Kunnat turvallisiksi 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 2"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää hyvinvointia Työturvallisuuskeskus 1

2 Henkilöstö ja työturvallisuus Kunnissa noin työtapaturmaa vuodessa Vuonna 2013 vakuutusyhtiöt korvasivat ennakkoarvion mukaan yhteensä kunnissa ja kunta - yhtymissä sattunutta työtapaturmaa. Tapaturmista noin sattui työpaikalla ja noin työmatkalla. Kuntien työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat nousseet seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Toimialoittain tarkasteltuna kuntaalalla sattuu tällä hetkellä eniten työtapaturmia Suomessa -- jopa enemmän kuin valmistamistavassa teollisuudessa. Suomen työtapaturmista joka viides sattui viime vuonna kunnissa. Tapaturmataajuus oli kunnissa vuonna 2013 keskimäärin noin 24 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kunnissa sattuneiden työpaikkatapaturmien taajuus kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2013 noin 17 prosenttia. Yleisimmät syyt kunta-alan työpaikkatapaturmiin ovat työn - tekijän putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormitus. Kunnat turvallisiksi 2/2014 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2014 Oikeat turvallisuusasenteeet opitaan jo koulussa esimerkiksi teknisen työn oppitunneilla opettajan esimerkin mukaan. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. Työssä jaksaa ja työt sujuvat. Jokaisen työpäivän jälkeen pääsee terveenä kotiin. Hyvä työturvallisuus lisää henkilöstön hyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää myös työuria myönteisellä tavalla. Työturvallisuus kuuluu kuntatyöpaikoilla meille kaikille -- jokaisella on siinä oma tärkeä vastuunsa ja roolinsa. Henkilöstö on monella tavalla avainasemassa. Turvallisuusasiat tulisi ottaa kuntatyöpaikoilla huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Työturvallisuus on tärkeä osa itse kunkin ammattitaitoa. Hyvä työturvallisuus edellyttää ennen muuta vastuullista käyttäytymistä ja sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä ei saa ottaa. Jokaisen kuntatyöntekijän on otettava vastuu paitsi itsestään myös työkavereistaan. Ongelmiin pitää puuttua nopeasti. Läheltä piti -tilanteet tulee ilmoittaa esimiehille. Perustan työpaikkojen hyvälle työturvallisuustoiminnalle luo säännöllisesti tehty vaarojen arviointi ja sen pohjalta tapahtuva riskien hallinta. On tärkeää, että esimiehet ja henkilöstö tekevät vaarojen arvioinnin ja sen pohjalta miettivät kehittämishankkeet yhdessä. Kunta-alalla sattuu tavanomaista enemmän liikkumisesta johtuvia työtapaturmia niin työpaikalla kuin työmatkoilla. Tapaturmat sattuvat useimmiten portaissa, käytävillä ja pihoilla. Kunnissa kannattaa kiinnittää huomiota juuri liikkumistapaturmien torjuntaan. Työt pitää järjestää niin, että tarpeeton kiire saadaan pois ja työt voidaan tehdä aina turvallisesti. Työntekijöiden tulisi oma-aloiteisesti käyttää etenkin talviaikaan kelin mukaisia pitäviä kenkiä ja muita varusteita. Henkilöstön tukena työturvallisuusasioissa työpaikoilla toimivat työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työsuojelu on kaikkien asia. Työturvallisuuden pitää olla mukana kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Ohjeita ja määräyksiä pitää jokaisen noudattaa. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että ongelmiin puututaan ja läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan, Karlin korostaa. Karlinin ja Kinnusen mielestä työturvallisuus on myös tärkeä ja kiinteä osa ammattitaitoa ja osaamista. Ja koko ajan tarvitaan myös jatkokoulutusta, että valmiudet turvalliseen ja terveellisen työntekoon säilyvät ja jopa voivat parantua. Työsuojeluvaltuutettu Hannele Karlin esittelee Vantaan kaupungin intranetistä löytyviä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden Teema-kortteja. Työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen: Työsuojelu jokaisen asia Kuntatyöpaikoilla työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat jokaisen asia, korostavat Vantaan kaupungin kokeneet työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen. Suurimpina työsuojeluongelmina Karlin ja Kinnunen pitävät epävarmuuden aiheuttamaa turvattomuutta, työssä jaksamista ja työpaikkatapaturmia. Kyllä työssä jaksaminen nousee ongelmista tällä hetkellä selvästi kärkeen, valtuutetut toteavat yksissä tuumin. Mutta myös perinteistä työtapaturmien ja ammattitautien torjuntaa tarvitaan edelleen. Karlin ja Kinnunen painottavat tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisyä. Torjunta on aina tehokkaampaa ja parempaa kuin jälkijättöinen korjaavaa toiminta. Toki kaikkien on puututtava ongelmiin, kun niitä havaitsee. Karlin ja Kinnunen korostavat vastuullista työkäyttäytymistä sitä vaaditaan niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä. Turvaton ympäristö ja huono työilmapiiri kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät työn laatua, Kinnunen muistuttaa. Kari Kinnunen toimii perusopetuksen ja sivistystoimen työsuojeluvaltuutettuna Vantaalla. Teema-kortit apuna Vantaalla esimiesten ja henkilöstön apuna työhyvinvointiasioiden hoidossa ovat erityiset Teema-kortit. Työsuojeluryhmä on kerännyt intranetissä oleviin Teema-kortteihin tärkeimpiä asioita, joita työpaikoilla tulee käydä läpi. Korttien tavoitteena on syventää työolojen kehittämistyötä. Kortit toimivat myös esimiesten tukena ja apuna, Karlin ja Kinnunen kertovat. Vantaalla on linjattu, että työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Teema-korteista saa helposti kokouksiin tärkeitä keskustelunaiheita ja toimintamalleja. Työsuojeluvaltuutetut tukena Vantaalla on tällä hetkellä työntekijöiden tukena ja apuna "kahdeksan ja puoli" työsuojeluvaltuutettua. Heillä on omat toimialakohtaiset vastuualueensa. Pyrimme auttamaan ongelmissa, mutta mieluusti olemme mukana myös erilaisissa työoloihin liittyvissä kehityshankkeissa. Karlin ja Kinnunen kertovat edustavansa koko henkilöstöä, niin työntekijöitä, toimihenkilöitä kuin esimiehiäkin. Tavoitteena meillä on koko henkilöstön mahdollisimman hyvä terveys ja turvallisuus. Yhdessä viemme työsuojelua eteenpäin. Onneksi esimiehillä ja työntekijöillä on Vantaalla aika samanlainen näkemys näistä asioista. Karlin ja Kinnunen korostavat, että työsuojeluvaltuutetut toimivat asiantuntijoina vastuu työoloista on aina johdolla ja esimiehillä. Työturvallisuuskeskus 3

4 TTK:n asiantuntijat: Henkilöstö avainroolissa kuntien työturvallisuudessa Maatalouslomittajat tekevät toiseksi vaarallisinta työtä kunnissa. Hyvä ammattitaito, riittävä tilakohtainen opastus ja perehdytys sekä huolellinen työssä olevien vaarojen hallinta estävät työtapaturmat. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tulisi olla osa kaikkea työntekoa ja näkyä kuntien palvelujen arjessa. Työturvallisuuden pitäisi olla oleellinen osa kuntatyöntekijöiden päivittäistä työntekoa, korostavat yksissä suin Työturvallisuuskeskuksen kuntatyöhön perehtyneet asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mielestä jokaisella kuntatyöntekijällä on oltava mahdollisuus tehdä työtä turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. On selvää, että jo työturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuu työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on aina työnantajalla, Timo Suurnäkki muistuttaa. Mutta myös henkilöstöllä on oma vastuunsa. Työpaikan turvallisuusohjeita on aina noudatettava. Työssä ei saa ottaa riskejä. Ongelmiin pitää puuttua. Lähtökohtana pitäisi aina olla, että jokainen kuntatyöntekijä ottaa vastuun niin itsestään kuin työkavereistaan, Asta Koivikko korostaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu kuntatyössä, kun siitä tulee luonnollinen osa kaikkea työntekoa. Se vaatii riittävästi turvallisuustietoa sekä sen jalkautusta työpaikoille eli tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita myös noudatetaan, Hannu Tamminen tähdentää. Kohti toimivaa turvallisuuskulttuuria Työturvallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää muutoksia kuntien koko turvallisuuskulttuuriin. Pelkät strategiat ja toimintasuunnitelmat eivät riitä, jos niitä ei panna toimeksi arjen päivittäisessä työssä. Pohjan turvalliselle työnteolle antaa hyvin ja kattavasti tehty vaarojen tunnistus ja sen pohjalta tapahtuva riskien arviointi. Henkilöstön pitää olla aktiivisesti mukana arvioimassa oman työnsä riskejä sekä tekemässä myös korjausehdotuksia havaittuihin vikoihin ja puutteisiin, Suurnäkki korostaa. Kaikki siis mukaan, niin syntyy hyviä tuloksia. Työnsä hallitseva työntekijä ottaa vastuun ja puuttuu asioihin. Kun turvallisuuskulttuuria lähdetään kohentamaan, kunnan ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkki ja tuki on Suurnäkin mielestä ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuutta parantamalla luodaan edellytykset sujuvalle ja tuloksekkaalle työnteolle. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, korostavat Työturvallisuuskeskuksen kunta-alaan erikoistuneet asiantuntijat Timo Suurnäkki (kuvassa vasemmalla), Asta Koivikko ja Hannu Tamminen. Lisää koulutusta Tällä hetkellä monilta kuntatyöntekijöillä etenkin uusilta on useimmiten valitettavan heikot perustiedot työturvallisuudesta. Kouluissa ja oppilaitoksissa työturvallisuuteen ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tästä syystä työntekijöiden perehdyttäminen turvallisuusasioihin on erityisen tärkeää, Hannu Tamminen toteaa. Tammisen mielestä hyvät pohjatiedot turvalliselle työnteolle antaa esimerkiksi Työturvallisuuskortin suorittaminen. Myös esimiehet kaipaavat Tammisen mielestä monipuolista työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Esimiesten tiedonvaje on useimmilla kuntatyöpaikoilla jopa pelottavan suuri. Usein käytännönläheinen ja päivittäisiin työtehtäviin liittyvä koulutus on parasta ja vaikuttavinta. Tamminen ehdottaa, että esimiehet ja henkilöstön edustajat alkaisivat myös kunnissa tehdä säännöllisiä turvallisuuskierroksia omalla työpaikallaan. Kierroksilla voitaisiin käydä läpi esimerkiksi vaaranpaikkoja ja myös etsiä vaikka kehityskohteita. Työturvallisuushenkilöstö asiantuntijatukena Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat korostavat kunnissa olevien työsuojeluasiantuntijoiden roolia ja merkitystä. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kunnissa yleensä varsin hyvin koulutettuja. Heidän osaamistaan kannattaa käyttää sekä ongelmien ratkomisessa että myös erilaisissa kehityshankkeissa. Työpaikoilla tulisi pyrkiä työolojen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Parhaisiin tuloksiin yleensä päästään, kun henkilöstö saadaan innostettua mukaan tähän toimintaan. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö esimiesten ja henkilöstön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Ilman sitä ei päästä hyviin tuloksiin turvallisuuden johtamisessa, asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen muistuttavat. Työsuojeluhenkilöstö toimii myös työturvallisuusasioissa viestin virittäjänä, sanansaattajana ja unilukkarina. Heidän tehtävänään on seurata työolojen ja henkilöstön tilaa sekä kehitystä ja viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin kuntatyöpaikoilla. Vaarallisinta ja turvallisinta kuntatyötä Vaarallisinta työtä Suomen kunnis sa tekevät työtapaturmilla mitattuna hienomekaanikot ja maatalouslomittajat. Korkein tapaturmasuhde kunta-alalla on hienomekaanista työtä tekevillä. Vuonna 2009 heille sattui 193 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Maatalouslomittajien tapaturmasuhde oli 117 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Turvallisinta on kunnissa psykologinen työ (tapaturmasuhde 2,2), ATK-työ (2,9) sekä hallintoja toimistotyö (3,5). Toimi näin työturvallisuusasioissa 1. Toimi työpaikalla yhdessä sovittujen turvallisten pelisääntöjen mukaan. 2. Arvioi ja ennakoi tulevat tilanteet. 3. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty - myös turvallisesti. 4. Ajattele mitä teet. 5. Kysy esimieheltä tai työkaverilta, jos asia vähänkin arveluttaa. 6. Puutu häiriöihin ja vaaratilanteisiin heti. 7. Arvioi ja kehitä omaa ja työyhteisösi toimintaa - yhteistyössä. 8. Muista ergonomia pidä taukoja, säästä itseäsi. 9. Keskustele aktiivisesti ja roh keasti työturvallisuusasioista työssäsi aina, kun siihen on tarvetta ja mahdollisuus. 10.Huolehdi omasta ja myös työkavereiden turvallisuudesta! Lähde: TTK Työturvallisuuskeskus 5

6 Valtuutettu Heleena Havulehto ja päällikkö Tero Keitaanniemi: Nurmijärvellä panostetaan henkilöstön työturvallisuuteen Teknisen työn luokissa käytettävien koneiden ja laitteiden kunnossapito on säännöllistä ja millintarkkaa turvallisuustyötä, jotta koululaisille ja heidän opettajilleen ei sattuisi tapaturmia. yrimme pitämään mahdolli- hyvää huolta koko -Psimman henkilöstön työturvallisuudesta, vakuuttavat Nurmijärven kunnan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi ja työsuojeluvaltuutettu Heleena Havulehto. Nurmijärvellä, kuten maamme muissakin kunnissa, työnantajan edustajat eli kunnan ylin johto ja esimiehet vastaavat siitä, että työtä voidaan aina tehdä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Mutta toki työntekijöillä on myös oma lain säätämä vastuunsa. On toimittava annettujen ohjeiden mukaan ja kunkin on huolehdittava omasta ja toisten turvallisuudesta, turvallisuuspäällikkö Keitaanniemi toteaa. Kiinnostus työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioita kohtaan on Nurmijärvellä lisääntynyt viime vuosien aikana. Pyrimme jakamaan tietoa kunnan intranetissä ja henkilöstölehdessä sekä pitämällä teematilaisuuksia ja vierailemalla työpaikoilla. Tarvitaessa kutsumme vaikka itse itsemme kylään, kunnan työsuojeluvaltutettuna jo 17 vuotta toiminut Havulehto kertoo. Kunnassa järjestetään paljon erilaista koulutusta. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään myös työturvallisuusasioihin. Nyt Nurmijärvellä alkaa olla Havulehdon mielestä työpaikoilla havaittavissa jo hyvää turvallisuuskulttuuria. Toista oli silloin, kun aloitin valtuutettuna. Kaikki piti rakentaa alusta alkaen. Nykyään turvallisuustoimintaan saadaan rahaakin. Vaaratilanteet esille Nurmijärven kunnassa tehdään työpaikoilla säännöllisesti vaarojen ja riskien arvioinnit. Joka toimipisteessä henkilöstön edustajien tulisi olla aina mukana arvioinneissa. Kartoituksen tulokset käydään läpi työpaikkakokouksissa ja yhdessä lähdetään havaittuja vikoja ja puutteita parantamaan, Vastuu on ensisijaisesti työpisteen esimiehellä, Keitaanniemi toteaa. Kunnan työsuojeluhenkilöstö tarjoaa vaarojen arviointiin tarvittaessa asiantuntija-apuaan. Nurmijärvellä henkilöstöä on kannustettu myös tekemään työturvallisuusilmoituksia mahdollisista tapaturmista sekä vaara-, uhka-, väkivalta- ja läheltä piti -tilanteista. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Varsinkin läheltä piti-ilmoitukset ovat tärkeitä. Niiden avulla saamme selville mahdolliset työturvallisuusriskit jo ennen kuin mitään pahempaa on sattunut, Havulehto korostaa. Nykyisin turvallisuusilmoitukset voi Nurmijärvellä tehdä sähköisellä intranetissä olevalla lomakkeella. Toimitaan tiiminä Nurmijärvellä turvallisuus- ja työhyvinvointiyksikkö, johon kuuluu Keitaanniemen ja Havulehdon lisäksi myös kaksi muuta työsuojeluvaltuutettua ja työhyvinvointisuunnittelija, toimii työolojen kehittämisessä tiiminä. Autamme niin esimiehiä kuin henkilöstöä ongelmatilanteissa. Olemme myös mukana erilaisissa kehityshankkeissa, yksikön vetovastuussa oleva Keitaannemi kertoo. Turvallisuusyksikön asiantuntijat tunnetaan hyvin kunnan työpaikoilla ja heihin otetaan paljon yhteyksiä. Minuun ovat yhteydessä sekä työntekijät että myös esimiehet, olen kaikkien käytettävissä, Havulehto toteaa. Sillä yhteispelillä näitä asioita viedään eteenpäin, ei vastakkainasettelulla. Jos eteen tulee ongelmia, niihin mietitään yhdessä ratkaisuja. Työturvallisuus jos mikä on kaikkien yhteinen etu, Keitaaniemi ja Havulehto sanovat painokkaaasti yhdessä suin. Ts-valtuutettu Heleena Havulehto ja ts-päällikkö Tero Keitaanniemi: Kalustonhoitaja Toni Rissanen: Asenne ratkaisee yllä työturvallisuus on aika -Kpaljon asenteista kiinni. Pitää vain oivaltaa itse, miten tärkeästä asiasta on kyse. Näin pohtii Nurmijärven kunnan palveluksessa oleva kalustonhoitaja Tomi Rissanen. Rissasen vastuulla ovat Nurmijärven koulujen teknisen työn luokissa olevat koneet ja laitteet. Tarkastan säännöllisesti, että koululaisten ja heidän opettajiensa käyttämät porat, sahat, höylät ja muut välineet ovat turvallisessa kunnossa. Koneturvallisuus on mielestäni todella tärkeä asia. Rissanen kiertää kunnan eri kouluissa tekemässä mittauksiaan, säätöjään ja erilaisia tarpeellisia huoltotoimia. Toki puutun heti aina myös asiaan, jos huomaan ohi kävellessäni joitakin vikoja tai puutteita koulujen käytävillä, pihoilla tai kalustossa. Rissasen mukaan työtapaturmilta vältytään parhaiten, kun töitä tehdään kiireettä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiireelle näissä hommissa pitää antaa kenkää. Turvallisuusasioissa ei saa lähteä oikomaan. Kalustonhoitaja käyttää itse huoltotoimiensa aikana tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia kuulonsuojaimia, turvalaseja ja käsineitä. Rissanen kertoo tekevänsä hyvää yhteistyötä erityisesti turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemen kanssa. Toimimme tehokkaana tiiminä. Pohdimme ratkaisuja ongelmiin paljon yhdessä. Terolla taitaa vanhastaan olla selvää lukkarinrakkauta koulujen turvallisuusasioihin. Minun kannalta se on oikein hyvä asia. Rissasen mielestä työturvallisuusasiat kuuluvat nykyisin itsestään selvänä asiana kaikkeen työtekoon. Kymmenen viime vuoden aikana työturvallisuusasioissa on menty paljon eteenpäin. Asenteet ovat alkaneet muuttua myönteisemmiksi. Se on hyvä asia. Koulujen teknisen työn luokissa on tehty myös säännöllisesti Kalustonhoitaja Tomi Rissanen pitää Nurmijärven koulujen teknisten luokkien koneet ja laitteet turvallisesa kunnossa. vaarojen arvioinnit. Riskit on selvitetty aivan kone- ja laitekohtaisesti. Oikein hyvässä kunnossahan koulujen teknisen työn tilat ja koneet tällä hetkellä ovat, Rissanen toteaa. Kalustonhoitajan käytännönläheiset ohjeet ja neuvot kaikille kuntatyöntijöille ovat ytimekkäät: Asenteet kuntoon. Jokaisen tulisi oivaltaa turvallisuuden arvo ja merkitys pävittäisessä työnteossa. Pidä siis mahdollisimman hyvin huolta omasta turvallisuudestasi ja vähän myös kaveredenkin. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa ja Teppo Jokinen Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimpiä kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Työturvallisuuskeskus ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KoHo, KTN, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi Sosiaali- ja terveysministeriö Hankkeessa mukana Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt 8 Työturvallisuuskeskus kuntatyossa

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla?

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? 9.12.2016 Osallistu keskusteluun Twitterissä: #kevaseminaari Raportti ladattavissa: keva.fi > julkaisut > tutkimusjulkaisut Tervetuloa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Hyvinvointia työstä Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Interventio nuorten työturvallisuustaitojen vahvistamiseen Mikko Nykänen 20.1.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä?

Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Kehitetäänkö työhyvinvointia vai työtä? Labquality Days, Helsingin Messukeskus 11.-12.2.2016 Katri Mannermaa Työhyvinvointipäällikkö, FT, Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Laatu Security Safety Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Työsuojelupaneeli III TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 1 Työsuojelupaneeli III Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Työturvallisuuden ja työterveyden osaamisalue Taso: 6 Opintopisteet: Arviointi Tiedustelee työturvallisuutta ja

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Työsuojelun tavoitteet: Turvalliset ja terveelliset työolot Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen Tärkeää: Osa jokapäiväistä työntekoa Yhdessä luotuja työsuojelukäytäntöjä

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Mitä on jokaisen vastuu?

Mitä on jokaisen vastuu? Mitä on jokaisen vastuu? - mitä me olemme tehneet 1 Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen (RaTuKe) Tampere-talo 20.9.2007 Juha Hetemäki Skanska Oy Skanska Latin America Öljyteollisuuden turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen ja Suomen hallituksen kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon. 10 keskeistä keinoa

Työturvallisuuden perusasiat kuntoon. 10 keskeistä keinoa Työturvallisuuden perusasiat kuntoon 10 keskeistä keinoa Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo, Kerttuli Harjanne Valokuvat: Harri Hemmilä, Kari Rissa Kansikuva: Pixmac Taitto: Pen&Pen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Yhteinen työpaikka: Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Työpaikalla toimii useampi kuin yksi työnantaja, tai itsenäinen työsuorittaja

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot