Kunnat turvallisiksi 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 2"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää hyvinvointia Työturvallisuuskeskus 1

2 Henkilöstö ja työturvallisuus Kunnissa noin työtapaturmaa vuodessa Vuonna 2013 vakuutusyhtiöt korvasivat ennakkoarvion mukaan yhteensä kunnissa ja kunta - yhtymissä sattunutta työtapaturmaa. Tapaturmista noin sattui työpaikalla ja noin työmatkalla. Kuntien työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat nousseet seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Toimialoittain tarkasteltuna kuntaalalla sattuu tällä hetkellä eniten työtapaturmia Suomessa -- jopa enemmän kuin valmistamistavassa teollisuudessa. Suomen työtapaturmista joka viides sattui viime vuonna kunnissa. Tapaturmataajuus oli kunnissa vuonna 2013 keskimäärin noin 24 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kunnissa sattuneiden työpaikkatapaturmien taajuus kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2013 noin 17 prosenttia. Yleisimmät syyt kunta-alan työpaikkatapaturmiin ovat työn - tekijän putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormitus. Kunnat turvallisiksi 2/2014 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2014 Oikeat turvallisuusasenteeet opitaan jo koulussa esimerkiksi teknisen työn oppitunneilla opettajan esimerkin mukaan. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. Työssä jaksaa ja työt sujuvat. Jokaisen työpäivän jälkeen pääsee terveenä kotiin. Hyvä työturvallisuus lisää henkilöstön hyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää myös työuria myönteisellä tavalla. Työturvallisuus kuuluu kuntatyöpaikoilla meille kaikille -- jokaisella on siinä oma tärkeä vastuunsa ja roolinsa. Henkilöstö on monella tavalla avainasemassa. Turvallisuusasiat tulisi ottaa kuntatyöpaikoilla huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Työturvallisuus on tärkeä osa itse kunkin ammattitaitoa. Hyvä työturvallisuus edellyttää ennen muuta vastuullista käyttäytymistä ja sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä ei saa ottaa. Jokaisen kuntatyöntekijän on otettava vastuu paitsi itsestään myös työkavereistaan. Ongelmiin pitää puuttua nopeasti. Läheltä piti -tilanteet tulee ilmoittaa esimiehille. Perustan työpaikkojen hyvälle työturvallisuustoiminnalle luo säännöllisesti tehty vaarojen arviointi ja sen pohjalta tapahtuva riskien hallinta. On tärkeää, että esimiehet ja henkilöstö tekevät vaarojen arvioinnin ja sen pohjalta miettivät kehittämishankkeet yhdessä. Kunta-alalla sattuu tavanomaista enemmän liikkumisesta johtuvia työtapaturmia niin työpaikalla kuin työmatkoilla. Tapaturmat sattuvat useimmiten portaissa, käytävillä ja pihoilla. Kunnissa kannattaa kiinnittää huomiota juuri liikkumistapaturmien torjuntaan. Työt pitää järjestää niin, että tarpeeton kiire saadaan pois ja työt voidaan tehdä aina turvallisesti. Työntekijöiden tulisi oma-aloiteisesti käyttää etenkin talviaikaan kelin mukaisia pitäviä kenkiä ja muita varusteita. Henkilöstön tukena työturvallisuusasioissa työpaikoilla toimivat työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työsuojelu on kaikkien asia. Työturvallisuuden pitää olla mukana kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Ohjeita ja määräyksiä pitää jokaisen noudattaa. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että ongelmiin puututaan ja läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan, Karlin korostaa. Karlinin ja Kinnusen mielestä työturvallisuus on myös tärkeä ja kiinteä osa ammattitaitoa ja osaamista. Ja koko ajan tarvitaan myös jatkokoulutusta, että valmiudet turvalliseen ja terveellisen työntekoon säilyvät ja jopa voivat parantua. Työsuojeluvaltuutettu Hannele Karlin esittelee Vantaan kaupungin intranetistä löytyviä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden Teema-kortteja. Työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen: Työsuojelu jokaisen asia Kuntatyöpaikoilla työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat jokaisen asia, korostavat Vantaan kaupungin kokeneet työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen. Suurimpina työsuojeluongelmina Karlin ja Kinnunen pitävät epävarmuuden aiheuttamaa turvattomuutta, työssä jaksamista ja työpaikkatapaturmia. Kyllä työssä jaksaminen nousee ongelmista tällä hetkellä selvästi kärkeen, valtuutetut toteavat yksissä tuumin. Mutta myös perinteistä työtapaturmien ja ammattitautien torjuntaa tarvitaan edelleen. Karlin ja Kinnunen painottavat tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisyä. Torjunta on aina tehokkaampaa ja parempaa kuin jälkijättöinen korjaavaa toiminta. Toki kaikkien on puututtava ongelmiin, kun niitä havaitsee. Karlin ja Kinnunen korostavat vastuullista työkäyttäytymistä sitä vaaditaan niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä. Turvaton ympäristö ja huono työilmapiiri kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät työn laatua, Kinnunen muistuttaa. Kari Kinnunen toimii perusopetuksen ja sivistystoimen työsuojeluvaltuutettuna Vantaalla. Teema-kortit apuna Vantaalla esimiesten ja henkilöstön apuna työhyvinvointiasioiden hoidossa ovat erityiset Teema-kortit. Työsuojeluryhmä on kerännyt intranetissä oleviin Teema-kortteihin tärkeimpiä asioita, joita työpaikoilla tulee käydä läpi. Korttien tavoitteena on syventää työolojen kehittämistyötä. Kortit toimivat myös esimiesten tukena ja apuna, Karlin ja Kinnunen kertovat. Vantaalla on linjattu, että työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Teema-korteista saa helposti kokouksiin tärkeitä keskustelunaiheita ja toimintamalleja. Työsuojeluvaltuutetut tukena Vantaalla on tällä hetkellä työntekijöiden tukena ja apuna "kahdeksan ja puoli" työsuojeluvaltuutettua. Heillä on omat toimialakohtaiset vastuualueensa. Pyrimme auttamaan ongelmissa, mutta mieluusti olemme mukana myös erilaisissa työoloihin liittyvissä kehityshankkeissa. Karlin ja Kinnunen kertovat edustavansa koko henkilöstöä, niin työntekijöitä, toimihenkilöitä kuin esimiehiäkin. Tavoitteena meillä on koko henkilöstön mahdollisimman hyvä terveys ja turvallisuus. Yhdessä viemme työsuojelua eteenpäin. Onneksi esimiehillä ja työntekijöillä on Vantaalla aika samanlainen näkemys näistä asioista. Karlin ja Kinnunen korostavat, että työsuojeluvaltuutetut toimivat asiantuntijoina vastuu työoloista on aina johdolla ja esimiehillä. Työturvallisuuskeskus 3

4 TTK:n asiantuntijat: Henkilöstö avainroolissa kuntien työturvallisuudessa Maatalouslomittajat tekevät toiseksi vaarallisinta työtä kunnissa. Hyvä ammattitaito, riittävä tilakohtainen opastus ja perehdytys sekä huolellinen työssä olevien vaarojen hallinta estävät työtapaturmat. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tulisi olla osa kaikkea työntekoa ja näkyä kuntien palvelujen arjessa. Työturvallisuuden pitäisi olla oleellinen osa kuntatyöntekijöiden päivittäistä työntekoa, korostavat yksissä suin Työturvallisuuskeskuksen kuntatyöhön perehtyneet asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mielestä jokaisella kuntatyöntekijällä on oltava mahdollisuus tehdä työtä turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. On selvää, että jo työturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuu työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on aina työnantajalla, Timo Suurnäkki muistuttaa. Mutta myös henkilöstöllä on oma vastuunsa. Työpaikan turvallisuusohjeita on aina noudatettava. Työssä ei saa ottaa riskejä. Ongelmiin pitää puuttua. Lähtökohtana pitäisi aina olla, että jokainen kuntatyöntekijä ottaa vastuun niin itsestään kuin työkavereistaan, Asta Koivikko korostaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu kuntatyössä, kun siitä tulee luonnollinen osa kaikkea työntekoa. Se vaatii riittävästi turvallisuustietoa sekä sen jalkautusta työpaikoille eli tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita myös noudatetaan, Hannu Tamminen tähdentää. Kohti toimivaa turvallisuuskulttuuria Työturvallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää muutoksia kuntien koko turvallisuuskulttuuriin. Pelkät strategiat ja toimintasuunnitelmat eivät riitä, jos niitä ei panna toimeksi arjen päivittäisessä työssä. Pohjan turvalliselle työnteolle antaa hyvin ja kattavasti tehty vaarojen tunnistus ja sen pohjalta tapahtuva riskien arviointi. Henkilöstön pitää olla aktiivisesti mukana arvioimassa oman työnsä riskejä sekä tekemässä myös korjausehdotuksia havaittuihin vikoihin ja puutteisiin, Suurnäkki korostaa. Kaikki siis mukaan, niin syntyy hyviä tuloksia. Työnsä hallitseva työntekijä ottaa vastuun ja puuttuu asioihin. Kun turvallisuuskulttuuria lähdetään kohentamaan, kunnan ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkki ja tuki on Suurnäkin mielestä ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuutta parantamalla luodaan edellytykset sujuvalle ja tuloksekkaalle työnteolle. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, korostavat Työturvallisuuskeskuksen kunta-alaan erikoistuneet asiantuntijat Timo Suurnäkki (kuvassa vasemmalla), Asta Koivikko ja Hannu Tamminen. Lisää koulutusta Tällä hetkellä monilta kuntatyöntekijöillä etenkin uusilta on useimmiten valitettavan heikot perustiedot työturvallisuudesta. Kouluissa ja oppilaitoksissa työturvallisuuteen ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tästä syystä työntekijöiden perehdyttäminen turvallisuusasioihin on erityisen tärkeää, Hannu Tamminen toteaa. Tammisen mielestä hyvät pohjatiedot turvalliselle työnteolle antaa esimerkiksi Työturvallisuuskortin suorittaminen. Myös esimiehet kaipaavat Tammisen mielestä monipuolista työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Esimiesten tiedonvaje on useimmilla kuntatyöpaikoilla jopa pelottavan suuri. Usein käytännönläheinen ja päivittäisiin työtehtäviin liittyvä koulutus on parasta ja vaikuttavinta. Tamminen ehdottaa, että esimiehet ja henkilöstön edustajat alkaisivat myös kunnissa tehdä säännöllisiä turvallisuuskierroksia omalla työpaikallaan. Kierroksilla voitaisiin käydä läpi esimerkiksi vaaranpaikkoja ja myös etsiä vaikka kehityskohteita. Työturvallisuushenkilöstö asiantuntijatukena Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat korostavat kunnissa olevien työsuojeluasiantuntijoiden roolia ja merkitystä. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kunnissa yleensä varsin hyvin koulutettuja. Heidän osaamistaan kannattaa käyttää sekä ongelmien ratkomisessa että myös erilaisissa kehityshankkeissa. Työpaikoilla tulisi pyrkiä työolojen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Parhaisiin tuloksiin yleensä päästään, kun henkilöstö saadaan innostettua mukaan tähän toimintaan. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö esimiesten ja henkilöstön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Ilman sitä ei päästä hyviin tuloksiin turvallisuuden johtamisessa, asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen muistuttavat. Työsuojeluhenkilöstö toimii myös työturvallisuusasioissa viestin virittäjänä, sanansaattajana ja unilukkarina. Heidän tehtävänään on seurata työolojen ja henkilöstön tilaa sekä kehitystä ja viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin kuntatyöpaikoilla. Vaarallisinta ja turvallisinta kuntatyötä Vaarallisinta työtä Suomen kunnis sa tekevät työtapaturmilla mitattuna hienomekaanikot ja maatalouslomittajat. Korkein tapaturmasuhde kunta-alalla on hienomekaanista työtä tekevillä. Vuonna 2009 heille sattui 193 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Maatalouslomittajien tapaturmasuhde oli 117 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Turvallisinta on kunnissa psykologinen työ (tapaturmasuhde 2,2), ATK-työ (2,9) sekä hallintoja toimistotyö (3,5). Toimi näin työturvallisuusasioissa 1. Toimi työpaikalla yhdessä sovittujen turvallisten pelisääntöjen mukaan. 2. Arvioi ja ennakoi tulevat tilanteet. 3. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty - myös turvallisesti. 4. Ajattele mitä teet. 5. Kysy esimieheltä tai työkaverilta, jos asia vähänkin arveluttaa. 6. Puutu häiriöihin ja vaaratilanteisiin heti. 7. Arvioi ja kehitä omaa ja työyhteisösi toimintaa - yhteistyössä. 8. Muista ergonomia pidä taukoja, säästä itseäsi. 9. Keskustele aktiivisesti ja roh keasti työturvallisuusasioista työssäsi aina, kun siihen on tarvetta ja mahdollisuus. 10.Huolehdi omasta ja myös työkavereiden turvallisuudesta! Lähde: TTK Työturvallisuuskeskus 5

6 Valtuutettu Heleena Havulehto ja päällikkö Tero Keitaanniemi: Nurmijärvellä panostetaan henkilöstön työturvallisuuteen Teknisen työn luokissa käytettävien koneiden ja laitteiden kunnossapito on säännöllistä ja millintarkkaa turvallisuustyötä, jotta koululaisille ja heidän opettajilleen ei sattuisi tapaturmia. yrimme pitämään mahdolli- hyvää huolta koko -Psimman henkilöstön työturvallisuudesta, vakuuttavat Nurmijärven kunnan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi ja työsuojeluvaltuutettu Heleena Havulehto. Nurmijärvellä, kuten maamme muissakin kunnissa, työnantajan edustajat eli kunnan ylin johto ja esimiehet vastaavat siitä, että työtä voidaan aina tehdä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Mutta toki työntekijöillä on myös oma lain säätämä vastuunsa. On toimittava annettujen ohjeiden mukaan ja kunkin on huolehdittava omasta ja toisten turvallisuudesta, turvallisuuspäällikkö Keitaanniemi toteaa. Kiinnostus työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioita kohtaan on Nurmijärvellä lisääntynyt viime vuosien aikana. Pyrimme jakamaan tietoa kunnan intranetissä ja henkilöstölehdessä sekä pitämällä teematilaisuuksia ja vierailemalla työpaikoilla. Tarvitaessa kutsumme vaikka itse itsemme kylään, kunnan työsuojeluvaltutettuna jo 17 vuotta toiminut Havulehto kertoo. Kunnassa järjestetään paljon erilaista koulutusta. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään myös työturvallisuusasioihin. Nyt Nurmijärvellä alkaa olla Havulehdon mielestä työpaikoilla havaittavissa jo hyvää turvallisuuskulttuuria. Toista oli silloin, kun aloitin valtuutettuna. Kaikki piti rakentaa alusta alkaen. Nykyään turvallisuustoimintaan saadaan rahaakin. Vaaratilanteet esille Nurmijärven kunnassa tehdään työpaikoilla säännöllisesti vaarojen ja riskien arvioinnit. Joka toimipisteessä henkilöstön edustajien tulisi olla aina mukana arvioinneissa. Kartoituksen tulokset käydään läpi työpaikkakokouksissa ja yhdessä lähdetään havaittuja vikoja ja puutteita parantamaan, Vastuu on ensisijaisesti työpisteen esimiehellä, Keitaanniemi toteaa. Kunnan työsuojeluhenkilöstö tarjoaa vaarojen arviointiin tarvittaessa asiantuntija-apuaan. Nurmijärvellä henkilöstöä on kannustettu myös tekemään työturvallisuusilmoituksia mahdollisista tapaturmista sekä vaara-, uhka-, väkivalta- ja läheltä piti -tilanteista. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Varsinkin läheltä piti-ilmoitukset ovat tärkeitä. Niiden avulla saamme selville mahdolliset työturvallisuusriskit jo ennen kuin mitään pahempaa on sattunut, Havulehto korostaa. Nykyisin turvallisuusilmoitukset voi Nurmijärvellä tehdä sähköisellä intranetissä olevalla lomakkeella. Toimitaan tiiminä Nurmijärvellä turvallisuus- ja työhyvinvointiyksikkö, johon kuuluu Keitaanniemen ja Havulehdon lisäksi myös kaksi muuta työsuojeluvaltuutettua ja työhyvinvointisuunnittelija, toimii työolojen kehittämisessä tiiminä. Autamme niin esimiehiä kuin henkilöstöä ongelmatilanteissa. Olemme myös mukana erilaisissa kehityshankkeissa, yksikön vetovastuussa oleva Keitaannemi kertoo. Turvallisuusyksikön asiantuntijat tunnetaan hyvin kunnan työpaikoilla ja heihin otetaan paljon yhteyksiä. Minuun ovat yhteydessä sekä työntekijät että myös esimiehet, olen kaikkien käytettävissä, Havulehto toteaa. Sillä yhteispelillä näitä asioita viedään eteenpäin, ei vastakkainasettelulla. Jos eteen tulee ongelmia, niihin mietitään yhdessä ratkaisuja. Työturvallisuus jos mikä on kaikkien yhteinen etu, Keitaaniemi ja Havulehto sanovat painokkaaasti yhdessä suin. Ts-valtuutettu Heleena Havulehto ja ts-päällikkö Tero Keitaanniemi: Kalustonhoitaja Toni Rissanen: Asenne ratkaisee yllä työturvallisuus on aika -Kpaljon asenteista kiinni. Pitää vain oivaltaa itse, miten tärkeästä asiasta on kyse. Näin pohtii Nurmijärven kunnan palveluksessa oleva kalustonhoitaja Tomi Rissanen. Rissasen vastuulla ovat Nurmijärven koulujen teknisen työn luokissa olevat koneet ja laitteet. Tarkastan säännöllisesti, että koululaisten ja heidän opettajiensa käyttämät porat, sahat, höylät ja muut välineet ovat turvallisessa kunnossa. Koneturvallisuus on mielestäni todella tärkeä asia. Rissanen kiertää kunnan eri kouluissa tekemässä mittauksiaan, säätöjään ja erilaisia tarpeellisia huoltotoimia. Toki puutun heti aina myös asiaan, jos huomaan ohi kävellessäni joitakin vikoja tai puutteita koulujen käytävillä, pihoilla tai kalustossa. Rissasen mukaan työtapaturmilta vältytään parhaiten, kun töitä tehdään kiireettä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiireelle näissä hommissa pitää antaa kenkää. Turvallisuusasioissa ei saa lähteä oikomaan. Kalustonhoitaja käyttää itse huoltotoimiensa aikana tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia kuulonsuojaimia, turvalaseja ja käsineitä. Rissanen kertoo tekevänsä hyvää yhteistyötä erityisesti turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemen kanssa. Toimimme tehokkaana tiiminä. Pohdimme ratkaisuja ongelmiin paljon yhdessä. Terolla taitaa vanhastaan olla selvää lukkarinrakkauta koulujen turvallisuusasioihin. Minun kannalta se on oikein hyvä asia. Rissasen mielestä työturvallisuusasiat kuuluvat nykyisin itsestään selvänä asiana kaikkeen työtekoon. Kymmenen viime vuoden aikana työturvallisuusasioissa on menty paljon eteenpäin. Asenteet ovat alkaneet muuttua myönteisemmiksi. Se on hyvä asia. Koulujen teknisen työn luokissa on tehty myös säännöllisesti Kalustonhoitaja Tomi Rissanen pitää Nurmijärven koulujen teknisten luokkien koneet ja laitteet turvallisesa kunnossa. vaarojen arvioinnit. Riskit on selvitetty aivan kone- ja laitekohtaisesti. Oikein hyvässä kunnossahan koulujen teknisen työn tilat ja koneet tällä hetkellä ovat, Rissanen toteaa. Kalustonhoitajan käytännönläheiset ohjeet ja neuvot kaikille kuntatyöntijöille ovat ytimekkäät: Asenteet kuntoon. Jokaisen tulisi oivaltaa turvallisuuden arvo ja merkitys pävittäisessä työnteossa. Pidä siis mahdollisimman hyvin huolta omasta turvallisuudestasi ja vähän myös kaveredenkin. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa ja Teppo Jokinen Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimpiä kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Työturvallisuuskeskus ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KoHo, KTN, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi Sosiaali- ja terveysministeriö Hankkeessa mukana Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt 8 Työturvallisuuskeskus kuntatyossa

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2013 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA

KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA Työsuojelupaneeli II KESÄTYÖ JA VIERAAT KIELET TYÖSUOJELUN NÄKÖKULMASTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 19.6.2013 25.6.2013 Työsuojelupaneeli II, Toivanen & Janhonen 1 Työsuojelupaneeli II Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 Johtamisen kehittämisverkosto - miksi? Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus ihmisen työhyvinvointiin ja työurien

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä!

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Tervetuloa Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Harjoittele nyt, tositilanteessa siihen ei ole aikaa! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Työhyvinvoinnista pidättäytyminen tulee

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa. Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Työturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa Vaaka-hankkeen tulosseminaari 15.3.2013 Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen työturvallisuus Ovatko työssäoppimisen alkuperäiset

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Väkivallan esiintyminen työssä

Väkivallan esiintyminen työssä Väkivallan esiintyminen työssä Väkivalta pois palvelutyöstä -aamuteematilaisuus 17.11.2008, Helsinki asiantuntija Timo Suurnäkki, TTK Työväkivaltatapaturmat vuonna 2003 TVL:n tapaturmapakki työtapaturmatiedon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla?

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? 9.12.2016 Osallistu keskusteluun Twitterissä: #kevaseminaari Raportti ladattavissa: keva.fi > julkaisut > tutkimusjulkaisut Tervetuloa

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kuntekon tavoitteet ja toimenpiteet 2 Tavoite Tehdä näkyväksi ja levittää kuntakentällä tehtyä kehittämistyötä Tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö Ahkeruus ei riitä - Työhyvinvointipääomalla tulevaisuuteen Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö SISÄLTÖ Työn ja työelämän muutos Miksi ahkeruus

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja

Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia lyhyesti Liikevaihto 187 miljoonaa Henkilöstö 250 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Sähköasiakkaita

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa TuTa tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-20092009 -seminaarin avaus Leo Suomaa Tikkurila 1.10.2009 10 Tuottavuus ja työturvallisuus kehittyvät käsi kädessä (Laitinen & kumpp.) 2 2009 LSuo Palkansaajien kuolemaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Ville Peijariniemi 3.12.2015 Strategia 2 Liiketoiminta ja ihmiset Johdamme liiketoimintaamme johtamisperiaatteidemme mukaisesti. Empowerin henkilöstön odotetaan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot