on säännöllistä ja millintarkkaa turvallisuustyötä, jotta koululaisille ja heidän opettajilleen ei sattuisi tapaturmia. yrimme pitämään mahdolli- hyvää huolta koko -Psimman henkilöstön työturvallisuudesta, vakuuttavat Nurmijärven kunnan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi ja työsuojeluvaltuutettu Heleena Havulehto. Nurmijärvellä, kuten maamme muissakin kunnissa, työnantajan edustajat eli kunnan ylin johto ja esimiehet vastaavat siitä, että työtä voidaan aina tehdä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Mutta toki työntekijöillä on myös oma lain säätämä vastuunsa. On toimittava annettujen ohjeiden mukaan ja kunkin on huolehdittava omasta ja toisten turvallisuudesta, turvallisuuspäällikkö Keitaanniemi toteaa. Kiinnostus työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioita kohtaan on Nurmijärvellä lisääntynyt viime vuosien aikana. Pyrimme jakamaan tietoa kunnan intranetissä ja henkilöstölehdessä sekä pitämällä teematilaisuuksia ja vierailemalla työpaikoilla. Tarvitaessa kutsumme vaikka itse itsemme kylään, kunnan työsuojeluvaltutettuna jo 17 vuotta toiminut Havulehto kertoo. Kunnassa järjestetään paljon erilaista koulutusta. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään myös työturvallisuusasioihin. Nyt Nurmijärvellä alkaa olla Havulehdon mielestä työpaikoilla havaittavissa jo hyvää turvallisuuskulttuuria. Toista oli silloin, kun aloitin valtuutettuna. Kaikki piti rakentaa alusta alkaen. Nykyään turvallisuustoimintaan saadaan rahaakin. Vaaratilanteet esille Nurmijärven kunnassa tehdään työpaikoilla säännöllisesti vaarojen ja riskien arvioinnit. Joka toimipisteessä henkilöstön edustajien tulisi olla aina mukana arvioinneissa. Kartoituksen tulokset käydään läpi työpaikkakokouksissa ja yhdessä lähdetään havaittuja vikoja ja puutteita parantamaan, Vastuu on ensisijaisesti työpisteen esimiehellä, Keitaanniemi toteaa. Kunnan työsuojeluhenkilöstö tarjoaa vaarojen arviointiin tarvittaessa asiantuntija-apuaan. Nurmijärvellä henkilöstöä on kannustettu myös tekemään työturvallisuusilmoituksia mahdollisista tapaturmista sekä vaara-, uhka-, väkivalta- ja läheltä piti -tilanteista. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Varsinkin läheltä piti-ilmoitukset ovat tärkeitä. Niiden avulla saamme selville mahdolliset työturvallisuusriskit jo ennen kuin mitään pahempaa on sattunut, Havulehto korostaa. Nykyisin turvallisuusilmoitukset voi Nurmijärvellä tehdä sähköisellä intranetissä olevalla lomakkeella. Toimitaan tiiminä Nurmijärvellä turvallisuus- ja työhyvinvointiyksikkö, johon kuuluu Keitaanniemen ja Havulehdon lisäksi myös kaksi muuta työsuojeluvaltuutettua ja työhyvinvointisuunnittelija, toimii työolojen kehittämisessä tiiminä. Autamme niin esimiehiä kuin henkilöstöä ongelmatilanteissa. Olemme myös mukana erilaisissa kehityshankkeissa, yksikön vetovastuussa oleva Keitaannemi kertoo. Turvallisuusyksikön asiantuntijat tunnetaan hyvin kunnan työpaikoilla ja heihin otetaan paljon yhteyksiä. Minuun ovat yhteydessä sekä työntekijät että myös esimiehet, olen kaikkien käytettävissä, Havulehto toteaa. Sillä yhteispelillä näitä asioita viedään eteenpäin, ei vastakkainasettelulla. Jos eteen tulee ongelmia, niihin mietitään yhdessä ratkaisuja. Työturvallisuus jos mikä on kaikkien yhteinen etu, Keitaaniemi ja Havulehto sanovat painokkaaasti yhdessä suin. Ts-valtuutettu Heleena Havulehto ja ts-päällikkö Tero Keitaanniemi: Kalustonhoitaja Toni Rissanen: Asenne ratkaisee yllä työturvallisuus on aika -Kpaljon asenteista kiinni. Pitää vain oivaltaa itse, miten tärkeästä asiasta on kyse. Näin pohtii Nurmijärven kunnan palveluksessa oleva kalustonhoitaja Tomi Rissanen. Rissasen vastuulla ovat Nurmijärven koulujen teknisen työn luokissa olevat koneet ja laitteet. Tarkastan säännöllisesti, että koululaisten ja heidän opettajiensa käyttämät porat, sahat, höylät ja muut välineet ovat turvallisessa kunnossa. Koneturvallisuus on mielestäni todella tärkeä asia. Rissanen kiertää kunnan eri kouluissa tekemässä mittauksiaan, säätöjään ja erilaisia tarpeellisia huoltotoimia. Toki puutun heti aina myös asiaan, jos huomaan ohi kävellessäni joitakin vikoja tai puutteita koulujen käytävillä, pihoilla tai kalustossa. Rissasen mukaan työtapaturmilta vältytään parhaiten, kun töitä tehdään kiireettä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiireelle näissä hommissa pitää antaa kenkää. Turvallisuusasioissa ei saa lähteä oikomaan. Kalustonhoitaja käyttää itse huoltotoimiensa aikana tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia kuulonsuojaimia, turvalaseja ja käsineitä. Rissanen kertoo tekevänsä hyvää yhteistyötä erityisesti turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemen kanssa. Toimimme tehokkaana tiiminä. Pohdimme ratkaisuja ongelmiin paljon yhdessä. Terolla taitaa vanhastaan olla selvää lukkarinrakkauta koulujen turvallisuusasioihin. Minun kannalta se on oikein hyvä asia. Rissasen mielestä työturvallisuusasiat kuuluvat nykyisin itsestään selvänä asiana kaikkeen työtekoon. Kymmenen viime vuoden aikana työturvallisuusasioissa on menty paljon eteenpäin. Asenteet ovat alkaneet muuttua myönteisemmiksi. Se on hyvä asia. Koulujen teknisen työn luokissa on tehty myös säännöllisesti Kalustonhoitaja Tomi Rissanen pitää Nurmijärven koulujen teknisten luokkien koneet ja laitteet turvallisesa kunnossa. vaarojen arvioinnit. Riskit on selvitetty aivan kone- ja laitekohtaisesti. Oikein hyvässä kunnossahan koulujen teknisen työn tilat ja koneet tällä hetkellä ovat, Rissanen toteaa. Kalustonhoitajan käytännönläheiset ohjeet ja neuvot kaikille kuntatyöntijöille ovat ytimekkäät: Asenteet kuntoon. Jokaisen tulisi oivaltaa turvallisuuden arvo ja merkitys pävittäisessä työnteossa. Pidä siis mahdollisimman hyvin huolta omasta turvallisuudestasi ja vähän myös kaveredenkin. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa ja Teppo Jokinen Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimpiä kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Työturvallisuuskeskus ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KoHo, KTN, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi Sosiaali- ja terveysministeriö Hankkeessa mukana Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt 8 Työturvallisuuskeskus kuntatyossa

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2013 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Parempaa työtä yhdessä toimimalla

Parempaa työtä yhdessä toimimalla Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Parempaa työtä yhdessä toimimalla Work goes happy, Helsinki, Wanha Satama 9.3.2017 Rauno Hanhela Toimitusjohtaja, FT Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuskeskus tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa Työturvallisuuskeskus 1 2.5.2017 Seminaarin ohjelma 8.30

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen Helsingin kotihoidossa TTK Kuormitus hallintaan -seminaari 5. - 6.6.2017 Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö Ilkka Konola, työsuojeluvaltuutettu Helsingin

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Suomen Ergonomiayhdistyksen Kevätseminaari - MISSÄ ON ERGONOMIA? Rauno Hanhela Toimitusjohtaja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA

KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA Työsuojelupaneeli II KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 19.6.2013 25.6.2013 Työsuojelupaneeli II, Toivanen & Janhonen 1 Työsuojelupaneeli II Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12. Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä Miten turvallisuustietoisuus näkyy työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä? Arto Pekkala 4.12.2017 Sisäisen turvallisuuden ylläpitämisellä ennaltaehkäistään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä!

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Tervetuloa Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Harjoittele nyt, tositilanteessa siihen ei ole aikaa! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Työhyvinvoinnista pidättäytyminen tulee

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 Johtamisen kehittämisverkosto - miksi? Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus ihmisen työhyvinvointiin ja työurien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa The World Day for Safety and Health at Work 28.4. ILOn koordinoima Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen työturvallisuus Ovatko työssäoppimisen alkuperäiset

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala

Ajankohtaista työsuojelusta. Kunta-ala Ajankohtaista työsuojelusta Kunta-ala Fakta Työolotutkimusten mukaan Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö kaikista kuormittuneimpia Arvion mukaan työpaikkatapaturmien määrä on lievässä nousussa vuodesta

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot