FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :29: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2569. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset [elektroninen aineisto]. FSD2569, versio 1.0 ( ). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Aineiston nimi englanniksi: Rural Finland 2009: Citizens Aineiston rinnakkainen nimi: Maamerkit-barometri 2009 Muuttuva maaseutusuhde Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Taulukkoraportti ja avovastaukset: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Kurunmäki, Seija (Konseptikehitys Kuule Oy) Leppänen, Anne (Konseptikehitys Kuule Oy) Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma) Aho, Pauliina (Taloustutkimus Oy) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sihvola, Auli (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat elämänhallinta; maaseudun suunnittelu; maaseutu; maaseutuelinkeinot; maaseutukulttuuri; maaseutumatkailu; maaseutupolitiikka; maaseutuympäristö; maaseutuyritykset Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: aluetiede; maaseutututkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; maa- ja metsätalous, maaseutuelinkeinot Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Maaseutubarometrit Maaseutubarometrit on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Maamerkit-ohjelmaa. Ohjelman valmistelun tueksi laadittiin syksyllä 2009 suomalaisten muuttuvaa maaseutusuhdetta kuvaava barometri. Barometri toistetaan säännöllisesti koko ohjelman toteuttamisen ajan ( ). Barometri kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta ja sen tarkoituksena on mm. herättää keskustelua maaseudusta sekä vahvistaa poliittisen päätöksenteon ja maaseudun tietopohjaa. Sisällönkuvaus Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on osa Sitran Maamerkit - maaseudun merkitykset -ohjelmaa. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se kestää 5 vuotta. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeitä erilaiset asiat ovat, jotta elämän voisi kokea hyväksi. Esitetyt asiat olivat: elämän turvallisuus, riittävä toimeentulo, elämän tarkoitus, itsensä toteuttaminen, hyvät harrastusmahdollisuudet, kuuluminen johonkin yhteisöön, luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta nauttiminen, arkielämän hallinta, riittävästi vapautta elämässä, tilava asunto, viihtyisä asuinympäristö, virikkeellinen elinympäristö, helposti saavutettavat palvelut, mielekäs työ, helppo ja sujuva työmatka, kiireetön ja paineeton elämänrytmi, puhdas ja turvallinen ruoka, riittävästi lähimmäisen rakkautta, mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin, hyvät mahdollisuudet liikkua netissä. Lisäksi kysyttiin miten tyytyväisiä vastaajat ovat näiden asioiden toteutumiseen omassa elämässään. Vastaajilta tiedusteltiin, miten erilaiset asumisen tavat vastaavat toiveita hyvän elämän rakentumisesta. Tällaisia asumistapoja olivat: asuminen kaupungissa, asuminen maaseudulla, asuminen ajoittain ja vaihdellen kaupungissa ja maaseudulla sekä asuminen ympäristössä, joka on luonteeltaan kaupungin ja maaseudun väliltä. Pyydettiin myös vastaajan mielipidettä siitä, millaiset alueet ovat vastaajan mielestä maaseutua. Vastaajilta kysyttiin myös tuntevatko he itsensä maalaisiksi vai kaupunkilaisiksi. Vastaajille esitettiin myös väittämiä maaseudusta ja sen luomista mielikuvista. Näitä olivat väittämät maaseudun säilyttämisestä asuttuna, tehtävän etätyön määrästä ja maaseudun vastaajassa herättämistä mielikuvasta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, millaisen he uskoisivat maaseudun merkityksen olevan v ja miten he toivoisivat asioiden olevan tuolloin. Esitettyjä maaseudun tulevaisuudenkuvia olivat: siellä asuu paljon ihmisiä, jotka tekevät etätyötä; sen puhdasta luontoa arvostetaan; sen laajaa luomutuotantoa arvostetaan; monimuotoinen turismi kukoistaa siellä; maatalous on huomattavasti tehostunut nykyisestä; siellä on paljon erilaista yritystoimintaa; se on voimakkaasti autioitunut. Lisäksi kysyttiin, mitä maaseutu tulee merkitsemään vastaajalle 10 vuoden kuluttua. Asuuko vastaaja kokonaan tai osittain maaseudulla, tekeekö hän siellä työtä tai etätyötä, omistaako vastaaja palan maaseutua, käykö hän siellä latautumassa vai onko maaseutu hänelle täysin merkityksetön. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti/asema, talouden rakenne, kotona asuvien lasten ikä, talouden koko, talouden bruttotulot sekä paikkakuntatietoja. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset (Taloustutkimuksen Internet-paneeli), poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Oy; Kuule Oy Aineiston tuottajat: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Maamerkit-ohjelma Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus:

10 1. Aineiston kuvailu Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 194 muuttujaa ja 1504 havaintoa. Otantamenetelmä: Internet-paneelin jäsenet on rekrytoitu erilaisten Suomen väestöä (pl. Ahvenanmaa) edustavien omnibus-tutkimusten yhteydessä tai puhelin- ja kirjekampanjoilla perustuen väestöä edustaviin satunnaisotantoihin. Internet-paneeliin ei ole mahdollista ilmoittautua vapaaehtoisena. Maaseutubarometrissa kutsut tutkimukseen on lähetty vuotiaille väestöä edustavassa suhteessa. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumero-muuttuja (BV4). Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2570 Maaseutubarometri 2009: kuntapäättäjät FSD2571 Maaseutubarometri 2009: maaseutuasiantuntijat FSD2572 Maaseutubarometri 2009: yrityspäättäjät Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on painomuuttuja. Ikä, sukupuoli ja asuinalue (lääni) painotettu Väestötilastoon Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1504 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1504 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1504 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Tunnen elämäni turvalliseksi Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Tunnen elämäni turvalliseksi 6

13 Q1_3 En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_2] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Taloudellinen toimeentuloni on riittävä Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Taloudellinen toimeentuloni on riittävä En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_3] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elämälläni on jokin tarkoitus Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elämälläni on jokin tarkoitus 7

14 2. Muuttujat En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_4] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Voin toteuttaa itseäni Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Voin toteuttaa itseäni En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_5] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Minulla on hyvät harrastusmahdollisuudet Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Minulla on hyvät harrastusmahdollisuudet 8

15 Q1_7 En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_6] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Koen kuuluvani johonkin yhteisöön Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Koen kuuluvani johonkin yhteisöön En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_7] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Voin nauttia luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Voin nauttia luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta 9

16 2. Muuttujat En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_8] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Arkielämä on hyvin hallinnassani Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Arkielämä on hyvin hallinnassani En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_9] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elämässäni on riittävästi vapautta Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elämässäni on riittävästi vapautta 10

17 Q1_11 En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_10] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Asun riittävän tilavasti Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Asun riittävän tilavasti En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_11] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Asuinympäristöni on viihtyisä Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Asuinympäristöni on viihtyisä 11

18 2. Muuttujat En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_12] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elinympäristöni on virikkeellinen Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Elinympäristöni on virikkeellinen En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_13] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Tarvitsemani palvelut ovat hyvin saatavilla Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Tarvitsemani palvelut ovat hyvin saatavilla 12

19 Q1_15 En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_14] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan tehdä mielekästä työtä Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan tehdä mielekästä työtä En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_15] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Työmatkani on helppo ja sujuva Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Työmatkani on helppo ja sujuva 13

20 2. Muuttujat En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_16] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Nautin kiireettömästä ja paineettomasta elämänrytmistä Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Nautin kiireettömästä ja paineettomasta elämänrytmistä En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_17] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan syödä puhdasta ja turvallista ruokaa Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan syödä puhdasta ja turvallista ruokaa 14

21 Q1_19 En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_18] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan osakseni riittävästi lähimmäisenrakkautta Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Saan osakseni riittävästi lähimmäisenrakkautta En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_19] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Koen voivani vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Koen voivani vaikuttaa itselleni tärkeisiin asioihin 15

22 2. Muuttujat En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q1_20] Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Mahdollisuuteni liikkua netissä ovat hyvät Monet asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyväksi koemme elämämme. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, jotta kokisit elämäsi hyväksi? Mahdollisuuteni liikkua netissä ovat hyvät En osaa sanoa Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei tärkeä [Q2_1] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Turvallisuuden tunne elämässäni Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Turvallisuuden tunne elämässäni 16

23 Q2_3 En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_2] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Taloudellinen toimeentuloni Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Taloudellinen toimeentuloni En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_3] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elämäni tarkoitus Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elämäni tarkoitus 17

24 2. Muuttujat En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_4] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Oman itseni toteuttaminen Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Oman itseni toteuttaminen En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_5] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Harrastusmahdollisuudet Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Harrastusmahdollisuudet 18

25 Q2_7 En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_6] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Johonkin yhteisöön kuulumiseni Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Johonkin yhteisöön kuulumiseni En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_7] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta nauttiminen Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta nauttiminen 19

26 2. Muuttujat En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_8] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Arkielämäni hallinta Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Arkielämäni hallinta En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_9] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Riittävä vapaus elämässäni Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Riittävä vapaus elämässäni 20

27 Q2_11 En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_10] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Asumisen tilavuus Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Asumisen tilavuus En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_11] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Asuinympäristöni viihtyisyys Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Asuinympäristöni viihtyisyys 21

28 2. Muuttujat En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_12] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elinympäristöni virikkeellisyys Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elinympäristöni virikkeellisyys En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_13] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Tarvitsemieni palveluiden saatavuus Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Tarvitsemieni palveluiden saatavuus 22

29 Q2_15 En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_14] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Tekemäni työn mielekkyys Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Tekemäni työn mielekkyys En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_15] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Työmatkani helppous ja sujuvuus Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Työmatkani helppous ja sujuvuus 23

30 2. Muuttujat En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_16] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elämänrytmin kiireettömyys ja paineettomuus Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Elämänrytmin kiireettömyys ja paineettomuus En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_17] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Mahdollisuus syödä puhdasta ja turvallista ruokaa Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Mahdollisuus syödä puhdasta ja turvallista ruokaa 24

31 Q2_19 En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_18] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Lähimmäisenrakkauden saaminen Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Lähimmäisenrakkauden saaminen En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_19] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Vaikutusmahdollisuudet itselleni tärkeisiin asioihin Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Vaikutusmahdollisuudet itselleni tärkeisiin asioihin 25

32 2. Muuttujat En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q2_20] Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Mahdollisuudet liikkua netissä Kuinka tyytyväinen olet seuraavien asioiden toteutumiseen kohdallasi tällä hetkellä? Mahdollisuudet liikkua netissä En osaa sanoa Tyytyväinen Jossain määrin tyytyväinen Tyytymätön [Q3_1] Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Asuminen kaupungissa Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt Asuminen kaupungissa 26

33 Q3_3 En osaa sanoa Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti Toteuttaa toiveeni melko huonosti Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti Toteuttaa toiveeni melko hyvin Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin [Q3_2] Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Asuminen maaseudulla Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt Asuminen maaseudulla En osaa sanoa Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti Toteuttaa toiveeni melko huonosti Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti Toteuttaa toiveeni melko hyvin Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin [Q3_3] Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Asuminen ajoittain ja vaihdellen kaupungissa ja maaseudulla Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt Asuminen ajoittain ja vaihdellen kaupungissa ja maaseudulla 27

34 2. Muuttujat En osaa sanoa Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti Toteuttaa toiveeni melko huonosti Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti Toteuttaa toiveeni melko hyvin Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin [Q3_4] Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Asuminen ympäristössä, joka on luonteeltaan kaupungin ja maaseudun väliltä Missä määrin arvelet seuraavien asumisen tapojen vastaavan toiveitasi hyvän elämän rakentumisesta? Vastaa riippumatta siitä, miten asut nyt Asuminen ympäristössä, joka on luonteeltaan kaupungin ja maaseudun väliltä En osaa sanoa Toteuttaa toiveeni erittäin huonosti Toteuttaa toiveeni melko huonosti Ei toteuta toiveitani hyvin eikä huonosti Toteuttaa toiveeni melko hyvin Toteuttaa toiveeni erittäin hyvin [Q4_1] Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? Metsäiset erämaat Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? 28

35 Q4_3 Metsäiset erämaat Kyllä Ei [Q4_2] Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? Haja-asutusalueet, joilla ei ole kunnallistekniikkaa Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? Haja-asutusalueet, joilla ei ole kunnallistekniikkaa Kyllä Ei [Q4_3] Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? Alueet, joilla luonnonmaisema on vallitsevana Puhutaan maaseudusta. Millaiset alueet ovat sinun käsityksesi mukaan maaseutua? Ovatko seuraavat alueet mielestäsi maaseutua? Alueet, joilla luonnonmaisema on vallitsevana 29

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 13 Pirjo Koberg SUOMALAINEN HYVINVOINTI TUTKIMUS HYVINVOINTIPALVELUJEN TILANTEESTA JA KANSALAISTEN HYVINVOINNISTA SOSIAALIBAROMETRIEN MUKAAN VUOSINA

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot