Kunnat turvallisiksi 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 2"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää hyvinvointia Työturvallisuuskeskus 1

2 Henkilöstö ja työturvallisuus Kunnissa noin työtapaturmaa vuodessa Vuonna 2013 vakuutusyhtiöt korvasivat ennakkoarvion mukaan yhteensä kunnissa ja kunta - yhtymissä sattunutta työtapaturmaa. Tapaturmista noin sattui työpaikalla ja noin työmatkalla. Kuntien työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat nousseet seitsemän viime vuoden aikana selvästi. Toimialoittain tarkasteltuna kuntaalalla sattuu tällä hetkellä eniten työtapaturmia Suomessa -- jopa enemmän kuin valmistamistavassa teollisuudessa. Suomen työtapaturmista joka viides sattui viime vuonna kunnissa. Tapaturmataajuus oli kunnissa vuonna 2013 keskimäärin noin 24 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kunnissa sattuneiden työpaikkatapaturmien taajuus kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2013 noin 17 prosenttia. Yleisimmät syyt kunta-alan työpaikkatapaturmiin ovat työn - tekijän putoaminen, kaatuminen ja liukastuminen sekä äkillinen fyysinen kuormitus. Kunnat turvallisiksi 2/2014 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2014 Oikeat turvallisuusasenteeet opitaan jo koulussa esimerkiksi teknisen työn oppitunneilla opettajan esimerkin mukaan. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. Työssä jaksaa ja työt sujuvat. Jokaisen työpäivän jälkeen pääsee terveenä kotiin. Hyvä työturvallisuus lisää henkilöstön hyvinvointia, vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää myös työuria myönteisellä tavalla. Työturvallisuus kuuluu kuntatyöpaikoilla meille kaikille -- jokaisella on siinä oma tärkeä vastuunsa ja roolinsa. Henkilöstö on monella tavalla avainasemassa. Turvallisuusasiat tulisi ottaa kuntatyöpaikoilla huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Työturvallisuus on tärkeä osa itse kunkin ammattitaitoa. Hyvä työturvallisuus edellyttää ennen muuta vastuullista käyttäytymistä ja sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä ei saa ottaa. Jokaisen kuntatyöntekijän on otettava vastuu paitsi itsestään myös työkavereistaan. Ongelmiin pitää puuttua nopeasti. Läheltä piti -tilanteet tulee ilmoittaa esimiehille. Perustan työpaikkojen hyvälle työturvallisuustoiminnalle luo säännöllisesti tehty vaarojen arviointi ja sen pohjalta tapahtuva riskien hallinta. On tärkeää, että esimiehet ja henkilöstö tekevät vaarojen arvioinnin ja sen pohjalta miettivät kehittämishankkeet yhdessä. Kunta-alalla sattuu tavanomaista enemmän liikkumisesta johtuvia työtapaturmia niin työpaikalla kuin työmatkoilla. Tapaturmat sattuvat useimmiten portaissa, käytävillä ja pihoilla. Kunnissa kannattaa kiinnittää huomiota juuri liikkumistapaturmien torjuntaan. Työt pitää järjestää niin, että tarpeeton kiire saadaan pois ja työt voidaan tehdä aina turvallisesti. Työntekijöiden tulisi oma-aloiteisesti käyttää etenkin talviaikaan kelin mukaisia pitäviä kenkiä ja muita varusteita. Henkilöstön tukena työturvallisuusasioissa työpaikoilla toimivat työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työsuojelu on kaikkien asia. Työturvallisuuden pitää olla mukana kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Ohjeita ja määräyksiä pitää jokaisen noudattaa. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että ongelmiin puututaan ja läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan, Karlin korostaa. Karlinin ja Kinnusen mielestä työturvallisuus on myös tärkeä ja kiinteä osa ammattitaitoa ja osaamista. Ja koko ajan tarvitaan myös jatkokoulutusta, että valmiudet turvalliseen ja terveellisen työntekoon säilyvät ja jopa voivat parantua. Työsuojeluvaltuutettu Hannele Karlin esittelee Vantaan kaupungin intranetistä löytyviä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden Teema-kortteja. Työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen: Työsuojelu jokaisen asia Kuntatyöpaikoilla työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat jokaisen asia, korostavat Vantaan kaupungin kokeneet työsuojeluvaltuutetut Hannele Karlin ja Kari Kinnunen. Suurimpina työsuojeluongelmina Karlin ja Kinnunen pitävät epävarmuuden aiheuttamaa turvattomuutta, työssä jaksamista ja työpaikkatapaturmia. Kyllä työssä jaksaminen nousee ongelmista tällä hetkellä selvästi kärkeen, valtuutetut toteavat yksissä tuumin. Mutta myös perinteistä työtapaturmien ja ammattitautien torjuntaa tarvitaan edelleen. Karlin ja Kinnunen painottavat tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisyä. Torjunta on aina tehokkaampaa ja parempaa kuin jälkijättöinen korjaavaa toiminta. Toki kaikkien on puututtava ongelmiin, kun niitä havaitsee. Karlin ja Kinnunen korostavat vastuullista työkäyttäytymistä sitä vaaditaan niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä. Turvaton ympäristö ja huono työilmapiiri kuormittavat työntekijöitä ja heikentävät työn laatua, Kinnunen muistuttaa. Kari Kinnunen toimii perusopetuksen ja sivistystoimen työsuojeluvaltuutettuna Vantaalla. Teema-kortit apuna Vantaalla esimiesten ja henkilöstön apuna työhyvinvointiasioiden hoidossa ovat erityiset Teema-kortit. Työsuojeluryhmä on kerännyt intranetissä oleviin Teema-kortteihin tärkeimpiä asioita, joita työpaikoilla tulee käydä läpi. Korttien tavoitteena on syventää työolojen kehittämistyötä. Kortit toimivat myös esimiesten tukena ja apuna, Karlin ja Kinnunen kertovat. Vantaalla on linjattu, että työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä erilaisissa työpaikkakokouksissa. Teema-korteista saa helposti kokouksiin tärkeitä keskustelunaiheita ja toimintamalleja. Työsuojeluvaltuutetut tukena Vantaalla on tällä hetkellä työntekijöiden tukena ja apuna "kahdeksan ja puoli" työsuojeluvaltuutettua. Heillä on omat toimialakohtaiset vastuualueensa. Pyrimme auttamaan ongelmissa, mutta mieluusti olemme mukana myös erilaisissa työoloihin liittyvissä kehityshankkeissa. Karlin ja Kinnunen kertovat edustavansa koko henkilöstöä, niin työntekijöitä, toimihenkilöitä kuin esimiehiäkin. Tavoitteena meillä on koko henkilöstön mahdollisimman hyvä terveys ja turvallisuus. Yhdessä viemme työsuojelua eteenpäin. Onneksi esimiehillä ja työntekijöillä on Vantaalla aika samanlainen näkemys näistä asioista. Karlin ja Kinnunen korostavat, että työsuojeluvaltuutetut toimivat asiantuntijoina vastuu työoloista on aina johdolla ja esimiehillä. Työturvallisuuskeskus 3

4 TTK:n asiantuntijat: Henkilöstö avainroolissa kuntien työturvallisuudessa Maatalouslomittajat tekevät toiseksi vaarallisinta työtä kunnissa. Hyvä ammattitaito, riittävä tilakohtainen opastus ja perehdytys sekä huolellinen työssä olevien vaarojen hallinta estävät työtapaturmat. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tulisi olla osa kaikkea työntekoa ja näkyä kuntien palvelujen arjessa. Työturvallisuuden pitäisi olla oleellinen osa kuntatyöntekijöiden päivittäistä työntekoa, korostavat yksissä suin Työturvallisuuskeskuksen kuntatyöhön perehtyneet asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mielestä jokaisella kuntatyöntekijällä on oltava mahdollisuus tehdä työtä turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. On selvää, että jo työturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuu työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on aina työnantajalla, Timo Suurnäkki muistuttaa. Mutta myös henkilöstöllä on oma vastuunsa. Työpaikan turvallisuusohjeita on aina noudatettava. Työssä ei saa ottaa riskejä. Ongelmiin pitää puuttua. Lähtökohtana pitäisi aina olla, että jokainen kuntatyöntekijä ottaa vastuun niin itsestään kuin työkavereistaan, Asta Koivikko korostaa. Parhaiten työturvallisuus toteutuu kuntatyössä, kun siitä tulee luonnollinen osa kaikkea työntekoa. Se vaatii riittävästi turvallisuustietoa sekä sen jalkautusta työpaikoille eli tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joita myös noudatetaan, Hannu Tamminen tähdentää. Kohti toimivaa turvallisuuskulttuuria Työturvallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää muutoksia kuntien koko turvallisuuskulttuuriin. Pelkät strategiat ja toimintasuunnitelmat eivät riitä, jos niitä ei panna toimeksi arjen päivittäisessä työssä. Pohjan turvalliselle työnteolle antaa hyvin ja kattavasti tehty vaarojen tunnistus ja sen pohjalta tapahtuva riskien arviointi. Henkilöstön pitää olla aktiivisesti mukana arvioimassa oman työnsä riskejä sekä tekemässä myös korjausehdotuksia havaittuihin vikoihin ja puutteisiin, Suurnäkki korostaa. Kaikki siis mukaan, niin syntyy hyviä tuloksia. Työnsä hallitseva työntekijä ottaa vastuun ja puuttuu asioihin. Kun turvallisuuskulttuuria lähdetään kohentamaan, kunnan ylimmän johdon ja esimiesten oma esimerkki ja tuki on Suurnäkin mielestä ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuutta parantamalla luodaan edellytykset sujuvalle ja tuloksekkaalle työnteolle. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, korostavat Työturvallisuuskeskuksen kunta-alaan erikoistuneet asiantuntijat Timo Suurnäkki (kuvassa vasemmalla), Asta Koivikko ja Hannu Tamminen. Lisää koulutusta Tällä hetkellä monilta kuntatyöntekijöillä etenkin uusilta on useimmiten valitettavan heikot perustiedot työturvallisuudesta. Kouluissa ja oppilaitoksissa työturvallisuuteen ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tästä syystä työntekijöiden perehdyttäminen turvallisuusasioihin on erityisen tärkeää, Hannu Tamminen toteaa. Tammisen mielestä hyvät pohjatiedot turvalliselle työnteolle antaa esimerkiksi Työturvallisuuskortin suorittaminen. Myös esimiehet kaipaavat Tammisen mielestä monipuolista työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Esimiesten tiedonvaje on useimmilla kuntatyöpaikoilla jopa pelottavan suuri. Usein käytännönläheinen ja päivittäisiin työtehtäviin liittyvä koulutus on parasta ja vaikuttavinta. Tamminen ehdottaa, että esimiehet ja henkilöstön edustajat alkaisivat myös kunnissa tehdä säännöllisiä turvallisuuskierroksia omalla työpaikallaan. Kierroksilla voitaisiin käydä läpi esimerkiksi vaaranpaikkoja ja myös etsiä vaikka kehityskohteita. Työturvallisuushenkilöstö asiantuntijatukena Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat korostavat kunnissa olevien työsuojeluasiantuntijoiden roolia ja merkitystä. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kunnissa yleensä varsin hyvin koulutettuja. Heidän osaamistaan kannattaa käyttää sekä ongelmien ratkomisessa että myös erilaisissa kehityshankkeissa. Työpaikoilla tulisi pyrkiä työolojen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Parhaisiin tuloksiin yleensä päästään, kun henkilöstö saadaan innostettua mukaan tähän toimintaan. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö esimiesten ja henkilöstön kesken on ensiarvoisen tärkeää. Ilman sitä ei päästä hyviin tuloksiin turvallisuuden johtamisessa, asiantuntijat Asta Koivikko, Timo Suurnäkki ja Hannu Tamminen muistuttavat. Työsuojeluhenkilöstö toimii myös työturvallisuusasioissa viestin virittäjänä, sanansaattajana ja unilukkarina. Heidän tehtävänään on seurata työolojen ja henkilöstön tilaa sekä kehitystä ja viedä hyviä käytäntöjä eteenpäin kuntatyöpaikoilla. Vaarallisinta ja turvallisinta kuntatyötä Vaarallisinta työtä Suomen kunnis sa tekevät työtapaturmilla mitattuna hienomekaanikot ja maatalouslomittajat. Korkein tapaturmasuhde kunta-alalla on hienomekaanista työtä tekevillä. Vuonna 2009 heille sattui 193 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Maatalouslomittajien tapaturmasuhde oli 117 vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Turvallisinta on kunnissa psykologinen työ (tapaturmasuhde 2,2), ATK-työ (2,9) sekä hallintoja toimistotyö (3,5). Toimi näin työturvallisuusasioissa 1. Toimi työpaikalla yhdessä sovittujen turvallisten pelisääntöjen mukaan. 2. Arvioi ja ennakoi tulevat tilanteet. 3. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty - myös turvallisesti. 4. Ajattele mitä teet. 5. Kysy esimieheltä tai työkaverilta, jos asia vähänkin arveluttaa. 6. Puutu häiriöihin ja vaaratilanteisiin heti. 7. Arvioi ja kehitä omaa ja työyhteisösi toimintaa - yhteistyössä. 8. Muista ergonomia pidä taukoja, säästä itseäsi. 9. Keskustele aktiivisesti ja roh keasti työturvallisuusasioista työssäsi aina, kun siihen on tarvetta ja mahdollisuus. 10.Huolehdi omasta ja myös työkavereiden turvallisuudesta! Lähde: TTK Työturvallisuuskeskus 5

6 Valtuutettu Heleena Havulehto ja päällikkö Tero Keitaanniemi: Nurmijärvellä panostetaan henkilöstön työturvallisuuteen Teknisen työn luokissa käytettävien koneiden ja laitteiden kunnossapito on säännöllistä ja millintarkkaa turvallisuustyötä, jotta koululaisille ja heidän opettajilleen ei sattuisi tapaturmia. yrimme pitämään mahdolli- hyvää huolta koko -Psimman henkilöstön työturvallisuudesta, vakuuttavat Nurmijärven kunnan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi ja työsuojeluvaltuutettu Heleena Havulehto. Nurmijärvellä, kuten maamme muissakin kunnissa, työnantajan edustajat eli kunnan ylin johto ja esimiehet vastaavat siitä, että työtä voidaan aina tehdä terveellisissä ja turvallisissa olosuhteissa. Mutta toki työntekijöillä on myös oma lain säätämä vastuunsa. On toimittava annettujen ohjeiden mukaan ja kunkin on huolehdittava omasta ja toisten turvallisuudesta, turvallisuuspäällikkö Keitaanniemi toteaa. Kiinnostus työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioita kohtaan on Nurmijärvellä lisääntynyt viime vuosien aikana. Pyrimme jakamaan tietoa kunnan intranetissä ja henkilöstölehdessä sekä pitämällä teematilaisuuksia ja vierailemalla työpaikoilla. Tarvitaessa kutsumme vaikka itse itsemme kylään, kunnan työsuojeluvaltutettuna jo 17 vuotta toiminut Havulehto kertoo. Kunnassa järjestetään paljon erilaista koulutusta. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään myös työturvallisuusasioihin. Nyt Nurmijärvellä alkaa olla Havulehdon mielestä työpaikoilla havaittavissa jo hyvää turvallisuuskulttuuria. Toista oli silloin, kun aloitin valtuutettuna. Kaikki piti rakentaa alusta alkaen. Nykyään turvallisuustoimintaan saadaan rahaakin. Vaaratilanteet esille Nurmijärven kunnassa tehdään työpaikoilla säännöllisesti vaarojen ja riskien arvioinnit. Joka toimipisteessä henkilöstön edustajien tulisi olla aina mukana arvioinneissa. Kartoituksen tulokset käydään läpi työpaikkakokouksissa ja yhdessä lähdetään havaittuja vikoja ja puutteita parantamaan, Vastuu on ensisijaisesti työpisteen esimiehellä, Keitaanniemi toteaa. Kunnan työsuojeluhenkilöstö tarjoaa vaarojen arviointiin tarvittaessa asiantuntija-apuaan. Nurmijärvellä henkilöstöä on kannustettu myös tekemään työturvallisuusilmoituksia mahdollisista tapaturmista sekä vaara-, uhka-, väkivalta- ja läheltä piti -tilanteista. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Varsinkin läheltä piti-ilmoitukset ovat tärkeitä. Niiden avulla saamme selville mahdolliset työturvallisuusriskit jo ennen kuin mitään pahempaa on sattunut, Havulehto korostaa. Nykyisin turvallisuusilmoitukset voi Nurmijärvellä tehdä sähköisellä intranetissä olevalla lomakkeella. Toimitaan tiiminä Nurmijärvellä turvallisuus- ja työhyvinvointiyksikkö, johon kuuluu Keitaanniemen ja Havulehdon lisäksi myös kaksi muuta työsuojeluvaltuutettua ja työhyvinvointisuunnittelija, toimii työolojen kehittämisessä tiiminä. Autamme niin esimiehiä kuin henkilöstöä ongelmatilanteissa. Olemme myös mukana erilaisissa kehityshankkeissa, yksikön vetovastuussa oleva Keitaannemi kertoo. Turvallisuusyksikön asiantuntijat tunnetaan hyvin kunnan työpaikoilla ja heihin otetaan paljon yhteyksiä. Minuun ovat yhteydessä sekä työntekijät että myös esimiehet, olen kaikkien käytettävissä, Havulehto toteaa. Sillä yhteispelillä näitä asioita viedään eteenpäin, ei vastakkainasettelulla. Jos eteen tulee ongelmia, niihin mietitään yhdessä ratkaisuja. Työturvallisuus jos mikä on kaikkien yhteinen etu, Keitaaniemi ja Havulehto sanovat painokkaaasti yhdessä suin. Ts-valtuutettu Heleena Havulehto ja ts-päällikkö Tero Keitaanniemi: Kalustonhoitaja Toni Rissanen: Asenne ratkaisee yllä työturvallisuus on aika -Kpaljon asenteista kiinni. Pitää vain oivaltaa itse, miten tärkeästä asiasta on kyse. Näin pohtii Nurmijärven kunnan palveluksessa oleva kalustonhoitaja Tomi Rissanen. Rissasen vastuulla ovat Nurmijärven koulujen teknisen työn luokissa olevat koneet ja laitteet. Tarkastan säännöllisesti, että koululaisten ja heidän opettajiensa käyttämät porat, sahat, höylät ja muut välineet ovat turvallisessa kunnossa. Koneturvallisuus on mielestäni todella tärkeä asia. Rissanen kiertää kunnan eri kouluissa tekemässä mittauksiaan, säätöjään ja erilaisia tarpeellisia huoltotoimia. Toki puutun heti aina myös asiaan, jos huomaan ohi kävellessäni joitakin vikoja tai puutteita koulujen käytävillä, pihoilla tai kalustossa. Rissasen mukaan työtapaturmilta vältytään parhaiten, kun töitä tehdään kiireettä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiireelle näissä hommissa pitää antaa kenkää. Turvallisuusasioissa ei saa lähteä oikomaan. Kalustonhoitaja käyttää itse huoltotoimiensa aikana tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia kuulonsuojaimia, turvalaseja ja käsineitä. Rissanen kertoo tekevänsä hyvää yhteistyötä erityisesti turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemen kanssa. Toimimme tehokkaana tiiminä. Pohdimme ratkaisuja ongelmiin paljon yhdessä. Terolla taitaa vanhastaan olla selvää lukkarinrakkauta koulujen turvallisuusasioihin. Minun kannalta se on oikein hyvä asia. Rissasen mielestä työturvallisuusasiat kuuluvat nykyisin itsestään selvänä asiana kaikkeen työtekoon. Kymmenen viime vuoden aikana työturvallisuusasioissa on menty paljon eteenpäin. Asenteet ovat alkaneet muuttua myönteisemmiksi. Se on hyvä asia. Koulujen teknisen työn luokissa on tehty myös säännöllisesti Kalustonhoitaja Tomi Rissanen pitää Nurmijärven koulujen teknisten luokkien koneet ja laitteet turvallisesa kunnossa. vaarojen arvioinnit. Riskit on selvitetty aivan kone- ja laitekohtaisesti. Oikein hyvässä kunnossahan koulujen teknisen työn tilat ja koneet tällä hetkellä ovat, Rissanen toteaa. Kalustonhoitajan käytännönläheiset ohjeet ja neuvot kaikille kuntatyöntijöille ovat ytimekkäät: Asenteet kuntoon. Jokaisen tulisi oivaltaa turvallisuuden arvo ja merkitys pävittäisessä työnteossa. Pidä siis mahdollisimman hyvin huolta omasta turvallisuudestasi ja vähän myös kaveredenkin. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa ja Teppo Jokinen Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimpiä kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Työturvallisuuskeskus ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KoHo, KTN, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi Sosiaali- ja terveysministeriö Hankkeessa mukana Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt 8 Työturvallisuuskeskus kuntatyossa

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

tapaturma UPM Stracel näytti:

tapaturma UPM Stracel näytti: 0 tapaturma 0 Turvallisuusjohtaja Jim Bergeron, Stora Enso: Vastuullisuus ja sitoutuminen avainasioita s. 3. Olli Lehtinen ja Taisto Nieminen, M-real Kirkniemi: TyöKuntoon-projektilla sairauspoissaolot

Lisätiedot

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007 Professori Jorma Saari, TTL: Työturvallisuuteen kaivataan nyt uutta otetta s. 3. Toiminnanjohtaja Markku Vaario: Tiimeistä työhyvinvointia metsänhoitoyhdistyksiin s. 8. Turvallisesti metsässä Metsäalan

Lisätiedot

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU!

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU! OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 2/2007 Rikosylitarkastaja Erkki Hämäläinen: Harmaa talous saatava loppumaan E 18 -moottoritietyömaa: Tapaturmat kurissa

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 15.12.2014 liite nro 7 (1/21) 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Yhteistyötoimikunta 09.12.2014 Liite nro 1 TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014 Työturvallisuus SISÄLTÖ 6B 2014 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n vuotuinen Teemalehti ilmestyy nyt kuudennen kerran.

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAPAA-AJAN TURVALLISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ

HENKILÖSTÖN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAPAA-AJAN TURVALLISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ HENKILÖSTÖN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAPAA-AJAN TURVALLISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ Tietopaketti yrityksille ISBN 978-952-15-2646-6 Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot

UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot JOULUKUU 2014 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Ehkäiset turhat pistot Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Turvapuistoilla

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot