Free style -liikesarjakilpailun ohjeistus Tatu Iivanainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Free style -liikesarjakilpailun ohjeistus Tatu Iivanainen"

Transkriptio

1 Fr sty -iiksarjakipaiun ojistus Tatu Iivanainn

2 Tämä ojistus prustuu saksaaisn IR-tuomaridn Nuri M. Sirain tkmään tuomariojistuksn, jonka prustana on käyttty komissa disissä maaimanmstaruuskipaiuissa frsty-sarjojn tuomari annttuun kouutuksn. Tässä toisssa suomaaisssa vrsiossa (nsimmäinn jukaistu ) on korjattu kirjoitusviritä, päivittty pakoistn tkniikoidn pistytysojita WTF:n muuttunita ojita vastaaviksi ja isätty akrobaattistn iikkidn uokittu vaikustasouokittain. Viimist kom sivua ovat suoraan Nuri M. Sirain ojistukssta ottut pistomakkt. 1. Yistä Kipaiija saa vapaasti vaita, mistä koti kipaiuautta iiksarjansa aoittaa ja miin sn opttaa. Myös iiksarjan muoto on vapaa. Liiksarjan tkniikoidn tu koostua takwondotkniikoista ja akrobaattisista iikkistä. Liiksarjan tu sisätää suraavat askt: aktari sogi, bom sogi ja dwit kubi. Liiksarja saa sisätää uutoja (kiap) ja tömäytyksiä (jitt-ziggi), mutta n ivät o pakoisia. Esityksn pituus on skuntia. Liiksarjasityksn tu myös kuuua musiikkia sitn, ttä suoritus akaa musiikin akassa ja oppuu musiikin oppussa. Musiikki ja korografia ovat kipaiijan vapaasti vaittavissa kuitnkin sitn, ttivät n saa sisätää poiittista, sosiaaista tai uskonnoista sanomaa. Musiikin oisi suotavaa oa instrumntaaista, ts. i sisätää sanoitusta. Kipaiijan tu oa pukutunut WTF:n iiksarjakipaiupukuun tai WTF-maisn dobokiin. Esityksn akassa kipaiija tu siintymisau kipaiukoordinaattorin komnnosta ja suorittaa kumarrukst tutuomaristoa koti kipaiukoordinaattorin komntojn mukaan. Kipaiija ottaa auamansa vamiusasnnon kipaiukoordinaattorin komnnoa joon-bi, minkä jäkn suoritus akaa musiikin akassa. Kipaiijan tu opttaa suorituksnsa auamaansa optusasntoon musiikin oppussa. Tämän jäkn kipaiukoordinaattori komntaa kipaiija kumarruksn ja poistumisn kipaiuauta. Jokainn kipaiija sittää ydn iiksarjan. Yimmät ja aimmat tuomaripistt jättään pois askuista tavanomaistn iiksarjojn tapaan. Jos kada tai usammaa (mitaisijaa ovaa) kipaiijaa on suoritustn päätyttyä samat pistt, voittaja on s, joa on korkammat tknistn taitojn pistt. Jos näin i saada voittajaa svi, ottaan uomioon myös pois jättyt pistt. Jos dnkään i saada sijoituksia svi, tasapistissä ovat kipaiijat suorittavat iiksarjansa uudstaan. Suomssa kipaiaan kadssa sarjassa: yi 12-vuotiaat mit ja yi 12-vuotiaat naist. Kansainväississä kipaiuissa voi oa käytössä nmmän sarjoja, ks. uku Pistt Pistt jakautuvat katn osa-ausn: tknist taidot (tnia skis) ja siintyminn (prsntation). Yisö näyttään näidn kadn osa-aun kokonaispistt ja koko sityksn kokonaispistt. Tknistn pistidn maksimimäärä on 6,0. N pitävät sisäään jakatkniikoidn vaikustasopistt (0,0-5,0 pistttä) ja prustkniikoidn suorituspistt (0,0-1,0 pistttä) skä madoissti ttävät pistvännykst.

3 Esiintymispistidn maksimimäärä on 4,0. N pitävät sisäään pistt uovuudsta (0,0-1,0 pistttä), armoniasta (0,0-1,0 pistttä), nrgian imaisusta (0,0-1,0 pistttä) skä musiikista ja koragrafiasta (0,0-1,0 pistttä). 3. Tknist taidot Pakoist jakatkniikat arvostaan tknisn tason prusta. Jos tkniikka jää suorittamatta, anntaan siitä 0,0 pistttä. Suorittusta tkniikasta anntaan sn tknisn tason mukaan 0,1-0,6 pruspistttä sitn, ttä kskitason tkniikan pistt ovat 0,3-0,4 pistttä. Näidn isäksi anntaan 0,1-0,3 pistttä tkniikan vaikustason prusta. Suraavin tkniikoidn tu siintyä iiksarjassa tässä sittyssä järjstyksssä. Liikkt ovat n viisi pistuokkaa, joista jakatkniikoidn pistt koostuvat. Jos kipaiija suorittaa saman tkniikauokan usampaan krtaan arvostaan suorituksista vain paras. Poikkuksna on yppysivupotku, jossa arvostaan vain nsimmäinn suoritus. 1) Hyppysivupotkun korkus Hyppysivupotkun korkus arvioidaan kon aimman osan ja potkaisvan jaan jakaträn puoiväistä. Jaan tu suoristua väintään 80 %, jotta potku yväksytään. Potkukorkudt ovat suraavat: vartao 0,1 pistttä, kasvot 0,2 pistttä, kasvojn yi 0,3 pistttä. A vyötärön tuvasta potkusta i annta pistitä. Ennn potkua saa ottaa korkintaan viisi juoksuaskta. 2) Hyppytupotkujn ukumäärä Potkujn ukumäärä on ydn ypyn aikana ttävin tupotkujn ukumäärä. Potkujn tu osua vyötärön yäpuo, jotta n asktaan mukaan. Lisäksi potkaisvan jaan povn tu suoristua väintään 80 %:ssti, jotta potku asktaan. Lukumäärät ovat suraavat: kom potkua 0,1 pistttä, njä potkua 0,2 pistttä, viisi potkua 0,3 pistttä. A komn potkun kombinaatioista i annta pistitä. Ennn potkua saa ottaa korkintaan viisi juoksuaskta 3) Pyörätävän potkun pyörädysmäärä Pyörätävän potkun tu osua vyötärön yäpuo, jotta s pistyttään. Pyörädyssuunta on kipaiijan päätttävissä. Pyörädysmäärät ovat suraavat: º 0,1 pistttä, º 0,2 pistttä, yi 720º 0,3 pistttä. A 360º:n pyrätäviä potkuja i pistyttä. Ennn potkua saa ottaa korkintaan viisi juoksuaskta. Esimrkkjä pyörädysmääristä: yppytakakirtopotku 180º (i pistitä), takakauttayppykirto ( yrrä ) 360º. 4) Ottupotkukombinaation suoritustaso Ottupotkujn tu oa ottutyyiä ttyjä ja kuvastaa ottukipaiutianntta. Potkuja tu oa kombinaatiossa 3-5. Ennn potkujn suorittamista kipaiijan tu pomppia ottunomaissti 3-5 krtaa. Ottupotkukombinaation vaikustasopistt 0,1-0,3 kombinaation vaikustason mukaan. Vaikustaso i o riippuvainn siitä, onko potkuja kom, njä vai viisi. Kombinaatioidn vaikustasoja i o määritty, vaan pistytys on tuomarin arkinnan mukainn. A komn potkun kombinaatioita i pistyttä. Kombinaatiota i pistyttä, jos s on svästi päraistinn, simrkiksi kipaiija suorittaa osan kombinaatiosta poispäin kuvittissta vastustajasta. Kombinaatiota i pistyttä myöskään sioin, jos s on WTF:n ottusääntöjn vastainn sisätän simrkiksi potkuja vyön a. Mrkittävimpiä ovat nsimmäist kom potkua. Jos niidn aikana siintyy päraistisia tai ottusääntöjn vastaisia tkniikoita, kombinaatiota i pistyttä. Jos njäs tai viids potku on päraistinn tai ottusääntöjn vastainn, voidaan kombinaation katsoa oppunn niitä dtävään potkuun ja sitn pistyttää kombinaatio.

4 5) Akrobaattist iikkt Akrobaattisksi iikkksi asktaan yppypotku, joka tapatuu jonkinaisn akrobaattisn iikkn, simrkiksi votin, aikana. Kipaiijan tu oa potkun osumatkä kokonaan imassa, jotta tkniikka asktaan akrobaattisksi iikkksi. Akrobaattisia iikkitä i pistyttä, jos kipaiija koskttaa miä taansa ruumiinosaa maaan potkun osumatkä. Ennn akrobaattista iikttä saa ottaa korkintaan viisi juoksuaskta. Vaikustasopistt 0,1 saa suraavista akrobaattisista iikkistä: arabiaainn yppy, yikaato, puoivotti tn tai taaks, kärrynpyörä iman käsiä, ko vaakatasossa koko kirros pyörin. Vaikustasopistt 0,2 saa suraavista akrobaattisista iikkistä: votti taakspäin, arabiaaisn ypyn ja taakspäin votin ydistmä (potku votin aikana). Vaikustasopistt 0,3 saa suraavista akrobaattisista iikkistä: votti tnpäin, tnpäin votti 180º kirtä, ydistmä arabiaainn yppy + puoivotti taaks + taakspäin votti kirtä tai iman (potku votin aikana). Kipaiijan tu suorittaa dä mainitut tkniikat dä mainitussa järjstyksssä. Jos jokin tkniikka puuttuu väistä, tuomarit jättävät sn pistyttämättä. Jos kipaiija simrksiksi suorittaa iikkn 5 nsimmäisksi ja sn jäkn iikkt järjstykssä 1, 2, 3, 4, i iikttä 5 uomioida pistytyksssä, vaan ainoastaan 1-4. Jos kipaiija suorittaa saman tkniikan usamman kuin ydn krran iiksarjan aikana, vain nsimmäinn niistä uomioidaan pistytyksssä. Prustkniikoidn suorituspistissä (0,0-1,0 pistttä) arvioidaan kaikkin iiksarjan sisätämin tkniikoidn kokonaisuutta. Oivatko n tarkasti suoritttuja, muodostivatko n käytännöisiä ja tasapainoisia yökkäys-puoustuskokonaisuuksia, siirryttiinkö tkniikoidn väiä järkvästi jn. Ei siis yissti tknisn taidon yisvaikutma. Potkukorkutta i o rajoitttu. 4. Esiintyminn Esiintymistä arvioidaan priaattssa samaa tavaa kuin tavanomaisissa iiksarjoissakin. 1) Luovuus Luovuus on iiksarjan muodosta, musiikista, korografiasta ja tkniikoidn väisstä ytydstä koostuva kokonaisuus. Jos iiksarja koostuu omassa ovin iiksarjojn osista, sitä i katsota uovaksi. Hyvän uovuudn omaavan iiksarjan tu sisätää tkniikoita mommin puoin, käsiä ja jaoia, tn ja taaks skä joka suuntaan. 2) Harmonia Harmonia on musiikin, iiksarjan rytmin ja iikkidn sitoutumista toisiinsa. Tmmon vaitut ja tkniikoidn rytmitykst musiikkiin sopivina. Jokaisn musiikin iskuun i tarvits suorittaa tkniikkaa, mutta jos tkniikat ivät sovi musiikin iskuiin, armonia on uono. Lisäksi arvioidaan ngityksn, kasvoniikkidn ja tkniikoidn nopudn sopimista kokonaisuutn. 3) Enrgian imaisu Enrgian imaisua arvioidaan samaa tavaa kuin tavanomaisissakin iiksarjoissa. S siis sisätää mm. itsvarmuudn, katsn fokuksn, kasvonimt, tuntidn sittämisn, min kskittymisn, käytöstavat, asntn ja asun siistydn. 4) Musiikki ja korografia Tämä osa-au pitää sisäään musiikin ja korografian sopimisn iiksarjan sisätöön.

5 5. Pistvännykst Pistvännykst tdään tknistn taitojn pististä. Vännyksiä tu suraavista viristä: 0,3 pistttä jokaissta tkmättömästä pakoissta sisonnasta (ks. uku 1) 0,1 pistttä jokaissta yimääräisstä (>5) asksta nnn yppypotkuja 0,1 pistttä, jos nnn ottutkniikoita oi pomppuja ,3 pistttä, jos nnn ottutkniikoita oi pomppuja nmmän kuin 8. 0,3 pistttä, jos kipaiijan mommat jaat yittivät kipaiuaun rajan. 0,6 pistttä, jos kipaiija aoitti iiksarjan austa. Toissta kskytyksstä suoritus yätään. 0,1 pistttä jokaissta akavasta 5 skunnista, jos iiksarja ksti vämmän kuin 60 tai nmmän kuin 70 skuntia. Suoritus yätään, jos siinä i o musiikkia. Jos musiikki oppuu ri aikaa kuin iiksarja, ottaan s uomioon prsntationin arvostussa. 6. Muut sarjat (i käytössä Suomssa ainakaan toistaisksi) Kansainväisissä säännöissä kipaiusarjoja on sitsmän: a 17-vuotiaat naist, a 17-vuotiaat mit, yi 17-vuotiaat naist, yi 17-vuotiaat mit, a 17-vuotiaat parit, yi 17-vuotiaat parit ja skarymä. A 17-vuotiaita ovat vuotiaat, yi 17-vuotiaita 18-vuotiaat tai vanmmat kantrivuodn mukaan. Parin tu koostua ydstä mistä ja ydstä naissta. Skarymän (mixd tam) tu koostua kadsta naissta ja komsta mistä tai komsta naissta ja kadsta mistä. Skarymän jäsnt saavat oa minkä ikäisiä taansa (kuitnkin väintään 12-vuotiaita). Pari- ja rymäsarjoissa kaikkin parin tai rymän jäsntn tu suorittaa samat tkniikat suraavia poikkuksia: Kaikkin parin tai rymän jäsntn tu suorittaa yppysivupotku. Riittää, ttä yksi parin tai rymän jäsnistä suorittaa tknistn taitojn tkniikat 2-5 (ks. uku 3). Kaikkin parin tai rymän jäsntn i tarvits suorittaa tkniikoita samaan suuntaan. Pistvännys 0,3 pistttä tdään aina, kun joku parin tai rymän jäsnistä suorittaa yi kadn präkkäisn poomin (i noin ytn asksn matuvin tkniikoidn, yksi poom saa sisätää korkintaan viisi tkniikkaa) aikana ri tkniikoita kuin muut parin tai rymän jäsnt.

6 . -, ( + 7, 7 * Ê Ñ a m i_ m ^ b] f ` a d j ab f d ab ab b ^ g] f d a a _ u `! " " # $ % * /+- ) * ( & ' 8 Ñ 70 + * Ð * 5 Ï '0' 9 : ;< = A B C D ; E < F ; G : H I ; J I F K L M L H N M L O? ; E > F P Q R R S T U R V U R R S U T R W R X S Y Z [ Z B C A B C D ; E E > I ; J I F ; E A B C D ª «ª ± ² ³ Q U S U R R T U R V U R R S U T R W R X T U Y Z [ Z ¹ G ; : E º D ; E F ; E º D ; E» ; J I K L M L H N M L O? ; E > F P Q U S U R R T U R V U R R S U T R S X Y Z [ Z O C E J : À : Á : J? E F : J B > ;Á : º D ; E <» ; J I F K L M L H N M L O? ; E > F P Q U S U R R T U R V U R R S U T R [ S [ U  S X Z [ Z S Æ J? > ; J J > ;? E F ª «ª ± ² ³ Q U S U R R T U R V U R R S U T R [ U [ [ U É F ; J Ê? Á : C : E > F Ë O J > ; J ; À ;> Ì K N M L O? ; E > F P : > ;Á ;> Ì K N M L O? ; E > F P 9 C? E Ì K N M L O? ; E > F P Õ Ö D : F F ;? Õ E : < Ì K N M L O? ; E > F P B F ; J Ë =?? < D = Ì K N M L O? ; E > F P d a j ` i ]`b] `] t ] n s]àb p q i r] p q o n _ k ^ i ] g] ^` _ ` \]^ y q ` g] d ab b d xa j w v ^ v_ ` z { { } ~ } } ƒ ˆ Š Œ Š Ž ˆ ˆ Š Ž { Š Š Š ˆ { Š ˆ Ž ˆ { Ž Š Œ Š Ž Š Š Š Š { Š ˆ ˆ { Š Š { Ž ˆ Š { { Š Š Š Š Ž { Š Š ˆ Ž Š { š œ Ž ˆ Ž Š Ž ˆ ž Š Š Š Ÿ Š ˆ Ž Š ˆ { Š Š { Š ˆ } Š Š Š Š Š Ÿ Š ˆ Š Ž Ž Š Š Ÿ Š Š œ Ž ˆ } ˆ Š Œ Š Ž ˆ { Š ˆ Ž Š Š Š { Š Š Š ˆ Š Š { ˆ { Š ˆ Ž Š Š ˆ } z { { } ~ } } ƒ ˆ Š Œ Š Ž ˆ ˆ Š Ž { Š Š Š ˆ } ƒ µ z Ž ˆ } ˆ Š ˆ ˆ Ž ƒ z Ž ˆ ˆ z Ž ˆ ˆ { Š Š Š { Ž Š Ž ˆ Ž Œ Š Š Š Š } Š Š ˆ ˆ Š ˆ Š Š Š Š } z Ž ˆ Ž Š Ž ˆ ž Š Š Š Ÿ Š ˆ Ž Š ˆ { Š Š { Š ˆ } Š Š Š Š Š Ÿ Š ˆ Ž { Ž Ž Š Š Ÿ Š Š z Ž ˆ } z { { } ~ } } ƒ ˆ Š Œ Š Ž ˆ ˆ Š Ž { Š Ž { Š ƒ ¼ ½ ¾ ½ Ž { Œ Š Ž ˆ } ˆ Š ˆ ˆ Ž ƒ ¼ ½ ˆ ˆ ˆ Ž Š Š Š { { Ž Š Š Œ Š Ž Š ˆ Š Ÿ Š Š } } Œ Š Ž Š Š Œ Š Ž ˆ Ž Š Š ˆ Š Œ Ž Ž Š Š ˆ Š Ž ˆ Š } Š Š Š Š Š Ÿ Š ˆ Ž { Ž Ž Š Š Ÿ Š Š ˆ ˆ } z { { } ~ } } ƒ ˆ Š Ž ˆ ˆ Š Ž { Š Š Œ Š Š Ž Š } Š ˆ Š Œ Š ˆ Ž ˆ ˆ { Š Š { Š Š Š Ž Š Š Š Š ˆ Š Ž Š ƒ à µ ˆ } Š ˆ Š Œ Š ˆ ˆ { Š Š Š { ˆ Š š ˆ Š ˆ ˆ Ž ƒ ˆ Š Œ Š ˆ Ž ˆ Š Š Š Ä } ˆ Ž { Ž Š ƒ µ Š ˆ Š Š Š Ÿ Š ˆ Š Œ Š ˆ Ž ˆ } Ä Å ˆ z { { } ~ } } ƒ ˆ Š Œ Š Ž ˆ ˆ Š Ž { Š { Š Š Š { Ž Ž Ž ˆ } z Ž Ž ˆ { Š Ž Ž ˆ Š } } Ž { ˆ Ž Ž { ˆ ˆ { Š Ž ˆ ˆ Š Š Š { Ž Ž Š { } Ç Š Ž Š Ž Ž Ž ˆ Ž Ž Š { ˆ ˆ Š { š Š Š Š Š È ˆ Ž Š Š Ÿ Š Š { Š Š Š Ÿ Š ˆ z Ž Š Ž ˆ Œ Š Š ˆ Š Í Š ˆ Ž { ˆ Ž Š ˆ Ž Š ˆ Š { ˆ ˆ Š } Ç Ž Ž Š Ž Ž Š Š Ž { Š Ž Ž ˆ Š Š Š Ž Ž Ž { { Š Š ˆ Š Š Í Š ˆ Ž { Ž Ž Š } Î Ÿ Š Ž Ž { ˆ Ž Ž Š Ž } Š Š ˆ Š Š Š ˆ Š Š Ÿ Š Š Í Š ˆ } Š Ž Œ Š ˆ Ž Š Š ˆ Š Ž Ž { Š Œ Š Š Š Œ Š Š ˆ Š Í Š Š ˆ ˆ ˆ { Š Š { Ž ˆ Š Ž Œ Š Š Š Ž Š ˆ Ž Ž Œ Ž ˆ Ž Š Š Ò Š { ˆ Ž Š Ó Ž ˆ Ž { Œ Š Š ˆ Ô ˆ Ž Ž ˆ Š { Š Ž { Ž { Ž { Ž { Š Ž { Ž ˆ Ž Š { Š ˆ Î Ÿ Š ˆ ˆ Š Š Š Š Š Ò Š { ˆ Ž Š Š } } { Š Š Š Š ˆ Ž Ž Š Ÿ Š ˆ ˆ Š { Š Ž Š Ž Š Ž { Ž { Š z { Ž Ž Š ˆ Ž { Š Š Ž Š Š ˆ Š ˆ Ž Š Ø Ù Ú Û Ü Ý Ø Þ ß à á â ã Ù Ø Ù Ú Û Ü Ý Ø Þ ß ä ß Ý å æ ç Ý Ú Û Ü è ç Û Û é ê Þ ß Ü ß æ Ù Ú Ù ç Ø æ ë ì í ß î â Ý Ù ç Ø æ Ü

7 ! " " # $ % ï " ð $ % ð ñ ò ï " ó ñ ò ô õ ó ö " ð ï % ô õ ó ö " ð ø Ú æ î Ú Ù Ø Þ ù Ü Ù Ú æ Ý ß Ü Ü ç æ Ý ß ú ü ý Ø Þ Û î þ Ø Ø ÿ Ü Ú ß å Ú ÿ ê ç Ø æ Ü å ç ê Ü ë Ú è î Ú Þ ç á ß Ø ç ë ß Ø ÿ á ß Ø ç ë í ç Ù è â ã ç! " # $ % ÿ Ú æ î Ú Ù Ø Þ ù & Ø Ø Ù Ù ß Ý å æ ç ' â ß Ü ( ) * + +, - ) + +, ) " #, / $ " 2! " 1 # 3 " ÿ Ú æ î Ú Ù Ø Þ ù ã Ø â æ Ý ç æ " % 0 ) + + / % " )! " ) # 4 1 " ) 8 7 # Þ Ø Ü Ü ç æ Ù å ß ã Ø â æ î Ú Þ ù Û ç æ ß ç Ù å ã Ø Ù å & ß ß Ù ) " $ %, 2 : 9 2 :! " ) " 1 # þ Ú ç Þ Ú æ î ø ç ; ß î ß Ú ÿ î ç < ç Ü ç Ø æ Ü = ) " + # 0 1 >.! " #? ß Ü Ù Ú Þ Ù 5 4 : 5 1 ) > # ø â Ü ç Ý 4. í â Þ Ú Ù ç Ø æ Ø & Ý Ø æ Ù ß Ü Ù " / A " % õ õ ó ö " ð $ Y

8 T WT ž œ Ñ Ê ± ª Ñ þ Û ü å ñ ü no no no ù ù Û Û ü ü! " " # $ % B % ð õ % " % ð ö $ C D E F G H F I Ú è î Ú Þ ç á ß Ø ç ß Ø ÿ á ß Ø ç í ç Ù è â ã ç C D J G K L G M J G H F I V S SR WX V U ST Q R Ÿ S V ž š œ R T Ÿ S V ž š ó Y Z ï % [ " ± ª ª «µ ²³ ` ¹ º d ^» ¼ ½ ¾ f ¹ À Á `  à ] Ã Ä Å Æ Ç È ^ f d À É ê ½ ¾ ë ` _ ^» ¼ ½ ¾ f ¹» _ ^ f d à ] à f ¼ ½ ¾ Ä Å Æ Ç È ^ f d À É î _ Á ` f d ^» \ f À f \ f ï ] Ã Ä Å Æ Ç È ^ f d À É È ` _» ^ _ ¾ f ] ` b ` ø ` b ^» ] ^ f À ` ] ½ d ø ` \ f ¹ ï ] à À Ä Å Æ Ç È ^ f d À É i g ijk m i m i \ ] ^ _ ` a b b ^ ] d ^ f } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } y z ² { ² { } ~ ± } z z ± ~ ± ± } { ƒ } ² ª Ž ª ª z } ² } ± } } ª z ª ˆ z { { ± Œ ± ² ± ± } z ² { z z { } z z { { z { ~ } Š } { ± ~ ± } { ² ² { } z { { ± z ² ± } ~ Œ } ~ z { } ³ ª ± } ~ { ± } z Ê Ë Ì Í Î ü Ï Ë Ì Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Õ Ø ÙÚ Ø Ú Û Ô Ó Ü Û Ô Ó Ý Ó Ô Ü Û Ô Þ Õ ß Ú Ó Û Ü à á Þ Ý Ù ß Ö Ø Ùâ Ó ã ÙÚ ã ÙØ ä åæ ç ä åè Ý Û Ù ß Ø å Û â é Ü Õ Ú Ó Û Ò Ó Ô Ü Õ Ú Ó ì ü Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Õ Ø ÙÚ Ø Ú Û Ô Ó Ü Û Ô Ó Ý Ó Ô Ü Û Ô Þ Õ ß Ú Ó Û Ü æ Û í æ ü è ü í ü Ñ Ý Ú Õ Ý Ú Õ Ö ÙØ ÙØ ä åæ ç ä åè Ý Û Ù ß Ø å Ñ Ý Ú å Ñ Ý Ú å Ñ Ý Ú å ì ü ˆ ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Õ Ø ÙÚ Ø Ú Û Ô Ó Ü Û Ô Ó Ý Ó Ô Ü Û Ô Þ Õ ß Ú Ó Û Ü Ø Ý Ù ß æ ó ä ô í è ä ô õ ö ä ô ÙÚ ã Ø ò æ ó ä ô á Ý Û õ ö ä ô Õ ß â Û Ò Ó Ô ÙØ ä åæ ç ä åè Ý Û Ù ß Ø å á Ý á Ý Õ ß â í è ä ô õ ö ä ô Û Ò Ó Ô ì ü ñ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Õ Ø ÙÚ Ø Ú Û Ô Ó Ü Û Ô Ó Ý Ó Ô Ü Û Ô Þ Õ ß Ú Ó Û Ü æ ç í Û ú ü Ùâ å ý ÙÖ ÙÚ ã Ø Ú Û ß Ø Ó Ú á ÙÒ Ó Ø Ý Õ Ô Ô Ù ß Ö ã ÙÚ ã Ø ÙØ ä åæ ç ä åè Ý Û Ù ß Ø å Ó Ò Ó Ó Ò Ó Ó Ò Ó a ] _ ^ ë d ] ] d ^ f À ÿ ñ ü Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ó Õ Ø ÙÚ Ø Ú Û ü Ô ÿó ñ Ü Û Ô Ó Ý Ó Ô Ü Û Ô Þ Õ ß Ú Ó Û Ü Û ú ü Ùâ å ý ÙÖ Ä Å Æ Ç È ^ f d À É ã ÙÚ ã Õ Ú Ô Û Õ ÙÚ Õ Ú ÙÛ ß ú Ù ã ÙÚ ã Ø ÙØ ä åæ ç ä åè Ý Û Ù ß Ø å Ó Ò Ó Ó Ò Ó Ó Ò Ó À ] ^ ø ` ¾ ` f d À f Á È _ ] d ] ë b d Ä Å Æ Ç È ^ f d À É } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } : > ;Á ;> Ì K N M L O? ; E > F P } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } 9 C? E Ì K N M L O? ; E > F P } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } Õ Ö D : F F ;? : E : < Ì K N M L O? ; E > F P } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } B F ; J Ë =?? < D = Ì K N M L O? ; E > F P } } ~ } } ƒ } à } µ } ¼ } ¾ } } x ~ } \ ½ ë  d ^ d b À ] ^ _ ` o g ijp o g ijp v t q s u r ` ] º f ] b \ à b b À v t q s u r v w m i s È _ ` À ` f d d ^ f ` Á ½ ] d ^ f À Ä À ` ` ] º ` ] à b À d» ^ _ d º ` Á ` Á ½ ] d ^ f À É ^ d b \ ] ^ _ ` \ ½ ë d ^ d b À ] ^ _ `  ` Á ½ ] d ^ f À \ ] ^ _ ` N â î ß O Ü P Ú ÿ ß ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì N â î ß O Ü P Ú Ù ç Ø æ ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì á ç æ Ú Ù â Þ ß ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì Y

Scalar diffraction and vector diffraction using Fourier analysis. Yasuhiro Takaki. Tokyo University of Agriculture & Technology. Faculty of Technology

Scalar diffraction and vector diffraction using Fourier analysis. Yasuhiro Takaki. Tokyo University of Agriculture & Technology. Faculty of Technology Scalar diffraction and vector diffraction using Fourier analysis Yasuhiro Takaki Faculty of Technology Maxwell RCWA : F F I G G ; Maxwell! " # $ % & ' ( ) * +, -. / 0. 1 ' 2 3 $ 4 5 6 7 8 9, : ; < = >

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös ÊÓñîïëëñððòðïòððòðïñîðïê Ö«µ ÝÌó± ± ïòíòîðïé Ö«µ ²»² JULKISEN HALLINNON DIGITAALISEN TURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄN SIHTEERISTÖN (VAHTI-sihteeristö) JA ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Ê ±ª

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

1 (1) Lupatunnus: ML2017:0035 KUULUTUS. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla

1 (1) Lupatunnus: ML2017:0035 KUULUTUS. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla 1 (1) Lupatunnus 13.10.2017 ML2017:0035 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupa-alueen nimi: Lupatunnus:

Lisätiedot

À Ö Ö Ð Ù Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) = O(ÐÓ Ò) ÓÒ Ø Ð ÓÒ ØÖÙÓ ØÙÚ Ó ÐÐ Ò Ò ÙÒ Ø Ó Ó ÙÚ Ñ Ö ÓÒÓÒ ½ Ò (Ò) Ò ÒÖ ØÝ ÐÐ ÓÒ Ð ØØ Ú Ø Ð O( (Ò))º Ä Ù Å Ø Ø

À Ö Ö Ð Ù Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) = O(ÐÓ Ò) ÓÒ Ø Ð ÓÒ ØÖÙÓ ØÙÚ Ó ÐÐ Ò Ò ÙÒ Ø Ó Ó ÙÚ Ñ Ö ÓÒÓÒ ½ Ò (Ò) Ò ÒÖ ØÝ ÐÐ ÓÒ Ð ØØ Ú Ø Ð O( (Ò))º Ä Ù Å Ø Ø Ì ÔÙÑ ØØÓÑÙÙ Ì Ó Ø ÐÐÒ ÓÒ ÐÑ ÓØ ÓÚ Ø Ô Ö ØØ Ö Ø Ú ÑÙØØ Ó Ò Ö Ø Ù Ú Ø Ò Ò Ô Ð ÓÒ Ø Ø Ð ØØ Ö Ø Ù ÓÐ ÝØÒÒ ÐÚÓÐÐ Ò Òº Í ÑÑ Ø ÓÐ ØØ Ú Ø ØØ ÆȹØÝ ÐÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÚ Ø Ø ÔÙÑ ØØÓÑ ÒØÖ Ø Ð µ ÑÙØØ ØØ ÓÐ ØÓ Ø ØØÙº

Lisätiedot

Markkinointi on kuollut. Markkinoijan on seurattava perässä.

Markkinointi on kuollut. Markkinoijan on seurattava perässä. K Markkinointi on kuollut. Markkinoijan on seurattava perässä. 1 5 Agenda Kuka?!? 2. Muutama sana muutoksesta 3. Mainonta on rikki ja syy on markkinoijan 4. Miten tilanne korjataan? 5JuhaHalmesvaara Voitto

Lisätiedot

p q = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 + (z 1 z 2 ) 2. x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2

p q = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 + (z 1 z 2 ) 2. x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2 º ÅÓÒ ÙÐÓØØ Ø Ö ÒØ Ð Ð ÒØ º½ Â Ø ÙÚÙÙ Ó ØØ Ö Ú Ø Ø Ù Ò ÑÙÙØØÙ Ò ÙÒ Ø Ó Ò Ö ÒØ Ð Ð ÒØ ÐÑÔ Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò ÙÒ Ø Ó T(x, y, z.t) ÄÑÔ Ø Ð Ö ÒØØ ÐÑÓ ØØ Ñ Ò ÙÙÒØ Ò ÐÑÔ Ø Ð Ú ÚÓ Ñ ÑÑ Ò Ù Ò Ð ÐÑÔ Ø Ð Ö ÒØØ ½½ ÃÓÓÖ

Lisätiedot

FED G F H?> FCQ FCQ I EO ba` _^] 86 2 mlk * % $,, * Oheisessa kuvassa on eritelty dokumentin sisältö, koodaus, rakenne ja ulkoasu I HG CB LG KJ I H

FED G F H?> FCQ FCQ I EO ba` _^] 86 2 mlk * % $,, * Oheisessa kuvassa on eritelty dokumentin sisältö, koodaus, rakenne ja ulkoasu I HG CB LG KJ I H = rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1), 2) ja 3) (tai esitystapa) jotakin systemaattista ja yksikäsitteistä menetelmää käyttäen erusidea: yhden ja saman "tekstinpätkän"

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely

Kuvan piirto. Pelaaja. Maailman päivitys. Syötteen käsittely ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑ Ò Ö ÒÒ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ò Ø ÐРؽ ؾ Ø È Ð Ó ÐÑ Ò Ô ÖÙ Ö ÒÒ Ì ØÓ ÓÒ Ô Ð Ò ÝØ Ñ Ò ÓÒ Ñ ÐÐ Ó Ø Ò ÙÚ ØØ ÐÐ Ø Ñ ÐÑ Ø ÚÓ ÓÐÐ Ú Ò Ý Ò ÖØ Ò Ò Ð

Lisätiedot

edellyttää valintaa takaisinpanolla Aritmeettinen keskiarvo Jos, ½ Ò muodostavat satunnaisotoksen :n jakaumasta niin Otosvarianssi Ë ¾

edellyttää valintaa takaisinpanolla Aritmeettinen keskiarvo Jos, ½ Ò muodostavat satunnaisotoksen :n jakaumasta niin Otosvarianssi Ë ¾ ËØÙ ÓØÓ Ø Mitta-asteikot Nominaali- eli laatueroasteikko Ordinaali- eli järjestysasteikko Intervalli- eli välimatka-asteikko ( nolla mielivaltainen ) Suhdeasteikko ( nolla ei ole mielivaltainen ) Otos

Lisätiedot

Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð Ø ½ ¾ Ñ Ö Ú Ø Ö Ò Ñ Ò ÓÒ Ò ÚÙÓÖÓÚ ÙØÙ Ø

Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð Ø ½ ¾ Ñ Ö Ú Ø Ö Ò Ñ Ò ÓÒ Ò ÚÙÓÖÓÚ ÙØÙ Ø ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑÓ ÒÒ Ò ØÓÖ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ú Ø Ò Ô ÓÒ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ú Ð ÙÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ ÖÑ Ò ØÙØ ÑÙ ¹ Ð ØÓ ½ ¼¹ÐÙÚÙÐÐ Ù Ø Ó ÐÙ Ð ØÖÓÒ Ô Ð ºËº ÓÙ Ð

Lisätiedot

Å Ø Ñ ØØ ¹ÙÓÒÒÓÒØ Ø Ò Ò Ì Ö ØØ Ö ÙØ ÓÖ Á Å Ö Ò Ò ÌÝ Ò Ò Ñ Ö Ø Ø Ø Ø Ì Ø Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ Ø Ò ØÓ Ò ËÖ ÔØ ¹Ô Ó Ñ ÇÔÔ Ò ÄÖÓÑÒ ËÙ Ø Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ ÌÝ Ò Ö Ø Ø ÖØ

Å Ø Ñ ØØ ¹ÙÓÒÒÓÒØ Ø Ò Ò Ì Ö ØØ Ö ÙØ ÓÖ Á Å Ö Ò Ò ÌÝ Ò Ò Ñ Ö Ø Ø Ø Ø Ì Ø Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ Ø Ò ØÓ Ò ËÖ ÔØ ¹Ô Ó Ñ ÇÔÔ Ò ÄÖÓÑÒ ËÙ Ø Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ ÌÝ Ò Ö Ø Ø ÖØ Ò ËÖ ÔØ ¹Ô Ó Ñ Á Å Ö Ò Ò À Ò ½½º º¾¼¼ Ç Ñ ØÓØÙÓØ ÒØÓ Ø ØÓ ÓÒ Ô Ø ¹ Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ Ø Ò ØÓ Å Ø Ñ ØØ ¹ÙÓÒÒÓÒØ Ø Ò Ò Ì Ö ØØ Ö ÙØ ÓÖ Á Å Ö Ò Ò ÌÝ Ò Ò Ñ Ö Ø Ø Ø Ø Ì Ø Ì ØÓ Ò ØØ ÝØ Ø Ò

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri

Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Kuopion kaupunki Selvitys 1 (6) Tietosuojaseloste / Hellewin opiskelija- ja henkilöstörekisteri Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

ÈÖÓ Ð Ø Ø ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÈÖÓ Ð Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Å ÓÒ ÖÒÐ Ò Ò Ô Ø ÖÑ Ò Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ó Ô Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÐØ ÙØ ÙØ Ò ÓÐ ÓÒ ØØÓ ¹ Ð º ÂÓ Ò Å Ò Ö Ò Ý

ÈÖÓ Ð Ø Ø ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ø ÅÖ Ø ÐÑ ÈÖÓ Ð Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Å ÓÒ ÖÒÐ Ò Ò Ô Ø ÖÑ Ò Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ó Ô Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÐØ ÙØ ÙØ Ò ÓÐ ÓÒ ØØÓ ¹ Ð º ÂÓ Ò Å Ò Ö Ò Ý ÈÖÓ Ð Ø Ø Ð ÓÖ ØÑ Ø Î Ñ Ø ÐÐÒ ÔÖÓ Ð Ø Ð ÓÖ ØÑ º ÌÐÐ Ð ÓÖ ØÑ ÖÚ Ø Ò Ø Ø ØÒ ÓÐ Ó ØÙÐÓ Ò ÑÙ Ò Ö Ù ÙØ Òº ÖÓÒ Ô Ø ÖÑ Ò Ñ Ò ÓÒ ØØ ÒÝØ Ø Ö Ø ÐÐ ÖÓ Ú Ò Ð ÒØ ØÓ Ø Ø Ò ÙÙ ÐÐ ÖÚ Ù ÐÐ Ø ÖÚ ØØ º Ä ÓÒ Ö ØØ Ø ØÓ ÒÒ ÝÝ

Lisätiedot

Koska ovat negatiiviset. Keskihajontoja ei pystytä laskemaan mutta pätee ¾.

Koska ovat negatiiviset. Keskihajontoja ei pystytä laskemaan mutta pätee ¾. 24.11.2006 1. Oletetaan, että kaksiulotteinen satunnaismuuttuja µ noudattaa kaksiulotteista normaalijakaumaa. Oletetaan lisäksi, että satunnaismuuttujan regressiofunktio satunnaismuuttujan suhteen on ݵ

Lisätiedot

el. konsentraatio p puolella : n p = N c e (E cp E F ) el. konsentraatio n puolella : n n = N c e (E cn E F ) n n n p = e (Ecp Ecn) V 0 = kt q ln (

el. konsentraatio p puolella : n p = N c e (E cp E F ) el. konsentraatio n puolella : n n = N c e (E cn E F ) n n n p = e (Ecp Ecn) V 0 = kt q ln ( ÈÙÓÐ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØØ Ò Ô ÖÙ Ø Ø À Ì Øº ½º È ÖÖ ÔÒ¹ÔÙÓÐ Ó Ð ØÓ Ò Ò Ö ÚÝ Ñ ÐÐ ÙÒ ÙÐ Ó Ò Ò ÒØØ ÓÒ ÒÓÐÐ º ÂÓ ÓÒØ Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò V 0 Ý ØÐ µ ÃÙÚ Ò ÚÙÐÐ µ Ù ÓÚ ÖØ Ý ØÐ Ø Ô¹ Ò¹ØÝÝÔ Ø Ò Ñ Ø Ö Ð Ò Ò Ö Ø ÓØ Ô¹ÔÙÓÐ ÐÐ ÙÙÖ

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ : Æ Ê ÙÒ Ø Óº Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø ËÈ ( (Ò)) ÆËÈ ( (Ò)) ÑÖ Ø ÐÐÒ ÙÖ Ú Ø ËÈ ( (Ò)) ÓÒ Ò Ò ÐØ Ò Ä ÓÙ Ó ÓØ ÚÓ Ò ØÙÒÒ Ø Ø

Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ : Æ Ê ÙÒ Ø Óº Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÐÙÓ Ø ËÈ ( (Ò)) ÆËÈ ( (Ò)) ÑÖ Ø ÐÐÒ ÙÖ Ú Ø ËÈ ( (Ò)) ÓÒ Ò Ò ÐØ Ò Ä ÓÙ Ó ÓØ ÚÓ Ò ØÙÒÒ Ø Ø Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ Á ÅÖ Ø ÐÑ ÇÐ ÓÓÒ Å Ø ÖÑ Ò Ø Ò Ò ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ó ÔÝ ØÝÝ ÐÐ Ý ØØ Ðк Å Ò Ø Ð Ú Ø ÚÙÙ ÓÒ ÙÒ Ø Ó : Æ Æ Ñ (Ò) ÓÒ Å Ò Ð Ñ Ò ÑÙ Ø Ô Ó Ò Ñ Ñ ÐÙ ÙÑÖ ÙÒ Ø Ö Ø ÐÐ Ò Ò Ò Ô ØÙ Ý ØØ Øº ÂÓ Å Ò Ø Ð Ú Ø ÑÙ ÓÒ

Lisätiedot

Symmetriatasot. y x. Lämmittimet

Symmetriatasot. y x. Lämmittimet Ì Ò ÐÐ Ò Ò ÓÖ ÓÙÐÙ ¹ÖÝ ÑĐ» ËÓÚ ÐÐ ØÙÒ Ø ÖÑÓ ÝÒ Ñ Ò Ð ÓÖ ØÓÖ Ó ÅÍÁËÌÁÇ ÆÓ»Ì ÊÅǹ ¹¾¼¼¼ ÔÚÑ ½¼º Ñ Ð ÙÙØ ¾¼¼¼ ÇÌËÁÃÃÇ Ø Ú ÒعØÙÐÓ ÐÑ Ð ØØ Ò ¹Ñ ÐÐ ÒÒÙ Ò ÖØ Ø ØÙØ ØÙÐÓ ÐÑ Ð Ø Ñ ÐÐ Ø Ä ÌÁ ̵ ÂÙ Ú Ó Ð ¹ÂÙÙ Ð

Lisätiedot

M Pv + q = 0, M = EIκ = EIv, (EIv ) + Pv = q. v(x) = Asin kx + B cos kx + Cx + D + v p. P kr = π2 EI L n

M Pv + q = 0, M = EIκ = EIv, (EIv ) + Pv = q. v(x) = Asin kx + B cos kx + Cx + D + v p. P kr = π2 EI L n ÄÙ Ù ½ ËØ Ð Ù Ú Ó Ó ÐÑ ½º½ ÈÙÖ Ø ØØÙ Ø ÚÙØ ØØÙ ÙÚ Ì Ô ÒÓ ÓØ Q v + q =, M = Q, ½º½µ ÑÑÓ ÐÐ ÙÚ ÐÐ M v + q =, M = EIκ = EIv, (EIv ) + v = q. ½º¾µ ½º µ ½º µ EI = Ú Ó ÆÙÖ Ù ÚÓ Ñ v (4) + k v = q EI, k = EI,

Lisätiedot

T 2. f T (x)e i2π k T x dx. c k e i2π k T x = x dx. c k e i2π k T x = k Z. f T (x) =

T 2. f T (x)e i2π k T x dx. c k e i2π k T x = x dx. c k e i2π k T x = k Z. f T (x) = º ÓÙÖÖ¹ÑÙÙÒÒÓ ÓÙÖÖ Ò ÒØÖÐ Ð Ù ¹ ÓÐÐ Ò ÙÒ Ø ÓÒ f(x) PC(R) º½ ÓÙÖÖ¹ Ò ÐÝÝ º ÒÐ Òµ ÅÖ Ø ÐÐÒ T ¹ ÓÐÐ Ò Ò ÙÒ Ø Ó f T (x) = f(x), T 2 < x < T 2, ÃÓÑÔÐ Ò Ò ÓÙÖÖ¹ÖÖÓ Ò c k = 1 T T 2 T 2 f T (x)e i2π k T x dx.

Lisätiedot

ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº Ó Ñ ÐÐ ÒÒ Ø Ò ½¼ Ü ½¼ Ñ ÐÙ ½¼ Ñ Ø Ö Ù

ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº Ó Ñ ÐÐ ÒÒ Ø Ò ½¼ Ü ½¼ Ñ ÐÙ ½¼ Ñ Ø Ö Ù ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò ÍÐ ÓØ ÐÓ Ò Ô ÖØÓ ÃÙÒ Ô ÖÖ ØÒ Ð Ó ÙÐ ÓÒ ÝÑ ÓÒ Ò ØØ Ú Ñ ÐÐ Ñ ØÓ Ø ØÝÝÔ ÐÐ Ø Ú Ò Ð Ò ÙÙÖ ÓÚ ÐØÙ Ò Ö Ð Ò Ô ÖØÑ Ò Ñº

Lisätiedot

J fihu. oitus, :?'! Matemaattinen Analyysi. D:at-btp+ctp', R2 Ti. tç16. dpldt : a(q" - q) + þ(p" - p) (1) pt(t) ' viikko 47.

J fihu. oitus, :?'! Matemaattinen Analyysi. D:at-btp+ctp', R2 Ti. tç16. dpldt : a(q - q) + þ(p - p) (1) pt(t) ' viikko 47. Vsn yps, syksy 207 / ORMS00 Memnen Anyys J fhu.us, vkk 47 R T R2 T 2-4 6 F426 F426 s.2. s.2.. Os, eä fun fn /- OTæ Tyn s kehyskeskuksen n # - u-, _D2 _f"- 3'- * - fø- 5 b Men mn emä summs pää ske, eä sdn

Lisätiedot

Jos nyt on saatu havaintoarvot Ü ½ Ü Ò niin suurimman uskottavuuden

Jos nyt on saatu havaintoarvot Ü ½ Ü Ò niin suurimman uskottavuuden 1.12.2006 1. Satunnaisjakauman tiheysfunktio on Ü µ Üe Ü, kun Ü ja kun Ü. Määritä parametrin estimaattori momenttimenetelmällä ja suurimman uskottavuuden menetelmällä. Ratkaisu: Jotta kyseessä todella

Lisätiedot

Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI

Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset 2015 TUTKIMUSRAPORTTI 31.3.2016 TILAAJA Invalidisäätiö Orton TILAAJAN EDUSTAJA Juha-Pekka Halmeenmäki, toimitusjohtaja OHJAUSRYHMÄ Teija Tiitinen,

Lisätiedot

Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç ÐÑ ØÓ Ò ÑÓ ÙÐ Ö Ó ÒØ ½ ÄÔ Ð Ú Ø ÓÑ Ò ÙÙ Ø Ô Ø Ó ÐÑÓ ÒØ Ô Ø º½ Ä ØÓ Ó Ø Ð ØÓ Ó Ø ÑÖ ØØ ÐÝØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾

Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç ÐÑ ØÓ Ò ÑÓ ÙÐ Ö Ó ÒØ ½ ÄÔ Ð Ú Ø ÓÑ Ò ÙÙ Ø Ô Ø Ó ÐÑÓ ÒØ Ô Ø º½ Ä ØÓ Ó Ø Ð ØÓ Ó Ø ÑÖ ØØ ÐÝØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ô Ø Ó ÐÑÓ ÒØ ÐÔ Ð Ú Ò ÓÑ Ò ÙÙ Ò ÑÓ ÙÐ ¹ Ö Ó ÒØ Ì ÑÓ ÌÙÓÑ Ò Ò À Ð Ò ½º º¾¼¼ Ë Ñ Ò Ö Ø ÐÑ À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç ÐÑ ØÓ Ò ÑÓ ÙÐ Ö Ó ÒØ ½ ÄÔ Ð Ú Ø ÓÑ Ò ÙÙ Ø Ô Ø Ó ÐÑÓ

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

Ë Ò Ö Û Ã Ò ½½ ¼¾ ÇÒ Ö Ä ÓØ ¼ ¼ ¼ ÔÖ Ð ¾¼¼¼

Ë Ò Ö Û Ã Ò ½½ ¼¾ ÇÒ Ö Ä ÓØ ¼ ¼ ¼ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ Ë Ò Ö Û Ã Ò ½½ ¼¾ ÇÒ Ö Ä ÓØ ¼ ¼ ¼ ÔÖ Ð ¾¼¼¼ ÓÒØ ÒØ ½ Í Ö ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÓÑÑ Ò Ä Ò ÇÔØ ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Lisätiedot

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta)

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta) ämmönsiirto um 4..3 ämmönsiirto (i tnttialutta) rminologiaa ämpötila on suur, joka kuvaa, mitn kuuma jokin sin tai ain on. ämpötilaa (lat. tmpratura) mitataan SI-järjstlmässä klvinillä (K) tai clsiusastilla

Lisätiedot

CD-SOITIN FM-HERÄTYSKELLOLLA JA PLL-RADIOLLA SEKÄ BLUETOOTH-TOIMINNOLLA

CD-SOITIN FM-HERÄTYSKELLOLLA JA PLL-RADIOLLA SEKÄ BLUETOOTH-TOIMINNOLLA CD-SOITIN FM-HERÄTYSKELLOLLA JA PLL-RADIOLLA SEKÄ BLUETOOTH-TOIMINNOLLA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ, LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muista säilyttää vihkonen tulevia tarpeita varten. ! " #

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa

NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa Pakinaisen luovutettava lomarakennuspaikka . Kiinteistö 529-528-1-102 Piippumäki, Pakinainen NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka Pakinaisten saaressa NAANTALIN KAUPUNKI Myytävä lomarakennuspaikka

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen S55.3 SÄHKÖTKNKKA.. Kimmo Silvonn Tntti: thtävät,3,5,7,9. väliko: thtävät,,3,4,5. väliko: thtävät 6,7,8,9, Oltko muistanut vastata palautkyslyyn Voit täyttää lomakkn nyt.. Lask virta. = = 3 =Ω, J =3A,

Lisätiedot

1 0/.-,+ 1 Johdanto Problem-solving Realization Conceptualisation Solution Problem Analysis Design Implement. Validation Deployment Req. Development C

1 0/.-,+ 1 Johdanto Problem-solving Realization Conceptualisation Solution Problem Analysis Design Implement. Validation Deployment Req. Development C & % $! ) ( % & % & & * 1 Johdanto $ ' Isojen sovellusten osalta poikkeuksetta ryhmätyötä, joka edellyttää ja ( # " " # ( " Koska hypermedian tekeminen vaatii usean erityyppisen asian osaamista, hypermediatiimissä

Lisätiedot

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö ÝÚ ÝÑ Ô Ú ÖÚÓ Ò ÖÚÓ Ø Ð Ä Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ã Ö Ì ÑÓÒ Ò À Ð Ò º º¾¼¼ Ç ÐÑ ØÓØÙÓØ ÒØÓ Ø ØÓ ÓÒ Ô Ð Ø ¹ Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ

Lisätiedot

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of a SAWO sauna heater. Please read the manual carefully before

Lisätiedot

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI 67 7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI Optisen systeemin peruspisteet saadaan systeemimatriisista. Käytetään seuraavan kuvan merkintöjä: Kuvassa sisäänmenotaso on ensimmäisen linssin ensimmäisessä pinnassa eli

Lisätiedot

È Ú Ö Ù ÆÈ ÁÁ Ë ÑÓ Ò Ó Ò Ý ÝÑÝ ÚÙØ ØØ Ò ØÝ Ø ÙÒ ËØ Ô Ò ÓÓ Ä ÓÒ Ä Ú Ò ØØ Ð ÚØ ÆȹØÝ ÐÐ ÝÝ Ò ØØ Òº µ º Ù Ø ÙÙØ ¾¼¼ ¾»

È Ú Ö Ù ÆÈ ÁÁ Ë ÑÓ Ò Ó Ò Ý ÝÑÝ ÚÙØ ØØ Ò ØÝ Ø ÙÒ ËØ Ô Ò ÓÓ Ä ÓÒ Ä Ú Ò ØØ Ð ÚØ ÆȹØÝ ÐÐ ÝÝ Ò ØØ Òº µ º Ù Ø ÙÙØ ¾¼¼ ¾» È Ú Ö Ù ÆÈ Á à РÐÙÓ Ø È ÆÈ ÒÝØØÚØ ØÝ Ò Ö Ð ÐØ Ë ÐÚ Ø È ÆȺ µ È ÓÒ Ð ÐÙÓ Ó Ð ÓÒ ÙÙÐÙÑ Ò Ò Ð Ò ÚÓ Ò Ö Ø Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÐÐ ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ ÐÐ º µ ÆÈ ÓÒ Ð ÐÙÓ Ó Ð ÓÒ ÙÙÐÙÑ Ò Ò Ð Ò ÚÓ Ò Ú Ö Ó ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ð ÓÒ

Lisätiedot

Otosavaruus ja todennäköisyys Otosavaruus Ë on joukko, jonka alkiot ovat kokeen tulokset Tapahtuma on otosavaruuden osajoukko

Otosavaruus ja todennäköisyys Otosavaruus Ë on joukko, jonka alkiot ovat kokeen tulokset Tapahtuma on otosavaruuden osajoukko ÌÓÒÒĐĐÓ ÝÝ ÔÖÙ ØØ Naiiveja määritelmiä Suhteellinen frekvenssi kun ilmiö toistuu Jos tehdas on valmistanut 1000000 kpl erästä tuotetta, joista 5013 ovat viallisia, niin todennäköisyys, että tuote on viallinen

Lisätiedot

joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja.

joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. ÄÙ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒ Ô ÖÙ Ö Tehtäviä on kahdella sivulla; kuusi ensimmäistä tehtävää on monivalintatehtäviä, joissa on 0 4 oikeata vastausta. Laskimet eivät ole sallittuja. 1. Kauppias on ostanut

Lisätiedot

Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç Å ÓÐ ÓØ ØÓ ÒØ Ø Ò Ö ¾ ¾º½ ÇÅ ÓÐ ÓÑ ÐÐ Ç Ä ÓÐ ÓÒÑÖ ØÝ Ð º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÉÄ ÓÐ Ó Ý ÐÝ Ð º º º º º º º º º º º º

Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç Å ÓÐ ÓØ ØÓ ÒØ Ø Ò Ö ¾ ¾º½ ÇÅ ÓÐ ÓÑ ÐÐ Ç Ä ÓÐ ÓÒÑÖ ØÝ Ð º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÇÉÄ ÓÐ Ó Ý ÐÝ Ð º º º º º º º º º º º º ÝÚ ÝÑ Ô Ú ÖÚÓ Ò ÖÚÓ Ø Ð ÇÐ ÓÔÓ Ø Ø ØÓÑ ÐÐ Ø Ø ØÓ ÒÒ Ò ÐÐ ÒØ Ö Ø ÐÑ ÖØÓ ÖÐÙÒ À Ð Ò ¾ º½¼º¾¼¼ À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Ç Å ÓÐ ÓØ ØÓ ÒØ Ø Ò Ö ¾ ¾º½ ÇÅ ÓÐ ÓÑ ÐÐ Ç Ä ÓÐ ÓÒÑÖ

Lisätiedot

Referenced. Object. StateSet. Node. Geode

Referenced. Object. StateSet. Node. Geode ÇÔ ÒË Ò Ö Ô ¹Ó Ø Ì ÑÓºÌÓ Ú Ò ÒØѺ Ùغ ÌÑ Ó ÙÑ ÒØØ ÓÒ ØÝ Ò Ø Ô Ú Ø ØÒ Ø ÖÔ Ò ÑÙ Òº ½ Ø ÇÔ ÒË Ò Ö Ô ÇË µ ÓÒ ÇÔ Ò Ä Ò Ô Ö ÒÒ ØØÙ ¹ÙÓ Ö¹ ØÓ Ó ÓÒ Ú Ô Ø Ø Ú Ó ØÓ Ñ ÑÓÒ ÝÑÔÖ Ø º ÇË Ó¹ ÙÑ ÒØÓ ØÙ ÓÜÝ Ò¹Ó Ñ ØÓÒ

Lisätiedot

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 10 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri 0 Thtävin ratkaisut Kustannusosakyhtiö Otava päivittty 9..08 Kokoavia thtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. a) Kirjoittaan kskiarvoll lausk :n avulla ja ratkaistaan yhtälöstä. π 4 π 4π :4 π 4 a b

Lisätiedot

Jos nollahypoteesi pitää paikkansa on F-testisuuren jakautunut Fisherin F-jakauman mukaan

Jos nollahypoteesi pitää paikkansa on F-testisuuren jakautunut Fisherin F-jakauman mukaan 17.11.2006 1. Kahdesta kohteesta (A ja K) kerättiin maanäytteitä ja näistä mitattiin SiO -pitoisuus. Tulokset (otoskoot ja otosten tunnusluvut): A K 10 16 Ü 64.94 57.06 9.0 7.29 Oletetaan mittaustulosten

Lisätiedot

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of a SAWO sauna heater. Please read the manual carefully before

Lisätiedot

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006)

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) Salausmenetelmät Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA 3. Kongruenssit à 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi Määritelmä 3.1 Kaksi lukua a ja b ovat keskenään kongruentteja (tai

Lisätiedot

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Onnittelut loistavasta SAWO kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of a SAWO sauna heater. Please read the manual carefully before

Lisätiedot

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö

À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç ØÓ ÙÐØ Ø»Ë Ø ÓÒ ÙÐØÝ Ä ØÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ô ÖØÑ ÒØ Å Ø Ñ ØØ ¹ÐÙÓÒÒÓÒØ Ø ÐÐ Ò Ò Ì Ö ÁÖÖÐ Ø Ò Ò ¹ Ö ÑÓÓØØÓÖ Â ÒÒ Ä Ù Ö Ò Ò À Ð Ò ¾ º º¾¼¼ Ç ÐÑ ØÓØÙÓØ ÒØÓ Ø ØÓ ÓÒ Ô Ð Ø Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ À ÄËÁÆ ÇÊË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç À ÄËÁÆÃÁ Ì ÙÒØ»Ç

Lisätiedot

Kera osayleiskaava, luonnos

Kera osayleiskaava, luonnos Kera osayleiskaava, luonnos LIITTEET Liite 1 Ortokuva v.2011 Liite 2 Opaskartta v.2013 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Espoon kaupungin maanomistus Rakennuskieltoalue Kiinteistörajat Liite 6 Pyöräilyn tavoiteverkko

Lisätiedot

E.M.S. filosofia Väli 1. Syväkaivopumput, DX Väli 2. Upotettavat avokaivopumput, UPI Väli 3. JET-pumput Väli 4. Keskipakopumput Väli 5

E.M.S. filosofia Väli 1. Syväkaivopumput, DX Väli 2. Upotettavat avokaivopumput, UPI Väli 3. JET-pumput Väli 4. Keskipakopumput Väli 5 Sisältö E.M.S. filosofia Väli 1 Syväkaivopumput, DX Väli 2 Upotettavat avokaivopumput, UPI Väli 3 JET-pumput Väli 4 Keskipakopumput Väli 5 Tyhjennyspumput Väli 6 Painesäiliöt Väli 7 Sähkövarusteet, Lämpökaapelit

Lisätiedot

on ØØÔ»» ÙÖ¹Û ºÓÖ Trends in Information Processing, Dombai, Russian Federation, May 16 20, 2017, published at

on ØØÔ»» ÙÖ¹Û ºÓÖ Trends in Information Processing, Dombai, Russian Federation, May 16 20, 2017, published at Ì È͹ÇÖ ÒØ ÌÖ Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Å Ø Ó Ó Ò Ò Ø Ê Ñ Ò Ö ÎÐ Ñ Ö ÎÓÖÓÒ Ò ÚкÚÓÖÓÒ ÒÖ ÜÔ Ö ºÓÑ Ò Ö Ý Å Ð ÓÚ Ñ Ð ÓÚÒ ØÙºÖÙ Ð Ý Ë ÓÐ Ú ºÛ ÓÐ Ú Ñ ÐºÓÑ ÐÑ Ö Þ ÖÓÚ ÐÑ Ö º Þ ÖÓÚ Ñ ÐºÖÙ ÆÓÖØ ¹ Ù Ù Ö Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÁÒ

Lisätiedot

Ð ØÖÓÒ Ø Ñ ÙÚÐ Ò Ø Ì ÑÙ Ê ÒØ ¹ Ó À Ð Ò ¾ º ÐÓ ÙÙØ ½ Ë Ò ÙÔ Ò ÝÒÒ Ò Ñ Ò Ö À ÄËÁÆ ÁÆ ÄÁÇÈÁËÌÇ Ì ØÓ Ò ØØ ÐÝØ Ø Ò Ð ØÓ Ë ÐØ ½ ÂÓ ÒØÓ ½ ¾ Å Ù Ö Ø ÐÑØ ¾ ¾º½ ÆÝ Ý Ø Ñ Ù Ö Ø ÐÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º

Lisätiedot

{ 2v + 2h + m = 8 v + 3h + m = 7,5 2v + 3m = 7, mistä laskemmalla yhtälöt puolittain yhteen saadaan 5v + 5h + 5m = 22,5 v +

{ 2v + 2h + m = 8 v + 3h + m = 7,5 2v + 3m = 7, mistä laskemmalla yhtälöt puolittain yhteen saadaan 5v + 5h + 5m = 22,5 v + 9. 0. ÄÙ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø ÐÔ ÐÙÒ Ð Ù ÐÔ ÐÙÒ Ö Ø ÙØ 009 È ÖÙ Ö P. Olkoon vadelmien hinta v e, herukoiden h e ja mustikoiden m e rasialta. Oletukset voidaan tällöin kirjoittaa yhtälöryhmäksi v + h + m = 8 v +

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA

JÄRVI-POHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA JÄRVIPOHJANMAAN KESÄ 2015 TAPAHTUMIA Alajärvi Soini Vimpeli ß < ª»² Ë ³ «²»«ª ² < ª

Lisätiedot

SAVONIA SUPER SAVONIA V12 SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER

SAVONIA SUPER SAVONIA V12 SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER SAVONIA SAVONIA SAVONIA V12 SAV-90N SAV-105N SAV-120N SAV-150N SAV-180NV12 SAV-210NV12 SAV-240NV12 SAV-180N Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttohjeisiin huolellisesti ennen käyttnottoa.

Lisätiedot

Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ ¾º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ ¾º º¾¼¼ ½»

Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ ¾º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ ¾º º¾¼¼ ½» Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ ¾º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ ¾º º¾¼¼ ½» ÃÙÖ Ò ÐØ Ø ÐØÙ ÐØ ½ ¾ Î Ø ÚÙÙ Ò Ñ ØØ Ñ Ò Ò ÄÙÓ È ÄÙÓ ÆÈ ÆȹØÝ ÐÐ ÝÝ ÆȹØÝ ÐÐ ÔÖÓ Ð ÑÓ Ì Ð Ú Ø ÚÙÙ ÄÙÓ ÈËÈ Ë Ú Ø Ò Ð Ù Ñ Ö ÈËÈ ¹ØÝ ÐÐ Ø

Lisätiedot

SAVONIA SAV-90NB SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER

SAVONIA SAV-90NB SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER SAVONIA Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of SAWO sauna heater. Please read the manual carefully before

Lisätiedot

Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ º º¾¼¼ ½»

Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ º º¾¼¼ ½» Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙ٠̺ à ÖÚ º º¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ Ä ÒÒ Ò Ú Ø ÚÙÙ º º¾¼¼ ½» Î Ø ÚÙÙ Ò Ñ ØØ Ñ Ò Ò Ì Ö Ø ÐÐ Ò ÓØ Ò ÐØ º Å Ø Ò Ô Ð ÓÒ ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ ÙÐÙØØ ØÙÒÒ Ø Ò Ò Á Ä Ø Ò Ð Ò ØÙÒÒ Ø Ú ÌÙÖ Ò Ò ÓÒ Ô Ù Ó Ð Ö Øصº Ä Ø Ò

Lisätiedot

ÄÙ ÙØ ÓÖ Ë Ô Ö ÒØ ÐÐ Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Ð Ù Ò ØØ ÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ð Ù Ò Ý Ø Ý Ø ÖÚ Ø Ò Ø ØÓ ÑÓ ÙÐÓ Ö ØÑ Ø Ø Ö ÐÐ Ø ÙÒÒ Ø º Ì ÐÙÚÙ ÐÙÓ Ò Ø Ù Ò Ò ÐÙ Ò ØÖ ÑÔ Ò ØØ Òº Ø

ÄÙ ÙØ ÓÖ Ë Ô Ö ÒØ ÐÐ Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Ð Ù Ò ØØ ÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ð Ù Ò Ý Ø Ý Ø ÖÚ Ø Ò Ø ØÓ ÑÓ ÙÐÓ Ö ØÑ Ø Ø Ö ÐÐ Ø ÙÒÒ Ø º Ì ÐÙÚÙ ÐÙÓ Ò Ø Ù Ò Ò ÐÙ Ò ØÖ ÑÔ Ò ØØ Òº Ø ÃÖÝÔØÓ Ö Ò Ô ÖÙ Ø Ø Ìº à ÖÚ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ̺ à ÖÚ µ ÃÖÝÔØÓ Ö Ò Ô ÖÙ Ø Ø Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ½» ½½ ÄÙ ÙØ ÓÖ Ë Ô Ö ÒØ ÐÐ Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Ð Ù Ò ØØ ÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ð Ù Ò Ý Ø Ý Ø ÖÚ Ø Ò Ø ØÓ ÑÓ ÙÐÓ Ö ØÑ Ø Ø Ö ÐÐ Ø ÙÒÒ Ø º Ì

Lisätiedot

76132S Sähkömagneettinen säteily 1

76132S Sähkömagneettinen säteily 1 763 ähkömagnttinn säti. MAXWELLIN YHTÄLÖT Kaikki sähkömagnttisia knttiä koskvat kassist imiöt voidaan johtaa njästä htäöstä. Thjössä nämä sähköknttää E ja magnttiknttää B kuvaavat htäöt saavat suraavan

Lisätiedot

{(x, y) x {1,2,3,... }, y {2,4,6,...,10}, x < y}.

{(x, y) x {1,2,3,... }, y {2,4,6,...,10}, x < y}. Ä Ø ÓÓ Ø Ø º º Ä Ø ÓÓ Ø Ø Å Ø Ñ Ø ÓØ ÑÖ ØØ Ð ÚØ Ù Ò ÓÙ Ó ÑÔÐ ØØ ÐÐ ÒÓØ Ø ÓÐÐ Ò ÙØ Ò {(x, y) x {1,2,3,... }, y {2,4,6,...,10}, x < y}. À ÐÐ Ø Ö Ó Ú Ø Ú Ò ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ØÓ ÐÐ Ò Ú ØÓ ØÓ Ò ÝÒØ Ò Ø Ú ÐÐ ÐÐ Ð Ø

Lisätiedot

Ë ÐØ ½ Ð Ø Ê Ø ¾ ¾ Ê Ò ÝÒØ ØÝ ÒØ ÐÝÒ ÐÓ ØØ Ñ Ò Ò ¾º½ Ç Ò ÝØØ Ê¹ ØÙÒÒÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä Ô Ø Ø Ò ØÓØ º º º º º º º º º º º º º º

Ë ÐØ ½ Ð Ø Ê Ø ¾ ¾ Ê Ò ÝÒØ ØÝ ÒØ ÐÝÒ ÐÓ ØØ Ñ Ò Ò ¾º½ Ç Ò ÝØØ Ê¹ ØÙÒÒÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä Ô Ø Ø Ò ØÓØ º º º º º º º º º º º º º º ÂÓ ÒØÓ Ñ ØÖ Ò Ð Ò Ö Ø Ò Ñ ÐÐ Ò ØØ ÐÝÝÒ Ê¹Ó ÐÑ ØÓÐÐ ÒÒ Ç Ö Ò Ò Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ð ØÓØ Ø Ò ÐÓ Ó Ò Ð ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ ÐÓ ÙÙ ¾¼¼ Ë ÐØ ½ Ð Ø Ê Ø ¾ ¾ Ê Ò ÝÒØ ØÝ ÒØ ÐÝÒ ÐÓ ØØ Ñ Ò Ò ¾º½ Ç Ò ÝØØ Ê¹ ØÙÒÒÓÒ Ò º º

Lisätiedot

d 00 = 0, d i0 = i, 1 i m, d 0j

d 00 = 0, d i0 = i, 1 i m, d 0j ¾º¾º ÁÌÇÁÆÌÁ Ì ÁË Æ Ä Ëà ÅÁÆ Æ ¾ º ÇÔ Ö Ø Ó ÓÒÓ ÌÌÈÈÈÌÄÌÅÈÈ Ò Ù Ø¹Öݹ¹ Ò¹¹¹Ø Ö Ø º ÇÔ Ö Ø Ó Ò ÐÙ ØØ ÐÓ Ò Ù ØÖÝ d ǫ ÒØ ÖÝ ǫ e ÒÙ ØÖÝ u ǫ ÒØ Ö Ý y s Ò ØÖÝ s ǫ ÒØ Ö ǫ t ÒØÖÝ ǫ e ÒØ Ö Ø ¾º¾ ØÓ ÒØ Ø ÝÝ Ò Ð

Lisätiedot

ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ ÔÙÙ ÓÒ Ó Ó ØÝ Ø ÓÐÑÙ Ó ÓÒ Ð Ó ÓÒ Ú Ò Ó Ð ÔÙÙ ÓÚ Ø ÑÝ ÒÖ ÔÙ Ø º Ë ÚÓ Ò Ö Ó ØØ ÙÓÖ Ò Ø Ò ÖÝÌÖ ÑÔØÝ Æ

ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ ÔÙÙ ÓÒ Ó Ó ØÝ Ø ÓÐÑÙ Ó ÓÒ Ð Ó ÓÒ Ú Ò Ó Ð ÔÙÙ ÓÚ Ø ÑÝ ÒÖ ÔÙ Ø º Ë ÚÓ Ò Ö Ó ØØ ÙÓÖ Ò Ø Ò ÖÝÌÖ ÑÔØÝ Æ ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º º ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø Ø ¹ÑÖ ØØ ÐÝ º¾µ ÚÓ Ú Ø Ø ÑÝ Ø Ò ÑÖ Ø ÐØÚ Æ Ñ ÒØÝ ÑÝ ³ ³¹Ñ Ö Ò Ó ÐÐ ÔÙÓÐ ÐÐ º Ë Ò ÓÐ ÐÐ ØØÝ ØÝÔ ¹ÐÝ ÒØ º½µº ¾ ÁÒ Ù Ø Ú Ø ØÝÝÔ Ø º Ñ Ö ÒÖ ÔÙÙÒ ÑÖ Ø ÐÑ Ú ØØ Ø Ò ÒÖ

Lisätiedot

ÓÑ ØÖ Ò Ø Ò Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ã ÙÖ Ú Ø ÐØÚØ Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ô ÖÙ ØÙÚ Ø Ñ ÒØÝÝÔ¹ Ô Ò Ò ÖÓØ ÐÐ Ò Ú ÖÙÙ Ø Ó Ó Ò ÐÐ ÓÒ Ô Ò ÑÔ Ó Ò Ò ÐÐ Ú Ð Ô Ò ÑÔ Ó Ò º ÒÑ Ö Ø ØÒ Ö Ö

ÓÑ ØÖ Ò Ø Ò Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ã ÙÖ Ú Ø ÐØÚØ Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ô ÖÙ ØÙÚ Ø Ñ ÒØÝÝÔ¹ Ô Ò Ò ÖÓØ ÐÐ Ò Ú ÖÙÙ Ø Ó Ó Ò ÐÐ ÓÒ Ô Ò ÑÔ Ó Ò Ò ÐÐ Ú Ð Ô Ò ÑÔ Ó Ò º ÒÑ Ö Ø ØÒ Ö Ö ØÙغ Ø Ò ÐÐ Ò Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ÑÔ Ö Ò È Ð Ó ÐÑÓ ÒØ È Ð Ó ÐÑÓ ÒÒ Ý ÝÐÐ Ø ØÓÖ ÒØ Ø ÒØØ ÈÙ ÒØØ ºÔÙ Ç ÐÑ ØÓØ Ò ÓÑ ØÖ Ò Ø Ò Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ã ÙÖ Ú Ø ÐØÚØ Ø ØÓÖ ÒØ Ø Ô ÖÙ ØÙÚ Ø Ñ ÒØÝÝÔ¹ Ô Ò Ò ÖÓØ ÐÐ Ò Ú ÖÙÙ Ø Ó Ó Ò ÐÐ

Lisätiedot

ENGLISH SCANDIA SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER

ENGLISH SCANDIA SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER SCANDIA SCA-30NB SCA-45NB SCA-60NB SCA-60NPB SCA-80NB SCA-90NB SCA-30NS SCA-45NS SCA-60NS SCA-60NPS SCA-80NS SCA-90NS Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen

Lisätiedot

f(x 1,x 2 ) = f 1 (x 1 )f 2 (x 2 ) x 2 f(x 1,x 2,...,x n ) = f 1 (x 1 )f 2 (x 2 ) f n (x n ) f 1 (x 1 ) = 1 6, ÙÒ x 1 S 1 f 2 (x 2 ) = = 2 x 2

f(x 1,x 2 ) = f 1 (x 1 )f 2 (x 2 ) x 2 f(x 1,x 2,...,x n ) = f 1 (x 1 )f 2 (x 2 ) f n (x n ) f 1 (x 1 ) = 1 6, ÙÒ x 1 S 1 f 2 (x 2 ) = = 2 x 2 Ú ËÁË ÄÌ ÅÓÒ ÙÐÓØ Ø ÙÑ Ø ½ º½ à ÙÐÓØØ Ø ÙÑ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ Ê ÙÒ ÙÑ Ø ÓÐÐ Ø ÙÑ Ø º º º º º º º º º ½ º½º¾ ÓÐÐ Ò Ó ÓØÙ ÖÚÓÒ ÓÑ Ò ÙÙ º º º º º º º º º ½ º½º À Ö Ö Ø Ñ ÐÐ

Lisätiedot

Ç Ø ØÙØ ÐÑ Ò Ð Ø Ó ÐÐ Ã Ö ¹ÂÓÙ Ó Ê Ì ÑÔ Ö Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓØ Ø Ò Ý»Ø Ó Ø ÚØ ÈÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ Ç Å ÖØØ Ì Ò Ö ¾ º½º¾¼½½ Ì ÑÔ Ö Ò ÝÐ ÓÔ ØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓØ Ø Ò Ý»Ø Ó Ø ÚØ Ã Ö ¹ÂÓÙ Ó Ê Ç Ø ØÙØ ÐÑ Ò Ð Ø Ó ÐÐ

Lisätiedot

0 ex x = e 1. x + 3a 2x a = 2a xº. 1 3 (uvy) 3 (uxy) 3 (wxy) uvwxy (uvw) 1 3 (vwx)

0 ex x = e 1. x + 3a 2x a = 2a xº. 1 3 (uvy) 3 (uxy) 3 (wxy) uvwxy (uvw) 1 3 (vwx) Å ÌȽ ¼ ËÝÑ ÓÐ Ò Ò Ð ÒØ ¾ ÓÔ ½ Ð Ø ÃÙÖ Ò Ø ÚÓ Ø ÐØ ËÝÑ ÓÐ Ò Ð ÒÒ Ò ÙÖ ÐÐ ÓÔ Ø Ò Ø ØÓ ÓÒ Ò ÝØØÑ Ø ÔÙÚÐ Ò Ò Ñ Ø Ñ ØØ ÓÒ ÐÑ Ò¹ Ö Ø Ù º ÃÙÖ Ò Ø ÚÓ ØØ Ò ÓÒ ÒØ Ô ÖÙ Ú ÐÑ Ù Ø ÝÑ ÓÐ Ò Ð ÒØ Ò Ö Ó ØÙÒ Ò Å Ø Ñ ¹

Lisätiedot

ÃÙ ÖÓ ÚÙ ÓÔ Ø ØºÒ Ø ½ Ì ÓØ Ò Ù Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò ÚÙÒ¹ ÒÙ ¾ ÇÐ ÑÑÓ Ö ÒÒÝ ØÙ Ù ÖÙ ÓÔ ØÙÒ ÙÑ Ø Ö Ù ÐÙ Ý Ø Ò Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ò ØÙÚ º Ê Ó Ø ØØÙ

ÃÙ ÖÓ ÚÙ ÓÔ Ø ØºÒ Ø ½ Ì ÓØ Ò Ù Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò ÚÙÒ¹ ÒÙ ¾ ÇÐ ÑÑÓ Ö ÒÒÝ ØÙ Ù ÖÙ ÓÔ ØÙÒ ÙÑ Ø Ö Ù ÐÙ Ý Ø Ò Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ò ØÙÚ º Ê Ó Ø ØØÙ ½ Ì ÓØ Ò Ù Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò ÚÙÒ¹ ÒÙ ¾ ÇÐ ÑÑÓ Ö ÒÒÝ ØÙ Ù ÖÙ ÓÔ ØÙÒ ÙÑ Ø Ö Ù ÐÙ Ý Ø Ò Ú Ö ÚÓÒ Ð Þ Ò Ð Ò Ö Ð Ò Ò Ò Ò ØÙÚ º Ê Ó Ø ØØÙÐÓ Ò Ö ÙÖ Ó Ò ÖÙ ÚÓ ÔÖ ÒØ Ô ÒÒÙ ÓÒ ÓÐÐÙ ØÝ Ô ÐÓ ÖÙ ÑÙ Ý Ò Ö Þ Ø Ù ÚÓ Ø

Lisätiedot

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006)

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) Salausmenetelmät Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA 4. Eulerin a Fermat'n lauseet à 4.1 Alkuluokka a Eulerin -funktio Yleensä olemme kiinnostuneita vain niistä äännösluokista

Lisätiedot

x = [ x 1 x 2 x n (x i K) x = K (n) = {(x 1, x 2,...,x n ) : x i K} e 1 = (1, 0,..., 0) Ø, e 2 = (0, 1,..., 0) Ø,..., e n = (0, 0,...

x = [ x 1 x 2 x n (x i K) x = K (n) = {(x 1, x 2,...,x n ) : x i K} e 1 = (1, 0,..., 0) Ø, e 2 = (0, 1,..., 0) Ø,..., e n = (0, 0,... ¼¼ Ë Å ØÖ Ø ÓÖ Ì ÖÓ Î Ò ÙÓ Ù ¾º ØÓÙ Ó ÙÙØ ¾¼¼ Ë ÐØ ½ Ä Ò Ö Ð Ö ½º½ Å Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ È ÖÙ ÓÑ Ò ÙÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Å

Lisätiedot

7 4 7 G? C % "$! "# Internet on osa maailmanlaajuista sähköisen viestinnän (muita infrastruktuurin osia ovat televerkot sekä TV- ja radio

7 4 7 G? C % $! # Internet on osa maailmanlaajuista sähköisen viestinnän (muita infrastruktuurin osia ovat televerkot sekä TV- ja radio Nykyään huomattava osa hypermediasta liittyy siis tavalla tai toisella ns. (WWW) - "Webin" "ymmärtäminen" lienee siis tähdellistä Webiä käytetään hypermedian tekemiseen ensisijaisesti käytännöllisistä

Lisätiedot

MN-23NB MN-30NB MN-36NB MN-23NS MN-30NS MN-36NS

MN-23NB MN-30NB MN-36NB MN-23NS MN-30NS MN-36NS MINI MN-23NB MN-30NB MN-36NB MN-23NS MN-30NS MN-36NS Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of SAWO sauna

Lisätiedot

Ö Ñ Ø ÔÐÙ Ö ÑÑ ôò Ð Ö ôò ËÙ Ø Ñ ØÛÒ Ñ Ô Ò Ð ÔØ Å ÓÙ Å Ö Éº Ð Ò ÐÐ Á ÃÌÇÊÁÃÀ Á ÌÊÁ À Á ÌÅÀÅ ÌÁÃÇ Å Ì ÈÌÍÉÁ ÃÇ ÈÊÇ Ê ÅÅ ÌÅÀÅ Ì Å ÂÀÅ ÌÁÃÏÆ Ã Á ÊÅÇËÅ ÆÏÆ

Ö Ñ Ø ÔÐÙ Ö ÑÑ ôò Ð Ö ôò ËÙ Ø Ñ ØÛÒ Ñ Ô Ò Ð ÔØ Å ÓÙ Å Ö Éº Ð Ò ÐÐ Á ÃÌÇÊÁÃÀ Á ÌÊÁ À Á ÌÅÀÅ ÌÁÃÇ Å Ì ÈÌÍÉÁ ÃÇ ÈÊÇ Ê ÅÅ ÌÅÀÅ Ì Å ÂÀÅ ÌÁÃÏÆ Ã Á ÊÅÇËÅ ÆÏÆ Ö Ñ Ø ÔÐÙ Ö ÑÑ ôò Ð Ö ôò ËÙ Ø Ñ ØÛÒ Ñ Ô Ò Ð ÔØ Å ÓÙ Å Ö Éº Ð Ò ÐÐ Á ÃÌÇÊÁÃÀ Á ÌÊÁ À Á ÌÅÀÅ ÌÁÃÇ Å Ì ÈÌÍÉÁ ÃÇ ÈÊÇ Ê ÅÅ ÌÅÀÅ Ì Å ÂÀÅ ÌÁÃÏÆ Ã Á ÊÅÇËÅ ÆÏÆ Å ÂÀÅ ÌÁÃÏÆ È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÃÊÀÌÀË Å Ó ¾¼¼ ii Ø Å Ö Ð

Lisätiedot

':(l,i l) 'iac: (å ;) (x 2v + z- o. I o, * 4z:20. 12, +8y 3z: l0. Thlousmatematiikan perusteet, onus ro 0 opettaja: Matti Laaksonen.

':(l,i l) 'iac: (å ;) (x 2v + z- o. I o, * 4z:20. 12, +8y 3z: l0. Thlousmatematiikan perusteet, onus ro 0 opettaja: Matti Laaksonen. Vaasan kesäyps, kesä 2013 Thusmaemakan perusee, nus r 0 peaja: Ma aaksnen 2. väke, (a 31.8.2013 Rakase 3 ehävää. Kun käsee ehävän, nn käsee sen kakk aakhda. Kkeessa saa a mukana askn (myös graanen ja auukkkrja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

a b = abº Z Q R C + : N N N, +(m,n) = m + n ( Ð (m,n) m + n), : N N N, (m,n) = m n (= mn) ( Ð (m,n) mn). A B (A,B) A Bº

a b = abº Z Q R C + : N N N, +(m,n) = m + n ( Ð (m,n) m + n), : N N N, (m,n) = m n (= mn) ( Ð (m,n) mn). A B (A,B) A Bº ÄÙ Ù ÐÙ Ø ÂÙ Ä Ö ÂÓÙÒ È Ö ÓÒ Ò ÄÙ ÐÐ ÌÑ ÑÓÒ Ø Ô ÖÙ ØÙÙ ÂÓÙÒ È Ö Ó Ò ÚÙÓ Ò ¾¼¼ ¾¼¼ ÂÙ Ä Ö Ò ÚÙÓÒÒ ¾¼¼ Ô ØÑ Ò ÄÙ Ù Ð٠ع ÙÖ Ò ÐÙ ÒØÓ Òº ÅÓÒ Ø Ò Ò Ò Ñ Ø ¹ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ó Ø ØØÙ Ú ÓÒ Ñ ØØ ÐÐ ÐÙ ÒØÓ ÙÖ ÐÐ Ð ÑÙ

Lisätiedot

Johdatus graafiteoriaan

Johdatus graafiteoriaan Johdatus graafitoriaan Syksy 2017 Lauri Hlla Tamprn yliopisto Luonnontitidn tidkunta 2 Luku 1 Pruskäsittitä 1.1 Määritlmiä 1.2 Esimrkkjä 1.3 Trminologiaa 1.4 Joitakin rikoisia yksinkrtaisia graafja 1.5

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) Esikunta HELSINKI MN

Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) Esikunta HELSINKI MN Kaartin jääkärirykmentti Päätös 1 (4) HELSINKI 13.10.2017 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kaartin jääkärirykmentin osallistuminen UUSIMAA17 harjoitukseen 25.11 4.12.2017 (MN23289) KIINTEISTÖJEN

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 18.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa. / ELEMENIMENEELMÄN PERUSEE SESSIO : Gaussin intgrointi mojanan alussa. JOHDANO Ylisssä lujuusopin lmnttimntlmässä lmntin jäykkyysmatriisi [ k ] ja kvivalnttinn solmukuormitusvktori { r } lasktaan määrätyistä

Lisätiedot

MINI X SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER

MINI X SÄHKÖKIUAS ELECTRIC SAUNA HEATER MINI X MX-23NB MX-23NS MX-30NB MX-30NS MX-36NB MX-36NS Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne! Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Congratulations on your purchase of SAWO sauna

Lisätiedot

ÌÑ ØÙØ ÐÑ ØØ Ð Ð Ô Ò ÐÙ Ù ØØ Ò ØØÝÑ Ø ØØÑ Øº ÐÙ ¹ ØØ Ð ÑÑ Ñ Ø Ñ ØØ Ø Ñ ÐÐ Ó Ò ÚÙÐÐ Ñ Ø Ñ Ø Ò ÓÔÔ Ñ ÐÐ ÚÐØØÑØØ ÑØ ÐÙÓÒÒÓÐÐ Ø ÐÙÚÙØ ÚÓ Ò ÓÒ ØÖÙÓ ÓÐÑ Ô Ý

ÌÑ ØÙØ ÐÑ ØØ Ð Ð Ô Ò ÐÙ Ù ØØ Ò ØØÝÑ Ø ØØÑ Øº ÐÙ ¹ ØØ Ð ÑÑ Ñ Ø Ñ ØØ Ø Ñ ÐÐ Ó Ò ÚÙÐÐ Ñ Ø Ñ Ø Ò ÓÔÔ Ñ ÐÐ ÚÐØØÑØØ ÑØ ÐÙÓÒÒÓÐÐ Ø ÐÙÚÙØ ÚÓ Ò ÓÒ ØÖÙÓ ÓÐÑ Ô Ý Ä Ô Ò ÐÙ Ù ØØ Ò ØØÑ Ò Ò Ð Ñ Ô Ð Ò ÚÙÐÐ Î ÐÐ Ã ÒÒÙÒ Ò Å Ø Ñ Ø Ò ÔÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ ÂÝÚ ÝÐÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ Å Ø Ñ Ø Ò Ø Ð ØÓØ Ø Ò Ð ØÓ ËÝ Ý ¾¼¼ ÌÑ ØÙØ ÐÑ ØØ Ð Ð Ô Ò ÐÙ Ù ØØ Ò ØØÝÑ Ø ØØÑ Øº ÐÙ ¹ ØØ Ð ÑÑ Ñ Ø Ñ ØØ Ø

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

9 VALOAALTOJEN SUPERPOSITIO

9 VALOAALTOJEN SUPERPOSITIO 09 9 VALOAALTOJEN SUPERPOSITIO Edellisissä kappaleissa olemme tutkineet valon heijastumista peileissä ja taittumista linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla Approksimaatiossa valon aaltoluonnetta

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 18.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

ÂÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ò Ö ØÖÙ ØÙÙÖ Ø ÇÒ ØÖ Ý Ø ØÓÑ Ò ÙÐ Ò Ò Ú Ò Ò ØÓ ÐÐ Ò Ò ÐØ ÐÙÓØ ØØ Ú Ø ØÓ Ò º ÃÓ Ò Ð Ö ÓÒ ½ Ò ÑÑ Ò ÓØØ ÒÙØ Ú ÖÑ ÒØ Ø Ó ÓÒ ÙÐ Ò Ò Ú Ò Ò ÐØ Ð

ÂÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ò Ö ØÖÙ ØÙÙÖ Ø ÇÒ ØÖ Ý Ø ØÓÑ Ò ÙÐ Ò Ò Ú Ò Ò ØÓ ÐÐ Ò Ò ÐØ ÐÙÓØ ØØ Ú Ø ØÓ Ò º ÃÓ Ò Ð Ö ÓÒ ½ Ò ÑÑ Ò ÓØØ ÒÙØ Ú ÖÑ ÒØ Ø Ó ÓÒ ÙÐ Ò Ò Ú Ò Ò ÐØ Ð ÌÁ ÌÇÌÍÊÎ ÇË ÁÁÁ ÂÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ò Ö ØÖÙ ØÙÙÖ Ì ÑÓ Ã ÖÚ ¾º½½º¾¼¼ Ì ÑÓ Ã ÖÚ µ ÌÁ ÌÇÌÍÊÎ ÇË ÁÁÁ ÂÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ò Ö ØÖÙ ØÙÙÖ ¾º½½º¾¼¼ ½» ÂÙÐ Ò Ú Ñ Ò Ò Ö ØÖÙ ØÙÙÖ Ø ÇÒ ØÖ Ý Ø ØÓÑ Ò ÙÐ Ò Ò Ú Ò Ò ØÓ ÐÐ Ò Ò ÐØ ÐÙÓØ

Lisätiedot

Ì Å ÈÙÐ Ò Ò Ø Ý Ø ÓØ Ñ ºÔÙÐ Ò Ò ÝÙº ÌÝ Ò Ò Ñ ÙØÓÑ Ø Ó ØÙ Ý Ø Ø Ù ÆÍÒ Ø¹Ø Ø Ù ÝÑÔÖ Ø Ì ØÐ Ò Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÍÒ Ø Ì Ø Ò Ò ÆÍÒ Ø Ì Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÌÝ Ì ØÓØ Ò Ò

Ì Å ÈÙÐ Ò Ò Ø Ý Ø ÓØ Ñ ºÔÙÐ Ò Ò ÝÙº ÌÝ Ò Ò Ñ ÙØÓÑ Ø Ó ØÙ Ý Ø Ø Ù ÆÍÒ Ø¹Ø Ø Ù ÝÑÔÖ Ø Ì ØÐ Ò Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÍÒ Ø Ì Ø Ò Ò ÆÍÒ Ø Ì Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÌÝ Ì ØÓØ Ò Ò Å ÈÙÐ Ò Ò ÙØÓÑ Ø Ó ØÙ Ý Ø Ø Ù ÆÍÒ Ø¹Ø Ø Ù ÝÑÔÖ Ø Ì ØÓØ Ò Ò Ò Ø ÒØÙØ ÐÑ ¾ º ÐÑ ÙÙØ ¾¼¼ ÂÝÚ ÝÐÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ØÓØ Ò Ò Ð ØÓ ÂÝÚ ÝÐ Ì Å ÈÙÐ Ò Ò Ø Ý Ø ÓØ Ñ ºÔÙÐ Ò Ò ÝÙº ÌÝ Ò Ò Ñ ÙØÓÑ Ø Ó ØÙ Ý Ø Ø Ù ÆÍÒ Ø¹Ø Ø Ù

Lisätiedot

Ì ÂÙ Ò Ä ÑÑ Ö Ø Ý Ø ÓØ ÈÙ Ð Ò ¼ ¼½¾ ½ ÔÓ Ø ÒÙÐ º ÌÝ Ò Ò Ñ ÅÓ Ð ÓÚ ÐÐÙ Ø Ò ÖÖ ØØÚÝÝ ØÓØ ÙØÙ Ò ØÖ Ø ÓØ Ó Ì ØÐ Ò Ò Ð ÈÓÖØ Ð ØÝ Ó ÅÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÁÑÔÐ Ñ Ò

Ì ÂÙ Ò Ä ÑÑ Ö Ø Ý Ø ÓØ ÈÙ Ð Ò ¼ ¼½¾ ½ ÔÓ Ø ÒÙÐ º ÌÝ Ò Ò Ñ ÅÓ Ð ÓÚ ÐÐÙ Ø Ò ÖÖ ØØÚÝÝ ØÓØ ÙØÙ Ò ØÖ Ø ÓØ Ó Ì ØÐ Ò Ò Ð ÈÓÖØ Ð ØÝ Ó ÅÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÁÑÔÐ Ñ Ò ÂÙ Ò Ä ÑÑ Ö ÅÓ Ð ÓÚ ÐÐÙ Ø Ò ÖÖ ØØÚÝÝ ØÓØ ÙØÙ Ò ØÖ Ø ÓØ Ó Ì ØÓØ Ò Ò Ó ÐÑ ØÓØ Ò µ ÔÖÓ Ö Ù ¹ØÙØ ÐÑ ½º ÐÓ ÙÙØ ¾¼¼ ÂÝÚ ÝÐÒ ÝÐ ÓÔ ØÓ Ì ØÓØ Ò Ò Ð ØÓ ÂÝÚ ÝÐ Ì ÂÙ Ò Ä ÑÑ Ö Ø Ý Ø ÓØ ÈÙ Ð Ò ¼ ¼½¾ ½ ÔÓ Ø ÒÙÐ º ÌÝ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

Näihin harjoitustehtäviin liittyvä teoria löytyy Adamsista: Ad6, Ad5, 4: 12.8, ; Ad3: 13.8,

Näihin harjoitustehtäviin liittyvä teoria löytyy Adamsista: Ad6, Ad5, 4: 12.8, ; Ad3: 13.8, TKK, Matematiikan laitos Gripenberg/Harhanen Mat-1.432 Matematiikan peruskurssi K2 Harjoitus 4, (A=alku-, L=loppuviikko, T= taulutehtävä, P= palautettava tehtävä, W= verkkotehtävä ) 12 16.2.2007, viikko

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

½µ newstate := 0. µ state := goto[state,p i [j]] µ state := 0;j := 0. µ j := j + 1 µ newstate := newstate + 1

½µ newstate := 0. µ state := goto[state,p i [j]] µ state := 0;j := 0. µ j := j + 1 µ newstate := newstate + 1 ½º º Àǹ ÇÊ ËÁ ù Ä ÇÊÁÌÅÁ ½ à ÖÔ Ê Ò Ø Ö Ø Ð Ú Ø ÑÝ ÙÒ Ú Ö Ð Ò ÙØÙ Ò Ô ÖÙ ØÙÚ Ú Ö Ó Ø Ð ÓÖ ØÑ Ø Î Ð Ø Ò q ØÙÒÒ Ø ÐÙ Ù ÓÙ Ó Ø Qº Q Ò ÐÙÚÙØ ÚÓ Ú Ø ÓÐÐ Ô Ò Ò Ò Ò Ø ÖÚ Ø ÓÐÐ Ð ÙÐÙ Ù º ÎÖÒ Ø ÑÝ Ò ØÓ ÒÒ ÝÝ

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille tarkoitetut ratkaisuehdotukset DEE- Lineaariset järjestelmät Harjoitus 5, harjoitustenpitäjille taroitetut rataisuehdotuset Tämän harjoitusen ideana on opetella -muunnosen äyttöä differenssiyhtälöiden rataisemisessa Lisäsi äytetään

Lisätiedot